Реферати українською » Государство и право » Обласні Державні адміністрації Як суб'єкт адміністратівного права


Реферат Обласні Державні адміністрації Як суб'єкт адміністратівного права

>Обласнідержавніадміністрації яксуб’єктадміністративного права.


ПЛАН


>Вступ................................................................................................................ 3

>1.Поняттяобласнихдержавнихадміністрацій якмісцевихорганіввиконавчої влади в Україні............................................................................................................. 5

2.Функції таповноваженняобласнихдержавнихадміністрацій................. 9

3.Взаємовідносиниобласнихдержавнихадміністрацій із органами місцевого самоврядування............................................................................................. 15

4.Актимісцевихорганіввиконавчої влади................................................. 22

>Висновок........................................................................................................ 23

Списоквикористаноїлітератури.................................................................. 24

 


>Вступ

>Обласнадержавнаадміністраціяєскладовоючастиноюієрархії державногоапарату,якийпредставляє собою системуорганів, задопомогою якіздійснюєтьсядержавна влада,виконуютьсяосновніфункції,досягаютьсяцілі та заподіяння, що стояти перед Державою нарізнихетапахїїрозвитку.

Задопомогоюобласних йрайоннихадміністрацій,діючих затериторіальним принципом,вищі задержавноюієрархієюорганивиконавчої влади України (Президент,Уряд (КМУ), ">міністерства таіншіцентральніорганивиконавчої влади" )можутьздійснювати своїфункції у сфері державногоуправління намісцях.Обласній,Київській таСевастопольськійміськійдержавнійадміністраціїпідпорядковуютьсявідповіднорайонні,районні умістахКиєві таСевастополідержавніадміністрації.

>Обласнідержавніадміністрації вмежахвідповідноїадміністративно-територіальноїодиницізабезпечують:

·виконанняКонституції, законів України,актів Президента України,Кабінету міністрів України,іншихорганіввиконавчої владивищогорівня;

·законність й правопорядок,додержання прав й свободгромадян;

·виконаннядержавних йрегіональнихпрограмсоціально-економічного та культурногорозвитку,програмохоронидовкілля, амісцях компактногопроживаннякоріннихнародів йнаціональнихменшин -такожпрограм їхнінаціонально-культурногорозвитку;

·підготовку тавиконанняобласнихбюджетів;

·звіт провиконаннявідповіднихбюджетів тапрограм;

·взаємодію із органами місцевого самоврядування;

·реалізаціюіншихнаданих Державою, атакожделегованихвідповідними радамиповноважень.

>Враховуючивищевикладенедослідженняособливостейфункціонуванняобласнихдержавнихадміністрацій яксуб’єктаадміністративного права України насьогодніважкоперебільшити.

>Основна позначкакурсової роботиполягає увивченніособливостейорганізації роботиобласнихдержавнихадміністрацій в Україні.

Поставлено позначкаобумовиланеобхідністьвирішення рядувзаємопов’язанихзавдань:

·вивчитиособливостіфункціонуванняобласнихдержавнихадміністрацій яксуб’єктівадміністративного права України;

·дослідитифункціїобласнихдержавнихадміністрацій якскладової ланкимісцевихорганіввиконавчої влади України;

·розглянути роль тамісцеобласної державноїадміністрації всистемівиконавчої влади України.

         Предметомкурсової роботиєвідносини, щовиникають впроцесіфункціонуванняобласної державноїадміністрації яксуб’єктаадміністративного права України.

         Уякостіоб’єктакурсової роботивиступаютьобласнідержавніадміністрації.

        Курсова роботаскладаєтьсязівступу,основноїчастини та з висновками. Увступіобґрунтовуєтьсяактуальністьобраної тими,визначаються позначка, заподіяння, предмет таоб’єктдослідження.Основначастинаприсвяченааналізупоставленоїпроблеми. Увисновкахсформульованоосновнірезультатидослідження.


>1.Поняттяобласнихдержавнихадміністрацій якмісцевихорганіввиконавчої влади в Україні

Задопомогоюобласних йрайоннихадміністрацій,діючих затериторіальним принципом,вищі задержавноюієрархієюорганивиконавчої влади України (Президент,Уряд (КМУ), “>міністерства таіншіцентральніорганивиконавчої влади”)можутьздійснювати своїфункції у сфері державногоуправління намісцях.Обласній,Київській таСевастопольськійміськійдержавнійадміністраціїпідпорядковуютьсявідповіднорайонні,районні умістахКиєві таСевастополідержавніадміністрації.

Так, зазмістомСтатті 118Конституції Українивипливає, що “>виконавчу уладові в західних областях й районах,містахКиєві таСевастополіздійснюютьмісцевідержавніадміністрації.Особливостіздійсненнявиконавчої влади умістахКиєві таСевастополівизначаютьсяокремими

законами України.

      Складмісцевихдержавнихадміністраційформують головимісцевихдержавнихадміністрацій.Головимісцевихдержавнихадміністраційпризначаються на посаду йзвільняються із посади Президентом України заподаннямКабінету міністрів України.

     Головимісцевихдержавнихадміністрацій приздійсненнісвоїхповноваженьвідповідальні Президентові України йКабінетом міністрів України,підзвітні тапідконтрольні органамвиконавчої владивищогорівня.

     Місцевідержавніадміністраціїпідзвітні йпідконтрольнірадам участиніповноважень,делегованихїмвідповіднимирайонними чиобласними радами.Місцевідержавніадміністраціїпідзвітні йпідконтрольні органамвиконавчої владивищогорівня.Рішенняголівмісцевихдержавнихадміністрацій, щосуперечатьКонституції та законам України,іншим актамзаконодавства України,можуть бутивідповідно до законускасовані Президентом України, чи головоюмісцевої державноїадміністраціївищогорівня.

>Обласна чирайонна радаможевисловитинедовіруголовівідповідноїмісцевої державноїадміністрації, напідставі чого Президент Україниприймаєрішення йдаєобґрунтованувідповідь.

     Якщонедовіруголовірайонної чиобласної державноїадміністраціївисловилидвітретинидепутатів від складувідповідної заради, Президент Україниприймаєрішення провідставку головимісцевої державноїадміністрації.

>Стаття 119Конституції Українидаєвизначенняосновнимфункціям чипризначеннюмісцевихдержавнихадміністрацій, до якітакожвходять йобласні:

“>Місцевідержавніадміністрації навідповідній територїзабезпечують:

·виконанняКонституції та законів України,актів Президента України,

·Кабінету міністрів України,іншихорганіввиконавчої влади;

·законність й правопорядок;додержання прав й свободгромадян;

·виконаннядержавних йрегіональнихпрограмсоціально-економічного та культурногорозвитку,програмохоронидовкілля, амісцях компактногопроживаннякоріннихнародів йнаціональнихменшин атакожпрограм їхньогонаціонально-культурногорозвитку;

·підготовку тавиконаннявідповіднихобласних йрайоннихбюджетів;

·звіт провиконаннявідповіднихбюджетів тапрограм;

·взаємодію із органами місцевого самоврядування;

·реалізаціюіншихнаданих Державою, атакожделегованихвідповідними радамиповноважень”.

>Окрім цого, діяльністьобласнихадміністраційрегламентується, наоснові тавідповідно доКонституції, Законом України "Промісцевідержавніадміністрації" № 586-14 від 09 апреля1999р. ізнаступнимизмінами тадоповненнями,якийвизначаєорганізацію,повноваження та порядокдіяльностімісцевихдержавнихадміністрацій.Стаття 3 цого Законузакріпляєпринципидіяльностімісцевихдержавнихадміністрацій. Так “>місцевідержавніадміністраціїдіють на засідках:

·відповідальності передлюдиною й Державою упродовж свого діяльність;

· верховенства права;

·законності;

·пріоритетності правлюдини;

·гласності;

·поєднаннядержавних ймісцевихінтересів”.

>Зазначимо, щонаведеніпринципидіяльностімісцевої державноїадміністраціїєневід’ємноючастиною йбазуються наузагальненні,діючих удержавіюридичних правил чи за принципами державногоуправління, як напозитивнихзакономірностях,пізнанихнаукою йпрактикою тазакріплених управових нормах.

>Прийнятовиділятитакігрупипринципів державногоуправління:

1.соціально-політичні — демократизм, доля населення вуправлінськійдіяльності держави (>народність);рівноправністьосібрізнихнаціональностей;рівність всіх перед законом;законність;гласність йврахуваннягромадської думи;об'єктивність;

2.організаційніпринципипобудовиапарату державногоуправління —галузевий,функціональний,територіальний;

3.організаційніпринципифункціонування (>діяльності)апарату державногоуправління —нормативністьдіяльності,єдиноначальності,колегіальність,поділуправлінської роботи; відповідальність заприйнятірішення, оперативна

4.самостійність.

     Соціально-політичніпринципи —ценайзагальнішіпринципидержавно-управлінськоїсфери.Вонипоширюються на усівидивиконавчо-розпорядчоїдіяльності та усіфункціонуючі вдержавіуправлінськіструктури, у томучислі й наобласнідержавніадміністрації.Принципицієїгрупи, як правило,закріплюються у нормативному порядку.Багато із нихміститься уКонституції України (смердотідісталиназвуконституційних) та віншихзаконодавчих актах.

     Особливемісцесеред всіхпринципів державногоуправлінняналежить принципузаконності.Стаття 1Конституціївизначає Україну якправову державу, ст. 8закріплює якдержавний принцип верховенства права (>розуміється, із одного боці, як верховенствоКонституціїстосовно всіхінших законів йпідзаконнихактів, а ізіншого, якприхильність влади йгромадян законам й нормамдіючоговнутрішньодержавного йміжнародного права), а з статтею 6 й 19встановлюють, щоорганизаконодавчої,виконавчої тасудовоїгілок владиздійснюють своїповноваження увстановленихцієюКонституцієюмежах йвідповідно в Україну. Цеозначає, щосуворе інеухильнедодержання законів йпідзаконнихактів —цеєдиноприпустимийваріантдіяльностідержавних структур,посадовихосіб,органів місцевого самоврядування,об'єднаньгромадян,іншихсуб'єктів права.Додержаннязаконностінеобхіднорозглядати якнайважливішуумову йнеодмінну основуефективногофункціонуванняуправлінськогоапарату, забезпечення правового порядку в нашійдержаві.

Отже,додержання принципузаконності у державномууправліннівідноснообласнихдержавнихадміністраційпередбачає:

· діяльність (>функціонування)виключно вмежахправовихприписів;

·утворенняуправлінськихорганів напідставісуворогододержаннячинного

·законодавства;

·високусвідомість йдисциплінованістьслужбовцівобласнихдержаних

·адміністрацій.

     Законність якнайважливіший принципдіяльностіобласнихдержавнихадміністраційфіксується увідповіднихнормативних документах (>перш наКонституції та Закону “Промісцевідержавніадміністрації”), котрівизначають їхньогоправовий статус таповноваження яксуб'єктів державногоуправління.

      Зіншого боці,обласнідержавніадміністрації,повиннідотримуватись принципувідповідальності передлюдиною й Державою упродовж свого діяльність.Насамперед, боКонституція Українипроголошує: “держававідповідає передлюдиною упродовж свогодіяльність”(ст. 3); атакож, бо,порушеннячинногозаконодавстватягне за собоююридичну відповідальність, анезнання законів незвільняє віднеї (ст. 68).

  2.Функції таповноваженняобласнихдержавнихадміністрацій

>Розділ 3 Закону України “Промісцевідержавніадміністрації” подназвою “>Компетенціямісцевихдержавнихадміністрацій”складається із двох глав, щоописуютьосновнівидиповноважень.Їх можна,умовно,поділити на:загальніповноваження,галузевіповноваження, та,окремо, правамісцевихдержадміністрацій.

      Глава 1окреслює колоповноваженьобласних тарайоннихадміністрацій. Так згіднозі ст. 13 “довіданнямісцевихдержавнихадміністрацій умежах й формах,визначенихКонституцією й законами України,належитьвирішенняпитань:

1. забезпеченнязаконності,охорони прав, свобод йзаконнихінтересівгромадян;

2.соціально-економічногорозвиткувідповіднихтериторій;

3. бюджету,фінансів таобліку;

4.управління майном,приватизації тапідприємництва;

5.промисловості,сільськогогосподарства,будівництва, транспорту й зв'язку;

6. науки,освіти, культури,охорониздоров'я,фізкультури й спорту, сім'ї,жінок,молоді танеповнолітніх;

7.використанняземлі,природнихресурсів,охоронидовкілля;

8.зовнішньоекономічноїдіяльності;

9.оборонної роботи тамобілізаційноїпідготовки;

10.соціальногозахисту,зайнятості населення, роботи тазаробітної плати.

     Місцевідержавніадміністраціївирішують іінші запитання,віднесені законами до їхніповноважень”.

     Регламентується колопитань,пов’язанихзіздійсненняммісцевимидержавнимиадміністраціямиповноваженьіншихорганів (ст. 14),здійсненням державного контролюмісцевимидержавнимиадміністраціями (ст.16), атакож ізоб'єктамиуправліннямісцевихдержавнихадміністрацій (ст. 15).

       Перелікосновнихгалузевихповноваженьмісцевихдержавнихадміністрацій наводитися уГлаві 2,Розділу 3, Закону України “Промісцевідержавніадміністрації”.

До них належати:

·повноваження вгалузісоціально-економічногорозвитку (ст. 17).

·повноваження вгалузі бюджету тафінансів (ст. 18).

·повноваження вгалузіуправління майном,приватизації тапідприємництва (ст. 19).

·повноваження вгалузімістобудування,житлово-комунальногогосподарства,побутового,торговельногообслуговування, транспорту й зв'язку (ст. 20).

·повноваження вгалузівикористання таохорони земель,природнихресурсів йохоронидовкілля (ст. 21).

·повноваження вгалузі науки,освіти,охорониздоров'я, культури,фізкультури й спорту, материнства йдитинства, сім'ї тамолоді (ст. 22).

·повноваження вгалузісоціального забезпечення тасоціальногозахисту населення (ст. 23).

·повноваження вгалузізайнятості населення, роботи тазаробітної плати (ст. 24).

·повноваження вгалузіміжнародних тазовнішньоекономічнихвідносин (ст. 26).

·повноваження вгалузіоборонної роботи (ст. 27).

·здійсненняповноважень,делегованихїмобласними йрайонними радами (ст. 29).

      Окремим виглядомповноваженьє правамісцевихдержавнихадміністрацій,закріпленіСтаттею 28, Закону України “Промісцевідержавніадміністрації”, котрівиступаютьґрунтом (>основою) дляреалізаціїнаданихповноважень. Такмісцевідержавніадміністраціїмають право:

1.проводитиперевірки станудодержанняКонституції України та законів України,іншихактівзаконодавства органами місцевого самоврядування та їхніпосадовими особами,керівникамипідприємств,установ,організацій, їхніфіліалів тавідділеньнезалежно від формвласності йпідпорядкування понапрямах,визначенихстаттею 16 цого Закону;

2.залучативчених,спеціалістів,представниківгромадськості допроведенняперевірок,підготовки йрозглядупитань, щовходять докомпетенціїмісцевихдержавнихадміністрацій;

3.одержувативідповіднустатистичнуінформацію таіншідані віддержавнихорганів йорганів місцевого самоврядування, їхніпосадовихосіб,політичнихпартій,громадських йрелігійнихорганізацій,підприємств,установ таорганізацій, їхньогофіліалів йвідділеньнезалежно від формвласності;

4.давати згідно ізчиннимзаконодавствомобов'язкові длявиконаннярозпорядженнякерівникампідприємств,установ,організацій, їхніфіліалів тавідділеньнезалежно від формвласності йгромадянам ізконтрольованихпитань,порушувати запитання про їхні відповідальність увстановленому законом порядку;

5.здійснюватиіншіфункції йповноваження згідно ізчиннимзаконодавством.

      Доповноважень вгалузі забезпеченнязаконності, правопорядку, прав й свободгромадян, згіднозістаттею 25 належати:

1. забезпеченнявиконанняКонституції та законів України,рішеньКонституційного Суду України,актів Президента України,Кабінету міністрів України,іншихорганів державної влади;

2. забезпеченняздійсненнязаходівщодоохоронигромадської безпеки,громадського порядку,боротьбизізлочинністю;

3. забезпеченнярозглядузверненьгромадян та їхньогооб'єднань,контролює станцієї роботи органів місцевого самоврядування, напідприємствах, ворганізаціях йустановах,розташованих навідповідній територї;

4.здійсненнязаходівщодоорганізації правовогоінформування йвиховання населення;

5. забезпеченнявиконанняактівзаконодавства ізпитаньгромадянства,пов'язаних ізперебуванняміноземців таосіб безгромадянства,сприяння органамвнутрішніхсправ удодержанні правилпаспортноїсистеми;

6.проведення роботи,пов'язаної ізрозробленням таздійсненнямзаходівщодорозміщення,працевлаштування,соціально-побутового ймедичногообслуговуваннябіженців, атакождепортованихосіб, котрідобровільноповертаються в реґіони їхніколишньогопроживання;

7. забезпеченнявиконаннязаконодавстващодонаціональнихменшин йміграції, про свободу думи й слова, свободусвітогляду йвіросповідання;

8.оголошення уразістихійного лиха,аварій, катастроф,епідемій,епізоотій,пожеж,іншихнадзвичайнихподійзонинадзвичайноїситуації;здійсненняпередбаченихзаконодавством заходь,пов'язаних ізпідтриманням вонигромадського порядку,врятуванням життя людей,захистом їхніздоров'я й прав,збереженнямматеріальнихцінностей;

9.сприяннядіяльностіаварійно-рятувальних служб замісцем їхньогодислокації, под годинупрямування до зоннадзвичайнихситуацій та под годинуліквідаціїнадзвичайнихситуацій,зокрема уподанніїм необходимихтранспортних таіншихматеріальнихзасобів йпослуг;

10. доля ввирішенніпитаньпроведеннявиборів йреферендумів таадміністративно-територіального улаштую умежах,визначенихзаконодавством;

11.розглядсправ проадміністративніправопорушення,віднесені доїївідання,утворенняадміністративнихкомісій такоординування їхнідіяльності;

12.здійсненняуправлінняархівноюсправою.

     Характеризуючиціповноваження у сфері забезпеченнязаконності, прав й свободгромадян,насамперед, вартозауважити, що згідно ізконституційнозакріпленими принципамивідповідальності держави передлюдиною упродовж свого діяльність таголовнимобов'язком державизабезпечувати права йсвободилюдини (ст. 3),законність удіяльностіобласнихдержавнихадміністрацій виннавиявлятися у такомувигляді:

· усірішення, щоприймаються,повиннівідповідатичинномузаконодавству;

·рішення, щоприймаються, неповиннівиходити замежіповноваженьобласнихдержадміністрацій,тобто смердотіможутьприйматися лише ізпитань, щовіднесені до їхньогокомпетенції;

·усірішенняповинніприйматися таким формах, котрівідповідаютьнормативнимприписам;

·взаємовідносиниобласнихдержадміністрацій ізнедержавними структурами,громадянами та їхніоб'єднаннями, атакожіншимигромадськимиформуваннями (органамисамоорганізації населення)здійснюються умежахвзаємних прав й обовязків, котрівизначені назаконнихпідставах.

     Великезначення дляефективноговиконаннявимогпідпункту 4 з статтею 25 Закону „Промісцевідержавніадміністрації” у сфері забезпечення прав й свободгромадянмає правова культурапосадовихосіб,правосвідомість,засновані навизнанніабсолютної ціностіосновних правлюдини.Великезначеннямає доброздійснюванепереконання, атакожвмілоорганізованезаохочення.

      Узв’язку ізпідпунктом 12 з статтею 25,требатакожзауважити, щоповноваженняорганів йпосадовихосіб, щорозглядають справ проадміністративніправопорушення,містяться вКпАП України, а ст. 222 Кодексу

>визначає,зокрема,категоріїсправ,підвідомчі органамвнутрішніхсправ (>міліції); а ст. 214розмежовуєкомпетенціюорганів, щоуповноваженірозглядати справ проадміністративніправопорушення тощо.

>Наприкінці цогорозділу,требасказати, щопоняттяповноваженьщільностикується ізпоняттямвзаємодії (>відносин)обласної державноїадміністрації ізіншимисуб’єктами держави,серед які,наприклад,органи місцевого самоврядування тощо.Розглянемоце запитання унаступнійчастиніцієї роботи.

3.Взаємовідносиниобласнихдержавнихадміністрацій із органами місцевого самоврядування

>Цівідносинирегулюютьсякількоманормативно-правовими актами,серед якінайголовніші:Конституція України,Закони України “Промісцевідержавніадміністрації” та “Промісцеве самоврядування”.

      Такстаття 20 Закону України “Промісцеве самоврядування”передбачаєможливістьздійснення державного контролю задіяльністюорганів йпосадовихосіб місцевого самоврядуваннялише напідставі, вмежахповноважень та успосіб, щопередбаченіКонституцією та законами України, йякий не виненпризводити довтручанняорганів державної влади чи їхніпосадовихосіб уздійснення органами місцевого самоврядуваннянаданихїмвласнихповноважень.

      як ужезгадувалосьраніше,місцевідержавніадміністрації таоргани місцевого самоврядуваннякеруються принципомделегуванняповноважень увідносинахміж собою.Згіднозістаттею 44 Закону “Промісцеве самоврядування”районні,обласні зарадиделегуютьвідповідниммісцевимдержавнимадміністраціямтакіповноваження:

1.підготовка йвнесення нарозгляд зарадипроектівпрограмсоціально-економічного та культурногорозвиткувідповіднорайонів й областей,цільовихпрограм ізіншихпитань, амісцях компактногопроживаннянаціональнихменшин -такожпрограм їхнінаціонально-культурногорозвитку,проектіврішень,іншихматеріалів ізпитань,передбаченихцієюстаттею; забезпеченнявиконаннярішень заради;

2.підготовкапропозицій допрограмсоціально-економічного та культурногорозвиткувідповідно областей тазагальнодержавнихпрограмекономічного,науково-технічного,соціального та культурногорозвитку України;

3. забезпеченнязбалансованогоекономічного йсоціальногорозвиткувідповідної територї,ефективноговикористанняприродних,трудових йфінансовихресурсів;

4.підготовка йподання довідповіднихорганіввиконавчої владифінансовихпоказників йпропозицій в Україну;

5.сприянняінвестиційнійдіяльності на територї району,області;

6.об'єднання надоговірних засідкахкоштівпідприємств,установ таорганізацій,розташованих навідповідній територї, й населення, атакож бюджетнихкоштів набудівництво,реконструкцію, ремонт таутримання напайових засідкахоб'єктівсоціальної йвиробничоїінфраструктури,шляхів місцевогозначення та на заходьщодоохоронинавколишнього природногосередовища;

7.залучення в порядку,встановленому законом,підприємств,установ таорганізацій, котрі не належати докомунальноївласності, доучасті вобслуговуванні населеннявідповідної територї,координаціяцієї роботи;

8.затвердженнямаршрутів йграфіків руху місцевогопасажирського транспортунезалежно від формвласності,узгодженняцихпитаньстосовно транзитногопасажирського транспорту;

9.підготовкапитань провизначення увстановленому законом порядку територї,вибір,вилучення (>викуп) йнаданняземлі длямістобудівних потреб,визначенихмістобудівноюдокументацією;

10. організаціяохорони,реставрації,використанняпам'ятокісторії та культури, архітектури ймістобудування,палацово-паркових,паркових тасадибнихкомплексів,природнихзаповідників місцевогозначення;

11.підготовка з висновкамищодопроектівмісцевихмістобудівнихпрограмвідповіднихадміністративно-територіальниходиниць, щозатверджуютьсясільськими,селищними,міськими радами;

12.видачавідповідно дозаконодавствазабудовникамархітектурно-планувальнихзавдань татехнічних умів напроектування,будівництво,реконструкціюбудинків йспоруд,благоустрійтериторій танаданнядозволу напроведенняцихробіт;

13. забезпеченнявідповідно дозаконодавстварозвитку науки, всіхвидівосвіти,охорониздоров'я, культури,фізичної культури й спорту, туризму;

14.сприяннявідродженнюосередківтрадиційної народної творчости,національно-культурнихтрадицій населення,художніхпромислів й ремесел,роботітворчихспілок,національно-культурних товариств,асоціацій,іншихгромадських танеприбутковихорганізацій, котрідіють у сферіосвіти,охорониздоров'я, культури,фізичної культури й спорту, сім'ї тамолоді;

15.підготовка йподання назатвердження зарадипропозиційщодоорганізаціїтериторій йоб'єктівприродно-заповідного фонду місцевогозначення таіншихтериторій, щопідлягаютьособливійохороні;внесенняпропозицій довідповіднихдержавнихорганівщодооголошенняприродних таіншихоб'єктів, щомаютьекологічну,історичну,культурну чинауковуцінність,пам'яткамиісторії чи культури, котріохороняються законом;

16.здійснення необходимихзаходівщодоліквідаціїнаслідківекологічних катастроф,стихійного лиха,епідемій,епізоотій,іншихнадзвичайнихситуацій,інформування про них населення,залучення вустановленому законом порядку доцихробітпідприємств,установ таорганізацій, атакож населення;

17.координація навідповідній територїдіяльностімісцевихземлевпоряднихорганів;

18.здійснення контролю завикористаннямкоштів, щонадходять у порядкувідшкодуваннявтратсільськогосподарського йлісогосподарськоговиробництва,пов'язаних звилученням (>викупом) земельніділянок.

     Крімповноважень,зазначених участиніпершійцієї з статтею (ст. 44),обласні зарадиделегуютьобласнимдержавнимадміністраціямтакіповноваження:

1.визначеннявідповідно до законурозмірувідрахуваньпідприємствами,установами таорганізаціями, щонадходять нарозвитокшляхівзагальногокористування вобласті;

2. згоди увипадках,передбачених законом, ізвідповіднимисільськими,селищними,міськими радамипитаньщодорозподілукоштів завикористанняприроднихресурсів, котрінадходять дофондівохоронинавколишнього природногосередовища;

3.підготовкапроектіврішень провіднесеннялісів докатегоріїзахисності, атакож проподіллісів зарозрядами такс увипадках й порядку,передбачених законом;

4.прийняття увстановленому законом порядкурішень прозаборонувикористання окремихприроднихресурсівзагальногокористування;

5.визначеннявідповідно дозаконодавства режимувикористаннятериторійрекреаційних зон;

6.затвердження дляпідприємств,установ таорганізацій,розташованих навідповідній територї,лімітіввикидів йскидівзабруднюючихречовин удовкілля талімітіврозміщеннявідходів увипадках,передбачених законом.

У своючергу,стаття 29 Закону України “Промісцевідержавніадміністрації” нормативнозакріпляєздійсненнямісцевимидержавнимиадміністраціямиповноважень,делегованихїмобласними йрайонними радами “>відповідно в Україну вобсягах ймежах,передбаченихстаттею 44 Закону України "Промісцеве самоврядування в Україні".

     Крім того,стаття 34 Закону “Промісцевідержавніадміністрації”безпосередньорегулюєвідносинимісцевихдержавнихадміністрацій ізобласними тарайонними радами.

      Такмісцевідержавніадміністраціїздійснюютьповноваження,делегованіїмвідповіднимиобласними,районними радами.

     Делегування радамиповноваженьмісцевимдержавнимадміністраціямсупроводжуєтьсяпередачеюфінансових,матеріально-технічних таіншихресурсів, необходимих для їхніздійснення.

     Місцевідержавніадміністраціїпідзвітні тапідконтрольнівідповіднимрадам участиніделегованихповноважень.Головимісцевихдержавнихадміністраціймають правовносити нарозглядвідповідних радий запитання,пов'язані ізвиконаннямделегованихповноважень, таіншіпропозиції.

     Головиобласнихдержавнихадміністраціймають праводорадчого голосу назасіданняхобласних радий.Головирайоннихдержавнихадміністраціймають праводорадчого голосу назасіданняхрайонних радий.

     Головимісцевихдержавнихадміністраційщорічнозвітують передвідповідними радами ізпитаньвиконання бюджету,програмсоціально-економічного та культурногорозвиткутериторій йделегованихповноважень.

     Обласна тарайонна зарадиможутьвисловитинедовіруголовівідповідноїмісцевої державноїадміністрації, напідставі чого, ізурахуваннямпропозицій органувиконавчої владивищогорівня, Президент Україниприймаєрішення йдаєвідповіднійрадіобґрунтованувідповідь.

     Якщонедовіруголовіобласної чирайонної державноїадміністраціївисловилидвітретини від складувідповідної заради, Президент Україниприймаєвідставку головивідповідноїмісцевої державноїадміністрації.

     Також,стаття 35 Закону “Промісцевідержавніадміністрації”визначаєвідносинимісцевихдержавнихадміністрацій із органами місцевого самоврядуваннятериторіальних громад й їхньогопосадовими особами. Зазмістом з статтею, “>місцевідержавніадміністрації навідповідній територївзаємодіють ізсільськими,селищними йміськими радами, їхнівиконавчими органами тасільськими,селищними йміськими головами,сприяють уздійсненні нимивласнихповноважень місцевого самоврядування,зокрема увирішенніпитаньекономічного,соціального та культурногорозвиткувідповіднихтериторій,зміцненняматеріальної тафінансовоїбази місцевого самоврядування,контролюютьвиконаннянаданихїм закономповноваженьорганіввиконавчої влади,розглядають тавраховують усвоїйдіяльностіпропозиціїдепутатів,органів місцевого самоврядування та їхніпосадовихосіб.

           Уразірозглядумісцевоюдержавноюадміністрацієюпитань, котрізачіпаютьінтереси місцевого самоврядування, процеповідомляєтьсязаздалегідьвідповідним органам місцевого самоврядування.

     Представникицихорганів тапосадові особинитериторіальних громадмають правобрати доля врозгляді такихпитаньмісцевоюдержавноюадміністрацією,висловлюватизауваження йпропозиції.

          Головимісцевихдержавнихадміністрацій, їхнього заступники,керівникиуправлінь,відділів таіншихструктурнихпідрозділівмісцевої державноїадміністрації чи їхньогопредставникимають право бутиприсутніми назасіданняхорганів місцевого самоврядування та бутивислуханими ізпитань, щостосуються їхнікомпетенції.

          Місцевідержавніадміністрації помиляюсявтручатися уздійснення органами місцевого самоврядуваннявласнихповноважень.

           Дляздійсненняспільнихпрограммісцевідержавніадміністрації таоргани місцевого самоврядуванняможутьукладати домов,створюватиспільніоргани таорганізації”.

      Зіншого боці,відповідно до Закону "Промісцеве самоврядування в Україні"виконавчимкомітетамміських радийделегованідеякіповноваженняорганіввиконавчої влади. Напідставі п. 2 ст. 11 цого Законувиконавчікомітети под годинуздійсненняделегованихїмповноваженьпідконтрольнівідповідним органамвиконавчої влади. Цеозначає, що смердотіреалізуютьпевний

>обсягвиконавчої влади,тобто належати доїїсуб'єктів.

     Тобто,повноваженняделегуютьсявзаємно, не лише відорганів місцевого самоврядування, а і перед тим, щосприяєзбалансованомупоєднаннюзагальнодержавних ймісцевихінтересів.


4.Актимісцевихорганіввиконавчої влади

        Дане запитаннярегламентовано Законом України „Промісцеве самоврядування в Україні”,зокрема ст. 59, п.6, дезазначено, що „>виконавчийкомітетсільської,селищної,міської,районної умісті (уразіїїстворення) заради вмежахсвоїхповноваженьприймаєрішення.Рішеннявиконавчогокомітетуприймаються на йогозасіданнібільшістю голосів відзагального складувиконавчогокомітету йпідписуютьсясільським,селищним,міським головою, головоюрайонної умісті заради.

Уразінезгодисільського,селищного,міського голови (головирайонної умісті заради) ізрішеннямвиконавчогокомітету зарадивінможезупинитидію цогорішення своїм Розпорядженням та внестице запитання нарозглядвідповідної заради.

Сільський,селищний,міський голова, голова" умісті,районної,обласної заради вмежахсвоїхповноваженьвидаєрозпорядження.

>Рішеннявиконавчогокомітету заради ізпитань,віднесених довласноїкомпетенціївиконавчихорганів заради,можуть бутискасованівідповідною радою.

>Актиорганів тапосадовихосіб місцевого самоврядування ізмотивівїхньоїневідповідностіКонституції чи законам Українивизнаютьсянезаконними в судновому порядку.

>Актиорганів тапосадовихосіб місцевого самоврядуваннядоводяться довідома населення. Навимогугромадянїмможе бутивиданакопіявідповіднихактіворганів тапосадовихосіб місцевого самоврядування”.


>Висновок

>Обласнадержавнаадміністраціяє одним зсуб'єктівадміністративного (>державно-управлінського) права, бо,здійснює діяльність поуправліннюсоціальнимивідносинами,віднесеними доїїкомпетенціїзаконодавством України;

>Поняття,правовий статус,повноваження,призначення йпринципидіяльностіобласної державноїадміністраціїзакріплено вКонституції2, тавідповідних Законах України.Насамперед,цеЗакони "Промісцевідержавніадміністрації" та "Промісцеве самоврядування в Україні",оскільки смердотізакріпляютьосновнийрозподілвиконавчої влади намісцях.

>Обласнадержавнаадміністраціяєскладовоюланкоюієрархії державної влади йздійснюєвиконавчу уладовівідповідно доадміністративно-територіальнгоподілу України.

>Вонапокликаназахищати права йзаконніінтересигромадян та держави,забезпечуватикомплекснийсоціально-економічнийрозвиток територї тареалізацію державної політики увизначенихзаконодавством сферахуправління.

>Обласнадержавнаадміністраціядіє на засідкахзаконності,гласності,поєднаннязагальнодержавних ймісцевихінтересів,взаємодії ізвідповіднимипредставницькими органами та органами місцевого самоврядування.


Списоквикористаноїлітератури

1.Конституція України:Прийнята нап'ятійсесіїВерховної Заради України 28червня 1996 р. //ВідомостіВерховної Заради України. - 1996.- № 30..

2. Закон України “Промісцеве самоврядування в Україні” №280-97-ВРвiд 21.05.1997, ізнаступнимизмінами тадоповненнями.

3. Закон України "Промісцевідержавніадміністрації" № 586-14 від 09 апреля1999р.,ВідомостіВерховної Заради, 1999, № 20-21, ст.190. , ізнаступнимизмінами тадоповненнями.

4. Закон України “Промісцеве самоврядування в Україні” №280-97-ВР від21/05/1997р., ізнаступнимизмінами тадоповненнями.

5.ЗагальнаТеорія держави та права,Академічний курс, Том 1., подредакціею Марченко В.М., До.: Ли-бідь, 2004.

6. Колпаков У. До.,Адміністративне право України,Підручник,Київ,ЮрінкомІнтер, 2003.


Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація