Реферати українською » Государство и право » Податки и збори в Україні


Реферат Податки и збори в Україні

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Податки йзбори в Україні


>Зміст

>Вступ

1.Поняття й системадержавнихдоходів

2.Видиподатків йзборів (>обов'язковихплатежів), щосправляються на територї України

3.Видимісцевихподатків йзборів

3.1Готельнийзбір

3.2Збір за паркування автотранспорту

3.3Ринковийзбір

3.4Збір завидачу ордера на квартиру

3.5Збір ізвласників собак

3.6Курортнийзбір

3.7Збір за доля вбігах наіподромі

3.7.1Збір завиграш набігах

3.7.2Збір ізосіб, котріберуть доля в гру натоталізаторі наіподромі

3.8Податок ізреклами

3.9Збір за декларація провикористаннямісцевоїсимволіки

3.10Збір за декларація пропроведеннякіно- йтелезйомок

3.11Збір за декларація пропроведеннямісцевихаукціонів, конкурсногорозпродажу й лотерей

3.12Комунальнийподаток

3.13Збір запроїздтериторієюприкордонних областей автотранспорту, щопрямує за кордон

3.15Податок із продажімпортнихтоварів

3.14Збір завидачудозволу нарозміщенняоб'єктівторгівлі

4.Платникимісцевихподатків йзборів.Їх права таобов’язки

>Висновок

>Література


>Вступ

Зздобуттямнезалежності Українапроголосила курс, щоспрямований напобудовуринковоїекономіки. На шкода,панування понад півстоліттясистемиадміністративногоплануваннязумовилоіснуваннясерйознихперешкод на шляху розбудовіновоїекономічноїсистеми, щогрунтується наринковихприписах.

>Особливістюекономічної політики державиє ті, щожиттєвонеобхідний длянеїпотенціалможе забезпечити лише вона сама,маючитакеважливеприбутковеджерело, якподатки.Завданнямакроекономічноїстабілізації таекономічногопіднесеннямаєпов'язуватися лише ізподатками, їхніфіскальною йрегулюючоюфункціями. Метаздійсненняфіскальногоадміністрування — забезпечення державифінансовими ресурсами, атакож ефективного їхнівикористання.Якщоподаткиможутьдорівнюватидержавнимвитратам, бюджет якщозбалансований 15.

Зперетвореннямподатків напостійнеджерелодоходів державиступінь їхніраціональностінабуваєпершочерговогозначення. Ос-кількивміла організаціяоподаткуваннянерідкоперетворюється навизначальний чинниксуспільного, у томучисліекономічного,прогресу,їївирішення неможезалишитисяпрерогативоюоднієї особини, апередається за гратиколективногорозуму.Податкова система якскладнефінансовеявищеформується надоситьвисокомурівнісоціально-економічноїорганізаціїсуспільства. Предметом правовогорегулюванняподаткового права е групаодноріднихсуспільнихвідносин, щовизначаютьнадходженнягрошовихкоштів відплатників до бюджету уформіподатків тазборів.Характерноюрисоюподатковихвідносинє їхнічітковираженийвладно-майновий характер.Щодо методу правовогорегулювання, товінєхарактерним дляфінансового прававцілому,тобто методдержавно-владнихприписів, щопідкріплюєтьсяможливістюзастосуваннясанкції із боці держави.Одночаснозазначений методмаєособливиймеханізмрегулювання,взаємозвязок норм,юридичний режим.Імперативний методрегулюваннячітковстановлюємежіповедінкипідпорядкованихсубєктів13.

>Обов'язковіплатежіпосідаютьпровіднемісце уформуваннідходноїчастинибюджетівбудь-якогорівня. При цьому, як правильнозазначаютьнауковці,обов'язковіплатежі невичерпуютьсяподатками,зборами таіншими платежамиподаткового характеру17.Значну їхньогочастинустановлятьнеподатковінадходження (>штрафи; Платапослуги, наданіі органами державної влади та місцевого самоврядування;кошти, щонадходять відвикористання державного та комунальногомайна тощо), котрімаютьвідмінні відподатківправову природу тамеханізмрегулювання.

Отже,податки йзбориєнайголовнішим, але й неєдинимджереломнаповненнябюджетів.Перебільшення їхніролі йзначенняорієнтує нажорсткуфіскальнуполітику держави й нестимулюєпошукінших,неподатковихджерелресурсів. Аподатки йзбориповинніпокривати тучастину бюджету, котранедостатньонаповнюється зарахунокіншихджерелнадходжень.Звідсидоцільнопогодитися ізвисновком, що сутофіскальнаспрямованістьподаткової політикизначноюміроюневиправдана йсвідчить пронедостатнєвикористання Державоюіншихресурсів11.


1.Поняття й системадержавнихдоходів

>Державнідоходи —цесукупністьгрошовихвідносин поформуваннюфінансів держави шляхомрозподілу йперерозподілу валовогосуспільногопродукту16.Ця діяльністьздійснюється черезрізнівидигрошовихнадходжень увласність держави.Вонипризначені длявиконання завдань ізобороні йкеруваннюкраїною,соціально-економічногорозвитку.

>СукупністьфінансовихресурсівДержавного бюджету,місцевихбюджетів,Пенсійного фонду України (>централізованіфонди),фондикоштівдержавнихпідприємств йорганізацій йчастиникоштів удолі державноївласностіспільнихпідприємств (>децентралізованіфонди)складаютьДержавнідоходи.

якосновнийзмістдержавнихдоходівнеобхідновиділитигрошовіресурси, що упроцесірозподілу йперерозподілу державного прибуткунадходятьдержаві йвикористовуютьсяїм дляздійсненнясвоїхфункцій й завдань.

Приформуваннідоходів державазалучає якдоходи відвласноїдіяльності ймайна, то йдоходи віддіяльностіюридичних йфізичнихосіб. Уосновідоходів віддіяльностіюридичних йфізичнихосіб лежатиінші (ніждержавна)формивласності,їхнідоходи ймайно.

Уосновікласифікаціїдержавнихдоходівможутьзнаходитисярізніпідстави. Колі яккритерійобираєтьсятериторіальний принцип, товиділяютьсягрупизагальнодержавних ймісцевихдоходів. Узалежності від методуфінансовоїдіяльності,застосовуваного дляакумуляціїкоштів,формуютьсягрупизагальнообов'язкових (>податки ііншіобов'язковіплатежі) йдобровільнихнадходжень (>добровільна доля вгрошово-речових лотереях, наринкудержавнихціннихпаперів,добровільнівнески йпожертвування). Узалежності відсуб'єктного складу, щоутвориться приформуваннідержавнихдоходів,доходи можнапідрозділити натакі, котрінадходять від:юридичнихосіб,фізичнихосіб —суб'єктівпідприємницькоїдіяльності, населення. Узалежності від характеру й методустягуванняплатежів їхні можнапідрозділити наподаткові йнеподатковіплатежі й т.д.

>Крім того,державнідоходипідрозділяються на: 1)поворотні (>державніпозики) йбезповоротні (>обов'язковіплатежі); 2)поворотні(державний кредит) йбезповоротні (>податковіплатежі); 3)загальні (>платежі до бюджету) йцільові (>платежі вдержавніцільовіфонди.Наприклад,Пенсійний фонд й фондсоціальногострахування, фондсприяннязайнятості населення іін.)

Увідповідностізі ст. 9 Бюджетного кодексу Українидоходибюджетівкласифікуються втакийспосіб:

1)податковінадходження;

2)неподатковенадходження;

3)доходи відоперацій ізкапіталом;

4)трансферти.

>Податковиминадходженнямивизнаютьсяпередбаченіподатковими законами Українизагальнодержавні ймісцевіподатки,збори ііншіобов'язковіплатежі. (Закон України «Про системуоподатковування»).

>Неподатковиминадходженнямивизнаються:

1)доходи відвласності йпідприємницькоїдіяльності;

2)адміністративнізбори йплатежі,доходи віднекомерційних йсупутніхпродажів;

3)доходи відштрафів йфінансовихсанкцій;

4)іншінеподатковінадходження7.

>Трансферти —цекошти,отримані відіншихорганів державної влади,органів владиАвтономноїРеспубліки Крім,органів місцевого самоврядування,інших чи державміжнароднихорганізацій набезоплатній йбезповоротнійоснові.

Увідповідностізі ст. 29 Бюджетного кодексу УкраїнидоходиДержавного бюджету Українивключають:

1)доходи (завинятком тихий, що увідповідностізістаттями 64, 66, 69даного Кодексузакріплені замісцевими бюджетами), щонадходятьвідповідно дозаконодавства проподатки,збори іобов'язковіплатежі й Закону України «Проосновисоціальноїзахищеностіінвалідів», атакож від плати запослуги, наданіібюджетнимиустановами, щоутримуються зарахунокДержавного бюджету України.Крім того відіншихвизначенихзаконодавствомджерел,включаючикошти від продажактивів, що належатидержаві чипідприємствам,установам,організаціям, атакожвідсотки йдивіденди,нараховані начасткумайна, щоналежитьдержаві вмайнігосподарчих товариств;

2)гранти йподарунки увартісномучисленні;

3)міжбюджетнітрансферти ізмісцевихбюджетів.

Узалежності від форм,методів й умівформуванняфінансовихресурсів держави,цілей й порядкуїхньоговикористаннявиділяють:доходибюджетів всіхрівнів (>Державний бюджет,місцевібюджети (аїхньомускладі йбюджети місцевого самоврядування));доходидержавнихпозабюджетнихфондів;доходидержавних ймуніципальнихпідприємств. Посвоїйструктурідержавнідоходиявляють собоюсукупність окремихплатежів Інадходжень,об'єднаних увизначену систему.

>Державнідоходизараховуються врізнідержавнігрошовіфонди — убюджетирізнихрівнів,позабюджетніцільовідержавніфонди.

>Муніципальнідоходинадходятьвідповідно вмісцевіфонди —місцевібюджети йпозабюджетніфонди.

Узалежності від порядкуформуваннядержавнихдоходів їхніприйнятопідрозділяти на:

>Централізовані — читакі, порядокакумуляції,розподілу,перерозподіли йвикористання якіустановлюється Державоюцентралізовано (до такимвідноситьсябюджетна система,іншідержавніцентралізованіфонди);

>Децентралізовані — читакі, порядокформування,розподіли йвикористання яківизначається нецентралізованим порядком, а тімдержавнимпідприємством,установою іорганізацією, щоформуютьданідоходи йвикористовують їхнього увідповідностізі своїмфінансовимплануванням.

>Аналіз правового режимудоходів, щонадходять урозпорядження держави чи органу місцевого самоврядування,дозволяє прийти довисновку про ті, щоїхня природає,безумовно, правова.

>Статтею 92Конституції Українизакріплено, щовинятково законами Українивстановлюютьсядержавний бюджет України йбюджетна система України, системаоподатковування,податки йзбори.

Законом України «Про системуоподаткування» від 25.06.1991 р. установленьвичерпнийперелікзагальнодержавних ймісцевихподатків йзборів,тобтозагальнообов'язковихплатежів.Стаття 1даного Законувизначає, щоподатки йзбори невстановленіданим Закономсплаті непідлягають.Потрібновідзначити, що ст. 2 Законуототожнюєподаток йзбір,визначаючи їхні якобов'язковийвнесок у бюджетвідповідногорівня чидержавнийцільовий фонд,здійснюванийплатником у порядку й наумовах,обумовлених законами України прооподаткування. Однакподаток йнеподатковийобов'язковийплатіжрозрізняютьсяпідставами іадресністю платежу,механізмомобчислення йсплати,цільовим порядкомвикористання,зворотністю,возмездностио іін.

Законом України «Про порядокпогашеннязобов'язаньплатниківподатків бюджетам йдержавнимицентралізованими фондами» від 21.12.2000 р.закріпленіправовіпідставиконтрольно-перевірочної роботифіскальнихорганів,розміри й порядокзастосуванняфінансовихсанкцій, процедурапримусовогостягненняподатковогоборгу,оскарження вапеляційному порядкудійспівробітниківфіскальнихорганів йін.

Таким чином,державнідоходи —цегрошовінадходження вдержавніфонди,використовувані Державою дляздійсненнясвоїх завдань йфункцій16.


2.Видиподатків йзборів (>обов'язковихплатежів), щосправляються на територї України

>Підподатком йзбором (>обов'язковимплатежем) добюджетів та додержавнихцільовихфондівслідрозумітиобов'язковийвнесок до бюджетувідповідногорівня чи державногоцільового фонду,здійснюванийплатниками у порядку й наумовах, щовизначаються законами України прооподаткування2.

>Можливірізнікласифікаціїподатківзалижно від тихийознак, котріпокладено основоюпорівняння.

Заознакоюсубєктаоподаткуванняподаткиподіляються надвігрупи:

-пряміподатки;

-непряміподатки.

>Податкипрямі –цеобовязковінормативніплатежі ізприбутку чи прибуткупрацівника, спадщини,землі,будівель тощо.Ціподаткистягуються упоцесіпридбання танакопиченняматеріальних благ.

>Податкинепрямі –цеподатки, котрівключаються вцінутоварів читарифівнвпослуги.Вони невідраховуються прямо іздоходівпрацівника (власника ), авиплачує їхніпідприємство.

>Непрямеоподаткуванняпереважає вкраїнах, щорозвиваються, їмцеосновна формамобілізеціїподатковихнадходжень до бюджету.

У Україні зарахунокнепрямихподатківформуєтьсяблизько 45%боходів бюджету.

>Обєднанняпобатків у системупередбачаєможливістькласифікувати їхні згідно ізчиннимзаконодавством натаківиди:

-загальнодержавніподатки йзбори (>обов'язковіплатежі);

-місцевіподатки йзбори (>обов'язковіплатежі);

Дозагальнодержавних належатитакіподатки йзбори (>обов'язковіплатежі):

1)податок надоданувартість;

2)акцизнийзбір;

3)податок наприбутокпідприємств, у томучислідивіденди, щосплачуються до бюджетудержавниминекорпоратизованими,казенними чикомунальнимипідприємствами;

4)податок надоходифізичнихосіб;

5)мито;

6)державнемито;

7)податок нанерухомемайно (>нерухомість);

8) плата (>податок) за землю;

9)рентніплатежі;

10)податок ізвласниківтранспортнихзасобів таіншихсамохідних машин ймеханізмів;

11)податок напромисел;

12)збір загеологорозвідувальні роботи,виконані зарахунок державного бюджету;

13)збір заспеціальневикористанняприроднихресурсів;

14)збір зазабрудненнянавколишнього природногосередовища;

15)збір до Фонду дляздійсненнязаходівщодоліквідаціїнаслідківЧорнобильськоїкатастрофи тасоціальногозахисту населення;

16)збір наобов'язковедержавнепенсійнестрахування;

17)збір доДержавногоінноваційного фонду;

18) Плататорговий патент надеяківидипідприємницькоїдіяльності.

19)фіксованийсільськогосподарськийподаток;

20)збір нарозвиток виноградарства,садівництва йхмелярства;

21)гербовийзбір ;

22) Єдинийзбір, щосправляється у пунктах пропуску черездержавний кордон України;

23)збір завикористаннярадіочастотного ресурсу України;

24)збори до Фондугарантуваннявкладівфізичнихосіб (>початковий,регулярний,спеціальний);

25)збір увиглядіцільової надбавки додіючого тарифу наелектричну татепловуенергію.

>Загальнодержавніподатки йзбори (>обов'язковіплатежі)встановлюютьсяВерховноюРадою України йсправляються навсій територїУкраїни2.

>Місцевіподатки йзбори (>обов'язковіплатежі),механізмсправляння та порядок їхньогосплативстановлюєтьсясільськими,селищними,міськими радамивідповідно допереліку й вмежахграничнихрозмірів ставок,установлених законами України,крімзбору запроїзд по територїприкордонних областей автотранспорту, щопрямує за кордон,якийвстановлюєтьсяобласними радами.


3.Видимісцевихподатків йзборів

>Важливимзавданнямекономічної політикибудь-якої державиєнаповненнядохідноїчастини державного й місцевогобюджетів.Відрівнянаповненнябюджетівзалежитьрозвиток й станекономіки держави вцілому,соціально-економічнийрозвитокрегіонів,добробут населення.

Одним ізпередумовстабільногорозвиткуринковихвідносинєнаявністьвизначенихфінансовихресурсів на територїадміністративниходиниць й праворозпоряджатися ними.Органимісцевої влади,виходячи ізаналізуситуації, щосклалася врегіоні,повиннівирішуватипроблеми,зв'язані ізрозвиткомінфраструктури.

ДекретомКабінету міністрів України від 20.05.93 р. «Промісцевіподатки йзбори»визначені 17видівмісцевихподатків йзборів,їхніграничнірозміри,об'єктиоподатковування,джереласплати.Особливість цогоДекретуполягає до того, щовінпередбачаєвпровадженнямісцевихподатків йзборіврішенням органу місцевого самоврядування.Цей ж орган покожному платежурозробляє йзатверджуєположення,якимвизначається порядоксплати йперерахування вмісцевий бюджетподатків йзборіввідповідно допереліку і умежахустановленихграничних ставок.

>Органи місцевого самоврядуваннясамостійновстановлюють йвизначають порядоксплатимісцевихподатків йзборіввідповідно допереліку й вмежахустановленихграничнихрозмірів ставок; вмежахсвоєїкомпетенціїмають правозапроваджуватипільговіподаткові ставки,повністюскасовуватиокремімісцевіподатки йзбори чизвільняти від їхньогосплатипевнікатегоріїплатників танадавативідстрочки усплатімісцевихподатків тазборів.

Домісцевихподатків йзборів належати:

-готельнийзбір;

-збір за паркуванняавтомобілів;

-ринковийзбір;

-збір завидачу ордера на квартиру;

-збір ізвласників собак;

-курортнийзбір;

-збір за доля вбігах наіподромі;

-збір завиграш набігах;

-збір ізосіб, котріберуть доля в гру натоталізаторі наіподромі;

-податок ізреклами;

-збір за правовикористаннямісцевоїсимволіки;

-збір за правопроведеннякіно- йтелезйомок;

->збір запроведеннямісцевихаукціонів, конкурсногорозпродажу й лотерей;

-комунальнийподаток;

->збір запроїздтериторієюприкордонних областей автотранспорту, щопрямує за кордон;

-збір завидачудозволу нарозміщенняоб'єктівторгівлі;

-податок із продажімпортнихтоварів6.

 

3.1Готельнийзбір

>Платникамиготельногозборує особини, котріпроживають уготелях.Граничнийрозмірготельногозбору не виненперевищувати 20відсотківдобовоївартостінайманогожитла (бездодатковихпослуг).Готельнийзбірсправляється йперераховується до бюджету місцевого самоврядуванняадміністрацієюготелю.

 

3.2Збір за паркування автотранспорту

>Платникамизбору за паркування автотранспортуєюридичні особини тагромадяни, котріпаркуютьавтомобілі вспеціальнообладнаних чивідведених для цогомісцях.

Ставказбору за паркування автотранспортувстановлюється ізрозрахунку за годину паркування,їїграничнийрозмір не виненперевищувати 3відсотківнеоподатковуваногомінімумудоходівгромадян вспеціальнообладнанихмісцях й 1відсотка - увідведенихмісцях.

>Збір за паркування автотранспортусплачуєтьсяводіями намісці паркування.

 

3.3Ринковийзбір

>Ринковийзбір -це Плататорговімісця на ринках й впавільйонах, накритих тавідкритих столах,майданчиках дляторгівлі із автомашин,візків,мотоциклів,ручнихвізків, щосправляється ізюридичнихосіб йгромадян, котріреалізуютьсільськогосподарську йпромисловупродукцію таіншітовари.

>Ринковийзбірсправляється протягом дняторгівлі.Йогограничнийрозмір не виненперевищувати 20відсотківмінімальноїзаробітної плати длягромадян йтрьохмінімальнихзаробітних плат дляюридичнихосібзалежно відринку, йоготериторіальногорозміщення та видупродукції (товару).

>Ринковийзбірсправляєтьсяпрацівникамиринку до початкуреалізаціїпродукції.

 

3.4Збір завидачу ордера на квартиру

>Збір завидачу ордера на квартирусплачується запослуги,пов'язані ізвидачею документа, щодає декларація прозаселенняквартири.

>Граничнийрозмірзбору завидачу ордера на квартиру не виненперевищувати 30відсотківнеоподатковуваногомінімумудоходівгромадян одну годинуоформлення ордера на квартиру.Збір завидачу ордера на квартирусплачується черезустановибанків доодержання ордера йперераховується до бюджету місцевого самоврядування. Документом просплатузборуєквитанція,виданаустановою банку.

>Облікнадходженьзбору завидачу ордера на квартируздійснюється органами ізобліку тарозподілужитла.

 

3.5Збір ізвласників собак

>Платникамизбору ізвласників собакєгромадяни -власники собак (>крімслужбових), котріпроживають убудинках державного йгромадськогожитлового фонду таприватизованих квартирах.

>Збір ізвласників собаксправляється закожнийрік.Йогограничнийрозмір закожну собаку не виненперевищувати 10відсотківнеоподатковуваногомінімумудоходівгромадян одну годинунарахуваннязбору.

>Збір ізвласників собакстягується органамижитлово-комунальногогосподарства.

3.6Курортнийзбір

>Платниками курортногозборуєгромадяни, котріприбувають укурортнумісцевість.

>Граничнийрозмір курортногозбору неможеперевищувати 10відсотківнеоподатковуваногомінімумудоходівгромадян.Відсплати курортногозборузвільняються:

-дітивіком до 16 років;

-інваліди та особини, що їхнісупроводжують;

-учасникиВеликоїВітчизняноївійни;

-воїни-інтернаціоналісти;

-учасникиліквідаціїнаслідківаварії наЧорнобильській АЕС;

- особини, котріприбули запутівками та курсівками всанаторії,будинкивідпочинку,пансіонати,включаючимістечка табазивідпочинку;

- особини, котріприбули вкурортнумісцевість услужбовевідрядження, нанавчання,постійнемісцепроживання, добатьків таблизькихродичів;

- особини, котріприбули заплановимитуристичними маршрутамитуристично-екскурсійнихустанов йорганізацій, атакож котріздійснюютьподорож замаршрутними книжками;

-чоловікивіком 60 років йстарші,жінкивіком 55 років йстарші.

Призмініплатникоммісцяпроживання вмежахкурортноїмісцевостікурортнийзбір повторно несправляється.

Зосіб, котріприбули вкурортнумісцевість,збірсправляється непізніш як утриденнийтермін від дняприбуття.

>Курортнийзбірсправляється:

-адміністрацієюготелю таіншимиустановамиготельного типу под годинуреєстраціїприбулих;

-квартирно-посередницькимиорганізаціями принаправленніосіб (>крімприбулих запутівкамитуристично-екскурсійнихустанов йорганізацій) напоселення вбудинки (>квартири), що належатигромадянам направівласності.

Зосіб, котрізупиняються вбудинках (квартирах)громадян безнаправленняквартирно-посередницькихорганізацій, атакож ізосіб (>крім тихий, щоздійснюютьподорож замаршрутними книжками), котріпроживають унаметах, автомашинах тощо,курортнийзбірсправляється у порядку,визначеномуРадами народнихдепутатів, щовстановлюютьцейзбір.

 

3.7Збір за доля вбігах наіподромі

>Збір за доля вбігах наіподромісправляється ізюридичнихосіб тагромадян, котрівиставляютьсвоїх коней назмаганнякомерційного характеру.

>Граничнийрозмірзбору за доля вбігах наіподромі за шкірного коня не виненперевищуватитрьохнеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян.Збір за доля вбігах наіподромісправляєтьсяадміністрацієюіподромів до початкузмагань.


3.7.1Збір завиграш набігах

>Збір завиграш набігахсправляєтьсяадміністрацієюіподромів ізосіб, котрівиграли в гру натоталізаторі наіподромі, под годинувидачіїмвиграшу.Йогограничнийрозмір не виненперевищувати 6відсотків відсумивиграшу.

 

3.7.2Збір ізосіб, котріберуть доля в гру натоталізаторі наіподромі

>Збір ізосіб, котріберуть доля в гру натоталізаторі наіподромі,справляється увиглядівідсоткової надбавки до плати,визначеної за доля в гру.Йогограничнийрозмір не виненперевищувати 5відсотків відсумицієї надбавки. Сумазборусправляєтьсяадміністрацієюіподромів ізучасникагри под годинупридбання ним квітко на доля в гру.

3.8Податок ізреклами

>Об'єктомподатку ізрекламиєвартістьпослуг завстановлення тарозміщенняреклами.

>Платникамиподатку ізрекламиєюридичні особини тагромадяни.

>Податок ізрекламисплачується із всіхвидівоголошень йповідомлень, котріпередаютьінформацію ізкомерційноюметою задопомогоюзасобівмасовоїінформації,преси,телебачення,афіш,плакатів,рекламнихщитів,іншихтехнічнихзасобів,майна таодягу: навулицях,магістралях, майданах,будинках,транспорті та віншихмісцях.

>Граничнийрозмірподатку ізреклами не виненперевищувати 0,1відсоткавартостіпослуг зарозміщенняодноразовоїреклами та 0,5відсотка зарозміщенняреклами натривалий годину.

>Податок ізрекламисплачується под годину оплатипослуг завстановлення тарозміщенняреклами.

 


3.9Збір за декларація провикористаннямісцевоїсимволіки

>Збір за декларація провикористаннямісцевоїсимволікисправляється ізюридичнихосіб йгромадян, котрівикористовуютьцюсимволіку ізкомерційноюметою.

>Дозвіл навикористаннямісцевоїсимволіки (гербаміста чиіншогонаселеного пункту,назви чизображенняархітектурних,історичнихпам'яток)видаєтьсявідповідними органами місцевого самоврядування.

>Граничнийрозмірзбору за декларація провикористаннямісцевоїсимволіки не виненперевищувати ізюридичнихосіб - 0,1відсоткавартостівиробленоїпродукції,виконанихробіт,наданихпослуг ізвикористанняммісцевоїсимволіки, ізгромадян, щозаймаютьсяпідприємницькоюдіяльністю, -п'ятинеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян.

3.10Збір за декларація пропроведеннякіно- йтелезйомок

>Збір за декларація пропроведеннякіно- йтелезйомоквносятькомерційнікіно- йтелеорганізації,включаючиорганізації ізіноземнимиінвестиціями тазарубіжніорганізації, котріпроводятьзйомки, щопотребують відмісцевихорганів державноївиконавчої владидодатковихзаходів (>виділення порядміліції,оточення територїзйомок тощо).

>Граничнийрозмірзбору за декларація пропроведеннякіно- йтелезйомок не виненперевищуватифактичнихвитрат напроведеннязазначенихзаходів.

 

3.11Збір за декларація пропроведеннямісцевихаукціонів, конкурсногорозпродажу й лотерей

>Платникамизбору запроведеннямісцевихаукціонів, конкурсногорозпродажу й лотерейєюридичні особини йгромадяни, котрімаютьдозвіл напроведенняаукціонів, конкурсногорозпродажу й лотерей.

>Об'єктомзбору за декларація пропроведеннямісцевихаукціонів, конкурсногорозпродажу й лотерейєвартістьзаявлених домісцевихаукціонів, конкурсногорозпродажутоваріввиходячи із їхньогопочатковоїціни чисуми, на якоївипускається лотерея.

>Граничнийрозмірзбору за декларація пропроведеннямісцевихаукціонів, конкурсногорозпродажу й лотерей не виненперевищувати 0,1відсоткавартостізаявлених домісцевихаукціонів, конкурсногорозпродажутоварів чи відсуми, на якоївипускається лотерея.

>Збір за декларація пропроведеннямісцевихаукціонів й конкурсногорозпродажусправляється упродовж трьохдні до їхньогопроведення.

>Збір за декларація пропроведення лотерейсправляється под годинуодержаннядозволу навипусклотереї.

>Граничнийрозмірзбору за декларація пропроведення лотерей із шкірногоучасника не виненперевищуватитрьохнеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян.

3.12Комунальнийподаток

>Комунальнийподатоксправляється ізюридичнихосіб,крім бюджетнихустанов,організацій,планово-дотаційних тасільськогосподарськихпідприємств.Йогограничнийрозмір не виненперевищувати 10відсотківрічного фонду оплати роботи,обчисленоговиходячи ізрозмірунеоподатковуваногомінімумудоходівгромадян.

3.13Збір запроїздтериторієюприкордонних областей автотранспорту, щопрямує за кордон

>Збір запроїздтериторієюприкордонних областей автотранспорту, щопрямує за кордон,справляється ізюридичнихосіб тагромадян України урозмірі до 0,5неоподатковуваногомінімумудоходівгромадянзалежно від марки йпотужностіавтомобілів, а ізюридичнихосіб тагромадянінших держав, у томучислі йсуб'єктівколишнього СоюзуРСР, урозмірі від 5 до 50доларів США.Збір несправляється запроїзд автотранспорту, щоздійснюєперевезення за кордон:

-вантажів задержавнимзамовленням йдержавним контрактом;

-громадян України, щонаправляються услужбовівідрядження;

-спортсменів, щовід'їжджають наміжнароднізмагання;

-громадян, щовід'їжджають у порядку культурногообміну, налікування,оздоровлення (>дітей) та зателеграмою на похоронублизькихродичів.

3.14Збір завидачудозволу нарозміщенняоб'єктівторгівлі

>Збір завидачудозволу нарозміщенняоб'єктівторгівлі -це Платаоформлення тавидачудозволів наторгівлю успеціальновідведених для цогомісцях.

>Збір завидачудозволу наторгівлюсправляється ізюридичнихосіб йгромадян, котріреалізуютьсільськогосподарську,промисловупродукцію таіншітоваризалежно відплощі торговогомісця, йоготериторіальногорозміщення та видупродукції.

>Граничнийрозмірзбору завидачудозволу наторгівлю не виненперевищувати 20неоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян длясуб'єктів, щопостійноздійснюютьторгівлю успеціальновідведених для цогомісцях, й одногонеоподатковуваногомінімумудоходівгромадян щодня - заодноразовуторгівлю.Збір завидачудозволу наторгівлюсправляєтьсяуповноваженимиорганізаціями,якимнаданотаке право.

3.15Податок із продажімпортнихтоварів

>Платникамиподатку із продажімпортнихтоварівєюридичні особини йгромадяни, котрізареєстровані яксуб'єктипідприємництва.

>Об'єктомоподаткуванняєсумарнавартістьтоварів заринковимицінами, щозазначається удекларації, Якаподаєтьсящоквартально до державноїподатковоїінспекції по району (>місту) замісцезнаходженням (>місцемпроживання)суб'єктапідприємництва.

>Граничнийрозмірподатку із продажімпортнихтоварів не виненперевищувати 3відсотківвиручки,одержаної відреалізаціїцихтоварів.

>Місцевіподатки йзбориперераховуються добюджетів місцевого самоврядування в порядку,визначеномуРадами народнихдепутатів,якими смердотівстановлюються.Стягнення невнесених в установленьтермінмісцевихподатків йзборівздійснюється згідно ізчиннимзаконодавством.

Надмірусплаченіплатникамисумимісцевихподатків йзборівзараховуються врахунокмайбутніхплатежів чиповертаютьсяїм згідно ізчиннимзаконодавством.

>Іноземніюридичні особини йгромадянисплачуютьмісцевіподатки йзбори нарівнихумовах ізюридичними особами тагромадянами України,якщоінше не передбаченеміжнародними договорами тазаконодавством України.

>Відповідальність заправильністьобчислення,своєчасністьсплатимісцевихподатків йзборів до бюджету місцевого самоврядуванняпокладається наплатниківвідповідно дочинногозаконодавства.

Контроль засплатоюмісцевихподатків йзборівздійснюєтьсядержавнимиподатковимиінспекціями6.

4.Платникимісцевихподатків тазборів.Їх права таобов’язки

Уфінансовомуправінайбільштрадиційноюєкласифікаціяплатниківподатків наюридичних йфізичнихосіб. Алітакийподіл невраховуєрізноманітнолтіреальнихпроявів угалузірегулюванняподатків йзборів.Багатопобатків йзборівпередбачаютьзмішаногоплатника. Нимможутьвиступати якюридичні, то йфізичні особини.Крім того,виділяєтьсятакож групаплатників, котрі немають статусуюридичноїособ14.

 >Платникамиподатків йзборів (>обов'язковихплатежів)єюридичні йфізичні особини, на які згідно із законами Українипокладенообов'язоксплачуватиподатки йзбори (>обов'язковіплатежі)2.

>Об'єктамиоподаткуванняєдоходи (>прибуток),доданавартістьпродукції (>робіт,послуг),вартістьпродукції (>робіт,послуг), у томучислімитна чиїїнатуральніпоказники,спеціальневикористанняприроднихресурсів,майноюридичних йфізичнихосіб таіншіоб'єкти,визначені законами України прооподаткування.

>Платникиподатків йзборівнаділеніпевними правами таобовязками.

>Платникиподатків йзборів (>обов'язковихплатежів)зобов'язані:

1) вестибухгалтерськийоблік,складатизвітність профінансово-господарську діяльність йзабезпечуватиїїзберігання утерміни,встановлені законами;

2)подавати додержавнихподатковихорганів таіншихдержавнихорганіввідповідно до законівдекларації,бухгалтерськузвітність таіншідокументи йвідомості,пов'язані ізобчисленням йсплатоюподатків йзборів (>обов'язковихплатежів);

3)сплачуватиналежнісумиподатків йзборів (>обов'язковихплатежів) увстановлені законамитерміни;

4)допускатипосадовихосібдержавнихподатковихорганів дообстеженняприміщень, щовикористовуються дляодержаннядоходів чипов'язані ізутриманнямоб'єктівоподаткування, аперевірок ізпитаньобчислення йсплатиподатків йзборів (>обов'язковихплатежів)2.

>Платникиподатків йзборів (>обов'язковихплатежів)мають право:

1)подаватидержавнимподатковим органамдокументи, щопідтверджують декларація пропільгищодооподаткування у порядку,встановленому законами України;

2)одержувати таознайомлюватися із актамиперевірок,проведенихдержавнимиподатковими органами;

3)оскаржувати увстановленому законом порядкурішеннядержавнихподатковихорганів та дії їхньогопосадовихосіб2.

>Відповідальність заправильністьобчислення,своєчасністьсплатиподатків йзборів (>обов'язковихплатежів) йдодержання законів прооподаткування несутьплатникиподатків йзборів (>обов'язковихплатежів)відповідно в Україну.


>Висновок

Длявиконаннязавдань йфункцій держава винна матір усвоємурозпорядженнідостатнюкількістькоштів,тобтомобілізуватинеобхідніфінансовіресурси для забезпеченняфінансовоїдіяльності.Основнимджереломдоходів державиєваловийвнутрішній продукт,частинуякого вонавикористовує дляпокриттявласнихвидатків.Такевикористаннявідбуваєтьсявнаслідок переходу до державноївласності увиглядірізнихвидівплатежів.Враховуючизначення такихплатежів, державазакріпила нарівніКонституції України (ст. 92), щовиключно законамивстановлюється системаоподаткування,податки йзбори, порядокутворення йпогашення державноговнутрішнього йзовнішньогоборгу16.Формуваннядоходноїчастини бюджетуєважливим виглядомдіяльностібудь-якої держави. Україна неєвинятком.Процесприватизації державноївласності йстановленняринковихвідносинпротягомостанніх роківсуттєвозмінилизмістфінансовихресурсів державного бюджету, все понаднабуваютьподатковіметодиакумуляціїїх.Податкистають не лишеголовнимджереломформування державного бюджету, але й іважливимджереломрадикальнихзмін,виконуючи рольфінансового регуляторавиробництва,стаютьзасобом забезпеченнясоціальноїсфери.

>Аналізуючи станекономікиостанніх років,слідзазначити, щомобілізаціяподатковихдоходів добюджетіввідбувалася вумовахпевноїстабілізаціїекономіки, про щосвідчитьзростання валовоговнутрішнього продукту. При цьому одним ізголовнихрезервіввикористанняпотенціалуподатків удоходнійчастинібюджетівє діяльністьорганів.

>Мобілізаціяфінансовихресурсівзабезпечується наборомфінансово-правових норм, щорегулюютьвідносини, котрівиникають при:встановленні тавведенніподатків,неподатковихдоходів добюджетів тацільовихфондів;визначенніпринципівмобілізаціїфінансовихресурсів,структуридоходівбюджетноїсистеми;справлянніподатків таобов'язковихзборів, плат тощо;здійсненніконтрою занадходженнямкоштів до бюджету;застосуванніуповноваженими органамисанкцій запорушенняфінансовогозаконодавства.


>Література

1.Констикуція України від 28.06.1996 р..

2. Закон України “ Про системуоподаткування “ від 25.06.1991 р.

3. Закон України “ Промісцеве самоврядування в Україні “ від21.05.1997р.

4. Закон України “ Промісцевідержавніадміністрації”від09.04.1999 р.

5. Законом України «Про порядокпогашеннязобов'язаньплатниківподатків бюджетам йдержавнимицентралізованими фондами» від 21.12.2000 р.

6. ДекретКабінету міністрів України від 20.25.1993 р. “ Промісцевіподатки йзбори “.

7.Бюджетний кодекс України : закон, засади,коментар / ЗаредакцієюО.В.Турчинова йЦ.Г.Огня. – До.:Парламентськевидавництво, 2002.-320 з.

8.Бюджетнезаконодавство України :Збірникнормативнихактів.К.:ЮрінкомІнтер, 2002.-416 з.

9.Берегін Авт. Основиподатковогозаконодавства. – До.:Вищашкола,2002. – 356 з.

10.ГегаП.Т., ЧасткаЛ.М. Основиподаткового права :Навчальнийпосібник, - До.: Товариства “ Знання “,КОО, 1998 – 273 з.

11.КадькаленкоС.Т. До запитання про системуоподаткування йпоняттяподатку //Доклади тавиступи наміжнароднійнауково-практичнійконференції “Правоверегулюваннядержавнихдоходів тавидатків “ (24 – 26вересня 1998 р. ). –Харків: АПрН України. 1998.

12.Козирин О.Н. Податкове право розвинених країн. Питання теорії та практики. – М., 1993.

13. Кучерявенко Н.П. Основи податкового права :Учедное посібник. – Харків :Легос,2001.

14. Кучерявенко М.П.Податковий статусюридичнихосіб //ВісникАкадеміїправових наук України. – 1997. - № 3.

15. ЛуцикА.І.Податки , якінструментфіскальногоадміністрування //Фінанси України. – 2002. - №9.

16. ОрлюкО.П.Фінансове право :Навчальнийпосібник. – До.:ЮрінкомІнтер, 2003. –528 з.

17.ПришваН.Ю.Основні засадисправлянняобовязковихплатежів

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація