Реферати українською » Государство и право » Місце дисципліни теорії держави і права серед інших наук


Реферат Місце дисципліни теорії держави і права серед інших наук

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

Глава 1. Місце й ролі теорії держави й права у системі гуманітарних наук.

1.1СотношениеТГП з філософією

1.2 Взаємозв'язокТГП з політологією

1.3 Взаємозв'язокТГП з економічними науками

1.4 Взаємозв'язокТГП з соціологією та соціальній психологією

Глава 2. Теорія держави й права у системі юридичних наук

2.1 Види юридичних наук

2.2 Взаємозв'язок і їхню взаємодію теорії держави й права зисторико-правовими науками

2.3 Взаємозв'язокТГП зтеоретико-правовими дисциплінами

Укладання

 

Запровадження

Актуальність цієї теми у тому, що теорія держави й права є і розвивається одне з найважливіших компонентів складною і цілісної системи знань про суспільство. Єдність матеріального та духовної світу зумовлює і єдність наук. Між громадськими, природними й точними (технічними) науками існує тісний контакт. Ухвалений курс - на формування основ правового й держави може бути обмежений областю суто юридичних уявлень. Корінний питання життя - питання державі, на право. Право регулює суспільні відносини найрізноманітніших областях людської діяльності, найрізноманітніших суб'єктів права, із найбільш різним фактичним підставах, найрізноманітніших обставин. Громадські науки вивчають закономірності зміни соціальних умов, теоретично обгрунтовують напрями перетворення соціальної дійсності, дають наукові прогнози, зокрема й у точного природничонаукового знання. Без взаємодії наук неможливий вихід з кризи. Без їх кооперації неможливо ефективно й раціонально використовувати матеріальні, трудові і фінансові ресурси, вибрати найбільш доцільний шлях технологічного прогресу, інтенсифікації у суспільному розвиткові.

Мета цієї курсової роботи - місця й підвищення ролі теорії держави й права серед інших наук.

Відповідно до зазначеної метою було поставлено такі:

1. визначити взаємозв'язок теорії держави й права з гуманітарними науками;

2. позначити місце й ролі теорії держави й права у системі юридичних наук.

Структура курсової роботи обумовлюється цілями і завданнями дослідження. Вона складається з запровадження, двох глав, укладання, і списку використаної літератури.


Глава 1. Місце й ролі теорії держави й права у системі гуманітарних наук

Теорія держави й права, як вже зазначено, є далеко ще не єдиною наукою та відповідної навчальної дисципліною, має об'єктом дослідження держава й право. Вивченням останніх займаються й інші дисципліни. У тому числі важливе останнє місце посідаютьнеюридические галузі знань і дисципліни, такі, як філософія, політологія, економічні науки, соціологія і соціальний психологія.

У ході дослідження держави й права цілком і неминуче виникає запитання про співвідношенні їх одне з одним, ні з теорією держави й права.

1.1 СпіввідношенняТГП з філософією

Філософія є наукою про загальних закономірності, яким підкоряються як буття людини (Природа і суспільство), і людське мислення, процес пізнання. З теорією держави й права в неї дуже глибока і багатогранна зв'язок, простежувана за напрямами. Теорія держави й права широко використовує, зокрема, філософські категорії і загальні поняття, вироблені багато століть представниками цієї науки. Натомість, філософія у свого розвитку й удосконалення постійно спирається мали на той матеріал, який виробляється теорією держави й права разом з іншими юридичними науками і який допомагає їй формулювати загальні принципи державно-правового розвитку суспільства. Серед філософських категорій і понять, які активно використовують у теорії держави й права, як приклади можна назвати, як «ставлення», «функція», «прогрес», «свобода», «розвиток», «еволюція», «зв'язок», «ціле» та інших. Широке використання філософських категорій і понять у межах теорії держави й права має тільки суто теоретичне, а й величезне методологічне значення. Важливе значення у розвиток теорії держави й права має також широке використання нею філософських законів і закономірностей, крім того, величезну важливість нею представляє філософський, світоглядний аспект. Пряма і гостро суттєва залежність державно-правових теорій і поглядів від чи інших філософських поглядів простежується всіх етапах розвитку людського суспільства.Материалистические основи світогляду на відміну ідеалістичних найчастіше сприяли виникненню та розвитку прогресивних, демократичних державно-правових теорій й ідей.

>Материалистические філософські погляди який завжди виступали як надійної підстави вироблення та її реалізації прогресивних, демократичних державно-правових теорій й ідей.

Говорячи про роль філософського світогляду з розробки державно-правових теорій й ідей, не можна забувати тому, що його сприяє розвиткові наукових досліджень про, а й кращому засвоєнню досліджуваного знає теорії держави й права матеріалу.

1.2 Взаємозв'язокТГП з політологією

Поруч із філософією теорія держави й права має тісні зв'язки і з політологією. Політологія – це наука, що вивчає усього розмаїття політологічного світу, так званої політикою. У центрі зоруисследователей-политологов знаходяться спільні закони розвитку політичних явищ, інститутів власності та установ, питання політичного влади, політичною системою, політичної ідеології, політичного режиму, політичних взаємин держави ідр.[3]

Використовуючи політологічні дані, теорія держави, і право розглядає державно-правові явища з погляду їм внутрішнього будівлі, форми, суті Доповнень і змісту, а й їхні місця та роль системі інших за своїм характером явищ, інститутів власності та установ. Це дає можливість досліджувати їм самих, а й у контексті їх зв'язку з навколишнього політичного середовищем. Таке підходу, наприклад, до дослідження держави або його окремих органів з'являється можливість бачення держави та її апарату і «зсередини», і «ззовні» – з боку його зв'язку з політичної системою суспільства, чи ж із її окремими елементами, такі як політичні партії, суспільно-політичні організації, спілки й ін. Між теорією держави й правничий та політологією існують прямі і зворотний зв'язок. Це означає, що українці політологія впливає своїми знаннями в розвитку теорії держави й права, а й навпаки. Так було в частковості, у процесі проведення політологічних досліджень, і вивчення курсу політології широко використовуються поруч із власне політологічним матеріалом також стану та висновки, зроблені фахівцями у сфері теорії держави й права. Ідеться, наприклад, питань поняття держави й державного механізму, проблем визначення політичної влади, співвідношення політичного і державної режимів, форм та зняття функцій держави, співвідношення держави, політичних партій та регулюючих їхня діяльність норм права.

1.3 Взаємозв'язокТГП з економічними науками

>Неразривная зв'язок є також між теорією держави й правничий та економічними науками. Останні, виступаючи у ролі найважливішої складової частини громадських наук, містять у собі політичну економію, історію економічної думки, економічну статистику, економіку праці, окремих галузей господарства, фінанси і кредиту та інших.Теоретическую і методологічну основу економічної науки становить політекономія. Економічні науки, займаючись вивченням різних засобів і засобів виробництва, форм власності, методів управління економікою, характеру продуктивних зусиль і виробничих відносин, проблем праці та заробітної плати т.п., вирішують як є суто економічні, а й соціально-політичні питання. Адже того, наприклад, як, який основі вирішуються проблеми виробництва, накопичення та розподілу матеріальних й інших благ, питання співвідношення виробничих та розподільних відносин, великою мірою залежить стан як економіки, а й суспільства, а разом із і держави. Маючи основні висновки та становища, сформульовані економічними науками, теорія держави й права виходить із передумови, що економіка – матеріальний базис суспільства – надає, зрештою, вирішальне вплив на процес формування й розвитку відповідної йому надбудови, однією зі складових частин якої є держава й право. Багатовіковий досвід існування суспільства показує, кожному типу чи різновиду економіки (рабовласницького, феодального чи іншого суспільства) має відповідати цілком певний тип державної влади і правової системи. У цьому сенсі припустимо спілкуватися з відомими застереженнями про розбіжності у дрібницях, деталях, про економічну зумовленості і навіть про економічну заданості державно-правових явищ, інститутів власності та установ.

Проте ні перебільшувати, а тим паче абсолютизувати характер прямого зв'язку й зумовленості державно-правової матерії економічної матерією, ні применшувати його. Досвід Росії й багатьох-багатьох інших країнах з усією переконливістю показав, що у однієї й того типу економіки та державно-правової системи облік характеру цьому зв'язку й зумовленості має величезну як теоретичне, а й практичної значення. Це означає, крім іншого, що успішне проведення радикальних політичних чи державно-правових змін у тій чи іншій в країні з неминучістю передбачає одночасне проведення і лобіювання відповідних економічних перетворень, і навпаки. Теорія держави й права виходить і з те, що як економіка разом із ній економічні науки впливають на держава й право, отже, і юридичні науки, але, своєю чергою, останні мають значний вплив у перші. У юридичної літературі правильно вказувалося, що стихійне, не опосередковане державно-правовим регулюванням розвиток економічних процесів можуть призвести до розладу і занепадові всієї системи матеріального виробництва. Світовий досвід показує, що політична нібито влада, не приймаюча необхідних заходів для цілеспрямованого розвитку, може заподіяти економічного розвитку найбільший шкода, підірвати і даремно розбазарити економічний потенціал країни.

1.4 Взаємозв'язокТГП з соціологією та соціальній психологією

Велике академічне іполитико-практическое значення мають постійні зв'язку теорії держави й права з соціологією. Відповідно до котрий склався у світі уявленню, соціологія є гуманітарної дисципліною, що займається вивченням суспільства як цілісної системи, і навіть його окремих складових частин 17-ї та інститутів, різних соціальних верств населення та груп. У центрі уваги соціологів незмінно питання організації та управління суспільством, закономірності й розвитку та функціонування різних соціальних систем. Поняття соціології – це «узагальнену», точніше,общеродовое, поняття, яким охоплюють низку її галузей, зокрема такі, наприклад, як соціологія політики, соціологія окремих складових частин економіки (промисловості, сільського господарства тощо.), соціологія освіти, соціологія правничий та ін. Теорія держави й права спирається свого розвитку як у загальну соціологічну теорію і методологію, вивчаючу закономірності функціонування всього суспільства, і на приватні соціологічні теорії, мають працювати з закономірностями розвитку окремих сфер життя суспільства. З теоретичної погляду дуже важливе значення має використання у процесі вивчення державно-правових явищ, інститутів власності та установ висновків, і узагальнень, зроблених у рамках соціології політики і соціології права. Особливу значимість у своїй набувають навіть ті дуже суперечливі і суперечливі судження й поняття, яким поза соціології, поза соціологічного контексту і фону приділялося б набагато менше уваги. Як приклад можна послатися досить спірне і одностороннє розгляд (в соціологічному плані) держави й права як виключно силових, примусових інститутів. Підхід до держави, відповідно і до що виходить від цього позитивному праву як до фінансових інститутів (засобам) панування і підпорядкування, насильства, й примусу певною мірою адекватно відбиває реальну дійсність. Однак цьому не враховуються інші сторони держави й права. Зокрема, поза увагою дослідників залишаються охоронні, протекціоністські,защитительние, виховні й інші функції держави й права. Не враховується, зокрема, те що, що у повсякденні і різноманітних відносинах може бути у ролі суверена, який встановлює загальнообов'язкові всім «своїх» громадян і організації – фізичних юридичних осіб – правил поведінки. Багато в чому із нею він може виступати також як рівноправний партнер. Це стосується насамперед до цивільно-правовим відносинам. Відповідно до, наприклад, п. 1 ст. 124 Цивільного кодексу РФ, «Російської Федерації, суб'єкти Російської Федерації: республіки, краю, області, міста федерального значення, автономна область, автономні округу, і навіть міські, сільські поселення та інші муніципальні освіти виступають на відносинах, врегульованих цивільним законодавством, однакові засадах з іншими учасниками цих відносин – громадянами і юридичних осіб». До державі загалом, як і решти що з ним суб'єктам цивільно-правових відносин, згідно з законодавством, застосовуються норми, що визначають участь юридичних, у взаєминах, врегульованих цивільним законодавством, «якщо інше не випливає на закон чи особливостей даних суб'єктів» (п. 2 ст.124ГК). Розгляд держави й права з соціологічних позицій допомагає глибші й різнобічніша зрозуміти його з інших позицій, зокрема з погляду теорії держави й права. Цьому сприяє широке використання теоретиками держави й права конкретних соціологічних досліджень життєдіяльності державно-правових інститутів. Крім академічної важливості вони теж мають певну практично багато важать. Дані соціологічних досліджень дозволяють успіш-но розв'язувати, наприклад, проблеми вдосконалення державної машини, її подальшого розвитку форм та змісту (функцій) держави, підвищення ефективності права. Постійна і послідовна зв'язок теорії держави й права простежується із соціальної психологією.Сформировавшись як самостійна галузь знань (галузь психології) і самостійна дисципліна на початку XX в., соціальна психологія є науку, що займається виявленням і вивченням закономірностей поведінки людей, обумовлених фактом їхньої належності до визначених соціальним верствам і групам, і навіть вивченням психологічних характеристик окремих людських співтовариств та груп. Маючи предметом своє вивчення загальні закономірності виникнення, становлення та розвитку держави й права, теорія держави й права й не може вирішувати безпосередньо свої завдання не враховуючи досягнень соціальної психології, не повідомляючи соціально-психологічних особливостей окремих соціальних груп (владних та інші структур) усього суспільства загалом. Спроби визначення рівня правової свідомості суспільства, ступеня розвитку правової культури населення, ефективностіправотворчества і правозастосування у тому чи іншої країни можна успішно здійснити лише за умов використання досягнень соціальної психології. Зблизька проблем виникнення, становлення та розвитку держави й права дуже важливо пам'ятати також, що це формальні, соціально індиферентні чи соціально вихолощені процеси, які відбуваються самі собою, поза увагою й у них окремих верств або тільки суспільства. Це соціально зумовлені, громадські процеси, які у рамках як окремо взятих країн, і усієї світової спільноти. Від стану соціальної психології, вираженого у соціально-політичній активності чи, навпаки, в перманентної пасивності населення, в душевної піднесеності та цілеспрямування народу і нації чи, навпаки, їх психологічної пригніченості, соціальну апатію і байдужості до долі й держави, в історичному

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація