Реферати українською » Государство и право » Особливості та різновіді державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні


Реферат Особливості та різновіді державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні


>Особливості тарізновиди державного контролю занотаріальноюдіяльністю в Україні


>Вступ

>Проаналізованосучасну систему державного контролю занотаріальноюдіяльністю,виокремленосуб’єкти контролю занотаріальноюдіяльністю атакожрозкрито йогомеханізм.Булопроаналізованоновий проект Закону «Провнесеннязмін в Україну “Пронотаріат”»,зокремазапропонованийваріантзакріпленнямеханізму контролюнотаріальноїдіяльності.Запропонованішляхиудосконаленнясистеми державного контролю занотаріальноюдіяльністю в Україні.

>Ключові слова: >нотаріальна діяльність,єдинаорганізаційно-правова основа,механізм контролюнотаріальноїдіяльності.

Усучаснихумовахгосподарювання та розбудовігромадянськогосуспільстваособливемісцепосідаєнотаріальна діяльність.Важливимнапрямомсудово-правовоїреформи в Українієприведенняорганізації тадіяльностінотаріату України увідповідність ізКонституцією України та із принципамиорганізаціїєвропейськогонотаріату. Зметоюпосиленняпотенціалуінститутунотаріату яксистеми превентивногопозасудовогозахистуцивільно-правовихінтересівгромадян,юридичнихосіб,територіальних громад України таліквідаціїпідстав длякорупції впитаннях допуску донотаріальноїдіяльності таорганізації контролю завиконаннямнотаріусамипрофесійнихобов’язків.Безумовно,ці заподіяння неможуть бутивирішенівиключно нарівніпідзаконного нормативно-правовогорегулювання.

>Актуальністьпроблемифункціонуваннянотаріату в Україні,зокрема йогомісце всистеміорганівохорони іуправліннясуспільнихвідносин тавзаємодії ізіншими органами державної влади, особливо угалузі контролю занотаріальноюдіяльністю Г.С.Семаков, С.П.Кондракова,Молдован В.В.,РадзієвськаЛ.К,Пасічник С.Г.,Фурса С.Я.,ФурсаЄ.І таін.шукатиметодиоптимізації тавдосконаленнямеханізму державного контролю занотаріальноюдіяльністю в Україні.


>Основнийматеріал

>Функціонуваннянотаріатузасновується нанормативно-правовійбазі, котравстановлюєосновніпринципи,види тамеханізмиреалізаціїнотаріусамисвоїхфункцій.Саме томупроблеми, котріпов’язані знедосконалістювітчизняногонотаріатунеобхідношукатиперш на управовійплощині.

>Законодавчовизначено, щонотаріат в Україні –це системаорганів йпосадовихосіб, на котріпокладенообов'язокпосвідчувати права, атакожфакти, щомаютьюридичнезначення, тавчинятиіншінотаріальні дії,передбачені Законом України “Пронотаріат”, ізметоюнаданняїмюридичноївірогідності.Вчиненнянотаріальнихдій в Україніпокладається нанотаріусів, котріпрацюють вдержавнихнотаріальних конторах,державнихнотаріальнихархівах (>державнінотаріуси) чизаймаютьсяприватноюнотаріальноюдіяльністю (>приватнінотаріуси) [1].

>Державнерегулюваннянотаріальноїдіяльності -цевпорядковуючий,цілеспрямованийвплив держави насуспільнівідносини вгалузіорганізації тафункціонуваннянотаріальноїдіяльності,межі тасутністьякогозумовленіпублічно-правовоюприродоюнотаріату, таякийполягає ворганізаціїнотаріальноїдіяльності та контролю заїїздійсненням.Державнийнотаріатмаєзначнобільшийступіньзалежності віддержавнихорганів, тому, як мивважаємо, у цьомувипадкудоцільнішим якщовикористовуватитермін “>державнеуправління”, авідносно приватного, на форумі нашу думку, болееприйнятним якщо ужетермін “>державнерегулювання”.

В частности Законом України “Пронотаріат”встановленесамедержавнерегулюваннянотаріальноїдіяльності, якуполягає увстановленні порядку допускугромадян доздійсненнянотаріальноїдіяльності, порядкузупинення йприпиненняприватноїнотаріальноїдіяльності, порядку скоєннянотаріальнихдій;визначенніорганів таосіб, котрівчиняютьнотаріальні дії та котріздійснюють контролю надорганізацієюнотаріату йнотаріальноюдіяльністю в Україні,перевіркиорганізаціїнотаріальноїдіяльностінотаріусів тавиконання ними правилнотаріальногоділоводства;визначенні ставок державногомита, якусправляєтьсядержавниминотаріусами;встановленнірозмірів плати занаданнядодатковихінформаційно-технічнихпослуг та порядкуїїсправляння.

Контроль заорганізацієюнотаріату України,перевіркиорганізаціїнотаріальноїдіяльностіприватнихнотаріусів тавиконання ними правилнотаріальногоділоводстваздійснюютьсяМіністерствомюстиції України,Головним УправліннямюстиціїМіністерстваюстиції України вАвтономнійРеспубліці Крім,головнимиуправліннямиюстиції в західних областях,містахКиєві таСевастополі.

Отже,сукупністьсуб’єктів, щодіють у сфері державногорегулюваннянотаріальноїдіяльності –певна системаучасників, котра, у своючергу, напідставікритеріюнаявностівладнихповноважень,розподіляється насуб’єктів,наділенихвладнимиповноваженнями, йсуб’єктів, щопозбавлені їхнього. Досуб’єктів державногорегулюваннянотаріальноїдіяльності, котрінаділенівладнимиповноваженняминалежить,перш на, держава,зокремастворюючи саму системунотаріату шляхомприйняттявідповіднихнормативно-правовихактів. Занормативноюфункцією досистемиозначенихсуб’єктівналежить Президент України таКабінет міністрів України,безпосередньо жреалізаціяфункціїорганізаціїнотаріатупокладена наМіністерствоюстиції України іпідпорядкованійомумісцевіорганиюстиції.

Доіншихсуб’єктіввідносин у сфері державногорегулюваннянотаріальноїдіяльності,позбавленихвладнихповноважень, але йнаділенихповноваженнямищодо скоєннянотаріальнихдій, належати:власненотаріальніоргани (>державнінотаріальніконтори,приватнінотаріуси тадержавнінотаріальніархіви), таквазінотаріальніоргани,особливості статусу якізумовлені тім, щонаданнянотаріальнихпослуг неєвизначальноюфункцією тапризначеннямцихорганів (>консульськіустанови,посадові особинивиконавчихкомітетівсільських,селищних таміських радий таіншіпосадові особини, щопосвідчуютьлише упевних (як правило,виняткових)випадках дії,прирівняні донотаріальних.

>Враховуючистійкутенденцію дозапровадженняпрофесійного самоврядування,виділеноще однугрупуучасників у сфері державногорегулювання, асамепрофесійніоб’єднаннянотаріусів –спілки,асоціації тощо та Українськанотаріальна палата яквсеукраїнськепрофесійнеоб’єднання зсвоїмивідповіднимирегіональнимивідділеннями, котрісправляютьзначнийвплив на діяльністьдержавних таприватнихнотаріусів.

>Відповідно до ст. 16 Законунотаріусиможутьоб'єднуватись урегіональні,загальнодержавні,міжнародніспілки таасоціації.Ціоб'єднаннярепрезентуютьінтересинотаріусів удержавних таінших органах,захищаютьїхнісоціальні тапрофесійніінтереси,здійснюютьвидавничу таметодичну діяльність,можутьстворюватиспеціальніфонди йдіютьвідповідно достатутів.

>Саме назазначених принципахутвореноУкраїнськунотаріальну палату, щодіє якдобровільнагромадська організаціянотаріусів. Українськанотаріальна палатамає статут,затвердженийустановчоюконференцієюнотаріусів 22 апреля 1993 р.зізмінами тадоповненнями,затвердженимитретьоюконференцієюУкраїнськоїнотаріальноїпалати 9серпня 1997 р.

>Основна позначкаУкраїнськоїнотаріальноїпалатиполягає воб'єднанні напрофесійнійосновінотаріусів ізметоюзахистуїхніхзаконнихпрофесійних йсоціальнихінтересів.Основне заподіянняпалати —сприятипідвищеннюпрофесійногорівнянотаріусів,удосконалюватиправовудопомогу, якоїнотаріусиподаютьфізичним йюридичним особам.Важливе заподіянняпалатиполягаєтакож у сприяннірозвиткуміжнароднихзв'язків,обмінудосвідом,співробітництві ізміжнароднимиорганізаціяминотаріату.

Недивлячись назаконодавчезакріплення статусуУкраїнськоїнотаріальноїпалати вон усе ж таки такиєтиповоюгромадськоюорганізацією,створеною напрофесійномурівні. Однакїї статус –громадськоїорганізації –свідчить не пронедосконалиймеханізм контролю задіяльністюнотаріату в Україні. Аскоріше провисокийрівень якпрофесійної то йморально-етичноїсвідомості

>Безпосереднєкерівництвонотаріальними органамиздійснюютьГоловнеуправлінняюстиції вАвтономнійРеспубліці Крім,обласні, Київський таСевастопольськийміськіуправлінняюстиції.УправлінняюстиціїстворюєМіністерствоюстиції України йціуправлінняпідпорядковуютьсяйому. Одним ззавданьуправліньюстиціїє організація йматеріально-технічне забезпеченнядіяльностінотаріату.Управлінняюстиціїмають право:

·організовувати йперевіряти діяльністьустановнотаріату,вживатизаходівщодополіпшенняцієїдіяльності;

·здійснювати контролю надзаконністю скоєннянотаріальнихдій;

·організовувати роботу іздоборукадрів тапідвищеннякваліфікаціїпрацівниківнотаріальнихорганів;

·забезпечувати діяльністькваліфікаційнихкомісійнотаріату.

>НаказомМіністерстваюстиції України від 01.06.98 № 8/5затвердженоПоложення прорайонні,районні вмістах,міські (міст обласногозначення)управлінняюстиціїзізмінами,внесеними наказомМіністерстваюстиції України від 05.02.99 [7].

>Відповідно з Положеннямщодонотаріальноїдіяльностіуправлінняюстиціїповинні:

·забезпечувати діяльністьустановнотаріату;

· вестиоблік й підгримувати в контрольномустаніактизаконодавства танотаріальної практики;

·організовувати йперевіряти діяльністьустановнотаріату,вживатизаходівщодоїїполіпшення;

·здійснювати контролю надзаконністю скоєннянотаріальнихдійдержавними таприватниминотаріусами,обігомспеціальних

·бланківнотаріальнихдокументів й застажуваннямосіб, котрімаютьнамірздійснюватинотаріальну діяльність;

·готувати дорозглядуГоловним УправліннямМіністерстваюстиції вАвтономнійРеспубліці Крім,обласними,Київським таСевастопольськимуправліннямиюстиціїматеріалищодоанулюваннясвідоцтва про декларація прозайняттянотаріальноюдіяльністю;

·визначатинотаріальний округ,реєструватиприватнунотаріальну діяльність,вноситизміни дореєстраційногопосвідчення при ватяногонотаріуса;

·призупиняти діяльністьнотаріусів йготувати дорозглядуМіністерствомюстиції Україниподаннящодоанулюваннясвідоцтв про декларація прозайняттянотаріальноюдіяльністю;

·здійснювати контролю надвикористаннямспеціальнихбланківнотаріальнихдокументів.

>Управлінняюстиціїповиннітакожзалучати доперевіркидіяльностіустановнотаріату йприватнихнотаріусівкваліфікованихдержавних таприватнихнотаріусів ізіншихнотаріальнихокругів, атакожпредставництввідділеньУкраїнськоїнотаріальноїпалати [7].

Таким чином, контрольнотаріальноїдіяльностівизнаєтьсяскладовоюмеханізму державногоуправліннянотаріальноюдіяльністю.

>Передбачаютьсятаківиди контролюнотаріальноїдіяльності:державний (>судовий таадміністративний) йнедержавний (>внутрішнійпрофесійний контроль).

>Державний контрольздійснюється судом, як й за правиламичинногозаконодавства, уформірозглядусправ провідшкодуванняшкоди,заподіяноїособівнаслідокнезаконнихдій чибездіяльностінотаріуса; провизнаннянедійснимнотаріального акту – документа; провизнаннянотаріальної дії неправильновчиненою чивідмови увчиненнінотаріальної діїнезаконною.Крім того,передбачаєтьсявведення нових форм суднового контролю:розгляд судомзаяврегіональноїнотаріальноїпалати провизнаннянотаріусанедієздатним чи провстановлення факту, що станздоров’янотаріусаперешкоджаєйомуздійснюватинотаріальну діяльність тарозглядзаяввідповідногопідрозділуМіністерстваюстиції України, головногоуправлінняюстиціїМіністерстваюстиції України вАвтономнійРеспубліці Крім,обласних,Київського таСевастопольськогоміськогоуправлінняюстиції проприпиненнянотаріальноїдіяльностінотаріуса,щодоякого под годинупроведенняперевірки йогодіяльностівиявленонеодноразовіпорушення ним закону привчиненнінотаріальнихдій чинеодноразовенавмиснегрубепорушення закону, якузавдалозначноїшкоди правам йзаконнимінтересамфізичних,юридичнихосіб чидержаві.

>Адміністративний контрольздійснюєтьсявідповідним органомюстиції уформіпроведенняперевірокорганізаціїнотаріальноїдіяльності тавиконання правилнотаріальногоділоводства.

>Недержавний контроль (>внутрішнійпрофесійний контроль)здійснюєтьсяУкраїнськоюнотаріальноюпалатою тарегіональниминотаріальними палатами уформіпроведенняперевірокнотаріальноїдіяльності тазастосуваннязаходівпрофесійноївідповідальності –професійнихстягнень.

>Формулюваннязазначених правилвикликаєтакізауваження.

Так,передбачається, щодержавнерегулюваннянотаріальноїдіяльностізабезпечується,зокрема,визначенням складуорганів, котріздійснюють контрольнотаріальноїдіяльності,встановленняморганізаційно-правових форм такого контролю. Узв’язку ізцим, було б бпередбачити втексті Закону України “Пронотаріат”окремузагальну норму, котрапередбачала бчіткеврегулювання складуконтролюючихорганів,визначення йрозмежування їхніповноважень,форми,способи йнаслідки такого контролю.

>Наслідком цогоєвідсутністьналежногоунормуваннямеханізмуздійснення такого контролю: не проведенорозподілуповноваженьміжМіністерствомюстиції таУкраїнськоюнотаріальноюпалатоющодо контролюнотаріальноїдіяльності.Наприклад,формиздійснення контролювідповідним органомюстиціїєтотожними –цеперевірки. При цьому за результатамиперевірки, проведеноювідповідним органомюстиції, заходь (>накладенняпрофесійнихстягнень)можутьуживатисяУкраїнськоюнотаріальноюпалатою. При цьомупрофесійністягненняможутьзастосовуватися донотаріуса як запорушення правилпрофесійноїетики, то й запорушеннянотаріусомсвоїхпрофесійнихобов’язків.

>Однією з форм державного контролюнотаріальноїдіяльності в Українієперевіркиорганізаціїнотаріальноїдіяльностідержавних йприватнихнотаріусів. В частности,відповідно до статей 21, 33 Закону України «Пронотаріат» та ізметоювизначенняєдиногомеханізмуздійсненняМіністерствомюстиції України,Головним УправліннямюстиціїМіністерстваюстиції України вАвтономнійРеспубліці Крім,головнимиуправліннямиюстиції в західних областях,містахКиєві таСевастополіперевіркиорганізаціїнотаріальноїдіяльностідержавних йприватнихнотаріусів тавиконання ними правилнотаріальногоділоводства буврозроблений тазатвердженийНаказомМіністерстваюстиції України порядокперевіркиорганізаціїнотаріальноїдіяльностідержавних йприватнихнотаріусів тавиконання ними правилнотаріальногоділоводства [5].

>Основнимизавданнямиперевіркиорганізаціїнотаріальноїдіяльності тавиконання правилнотаріальногоділоводстває:

1.Перевіркаорганізаціїнотаріальноїдіяльності державноїнотаріальноїконтори, державногонотаріальногоархіву, приватногонотаріуса, у томучислідотриманнявимог доробочогомісця приватногонотаріуса,страхуванняцивільно-правовоївідповідальності, доорганізації прийомугромадян й режиму роботиконтори,архіву,нотаріуса,правильностіоформленнятрудовихвідносин ізпрацівникаминотаріуса тощо.

2.Перевіркадотриманнянотаріусами правилведеннянотаріальногоділоводства,правильностіформуваннядокументів у справ,наявність тавідповідністьвимогамзаконодавствадокументів,долучених допримірниканотаріальнооформленого документа, а й увипадкахпередбаченихзаконодавством,копій іздокументів, котрінеобхідні для скоєннянотаріальнихдій,наявність на документах печаток,підписів,номерів тощо, умівзберіганняархіву, печаток,штампів, порядкузберігання,витрачання,обігу тазвітностіспеціальнихбланківнотаріальнихдокументів.

3.Визначення станунотаріальногообслуговуванняфізичних таюридичнихосіб.

4.Визначенняпрофесійногорівнянотаріуса (>підвищеннякваліфікації,наявністьпублікацій, доля вконференціях йсемінарах ізпитань права тощо).

5.Виявленняпорушеньзаконодавства, якурегулюєорганізаціюнотаріальноїдіяльності таведеннянотаріальногоділоводства.

6.Наданнярекомендацій ізусунення причин,унаслідок які допущенопорушення.

7.Застосуваннязаходівреагування донотаріуса вразівиявлення под годинуперевіркидопущенихпорушеньщодоорганізаціїнотаріальноїдіяльності тавиконання правилнотаріальногоділоводства.

8.Узагальненнярезультатівперевірок ізметоювизначеннятиповихпорушень тапомилок, щодопускаютьсянотаріусами.

9.Розповсюдження позитивногодосвіду роботинотаріусівщодоорганізаціїнотаріальноїдіяльності тавиконання ними правилнотаріальногоділоводства тощо [5].

>Сутність зазначеногомеханізму контролюполягає упревентивнійфункціїуповноваженихорганів державногоуправління в сфері контролю занотаріальноюдіяльністю в Україні. Однак,можемоконстатувати фактнедосконалості зазначеногомеханізму через його нормативнозакріпленийплановий характер. Причина - в бонотаріуси.Які маліпевніпроблеми зорганізацієювласноїдіяльностіможуть їхньоговирішити до початкуперевірки,оскільки смердотізнають коли вонвідбудеться, томувважаємо занеобхіднезапровадитиподібніперевіркипозапланово, що щоправда ізчіткимвизначенням їхніперіодичності,щобуникнутизловживань, із боці органу що їхньогопроводитиме.

>Ще одним аргументом накористь такоговпровадженняємеханізмзакладений в самомузазначеному Порядку,якийпередбачає, що уразівиявленняпомилок чипорушень, котріможливоусунути под годинуперевірки,конторі,архіву,нотаріусунадаєтьсятаке право.

Проблема державного контролюнотаріальноїдіяльністю багато вчомузалежить відрозподілунотаріату надержавний таприватний.Сучасна практикадіяльностіорганівнотаріату,зокрема вкраїнахЄС таіншихкраїнах світу недаєчіткоївідповідіщодоефективностітієї чиіншоїформи,однакзарубіжнийдосвідпоказуєнеобхідність переходунотаріату однієюорганізаційну форму чидержавну чиприватну.

як ужезазначалосявище,чинний закон «Пронотаріат»поділяєнотаріат надержавний йприватний.Такийподілєштучним,оскількидокументи,посвідчені якдержавними, то йприватниминотаріусами,маютьоднаковуюридичну силу.Приватнінотаріусивчиняють тих самнотаріальні дії, що ідержавні, завиняткомоформленняспадкових прав.Виправитицюситуацію можнадвома способами:зрівняти укомпетенціїдержавних йприватнихнотаріусів чиоб’єднатидержавний йприватнийнотаріат до системи.

>Реалізація Першоговаріантастворюєтакіпроблеми:утримання зарахунок державинотаріальних контор,виплатазаробітної плати таздійсненнясоціальнихвиплат працівникамдержавнихнотаріальних контор,сплатакомунальнихпослуг,орендної плати, ремонтуприміщень,здійснення їхньоготехнічногооснащення таінші.Звичайно,частинацихвитраткомпенсуєтьсядержавниммитом, якусправляютьдержавнінотаріуси.

>Натомість, Закон України «Проподаток іздоходівфізичнихосіб»передбачаєоподаткуваннядоходів від продаж,дарування,міни,прийняття успадщинурухомого йнерухомогомайна. Ос-кількиподвійнеоподаткуваннязаконодавствомзаборонено,необхідно якщоскасуватисправляння державногомита за скоєннявідповіднихнотаріальнихдій, аце —левовачасткакоштів, котріотримувала держава увигляді державногомита, щосправляєтьсядержавниминотаріусами. Отже,утриманнядержавнихнотаріальних контор можнарозглядати якзайвийтягар для державного бюджету України [4].

>Роблячитакийвідповідальнийкрок, якліквідаціядержавнихнотаріальних контор,потрібнопередусімподбати просоціальнігарантії дляпевнихкатегорійгромадян.Ідеться пророзмір плати за скоєннянотаріальнихдій,адже насьогодніприватнінотаріуси, яксамозайняті особини,справляють плату задомовленістюсторін.

>Щоб навести лад у цьомупитанні,необхідно взаконівстановитимінімальнірозміри оплатинотаріальнихдій,наприклад, нарівнііснуючих ставок державногомита, якусправляютьдержавнінотаріуси;обов’язкововизначитипільговікатегоріїгромадян (>інваліди,ліквідаторинаслідківаварії наЧАЕС,пенсіонери,неповнолітні таін.), для якірозмір плати за скоєннянотаріальнихдій неможеперевищуватимінімальнийрозмір.

Держава, щоперекладаєфінансове забезпеченнядіяльностінотаріату самихнотаріусів, у томучислізобов’язуючи їхньогообслуговуватипільговікатегоріїгромадян замінімальнимирозмірами,моженадативідповідніекономічнігарантії їхнідіяльності,адженотаріусивиконуютьважливу,суспільнозначимуфункцію.Такоюгарантієюможе статіспрощена системаоподаткуваннядоходівнотаріусів, чиможливість нормативногозарахуваннявитрат,пов’язаних ізорганізаційним йматеріально-технічнимзабезпеченнямнотаріальноїдіяльності,наданнямнотаріальнихпослугокремимпільговимкатегоріямгромадян,страхуваннямцивільно-правовоївідповідальності,оплатою роботи тасоціальнимзабезпеченнямосіб, котріперебувають утрудовихвідносинах ізнотаріусом,підвищеннямкваліфікації,відшкодуваннямзаподіяної із звинувачуйнотаріусашкоди тощо [4].

>Напрацюваннявітчизнянихвченихконстатують тієї факт, щоскасування державногонотаріатумаєбазуватися напопередньомувирішенні низькі проблем, котрі лишечастковознайшлирозв’язання вчинному правовому забезпеченнюнотаріальноїдіяльності (система ікомпетенціянотаріальнихорганів;принципинотаріальноїдіяльності;визначення статусунотаріусів,помічниківнотаріусів та їхнівідповідальності за своїнезаконні чинедбалі дії; доступ донотаріальноїдіяльності; оплатавчинюванихнотаріальнихдій;процесуальніаспектинотаріальноїдіяльності тощо).

>Доситьпрогресивнимєположеннявикладене впояснювальнійзаписці до законопроекту №2278 від 05.10.2006,розробникамиякогоєнароднідепутати У. Тарасов та У. Потапов.Вонивказують, що „одним ізнайважливішихзавдань Закону України “Пронотаріат”має бутизапобігання “>монополізації”нотаріальноїдіяльності,використаннюнотаріату як видубізнесу”. На стількивдастьсядосягнутицієївисокої мети,відповістинаразіважко, справа замеханізмамиреалізаціїзаконодавчихновел,однакякщопідходити донотаріальноїдіяльності як добізнесу, томеханізміввпливу держави нанотаріат атакож контролю над йогодіяльністю станізначно менше. Зіншого боці,якщо ”>монополістом”нотаріальноїдіяльності стані держава,впровадженнястандартівЄвропейського Союзу якщоускладнено, що вподальшомуможепризвести донегативнихнаслідків усистеміекономічнихзв’язків всуспільстві,зокрема тихий.Якіпов’язані знотаріальнимвтручанням.

Наступного днярозвитокнотаріальногозаконодавстваздійснюєтьсяшвидкими темпами. Наша державапрагне перейти досистемилатинськогонотаріату, Якаполягає віснуваннієдинихнотаріальнихорганів, безрозшарування наприватних йдержавнихнотаріусів. Акцентробиться наіснуванняприватнихнотаріусів якелементівцієїсистеми. Мивважаємо, що на шляху до цого ужезроблено Першікроки. Таким, на форумі нашу думку,є НаказМіністерстваюстиції України від 03.05.2007 № 218/5 “ПрозатвердженняЗмін доГраничноїчисельностіприватнихнотаріусів унотаріальних округах” [2], щоспрямований на збільшеннякількостіприватнихнотаріусів унотаріальних округах, та, як мивважаємо, напоступовезменшеннячасткидержавнихнотаріусів, аперспективі і на їхньоголіквідацію чи жреорганізацію уприватнінотаріуси; НаказМіністерстваюстиції України від 17.04.2007 № 186/5 "Прозатвердженнязмін з Положенням провимоги доробочогомісця приватногонотаріуса таздійснення контролю за їхньогодотриманням"[3], щочастковозменшиввимоги доробочогомісцянотаріуса,спрямований напідвищенняінтересу допрофесіїнотаріуса йрозширенняможливостей длядіяльності приватногонотаріуса. Томупрагнення Україниувійти вЄвропейськеСпівтовариство та вєвропейськуправову системувимагаєузгодженняукраїнськогонотаріальногозаконодавства ізміжнародним, узв’язку ізчимособливоїактуальностінабуває запитанняврахування закордонногодосвіду.


>Висновки

Приврегулюванніпитань контролюнеобхідночіткорозмежуватиповноваженняМіністерстваюстиції йсудової влади.Склалася парадоксальнаситуація, коли запитаннязаконностівідмовинотаріуса увчиненнінотаріальної діївирішує суд, а запитаннязаконностівчиненоїнотаріальної діївирішуєМіністерствоюстиції.Вважаю, щодаватиоцінкузаконностівчиненоїнотаріальної дії чивідмови увчиненнінотаріальної дії винен лише суд. Це —світова практика. АМіністерствоюстиціїмаєвирішувати запитання допуску донотаріальноїдіяльності,організаціїнотаріальноїдіяльності,додержаннянотаріусами правилнотаріальногоділоводства тощо.

>Щодовідповідальностінотаріусів, точинний закон України «Пронотаріат»передбачаєлишетакийзасібадміністративногопримусу, якможливістьанулюваннясвідоцтва про декларація прозайняттянотаріальноюдіяльністюМіністерствомюстиції України.Вочевидь, узаконінеобхіднозапровадититакожіншісанкції. Уєвропейськихкраїнах запитаннявідповідальностінотаріусіврозглядаютьорганипрофесійного самоврядування —нотаріальніпалати, котрізастосовують донотаріусівпрофесійністягнення.

Длярозглядусправ пропорушеннянотаріусамизаконодавства, правилпрофесійноїетики, правилнотаріальногоділоводстванеобхідностворитирегіональнікваліфікаційнікомісіїнотаріату вкожнійобласті України. Дляоб’єктивногорозгляду справ у склад такихкомісійповинніувійти,окрімпредставниківвідповіднихтериторіальнихуправліньМіністерстваюстиції,нотаріуси, а,можливо,науковці,викладачі,депутатимісцевих радий.Підставами длярозглядусправ такимикомісіямиможуть бути заяви йповідомленнягромадян,поданняМіністерстваюстиції,повідомлення узасобахмасовоїінформації,рішення суду провстановлення фактупорушеннянотаріусом закону привчиненнінотаріальної дії таіншіфакти, щопотребуютьперевірки.


Списоквикористаноїлітератури

1. Пронотаріат. Закон України //ВідомостіВерховної Заради України. – 1993. – №39. –Cт.383, іздоповненнями згідно Закону N614-VI (614-17) від 01.10.2008

2. НаказМіністерстваюстиції України від 03.05.2007 № 218/5 “Прозатвердженнязмін доГраничноїчисельностіприватнихнотаріусів унотаріальних округах”

3. НаказМіністерстваюстиції України від 17.04.2007 № 186/5 "Прозатвердженнязмін з Положенням провимоги доробочогомісця приватногонотаріуса таздійснення контролю за їхнідотриманням"

4.Міщенко З.Актуальні запитанняреформуваннянотаріату України // Голос України № 48 (4298-4299) 13березня 2008 р.

5. НаказМіністерстваюстиції України від 24.12.2008 № 2260/5 Прозатвердження Порядкуперевіркиорганізаціїнотаріальноїдіяльностідержавних йприватнихнотаріусів тавиконання ними правилнотаріальногоділоводства. //minjust.gov.ua/0/news/18119

6.Законодавство України пронотаріат.Організаційно-правовіосновидіяльностінотаріату: 36.офіц.нормат.актів //Бюл.законодавства йюрид. практики України. — 2005. — № 5.

7.Семаков Г.С,Кондракова С.П.Нотаріат в Україні: Курслекцій. — До.: МАУП, 2001. — 120 з.

8.Молдован У. У.Правоохоронніоргани:Опорніконспекти.—К.:Юмана, 1998.

9.РадзієвськаЛ.К,Пасічник С.Г.Нотаріат в Україні:Навч.посіб. — До.:Юрінком, 2000.

10.Фурса С.Я.,ФурсаЄ.І.Нотаріат в Україні.Загальна таособливачастини:Навч.посіб. — До.:Вентурі, 1999.


Схожі реферати:

Навігація