Реферати українською » Государство и право » Організація роботи Верховної Ради України


Реферат Організація роботи Верховної Ради України

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

>ДЕРЖАВНИЙВИЩИЙНАВЧАЛЬНИЙЗАКЛАД

“>КИЇВСЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙЕКОНОМІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ

>ІМЕНІВАДИМАГЕТЬМАНА”

>КАФЕДРАКОНСТИТУЦІЙНОГО ТААДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА


>Курсова робота ізконституційного права

на задану тему:

">Організація роботиВерховної Заради України"


>Виконала:

студент 2 курсу , 5групи

>юридичного факультету

>денноїформинавчання

>Ядвичук Ю.О.

>Науковийкерівник:

>Климюк Про. Ф.


>Київ

2010


 

>Зміст

 

>Вступ

1.Верховна Рада вмеханізмі державної влади

1.1. ІсторіястановленняВерховної Заради

1.2.Верховна Рада України:конституційний склад, структура тапринципидіяльності

2.КомпетенціяВерховної Заради України

2.1.ПовноваженняВерховної Заради

2.2.Законодавчий процес як одна ізнайважливішихфункцій парламенту

3.Організація роботиВерховної Заради України

>Висновки

Списоквикористанихджерел


>Вступ

Кожна держава дляповноцінногоздійсненнясвоїхзавдань йреалізаціїфункцій виннастворюватирізноманітнідержавніорганізації, котрі уюридичнійнауціназиваютьмеханізмом держави.

>Значнуувагу вхарактеристицівищихорганів державиприділяють парламентам. Завизначенням, парламент -цевиборні йколегіальнівищіоргани держави, котріфункціонують вумовах демократичногоправління ймаютьсвоїмиголовнимиповноваженнямифункції в сферізаконотворчості. Уунітарних державахпарламентиформуються назагальнонаціональномурівні, уфедераціях -також й нарівні їхньогосуб`єктів.

>Ниніпарламентидіють у понад 160країнах світу. Зазмістомдіяльності смердотієнасамперед органамизаконодавчої влади,легіслатурами (відлатинськогоLex — закон).Водночас у їхньогодіяльностізначнемісцепосідають іінші,окрімзаконодавчої,функції,зокремапредставницька,установча,парламентського контролю,бюджетно-фінансова,міжнароднихзв'язків тощо.

>Парламентимаютьрізніназви —Верховна Рада (Україна),Федеральнізбори (>Росія,Швейцарія),Конгрес (США),Стортинг (>Норвегія),Альтинг (>Ісландія),Генеральнікортеси (>Іспанія),Генеральнийконгрес (Мексика),Кнесет (>Ізраїль),Національнізбори (>Єгипет),Все-китайськізбори народнихпредставників тощо, — але й для всіх нихвластивізагальніпринципи парламентаризму.

сучасний парламентаризмхарактеризуєтьсянаявністюкількохусталенихвидівпарламентів, щорізняться своїм статусом, порядкомформування,структурою,функціями таіншимиознаками. В частности, по статусрозрізняютьпарламентипрезидентських,парламентських йзмішаних (>президентсько-парламентських,парламентсько-президентських)республік тамонархій.

>Розвитоксучасногоукраїнського парламентаризмуздійснюється уруслізагальносвітовихпроцесів йтенденцій.Одночаснойомувластиві йпевнінаціональніособливості.Вониобумовлені не лишеспецифікоюсучаснихсоціально-економічнихпроцесів й державного улаштую України.Важливезначення тутмаютьтакожісторичніпередумови йтрадиціїстановленняукраїнського парламентаризму.

>Пріоритетноюрисоюукраїнського парламенту як органузаконодавчої владиє йогоєдність,виключність,універсальність всистеміорганів державної влади, щозумовленонасампередунітарним характеромнашої держави,тобтодержавнимустроєм,поділом державної влади, йоговнутрішньоюструктурою таін.

>Верховна Рада Україниєзагальнонаціональнимпредставницьким органом державної влади,оскільки вонапредставляє весь Український народ —громадян України всіхнаціональностей йвиступає відіменівсього народу. Цевипливає як ізПреамбулиКонституції України, ізїїзмісту, то й ізназви парламенту — ">Верховна Рада України".

>ЧиннаКонституція Українизакріпилаякісноновуорганізацію державної влади.Відмовившись відієрархічної,вертикальноїсистемиорганізації державної влади, котраіснувала в Україні доздобуттянезалежності, вонсприйнялазагальновизнаний принципорганізації державної влади — принципподілуїї назаконодавчу,виконавчу йсудову.

>Верховна Рада України, заКонституцією України,набула всіхосновних рис парламенту України —єдиного,загальнонаціонального,представницького,колегіального,виборного, однопалатного,постійнодіючого органузаконодавчої влади України.

>Нині неіснуєіншихорганівзаконодавчої влади.

>Саме томуметоюцієї роботиєдослідити тавизначитиособливостіВерховної Заради України,їївнутрішнюорганізацію такомпетенцію, атакожорганізацію роботи парламенту України таїїкомітетів.


1.         >Верховна Рада вмеханізмі державної влади

 

1.1.     ІсторіястановленняВерховної Заради

>ПершимконституційнимпопередникомВерховної Заради України бувЦентральна РадаУкраїнськоїНародноїРеспубліки,утворена 17березня1917року.Вонарозпочаларозбудову українськоїдержавності шляхомвиданняУніверсалів. IVУніверсалом ЦРпроголосила (22 января 1918 р.,затверджений 24 января 1918МалоюРадою) УНРсамостійною йсуверенною Державою, аГенеральнийСекретаріатперейменувала на РадуНародних міністрів. НаостанньомузасіданніЦентральної Заради 29 апреля 1918 року було бухвалено проектКонституціїУкраїнськоїНародноїРеспубліки — «Статут продержавнийустрій, права йвольності УНР».

ІншимпопередникомВерховної Заради України можнавважатиЗ'їздхліборобів-землевласників заучастю 8000делегатів,якийвідбувся вКиєві 29 апреля 1918 йпроголосивгетьманом України ПавлаСкоропадського.Цього ж дня було боголошено «>Закони протимчасовийдержавнийустрій України», що маліслугувати заКонституцію держави доскликання сейму. Однак Сейм то й не було бскликано. ЗацієютимчасовоюКонституцією влада в Україні належалаГетьману,якийпризначавОтамана Заради міністрів, а тієїподававГетьманусвійКабінет назатвердження.

>БезпосереднімпопередникомВерховної Заради України бувВерховна РадаУкраїнськоїРадянськоїСоціалістичноїРеспубліки.

>Верховна Рада УСРР —найвищий орган державної влади й Єдинийзаконодавчий органколишньої УРСР.ЗаконодавчовизначенаКонституцією УРСР 1937 рокузамістьВсеукраїнського центральноговиконавчогокомітету.

>Верховна Рада УРСР грабувалапідзвітнуїйПрезидію,утворювала уряд УРСР — Раду міністрів УСРР та грабувалаВерховний Суд УСРР.Також депутатамиобиралися головиоблвиконкомів тачастковоїхні заступники, Перші чидругісекретаріобкомів,вищийкомандний складрозташованих на територї України військовихокругів.

Доповноважень ВРтакож належало право:

>змінюватиКонституцію УРСР таприйматинову;

>видавати тазатверджуватинародно-господарчіплани таДержавний бюджет УРСР;

>контролювати стан тауправлінняпідприємствами союзногопідпорядкування танаглядати по них;

>надавати правогромадянства УСРР тощо.

>Основноюформоюдіяльності Заради булисесії, щоскликалисяПрезидієюдвічі нарік.Також зарозсудомПрезидії, чи завимогоютретинидепутатів моглискликатисяпозачергові таурочисті (>присвяченівизначним дат)сесії. Радаутворювалапостійні йтимчасовікомісії.Закониприймалисябільшістю голосівдепутатів, котрі брали доля взасіданні ВР.

1.2.     >Ве>рховна Рада України:конституційний склад, структура тапринципидіяльності.

ЗачинноюКонституцієюВерховна Рада Україниєоднопалатним парламентом,якийскладається із 450 народнихдепутатів, щообираються наосновізагального,рівного й прямоговиборчого права шляхомтаємногоголосуваннятерміном на виборах 4 рокта.

>Народним депутатомможе бути лише громадянин України,який на деньвиборівдосяг 21 року,має право голосу йпроживає в Україніпротягомостанніх 5 років. Неможе бутиобраний в Україну громадянин, щомаєсудимість за скоєнняумисногозлочину,якщоцясудимість не погашена й незнята увстановленому законом порядку.Верховна Рада Україниєповноважною увипадкуобрання неменш як 2/3 відїїконституційного складу.

>Повноваження народнихдепутатівпочинаються із моментупринесення присяги. ПоважноКонституція, РегламентВерховної Заради немістятьчіткоїпроцедуриїїскладання, томуці запитання буливирішеніПідготовчоюдепутатськоюгрупою йрозроблена нею процедуравпершевідбулася передвідкриттямпершоїсесіїновообраноїВерховної ЗарадиХІVскликання.

СтруктураВерховної Заради Україниобумовленаїїпредставницьким,колегіальним характером,функціями такомпетенцією.Кількісний склад Українського парламентуускладнює процесвироблення йприйняттярішень,вимагаєрозподілу народнихдепутатів поструктурнихланках длявиробленняколективнихпозицій йпоєднанняспеціалізаціїцихланок зспільноюроботою всіхпарламентарів.[9]

>ОчолюєВерховну Раду України Голова,якийобирається на рядківповноважень парламенту із числа народнихдепутатівтаємнимголосуванням.Обираєтьсятакож 1-ї заступник й заступникГоловиВерховної Заради України. ОрганиВерховної Заради Україниєдепутатськігрупи,фракції,Погоджувальна радафракцій (груп),комітетиВерховної Заради України, Радаголівкомітетів,тимчасовіспеціальні таслідчікомісії,УповноваженийВерховної Заради України із правлюдини.Комітетизі свого складуможутьстворюватипідкомісії іробочігрупи.Рахункова палатаєсамостійним органом й у складВерховної Заради невходить.[9]

>Принципиорганізації ідіяльностіукраїнського парламенту прямо чиопосередковановідображені уКонституції України таРегламентіВерховної Заради України.Аналізназванихактівдаєможливістьвиділитинаступніпринципи:

>народовладдя –Верховна Рада Україниє одним ізорганів, через котріносійсуверенітету йєдинеджерело влади, – народ, –здійснює свою уладові;

>законність (>легітимність) – парламентдіє наосновіКонституції та законів України, у порядку,визначеному РегламентомВерховної Заради України;

>виборність –Верховна Рада Україниєвиборним органом,усі члениякогоотримують мандатдовірибезпосередньо від народу;

>колегіальність –рішення парламентує результатомколективногопошуку йприймаютьсяабсолютною чикваліфікованоюбільшістю народнихдепутатів;

>гласність –Верховна Рада України працює урежиміпостійногоінформаційногообміну із широкими коламигромадськості, робота парламенту й всіх йогоорганівєвідкритою длявиборців;

> діяльність парламенту напрофесійних засідках – парламентєпостійнодіючим органом,протягомусьогоскликанняпарламентаріможуть убудь-який годинузбиратися йприйматирішення ізпитаньсвоєїкомпетенції.


2.         >КомпетенціяВерховної Заради України

 

2.1.     >ПовноваженняВерховної Заради

>КомпетенціяВерховної Заради Україниє великою заобсягом, але йводночасзбалансованою порівняно ізкомпетенцієюіншихорганів державної влади..Верховна Рада Україниє органомзагальноїкомпетенції,тобтоїїповноваженнястосуються практично всіх сферсуспільногожиття.[6]

У сфері державногобудівництва в Українуналежитьзаконодавчевизначення:

> засідоквнутрішньої тазовнішньої політики України (>п.5ч.1ст.85 КУ); [1]

>організації державної статистики таінформатики;

>судоустрою йсудочинства, статусусуддів;

>організації ідіяльностіпрокуратури,органівдізнання йслідства;нотаріату,органів йустановвиконанняпокарань;

> основорганізації тадіяльностіадвокатури;

> засідок місцевого самоврядування;

> статусустолиці України,спеціального статусуінших міст;

>організації й порядкупроведеннявиборів йреферендумів;

> порядкувикористання йзахистудержавнихсимволів.

>Крім того,важливимиповноваженнями парламенту уданій сферієпризначеннявиборів Президента України (>п.7ч.1ст.85 КУ),призначеннячергових тапозачерговихвиборів доорганів місцевого самоврядування (>п.30ч.1ст.85 КУ), атакожпризначення чиобрання на посади,звільнення із посад,наданнязгоди напризначення йзвільнення із посадосіб увипадках,передбаченихКонституцієюУкраїни(п.15ч.1ст.85КУ).[1]

У сфері забезпеченняконституційноїзаконності та правопорядкуВерховна Рада Україниздійснює:

>усунення Президента України із пости у порядкуімпічменту(п.10ч.1ст.85 КУ),

>достроковеприпиненняповноваженьВерховної ЗарадиАвтономноїРеспубліки Крім занаявностівисновкуКонституційного Суду України пропорушення неюКонституції України чи законівУкраїни(п.28ч.1ст.85 КУ). [1]

У сфері забезпеченняобороноздатності та національної безпеки України в Українуналежить:

>оголошення заподанням Президента України станувійни йукладення світу (>п.9ч.1ст.85 КУ); [1]

>схваленнярішення Президента України провикористанняЗбройних Сил України таінших військовихформувань уразізбройноїагресіїпроти України (п.9 ч.1 ст. 85 КУ); [1]

>затвердженняпротягом двохднів із моментузвернення Президента Україниуказів прозагальну чичастковумобілізацію таін.

У сфері забезпеченняосновних прав й свободгромадянВерховна Рада України:

>затверджує засади державної політики вгалузі правлюдини,

>здійснюєзаконодавчевизначення прав й свободлюдини й громадянина,гарантійцих прав й свобод;основнихобов’язківгромадян;громадянства,правосуб’єктностігромадян, статусуіноземців таосіб безгромадянства; правкоріннихнародів йнаціональнихменшин; порядкузастосуваннямов; засідокрегулювання роботи ізайнятості; засідокутворення йдіяльностіоб’єднаньгромадян,засобівмасовоїінформації;оголошенняамністії таін.

Убюджетно-фінансовій сферіВерховна Рада Українимає право:

>затверджуватиДержавний бюджет України тавноситизміни донього(п. 4 ч.1 ст. 85КУ);[1]

>здійснювати контролю надвиконаннямДержавного бюджету України;прийматирішеннящодозвіту провиконанняДержавного бюджету України (п. 4 ч.1 ст. 85КУ);[1]

>затверджуватирішення пронаданняУкраїноюпозик йекономічноїдопомогиіноземним державам таміжнародниморганізаціям (п. 14 год. 1 ст. 85 КУ); [1]

>затверджуватирішення проодержанняУкраїною відіноземних держав,банків йміжнароднихфінансовихорганізаційпозик, непередбаченихДержавним бюджетом України,здійснювати контролю над їхнівикористанням (п. 14 ч.1 ст.85 КУ); [1]

>призначати на посаду тазвільнювати із посади ГоловуНаціонального банку України заподанням Президента України (>п.18 год.1ст. 85 КУ); [1]

>призначати тазвільняти половину складу ЗарадиНаціонального банку України таін. (>п.19ч.1ст.85 КУ). [1]

Усоціальній сфері довіданняукраїнського парламентуналежить:

>затвердженняконцепції державноїсоціальної тасімейної політики;

>законодавчевизначення основсоціальногозахисту населення, форм йвидівпенсійного забезпечення; засідокрегулюванняшлюбу тасім’ї,охоронидитинства, материнства,батьківства,виховання,освіти, культури йохорониздоров’я; засідокрегулюваннядемографічних таміграційнихпроцесів, засідокблагодійницькоїдіяльності таін.

У сфері забезпеченняекологічної безпеки УкраїниВерховна Рада Україниуповноваженаздійснювати:

>законодавчевизначення засідоквикористанняприроднихресурсів,виключної (>морської)економічноїзони, континентального шельфу; засідокосвоєннякосмічногопростору;

>затвердженняпротягом двохднів із моментузвернення Президента Україниуказів прооголошення окремихмісцевостей зонаминадзвичайноїекологічноїситуації;

>затвердженняпрограмохоронидовкілля.

2.2.     >Законодавчий процес як одна ізнайважливішихфункцій парламенту

>Законодавчий процес -чітковрегульованаКонституцією України та РегламентомВерховної Заради України діяльність, котраполягає утворенні законів.Ця діяльністьздійснюється вкількапослідовнихетапів чистадій.Звичайновиділяютьосновністадіїзаконодавчогопроцесу:

1)підготування законопроекту тавнесення його в Україну

2)попереднійрозгляд законопроекту вкомітетахВерховної Заради України;

3)обговорення законопроекту напленарнихзасіданняхВерховної Заради України із йогонаступнимприйняттям чивідхиленням (>повністю чичастково);

4)підписання таоприлюднення закону. [7]

>Підготування законопроекту тавнесення його в Україну. >Згідно із РегламентомВерховної Заради України розробкапроектів законівздійснюється по право,визначеним законом, задорученнямВерховної Заради України, назамовлення надоговірнійоснові, аініціативному порядку.Верховна Рада Україниможедоручити розробка проекту закону (йогоструктурноїчастини)комітету читимчасовійспеціальнійкомісіїВерховної Заради України, атакожКабінету міністрів України.

>Законодавчаініціатива -офіційневнесення в Українууповноваженимсуб'єктом законопроекту чизаконодавчоїпропозиції.

Правозаконодавчоїініціативи уВерховній раді Українимають особини таоргани,визначені ст. 93Конституції України та год. 1 ст. 89 Регламенту ВРУ. До них як на лежати:

> Президент України;

>народнідепутати України;

>Кабінет міністрів України;

>Національний банк України.

>Цейперелікєвичерпним.

>Конституція Українисуттєвообмежує колосуб'єктів правазаконодавчоїініціативи вразіпереглядуКонституції України тавнесенні донеїзмін йдоповнень. Так, законопроект провнесеннязмін в Українуможе бутиподаний в Україну Президентом України чи неменш яктретиною народнихдепутатів України відконституційного складуВерховної ЗарадиУкраїни.[7]

>Попереднійрозгляд законопроекту вкомітетахВерховної Заради України.

>Законодавчапропозиція чи законопроект послепоширення їхнісереддепутатів дляпопередньогорозгляду йпідготуваннявисновку продоцільність їхніприйняття йвключення до порядкуденногосесії, атакож про порядокподальшої роботи з нихпередаютьсявідповіднимкомітетамВерховної Заради України ізвизначеннямтермінувиконання йодночаснопередаютьсякомітету, докомпетенціїякоговходять запитанняконституційностіактів.

>Під годинупопередньогообговорення законопроекту вкомітетахВерховної Заради Україниможе бутипоставленепреюдиціальне чивідкладальне запитаннястосовно законопроекту вцілому чи йогоструктурноїчастини, ізпропозицією нерозглядати йоговзагалі чивідкласти йогорозгляд чиприйняття залишковогорішеннящодонього донастанняпевнихобставин чиздійсненняпевнихдій.

>Законодавчапропозиція чи законопроект послепопередньогорозгляду увідповіднихкомітетах ізїхнімивисновкамипередаються нарозглядВерховної Заради України дляпостановленнярішення що довнесення їхнього до порядкуденногосесії.[7]

>Обговорення законопроекту напленарнихзасіданняхВерховної Заради України  >здійснюєтьсявпродовжтрьохчитань.

Упершомучитанніобговорюютьсяосновніположення законопроекту. При цьомуВерховна Рада Українизаслуховуєдоповідь йогоініціатора,співдоповідіініціаторіввнесення шкірного альтернативного законопроекту (>якщотакіє) в порядку їхньогонадходження,співдоповідь головногокомітету;заслуховуєвідповіді назапитання,обговорюєосновніположення законопроекту й його структуру (>частини,розділи,глави, з статтею,повноту іпослідовність їхньоговикладення);заслуховуєпропозиції тазауваженнящодо них,розглядаєпропозиції проопублікування законопроекту для народногообговорення.

Занаслідкамиобговорення законопроекту впершомучитанніВерховна Рада Україниможеприйнятирішення про:

1)відхилення законопроекту;

2)передання законопроекту надоопрацювання ізустановленнямтермінудоопрацювання йповторнеподання його на першечитання;

3)опублікування законопроекту для народногообговорення,доопрацювання його ізурахуваннямнаслідківобговорення йповторнеподання на першечитання (>кількістьповторнихпершихчитаньнеобмежена);

4)прийняття законопроекту в основі (ізможливимдоопрацюванням) йдорученнявідповіднимкомітетампідготувати законопроект на одномучитання. [5]

Другачитанняполягає впостатейномуобговоренні законопроекту йвнесених депутатамипропозицій, поправок. До іншогочитання законопроектподається увиглядітаблиці, котрамістить:

1) законопроект,прийнятий впершомучитанні в основі;

2) усівнесені й невідкликані вустановленому порядкупропозиції, поправки;

3)висновки головногокомітетущодовнесенихпропозицій, поправок, поправок до поправок;

4) законопроект уредакції,запропонованійголовнимкомітетом іншомучитання.[5]

За результатамирозгляду законопроекту в іншомучитанніВерховна Радаприймаєрішення про:

1)прийняття законопроекту в іншомучитанні тадоручення головномукомітетупідготувати його дотретьогочитання;

2)відхилення законопроекту;

3)прийняття законопроекту в іншомучитанні та вцілому;

4)прийняття законопроекту в іншомучитанні, завинятком окремихрозділів, глав, статей,частин статей, танаправлення їхнього головномукомітету надоопрацювання ізнаступнимподанням законопроекту наповторне одномучитання;

5) Повернення законопроекту головномукомітету надоопрацювання ізнаступнимподанням наповторне одномучитання.[5]

>Третєчитання проводитися ізметоювнесенняредакційних правок,узгодженняструктурнихчастинсхваленого в іншомучитанні законопроектуміж собою,узгодженнярозглянутого законопроекту ізіншими законами.Під годинутретьогочитаннятакожрозглядаються йприймаютьсярішеннящодо тихий статей й поправок,розгляд які зарішеннямВерховної Заради Українивиносився натретєчитання.

За результатамирозгляду законопроекту утретьомучитанніВерховна Радаможеприйнятирішення про:

1)прийняття закону вцілому йнаправлення його напідпис Президенту України;

2)перенесенняголосуваннящодо законопроекту вцілому узв’язку зприйняттямрішення проперенесеннярозгляду законопроекту чи доподанняКабінетом міністрів Українипроектівактів,прийняття які передбачене взаконопроекті, щорозглядається;

3)схвалення тексту законопроекту вцілому йвинесення його навсеукраїнський референдум;

4)відхиленнязаконопроекту.[5]

>Підписання таоприлюднення закону.  ТекстприйнятогоВерховноюРадою законуоформляєтьсяАпаратомВерховної Заради й вп'ятиденний рядківпідписуєтьсяГоловоюВерховної Заради України, после чого законневідкладнонаправляєтьсяПрезидентові України.

Президент Українипротягом 15днів послеотримання законупідписує його,беручи довиконання, таофіційнооприлюднює його чиповертає законзісвоїмивмотивованими йсформульованимипропозиціями в Україну для повторногорозгляду.

>Офіційнеоприлюднення законів таіншихнормативно-правовихактів, що їхньогоприймаєВерховна Рада України,здійснюється в порядку,визначеному Указом Президента України «Про порядокофіційногооприлюдненнянормативно-правовихактів танабрання нимичинності» від 10червня 1997 р.Згідно ізцим Указомзакони України,іншіактиВерховної Заради України непізніше як у15-денний рядків после їхньогоприйняття вустановленому порядку й подписанняпідлягаютьоприлюдненнюдержавною мовою вофіційнихдрукованихвиданнях. При цьомуофіційнимидрукованимивиданнямицим Указомвизначені:

«>Офіційнийвісник України»;

«>ВідомостіВерховної Заради України»;

газета «>Президентськийвісник»;

газета «>Урядовийкур'єр». [4]

У окремихвипадкахактиВерховної Заради Україниможуть бутиофіційнооприлюднені черезтелебачення й радіо.Оприлюднення законів таіншихактівВерховної Заради України вдрукованих органах,непередбачених у цьомуУказі,єнеофіційним ймаєінформаційний характер.

>НеопублікованіактиВерховної Заради Українинабираютьчинності від моментуодержання їхньогодержавними органами чи органами місцевого самоврядування,якщоВерховноюРадою України невстановленоінший рядківнабрання нимичинності.


3.         >Організація роботиВерховної Заради України

>Організація роботиГоловиВерховної Заради України та йогозаступників.

>Правовий статусГоловиВерховної Заради України та йогозаступниківрегулюєтьсяРозділом IVКонституції України й главою 4.3. РегламентуВерховної Заради України. [5]

>Згіднозіст.88Конституції України, ГоловаВерховної Заради України: ВедезасіданняВерховної Заради України;організовуєпідготовкупитань дорозгляду назасіданняхВерховної Заради України;підписуєакти,прийнятіВерховноюРадою України;представляє Україну узносинах ізіншими органами державної влади України та органами владиінших держав;організовує роботуапаратуВерховної Заради України.

На пленарномузасіданні Голова ВРУзобов’язаний:

>дотримуватися нормКонституції України та Регламенту йвживатизаходівщодо їхнідотримання всімаприсутніми на пленарномузасіданні;

>повідомляти прорезультатиреєстрації народнихдепутатів та прокількість народнихдепутатів,відсутніх на пленарномузасіданні ізповажних причин;

>відкривати, вести тазакриватипленарнізасідання,оголошуватиперерви впленарнихзасіданнях;

>попереджатиприсутніх назакритому пленарномузасіданні про процедурупроведеннязакритого пленарногозасідання;

>оголошуватиповнуназву,реєстраційний номер,редакцію таініціаторіввнесенняпроектів законів,постанов таіншихактівВерховної Заради, щовносяться наобговорення;

>оголошувати прозапис черезелектронну систему навиступ ізмісця;

>оголошувати спискиосіб, котрізаписалися навиступ, танадає словавиступу;

>надавати словадоповіді (>співдоповіді),запитань,виступу,оголошуєнаступногопромовця;

>створюватирівніможливостінародним депутатам,депутатськимфракціям дляучасті вобговоренніпитаньвідповідно доположень Регламенту;

>утримується відкоментарів таоцінокщодопромовців та їхньоговиступів,крімвипадківпорушення нормдепутатськоїетики (>стаття 51 Регламенту);

>вживати заходь дляпідтримання порядку на пленарномузасіданні;

>організовуватирозглядпитаньвідповідно до норм Регламенту;

>оголошуватирезультатиголосування та проприйнятерішення;

>оголошуватиофіційніповідомлення тазапити народнихдепутатів;

>оголошуватиперерву до 30хвилин навимогу неменш як двохдепутатськихфракцій, заумовивикористання цого правадепутатськоюфракцієювпродовж одного пленарногозасідання;

>здійснюватиіншіповноваженнявідповідно доположень Регламенту. [5]

>Головуючий на пленарномузасіданніВерховної Зарадимає право:

>вноситипропозиції ізпроцедурнихпитаньщодо ходу пленарногозасідання, котріставляться наголосуванняпершими;

>об’єднуватиобговореннякількохпов’язанихміж собоюпитань порядкуденного пленарногозасіданняВерховної Заради.Якщо із цого приводувиникаютьзаперечення народнихдепутатів,процедурнерішення процеприймаєтьсяВерховноюРадою безобговорення;

>підсумовуватиобговоренняпитань;

>ставитиуточнюючізапитанняпромовцю на пленарномузасіданніщодофактичнихпомилок,допущених у йоговиступі;

>зачитувати чидоручатиПершому заступнику чи заступникуГоловиВерховної Заради Українизачитуватиписьмовіпропозиції таіншідокументищодообговорюваного запитання;

>оголошуватиповідомлення до початкурозглядупитань порядкуденного пленарногозасіданняВерховної Заради, атерміновихвипадках — уході пленарногозасідання, але й неперериваючивиступпромовця чи процедуруголосування;

>продовжуватизасідання на 15хвилин понадвизначений годину;

>оголошуватиперерву до 30хвилин, але й не понадоднієїперервивпродовж одного пленарногозасідання;

>даватирозпорядженняАпаратуВерховної Заради пронаданнянародним депутатам под годину пленарногозасіданнядодатковихматеріалів ізпитань,включених до порядкуденного пленарногозасіданняВерховної Заради;

>вимикати безпопередженнямікрофон,якщопромовецьвиступає бездозволу. [5]

перший заступникГоловиВерховної Заради й заступникГоловиВерховної ЗарадивиконуютьвизначеніКонституцією Україниобов’язки,беруть доля врозробці проектукошторисувитратВерховної Заради,звіту провитрати ізкошторисуВерховної Заради,контролюютьвиконання головамивідповіднихкомітетівВерховної Заради їхньогопосадовихобов’язків, нерідше одного разу нарікподаютьзвітВерховній раді про свою діяльність йорганізаціюдіяльностіВерховної Заради таїїорганів ізпитань,віднесених до їхньоговідання.

перший заступникГоловиВерховної Заради Ведеорганізаційну таіншу роботу ізпитаньвзаємодіїВерховної Заради із органамивиконавчої влади, органами самоврядування, атакож ізпитаньпідготовки йрозгляду уВерховній раді України законопроекту продержавний бюджет тазвіту про йоговиконання.

ЗаступникГоловиВерховної Зарадиздійснюєорганізаційну таіншу роботу ізпитаньвзаємодіїВерховної Заради із органамисудової влади, атакож ізпитаньефективногоздійсненняВерховноюРадою таїї органамизаконопроектноїдіяльності,законодавчоїпроцедури таконтрольнихповноважень.

>Організація роботи народному депутату у ВРУ.

>Діяльність народному депутату уВерховної раді Українивключає у собі:

– доля взасіданняхВерховної Заради України,

– доля взасіданняхкомітетів,комісій,підкомісій йробочих груп,

–виконаннядорученьВерховної Заради України таїїорганів,

– роботу над законопроектами, документамиВерховної Заради,

–виконанняіншихдепутатськихповноважень ускладіфракцій чиіндивідуально.

>Робота народному депутату України уВерховній раді Україниздійснюється згідно із планом роботисесії парламенту. Депутатможебрати доля взасіданняхпарламентськихкомітетів,підкомісій таробочих груп,виконуватидорученняВерховної Заради України таїїорганів (завиняткомвиконанняневідкладнихдоручень),працювати над законопроектамилише уперіодміжзасіданнямиВерховної Заради.Робочідні позасесійним годиною й годиноювідпусткидепутативикористовують насвійрозсуд дляпідвищеннясвоєїкваліфікації,обмінудосвідом, роботи увиборчомуокрузі таіншоїдіяльності,пов’язаної ізвиконаннямдепутатськихповноважень.

Доля узасіданняхВерховної Заради України таїїорганів,виконаннядорученьВерховної Заради таїїорганівєпідставою длявідкладення депутатом всіхіншихслужбовихсправ. Депутатзобов’язанийзареєструватися й бутиприсутнім назасіданняхВерховної Заради України таїїорганів, до які йогообрано. Депутат помиляюся небрати доля вголосуванні, до тогочислі ітаємному, завиняткомвипадку, колиВерховна Радаприймеокремерішеннящодонього персонально, таіншихвипадків,передбаченихзаконодавством.

>Відсутність народному депутату назасіданняхВерховної Заради України таїїорганівдопускається лише ізповажних причин.Поважними причинамивизнаються:виконаннядорученьВерховної Заради чиїїорганів;тимчасовевідсторонення від роботи узв’язку ізхворобою чидоглядом задитиною;одруження, траур, документальнопідтвердженітранспортніперешкоди.

РегламентВерховної Заради Українимістить норму, згідно ізякою, увипадкувідсутності депутата безповажних причин более ніж на 20засіданняхпротягом календарного року,Комітет ізпитань Регламенту тадепутатськоїетикиподає в Українупропозицію пропорушенняВерховноюРадою запитання передвиборцямивідповідного округу про йоговідкликання. ОднакКонституція України 1996 р. неміститьвідкликання вякостіоднієї ізпідставдостроковогоприпиненняповноважень народнихдепутатів, щоунеможливлюєвідкликання яктаке.

>Народний депутатє членомВерховної Заради ймаєусі права, щозабезпечують його доля вдіяльності парламенту.Віннесе відповідальність передВерховноюРадою,виконуєїїдоручення йдорученняїїорганів.[8]

Депутатмає правоухвального голосущодо всіхпитань, щорозглядаються назасіданняхВерховної Заради таїїорганів, у склад які йогообрано.Кожен депутатмає вони одностайно.Якщо депутат неє членомякогось органуВерховної Заради,вінможевзяти доля в йогороботі із правомдорадчого голосу.

>Народний депутатмає право:

>обирати й бутиобраним на посадиГоловиВерховної Заради України,Першого покровителя й покровителяГоловиВерховної Заради України;

>обирати й бутиобраним в Україну;

>пропонувати запитання длярозглядуВерховноїРадою України чиїї органами;

>законодавчоїініціативи (якуреалізується уформівнесення в Україну законопроекту, проектупостанови чиіншоїзаконодавчоїпропозиції);

>звертатися здепутатськимизапитами,вимагативідповіді ними;

>брати доля в дебатах,ставитизапитаннядоповідачам,головуючому назасіданні;

>виступати ізобґрунтуваннямсвоїхпропозицій й ізмотивівголосування;

>висловлювати свою думкущодо шкірного запитання, якурозглядається назасіданні;

>висловлювати думкущодокандидатів, котріобираються чипризначаються на посади,звільняються із посадВерховноюРадою України, атакожщодо якіВерховна Рада Українинадаєзгоду напризначення йзвільнення із посад;

>порушувати запитання прозамінуголовуючого на пленарномузасіданніВерховної Заради України;

>порушувати запитання

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація