Реферати українською » Государство и право » Поняття і види податкових правовідносин


Реферат Поняття і види податкових правовідносин

Страница 1 из 8 | Следующая страница

>Оглавление

Запровадження

Глава 1 Теоретичні проблеми визначення поняття податкових правовідносин та його класифікації

1.1 Поняття податкових правовідносин в аспекті сучасного податкового права

1.2 Теоретичні основи класифікації податкових правовідносин

Глава 2 Юридична і фактичне зміст податкового правовідносини

2.1 Поняття юридичного і фактичного змісту податкового правовідносини

2. 2 Структура податкових правовідносин

2.3 Класифікація податкових правовідносин

Глава 3 Правовий статусу ікласификация суб'єктів податковихправотношений

3.1 Правовий статус фізичної особи як суб'єкта податкових правовідносин

3.2 Колективні суб'єкти податкових правовідносин

3. 3 Російської Федерації, суб'єкти РФ, муніципальні освіти як особливий видсубъек¬тов податкового права РФ

Глава 4 Протиріччя зачепили й перспективи розвитку податковогозаконодтельства

Укладання

Список нормативних актів і використаної літератури


Запровадження

Необхідність теоретичного дослідження одній з основних категорій фінансового права загалом, і податкового права зокрема – податкового правовідносини – актуалізується нині, що характеризується економічними перетворення.

Розвиток нормативно-правової бази й вдосконалення застосування норм податкового законодавства потребує, з погляду, в подальших дослідженнях податковихправоотношении, мають за мету розробку теоретичних основ ефективного оподаткування нафтопереробки і забезпечення стабілізації податкового законодавства.

Важливими елементами, визначальним специфіку будь-якого правового відносини, є суб'єкти відносини, тому необхідне чітко відмежовувати суб'єктів податкового правовідносини від інших осіб, що управоотношении.

Формулювання наукового поняття податкового правовідносини, який би полягала у перерахування кола регульованих відносин, а й у описі їх специфічних ознак, дозволяє детальніше охарактеризувати цю категорію фінансового права. До поглиблення наших уявлень про сутність податкових правовідносин сприяє проведення класифікації їх видів різноманітні підставах, і навіть їхотграничение від інших видів правовідносин (зокрема фінансових), що дозволить найповніше реалізувати практично правничий та обов'язки сторін взаємини спікера та, отже, дотримуватись балансу правий і обов'язків досліджуваних суб'єктів для досягнення найефективнішого оподаткування.

Питанням загальної теорії правовідносин присвятили свою працюС.С.Алексеев,А.В.Малько,Г.В. Мальцева, М. Н. Марченко, Н.І.Матузова, В.С.Нерсесянца,Р.О.Халфина та інших.

На сучасному розвитку юридичної науки відсутня систематизація матеріалу з питань визначення, ознак, видів тварин і складу податкового правовідносини. У наш час окремі аспекти цієї проблеми вивчалиВ.С.Белих,А.В.Бризгалин,Д.В.Винницкий,Е.Ю.Грачева,А.Н.Гуев,А.В.Демин,В.Ф.Евтушенко,М.В.Карасева,В.Е.Кузнеченкова, М. В. Кустова,И.И.Кучеров,Н.П.Кучерявенко,С.Г.Пепеляев та інших.

Цим обумовлена необхідність дослідження понять і деяких видів податкових правовідносин у межах дипломної роботи.

Об'єктом дослідження виступають суспільні відносини, що у процесі встановлення, запровадження, стягування податків, здійснення податкового контролю, оскарження актів податкові органи і безкомпромісність дій чи бездіяльності їх посадових осіб і до відповідальності порушення податкового законодавства.

Предметом дослідження є норми права, регулюючі суспільні відносини, що у процесі встановлення, запровадження, стягування податків і зборів, здійснення податкового контролю, оскарження актів податкові органи і безкомпромісність дій чи бездіяльності їх посадових осіб і до відповідальності порушення податкового законодавства, наукові погляди й теоретичні дослідження податкових правовідносин, і навіть судова практика по податковим суперечкам.

>Методологической основою дослідження з'явилися загальнонаукові і приватно – наукові методи пізнання, зокрема діалектичний, історичний, формально – логічний методи, і навіть аналіз, синтез, спостереження і порівняння.

Нормативну основу роботи склали норми конституційного і податкового права.

Мета дослідження залежить від аналізі податкових правовідносин, виявленні їх особливостей та специфіки складу проти іншими фінансовими правовідносинами, проведенні їх класифікації різноманітні підставах, визначенні їхнє місце і у процесі реалізації податкової політики держави у цілях підвищення ефективності оподаткування.

Дані мети визначили завдання дослідження:

- вивчити податкового законодавства;

- сформулювати визначення податкового правовідносини;

- виявити спільні смаки й специфічні ознаки податкового правовідносини як виду фінансового правовідносини;

- класифікувати податкові правовідносини різноманітні підставах;

- проаналізувати структуру податкового правовідносини:субъектний склад, об'єкт і змістом правовідносини шляхом вивчення теоретичних робіт і практики застосування податкового законодавства.

Структурно дипломна робота складається з запровадження, чотирьох глав, які розкривають неї давав і укладання.

У першій главі роботи розглядаються теоретичні основи класифікації податкових правовідносин. Другий розділ присвячена дослідженню структури та класифікації податкових правовідносин, і навіть їх юридичному і фактичному. У третій глава досліджується суб'єкти податкових правовідносин та його правові статуси. Остання глава присвячена дослідженню протиріч та перспективі розвитку податкових правовідносин. До роботи додається список використовуваної літератури.


Глава 1 Теоретичні проблеми визначення поняття податкових правовідносин та його класифікації

 

1.1 Поняття податкових правовідносин в аспекті сучасного податкового права

 

Податковеправоотношение є одним із центральних категорійна-логового права, що відбиває його своєрідність і у правову систему Російської Федерації. Дослідженню даної юридичної категорії і явища присвячені роботи А.В.Бризгалина[1], Д.В.Винницкого[2], А.В.Демин[3], М. В.Карасевой[4] та інших авторів.

У штатівській спеціальній літературі склалося два підходи до дослідженню поняття податкового правовідносини. Перший грунтується на положеннях ст. 2 таки Податкового кодексуРФ[5] і має описовий характер. З її допомогою податкові правовідносини відмежовуються від суміжних правовідносин: бюджетних, митних, адміністративних та інших. У цьому підході податкові правовідносини визначаються як різновид громадських відносин, специфіка яких обумовлена нормами законодавства про податки і зборах.

Відповідно до другою точкою зору під податковими правовідносинами розуміються певні економічні та організаційні відносини, об'єктивні властивості яких визначають необхідність їхнього вмикання до сфериналогово-правового регулювання і охорони.

Як справедливо зазначаєР.О.Халфина, «>правоотношение є результат дії правовоїнорми»[6]. У стосунках щодо сплати податків держава виступає заінтересованою стороною, але з бере під сферу впливу якісь сформовані суспільні відносини, а спочатку моделює в правової нормі.Элементами цієї моделі виступають великі групи суб'єктів – платники податків й публічні інститути (держава й наділені їм владними повноваженнями державні органи). Під впливомналогово-правових норм з-поміж них створюються нові зв'язку й, в такий спосіб, ці суб'єкти втягуються на нові відносини, доти фактично між ними які були – податкові правовідносини.

Так, М. В. Карасьова визначає податкові правовідносини як «суспільні відносини, виникаючі з урахуванням реалізації норм податкового права. Податковеправоотношение є різновидом правовідносини фінансового, бо податкове право єподотраслью фінансовогоправа»[7]. У зв'язку з цим характеристика податкового правовідносини в основних рисах подібна до характеристикою фінансового правовідносини.

По-перше, податковеправоотношение виникає, розвивається у сфері фінансової складової діяльності держави й муніципальних утворень. Однак тільки тієї частини фінансової складової діяльності держави й муніципальних утворень, що забезпечує збирання державою і муніципальними утвореннями коштів у скарбницю держави й муніципальних утворень. У цьому сенсі сфера виникнення та розвитку податкового правовідносини опосередковує не усю світову фінансову діяльність держави й муніципальних утворень, лише значна її частина.

По-друге, податковеправоотношение є формою реалізації публічних інтересів, у зв'язку з чим він є, власне,публично-правовим ставленням. Це випливає з те, що податковеправоотношение виникає з урахуванням реалізації норми податкового права, що є засобом реалізації насамперед інтересів, всього суспільства.

По-третє, податковеправоотношение є, по суті, ставленням економічним. Це випливає з те, що фінансові, зокрема податкові, відносини є видовий характеристикою відносин економічних, оскільки останні мають як натурально – речовинну, а й вартісну форму. Податкові правовідносини і є саме економічних відносин в вартісної формі, т. е. грошової форми.

По-четверте, найважливішої характеристикою податкових правовідносин був частиною їхнього майновий характер. Як майнових благ на податкових правовідносинах виступають кошти (фінансові ресурси). У межах податкових правовідносин кошти (фінансові ресурси) переходять від різних суб'єктів до держави чи муніципальному освіті. Проте, підкреслюючи майновий характер податкового правовідносини, слід пам'ятати, що податкові правовідносини неоднорідні. У тому числі виділяють матеріальні і процесуальні правовідносини. У межах матеріальних податкових правовідносин безпосередньо відбувається рух фінансових ресурсів від самих суб'єктів (платників податків, податкових агентів тощо. буд.) у розпорядження інших (держави й муніципальних утворень). Процесуальні податкові правовідносини забезпечують реалізацію матеріальних податкових правовідносин. Вони творяться у в зв'язку зі здійсненням податкового контролю, примусової сплатою податків, залученням до податкової відповідальності держави і т. буд. Безумовно, ці відносини є у точному смислі слова майновими, оскільки вони неопосредуют рух фінансових ресурсів. Проте дані відносини мають кінцевою метою рух коштів, а точніше, переміщення фінансових ресурсів від самих суб'єктів решти. У зв'язку з цим податкові правовідносини в усій сукупності може бути охарактеризовані як майнові і з ними немайнові, що у кінцевому підсумку щодо коштів (фінансовихресурсов)[8].

По-п'яте, податковеправоотношение, по суті, євластеотношением. Це пов'язано з тим, що є формою реалізаціїналогово - правової норми, має імперативного характеру. Імперативний характер податково-правовий норми проявляється управоотношении в такий спосіб, що реалізується за принципом «команда – виконання», де команди видає держава (чи муніципальне освіту), яку держава уповноважила орган, а виконують їх платники податків, податкові агенти, складальники податків інші суб'єкти. У зв'язку з цим однієї зі сторін податкового правовідносини завжди є: а) держава (Російської Федерації загалом, суб'єкти РФ), б) муніципальне освіту чи) яку держава уповноважилаорган[9].

А.В.Бризгалин пов'язує сутність податкового правовідносини з впровадження, запровадженням і стягуванням податків і зборів. Він вказує, що «податкові правовідносини можна з'ясувати, як врегульовані нормами податкового права суспільні відносини, що виникають у з впровадження, запровадженням і стягуванням податків ісборов»[10].

Так, Д.В. Вінницький розглядає податкові правовідносини як «суспільні відносини з розподілу тягаря публічних витрат серед членів товариства, засновані за принципами рівності, загальності, економічної обгрунтованості (домірності), маютьорганизационно-имущественний характер, здатні існувати лише у правової формі, складаються між суб'єктами, з владними повноваженнями (публічними суб'єктами) і з такими (приватнимисубъектами)»[11].

М. В. Кустова теж визначає податкові правовідносини як врегульоване нормами податкового права громадське ставлення, що у процесі організації та здійснення державних податкових вилучень належить організаціям, і фізичних осіб майна з метою фінансового забезпечення публічноїдеятельности[12].

На думкуГ.В. Петрової, податкові правовідносини носять комплексний характері і випливають із фінансових, конституційних, майнових, адміністративних управлінських, адміністративно-процесуальних,арбитражно-процессуальних, цивільно-процесуальних, інформаційнихотношений[13].

Центральної категорією податкового права є економічна категорія «податок», яка втілюється у розподільчих громадських відносинах, у певній систему оподаткування.

«Сутність податку полягає у відчуженні державою свою користь що належать приватних осіб грошовихсредств»[14]. Відомо, що ще Хома Аквінський визначав податок як дозволену законом форму грабежу.По-средством оподаткування держава робить у в односторонньому порядку вилучає в централізовані фонди певну частини всередині валовий продукт для реалізації публічних завдань і державних функцій. У цьому частина власності платників податків – фізичних осіб і закупівельних організацій - в грошової форми перетворюється на державну власність.

Визначення податку як засновану на законі грошову форму відчуження власності з метою забезпечення витрат публічної влади вперше сформулював Конституційний Суд РФ. Платник податків немає права розпоряджатися на власний розсуд тією частиною свого майна, що у вигляді певної грошової суми підлягає внеску у скарбницю, і зобов'язаний регулярно перераховувати цю суму користь держави, бо інакше були б порушені правничий та охоронювані законом інтересів інших осіб, і навіть держави. У цьому полягає одне з суттєвих відмінностей податкового права від громадянського, яке відповідно до п. 1 ст. 1 ДКРФ[15] полягає в визнання недоторканності власності.

Оподаткування є сукупність економічних пріоритетів і правових відносин, що виникають у області перерозподілу тягаря державних витрат з допомогою частини доходів юридичних і фізичних осіб задоволення загальнонаціональних потреб. Відомий німецький дослідник доктор ДітерБрюммерхофф характеризує сферу оподаткування спеціальної фіскальної і управлінською метою. Перша мета спрямовано фінансування державних витрат, а друга припускає використання податку як економіко-політичногоинструмента[16].

Дані особливості об'єктивно визначають включення відносин щодо оподаткування сферу правовим регулюванням.

Об'єктивність і важливість даних чорт зумовлює необхідність їх враховувати під час підготовці та прийнятті актів законодавства про податки і зборах. Законодавець у процесіправотворческой роботи точніше окреслює кордонуналогово-правового регулювання. Тому закріплений в ст. 2 НК РФ перелік відносин, регульованих законодавством про податки і зборах, є похідною сутнісних властивостей податкових правовідносин. Цей перелік важливих призначений для реалізації у правозастосувальній практиці, і не претендує на теоретичну викінченості.

Разом про те деякі дослідники, з погляду, необгрунтовано належать до податковим лише відносини з стягування (сплаті) податків.

Податкові правовідносини засновані не так на рівність сторін, не так на автономії їх воль, але в владному підпорядкуванні платників податків органам держави й місцевого самоврядування. З обставин законодавець називає відносини, у яких фізична особа чи організація зобов'язані сплатити податок (збір) користь держави чи муніципального освіти, не податковим зобов'язанням, а податкової обов'язком.

Податкові правовідносини є різновид фінансових правовідносин, і тому їм притаманні особливі ознаки фінансових правовідносин.

Найбільш поширений у спеціальної літературі погляд на фінансові правовідносини як у суспільні відносини, які характеризуються чотирма специфічними ознаками:

1) з'являються і розвиваються у сфері фінансової складової діяльності держави й муніципальних утворень;

2) однієї зі сторін завжди є держава, яку держава уповноважила орган чи муніципальне освіту, що дає цьомуправоотношению владний характер;

3) характеризуються публічним характером;

4) є майновими, тобто. зрештою, завжди виникають сумніви з приводу коштів.

Податкові правовідносини мають також індивідуальними ознаками, властивими лише даним відносинам і дозволяють як виявити їх сутнісні риси, а й відмежувати від суміжних відносин.

Податкові правовідносини, по-перше, виникають, змінюються, припиняються тільки із норм законодавства про податки і зборах. Громадські відносини у галузі оподаткування можуть бути і існувати лише у правової формі, тільки із норм законодавства. Конституція РФ передбачає обов'язок сплачувати лише законно встановлені податки та збори. У цьому полягає одне з суттєвих відмінностей податкових правовідносин від приватноправових. Так, цивільно-правові відносини можуть бути й за наявності підстав, прямо не передбачених цивільного законодавства, але з суперечать йому. З іншого боку, історично цивільні правовідносини складалися фактично і тільки згодом зізнавалися державою.

По-друге, податкові правовідносини перебувають у галузі оподаткування, покликані втілити можливості, закладені у економічній категорії «податок».

Третім

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація