Реферати українською » Государство и право » Деякі аспекти правової статистики


Реферат Деякі аспекти правової статистики

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Зміст

1. Методи, прийоми і знаходять способи дослідження, застосовувані в статистиці

1.1 Збір первинної статистичної інформації

1.2 Статистична зведення та обробка первинної інформації

1.3 Узагальнення і інтерпретація статистичної інформації

2.Количественная сторона як правової статистики

3. Первинний облік. Завдання, основні документи

4. Основні завдання статистичної угруповання

5.Величини ступені та порівняння

6. Середня арифметична величина

Практична частина

Список літератури


1. Методи, прийоми і знаходять способи дослідження, застосовувані в статистиці

Для вивчення свого предмета статистика розробляє і застосовує різноманітні методи, сукупність яких утворює статистичну методологію. Застосування в статистичному дослідженні конкретних методів визначається поставленими у своїй завданнями і від характеру вихідної інформації.

Під статистичної методологією розуміється система прийомів, засобів і методів, вкладених у вивчення кількісних закономірностей, які з структурі, динаміці і взаємозв'язках соціально - економічних явищ.

Загальною основою розробки та застосування статистичної методології є принципи діалектичного підходи до вивченню явищ життя суспільства. Найважливішим становищем діалектичного методу пізнання є розгляд досліджуваного явища у розвитку, русі від виникнення до зникнення. Відповідно до тим спільним гносеологічним вимогою статистика вивчає динаміку соціально-економічних явищ у тому історичну обумовленість.

Статистичні методи використовуються комплексно (системно), що з складністю процесу економіко-статистичного дослідження, що складається з з трьох основних стадій:

1. Збір первинної статистичної інформації. І на цій стадії застосовується метод масового статистичного спостереження, який би повноту і представництво (репрезентативність) отриманої первинної інформацію про окремих фактах досліджуваного явища.

2. Статистична зведення та обробка первинної інформації. Метод статистичних угруповань дає можливість окреслити в досліджуваної сукупності соціально-економічні типи; відбувається перехід від характеристики одиничних фактів до характеристиці даних, об'єднаних до груп величин. На даної стадії здійснюється систематизація і класифікація отриманої інформації.

3 Узагальнення і інтерпретація статистичної інформації. Аналіз статистичної інформації проводиться з урахуванням застосування узагальнюючих показників: абсолютних, відносних і середніх величин, варіації, тісноти зв'язку й швидкості зміни соціально-економічних явищ у часі, індексів та інших.

1.1 Збір первинної статистичної інформації

Статистичне спостереження є планомірний, науково організований збір даних чи даних про масові явища і процесах, який залежить від реєстрації відібраних ознак в кожній одиниці сукупності.

Не всякий збір відомостей може називатися статистичним наглядом. Про статистичному спостереженні можна говорити буде лише тоді, коли вивчаються статистичні закономірності, які у масових процесах, було багато одиниць сукупності. Тому спостереження вважається статистичним, коли вона відповідає наступним умовам:

· є планомірним;

· є масовою;

· є систематичним.

>Планомерность статистичного спостереження передбачає, що його готується й проводиться із заздалегідь розробленого плану,являющего частиною загального плану проведення статистичного дослідження; у такому план включаються питання методології, організації, техніки збору інформації, контролю її якості, його достовірності й оформлення підсумкових результатів.

Масового характеру статистичного спостереження означає, що його охоплює випадки прояви досліджуваного явища, достатнє

щоб одержати достовірних статистичних даних, характеризуючих сукупність загалом.

>Систематичность спостереження залежить від того, що повинна проводитися або безупинно, або систематично, або регулярно, оскільки

лише підхід дає змогу вивчати тенденції і закономірності соціально-економічних явищ і процесів.

Процес проведення статистичного спостереження складається з кількох етапів:

· підготовка спостереження;

· проведення масового зібрання даних;

· підготовка даних спостереження до опрацювання;

· розробка пропозицій з удосконалення проведення

· статистичного спостереження.

1.2 Статистична зведення та обробка первинної інформації

Статистичні дані, зібрані в Прохаськовому процесі спостереження неможливо отримати узагальнюючі характеристики досліджуваної сукупності, виявити закономірності його розвитку, позаяк у процесі спостереження фіксуються характеристики лише окремих одиниць сукупності.

Для отримання узагальнюючих характеристик зібрану інформацію необхідно систематизувати, перетворити їх у впорядковану систему статистичних показників.Систематизация отриманої інформації та узагальнення можна побачити чинників є змістом другий стадії статистичного дослідження, званої зведенням і угрупованням. Статистична зведення є комплексом послідовних операцій із узагальнення конкретних одиничних фактів, їхнім виокремленням сукупність, виявлення типових чорт і закономірностей, властивих досліджуваному явища. Отже, метою зведення є отримання підсумкових даних шляхом підрахунку одиничних відомостей. За глибиною проробки матеріалу розрізняють прості складні зведення.

Простий зведенням називається операція з підрахунку загальних підсумків через сукупність одиниць спостереження, тобто визначення величини досліджуваного явища. Складною зведенням називається комплекс операцій, які включають угруповання одиниць спостереження, підрахунок підсумків з кожної групі і сукупності загалом, і навіть уявлення результатів угруповання в табличній формі.

За формою обробки матеріалу зведення діляться на централізовані і децентралізовані.

Програма статистичної зведення включає у собі:

· вибіргруппировочних ознак;

· визначення порядку формування груп;

· розробка системи статистичних показників для характеристики виділених груп, і сукупності загалом;

· розробка макетів таблиць до подання результатів зведення.

Наукової основою зведення є статистична угруповання, що дає процес освіти однорідних груп з урахуванням розчленовування (поділу) статистичної сукупності на частини, або об'єднання досліджуваних статистичних одиниць на приватні сукупності по істотним їм ознаками.

Угруповання є методом дослідження змісту досліджуваного явища. Для її основі розраховуються узагальнюючі показники за групами, виявляється будова сукупності, взаємозв'язку міжизучаемими ознаками, та був проводиться аналіз отриманих результатів.


1.3 Узагальнення і інтерпретація статистичної інформації

Результати статистичних зведень і угруповань можуть бути як статистичних рядів – упорядкованих сукупностей значень показників (статистичного ознаки). За вмістом статистичні ряди поділяються на ряди динаміки і ряди розподілу.

Поруч динаміки називають систематизовану сукупність числових даних, характеризуючих зміни досліджуваних явищ у часі. Ряд розподілу, є систематизовану послідовність статистичних одиниць, згрупованих у конкретній ознакою. Він характеризує склад досліджуваного явища, дозволяє судити про однорідності сукупності, закономірності розподілу статистичних одиниць. Зазвичай ряд розподілу є результат структурної угруповання.

Ряд розподілу вважається збудованим, якщо відомо, як змінюються разом значення ознаки як і часто зустрічаються окремі значення ознаки. Для різних статистичних ознак будуються ряди розподілу різного типу:атрибутивние – будуються по описовим ознаками гаразд зростання чи зменшеннянаблюденних значень ознаки; прикладом атрибутивних рядів можуть бути розподілу населення за національності, за професіями, підлогою; розподіл підприємств із формам власності;вариационние - будуються кількісними ознаками, наприклад, розподіл робочих за рівнем кваліфікації, по заробітної плати, розподіл студентів успішністю.

>Вариационние ряди діляться на дискретні іинтервальние. У дискретних лавах ознака бере лише цілі значення, наприклад, розмір сім'ї, тарифний розряд.

>Интервальние ряди засновані на безперервних ознаках, приймаючих будь-які, зокрема ідробние значення. Залежно від цього, яка структурна угруповання є основоюинтервального низки, розрізняютьравноинтервальние інеравноинтервальние ряди.

Опис виду даних, і механізму їх породження — початок будь-якого статистичного дослідження. Для описи даних застосовують як детермінований, і імовірнісні методи. З допомогою детермінованих методів можна проаналізувати ті дані, які у розпорядженні дослідника. Наприклад, з допомогою отримані таблиці, розраховані органами офіційної державної статистики з урахуванням представлених підприємствами і міжнародними організаціями статистичних звітів. Перенести отримані результати більш широку сукупність, використовувати їх задля передбачення та управління можна тільки основі ймовірносно-статистичного моделювання. Не можна протиставляти детермінований і ймовірносно-статистичні методи, а розглядаю їх як послідовні етапи статистичного аналізу. У першому етапі проаналізувати мають дані, подати їх у зручному до вигляді з допомогою таблиць і діаграм. Потім статистичні дані доцільно проаналізувати з урахуванням тих чи іншихвероятностно-статистических моделей. Зазначимо, можливість глибшого проникнення суть реального явища чи процесу забезпечується розробкою адекватної моделі.

Теорія статистичних методів заглиблена у рішення реальних завдань. Тож у ній постійно з'являються нові постановки математичних завдань аналізу статистичних даних, розвиваються і обгрунтовуються нові методи. Обгрунтування часто проводиться математичними засобами, тобто шляхом докази теорем. Велику роль грає методологічна складова — як саме ставити завдання, які припущення прийняти з подальшого математичного вивчення. Велика роль сучасних інформаційних технологій, зокрема, комп'ютерного експерименту.


2.Количественная сторона як правової статистики

Предметом статистики виступають розміри ці співвідношення масових громадських явищ в нерозривний зв'язок зі своїми якісної стороною для виявлення закономірностей їх розвитку.

Предметом статистики виступають розміри ці співвідношення якісно певних соціально-економічних явищ, закономірності їхнього нерозривного зв'язку та розвитку за умов місця й часу.

У визначенні предмета статистики підкреслюється кілька характерних рис статистики як науки. Статистика вивчає: масові громадські явища з допомогою статистичних показників (чисельність населення, кількість виробленої країні конкретної промислової, сільськогосподарської, будівельної та за певний період) та його динаміку (зміна життя населення тощо.); кількісний бік масових громадських явищ і дає кількісне, цифрове висвітлення явищ; кількісний бік громадських явищ в нерозривний зв'язок зі своїми якісним змістом; спостерігає у суспільстві процес переходу кількісних змін - у якісні (так, кількісні зміни структури експорту й імпорту товарів свідчить про якісні зміни економіки країни); кількісний бік громадських явищ за умов місця й часу (динаміку чисельності населення, зайнятості його за секторам економіки, обсягу виробництва, розподілу доходів, споживання тощо.); характеризує явища життя у конкретних просторових і часових межах; кількісні зв'язок між громадськими явищами, з допомогою спеціальної методології, використовує математичні методи при обчисленні низки статистичних показників (помилок вибірки, тісноти зв'язку і т.ін.), своєю чергою гуманітарні та природні науки широко використав у своїх дослідженнях статистичні методи збору, обробки та аналізу даних.

Спільним принципом, лежачим основу формування статистичних закономірностей, виступає закон великих чисел.

Закон великих чисел у найбільш простий формулюванні звучить так: кількісні закономірності масових явищ чітко виявляється лише у досить великому тому числі.


3. Первинний облік. Завдання, основні документи

Первинний облік – це реєстрація різних фактів, подій, вироблена в міру їхнього скоєння, зазвичай, в особливому документі, званому первинним облікованим документом. Первинний облік злочинів — це упорядкована система збору, реєстрацію ЗМІ й узагальнення інформації про злочинності і запровадження державних заходи соціального контролю за з нею й їх руху шляхом суцільного, безперервного і документального обліку злочинів, осіб, їх які вчинили, і процесуальної діяльності органів кримінальної юстиції цьому напрямі.

Основні завдання первинного обліку:

- формування повною і достовірною інформацію про об'єктах статистичного спостереження;

- забезпечення інформацією, необхідної внутрішнім і зовнішніх користувачам статистичного звіту на вирішення практичних і наукових завдань у сфері соціального контролю за правопорушеннями.

Спільним Вказівкою від 5-6 листопада 1996 р. Прокуратури РФ й МВС Росії “Про введення на дію документів первинного обліку злочинів й з, їх які вчинили” стануть до ладу такі документи первинного обліку:

- на виявлене злочин (форма №1);

- про результати розслідування злочину (форма №1.1);

- на злочин, яким обличчя, яка скоїла, встановлено (форма №1.2);

- в наявності, скоїла злочин (форма №2);

- про рух кримінальної справи (форма №3);

- про результати відшкодування матеріальних збитків і вилучення предметів злочинну діяльність (форма №4);

- про результати розгляду справи в самісінький суді (форма №6).

У документах первинного обліку міститься чимало інформації по різноманітним ознаками, характеризує більшою чи меншою мірою, з одного боку, все елементи складу якихось злочинів: суб'єкт злочину, об'єкт зазіхання, об'єктивну і суб'єктивну боку злочину, з іншого — процесуальні, криміналістичні аспекти діяльності органів кримінальної юстиції з виявлення, розкриття і розслідування злочинів.

Замість складання статистичних карток допускається перенесення аналогічної інформації з ним на магнітні носії з обов'язкової реєстрацією злочину.


4. Основні завдання статистичної угруповання

Метод угруповань застосовується вирішення завдань, які під час наукового статистичного дослідження:

- виділення соціально-економічних типів явищ;

- вивчення структури явища і структурних зрушень, які у ньому;

- вивчення зв'язків і залежностей між окремими при знаками явища.

Аби вирішити з завдань застосовують (відповідно) три виду угруповань: типологічні, структурні і аналітичні (факторні).

>Типологическая угруповання переймається тим виявлення і характеристики соціально-економічних типів (приватнихподсовокупностей) шляхом поділу якісно різнорідною сукупності на класи, соціально-економічні типи, однорідні групи одиниць на відповідність до правилами наукової угруповання.

Прикладами типологічною угруповання можуть бути угруповання секторів економіки, суб'єктів господарювання за формами власності (групи підприємств державної власності, федеральної власності, муніципальної власності, приватної власності і змішаної власності).

Ознаки, якими виробляється розподіл одиниць досліджуваної сукупності на групи, називаютьсягруппировочними ознаками, чи підставою угруповання. Виділити типове годі й за ознакою, лише за певним, який має змінюватися залежно та умовами місця й часу. Для правильного виборугруппировочних ознак необхідно попередньо виявити можливі типи, чітко формулювати пізнавальну завдання.

Якщогруппировочними ознаками виступають ознакиатрибутивние (форма власності, галузь виробництва і т.п.), то утворити групи порівняно просто.

Виділення типів з урахуванням кількісного ознаки у визначенні груп з урахуванням кордонів переходу кількісного ознаки у нову фазу, у новий тип явища.

Однак у випадках типологічних угруповань вибіргруппировочних ознак завжди може бути грунтується на аналізі якісної природи досліджуваного явища. Економічний аналіз сутності та закономірності розвитку явища має бути спрямований те що, щоб у відповідність до метою та завданнями дослідження покласти у фундамент угруповання суттєві ознаки. У цьому слід враховувати, що хоча б матеріал що за різних прийомах угруповання можуть призвести до діаметрально протилежних висновків. Розкрити закономірності економічного розвитку допоможуть ті угруповання, що випливають із реальних закономірностей.

Структурною угрупованням називається угруповання, у якій відбувається поділ виділених з допомогою типологічною угруповання типів явищ, однорідних сукупностей на групи, що характеризують їх структуру по якомусьварьирующему ознакою.

До структурним належить угруповання населення за розміру середньодушового доходу, угруповання господарств за обсягом продукції, структура депозитів щодо терміну їх залучення.

Аналіз структурних угруповань, узятих за ряд періодів чи моментів часу, показує на зміну структури досліджуваних явищ, т. е. структурні зрушення. У зміні структури громадських явищ відбиваються найважливіші закономірності їх розвитку.

Аналітичні (факторні) угруповання, зокрема,

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація