Реферати українською » Государство и право » Інтелектуальна власність


Реферат Інтелектуальна власність

                                                        План

>Вступ...................................................................................................1

>1.Складовісистемиінтелектуальноївласності.................................4

      1.1Законодавчіакти України проінтелектуальну

            власність...................................................................................5

2.Державнеуправлінняінтелектуальноювласністю.....................................7

    2.1.Завдання,метаДепартаменту...........................................................9

>2.2.СкладовіДепартаменту....................................................................10

>Висновки............................................................................................15

Списоклітератури.............................................................................17


>ВСТУП

                        >Постанова КМУ простворенняДерждепартаменту

                                >КАБІНЕТМІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                                >ПОСТАНОВА

                                                  

 від 4 апреля 2000 р. м.Київ

                                ПроутворенняДержавного департаменту

                                >інтелектуальноївласності

                                >Кабінет міністрів УкраїниПОСТАНОВЛЯЄ:

                                >Утворити ускладіМіністерстваосвіти й науки

                                >Державний департаментінтелектуальноївласності

                                якурядовий орган державногоуправління.

                                >Міністерствуосвіти й науки податі умісячний

                                >термінКабінетові міністрів України проект

                                >Положення проДержавний департамент

                                >інтелектуальноївласності тапропозиціїщодо

                                >приведеннянормативно-правовихактів у

                                >відповідність ззазначеноюпостановою.

                                >Прем'єр-міністр України У. ЮЩЕНКО

                                >Інд. 28

                                

>Інтелектуальнавласність (даліІВ) -це продуктлюдськогорозуму, результат творчости,якийохороняється законом. Ценематеріальнасубстанція.Їїнеможливовідчути надотик; вон немаєдовжини,ширини тависоті; вона немає ваги й нестворюєтіні; вона немаєкольору,смаку чи запаху.

Алі точно то йматеріальний ресурс,ІВ можнакупити,продати таорендувати.Також як йматеріальний ресурс,їїможутьвтратити чиліквідувати принеобережному чинеуважномудогляді.її можназастрахувати чивикористати вякостізастави.Вонаможез'явитися на світло врезультаті моментальногоспалахунатхнення чибагатьох роківкропіткої роботи.Вонаможезникнути до однієїмить чиіснувативічно.

При всіхсвоїх характеристикахІВмаєекономічнувартість (вбагатьохвипадкахдужевисоку), якоїчастіше незгадують взвітності,недовраховують танедооцінюють. З точкизорувведеннябізнесу вонвідкриваєновуринковуможливість чиявляєзагрозу - взалежності від того,хто неюрозпоряджається.

>Вважається, що „>знання - сила".Потрібнододати, щознання -цеще ібагатство.Дійсно, векономічномусьогоденні,заснованому назнаннях,ІВстаєчастіше нанайважливішим активом підприємства.

>Компанії, котрі непозначилиІВ вякості одного ізсвоїхпріоритетів, вкращомувипадкуризикуютьвтратитиконкурентніпереваги; вгіршому --їмзагрожуєнеспроможність. Тому студентам -майбутнімінженерам тапідприємцямнеобхідно матірбазовізнання про природу йможливостіІВ.

>Зважаючи тих, що багато,якщо небільшістьстудентів,маютьобмеженеуявлення проінтелектуальнувласність, коротковикладенівідомості про системуправовоїохорониінтелектуальноївласності, щовключаєоб'єкти ісуб'єкти праваінтелектуальноївласності, структуру державноїсистемиправовоїохорониінтелектуальноївласності,законодавче полі бою біляцій сфері.

>Такожнадастьсяінформація прооб'єкти правапромисловоївласності й,зокрема, провинаходи,кориснімоделі,промисловізразки,торговельні марки (знаки длятоварів тапослуг) тощо.Останнім годиноюоб'єктиавторського права тасуміжних правтакожнабувають усебільшогоекономічногозначення.Саме із нимипов'язані запитаннянедобросовісноїконкуренції (>відеопіратство,виготовленняконтрафактноїпродукції тощо), тому запитання, щостосуютьсяоб'єктівавторського права йсуміжних прав,знайшливідображеннятакож.

1.Складовісистемиінтелектуальноївласності.

 

Системаінтелектуальноївласності (>ІВ)складається ізп'ятипідсистем йзв'язківміж ними (рис. 1).

    

>Рис1—Системаінтелектуальноївласності.

>Системоюназивається такасукупністьелементів, щомаютьхарактерніознаки,параметри тапросторову структуру, котрізабезпечуютьдосягнення єдиної мсти чифункції. Структурасистемиможе бути представлена увигляді графа.Підсистема на свійчергуможе бутисистемою, котраскладається ізсукупностісвоїхелементів.

>Рис 2 - структура державноїсистемиправовоїохорониінтелектуальноївласності.

     1.1Законодавчіакти України проінтелектуальнувласність.

>Правовідносини у сферіінтелектуальноївласності в УкраїнірегулюютьсяокремимиположеннямиКонституції України (ст. 41, 54), нормамиЦивільного кодексу України (Книжка IV «Правоінтелектуальноївласності»),Кримінального,Митногокодексів України, Кодексу України проадміністративніправопорушення.

>Крім цього у Українідіють 10спеціальних законів у сферіінтелектуальноївласності. Цезакони України: «Проохорону прав навинаходи йкориснімоделі», «Проохорону прав напромисловізразки», «Проохорону прав на знаки длятоварів йпослуг», «Проохорону прав на сортірослин», «Проохорону прав назазначенняпоходженнятоварів». «Проохорону прав натопографіїінтегральнихмікросхем», «Проавторське право йсуміжні Прана», «Про захистекономічноїконкуренції», «Про поширенняпримірниківаудіовізуальнихтворів тафонограм», «Проособливості державногорегулюваннядіяльностісуб'єктівгосподарювання,пов'язаних ізвиробництвом,експортом,імпортомдисків длялазерних системзчитування».

>Окремінорми, щостосуютьсяінтелектуальноївласності,містяться пбагатьохінших законах України.

Увипадку, колинеобхідноврегулюватиспорищодо прав наоб'єктиінтелектуальноївласностіміжфізичними чиюридичними особами України таіноземних держав, верховенство переднаціональними законамимаютьміжнародні домов, до якіприєдналася Україна. Насьогодні Україна зучасницею 18багатосторонніхміжнароднихдоговорів уцій сфері.

    Заздійснення політики у сферіінтелектуальноївласності в УкраїнівідповідаєМіністерствоосвіти й науки України.Виконанняконкретнихфункцій уцій сферіМіністерствоосвіти й науки УкраїниделегувалоДержавному департаментуінтелектуальноївласності,якийпідпорядкованийМіністерствуосвіти й науки України йєурядовим органом державногоуправління, щоуповноваженийпредставляти,реєструвати й підгримувати на територї України права навинаходи,кориснімоделі,промисловізразки,торговельні марки,географічнізазначення,топографіїінтегральнихмікросхем, атакожздійснюватиреєстраціюоб'єктівавторського права:творівлітератури ймистецтва,комп'ютернихпрограм, базданих тощо.Державний департаментінтелектуальноївласності проводитиєдинудержавнуполітику у сферіохорони прав наоб'єктиінтелектуальноївласності.Вінудосконалюєзаконодавчу йнормативнубази,міжнароднеспівробітництво у сферіінтелектуальноївласності,забезпечуєумови длявведенняінтелектуальноївласності догосподарського обороту,підготовки тапідвищеннякваліфікаціїфахівців у сферіінтелектуальноївласності,взаємодії ізгромадськимиорганізаціями тощо.

 

2. >Державнеуправлінняінтелектуальноювласністю.

>Передусімслідпідкреслити, щобудь-якерегламентуваннятворчоїдіяльності,якоюєсамеінтелектуальна діяльність,об'єктивно неприпустиме.Творчий процеслюдинипоки щорегулювати тім чиіншим чиномнеможливо. Томуможейтисялише проуправління у сферісуспільнихвідносин, щоскладаються впроцесістворення,використання,поширення тазахистурезультатівінтелектуальноїдіяльності.

>Основні засади державногоуправлінняінтелектуальноюдіяльністювизначаютьсяКонституцією України. Державазабезпечуєвільний йвсебічнийрозвитокособистості (ст. 23).Коженмаєпра у волюсвітогляду йвіросповідання (ст. 35).КонституціяУкраїнинадаєкожному,хтопроживає вїїмежах, правоволодіти, дористуватися йрозпоряджатисясвоєювласністю, результатамисвоєїінтелектуальної,творчоїдіяльності.Такожкожному державагарантує свободулітературної,художньої,наукової йтехнічної творчости, захистінтелектуальноївласності, атакож захиставторських прав,моральних йматеріальнихінтересів, щовиникають у зв'язку ізріз ними видамиінтелектуальноїдіяльності.Кожний громадянинмає декларація прорезультатисвоєїінтелектуальної,творчоїдіяльності.Ніхто неможе їхньоговикористовувати чипоширювати беззгоди особини, котрамає декларація прозазначенірезультати, завинятками,встановленими законом.

Держававсілякосприяєрозвиткові науки табудь-якійіншійінтелектуальнійдіяльності. ЗаКонституцією України,відповідно до п. 6 ст. 85,Верховна Рада Українизатверджуєпрограминауково-технічногорозвитку вдержаві. Колистосуєтьсяіншихвидівінтелектуальноїдіяльності (>наукова,літературна,художня,виконавська то що), товідповіднерегламентуванняці запитаннядістали уКонституції Українитакож.Кабінет міністрів Українивідповідно до п. 4 ст. 116Конституції Українирозробляє йздійснюєзагальнодержавніпрограмиекономічного,науково-технічного,соціального й культурногорозвитку України.

>БезпосереднєкерівництвоінтелектуальноюдіяльністюздійснюєКабінет міністрів України,якийвизначаєдержавнуполітику вційгалузісуспільноїдіяльності.Вінутворюєдержавніорганиуправлінняінтелектуальноюдіяльністю. До нихпередусім належатимайже усідержавніорганиуправліннянароднимгосподарством —міністерства,відомства,державнікомітети, щоздійснюютьуправлінняінтелектуальноюдіяльністювідповідно докомпетенції,визначеноїКонституцією України.

>Управлінняінтелектуальноюдіяльністюпевноюміроюздійснюютьтакожгромадськіорганізації —творчіспілки,фонди тощо. Умежахсвоєїкомпетенції смердотівидаютьвідповідніакти у сферіінтелектуальноїдіяльності.Протевирішальноюформоюуправлінняінтелектуальноюдіяльністю усе ж такиєдержавнеуправління.

Умежахкомпетенції,визначеноїКонституцією України,Президент Українивизначаєнайбільшоптимальну структуру державногоуправління, у томучислі іінтелектуальноюдіяльністю. Указом Президента України від 13березня 1999 р. № 250 «Прозміни в сістемі центральнихорганіввиконавчої влади України» було бутворе алеДержавнийкомітет України ізпитань науки таінтелектуальноївласності (>Держкомнауки) набазіМіністерства України усправах науки йтехнологій,Державного патентноговідомства України таДержавного агентства України ізавторських йсуміжних прав, щоліквідувалися. Указом Президента України від 13серпня 1999 р. № 987 було бзатвердженоПоложення проДержавнийкомітетУкраїни ізпитань науки таінтелектуальноївласності.

>Протягом 1999 р.Держкомнауки незмігорганізаційнозабезпечитифункціонування державноїсистемиохорониінтелектуальноївласності. В частности, ним то й не було бствореноорганізаційноїструктури,здатноїналежним чиномвиконувати усіфункції чинно го патентногозаконодавства.

Президент України 15грудня 1999 р.підписав Указ № 1573 «Прозміни уструктурі центральнихорганіввиконавчої влади», де п. 4 від 13березня 1999 р. № 250визнано таким, щовтративчинність.

>Відповідно до четвертого абзацу пункту 1 а) цого Указу посадиновленоутворитиМіністерствоосвіти й науки України — набазіМіністерстваосвіти України таДержавногокомітету України із пітань науки таінтелектуальноївласності, щоліквідуються.Надалі указами Президента України від 9 лютого 2000 р. № 190—195керівництвоДержкомнаукизвільнене у зв'язку ізліквідацією цого репетування гану.

>Відповідно до іншого абзацу пункту 3 р) Указу ПрезидентаУкраїни,Кабінет міністрів Українизобов'язаний забезпечитиналеж невиконанняфункцій центральнихорганіввиконавчої влади, щоліквідуються.Відповідно до зазначеного УказуКабінет міністрів Українисвоєюпостановою від 4 апреля 2000 р. № 601утворив ускладіМіністерстваосвіти й науки УкраїниДержавний департаментінтелектуальноївласності якурядовий орган державногоуправління.

>Кабінет міністрів Українипостановою від 20червня 2000 р. № 997 затвердившиПоложення проДержавний департаментінтелектуальноївласності.

Усвоїйдіяльності ДепартаментінтелектуальноївласностікеруєтьсяКонституцією та законами України, актами Президента України йКабінету міністрів України,цимПоложенням та наказу миМіністерстваосвіти й науки України.

>2.1.Завдання , позначка  Департаменту.

>Основнимизавданнями ДепартаментуінтелектуальноївласностіПоложеннявизначає:

—доля вмежахсвоєїкомпетенції у забезпеченнюреалізації державної політики у сферіінтелектуальноївласності;

—>прогнозування йвизначення перспектив йпріоритетних напряміврозвитку у сферіінтелектуальноївласності;

—>організаційне забезпеченняохорони прав наоб'єктиінтелектуальноївласності.

>Відповідно довизначенихПоложеннямзавдань Департамент:

—>реалізує умежахсвоїхповноваженьєдинуекономічну,фінан сову,науково-технічну,інвестиційну,соціальнуполітику у сферіінтелектуальноївласності тарозробок наосновірезультатіваналізудіяльності державноїсистемиохорониінтелектуальноївласності,пропозиціїщодоїївдосконалення;

—>здійснює умежах,визначенихМіністерствомосвіти й науки України,управління майномпідприємств,установ таорганізацій, що належати досфериуправлінняМіністерства;

—>забезпечує умежахсвоїхповноваженьвиконанняактів задонодавства,здійснюєсистематичний контролю над їхньогореалізацією;

—розробляєпропозиціїщодовдосконаленнязаконодавства ізпитань, що належати до йогокомпетенції, вносити їхнього нарозглядМіністраосвіти й науки України;

—забезпечуєфункціонуваннясистемиекспертизи заявок наоб'єктиінтелектуальноївласності;

—>бере доля вроботі ізудосконаленнясистемиобліку,звітності й державної статистики у сферіінтелектуальноївласності;

—>визначає порядок державноїсертифікаціїдіяльності у сферіінтелектуальноївласності;

—>здійснюєдержавнуреєстрацію таведеннядержавнихреєстрівщодооб'єктівінтелектуальноївласності;

—>видає вустановленому порядкуохороннідокументи наоб'єктиінтелектуальноївласності;

—>здійснюєреєстраціюдоговорів про передачу прав наоб'єктиінтелектуальноївласності, щоохороняються на територї України, таліцензійнихдоговорів;

—>координує діяльністьщодопередачі прав наоб'єктиінтелектуальноївласності, до тогочисліствореніповністю чичастково зарахунок державного бюджету;

—>організовуєрозглядзаяв йскаргщодовидачіохоронних доціментів наоб'єктиінтелектуальноївласності, атакожіншихзверненьфізичних таюридичнихосіб ізпитаньінтелектуальної власності;

—>координує роботу ізінформаційного забезпеченнядіяльності у сферіінтелектуальноївласності,здійснюєнормативно-методичнекерівництво уцій сфері,забезпечуєкомплектуваннянаціонального фондупатентноїдокументації;

—вносити вустановленому порядку доМіністерстваосвіти й науки Українипропозиціїщодоучасті України вроботіміжнароднихорганізацій ізпитаньінтелектуальноївласності,здійснюєміжнарод неспівробітництво,бере доля впідготовці таукладенніміжнарод нихугод ізпитаньінтелектуальноївласності;

—>організовує роботу ізпідготовки таперепідготовкиспеціалістів ізпитаньінтелектуальноївласності;

—здійснюєіншіфункції, щовипливають ізпокладених наньо гозавдань.

>Положеннямвизначено коло прав Департаменту.Вінмає правозалучатиспеціалістіворганіввиконавчої влади,підприємств, вуста новий таорганізацій (запогодженнями із їхнікерівниками) длярозглядупитань, що належати до йогокомпетенції. Департаментздійснює контроль, проводитиперевірки таінспекції ізпитань, що належати до йогокомпетенції. як йбудь-якафізична чиюридична особа, Департаментмає правоодержуватиінформацію,необхіднуйому длявиконанняпокладених наньогозавдань. Департаментпроводить вустановленому порядкуконференції,семінари,наради із пітань, що належати до йогокомпетенції. Департаментздійснює ііншіповноваження, щовизначаютьсязаконодавством України.

>2.2.Складові Департаменту.

ДосфериуправлінняДержавного департаментуінтелектуальноївласності включено:Українськийінститутпромисловоївласності, Українське агентство ізавторських йсуміжних прав,Інститутінтелектуальноївласності й права,Державнепідприємство «>Інтелзахист». УструктуріДержавного департаментуінтелектуальноївласностієтакожпідрозділдержавнихінспекторів ізпитаньінтелектуальноївласності.

>Головноюфункцією Українськогоінститутупромисловоївласності (>Укрпатенту)єздійсненняекспертизи заявок наоб'єктипромисловоївласності.Саме йогоекспертипроводятьекспертизуподанихзаявникамиматеріалів щодовідповідностіумовамправовоїохорони йнадаютьекспертнийвисновок. Аліохоронний документ - патент чисвідоцтво -видаєДержавний департаментінтелектуальноївласності.Укрпатентмаєфілію -Український центрінноватики тапатентно-інформаційнихпослуг, щоздійснюєпатентнийпош до.надаєінформаційніпослуги.

>Головноюфункцією Українського агентства ізавторських йсуміжних прав (УААСП)єколективнеуправління правамиавторів. УААСП забажанням автораздійснюєпідготовку до державноїреєстраціїоб'єктівавторського права йсуміжних прав та довидачі авторуохоронного документа -свідоцтва.ВажливоюфункцієюУААСПуєнаданнядопомоги авторамщодозахисту прав уразі їхніпорушення.

>Інститутінтелектуальноївласності й прававиконуєфункціюпідготовки,

>перепідготовки тапідвищеннякваліфікаціїфахівців у сферіінтелектуальноївласності.Вінготуєспеціалістів ймагістрівзіспеціальності «>Інтелектуальнавласність», атакожпідвищуєкваліфікаціюпатентнихповірених,патентознавців,професійнихоцінювачів прав наоб'єктиінтелектуальноївласності,державнихслужбовців,викладачів тощо.

>Державнепідприємство «>Інтелзахист»опікуєтьсяпитаннямиборотьби ізпорушеннями прав наоб'єктиінтелектуальноївласності,причомубільшоюмірою -суміжними правами.

>Головнимзавданнямдержавнихінспекторів ізпитаньінтелектуальноївласностієпопередженняправопорушень у сферіінтелектуальноївласності.Інспектори -цеповноважніпредставникиДержавного департамент}'інтелектуальноїкласності урегіонах України.

>Представленітакожгромадськіорганізації, щобезпосередньопереймаютьсяпитаннямиінтелектуальноївласності й ізякимитісноспівпрацюєДержавний департаментінтелектуальноївласності.

>Всеукраїнськаасоціаціяінтелектуальноївласностімаєміжвідомчий характер.Вонасприяєдоведеннюосновних проблем, щоіснують у сферіінтелектуальноївласності, довідомазаконодавчої тавиконавчоїгілок влади.

>ОсобливемісцезаймаєВсеукраїнськаасоціаціяпатентнихповірених України. Зачиннимзаконодавствомсаме черезпатентнихповіренихздійснюєтьсяпатентуваннявітчизнянихвинаходів за кордоном йнавпаки.Патентніповіренінадаютьтакожкваліфікованіпослугифізичним йюридичним особам ізпитаньправовоїохорони,використання тазахисту прав паоб'єктиінтелектуальноївласності.

Товариствавинахідників йраціоналізаторів Українизаймаєтьсяпопуляризацієювинахідницькоїдіяльності,надаєвинахідникам йраціоналізаторампосильнудопомогу в їхньогодіяльності.

Українськаасоціаціявласниківтоварнихзнаківопікуєтьсяінтересамиправолодільцівзнаків.

Свою діяльність Департаментздійснює утісномуспівробітництві ізіншими органами державноївиконавчої влади тауправління,зо крему, ізРадою ізпитань науки танауково-технічної політики приПрезидентові України,центральними тамісцевими органамивиконавчої влади,Національноюакадемією наук України,іншимиакадеміями наук,Радою МіністрівАвтономноїРеспубліки Крім,орга нами місцевого самоврядування, атакож ізвідповідними органамиінших держав.

Начолі Департаментустоїть голова,якийпризначаєтьсяКабіне тому міністрів України.Вінмаєтрьохзаступників, з які один —перший.Заступникипризначаються на посаду тазвільняються із посадиКабінетом міністрів України заподаннямМіністраосвіти й науки України,погодженим із головою Департаменту.

>Положеннявизначає колоповноважень такомпетенцію голови Департаменту. УДепартаментіможестворюватисяколегія ускладі голови, йогозаступників (запосадою) такерівниківструктурнихпідрозділів Департаменту.Персональний складколегіїзатверджуєтьсяМіністромосвіти й науки України.

Департамент (далі —Установа)єюридичноюособою,маєсамостійний баланс, печатку ззображеннямДержавного ГербаУкраїни й своїмнайменуванням.

>НаказомМіністерстваосвіти й науки України набазіДержавно го агентства ізавторських йсуміжних правствореноДержавне подприємство «Українське агентство ізавторських йсуміжних прав»,підпорядкованеДержавному департаментуінтелектуальної уласності.

НабазіНауково-дослідного центрупатентноїекспертизи (>НДЦПЕ)створенеДержавнепідприємство «>Українськийінститутпромисловоївласності», щотакожпідпорядкованеДержавному департаментуінтелектуальноївласності.

>ЦідвіструктуриєосновнимипідрозділамиДержавногодепартаментуінтелектуальноївласності.

>Третімпідрозділом Департаментуінтелектуальноївласностіє навчальний заклад —Інститутінтелектуальноївласності й права,утворений уформі ЗАТ «>Інститутінтелектуальноївласності й права».

як вжезазначалося,управліннямайновими правамисуб'єктів праваінтелектуальноївласностіможездійснюватисятакож йгромадськимиорганізаціями. Закон України «Проавторське право йсуміжні права» від 11 июля 2001 р.передбачаєможливістьколективногоуправліннямайновими правамиавторів,іншихосіб, котрімаютьавторське право чисуміжні права.Зазначені особиниможутьдоручатиуправліннясвоїмимайновими правами наколективнійосновіорганізаціям, котрі помиляюсязайматисякомерційноюдіяльністю.Такіорганізаціїдіють наоснові й вмежахповноважень, щодобровільноїм булипередані авторами,іншими особами, котрімаютьавторське право чисуміжні права. На діяльністьзазначенихорганізацій непоширюютьсяобмеження,передбаченіантимонопольнимзаконодавством.

>Такіорганізаціїможутьутворюватися дляуправлінняпевнимикатегоріямимайнових правпевнихкатегорійсуб'єктівавторського права й (чи)суміжних прав чи дляуправліннярізнимимайнови ми правами вінтересахрізнихосіб, чиоднієїорганізації,категорійавторського права й (чи)суміжних прав.

>Повноваження наколективнеуправліннямайновими правамипередаються авторами та їхніправонаступниками,суб'єктамисуміж них прав та їхніправонаступникамибезпосередньо наосновіписьмовихдоговорів.

Напідставіписьмовихдоговорівздійснюєтьсятакож поставшиництво прав йінтересівфізичних таюридичнихосіб, котрімають авторське право чисуміжні права, ізіноземнимиорганізаціями.Ці саморганізаціїздійснюютьділовіконтактиіноземнихавторів в Україні.

>Договори проуправліннямайновими правами наколективнійосновіможутьпередбачати правозазначенихорганізаційукладатиліцензійні домов ізкористувачамитворів таоб'єктівсуміжних прав.

>Користувачітворів таоб'єктівсуміжних прав договоромзобов'язуютьсянадавати авторам таіншим особам, котрімаютьавторське право, тасуб'єктамсуміжних прав, їхньогопредставникам чиорганізаціям, котріуправляютьмайновими правами наколективнійоснові,точнийперелік йпрограмипублічноговикористаннятворів,виконань,фонограм,программовлення йзабезпечувати їхнізавіренимзвітом проодержаніприбутки.Основнимобов'язкомкористувачівєсвоєчасна вобумовленомурозмірівиплатавинагороди.

>Організаціям, котріуправляютьмайновими правами, Законом на праворезервувати насвоємурахункусуминезапитаної вина городи, щонадійшлаїм відкористувачів.Післязакінченнятрирічного рядок із моментунадходження нарахунокорганізації торб незапитаноївинагородицісумиможуть бутивикористані длячерговихвиплатсуб'єктамавторського права йсуміжних прав чиспрямовані наіншіцілі,передбачені їхні статутами, вінтересахосіб, котрімаютьавторське право йсуміжні права.

Такими, щоздійснюютьуправлінняінтелектуальноювласністю,слідвизнатитворчіспілки.Відповідно в Україну «Пропрофесійнихтворчихпрацівників татворчіспілки» від 7жовтня 1997 р.творча спілка —цедобровільнеоб'єднанняпрофесійнихтворчихпрацівниківвідповідногофаховогонапряму вгалузі лантух тур тамистецтва, щомаєфіксоване членство йдіє напідставі статуту.Вониможуть бутивсеукраїнськими чирегіональними. У статутітворчоїспілкивизначаютьсяцілі, заподіяння таосновніформидіяльностітворчоїспілки. Статутвизначаєтакож структуру,поря докстворення такомпетенціювиборнихорганівтворчоїспілки, рядки тамеханізмздійснення їхніповноважень.

>Основниминапрямамидіяльностітворчоїспілкиє:творчадіяльність угалузі культури ймистецтва;розвиток національної культури тамистецтва, розробка йвтілення в життякультурно-мистецькихзаходів, організаціятворчихконкурсів,виставок,авторськихвечорів,прем'єр,фестивалів тощо.Творчіспілкизобов'язанітакожстворюватиналежніумови длятворчої роботи,організовуватипідвищенняпрофесійного,наукового тазагальнокультурногорівнячленівтворчоїспілки,виховуватитворчу молодь,сприятиоволодінню неюдосягненнями національної тазагальнолюдської лантух тур.

>Наведенийперелікнапрямівдіяльностітворчоїспілкисвідчить про ті, щозазначенінапрямиможуть бутинаповненірізнимзміс тому,якийвизначаєтьсятворчоюспілкою.Тобтотворчіспілки візначають характер йзмістнапряміврозвитку культури ймистецтва.Адже до руктворчихспілокзнаходиться частка національної лантух тур ймистецтва. Тому їхньоговпливом нацейвеличезний секторсуспільно-корисноїдіяльності не вартонехтувати.

>Творчіспілкинасампередзобов'язанісприятивідродженню,розвиткові тапопуляризації народної творчости,творчомувикористанню народнихтрадицій урозвиткові національної культури ймистецтва.Творчіспілкиповиннітурбуватися прозбереження тазбагаченняісторико-культурної спадщини тадовкілля,проведеннямасовихкультурно-просвітницькихзаходів. Одним зосновних завданьтворчихспілокєутвердженнядемократичних,загальнолюдськихцінностей.


>Висновки.

>Поряд ізлюдськоютворчістю йвинахідливістюінтелектуальнавласністьвсюдинавколо нас.Кожний продукт чипослуга, котрі мивживаємо чиотримуємо уповсякденномужитті, —це результатдовгоголанцюга великих ймалихінновацій,наприкладзміни дизайну чиудосконалення, щороблятьзовнішнійвигляд чифункціївиробу такими,якими смердотієсьогодні.
Вочевидь, для забезпеченнядієвості такогоринкунеобхіднонасампередстворитисприятливіумовикожному з йогоучасників дляодержання нимивигоди примаксимальнійпрозоростіздійсненняопераційщодооб'єктівінтелектуальноївласності, заумовидотриманнячинногозаконодавства, правилчесноїконкуренції таобмеженоїучастідержавнихорганівуправління та контролю.
>Сьогодні все понадзростаєрозуміння того, щотрансформаціянауково-технічнихрозробок вінноваційний продукт,придатний длявиробництва йринку, чи ненайважчийетап уланцюзі,якийпов'язуєрозробниказіспоживачем.Складнийвін борозробники,науковці злерозуміютьпріоритетиринку тапотребиспоживача, в нихвистачаєдосвідупідприємництва уцій сферідіяльності.Розробники,науковці —здебільшогонекомпетентнікомерсанти. На шкода,більшістькерівниківпідприємств,організацій,установтакожмаютьслабкеуявлення прокомерціалізаціюоб'єктівінтелектуальноївласності.Вонизаймаютьсявпровадженням йнамагаютьсяпродовжуватицю роботу в новихекономічнихумовах, але йпросуванняінтелектуальноїпродукції наринкувимагаєспеціальнихекономічних знань,способів йметодів маркетингу.
Аотже,щобзадовольнитипопит накомерційнуреалізаціюінтелектуальноївласності,необхідностворюватиструктури, котрі б сталибезпосереднімиучасниками цогопроцесу йвсілякойомусприяли.Безумовно,створення таких структур цього невиключаєнеобхідностіінформаційного забезпеченнящодоінтелектуальноївласності, доступногобудь-якомуспоживачеві,зокрема шляхом широкоговисвітлення узасобахмасовоїінформації,публікацій успеціальнихвиданнях, журналах,наданняконсультацій тощо.
>Досвідбагатьохкраїн,зокремаНімеччини,Франції,Данії,Фінляндії,свідчить про ті, щотакіорганізаційніструктуриможуть бути якрегіональними, то йзагальнодержавними;деякі із нихможутькористуватисяфінансовоюпідтримкою держави, аінші —повністюдіяти наосновісамофінансування.
У Україні такоюорганізаційноюструктурою сталастворенаминулого року уфілії «>Український центрінноватики тапатентно-інформаційнихпослуг» державного підприємства «>Українськийінститутпромисловоївласності»Інтернет-біржапромисловоївласності (>ІБПВ).
Це сталоможливимзавдякиусвідомленнюДерждепартаментомважливоїролісвоєїучасті у розбудові в Україніцивілізованогоринкуінтелектуальноївласності шляхом активногосприяннякомерціалізаціїрезультатівінтелектуальноїдіяльності. Мирозуміємо, щокожнийкрок у цьому напрямку якщо вціломусприятиподальшомурозвиткувсієїсистемиінтелектуальноївласності в Україні.


Списоклітератури.


1.Цивільний кодекс України від 16 января 2003 р. //Офіційнийвісник України. -2003 -№>11.-Ст. 461.

2.Цивільнийпроцесуальний кодекс України від 18березня2004р. //Офіційнийвісник України. - 2004. - №16. - У розділі ст. 1088.

 3. «Пронауково-технічнуінформацію» від 25червня 1993 р. №3322-ХІІ //ВідомостіВерховної Заради України. - 1993. -№33.                                                

4. «Проохорону прав навинаходи йкориснімоделі» від 15грудня 1993 р. № 3687->Х11 // >ВідомостіВерховної ЗарадиУкраїни.-1994.                           

5. «Проохорону прав напромисловізразки» від 15грудня 1993 р. №345 >ВідомостіВерховної Заради України. 1994.- № 7 .-У розділі ст. 34

 >6.«Проавторське право йсуміжні права» від 23грудня 1993 р. №3792-ХІІ //ВідомостіВерховної Заради України. - 1994. - №13.

7. "Продержавнутаємницю"ьід 21 января 1994 р. №3855-ХП //ВідомостіВерховної ЗарадиУкраїни.-1994.-№16.-Ст. 93.

8. «Про захистінформації вавтоматизованих системах» від - 5 июля 1994 р. .№80/94-ВР //>ВідомостіВерховної Заради України. - 1994.

>9.«Пронаукову йнауково-технічнуекспертизу» від 10 лютого -1995 р. № 51/95- ВР//ВідомостіВерховної Заради України. - 1995. - № 9. - У розділі ст. 56.        

>10.«Проратифікацію Договору прозаконищодотоварнихзнаків» від 13жовтня 1995 р. №380/95-ВР //ВідомостіВерховної Заради України. - 1995. - № 37. - У розділі ст. 281.

>11."Про захист віднедобросовісноїконкуренції"" від 7червня 1996 р. № 236 /96-ВР //ВідомостіВерховної Заради України. - 1996. - № 8

>12.Основиінтелектуальноївласності. - До.:ВидавничийДім «>Ін Юрі», 1999.

>13.Зінов У. «>Проблемикомерціалізаціїрезультатівдосліджень йрозробок»Інтелектуальнавласність. - 2000. - № 3.. ->С.35-42.

14.ПідопригораО.А.,Бутнін-СіверськийО.Б.,Дроб'язко В.С. "Правоінтелектуальноївласності": -2-ге вид.,переробл. та донів. - До. КонцернВидавничийДім ">ІнЮре",2004. - 672 ст.

>15.Інтелектуальнавласність в Україні:Правові засади та практика:Наук.-практ.вид.:У 4 т. / Зазаг. ред. Про. Д.Святоцького. - До.:ВидавничийДім «>ІнЮре», 1999.

>16.Інтелектуальнавласність в Україні:Проблемитеорії й практики: 36. наук, статей/ За ред. Ю. З.Шемшученка, Ю. Л.Бошицького. - До.:Ін-т держави й права ім. У. М.Корецького НАН України, 2002.

>17.Інтелектуальнавласність:Словник-довідник: У 2 т. / Зазаг. ред. Про.Д..Сзятоцького. -До.:ВидавничийДім «>Ін Юрі», 2000.

18.Підопригора Про.Проблемисистемизаконодавства України проінтелектуальнувласність //Інтелектуальнавласність.

19.ПідопригораО.А.,ПідопригораО.О. «Правоінтелектуальноївласності України» - До.:ЮрінкомІнтер, 1998.


Схожі реферати:

Навігація