Реферати українською » Государство и право » Планування роботи муніципального управління


Реферат Планування роботи муніципального управління

>ОГЛАВЛЕНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1. Планування елемент управління

2. Планування роботи муніципального управління

3. Види планів

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ

 


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

У змінених останніх років умовах, муніципальні освіти зіштовхнулися з проблемою пошуку нових підходів, методів планування. Відносна самостійність органів місцевого самоврядування одночасно стала проблемою виживання територіальних співтовариств. Суворе директивне державне планування припинилося. В кожній території у ході приватизації виникла сила-силенна різних власників. Узгодити свої інтереси з його інтересами співтовариства не було так усе просто. Адміністрації муніципалітетів обмежувалися переважно поточним плануванням. За рідкісними винятками розроблялися середньострокові плани соціально-економічного розвитку.

Турбота навколо планування в структурах місцевого управління пов'язані з процесами децентралізації управління, які сприяло підвищенню автономності прийняття рішень на регіональному і місцевому рівнях. У країнах, де процес децентралізації припала на процесом економічної глобалізації, місцевих органів влади зуміли переорієнтуватися у формулюванні власної економічної політики і були більш підготовленими задля подолання структурного кризи місцевої економіки. Там, цього цього не сталося, економічний спад придбав серйозні масштаби і вплинув на добробут міського і сільського населення.

Практика традиційного планування сьогодні швидко застаріває. Вона мала короткострокову перспективу, орієнтувалася на наявний персонал і звичайно не отримувала підтримки з боку громадян громади. Нова модель планування вимагає оптимального використання людських і на місцях.

Планування - це систематичний процес, з допомогою якого співтовариства малюють картину свого політичного майбутнього визначають етапи ним звершене, з місцевих ресурсів. Воно включає у собі:

• узгодження групових інтересів у співтоваристві до того, як розпочати планування;

• інвентаризацію реальних вільних ресурсів, обмежень і сприятливих чинників;

• визначення реально здійсненних завдань і цілей;

• призначення відповідальних за виконання плану дій зі здійсненню поставлених завдань.

Предмет дослідження: процес планування роботи органів муніципального управління.

Об'єктом дослідження є плани робіт органів муніципального управління.

Мета роботи: вивчення особливостей планування як елемента управління.

Завдання роботи:

1. вивчити поняття «планування»;

2. виявити особливості планування роботи муніципальних органів;

3. розглянути види планів.

Структура. Робота складається з запровадження, трьох параграфів, ув'язнення й списку літератури.


1. ПЛАНУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ

Управління – це інтеграційний процес послідовного формування та розвитку системи цілей та їх досягнення. Технологія управління будь-якою її рівні, і функціональному напрямі передбачає виконання загальних функцій управління. Склад загальних функцій управління включає у собі - планування та прогнозування, організацію, координацію і регулювання, контроль, облік і аналіз. Звідси випливає, що планування – це важливий елемент управління, одне з його загальних функцій. Разом про те, планування визначає спрямованість і змістом інших загальних функцій управління і тому ще іменується провідною функцією управління [10, з. 197].

Сутність планування полягає у формуванні системи адресних заходів і показників (критеріїв) з досягнення цілей управління, пов'язаних в часі та просторі, тобто. - в систематичному пошуку можливостей підприємства діяти й прогнозуванні наслідків цих дій.

Функції планування полягають у рішенні планових завдань з урахуванням принципів планування, під час використання планових методів і забезпечувальних підсистем.

Необхідність планування у процесі муніципального управління за відсутності комплексних досліджень елементів системи управління обумовила формування досить широкої палітри підходів до розуміння сутності розвитку та інструментів осередку. До цього часу найчастіше відбувається підміна понять щодо інструментів планування: концепції, й стратегію розвитку наділяються властивостями програм, тож проектів. Тим більше що, від рівня очікувань розробки документів планування багато в чому залежати результат і якість управління муніципальним розвитком.

Концепція формулювання розвитку муніципалітету, документ, у якому викладено загальна філософія розвитку, і навіть проголошені наміри розробити підходи до реалізації перспектив. Смислова навантаження й організаційна цінність Основних напрямів у цьому, що він декларується рішення робити подальші управлінські дії.

Стратегія (стратегічний план) документ злагоди у суспільстві про пріоритетних (стратегічно важливих щодо різноманітних груп того суспільства) напрямах розвитку території проживання та роботи. У стратегічному плані декларується вибір на користь найоптимальнішої моделі розвитку муніципалітету (напрям «головного удару») з урахуванням комплексного аналізу соціально-економічну ситуацію, оцінки зовнішніх й міністерство внутрішніх чинників у різних сценарних умовах.

Програма соціально-економічного розвитку, зазвичай, вона як комплексна, забезпечує досягнення заявлених в стратегії цілей. Як інструмент програмно-цільового характеру, програма є документом, які забезпечують баланс цілей, завдань, ресурсів. Містить детальні розрахунки всіх ресурсних витрат із їхніх джерел постачання та етапів залучення для реалізації програмних заходів. Програма що це інструмент, що дозволяє здійснити багаторівневе бюджетне фінансування, і навіть залучення позабюджетних коштів що у втілення заходів програми на учасників. Результативність і ефективність програми оцінюється з урахуванням системи показників і індикаторів, що дозволяє проводити моніторинг й оцінку наближення (досягнення) запланованих цілей і завдань шляхом порівняння етапних результатів з базовим (стартовим) значенням встановленихпоказателей/индикаторов.

Застосування практично різних видів програм (комплексних, соціально-економічного розвитку, цільових, відомчих, довгострокових) породило різні тлумачення терміна «програма». З цього приводу варто пояснити, що істотної різниці у програмах перелічених видів немає, позаяк у основі лежатьвзаимоувязанние за програмними цілями, завданням, ресурсів, термінів і виконавцям заходи; усі вони мають утримувати механізм управління результатами і спеціально розроблену систему індикаторів (показників) виміру досягнення запланованих цілей.

План дій зважаючи на те, що муніципальний бюджет розробляється терміном однією рік, середньостроковий фінансовий план три роки, а обрій програми (залежно від труднощі й ресурсоємності поставленої мети) може бути більш п'яти, організаційно зручно формувати пріоритети розвитку на бюджетному періоді як плану дій органів місцевого самоврядування. План акцентує управлінські ресурси на головних заходах, передбачені у програмі соціально-економічного розвитку для цього етапу.

Політика розвитку виходить з документах стратегічного та програмного планування, є інструментом взаємодії, комунікації, відбиває послідовність управлінські рішення. Політика розвитку, джерело якої в документах стратегічного планування, забезпечує наступність і безперервність еволюційного розвитку муніципалітету.

2. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИМУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

З метою забезпечення відповідності поточної діяльності місцевої адміністрації хто стоїть передній цілям і завдань формується система планування роботи адміністрації

Система планування є комплексом заходів, здійснюваних місцевої адміністрацією і його структурними підрозділами з метою визначення завдань, поточних результатів діяльності, засобів і способів їхні досягнення на відповідність до цілями адміністрації з урахуванням аналізу ситуації, прогнозних оцінок його розвитку, можливих ресурсів. Планування забезпечує ефективне використання організаційних ресурсів, внутрішню координацію, адаптивністьструктурно-функциональной організації адміністрації до зовнішніх вимогам, усвідомлення організаційних стратегій керівниками і провідними фахівцями. Процес планування включає у собі аналіз стратегічних цілей, є відбитком поточного гніву й негараздів у у сфері діяльності місцевої адміністрації; прогноз майбутнього стану цільових об'єктів і зовнішніх умов; формування системи завдань; визначення оптимальних стратегій діяльності.

Ефективному планування діяльності місцевої адміністрації має передувати визначення пріоритетів соціально-економічного розвитку муніципального освіти, заснований на всебічному аналізі поточну ситуацію в усіх галузях життя того суспільства. На базі сформульованих пріоритетів формується стратегія соціально-економічного розвитку муніципального освіти (чи вносяться корективи в існуючу стратегію), визначаються мету й завдання діяльності місцевої влади на довгострокову перспективу.

Натомість, виходячи з стратегію розвитку, цілей і завдань діяльності органів місцевого самоврядування формуються середньострокові програми соціально-економічного розвитку та стратегічний план (концепція) діяльності місцевої адміністрації.

За підсумками програми соціально-економічного розвитку муніципального освіти на середньострокову перспективу і відповідності зі стратегічним планом (концепцією) діяльності місцевої адміністрації розробляється річний план роботи адміністрації.

Така комплексна багаторівнева система планування має великий творчий потенціал у вирішенні і поточних труднощів і довгострокових завдань, завдань, які адміністрацією, але й зараз у зв'язки Польщі з недостатньою ступенем використання програмно-цільових методів управління лише на рівні муніципальних утворень є практично незатребуваною [2, з. 98].

Зазвичай, існуючі системи планування роботи адміністрації пливуть переважно узгодження у часі діяльності керівництва місцевої адміністрації та її структурних підрозділів. Для цього він в адміністраціях розробляють річні і квартальні, котрий іноді місячні плани роботи місцевої адміністрації та її структурних підрозділів. На шкоди не структурних підрозділів можуть формуватися тижневі плани роботи.

Система планування підтримується і регулюється внутрішніми правовими актами, головною з яких є регламент місцевої адміністрації.

3. ПЛАНИПЛАНОВ

Річний план адміністрації — документ, до складу якого перелік заходів, проведених адміністрацією протягом року з термінів їх виконання, відповідальних добрий виконувач і планових показників ефективності та результативності діяльності, зі конкретними значеннями. Заходи групуються по основним напрямам діяльності адміністрації. Відповідальним за формування річного плану адміністрації є керівника апарату адміністрації, які перебувають, зазвичай, як заступника голови адміністрації.

Пропозиції із формування річного плану вносяться голова адміністрації, його заступники, структурними підрозділами. Керівники структурних підрозділів у встановлених термінів вносять в апарат адміністрації пропозиції щодо включенню заходів у річний план роботи адміністрації з термінів виконання, відповідальногоструктурною підрозділи і планових показників ефективності та результативності діяльності. Керівник апарату узагальнює поступившие пропозиції з готує проект річного плану роботи адміністрації. Проект плану роботи іде узгодження керівникам структурних підрозділів, і допрацьовується з урахуванням отриманих зауважень. До планів роботи адміністрації, зазвичай, включаються:

1) питання, що в руки представницького органу муніципального освіти;

2) питання, розгляд яких вимагає і скликання колегії;

3) питання, якими необхідне прийняття постанов глави своєї адміністрації;

4) організаційні заходи адміністрації.

Річний план роботи стверджується главою адміністрації та передається структурних підрозділах виспівати.

Після затвердження річного плану роботи адміністрації формуються річні плани діяльності структурних підрозділів. Вони погоджуються з заступником голови адміністрації, що курирує ці підрозділи, і затверджуються голова адміністрації.

Питання про виконання заходів, включених в річний план роботи адміністрації мають, виноситися на постійно діючу нараду при голова адміністрації. Заходи річного плану роботи адміністрації, річних планів роботи відділів і секторів можуть коригуватися протягом року.

Квартальний (місячний) план є елементом річного плану. Він формується лише на рівні адміністрації, рівні самостійних структурних підрозділів. Заходи річного плану, плановані на відповідний місяць, можуть коригуватися відповідно до актуальними проблемами, завданнями і дорученнями представницького органу муніципального освіти.

Тижневий план є перелік заходів, які у протягом тижня. Тижневий план може формуватися лише на рівні самостійних структурних підрозділів елемент місячного плану з урахуванням додаткових доручень і завдань і за вирішенням керівника структурного підрозділи.

Відповідно до стратегічним і оперативними планами визначається обсяг планованих робіт кожному за співробітника, його внесок або у досягненні наших спільних цілей діяльності, відбитими в індивідуальних планах співробітника [2, з. 65].

Індивідуальні плани є з методів наукову організацію праці працівників місцевої адміністрації, що його ефективного використання робочого дня, визначенню головних та другорядних напрямів роботи і перешкоджає виконання зайвих функцій. Індивідуальні плани складаються на четвертий квартал, місяць, тиждень, черговий день.

>Координационние і дорадчі органи (колегія, постійно діючу нараду, робочих групах), утворювані в адміністрації, планують своєї діяльності самостійно відповідно до положеннями про неї.


>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для успішного муніципального економічного розвитку недостатньо розуміння процесу планування і його регулюючих законодавчих основ.Возрастающая між муніципалітетами (за людські ресурси, за інвестиції, за федеральні бюджетні вкладення розвиток інфраструктури) жадає від фахівців сфери муніципального управління освоєння сучасних управлінських технологій.

Володіння технологією організації планування муніципального економічного розвитку є особливим істотним «козирем» за умов конкуренції. На відміну від менеджменту у сфері економічної діяльності державне та муніципальне управління Росії Герасимчука повноцінної наукової дисципліною. Крім досвіду розвинених країн, мають більший «управлінський стаж» у сфері місцевого самоврядування ринкових умов, і «напрацьованого досвіду» окремих регіонів і муніципальних утворень у створенні процесів її розвитку необхідний створення цілісної системи управління розвитком, заснованої на науковому підході і забезпеченої як успішної практикою, а й необхідним методичним супроводом. Створення системи стратегічного планування муніципального розвитку передбачає відповідне наукове супровід. Тим більше що є безліч невирішених методологічних і методичних проблем, починаючи з відсутності комплексного підходу у питаннях організації планування.


СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ

1.Вильямский В.С. Основи організації муніципального управління:учеб. посібник. - Ростовн/Д: Фенікс, 2007. - 384 з.

2. Державне і муніципальне управління: конспект лекцій. - М.: Вища ж освіта, 2008. - 183 з.

3. Державне управління Росії: підручник / ред. О.Н. Маркова. - 2-ге вид., перераб. ідоп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 333 з.

4. Ділове планування. Навчальний посібник під ред. Попова. – М.: Фінанси і статистика, 1997. – 368 з.

5. Зотов В.Б.Муниципальное управління: підручник / В.Б. Зотов,З.М.Макашева. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 279 з.

6.КутафинО.Е.Муниципальное право Російської Федерації: підручник : /О.Е.Кутафин, В.І. Фадєєв. - 3-тє вид., перераб. ідоп. - М.: Проспекта, 2007. - 672 з.

7.Муниципальное управління:учеб. посібник / ред. В.М. Іванов, В.І. Патрушев. - М.: Муніципальний світ, 2002. - 560 з

8.Муниципальное управління: навчальні конкретні ситуації, ділові ігри та зовсім практикуми / ред.Б.Т. Пономаренко;сост. Д.І.Вениаминова,Б.Т. Пономаренко. - М., 2004. - 185 з.

9.Парахина В.М.Муниципальное управління:учеб. посібник / В.М.Парахина, Є.В. Галєєв, Л. Н.Ганшина. - 2-ге вид., стер. - М.:КноРус, 2008. - 496 з.

10.Чиркин В.Є. Державне і муніципальне управління: підручник. - М.:Юристъ, 2004. - 320 з.

11.ШугринаЕ.С.Муниципальное право Російської Федерації: підручник. - 2-ге вид., перераб. ідоп. - М.: Проспект, 2008. - 672 з.


Схожі реферати:

Навігація