Реферати українською » Государство и право » Захист трудових прав працівників за законодавством Російської Федерації та Республіки Білорусь


Реферат Захист трудових прав працівників за законодавством Російської Федерації та Республіки Білорусь

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>ОГЛАВЛЕНИЕ

Запровадження

>1.Государственний нагляд контроль над дотриманням

трудового законодавства

2. Захист трудових прав працівників професійними спілками

3. Самозахист трудових прав працівників

Укладання

Список використаних джерел


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

З розпадом СРСР у новоутворених країнах було винесено нове законодавство. Більшість країн колишнього СРСР, приймаючи нормативні правові акти, враховували досвід правовим регулюванням у країнах – колишніх "союзних республіках. Особливо це з прикладу двох десятків країн, зберіг найбільш тісні зв'язки серед країн СНД - Російської Федерації (далі – РФ) і президента Республіки Білорусь (далі – РБ). Зокрема, зовсім близько трудове законодавство цих країн.

За останнє десятиліття до і РБ було прийнято нові трудові кодекси. У порівняні з КзпПр РСФРР та УСРР КзпПр БРСР новий Трудової кодекс Російської Федерації (далі – ТК РФ) і "Трудової кодекс Республіки Білорусь у (далі – ТК РБ) докорінно змінилися. Практично повністю змінилося правове регулювання трудових взаємин у обидві країни. З огляду на тісні зв'язки цих країн, важливість знання трудового законодавства надають у життя кожної людина, порівняльне вивчення питань, цікавлять кожного працівника – форм і методів захисту трудових прав працівників – актуальний і значущою кожному за фахівця, а юриста – особливо.

Метою роботи є підставою проведення порівняльного аналізу існуючих основних форм і методів захисту трудових прав працівників із законодавству Республіки Білорусь у й Російської Федерації. Завдання роботи такі:

- розгляд питань державного нагляду й контролю над дотриманням трудового законодавства;

- дослідження форм і методів захисту трудових прав працівників професійними спілками;

- висвітлення питань самозахисту трудових прав працівників.

Розгляд зазначених питань виробляється шляхом порівняння відповідних новел законодавства Російської Федерації і Турецької Республіки Білорусь. Таке порівняння виробляється з спільності трудового законодавства обох країн.

Предметом дослідження є форми і силові методи захисту трудових прав працівників із законодавству Республіки Білорусь у й Російської Федерації. Об'єкт дослідження – конкретні форми та фізичні методи, передбачених законодавством обох країн (державний нагляд контроль, захист трудових прав працівників професійними спілками, самозахисту трудових прав).

Питання теми в достатньо забезпечені необхідними нормативними і літературними джерелами, позаяк у зв'язку з прийняттям нового трудового законодавства надають у обидві країни фахівці з галузі трудового права присвячують багато робіт роз'яснення і коментування новел трудового законодавства.

Під час написання курсової роботи основними джерелами були нормативні правові акти Російської Федерації і президента Республіки Білорусь.


1. ДЕРЖАВНИЙНАДЗОР І КОНТРОЛЬ ЗАСОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Державний нагляд контроль над дотриманням трудового законодавства здійснюється переважають у всіх організаціях біля РФ:

- органами федеральної інспекції праці;

- спеціально уповноваженими органами – федеральниминадзорами, наприклад, Державний нагляд за ядерній сфері та радіаційної безпекою здійснюєГосатомнадзор Росії;

- федеральними органами виконавчої, органами виконавчої влади суб'єктів РФ і органами місцевого самоврядування;

- генеральний прокурор РФ та його підлеглими йому прокурорами.

Нагляд, здійснюваний органами федеральної інспекції праці, спеціально уповноваженими органами – федеральниминадзорами називається державним наглядом.

Контроль, здійснюваний федеральними органами виконавчої, органами виконавчої влади суб'єктів РФ і органами місцевого самоврядування над виконанням трудового законодавства надають у підвідомчих організаціях називаєтьсявнутриведомственним державним контролем.

Нагляд, здійснюваний Генеральним прокурором РФ та його підлеглими йому прокурорами, називається державним наглядом за точним і однаковим виконанням трудового законодавства та інших нормативно – правових актів, містять норми трудового права чи прокурорським наглядом.

Федеральна інспекція праці – це єдина централізована система державні органи, здійснюють нагляд контроль над дотриманням трудового законодавства та інших нормативно – правових актів, містять норми трудового права, біля РФ (год. 1 ст. 354 ТК РФ).

Основні завдання, функції і відповідних повноважень Федеральної інспекції праці визначаються ТК РФ, і навіть Положенням про Федеральної інспекції праці, затвердженим Постановою Уряди РФ від 28.01. 2000 року № 78.

Згідно з ст. 356 ТК РФ органи федеральної інспекції праці мають такими основними повноваженнями:

- здійснюють державний нагляд контроль над дотриманням в організаціях трудового законодавства та інших нормативних правових актів, містять норми трудового права, у вигляді перевірок, обстежень, видачі обов'язкових виспівати розпоряджень про усунення порушень, притягнення винних до відповідальності у відповідність до федеральним законом;

- аналізують обставини і виявлених порушень, вживають заходів з усунення і відновлення порушених трудових прав громадян;

- ведуть у відповідно до законодавства Російської Федерації розгляд справ про адміністративні правопорушення;

- направляють у установленому порядку відповідну інформацію в федеральні органи виконавчої, органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органи місцевого самоврядування, правоохоронні органи та у суди;

- реалізують заходи щодо координації діяльності відомчих органів нагляду і місцевого контролю і федеральних органів виконавчої влади частини забезпечення трудового законодавства та інших нормативних актів, містять норми трудового права;

- проводять попереджувальний нагляд за будівництвом нові й реконструкцією діючих об'єктів виробничого призначення, введенням їх у дію з метою запобігання відступів від проектів, погіршують умови праці, знижують їхня безпека;

- здійснюють нагляд контроль над дотриманням встановленого порядку розслідування і врахування нещасних випадків з виробництва;

- узагальнюють практику застосування, аналізують причини порушень трудового законодавства та інших нормативних правових актів, містять норми трудового права, готують знаходяться відповідні пропозиції щодо вдосконалення;

- виконують інші повноваження.

Державні інспектори праці наділені владними повноваженнями з проведення перевірок і залучення до відповідальності винних осіб, вони теж мають право:

- безперешкодно у час діб за наявності посвідчення встановленого зразка відвідувати з метою проведення інспекції (перевірки) організації будь-якої організаційно – правової форми;

- здійснювати у порядку перевірки і розслідування причин порушень законодавства Російської Федерації про працю охорони праці;

- вимагати й безвідплатно отримувати від керівників держави і інших посадових осіб організацій, органів виконавчої, органів місцевого самоврядування, роботодавців (їхніх представників) документи, пояснення, інформацію, необхідних своїх повноважень;

- пред'являти роботодавцям (їх представникам) обов'язкові виспівати розпорядження про усунення порушень законодавства Російської Федерації про працю охорони праці, про відновлення порушених прав громадян із пропозиціями щодо притягнення винних у тих порушеннях до дисциплінарну відповідальність чи усунення в установленому порядку з посади;

- залучати до адміністративної відповідальності ще у встановленому законодавством Російської Федерації порядку осіб, винних порушення законодавства Російської Федерації про працю охорони праці;

- за результатами перевірок передавати матеріали з приводу фактам порушень законодавства Російської Федерації про працю охорони праці до органів притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, і навіть подавати до суду (ст. 357 ТК РФ).

Державні інспектори з охорони праці поруч із зазначеними вище правами, мають такі права із запобігання нещасних випадків та його розслідування:

- розслідувати у порядку нещасні випадки з виробництва;

- видавати врегулювання будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення виробничих об'єктів, виробництво та впровадження нової техніки, впровадження нових технологій; під час проведення запобіжного нагляду для запобігання відступів від проектів, погіршують умови праці, знижують її безпека, видавати висновку про можливість прийняття в експлуатацію нових, або реконструйованих виробничих об'єктів;

- вимагати у порядку від роботодавця вжити заходів щодо усунення виявлених у ході перевірок порушень та вад що не – або спорудженні, устаткуванні, або у створенні праці, які мають підстави вважати загрозливими здоров'ю та безпеки працівників;

- забороняти виробництво використання коштів індивідуальної та колективної захисту працівників, які мають сертифікатів відповідності або відповідних державним нормативним вимогам з охорони праці;

- вилучати для аналізу зразки використовуваних чи оброблюваних матеріалів і речовин за умови повідомлення звідси роботодавця (його представника);

- припиняти роботу окремих виробничих підрозділів, і устаткування при виявленні порушень вимог охорони праці, які створюють загрозу життя і здоров'я працівників, до усунення цих порушень;

- відстороняти з посади осіб, не які у установленому порядку навчання безпечним методам прийоми виконання, інструктаж з охорони праці, стажування на робочих місць і перевірку знань вимог охорони праці.

Головний Державний інспектор праці Російської Федерації і керівники державних інспекцій праці, крім прав, наданих державним інспекторам, заслуговують:

- припиняти діяльність організацій, у яких виявлено порушення вимог щодо охорони праці, які мають загрозу життя і здоров'я працівників до усунення цих порушень;

- спрямовувати до судів за наявності висновків державної експертизи умов праці вимоги про ліквідацію організацій або припинення діяльності їхніх структурних підрозділів.

Державні інспектори праці цілях державного нагляду й контролю над дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, містять норми трудового права, інспектують будь-які організації по всій території Російської Федерації незалежно від своїх організаційно – правових форм і форм власності (год. 2 ст. 360 ТК РФ).

При інспекційною перевірці державний інспектор праці може повідомляти про присутність роботодавця або його представника, за умови що не вважає, що таке повідомлення може зашкодити ефективності контролю (год. 3 ст. 360 ТК РФ).

За результатами перевірки приймають рішення, що може оскаржити відповідному керівнику по підпорядкованості, головному державному інспектору праці Російської Федерації і (чи) через суд знову (ст. 361 ТК РФ).

Керівники Марганця й інші посадові особи організацій, винних у порушенні трудового законодавства та інших нормативних правових актів, містять норми трудового права, несуть дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність (ст. 362 ТК РФ).

Особи, що перешкоджають здійсненню державного нагляду й контролю над дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, містять норми трудового права, не виконують пред'явлені їм розпорядження, які застосовують загрози насильства чи насильницькі дії з відношення до державним інспекторам праці, членів їхніх родин і їхньому майну, відповідають, встановлену федеральними законами (ст. 363 ТК РФ).

Державний нагляд над виконанням правил стосовно безпечного ведення робіт у окремих галузях, і що на деяких об'єктах промисловості здійснюють спеціально уповноважені органи – федеральні нагляди (год. 2 ст. 353 ТК РФ). На території Російської Федерації утворені дві федеральні системи нагляду, самостійно які у структурі органів виконавчої, - Державний нагляд над безпечним веденням робіт у промисловості (Держгіртехнагляд Росії) і Державний нагляд за ядерної безпеки та радіаційної безпекою (>Госатомнадзор Росії). Федеральні нагляди Росії займаються особливим колом питань, що з охороною праці, здоров'ям й безпекою що працюють у конкретних галузях економіки.

Крім зазначених федеральних наглядів існують державні нагляди у складі органів виконавчої. У систему Міністерства енергетики Російської Федерації входять органи державного енергетичного нагляду (ст. 367 ТК РФ), до системи МОЗ Російської Федерації – санітарно – епідеміологічна служба (ст. 368 ТК РФ).

Міністерства освіти й відомства здійснюють внутрішньовідомчий державний контролю над дотриманням законів та інших нормативних правових актів про працю у підпорядкованих їм організаціях.

Адміністрації (районна, міська, сільська, селищна) забезпечують на відповідної території дотримання законів та інших нормативних правових актів, зокрема у сфері праці, і навіть охорону прав громадян, у цій сфері.

Генеральний прокурор Російської Федерації і йому прокурори відповідно до федеральним законом здійснюють державний нагляд за точним і однаковим виконанням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, містять норми трудового права (год. 4 ст. 353 ТК РФ).

Державний нагляд контроль над дотриманням законодавства про працю Республіка Білорусь здійснюється спеціально уповноваженими органами міжгалузевий компетенції. Причому у Трудовому кодексі Республіки Білорусь у система і відповідних повноважень цих органів вказані, вони визначаються нормативними правовими актами Республіки Білорусь у.

Державний нагляд контроль над дотриманням законодавства про працю здійснює департамент державної інспекції праці Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь у (далі – департамент державної інспекції праці). Положення про цьому органі затверджено постановою Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь у від 27 грудня 2001 року № 22 (у редакції постанови Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь у від 29 червня 2005 року № 76).

Департамент державної інспекції праці здійснює спеціальні наглядові і контрольні функції, тобто єдиний спеціалізованим органом з нагляду і контролю над виконанням законодавства про працю охорони праці у всій її обсязі [18, з. 1075]. Основними завданнями департаменту на відповідність до Положенням (п.4 Положення) є:

- здійснення державного нагляду й контролю над дотриманням законодавства про працю;

- виявлення і припинення порушень законодавства про працю, зокрема із застосуванням не більше наданих йому повноважень санкцій до наймачам і до посадових осіб, котрі допустили такі порушення;

- узагальнення практики застосування законодавства про працю забезпечення одностайної його застосування;

- сприяння оволодіннюнанимателями та працівниками знаннями законодавства про працю.

Відповідно до Положенням державний інспектор праці проти неї:

- безперешкодно у час діб проходити завезеними на територію, об'єкти й у приміщення наймача для перевірки дотримання законодавства про працю (п. 7.1 Положення);

- ознайомитися з документами, ведення яких наказано законодавством про працю, для перевірки відповідності законодавству (п. 7.2. Положення);

- вилучати для аналізу зразки які і оброблюваних матеріалів і речовин за умови повідомлення звідси наймача (п. 7. 7. Положення) та інші.

Аби вирішити завдань, які департаментом завдань державним інспекторам праці дозволили:

- видавати наймачу обов'язкові виспівати розпорядження про усунення порушень законодавства про працю (п. 7. 9 Положення);

- припиняти (забороняти) шляхом видачі наказу або пломбування підприємств, цехів, виробничих ділянок, верстатів, машин, іншого обладнання разі виявлення порушень правил з охорони праці, створюють загрозу життя і здоров'я працівників, до усунення цих порушень (п. 7. 11 Положення);

- накладати у порядку порушення законодавства про працю охорони праці штрафи на посадових осіб, застосовувати до наймачам економічних санкцій чи виносити їм попередження (п. 7.13 Положення);

- складати

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація