Реферати українською » Государство и право » Конституційний лад Республіки Білорусь


Реферат Конституційний лад Республіки Білорусь

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Конституційний лад Республіки Білорусь у

 


>СОДЕРЖАНИЕ

1 Поняття конституційного ладу

2 Адміністративно-територіальний пристрій Республіки Білорусь у

3 Політичні партії, громадські об'єднання і здійснювати релігійні організації

4 Конституційні принципи зовнішньої політики України білоруської держави

5 Державна символіка Республіки Білорусь у

Список використаних джерел


1 Поняття конституційного ладу

Порядок, у якому прав і свободи людини і громадянина, а держава чи діє у відповідність до конституцією, називається конституційним строєм.

Принципи, включені в розділ «Основи конституційного ладу» становлять певну систему і може розділені чотирма основні групи:

- основні характеристики держави;

- соціальні основи конституційного ладу;

- економічну основу конституційного ладу;

- політичні основи конституційного ладу.

До основних рис держави: Республіки Білорусь є унітарним демократичним соціальним правовою державою. Головними напрямами держави є:

1) захист незалежності;

2) захист територіальної цілісності;

3) захист конституційного ладу;

4) забезпечення законності та правопорядку.

Законність – це правової режим життя, що полягає в неухильному дотриманні юридичних норм всіма їїправодееспособними учасниками.Правопорядок має місце тоді, як у відповідності до принципів законності, по-перше, видаються закони правові, тобто соціально справедливі, щоб забезпечити баланс інтересів всіх соціальних груп; по-друге, законодавствомупорядичиваются всі громадські відносини, що потребують правової регламентації, по-третє, правове регулювання здійснюється своєчасно й стабільно.

Демократичним державою називається держава, будова та діяльність якого полягає відповідає волі народу, загальновизнаним прав і свобод людини і громадянина.

Найважливішими ознаками демократичної держави є:

1) реальна представницька демократія;

2) забезпечення права і свободи людини і громадянина. Представницька демократія здійснюється через державні органи, обрані народом. Безпосередній демократія виступає у вигляді референдумів (народного голосування). Відповідно до статтею 3 Конституції « Єдиним джерелом державної влади носієм суверенітету є народ». Демократія із грецької перекладається влада народу («>demos» і «>kratos»). Демократія будується наступних принципах: рівноправності всіх перед законом; реалізація міжнародно визнаних правами людини; єдності правий і обов'язків; політичне, і ідеологічнийплюрализми; воля віросповідання; самоврядування; гласність у роботі державні органи; свобода засобів. По сутності Республіки Білорусь – правової держави.

Правове держава – це конституційна система правових і соціальних політичних інститутів, реально які забезпечують здійснення суверенних прав народу з урахуванням верховенства і прямої дії Конституції, що гарантує міжнародне визнані прав людини.

 Правове держава будується з урахуванням принципів:

1) верховенства права (ст.7),

2) поділу влади (ст.6),

3) взаємну відповідальність держави і особи (ст.2 ч.2),

4) пріоритету принципів міжнародного права (ст.8) тощо [1].

Соціальне держава - це, яке перебирає обов'язок турбуватися про соціальну справедливість, добробуті своїх громадян, їх соціального захисту. Нині поняття соціальне і правової держави не відокремлюються, завжди йдеться про соціальний правову державу. Отже, соціальна правова держава - це конституційна система правових і соціальних політичних інститутів, реально які забезпечують права народу. Становлення соціальної держави – це процес економічний, моральний та політичний, але у будь-якому разі вимагає людського виміру. Умовами існування соціальної держави та її характерними ознаками є:

– Демократична організація структурі державної влади;

– Високий моральний рівень громадян;

– Потужний економічний потенціал, дозволяє здійснювати заходи для перерозподілу доходів, не ущемляючи становища власника;

– Соціально орієнтована структура економіки, що виявляється існування різної форми власності зі значною часткою держави у потрібних областях господарства;

– Правове розвиток держави, наявність в нього якостей правової держави й, насамперед, верховенство закону;

– Існування громадянського суспільства, у якого держава виступає інструментом проведення соціально орієнтованою політики;

– Соціальна спрямованість політики держави, що виявляється з розробки різноманітних соціальних програм, тож пріоритетності реалізації;

– наявність розвиненого соціального законодавства.

Соціальну основу конституційного ладу становить визнання людини вищу харчову цінність і метою й держави (ст.2). Економічну основу конституційного ладу становить поняття власності (ст. 13). Політичну основу конституційного ладу становить пристрій державної машини з урахуванням принципу поділу влади, політичних інститутів і громадських об'єднання.

2 Адміністративно-територіальний пристрій Республіки Білорусь у

 

Відповідно до статтею 9 Конституції Республіки Білорусь у «Територія РБ природно умовою існування й просторовим межею самовизначення народу …». Територія Республіки Білорусь у – простір, обумовлений державним кордоном. Територія є елементом держави.

Державний кордон Республіки Білорусь у є лінія і що відбувається у цій лінії вертикальна поверхню, що визначають межі території Республіки Білорусь у - суші, вод, надр і повітряного простору.

 Принципи встановлення й зміни проходження Державної кордону, встановлення й підтримки правовідносин на Державної кордоні:

– забезпечення безпеки Республіки Білорусь у й міжнародній безпеці;

– всебічного взаємовигідного співробітництва з державами;

– взаємного поваги суверенітету, територіальної цілісності держав і непорушності державних кордонів;

– мирного дозволу прикордонних питань.

Ділянки Державної кордону з суміжними державами, неоформлені в міжнародно-правовому відношенні, підлягають їх договірному закріплення.

Адміністративно-територіальний розподіл території Республіки Білорусь у як унітарної держави - це території Республіки Білорусь у визначені частини вчених у цілях ефективної організації управління і місцевого самоврядування, забезпечення законності та правопорядку, реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян Республіки Білорусь у.

 Адміністративно-територіальний пристрій Республіка Білорусь полягає в принципах:

– єдності інеотчуждаемости території Республіки Білорусь у як природного умови існування й просторового краю самовизначення народу, основи його добробуту і суверенітету Республіки Білорусь у;

– поєднання загальнодержавних інтересів та інтересів населення, жителів відповідної території;

– поєднання єдиної структурі державної влади Республіки Білорусь у, здійснення якої грунтується на принципі поділу в законодавчу, виконавчу і судову, із місцевим самоврядуванням;

– здійснення місцевими Совітами депутатів, виконавчими і розпорядчими органами своїх повноважень у межах кордонів відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

– рівномірності, збалансованості і комплексності розвитку адміністративно-територіальних одиниць, взаємозв'язку адміністративно-територіального пристрої і соціально-економічного районування;

– введення до складу територій більших адміністративно-територіальних одиниць територій менших адміністративно-територіальних одиниць;

– зразкового рівності розмірів території і що чисельності населення адміністративно-територіальних одиниць жодного виду;

– різноманіття правових статусів адміністративно-територіальних і територіальних одиниць на відповідність до їх призначенням, місцевими особливостями, рівнем соціально-економічного розвитку та іншими чинниками;

– гласності та урахування думки громадськості під час вирішення питань адміністративно-територіального устрою.

>Административно-территориальними одиницями Республіки Білорусь у є території, в просторових межах що у порядку, передбаченому законодавством, створюються та діють місцеві ради депутатів, виконавчі і розпорядницькі органи.

До адміністративно-територіальних одиниць Республіка Білорусь ставляться області, райони, сільради, і навіть міста і селища міського типу, у яких створено місцеві ради депутатів, виконавчі і розпорядницькі органи.

З метою визначення просторових меж компетенції місцевих рад депутатів, виконавчих і розпорядчих органів кожної адміністративно-територіальної одиниці встановлюються найменування, межі і адміністративним центром, у якому розташовуються ці органи.

Території у цілях оптимальної організації виконання рішень, пов'язані із задоволенням соціально-культурних і побутових потреб громадян, охороною правопорядку та дотриманням законності, за необхідності діляться на райони, які є самостійними адміністративно-територіальними одиницями.

Територія Республіки Білорусь у ділиться завезеними на територію столиці Республіки Білорусь у і території областей як адміністративно-територіальних одиниць.

Територія області ділиться біля районів та міст обласного підпорядкування як адміністративно-територіальних одиниць.

Територія району ділиться біля сільрад, селищ міського типу, міст районного підпорядкування, є адміністративно-територіальними одиницями, і навіть селищ міського типу, і міст районного підпорядкування, є територіальними одиницями.

Території населених пунктів, які є адміністративно-територіальними одиницями, вхідні разом з іншими територіями в просторові межі сільрад, становлять територію.

Адміністративно-територіальна і територіальна одиниця у зв'язку з необхідністю встановлення особливого режиму управління, обумовленого вимогами національної стратегії безпеки, екологічними й іншими вимогами, може оголошуватися закритою.

Населений пункт - компактно заселена частина території Республіки Білорусь у, місце постійного проживання громадян, має необхідних забезпечення життєдіяльності громадян житлові й інші будівлі і споруди, власне найменування і встановлених у відповідному порядку територіальні межі.

До населених пунктів ставляться міста, селища міського типу, і сільські населених пунктів.

У Республіці Білорусь встановлюється три категорії міст:

– місто Мінськ - столиця Республіки Білорусь у;

– міста обласного підпорядкування;

– міста районного підпорядкування.

>Населенние пункти, у яких містяться місцеві ради депутатів, виконавчі і розпорядницькі органи, є центрами відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

>Населенние пункти Республіки Білорусь у ставляться до визначених категорій залежно від:

– чисельності проживаючого населення;

– рівня розвитку та спеціалізації виробничу краще й соціально-культурної інфраструктури;

– державних функцій, здійснюваних на відповідної території.

До категорії міст ставляться:

– місто Мінськ - столиця Республіки Білорусь у, міста обласного підпорядкування - населених пунктів з чисельністю населення менш 50 тисяч жителів, є адміністративними та великими економічними і культурними центрами з розвиненою виробничу краще й соціальної інфраструктурою.

У окремих випадках до категорії міст обласного підпорядкування можна віднести населених пунктів з чисельністю населення менш 50 тисяч жителів, є адміністративними та великими економічними і культурними центрами, мають важливе промислове, історичне значення, перспективи подальшого розвитку та зростання кількості населення; міста районного підпорядкування - населених пунктів з чисельністю населення понад 6 тисяч жителів, мають промислові підприємства, мережа лікувальних закладів соціально-культурного і побутового призначення, з перспективами подальшого розвитку та зростання кількості населення.

До категорії селищ міського типу ставляться:

– міські селища - населених пунктів з чисельністю населення понад 2 тисяч жителів, мають промислові і комунальні підприємства, соціально-культурні установи, підприємства торгівлі, комунального харчування, побутового обслуговування;

– курортні селища - населених пунктів з чисельністю населення менше двох тисяч жителів, біля яких розташовані санаторії, Будинки відпочинку, пансіонати, інші оздоровчі заклади, підприємства торгівлі, громадського та побутового обслуговування населення, культосвітні установи;

– робочі селища - населених пунктів з чисельністю населення менш 500 людина, розташовані при промислових підприємствах, електростанціях, будовах, залізничних станціях та інших об'єктах.

Решта населених пунктів (села, селища інші) ставляться до категорії сільських населених пунктів.

>Территориальними одиницями Республіки Білорусь у є населених пунктів, у яких не створюються місцеві ради депутатів, виконавчі і розпорядницькі органи, і навіть території спеціального режиму використання (заповідники, національні парки, заказники, території історичних пам'ятників історії й пам'яток природи, території оборонного призначення та інші).

Повноваження Президента Республіки Білорусь у під час вирішення питань адміністративно-територіального устрою.

Президент Республіки Білорусь у за поданням Ради Міністрів Республіки Білорусь у і з врахуванням думки місцевих рад депутатів:

– утворює і скасовує області й райони, встановлює і переносить їх адміністративні центри, встановлює і змінює кордону міста Мінська, і районів;

– привласнює найменування (перейменовує) областям, районам, містам обласного підпорядкування та його районам, і навіть районам міста Мінська;

– приймає рішення з суперечкам між обласними Совітами депутатів, що з питаннями адміністративно-територіального устрою;

– відносить населених пунктів до категорій міст обласного підпорядкування, встановлює і змінює межі, утворює, змінює і скасовує райони у містах;

– приймає рішення про передачу селищ міського типу, і сільських населених пунктів у адміністративне підпорядкування міських Рад депутатів, виконавчих і розпорядчих органів міста Мінська та міст обласного підпорядкування;

– об'єднує з врахуванням думки населення Криму і з дозволу місцевих рад депутатів однойменні адміністративно-територіальні одиниці, мають загальний адміністративним центром, до однієї. Порядок ліквідації (реорганізації) місцевих рад депутатів, виконавчих і розпорядчих органів відповідних адміністративно-територіальних одиниць визначається Президентом Республіки Білорусь у.

Рада Міністрів Республіки Білорусь у:

– представляє Президенту Республіки Білорусь у пропозиції з питань адміністративно-територіального устрою до ухвалення відповідних рішень;

– встановлює порядок обліку, і реєстрації адміністративно-територіальних і територіальних одиниць Республіки Білорусь у;

– здійснює за урахуванням психології та реєстрацією адміністративно-територіальних і територіальних одиниць;

– визначає порядок найменування і перейменування підприємств, організацій, установ, залізничних станцій, аеропортів та, розташованих біля Республіки Білорусь у, і навіть фізико-географічних об'єктів, здійснює над його дотриманням;

– дасть згоду обласним Радам депутатів на віднесення населених пунктів до категорії міст районного підпорядкування.

Повноваження обласних Рад депутатів, виконавчих і розпорядчих органів під час вирішення питань адміністративно-територіального устрою:

Обласні Ради депутатів із врахуванням думки відповідних нижчестоящих Рад депутатів:

– вносять до Ради Міністрів пропозиції про зміну кордонів області, освіті та скасування районів з економіки та зміні їхнього кордонів, встановленні та перенесенні їх адміністративних центрів, віднесення населених пунктів до категорії міст обласного підпорядкування, освіті та скасування районів у містах обласного підпорядкування і зміні їхнього кордонів, передачі селищ міського типу, і сільських населених пунктів у адміністративне підпорядкування міських Рад депутатів, виконавчих і розпорядчих органів міст обласного підпорядкування, про найменуванні (перейменування) областей, районів, міст обласного підпорядкування та його районів, зміні кордонів міст обласного підпорядкування, і навіть по міжобласним суперечкам, що з адміністративно-територіальним пристроєм;

– за узгодженням із Радою Міністрів відносять населених пунктів до категорії міст районного підпорядкування;

– встановлюють, і змінюють кордону міст районного підпорядкування і селищ міського типу, вирішують питання про передачу селищ міського типу, і сільських населених пунктів у адміністративне підпорядкування міських Рад депутатів, виконавчих і розпорядчих органів міст районного підпорядкування;

– відносять селища міського типу до інших категоріям населених пунктів, встановленим справжнім Законом; утворюють, скасовують і перетворять сільради, ставлять кордону, привласнюють найменування (перейменовують) містам районного підпорядкування, селищам міського типу, сільрадам.

Обласні виконавчі і розпорядницькі органи з уявленню районних лікарнях та міських виконавчих і розпорядчих органів здійснюють облік існують і реєстрацію утворених у межах областей адміністративно-територіальних і територіальних одиниць, і навіть виключають їх із дисконтних даних.

 Найменування і перейменування адміністративно-територіальних і територіальних одиниць виробляються з урахуванням загальнодержавних інтересів, географічних, історичних, національних, побутових та інших умов, і навіть думки місцевого населення. При перетворення і перейменування адміністративно-територіальних і територіальних одиниць, зазвичай, заборонена присвоєння вже наявних у республіці найменувань. При злитті двох або населених

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація