Реферати українською » Государство и право » Обмеження утрімань Із заробітної плати


Реферат Обмеження утрімань Із заробітної плати

>Дніпропетровськийдержавнийуніверситет

 >внутрішніхсправ

 

Кафедра «>Цивільного права тапроцесу»

 

 

 

>Реферат

іздисципліни «>Трудове право»

 

затемою:

 «>Обмеженняутримань ззаробітної плати»

 

 

>Виконав:

курсант 301н.в.

>рядовийміліції

>КолісникД.Ю.

>Перевірив:

>викладачкафедрицивільного права тапроцесу

ст. лейтенантміліції

>Савко В.В.

 

 

 

 

>Дніпропетровськ, 2007


План

 

>Вступ

1. >Державнерегулювання оплати роботи

2. >Підстави та порядокпроведеннявідрахувань

3. >Граничнийрозмірутримань

>Література


>Вступ

 

Одним знайважливіших правпрацівників,гарантованихКонституцією України татрудовимзаконодавством,є декларація просвоєчаснеотриманнязаробітної плати, ненижчої відвизначеної законом. Запорушеннявимогзаконодавстващодо оплати роботипрацівниківроботодавціможуть бутипритягнуті доадміністративної і,навіть, докримінальноївідповідальності. Державазабезпечує захист прав таінтересівпрацівниківщодо оплати їхні роботи шляхомвстановлення назаконодавчомурівнірозмірумінімальноїзаробітної плати, атакожіншихдержавних норм йгарантій дляпрацівниківпідприємств всіх формвласності; умів йрозмірів оплати роботикерівниківпідприємств,заснованих надержавній,комунальнійвласності,працівниківпідприємств,установ йорганізацій, щофінансуються чидотуються із бюджету;регулюванняфондів оплати роботипрацівниківпідприємств-монополістів, а й увстановленніподатків надоходипрацівників.


1. >Державнерегулювання оплати роботи

>Найважливішоюдержавноюсоціальноюгарантією,пов’язаною ізоплатою роботи,ємінімальназаробітна плата - вонобов'язкова навсій територї України дляпідприємств всіх формвласності ігосподарювання.Мінімальноюзаробітноюплатоюєзаконодавчовстановленийрозмірзарплати запросту,некваліфікованупрацю,нижчеякого оплата завиконанупрацівникоммісячну,погодинну норму роботи (>обсягробіт)провадитися неможе (год. 1 ст. 3 Закону України ”Про оплату роботи”). До складумінімальноїзарплати невключаютьсядоплати, надбавки,заохочувальні такомпенсаційнівиплати.Визначаєтьсярозмірмінімальноїзарплати ізурахуваннямвартісноївеличинимінімальногоспоживчого бюджету ізпоступовимзближеннямрівнівцихпоказників (>відповідно доекономічногорозвитку країни);загальногорівнясередньоїзарплати;продуктивності роботи;рівнязайнятості таіншихекономічних умів. На вушко 2007 рокурозмірмінімальноїзаробітної плати згіднозі ст. 76 Закону ”ПроДержавний бюджет України на 2007рік”становить 400 гривень намісяць (із 1 июля цого рокувінзбільшився до 420 гривень, а із 1грудня –збільшиться до 450).

Державатакожздійснюєрегулюванняінших норм йгарантій воплаті роботи -зокрема, оплати роботи за роботу внадурочний годину; усвяткові,неробочі івихіднідні; внічний годину; протягом години простою,якиймавмісце не із звинувачуйпрацівника; привиготовленніпродукції, щовиявилася шлюбом не із звинувачуйпрацівника;працівниківмолодшевісімнадцяти років прискороченійтривалості їхньогощоденної роботи, оплатищорічнихвідпусток; протягом годинивиконаннядержавних обовязків; дляпрацівників, щонаправляються дляпідвищеннякваліфікації, намедичнеобстеження вмедичний заклад; дляпереведенихпрацівників за станомздоров'я налегшунижчеоплачувану роботу;переведенихтимчасово наіншу роботу в зв'язку ізвиробничоюнеобхідністю; протягом годинипереведення налегшу роботувагітнихжінок йжінок, котрімаютьдітейвіком дотрьох років тощо.


2. >Підстави та порядокпроведеннявідрахувань

>Окрімімперативноївимогищодосвоєчасноївиплати працівникамзаробітної плати, ненижчої відвизначеної законом, узаконодавстві Україниміститьсязагальне правило, згідно ізякимзабороняєтьсябудь-яким способомобмежуватипрацівникавільнорозпоряджатисясвоєюзаробітноюплатою.Проте із цого правилаіснують йпевнівинятки -наприклад, ззаробітної платиможутьпроводитисявідрахування длясплатиаліментів, котріпрацівникмаєвиплачувати зарішенням суду, чи для Поверненняроботодавцевізайвовиплаченихвнаслідоклічильноїпомилки торб. Алі і за такихобставин державапіклується проінтересисвоїхгромадян -трудовимзаконодавствомвстановленообмеження якщодопідстав, то йщодорозмірувідрахувань ззаробітної плати.

>Відрахування (>утримання,стягнення) -це тачастинанарахованоїпрацівниковівідповідно до штатногорозкладу тавстановлених нормзаробітної плати, котрайому невидається, аутримуєтьсяроботодавцем,якийпотімрозпоряджаєтьсяцимигрошовимикоштамивідповідно дозаконодавства (>зазвичай,перераховує їхньоговідповідним особам, ізметоюотриманняякимицих торб йздійснюєтьсявідрахування, чи жвикористовує їхнього дляпокриттязаборгованостіпрацівника передвласнимпідприємством).

якзазначено у год. 1 ст. 127 Кодексу законів пропрацю України (далі -КЗпП) та год. 1 ст. 26 Закону України ”Про оплату роботи”,відрахування ззаробітної платиможутьпровадитись лише увипадках,передбаченихзаконодавством України.Існує тривидивідрахувань: тих, щоздійснюються для держави (>податки іздоходівфізичнихосіб,збори наобов’язковедержавнепенсійнестрахування таобов’язковестрахування навипадокбезробіття);утримання, щопроводяться ізметою забезпеченнявиконаннязобов’язань передтретіми особами (>наприклад,аліменти таіншівиплати завиконавчими документами) тавідрахування ззаробітної платипрацівників дляпокриттязаборгованостіпідприємству, де смердотіпрацюють.Вичерпнийперелікпідстав длявиплатиостаннього видувідрахуваньміститься у год. 2 ст. 127КЗпП. Так,відрахування ззаробітної платипрацівників дляпокриття їхньогозаборгованостіпідприємству, де смердотіпрацюють,можутьпровадитися за наказом (Розпорядженням)власника підприємства чиуповноваженого ним органу:

· для Повернення авансу,виданого врахунокзаробітної плати;

· для Повернення торб,зайвовиплаченихвнаслідоклічильнихпомилок (до такихпомилок згідно із п. 24постановиПленуму Верховного Суду України ”Про практикузастосування судамизаконодавства про оплату роботи” від 24грудня 1999 р. № 13 належати,зокрема,неправильності вобчисленнях,дворазовенарахуваннязаробітної плати за й тієїсамийперіод, тоді як непов’язані ізобчисленнямпомилки взастосуванні закону таіншихнормативно-правовихактіввважатисялічильними неможуть);

· дляпогашенняневитраченого йсвоєчасно неповерненого авансу,виданого наслужбовевідрядження чипереведення доіншоїмісцевості;

· нагосподарськіпотреби;

· призвільненніпрацівника дотиробочого року, врахунокякоговін уже здобувшивідпустку, заневідробленіднівідпустки (>окрімвипадків, колипрацівникзвільняється із роботивнаслідок закличу навійськову службу,переведення на роботу наіншепідприємство,відмови відпродовження роботи узв’язкузізміною умів роботи,скороченняштатів,невідповідностіпосаді,нез’явлення на роботупротягомчотирьохмісяцівпідряд черезтимчасовунепрацездатність, атакож принаправленні нанавчання та у зв'язку із переходом напенсію);

· привідшкодуваннішкоди,завданої із звинувачуйпрацівникапідприємству.

>Сліднаголосити, щороботодавецьвправівидати наказ (>розпорядження) провідрахування ззаробітної платипрацівникакоштів ізметоюпогашеннязаборгованостіпрацівника передпідприємством, щоутворилася уразінесвоєчасного Повернення авансу,виданого узв’язку ізнаправленнямпрацівника услужбовевідрядження,переведення доіншоїмісцевості, але вгосподарськіпотребилише занаявності двох умів:по-перше,працівник неоспорюєпідстав йрозмірувідрахування, апо-друге -ще не минувши одинмісяць із днязакінчення рядок,встановленого для Повернення авансу.Якщо жпрацівникоспорюєпідстави йрозмірвідрахувань чироботодавець пропустивши рядків длявиданнявідповідного наказу,проведеннявідрахування недопускається.Втім, за такихобставинроботодавецьвправізвернутися до суду і уподальшомувідрахуванняможе бутипроведене за йогорішенням.

>Щодоконкретнихдокументів, напідставі якіздійснюєтьсявідрахування ззаробітної плати, то нимиможуть бути: наказ (>розпорядження)роботодавця (уразіпокриттязаборгованостіпрацівникапідприємству, наякомувін працює),будь-яківиконавчідокументи,перелічені у ст. 3 Закону України ”Провиконавчепровадження” (>наприклад,виконавчілисти, щовидаються судами,ухвали тапостановисудів уцивільних такримінальнихсправах,виконавчінаписинотаріусів),письмоведорученняпрацівникароботодавцю наперерахуваннячастини свогозаробітку накористьсуб’єктапідприємницькоїдіяльності, що продавшипрацівникові товар у кредитвідповідно до Правилторгівлі урозстрочку,затвердженихпостановоюКабінету міністрів України від 1 июля 1998 р. № 997, тощо.

3. >Граничнийрозмірутримань

 

>Утримання ззаробітної платипроводятьсящомісячно аж доповногопогашеннязаборгованості.Відповідно до год. 1 ст. 128КЗпП прикожнійвиплатізаробітної платизагальнийрозмір всіхвідрахуваньзазвичай (>окрімвипадків,окремопередбаченихзаконодавством) неможеперевищувати 20відсотків відзаробітної плати, котраналежить довиплатипрацівникові (при цьому, якзазначено у год. 1 ст. 70 Закону України ”Провиконавчепровадження”,розмірвідрахувань ззаробітної плативираховується зсуми, щозалишається послеутриманняподатків).Зазначенеобмеженнярозміру всіхвідрахувань 20відсотками відзаробітної платипрацівникаєзабороноюнараховуватиутримання, щоздійснюються напідставіактівуповноважених навстановленнявідрахуваньорганів чиосіб.Якщо згіднозі ст. 70 Закону України ”Провиконавчепровадження”аналогічнийрозміробмеженнявідрахувань ззаробітної плативстановленощодостягнень завиконавчими документами, то "затрудовимзаконодавствомобов'язокпроведеннявідрахуваньвстановлюєтьсятакож наказом (Розпорядженням)роботодавця (увищезазначенихвипадках,передбачених ст. 127КЗпП).

>Також у ст. 70 Закону України ”Провиконавчепровадження”вказановиключнівипадки, колиграничнийрозмірутриманьобмежується незвичайними 20відсотками відзаробітної платипрацівника, азростає до 50відсотків:цеможе матірмісце пристягненніаліментів;відшкодуваннішкоди,заподіяноїкаліцтвом чиіншимушкодженнямздоров'я, атакожвтратоюгодувальника;відшкодуваннізбитків,заподіянихзлочином.Крім того, у п. 10 Правилторгівлі урозстрочку,затвердженихпостановоюКабінету міністрів України від 1 июля 1998p. № 997,зазначено, що уразі коли особини, котрікупуютьтовари урозстрочку,здійснюютьвиплати завиконавчими документами урозміріменш як 50відсотків їхнізаробітної плати (>стипендії,пенсії),суб'єктгосподарювання под годину продажтоварів урозстрочкумаєзменшувати кредит, щонадаєтьсяцим особам, із такимрозрахунком,щобзагальна сумащомісячнихутримань завиконавчими документами, але впогашення кредиту неперевищувала 50відсотківвідповідноїмісячноїзаробітної плати (>стипендії,пенсії).

Неможеперевищувати 50відсотківсуми,належної довиплати,також йзагальнийрозмір всіхвідрахувань ззаробітної плати закількомавиконавчими документами - проце прямозазначено у год. 2 ст. 128КЗпП.Щоправда,данеобмеження непоширюється навідрахування ззаробітної плати привідбуваннівиправнихробіт й пристягненніаліментів нанеповнолітніхдітей - за такихобставинрозмірвідрахувань неможеперевищувати 70відсотківзаробіткупрацівника.

>Ще одним ззасобівзахистутрудових прав тазаконнихінтересівпрацівниківєвстановленнязаборони напроведеннявідрахувань звиплат, котрі за своїмпризначеннямєгарантійними такомпенсаційними. При цьому, яквипливаєзізмісту ст. 129КЗпП,обмеженнявстановлюєтьсястосовновідрахувань, щоздійснюються увиглядістягненьвідповідно до правилцивільно-процесуального характеру йзвертаються напідставівиконавчихдокументів.

>Переліквиплат, на котрізаконодавствомзабороняєтьсязверненнястягнень, наведено у ст. 73 Закону України, заположеннямиякої до такихкоштів,зокрема,включаються:вихіднадопомога, Якавиплачується уразізвільненняпрацівника;компенсаціяпрацівникові заневикористанувідпустку (>крімвипадків, коли особа призвільненніодержуєкомпенсацію завідпустку, невикористанупротягомкількох років);компенсаціяпрацівниковівитрат у зв'язку ізпереведенням,направленням на роботу чивідрядженням доіншихмісцевостей, тощо.


>Література

 

1.Конституція України. – 1996 р.

2. Кодекс законів пропрацю України.

3. Закон України «Про оплату роботи»

4. Закон України ”ПроДержавний бюджет України на 2007рік”

5. Закон України ”Провиконавчепровадження”

6. ПрокопенкоВ.І.Трудове право України.Академічний курс. – До. 2006 р.

7. Правилаторгівлі урозстрочку,затвердженіпостановоюКабінету міністрів України від 1 июля 1998 р. № 997

8.ПостановаПленуму Верховного Суду України ”Про практикузастосування судамизаконодавства про оплату роботи” від 24грудня 1999 р. № 13.

9.Юридичнийвісник України № 12 за 2007рік.


Схожі реферати:

Навігація