Реферати українською » Государство и право » Обмеження волі Як вид кримінального покарання


Реферат Обмеження волі Як вид кримінального покарання

ПЛАН

1.Обмеженняволі як видкримінальногопокарання

2. Порядок йумовивиконанняпокарання увиглядіобмеженняволі

3.Правове становищезасуджених допокарання увиглядіобмеженняволі

4.Матеріально –побутове забезпечення тамедичнеобслуговуваннязасуджених допокарання увиглядіобмеженняволі


1.         >Обмеженняволі як видкримінальногопокарання

 

>Обмеженняволієновим виглядомкримінальногопокарання длявітчизняноїправозастосувальної практики. яквідомо,цей видпокарання було б введенодіючимКримінальним кодексом,який набравшичинності із 1вересня 2001 року, що сталореальнимвідображеннямєвроінтеграційного курсу України у сферігуманізаціїкримінальногозаконодавства,переорієнтації його назастосуванняпокарань,альтернативнихпозбавленнюволі.Законодавчезакріплення порядкувиконання цого виду остаточно було бздійсненоКримінально-виконавчим кодексом України.

>Згіднозі ст. 61Кримінального кодексу України,покарання увидіобмеженняволіполягає утриманні особини вкримінально-виконавчихустановахвідкритого типу (далі —виправних центрах) безізоляції відсуспільства вумовахздійснення за неюнагляду ізобов'язковимзалученнямзасудженого до роботи.

>Засуджені вданомувипадку неізолюються відсуспільства, як привідбуванніпозбавленняволі, смердотілишеобмежені усвободіпересування йвиборімісцяпроживання. Цевиражається у бо смердоті невправізалишатитериторіювиправного центру йвизначенумісцевість бездозволуадміністрації, атакожзобов'язаніпроживати, як правило, успеціальнопризначених їмгуртожитках. Засвоїмиосновними характеристикамивиправніцентрисхожізіспецкомендатурами, котрііснували органіввнутрішніхсправ до 1992 р.

>Обмеженняволі якміракримінальногопокаранняпризначається на рядків від одного доп'яти років.

>Карою приобмеженніволіє:

а)триманнязасудженого укримінально-виконавчійустанові;

б)обов'язковезалученнязасудженого до роботи.Обмеженняволізастосовується лише якосновнепокарання.

якдодаткові доньогоможуть бутипризначені штраф,позбавлення праваобійматипевну посаду чизайматисяпевноюдіяльністю,позбавленняспеціального, військовогозвання, чину чи рангу,конфіскаціямайна. Уразіпризначеннядодатковихпокараньзасудженим дообмеженняволікаральний йвиховнийвплив нимипосилюється.

>Обмеженняволі незастосовується до:

а)неповнолітніх;

б)вагітнихжінок;

в)жінок, щомаютьдітейвіком до 14 років;

р)осібпенсійноговіку;

ґ)військовослужбовцівстроковоїслужби;

буд) доінвалідів І й II груп.

>Обмеженняволіможе бутизастосовано й в порядкузаміниневідбутоїчастинипокаранняіншим його виглядом. Так,особі, щовідбуваєпозбавленняволі, суд ізурахуваннямїїповедінки вперіодвідбуванняпокаранняможезамінитиневідбутучастинупокарання болеем'яким його виглядом —обмеженнямволі в порядку ст. 82 КК України.

>Замінаневідбутоїчастинипокарання увиглядіпозбавленняволі на болеем'яке (>обмеженняволі)можлива послефактичноговідбуттязасудженим:

1) не меншетретини рядокпокарання,призначеного судом зазлочинневеликої чисередньоїтяжкості, а й занеобережний тяжкийзлочин;

2) не меншеполовини рядокпокарання,призначеного судом заумисний тяжкийзлочин чинеобережний особливо тяжкийзлочин, а й уразі, коли особаранішевідбувалапокарання увидіпозбавленняволі заумиснийзлочин й допогашення чизняттясудимостізновувчинилаумиснийзлочин, заякий вон бувзасуджена допозбавленняволі;

3) не менше двохтретин рядокпокарання,призначеного судом заумисний особливо тяжкийзлочин, атакожпокарання,призначеногоособі, котраранішезвільняласяумовно-достроково йвчинилановийумиснийзлочинпротягомневідбутоїчастинипокарання.

2. Порядок йумовивідбуванняпокарання увидіобмеженняволі

Порядок йумовивиконанняпокарання увиглядіобмеженняволірегламентуютьсястаттями 56 – 70Кримінально -виконавчого кодексу України таІнструкцією "Проорганізаціювиконанняпокарання увидіобмеженняволі вустановахкримінально-виконавчоїсистеми", котразатверджена наказомДержавного департаменту України ізпитаньвиконанняпокарань від 4вересня 2001 р. № 165.

>Відповідно до ст. 56Кримінально –виконавчого кодексу України, особини,засуджені дообмеженняволі,відбуваютьпокарання увиправних центрах.

Зметоюствореннясприятливихпередумов длявиправлення засуджених, позитивноговпливу на їхніповедінкучленівїхньої сім'ї,трудовихколективів, де смердотіранішепрацювали, особини,засуджені дообмеженняволі,відбуваютьпокарання увиправних центрах, як правило, умежахадміністративно-територіальноїодиницівідповідно до їхньогопостійногомісцяпроживання дозасудження. Однак особини,яким даний видпокараннязастосовано в порядкузаміниіншогопокарання, атакожзасуджені, помісцюпостійногопроживання яківідсутнівиправніцентри,можуть бутинаправлені длявідбуванняпокарання увиправний центріншоїадміністративно-територіальноїодиниці.

>Місцевіорганивиконавчої влади таоргани місцевого самоврядуваннязобов'язанісприятиадміністраціївиправнихцентрів у трудовому йпобутовомувлаштуваннізасуджених.

>Управління (>відділи)Державного департаменту України ізпитаньвиконанняпокарань вАвтономнійРеспубліці Крім, областях,містіКиєві таКиївськійобласті запогодженням із органами місцевого самоврядуваннявизначаютьмежівиправнихцентрів.

>Підставоюнаправленнязасуджених дообмеженняволі домісцявідбуванняпокаранняєвирок суду, що обійнявшизаконну силу, аосіб,якимневідбутачастинаіншогопокараннязаміненапокаранням увидіобмеженняволі, —постанова чиухвалавизначення суду.

>Післяодержання чивирокувизначення суду органвнутрішніхсправ замісцемпроживаннязасудженого чи орган, щовиконуєпокарання (>виправнаустанова),вручаютьзасудженомурозпорядження провиїзд домісцявідбуванняпокарання.

>Особи,засуджені дообмеженняволі,прямують зарахунок держави домісцявідбуванняпокараннясамостійно.Кримінально-виконавчаінспекція згідно ізвироком судувручаєзасудженомуприпис провиїзд домісцявідбуванняпокарання. Урозпорядженні провиїздвказуєтьсямісце,кудиповиннийприбутизасуджений, маршрут й годинуприбуття домісцяпризначення ізурахуваннямнеобхідного дляпроїзду години, атакожпопередження пронаслідкиухиленнязасудженого відвиїзду увстановленийтермін увиправний центр.Засудженийзобов'язанийприбутитуди втермін,обумовлений ізурахуваннямнеобхідного дляпроїзду години йвказаному урозпорядженні.

Непізнішетрьохдіб із дняодержанняприписузасудженийзобов'язанийвиїхати домісцявідбуванняпокарання йприбутитудивідповідно довказаного вприписі рядок.

>Якщо особини,засуджені дообмеженняволі,перебувають подвартою, то смердотізвільняються зслідчогоізолятора посленабраннявирокомзаконноїсили.Адміністраціяслідчогоізоляторавручаєзасудженимприпис провиїзд домісцявідбуванняпокарання.

Зурахуванням особинизасудженого дообмеженняволі,якийзнаходиться донабраннявирокомзаконноїсили подвартою, таіншихобставин справ судможенаправити його домісцявідбуванняпокарання у порядку,встановленому дляосіб,засуджених допозбавленняволі. У цьомуразізасудженийзвільняєтьсяз-підварти приприбутті домісцявідбуванняпокарання.

>Засуджені,якимобмеженняволіпризначеновідповідно до статей 82 й 389Кримінального кодексу України,направляютьсявиправно-трудовоюколонією чикримінально-виконавчоюінспекцією домісцявідбуванняпокарання у порядку,передбаченомучастинамипершою йдругоюцієї з статтею.

>Засуджений,якийухиляється відодержанняприпису провиїзд чи невиїхав увстановлений рядків домісцявідбуванняпокарання,затримуєтьсякримінально-виконавчоюінспекцією длявстановлення причинпорушення порядкуслідування домісцявідбуванняпокарання.

Уразіневиїзду безповажних причинкримінально-виконавчаінспекціянаправляєзатриманого домісцявідбуванняпокарання в порядку,встановленому длязасуджених допозбавленняволі.

Уразінеприбуттязасудженого домісцявідбуванняпокаранняоголошується йогорозшук.Післязатриманнязасудженийнаправляється домісцявідбуванняпокарання в порядку,встановленому длязасуджених допозбавленняволі.

>Строкпокаранняобчислюється із дняприбуття й постановкизасудженого наоблік увиправномуцентрі.

>Підставою постановки наоблікзасудженого дообмеженняволіє:копіявироку (>визначення,постанови) суду;довідка пронабуття йогозаконноїсили йрозпорядження суду провиконаннявироку;прибуттязасудженого домісцявідбуванняпокараннясамостійно чи в порядку,встановленому дляосіб,позбавленихволі;наявністьрозпорядження провиїзд домісцявідбуванняпокарання.

>Облікзасудженихздійснюється ізметою забезпеченнядотримання нимивстановлених законом порядку і уміввиконанняпокарання увидіобмеженняволі,використанняобліковихданих уповсякденнійдіяльностіустанов.

>Саме із моменту постановкизасудженого наоблік увиправномуцентріобчислюєтьсятермінпокарання увидіобмеженняволі:

У рядківпокарання за правилами,передбаченими у ст. 72Кримінального кодексу України,зараховується годинупопередньогоув'язнення подвартою, атакож годинуслідування подвартою довиправного центру уразізаміниневідбутоїчастинипокарання увидіпозбавленняволіобмеженнямволі.

У рядківпокарання замотивованоюпостановою начальникавиправного центру незараховується годинусамовільноївідсутності нароботі чи замісцемпроживання понад однудобу.

>Самовільнавідсутністьзасудженого нароботі чи замісцемпроживання дооднієї добиєпорушенням порядку і уміввідбуванняпокарання.Фактисамовільноївідсутностізасудженого нароботі чи замісцемпроживання понад однудобуповинніпідтверджуватися увстановленому порядкуадміністрацієюорганізації замісцем роботизасудженого, рапортамиспівробітниківвиправного центру,матеріаламиорганіввнутрішніхсправ помісцюзатримкизасудженого ііншихдокументів, щомаютьзначення для справ.Зібраніматеріализберігаютьсяпротягомвизначеногоперіоду,потімпередаються до суду змісцюдислокаціївиправного центру длявирішення запитання проневключеннявсього годинивідсутностізасудженого нароботі чи помісцюпроживання в рядківвідбуванняпокарання.

>Засудженийзнімається ізобліку принаявності такихпідстав:

—відбуття рядокобмеженняволі;

—застосуванняумовно-достроковогозвільнення;

—заміниобмеженняволіпозбавленнямволі;

—засудження заздійснення новогозлочину допозбавленняволі;

—застосуванняамністії чипомилування;

—захворювання впроцесівідбуванняпокараннятяжкоюхворобою, щоперешкоджаєвідбуваннюпокарання, атакожутратипрацездатностізасудженим чивагітностізасудженої;

—скасування чизмінивироку;

— смертизасудженого.


3.Правове становище

>Післяприбуттязасуджених домісцявідбуванняпокарання й їхнього постановки наоблікїмоголошуються подрозписку правилавнутрішньогорозпорядку, щодіють увиправномуцентрі. При цьомузасудженимроз'ясняютьсяїхні права іобов'язки.Одночасно смердотіпопереджаються про відповідальність заухилення відвідбуванняпокарання,порушення порядкувідбуванняпокарання,самовільнийвиїзд замежі територївиправного центру.

Правилавнутрішньогорозпорядку, правилаповедінкивстановлюються длязасуджених дообмеженняволівиходячи із колаїхніх прав й обовязків,визначених узаконодавстві.Засуджені несутьобов'язки йкористуються правами,встановленими длягромадян України, але й ізпевнимиобмеженнями,зазначеними уКримінально -виконавчомукодексі України.Інакшекажучи,засудженієгромадянами України ізобмеженим статусом, щозалежить від характеруобмежень,властивихданому видупокарання йперерахованих у ст. 59Кримінально –виконавчого кодексу.

>Відповідно доцієї з статтеюзасуджені дообмеженняволімають право:

—носитицивільнийодяг, матір присобігроші тацінніречі, дористуватисягрішми безобмежень;

—відправлятилисти,отримуватипосилки (>передачі) йбандеролі,одержуватикороткостроковіпобачення безобмежень, атриваліпобачення — дотрьохдіб одного разу намісяць.

>Засудженимможе бути дозволенокороткочаснівиїзди замежівиправного центру заобставин,передбаченихзаконодавством дляосіб,засуджених допозбавленняволі, атакож ізіншихповажних причин такимвипадках:

— занеобхідностізвернутися вмедичний заклад із приводузахворювання чилікування;

— дляскладанняіспитів унавчальномузакладі;

— завикликомсудових йслідчихорганів — наперіодпровадженняслідства чидізнання;

— дляпопередньоговирішенняпитань трудового йпобутовоговлаштування послезвільнення —строком сьомоїдіб, безурахування години дорогу;

— уразівиникненняіншихжиттєво необходимихобставин, котріпотребуютьприсутностізасудженого.

>Особи,засуджені дообмеженняволі,зобов'язані:

—виконуватизаконнівимогиадміністраціївиправного центру, котрістосуються порядкувідбуванняпризначеногопокарання;

—сумліннопрацювати умісці,визначеномуадміністрацією віправного центру;

—постійноперебувати вмежахвиправного центру поднаглядом,залишати йогомежілише заспеціальнимдозволомадміністрації цого центру,проживати заособистимпосвідченням, якувидаєтьсявзамін паспорти;

—проживати, як правило, успеціальнопризначенихгуртожитках.Перебуваннязасудженого увільний від роботи годину позагуртожиткомдопускається іздозволуадміністраціївиправного центру, котра із цого запитаннявиноситьмотивованупостанову.

>Засудженим дообмеженняволізабороняється:

—доставляти йзберігати на територї, де смердотіпроживають,предмети,вироби йречовини,перелік яківстановленийнормативно-правовими актамиДержавного департаменту України ізпитаньвиконанняпокарань. Уразівиявлення такихпредметів,виробів йречовин узасудженого смердотіпідлягаютьвилученню йзберіганню чизнищуються чипередаються удохід держави. Процепосадовоюособоювиправного центрускладається протокол;

—вживатиспиртнінапої й пиво,наркотичнізасоби йтоксичніречовини.

>Засуджені, котрівідбуваютьпокарання увидіобмеженняволі, атакожприміщення, в які смердотіпроживають,можутьпіддаватисяобшуку, аїхніречі,посилки,передачі йбандеролі, щонадійшли, —огляду.Огляди йобшукиприміщень, депроживаютьзасуджені ізсім'ями,провадяться занаявностівстановлених закономпідстав, завмотивованимрішенням суду.

>Жилеприміщення, депроживаєзасуджений,можевідвідуватися за годину добиуповноваженимипрацівникамивиправного центру.

>Засуджені, котрі недопускаютьпорушеньвстановленого порядкувиконанняпокарання увидіобмеженняволі ймають сім'ї, послевідбуття шестимісяців рядокпокарання запостановою начальникавиправного центруможутьпроживати за межамигуртожитку зсвоїмисім'ями.

>Ці особинизобов'язані від одного дочотирьохразів натижденьз'являтися увиправний центр дляреєстрації.Ці особиниможутьпроживати зсвоїмисім'ями наприватних квартирах чипридбаватижитло вмежах територївиправного центру.

>Стосовно особини, котра послепостановленнявирокувизнанаінвалідомпершої чидругоїгрупи чидосяглапенсійноговіку, атакожжінки, Яка сталавагітною,кримінально-виконавчаінспекція вносити до судуподання прозвільненнятакої особини відвідбуванняпокарання.

Порядок йумовивиконанняпокарання увидіобмеженняволі йнагляду зазасудженимивизначаютьсянормативно-правовими актамиДержавного департаменту України ізпитаньвиконанняпокарань.

>Засуджені дообмеженняволізалучаються до роботи, як правило, навиробництвівиправнихцентрів, але вдоговірнійоснові надержавних чиінших формвласностіпідприємствах, заумови забезпеченняналежногонагляду заїхньоюповедінкою.

>Працязасуджених дообмеженняволірегулюєтьсязаконодавством пропрацю, завинятком правилприйняття на роботу,звільнення із роботи,переведення наіншу роботу.

>Переведеннязасуджених наіншу роботу, до тогочислі віншумісцевість,можездійснюватисявласником підприємства чиуповноваженим ним органом запогодженням ізадміністрацієювиправного центру.

>Засудженимнезалежно від всіхвідрахуваньналежитьвиплачувати неменш яксімдесятп'ятьвідсотківзагальноїсумизаробітку.

4.Матеріально –побутове забезпечення тамедичнеобслуговуваннязасуджених допокарання увиглядіобмеженняволі

За ст. 61Кримінально –виконавчого кодексу,адміністраціявиправного центру Ведеоблікзасуджених,роз'яснює порядок йумовивідбуванняпокарання,організовуєтрудове йпобутовевлаштуваннязасуджених;забезпечуєдодержання умів роботизасуджених, порядку та уміввідбуванняпокарання;здійснюєнагляд й заходьпопередженняпорушень порядкувідбуванняпокарання;провадить ззасудженимивиховну роботу;застосовуєвстановлені законом заходьзаохочення йстягнення;здійснює роботущодопідготовкизасуджених дозвільнення.

Порядокздійсненнязазначенихповноваженьвизначаєтьсянормативно-правовими актамиДержавного департаменту України ізпитаньвиконанняпокарань.

>Власник підприємства чиуповноважений ним орган замісцем роботизасуджених дообмеженняволізобов'язаний забезпечити їхнізалучення досуспільнокорисної роботи ізурахуванням їхні стануздоров'я та, поможливості,спеціальності,організовуватипервиннупрофесійнупідготовку йстворитинеобхідніпобутовіумови.

Прозапізненнязасудженого на роботу та йоговідсутність нароботі ізневідомих причинвласник підприємства чиуповноважений ним органзобов'язанийнегайноповідомитиадміністраціювиправного центру.

>Власнику підприємства чиуповноваженому ним органу, на якіпрацюютьзасуджені,забороняєтьсязвільняти їхнього із роботи,крім такихвипадків:

—звільнення відвідбуванняпокарання напідставах,передбаченихКримінальним кодексом України;

—переведеннязасудженого на роботу наіншепідприємство чи дляподальшоговідбуванняпокарання доіншоговиправного центру;

—набраннязаконноїсиливироком суду, заяким особа, щовідбуваєпокарання увидіобмеженняволі,засуджена допозбавленняволі;

—неможливістьвиконанняданої роботи за станомздоров'я.

>Лікувально-профілактична йпротиепідемічна робота увиправних центрахорганізовується йпровадиться назагальнихпідставахвідповідно дозаконодавства проохоронуздоров'я органамиохорониздоров'я.

>Направленнязасуджених долікувальнихзакладіввизначається згідно із порядкомобслуговування населення органамиохорониздоров'я.

>Засуджені, котрітримаються увиправних центрах,забезпечуютьсяіндивідуальнимспальниммісцем,інвентарем йпостільними промовами, апродуктихарчування йречовемайнопридбавають завласнікошти. Нормажилоїплощі однієїзасудженого неможе бутименшоючотирьохквадратнихметрів.Комунально-побутові таіншіпослугиоплачуютьсязасудженими назагальнихпідставах.

>Засудженим, котрі в зв'язку ззахворюванням, атакож із причин, від нихнезалежних, й неодержують протягом годинизаробітної плати чиіншихдоходів,харчування такомунально-побутовіпослугинадаються завстановленими нормами зарахуноккошторисувиправного центру.

>Засуджені, котрінаправлені налікування долікувальнихзакладівохорониздоров'я,забезпечуються всіма видами достатку назагальнихпідставах.

У необходимихвипадкахадміністраціявиправного центру чи підприємства, депрацевлаштованийзасуджений,видаєйому аванс знаступнимвідшкодуванням.

Ззасуджених, котрітримаються вдисциплінарнихізоляторах,стягуєтьсяповнавартістьхарчування,наданогоїм завстановленими формами.

З особами, котрівідбуваютьпокарання увидіобмеженняволі, пекломіністрацієювиправного центру, атакожвласником підприємства чиуповноваженим ним органом, депрацюютьзасуджені,їхнімитрудовимиколективами йгромадськимиорганізаціями,іншимигромадськимиформуваннямипровадитьсявиховна робота.

>Активна долязасуджених увиховних заходахзаохочується йвраховується привизначенніступеняїхньоговиправлення.

>Засуджені, котрівідбуваютьпокарання увидіобмеженняволі,можутьстворюватисамодіяльніорганізаціїзасуджених йбрати доля в їхніроботі.

Увиправних центрахзабороняється діяльністьполітичнихпартій тапрофспілок.

Засумлінніповедінку йставлення до роботи дозасудженихможутьзастосовуватисятакі заходьзаохочення:

—оголошення подяки;

—нагородженняпохвальноюграмотою;

—грошовапремія;

—нагородженняподарунком;

—достроковезняттяранішенакладеногостягнення;

—дозвіл навиїзд доблизькихродичів замежівиправного центру насвяткові,неробочі тавихіднідні;

—дозвіл навиїзд доблизькихродичів замежівиправного центру увідпусткутерміном додванадцятидіб одного разу нарік.

>Засуджені, котрі стали шляхвиправлення чисумлінноюповедінкою йставленням до роботи довелисвоєвиправлення,можуть бути увстановленому законом порядкупредставлені дозаміниневідбутоїчастинипокарання болеем'яким чи доумовно-достроковогозвільнення відвідбуванняпокарання.

Дозасуджених, котріпорушуютьтрудовудисципліну йвстановлений порядоквідбуванняпокарання,адміністраціявиправного центруможезастосовуватитакі заходьстягнення:

—попередження;

—догана;

—суворадогана;

—призначення напозачерговечергування ізприбираннягуртожитку йприлеглої донього територї;

—заборонапроживати позагуртожиткомстроком дотрьохмісяців;

—заборонавиходу замежігуртожитку увільний від роботи годину на рядків дотрьохмісяців;

—поміщення вдисциплінарнийізоляторстроком до десятидіб.

>Стосовноосіб, котрісамовільнозалишилимісцяобмеженняволі чизлісноухиляються відробіт, чи систематичнопорушують громадський порядок чивстановлені правилапроживання,адміністраціявиправного центрунаправляє прокуроруматеріали длявирішення запитання пропритягненнязасудженого докримінальноївідповідальності.

Заходьзаохочення йстягненнянакладаютьсяписьмово йусно тавідображаються вособовійсправізасудженого.

Дозасудженогозастосовується одинзахідзаохочення.

>Дозвіл навиїздзасудженому доблизькихродичів насвяткові,неробочі тавихіднідніможе бутинаданий одного разу намісяць.

>Заохочення увиглядінаданнявідпусткитривалістю додванадцятидібзастосовується дозасуджених, котріхарактеризуються позитивно, одного разупротягом року запогодженням ізвласником підприємства чиуповноваженим ним органом.

Припризначеннізаходівстягненнявраховуютьсямотиви йобставини скоєнняпорушення,кількість й характерранішенакладенихстягнень, атакожпоясненнязасудженого посуті проступку.Накладеністягненнямаютьвідповідатитяжкості й характеру проступкузасудженого.

>Стягненняможе бутинакладене лише на особу, котравчинила провина, непізніше десятидіб із днявиявлення проступку, а й у зв'язку із провиноюпровадиласяперевірка, — то із дняїїзакінчення, але й непізніше шестимісяців із дня скоєння проступку.

>Накладенестягненнязвертається довиконання, як правило,негайно, але й непізніше дня йогонакладення.

>Якщопротягом року із днявідбуттястягненнязасуджений не якщопідданий новомустягненню,вінвизнається таким, що немаєстягнення.Накладене уцейперіодновестягнення назасудженогоперериваєперебіг зазначеного рядок, й йогообчисленняпродовжуєтьсязнову із днявідбуттяостанньогостягнення.

>Засудженим,якимзабороненийвихід замежігуртожитку увільний від роботи годину,протягом рядок діїзаборонивихід згуртожиткуможе бути дозволів увинятковихвипадках й навстановлений годину для:

—одержаннямедичноїдопомоги;

—придбанняпродуктівхарчування йпредметівпершоїпотреби;

—відвіданнялазні,пральні чиперукарні;

—одержанняпоштовихвідправлень;

—відвіданнядержавнихустанов йорганізацій,навчальнихзакладів.

Правомзастосуваннязаходівзаохочення йстягнення,передбаченихстаттями 67 й 68 цого Кодексу,користуються уповномуобсязі начальниквиправного центру, атакож йогопрямі начальники. Заходьзаохочення йстягненняможутьзастосовуватитакож заступник начальникавиправного центру й начальниквідділеннясоціально-психологічноїслужбивиправного центрумежах,передбаченихчастинамидругою йтретьою з статтею 70Кримінально –виконавчого кодексу.

Заступник начальникавиправного центрумає правозастосовувати заходьзаохочення увидіоголошення подяки,достроковогозняттяранішенакладеного нимстягнення йдозволу навиїзд доблизькихродичів замежівиправного центру насвяткові,неробочі йвихіднідні, атакож заходьстягнення увидіпопередження,догани йсувороїдогани.

Начальниквідділеннясоціально-психологічноїслужбивиправного центрумає правозастосовувати вуснійформі заходьзаохочення увидіоголошення подяки йдостроковогозняттяранішенакладеного нимстягнення, атакож заходьстягнення увидіпопередження,догани йсувороїдогани.


Списоквикористаноїлітератури:

 

1.Конституція України

2.Кримінально –виконавчий кодекс України

3.Кримінальний кодекс України

4. Закон України "Продержавнувиконавчу службу"

5. Закон України "Провиконавчепровадження"

6.Інструкція "Пропроведеннявиконавчихдій",затвердженанаказомМіністерстваюстиції України від 15грудня 1999 р. № 74/5.

7.Інструкція "Проорганізаціювиконанняпокарання увидіобмеженняволі вустановахкримінально-виконавчоїсистеми", затверджена наказомДержавного департаменту України ізпитаньвиконанняпокарань від 4вересня 2001 р. №165.

8.Кримінально-виконавче право України:Навч.посібник />Підзаг. ред. Про. М.Джужи. — До., 2000.

9. А.Х. Степанюк.Кримінально –виконавче право України. «Право»,Харків – 2006


Схожі реферати:

Навігація