Реферати українською » Государство и право » Злочінні посягання на власність банків и застосування норм кримінального права для їх пріпінення


Реферат Злочінні посягання на власність банків и застосування норм кримінального права для їх пріпінення

>РЕФЕРАТ НА ТЕМУ

>Злочинніпосягання навласністьбанків

йзастосування нормкримінального права

для їхніприпинення


План

1.Витоки таспецифікабанківськоїзлочинності.

2.Найпопулярнішісфери тавидибанківськоїзлочинності.

3. Доляюридичнихосіб убанківськомушахрайстві.

4.Використаналітература.


1.Витоки таспецифікабанківськоїзлочинності.

>Складніумови переходу доринковихвідносин,недостатнєправове забезпечення їхньогозумовиливиникненняякіснонової,сприятливої обстановки дляздійсненняекономічнихзлочинів, у томучислі й вбанківськійсистемі.Більш того,банківськазлочинністьєпотужнимкаталізатором та осередком Сучасноїекономічноїзлочинності в Україні.Основними причинами такого станує:

платіжна кризу.Загальна сумадебіторської такредиторськоїзаборгованості на 01.07.2000 р.становилавідповідно 193,3 млрд. грн. й 272,2мли грн. [87];

значна ">тінізація"економіки держави.Якщо віноземнихкраїнах начастку ">тіньової"економікиприпадає 5-10% ВВП, то Україні до 45-50%, щоєкритичнимрівнем, за яко го держававтрачаєсвійвплив нарозвиток сфергосподарськоїдіяльності [62|;

наявністьзначноїкількостібартернихоперацій припроведенніплатежів. Уперщомупівріччі 1998 рокубартерніопераціїстановили 41,7%, що практичновиключало банки ізорганізаціїрозрахунків йобмежувало сферуфінансовихвідносин [62];

поширеннякримінальнихзасобівгосподарюваннясуб'єктівпідприємництва,наявністьзначноїкількостіпідприємств, котрідіють нелегально чинапівлегально ізприховуваннямдеякихвидівсвоєїдіяльності;

корумпованістьорганів влади,змовапосадовихосіб,кримінальнийлобізм органівпредставницької влади;

часта зміну правилфінансово-господарськоїдіяльності, щонерідкопризводить досуперечностей унормативнійбазі йдаєможливістьуникнутивідповідальності заскоєнізлочини.

За такихобставинзначначастиназлочинів, що вчиняються в сферіекономіки,припадає нафінансово-кредитну систему, основуякоїскладають банки.Тільки припроведенні органами МВС Україниоперації ">Невід" (>квітень-травень 1998 року) уперевіреній 521банківськійустанові було бвикри то 83фактирозкраданнякредитнихресурсів, 93фактишахрайства ізфінансовими ресурсами, 7фактівхабарництва [77]. Доти жкількістьзлочинів,скоєних уфінансово-кредитній сфері,маєстійкутенденцію дозростання.

>Середекономічнихзлочинівнайбільшогопоширення, особливо убанківській сфері,набулирозкраданнягрошовихкоштів,зловживанняпосадовимстановищем,хабарництво. Усічастішимистаютьфакти незаконногопереведеннябезготівковихкоштів уготівку,безпідставногоотримання тапролонгаціїкредитів, котрі неповертаються.


2.Найпопулярнішісфери тавидибанківськоїзлочинності.

>Досвід роботипідрозділівбанківської безпекипоказує, щонайбільшкриміногенноговпливузазнаютьопераціїбанків з:

залучення йрозміщеннягрошовихвкладів йкредитів;

здійсненнярозрахунків задорученнямклієнтів,банків-кореспондентів та їхнікасовогообслуговування;

веденнярахунківклієнтів йбанків-кореспондентів;

фінансуваннякапітальнихвкладів задорученням внесокників чирозрахункамиінвестиційнихкоштів;

випускуплатіжнихдокументів йціннихпаперів (>чеків,акредитивів,акцій,векселів тощо);

видачі затретіхосібдоручень,гарантій таіншихзобов'язань, котріпередбачають їхньоговиконання угрошовійформі.

>Різного родуправопорушення припроведеннібанківськихопераційзумовлюютьконкретнівидизлочинів.Останнім годиноюнайбільшепоширенняотримализлочини,пов'язані ізнезаконним (>необгрунтованим)одержанням йнецільовимвикористаннямкредитнихресурсів.Підвищенасуспільнанебезпека такихзлочиніввизначається, упершучергу, тім, щоодержанікошти убагатьохвипадкахпереводяться уготівку тапривласнюються чипереводяться замежі України ізметоюнезаконноїконвертації йзберігання на незаконновідкритихрахунках в російських банках.

Удодатках 13, 14, 15, 16 наведеношахрайськісхеми незаконногоотримання тапривласнюваннябанківськихкоштів припроведеннікредитних таіншихоперацій. У основуреалізаціїшахрайськихдійзлочинцямипокладенозловживаннядовірою банку йвведення його воманувідносно метизлочиннихдій (>додатки 17, 18).

Практикапоказує, щоосновними видамишахрайського обмануєнаданнянеправдивихвідомостей,приховуванняобставин йфактів, організаціяфіктивногопідприємництва.Причомутакі дії, як правило,проводяться черезцивільно-правові (>договірні)відносини.

>Злочинці припідготовці допроведенняшахрайства ізкредитними ресурсаминамагаються:

створити у банкувидимість законнодіючогоучасникагосподарськоїдіяльності;

постати перед банкомсолідною,перспективноюфірмою, котрамаєзначніфінансовіможливості длявиконання умів кредитного договору,створитивидимість широкого колазв'язків;

продемонструватинаявністьзасобів забезпечення повернення кредиту;

показатинаявністьвиробничихпотужностей таінших умів длявиконанняекономічного проекту.

Длядосягненняпоставленої метизлочинцівдаються до:

внесення удокументи простворенняюридичної особинивідомостей, котрі невідповідаютьдійсності;

використаннядокументів, що належалисуб'єктампідприємницькоїдіяльності, котріприпинилисвоєіснування;

використання беззгодивласників чужихрахунків;

виготовленняфіктивнихплатіжних таіншихдокументів таін.

>Маютьмісцевипадки, колизлочинці дляотриманнядокументів прореєстраціююридичної особинивикористовуютьвкрадені чикупленіпаспорти,документи напідроблених бланках,чужінайменуванняфірмтошо.

>Викриття такихзлочинівутруднюєтьсязастосуваннямзлочинцямивеликоїкількостіпідроблених йфіктивнихдокументів,змови тарозподілу ролей угрупахзлочинців,детальнимплануваннямзлочинів.Крім того,значнакількістьзлочинівпороджується йнедосконалимзаконодавством угалузікредитування. Так,крімПоложення НБУ "Прокредитування", вякому наведенатехнологіяпроведеннякредитноїоперації, та законів "Про заставу", "Прострахування", "Провідновленняплатоспроможностіборжника чивизнання йогобанкрутом" (до 01.01.2000 — Закон України "Пробанкрутство"), неіснуєніякихзаконодавчих чинормативнихактів, котрі бзахишали банки відпротиправнихпосягань на їхнікредитніресурси,встановлювали відповідальність занеповерненнякредитнихпозик.

Насьогоднііснує лише одинпідхід докримінальноїоцінкинеповернення кредиту — ст. 148"Кримінального кодексу України ">Шахрайство ізфінансовими ресурсами" (>додаток 19).Якшошахрайство не доведено —кримінальна відповідальність занезаконнеотримання йнеповерненнякоштів банку ненастає. Практика роботислідчихорганівпоказує, що вдеякихвипадках діїзлочинців, котріпосягають накредитніресурси банку,можуть бутикваліфіковані за ст. 86' ">Розкрадання державного чиколективногомайна в особливо великихрозмірах", ст. 148" ">Фіктивнепідприємництво", ст. 172 ">Посадовийпідлог", ст. 194 ">Підробкадокументів,штампів й печаток,збут їхні тавикористанняпідробленихдокументів"Кримінального кодексу України .

Однак за таких умів,поряд ізнеобхідністюдоказівумисногонеповерненнякредитнихкоштів,необхіднодоказувати,яким чиномце було бзроблено,щобвстановити провину й відповідальністьзлочинців.

>Крім того,слідбрати доуваги, що понадполовини всіхзлочинів,пов'язаних зпосяганням накредитніресурси банку,здійснюється заучастюпрацівниківбанків. Тому суди, заумовивідсутностідостатньоїкількостідоказівспівучастіпосадовихосіб банку убезпосередньомускоєннізлочинів, як правило,виносятьпроцесуальнерішеннящодозловживанняпосадовимположенням чищодослужбовоїхалатностіпрацівників банку

>оформленнязлочинцямидоручень напідставнуосоу ізметоюотриманнячековихкнижок;

>отриманнячековихкнижок тавнесення вонифіктивнихвідомостей;

>отриманняфіктивнихдокументів прореєстраціюпідприємств,надання їхнього доустановбанків тавідкриттяпоточнихрахунків.

>Такі діїкваліфікуються за ст. 83 ">Розкрадання державного таколективногомайна шляхомшахрайства", ст. 172 ">Посадовийпідлог", ст. 194 ">Підробкадокументів,штампів й печаток,збут їхнього тавикористанняпідробленихдокументів"Кримінального кодексу України [76].

>Видамизлочиннихпосягань навласністьбанківєтакожзлочини,пов'язані ізвикористаннямакредитивів йвекселів. Ос-кількидепонуватифіктивноутворену сумуодержувачукоштів приакредитивнійформірозрахунківможуть лишепрацівникиустановбанків, одним зсуб'єктів такогозлочинуобов'язково якщобанківськийслужбовець.

Приорганізації такихзлочинівзлочинцівикористовуютьпсевдоугоди,невигідніконтракти,фіктивнітоварно-транспортнідокументи,демпінгові,нееквівалентнірозрахунки ізпостачатьниками.


3. Доляюридичнихосіб убанківськомушахрайстві.

>Учасникамизловживань ізакредитивамичастішевсьогоєдержавні підприємства такомерційніструктури. Останні узмові ізпрацівниками банку, шо їхньогообслуговує,депонуютьдержавниморганізаціямфіктивноутворенігрошовікошти й за їхнірахунокотримуютьреальніматеріальні ціності. Уразівикриттязлочинузбитокнесеодержувачгрошовихкоштів та його банк, ізобсягівкредитнихресурсівякогознятаця сума.

>Інодіучасникомзмовибуває йпостачальник, тодіпродукція невідпускається, аостаннійвиступаєсвоєрідноюланкою, задопомогоюякої ">відмивається"фіктивноутворена сума.Отримана сума засвоєюсуттюфіктивною йповертаєтьсявласнику напідставівідмовипартнерів від догоди чи за допомогоюновоїпсевдоугоди, котрадіє узворотному порядку.

>Шахрайство із векселямиможездійснюватись: запідробленимифінансовими документами; заумовинеповноговиконання необходимихдій приопераціях із ними;наданнявекселів без оплатидержавногсґмита за їхньогоотримання, ізрозривом учасіпередачі-отримання,прострочених;наданняіноземнихвекселів ізперекіадом, незасвідченимнотаріально; передачавекселів до банку безреєстру ними таін.Такі діїквсьтіфіку-ються судами за ст. ст. 148 83, 194, 148"Кримінального кодексу України [76].

>Останнім годиноюпоширеннянабуваютьзлочини,пов'язані йобігомпластиковихплатіжнихзасобів.Такізлочини вчиняються ізпідробленими чивикраденимиплатіжнимизасобами та їхнісліпами.Технологіїпідробкипластиковихкарток насьо-іодні в Украине ещедоситьпримітивні, але й,аналізуючидосвідіноземнихкраїн,передовіметодипідробкидуже скороможуть бути й ми.Найбільшпоширенимиєпротиправніпосягання задопомогоюсліпів (>платіжнихквитанцій).

>Працівникиторговельнихпунктів,користуючисьнеуважністюклієнтів,роблятькількавідбитків наплатіжнихквитанціях, котріпотімвикористовують для оплатипривласненихматеріальнихцінностей.

Практикакримінальногопереслідування затакізлочини в Українідуженезначна йГї можнаохарактеризувати лише узагальнихрисах. Тут дії,пов'язані ззлочиннимпосяганням навласністьбанків та їхніклієнтів черезкомп'ютернітехнологіїможутькваліфікуватись лише за ст. 198' ">Порушення роботиавтоматизованих систем", ст. 148' ">Шахрайство ізфінансовими ресурсами" чи ст. 145 ">Умиснезнищення чипошкодженняіндивідуальногомайнагромадян" (>якщовважатиплас-тиковукартку майном)Кримінального кодексу України.

Отже,аналізюридичної практикивикористання норм права дляборотьби ззлочиннимипосяганнями навласність таіміджбанків й забезпечення безпеки їхнідіяльностівказує нанеобхідністьподальшогоудосконаленняборотьби із такимизлочинами.Ефективністьтакоїдіяльностібезумовно якщозалежати відузгодженості тацілеспрямованостізусиль яксуб'єктів держави, то йпідприємництва, йперш на — їхні сил безпеки.


>ВИКОРИСТАНАЛІТЕРАТУРА

1. Костюченко ОлегАнатолійович.Банківське право України.Банківська система.Національний банк.Комерційні банки.Розрахунки йкредитування.Ринокціннихпаперів.Національневалютнезаконодавство.Банківськісистемизарубіжнихкраїн.Інститутбанківськоїтаємниці:Підручник. — 4-те вид. — До. :А.С.К., 2006. —624с

2.Лантінов Ярослав Олександрович.Кримінальна відповідальність запорушення порядкузайняттягосподарською табанківськоюдіяльністю за ст. 202Кримінального Кодексу України:Автореф.дис...канд.юрид. наук: 12.00.08 /Національний ун-твнутрішніхсправ. — Х., 2004. —20с.

3.НагребельнийВолодимир Петрович,ЧернадчукВікторДмитрович, СухоносВікторВолодимирович.Фінансове право України.Загальначастина:Навч.посібник длястуд.вищихнавч.закл. /Інститут держави й права ім.В.М.Корецького НАН України; Українськаакадеміябанківської справНаціонального банку України. —Суми :Університетська книга, 2004. —320с.

4. Орлюк ОленаПавлівна.Правовіпроблемиорганізації тадіяльностібанківськоїсистеми України: Діс... д-раюрид. наук: 12.00.07 / Київськийнаціональний ун-т ім. ТарасаШевченка. — До., 2003. —482арк.


Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Злочинність неповнолітніх та її Особливості
  >Курсова робота із >правознавства   >Злочинність >неповнолітніх та >її >особливості.
 • Реферат на тему: Земельний обіг в Україні
  >Реферат на задану тему «Земельний >обіг в Україні» План 1. >Тенденції >розвитку земельного
 • Реферат на тему: Земельні правовідносіні
  >Реферат на задану тему «>Земельні >правовідносини» План 1. >Поняття земельні >правовідносин 2.
 • Реферат на тему: Земельное право
  Надання громадянам та юридичним особам земельних ділянок з земель, що у державної, муніципальної
 • Реферат на тему: Земельное право
  Земельні ділянки, які підлягають приватизації. Відшкодування шкоди, заподіяної земельними

Навігація