Реферати українською » Государство и право » Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу


Реферат Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

Київськийнаціональнийуніверситетімені ТарасаШевченка

>РЕФЕРАТ

НА ТЕМУ:

 

“>Загальні засади та нормативно - правова базаорганізаціїнавчальногопроцесу.”

 

 

 

 

 

 

 

 

>Виконав:

___________

>Кураєв Про. У.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001рік


>Зміст

1.Загальні засадиуправлінняосвітою………………….. 3

2.Органиуправлінняосвітою, їхніповноваження…….. 6

3. Структуравищогонавчального заставі.

>Загальна характеристикаосновнихструктурних

 >підрозділівВНЗ.......................................................10

4.Нормативно-правова базаорганізації

>навчальногопроцесу................................................... 12

5.Джерела...................................................................15


І.Загальні засадиуправлінняосвітою.

>Перш ніж вестимову проуправління вгалузіосвітинеобхідноз‘ясувати, що мирозуміємо подтермінами “>освіта” та “>управління”. Так згідно ізроз‘ясненнями “>Радянськогоенциклопедичногословника”, >освіта –це процес та результатзасвоєннясистематичних знань,умінь танавиків,необхіднаумовапідготовкилюдини до життя та роботи.

Законом України “Проосвіту”визначено, що >освіта -це основаінтелектуального, культурного, духовного,соціального,економічногорозвиткусуспільства й держави.Метоюосвітиєвсебічнийрозвитоклюдини якособистості танайвищої ціностісуспільства,розвитокїїталантів,розумових йфізичнихздібностей,вихованнявисокихморальнихякостей,формуваннягромадян,здатних до свідомішогосуспільноговибору,збагачення наційосновіінтелектуального,творчого, культурногопотенціалу народу,підвищенняосвітньогорівня народу, забезпечення народногогосподарствакваліфікованимифахівцями.

>Освіта –цесоціальна система , щофункціонує йрозвивається завласними законами, котріхарактеризуються такимиознаками, якскажімо,цілеспрямованістьцілісністьвзаємодія ізіншими системами.Сучасна системаосвітиєоднією ізважливихпідсистемсуспільства. І томуякістьуправліннякадровими ресурсамибільшоюмірою ніжіншіелементивпливає нарівень йрезультативністьосвіти.Управління як йбудь-яка формалюдськоїдіяльності,єконкретизацієюзагальнихфілософсько-методологічнхзакономірностейцієїдіяльності,тобтоосновнікатегоріїуправління, їхнівзаємозв’язокзначноюміроювизначаєтьсяфілософськимсвітоглядомуправлінців. Цестосується як метиуправлінськоїдіяльності, то йметодівоптимізаціїдосягненняцієї мети,зокрема й угалузіосвіти.

>Основна позначка Сучасноїосвіти, як говоритися узаконі України “Проосвіту”,полягає уформуваннівсебічнорозвиненоїлюдини яквищої ціностісуспільства. Алісучаснасвітова системаосвіти незадовольняєцимвимогам. яквідомо,сучасна наука вступила усуттєвоновийетап свогорозвитку,якийотримавназву “>посткласичного” й ядромякогоє синергетика,загальнізакономірностіякоївтілились уновунауковуметодологію, на якої виннаспиратись йсучасна системауправлінняосвітою. В частностицестосуєтьсяспіввідношеннястандартівосвіти ізвільнимвиборомзмістунавчання, його методу,репродуктивних йтворчихпроцесівпедагогічноїдіяльності,централізованих йдецентралізованих формуправлінняусієюсистемоюосвіти.

>Інформаційнакерованість усистеміуправліннясучасноюосвітоюможе бутидосягнута зарахунокзменшення “>розсіювання” знань,невпорядкованостісоціальнихпідсистем та їхнінеузгодженостіміж собою.

Проблемауправлінняосвітою нарівняхсистеми країни,окремогонавчального заставі,академічноїгрупизавжди бувдоситьактуальною, а й у нашскладний годинузначнозагострилась. Цепов‘язано ізнаявністюдовготривалогоперехідногоперіоду, колиусталена системауправління, щофункціонувалазначноюміроюзруйнованавнаслідокнестачікоштів.Новіекономічніважеліуправлінняще непрацюють, щостворюєпевний “вакуумуправління”.

>Останнім годиноюнабуваєпоширеннястратегічний менеджмент, воснові коголежитьсистемнийпідхід.Будь-якеявище чиоб‘єктосвітянськоїсферирозглядається яксукупністьвзаємоповзанихелементів, щомають “>вхід”(мету),зв‘зок ззовнішнімсередовищем,зворотнийзв‘язок – “>вихід”. “>Вхід”системихарактеризується параметрамипроблеми, якоїнеобхідновирішити заданих умів. На “>виході”системипостаєрішення, якумаєпроявлятисяякісно чикількісно, матірпевнуміруадекватності йвірогідностіреалізації,міруризикудсягненнязапланованого результату. Докомпонентів “>зовнішньогосередовища”системи належати:

-інфраструктурарегіону

-соціально -демографічний стан

-фінансовий стан

-конкретнізв‘зки заставі (>установи)освіти ізіншимиоб‘єктами

-культурий чинник

>Зворотнийзв‘язокхарактеризуєрізноманітнуінформаію, Яканадходить доти,хтоприймаврішення.Ориманнязворотноїінформаціїзумовлютьсянеякіснимрішенням,додатковимивимогами до йогоуточнення чидоопрацювання,появоюнововведень таіншими чинниками.

>Процесприйняттярішенявключаєтакіоперації:

-отримання сигналущодонаявностіосвітянськоїпроблеми

-їївиявлення

-формулюванняцілей

-пошукінформації,їїобробка

-виявленняможливостейресурсозабезпечення,ранжуванняцілей

-формуваннязавдань

-оформлення необходимихдокументів

-реалізаціязавдань

>Застосуванняосновнихпринципівстратегічного менеджменту восвітіщодопроцесуприйняттяуправлінськогорішеннядозволяєчітковизначити структурупроблеми,послідністьїївирішення,встановитивзаємозв‘язкикомпонентівсистеми,черговість їхньоговдосконалення.

Упроцесі розробкиуправлінськогорішення,насамперед,слідчіткосформулювати мітку (>тобто щопотрібноотримати) йрозкритипараметрибажаногорішення.

Допараметрівякостіуправлінськогорішення належати:

-кількіснийпоказникневизначеностіосвітянькоїпроблеми

-ступіньдоцільностівитрат (>матеріальних,фінансових, учасі,людських)

-імовірністьреалізаціїрішення запоказникамиякості,витрат, йтермінів

-ступіньвідповідності прогнозутеоретичноїмоделіфактичнимданим, наоснові які вон буврозроблена.

>Післяпопередньоїрегламентаціїпараметрівуправлінськогорішення та їхніефективностіаналізуютьсяфактори “>зовнішньогосередовища”, щовпливають наякість таефективністьрішення, атакожпараметри “входу” дляполіпшенняякостівхідноїінформації.

>Наступноюдієюємоделювання “>технологіїприйняття”управлінськогорішення, щозумовлюєздобуттявідповідей натакізапитання: “Колиробити? Зякимивитратами? якробити (заякоютехнологією)? Комуробити? Коліробити(терміни)? Для когоробити? Деробити (>місце)? Колицедає (>ефект)?”Якщоєвідповіді на усізапитання й усіелементипов‘язані вчасі,просторі, за ресурсами йвиконавцями -цеозначає, щорозробленотехнологіюприйняттяуправлінськогорішення.

>Розробкауправлінськогорішеннямаєпевніетапи:

1.Виявленняуправлінськоїпроблеми чи заподіяння.

2.Попередня постановка мети.

3.Збірнеобхідноїінформації.

4.Аналізінформації.

5.Визначеннявихідних характеристикпроблеми ізурахуваннямнаявнихобмежень.

6.Уточнення мети йкритерію,кінцеве їхньогоформулювання.

7.Побудова йобґрунтуванняформалізованоїмоделіпроблемноїситуації.

8.Розробкаальтернативнихваріантівпроблеми.

9.Вибір методурішення.

10.Всебічнеобґрунтуваннявибраногорішення.

11.Погодження проектурішення із органамиосвітянськогоуправління,виконавцями.

12.Кінцевеоформлення йзатвердженнярішення.

13.Організаціявиконаннярішення.

14. Контроль завиконаннямрішення.

15.Стимулюванняефективності роботи.

16.Встановленнязворотногозв‘язку ізособоювідповідальною заприйняттярішення,корекція мети йзавдань(заумовинеобхідності).

         Кожний звищезазначенихетапівпередбачає рядоперацій.Наприклад,виявленняуправлінськоїпроблемипотребує такихоперацій:

>аналізуситуаціїоб‘єкта заякісними таресурснимипоказниками,порівняннядіяльностіустанови заставіосвіти ізкращиминапрацюваннямианалогічнихустанов;

>визначеннярозходження упоказникаханалізованихоб‘єктів;

>аналізунауково –методичноїлітератури,публікацій ізданоїпроюлеми,довідок,звітів,зауважень йпропозиційаналізуорганізаційного,навчально - методичного, кадрового,матеріальногорівнявизначеннянапрямківрозвиткуоб‘єкта тощо.

         Процес розробкиуправлінськогорішенняналежить дорозрядууправлінськихпроцесів йвідповідноподіляється наосновний,допоміжний таобслуговуючий.Якщодіяспрямована назмінупевного параметрууправлінського предмета роботи, тоцеєосновний процес; дообслуговуючогопроцесуналежить контроль,накопиченняінформації; додопоміжного – усі тихпроцеси, щостворюютьсприятливіумови дляпротіканняосновних таобслуговуючихпроцесів угалузіосвіти.

          Допроцесу розробкиуправлінськогорішення переноситивимога забезпечити йоговисокуякість таефективність. Доосновних умів, щозабезпечуютьздійсненняцієївимоги, належати:

-застосування до розробкиуправлінськогорішеннянауковихпідходів менеджменту;

- забезпечення тихий,хторозробляєрішення,якісноюоб‘єктивноюінформацією, щохарактеризуєпараметри “входу”, “>виходу”, “>зовнішньогосередовища”, “>процесу”системи розробкиуправлінськогорішення;

-застосуванняметодів системного структурного,морфологічногоаналізу,прогнозування,моделювання йобґрунтування шкірногорішення;

-структуризаціяпроблеми йпобудова “деревацілей”;

- забезпеченняпорівняльностіваріантіврішення;

- забезпеченнябагатоваріативностіпроектіврішення;

- правоваобґрунтованістьрішення, щоприймається;

-розробка йфункціонуваннясистемивідповідальності ймотиваціїякісного йефективногорішення;

-наявністьмеханізмуреалізаціїрішення.

>Поєднання державногоуправління йгромадського самоврядуваннявизнано одним ізосновнихпринципівосвіти, апідтримка йрозуміннягромадськихорганізаційвизначенасередосновнихуправлінськихфункційМіністерстваосвіти. як йдеться у з статтею 10 ЗУ “Проосвіту”: “в Україні дляуправлінняосвітоюстворюються системадержавнихорганівуправління йорганигромадського самоврядування.Органиуправлінняосвітою йгромадського самоврядуваннядіють умежахповноважень,визначенихзаконодавством.”

 

ІІ.Органиуправлінняосвітою, їхньогоповноваження

Додержавнихорганівуправлінняосвітою в Україні належати:

-Міністерствоосвіти України;

-міністерства йвідомства України,якимпідпорядкованізакладиосвіти;

-Вищаатестаційнакомісія України;

-МіністерствоосвітиАвтономноїРеспубліки Крім;

-місцевіоргани державноївиконавчої влади таоргани місцевого самоврядування йпідпорядкованіїморганиуправлінняосвітою.

>Міністерствоосвіти Україниєцентральним органом державноївиконавчої влади,якийздійснюєкерівництво у сферіосвіти.Міністерствоосвіти України:

-бере доля ввизначенні державної політики вгалузіосвіти, науки,професійноїпідготовкикадрів,розробляєпрограмирозвиткуосвіти,державністандартиосвіти;

-встановлюєдержавністандарти знань із шкірного предмета;

-визначаємінімальнінормативиматеріально-технічного,фінансового забезпеченнязакладівосвіти;

-здійснюєнавчально-методичнекерівництво, контролю наддотриманнямдержавнихстандартівосвіти,державнеінспектування;

-забезпечуєзв'язок ззакладамиосвіти,державними органамиіншихкраїн ізпитань, котрівходять до йогокомпетенції;

- проводитиакредитаціювищих тапрофесійно-технічнихзакладівосвітинезалежно від формвласності тапідпорядкування,видаєїмліцензії,сертифікати;

-формує йрозміщуєдержавнезамовлення напідготовкуспеціалістів ізвищоюосвітою;

-розробляєумови прийому дозакладівосвіти;

-забезпечуєвипускпідручників,посібників,методичноїлітератури;

-розробляєпроектиположень прозакладиосвіти, щозатверджуютьсяКабінетом міністрів України;

-організовуєатестаціюпедагогічних йнауково-педагогічнихпрацівниківщодоприсвоєнняїмкваліфікаційнихкатегорій,педагогічних тавченихзвань;

- разом ізіншимиміністерствами йвідомствами,якимпідпорядкованізакладиосвіти,МіністерствомосвітиАвтономноїРеспубліки Крімреалізуєдержавнуполітику вгалузіосвіти,здійснює контролю надїїпрактичнимвтіленням,дотриманнямактівзаконодавства проосвіту в всіх заставахосвітинезалежно від формвласності тапідпорядкування;

-здійснюєкерівництводержавнимизакладамиосвіти.

>Міністерствоосвіти Українизабезпечуєорганізацію роботи ізфізичноговиховання,фізкультурно-оздоровчої йспортивної роботи внавчальних заставах всіхтипів йрівнівакредитації,здійснюєнауково-методичне забезпеченняцієї роботи входінавчальногопроцесу й впозанавчальний годину.

>Міністерства йвідомства,якимпідпорядкованізакладиосвіти, разом ізМіністерствомосвіти Україниберуть доля вздійсненні державної політики вгалузіосвіти, науки,професійноїпідготовкикадрів, упроведенні державногоінспектування таакредитаціїзакладівосвіти,здійснюютьконтрольніфункції подотриманнювимогщодоякостіосвіти,забезпечуютьзв'язок ззакладамиосвіти тадержавними органамиіншихкраїн ізпитань, що належати до їхнікомпетенції,організовуютьвпровадження у практикудосягнень науки й передовогодосвіду.

>Актиміністерств йвідомств,якимпідпорядкованізакладиосвіти,єобов'язковими длямісцевихорганів державноївиконавчої влади таорганів місцевого самоврядування,підпорядкованихїморганівуправлінняосвітою,закладівосвітивідповідногопрофілюнезалежно від формвласності.

>Вищаатестаційнакомісія Україниорганізовує й проводитиатестаціюнаукових йнауково-педагогічнихкадрів,керуєроботою поприсудженнюнауковихступенів,присвоєннювченогозваннястаршогонауковогоспівробітника.

>Повноваженнямісцевихорганів державноївиконавчої влади таорганів місцевого самоврядування вгалузіосвітиполягають увстановленнімінімальнихнормативів,обсягів бюджетногофінансуваннязакладівосвіти,установ,організаційсистемиосвіти, щоєкомунальноювласністю, та забезпеченнюфінансуваннявитрат на їхньогоутримання, забезпеченнюрозвиткумережізакладівосвіти таустанов,організаційсистемиосвіти,зміцненні їхніматеріальноїбази;господарськомуобслуговуванні,здійсненнісоціальногозахиступрацівниківосвіти,дітей,учнівської йстудентськоїмолоді,створенні умів для їхньоговиховання,навчання й роботивідповідно донормативівматеріально-технічного тафінансового забезпечення,організаціїоблікудітейдошкільного ташкільноговіку, атакож смердотіконтролюютьвиконаннявимогщодонавчаннядітей у заставахосвіти,вирішують порядку запитання,пов'язані ізопікою йпіклуванням пронеповнолітніх, котрізалишилися безпіклуваннябатьків,дітей-сиріт, захист їхні прав,наданняматеріальної таіншоїдопомоги;

>Місцевими органами державноївиконавчої влади та органами місцевого самоврядуваннястворюютьсявідповідніорганиуправлінняосвітою, діяльність якіспрямовується науправліннязакладамиосвіти, щоєкомунальноювласністю.

>Місцевіорганиуправлінняосвітою уздійсненнісвоїхповноваженьпідпорядкованімісцевим органам державноївиконавчої влади, органам місцевого самоврядування тавідповіднимдержавним органамуправлінняосвітою.

За законом “Проосвіту”органи державного самоврядуваннявносятьпропозиціїщодоформування державної політики вгалузіосвіти,вирішують умежахсвоїхповноважень запитаннянавчально –виховної,науково –дослідної,методологічної йфінансовоїдіяльностізакладівосвіти.Поєднання державногоуправління тагромадського самоврядування –це один зшляхівподолання монопольного стану держави восвітній сфері.Така формауправлінняєнайпридатнішою дляструктуринавчальнихзакладівінших формвласності України.

Органигромадського самоврядування восвітіє:

-загальнізбори (>конференція) колективу заставіосвіти;

-районна,міська,обласнаконференціїпедагогічнихпрацівників,з'їздпрацівниківосвітиАвтономноїРеспубліки Крім;

-Всеукраїнськийз'їздпрацівниківосвіти.

>Органигромадського самоврядування восвітівносятьпропозиціїщодоформування державної політики вгалузіосвіти,вирішують умежахсвоїхповноважень запитаннянавчально-виховної,науково-дослідної,методичної,економічної йфінансово-господарськоїдіяльностізакладівосвіти.

    Повноваженняорганівгромадського самоврядування восвітівизначає вмежахчинногозаконодавстваМіністерствоосвіти України заучастюпредставниківпрофспілок,всеукраїнськихпедагогічних (>освітянських)об'єднань.

>Самоврядуваннязакладівосвітипередбачає їхнього декларація про:самостійнепланування роботи,вирішенняпитаньнавчально-виховної,науково-дослідної,методичної,економічної йфінансово-господарськоїдіяльності; прийомуучнів,студентів,слухачів ізурахуванням державного контракту (>замовлення) таугодпідприємств,установ,організацій,громадян;прийняття на роботупедагогічних таіншихпрацівників, атакожфахівців ізінших держав, у томучислі за контрактами;здійсненнягромадського контролю заорганізацієюхарчування,охорониздоров'я,охорони роботи в заставахосвіти.

Громадськимоб‘єднаннямнавчальнихустановінших формвласностієАсоціаціянавчальнихзакладів Українинедержавноїформивласності, щооб‘єднуєсамостійнінавчальніструктури України, щомаютьліцензію на правоосвітньоїдіяльності чидомагаються такої можливості.Вонапредставляє їхньогоінтереси органів тагромадськихорганізаціях України,бере доля вроботіекспертнихкомісій ізліцензування таакредитації,підготовціпроектів законів тарішень ізпитаньосвіти,прагнезабезпечуватиюридичний захистсвоїхчленів.

>Звичайно жкінцевою й,водночас, неменшважливоюланкою в зграбномупроцесіуправлінняосвітоюєкерівник (>завідуючий, директор, ректор, президент тощо) заставіосвіти.

>Керівникизакладівосвіти, щоєзагальнодержавноювласністю йпідпорядкованіМіністерствуосвіти України чиіншимміністерствам йвідомствам України,обираються за конкурсом йпризначаються на посадуМіністерствомосвіти України чи запопереднімпогодженням ізМіністерствомосвіти України) шляхомукладання із ними контракту.

>Керівникизакладівосвіти,заснованих накомунальнійвласності таінших формахвласності,призначаютьсяМіністерствомосвітиАвтономноїРеспубліки Крім,відповіднимиобласними,міськими,районними органамиуправлінняосвітою чи їхньогозасновниками запопереднімпогодженням ізвідповідними органамиуправлінняосвітоюмісцевихорганів державноївиконавчої влади таорганів місцевого самоврядування.

>Організація тауправлінняздійсненнянавчальногопроцесу у заставахосвітинеможлива безпідкріплення йогодіяльністю, Якапронизуєбезпосередньо якнавчальний процес то й усісферижиттєдіяльностіосвітян.Якщо державапіклується просвійзавтрашній біля ХХІ ст., вон неможе незадумуватися надпитанням,хто й як якщо жити йтворити вмайбутнійдержаві.Аджестудентство –цезавтрашняеліта держави,їїпередова, авангардна,інтелектуально йтворчорозвинутачастинамолоді. І відїїуміння,досвідузалежитьмайбутнє країни. Томудужеважливо, котріякості будутьвластивісучасномуфахівцю,який йогопрофесійний та духовно –моральнийпотенціал.Сьогодніналежитьсерйознозадуматися надцимипитаннями.Необхіднорозробитифілософіюуправлінськоїдіяльності дляосвіти,вибудувати ланки цогопроцесу,щобвінсприявформуваннюсучасногофахівця,якийміг бі не лише принестинайбільшукористьдержаві, а ірозкрив бісвій духовнийпотенціал, здобувшизадоволення відсвоєї роботи.

Таким чиномпріоритетними напрямамисистемиуправлінняосвітою вмежовихумовахукраїнськогодержавотвореннявиступають:

-поєднаннятрадиційногораціонального характерууправліннянавчальнимизакладами тапідрозділамиосвіти ізвластивостямиекзистотенціального менеджменту;

-індивідуалізаціянавчання тапосиленнясамостійної роботистудентів.Головна позначкаосвітивбачається втренуванніінтелекту,логічногомисленнялюдини.

ІІІ. Структуравищогонавчального заставі.Загальна характеристикаосновнихструктурнихпідрозділів вищих навчальних закладів

Структуравищого заставіосвітивизначаєтьсявідповідно з Положенням та йогоСтатуту.Основнимиструктурнимипідрозділамивищого заставіосвітитретього й четвертогорівнівакредитаціїє:

-інститути,

-факультети,

-кафедри,

-курси тощо.

>Основнимиструктурнимипідрозділамивищого заставіосвіти Першого й іншогорівнівакредитаціїєвідділення.

>Інститутєнавчально-науковим чинауковимструктурнимпідрозділом йможестворюватись увищих заставахосвітитретього й четвертогорівнівакредитації ізметою болееефективноїреалізаціїстатутнихзавдань заставі.Навчально-науковийінститутоб'єднуєспорідненіфакультети,кафедри йстворюється органомуправління, упідпорядкуванніякогоперебуваєвищий закладосвіти.Керівництвонавчально-науковимінститутомздійснює директорінституту,якийпризначається на посаду йзвільняється із посади наказомкерівникавищого заставіосвіти.Функціональніобов'язки директораінститутувизначаються ректоромвідповідно доСтатутувищого заставіосвіти.

>Науково-досліднийінститутоб'єднуєспорідненінауковілабораторії,центри йстворюється наказом ректора (>якщо діяльністьінститутуфінансується із державного бюджету, - органомуправління, упідпорядкуванніякогоперебуваєвищий закладосвіти). Директорнауково-дослідногоінститутупризначається на посаду йзвільняється із посади наказомкерівникавищого заставіосвіти (>якщонауково-досліднийінститутстворюється органомуправління, упідпорядкуванніякогоперебуваєвищий закладосвіти, кандидатура директорапогоджується ізкерівництвом органууправління).

Факультетєнавчально-науковимструктурнимпідрозділомвищихзакладівосвітитретього та четвертогорівнівакредитації, щоздійснюєпідготовкустудентів,аспірантів тадокторантів зспорідненихспеціальностей. Факультетоб'єднуєвідповіднікафедри йлабораторії.Керівництводіяльністю факультетуздійснює декан,якийпризначається на посаду із числапрофесорів чинайдосвідченішихдоцентів у порядку,встановленомуСтатутомвищого заставіосвіти, йзвільняється із посадикерівникомвищого заставіосвіти.

Структура факультету, порядокпризначення покровителя декана,обов'язки й відповідальність деканавизначаютьсяСтатутомвищого заставіосвіти. Факультетстворюється,ліквідується тареорганізується органомуправління, упідпорядкуванніякогоперебуваєвищий закладосвіти.

Кафедраєосновнимнавчально-науковимструктурнимпідрозділомвищихзакладівосвітитретього та четвертогорівнівакредитації (>філіалів,факультетів), щопровадитьнавчальну,методичну танауково-дослідницьку діяльність ізоднієї чикількохспорідненихдисциплін.

Кафедрастворюється наказом ректора заподанням декана факультету та зарішеннямвченої заради факультету,погодженим із органомуправління, упідпорядкуванніякогоперебуваєвищий закладосвіти, заумови, щообсягинавчальної роботидаютьзмогусформувативикладацький склад укількості неменш як 5штатниходиниць. Увищих заставахосвітимистецтва, яквиняток, запогодженням із органамиуправління, упідпорядкуванні якіперебуваєвищий закладосвіти,можутьстворюватисякафедричисельністю неменш як 3штатніодиниці.

Уразіпотреби для створення новогонапрямунавчальної,методичної йнауковоїдіяльності прикафедріможе бутистворенасекція.Посадузавідуючогокафедроюможезаймати, як правило, особа, Якамаєвченезванняпрофесора чи науковийступінь доктора наук.

Уструктурівищихзакладівосвіти Першого й іншогорівнівакредитаціїможутьстворюватисявідділення, котріоб'єднуютьнавчальнігрупи ізоднієї чикількохспеціальностей,методичні,навчально-виробничіпідрозділи,необхідні длявиконанняпокладених навідділеннязавдань.

Увищих заставахосвіти Першого й іншогорівнівакредитаціїможутьстворюватисяпредметні (>циклові)комісії, щопровадятьнавчальну таметодичну діяльність ізоднієї чикількохспорідненихдисциплін.

>Предметна (>циклова)комісіястворюється уразі, колиобсягинавчальної роботидаютьзмогусформувативикладацький склад укількості неменш як 3 особини.

>Перелікпредметних (>циклових)комісій,кандидатури їхніголів таперсональний складзатверджуються наказом директоравищого заставіосвітитерміном однієюнавчальнийрік.

>Вищізакладиосвіти усвоємускладіможуть матір:підрозділиперепідготовки тапідвищеннякваліфікаціїкадрів,лабораторії,бібліотеки,навчально-методичнікабінети,обчислювальніцентри,навчально-виробничі татворчімайстерні,навчально-досліднігосподарства,виробничіструктури,видавництва,закладикультурно-побутовогопризначення таіншіпідрозділи, діяльність які незабороненачиннимзаконодавством.Вищізакладиосвітитретього й четвертогорівнівакредитаціїможутьтакож матіраспірантуру, докторантуру,науково-дослідніустанови.

>Вищий закладосвітиможестворюватинавчальніпідрозділи:курси,факультетисуміжних йдодатковихпрофесій таіншіпідрозділи, щонадаютьплатніосвітніпослуги.Такіпідрозділипідпорядкованібезпосередньо ректору (директору)вищого заставіосвіти,якийвідповідно до йогоСтатутупризначаєкерівникапідрозділу,визначаєнапрями їхньогоосновноїдіяльності, порядокфінансово-господарськоїдіяльності, структурууправління таумовивикористанняматеріально-технічноїбази, щоналежить базовомувищому заставіосвіти.

>Вищий закладосвітимає правостворювати усвоємускладізакладипіслядипломноїосвіти, котрі набазівищоїосвіти ускороченітерміниготуютьфахівців із новихперспективнихнапрямів науки йтехніки. Порядокстворенняцихзакладіврегулюєтьсянормативними актами, котрізатверджуєМіносвіти запогодженням ізМінфіном.

Дляобмінудосвідом ізпитаньнавчально-методичної роботи припровіднихвищих заставахосвітиможутьстворюватисянауково-методичнілабораторії,центри,експериментальнімайданчики. Порядок їхньогоствореннявстановлюється органамиуправління, упідпорядкуванні якіперебуваютьвищізакладиосвіти.

IV. >Нормативно-правова базаорганізаціїнавчальногопроцесу

>Навчальний процесорганізується ізурахуваннямможливостейсучаснихінформаційнихтехнологійнавчання таорієнтується наформуванняосвіченої,гармонійнорозвиненоїособистості,здатної допостійногооновленнянаукових знань,професійноїмобільності ташвидкоїадаптації дозмін йрозвитку всоціально-культурній сфері, вгалузяхтехніки,технологій, системахуправління таорганізації роботи вумовахринковоїекономіки.

>Навчальний процесвизначаєтьсяосвітньо-професійноюпрограмоюпідготовки, структурно -логічноюсхемоюпідготовки,навчальнимипрограмамидисциплін,іншиминормативними актамиорганів державногоуправлінняосвітою тавищогонавчального заставі.

>Освітньо-професійнапрограмапідготовки -цеперелікнормативних тавибірковихнавчальнихдисциплін ззазначеннямобсягу часів,відведених для їхньоговивчення, формпідсумкового контролю.

>Змістосвітискладається ізнормативної тавибірковоїчастин.

>Нормативначастиназмістуосвітивизначаєтьсявідповіднимдержавним стандартомосвіти.Вибірковачастиназмістуосвітивизначаєтьсявищим учбовим закладом.

Отженормативно-правова базаорганізаціїнавчальногопроцесу увищихнавчальних заставахбазується наЗаконі України "Проосвіту",державних стандартахосвіти,інших актахзаконодавства України ізпитаньосвіти.

>Державний стандартосвіти -цесукупність норм, котрівизначаютьвимоги доосвітнього (>кваліфікаційного)рівня.

>Складові державного стандартуосвіти:

-освітня (>кваліфікаційна) характеристика;

-нормативначастиназмістуосвіти;

- тесті.

>Кваліфікаційна характеристика -цеосновнівимоги допрофесійнихякостей, знань йуміньфахівця, котрінеобхідні дляуспішноговиконанняпрофесійних обовязків.

Тест -це системаформалізованихзавдань,призначених длявстановленнявідповідностіосвітнього (>кваліфікаційного)рівня особини довимогосвітніх (>кваліфікаційних) характеристик.

>Організаціянавчальногопроцесуздійснюєтьсянавчальнимипідрозділамивищогонавчального заставі (факультетами, кафедрами,відділеннями,предметними чицикловимикомісіями тощо).Основнимнормативним документом, щовизначаєорганізаціюнавчальногопроцесу в конкретному напряміосвітньої чикваліфікаційноїпідготовки,єнавчальний план,тобтонормативний документвищогонавчального заставі,якийскладається напідставіосвітньо-професійноїпрограми таструктурно-логічноїсхемипідготовки йвизначаєперелік таобсягнормативних йвибірковихнавчальнихдисциплін,послідовність їхньоговивчення,конкретніформипроведеннянавчальних зайняти та їхніобсяг,графікнавчальногопроцесу,форми тазасобипроведення поточного йпідсумкового контролю.Навчальний план затверджуєтьсякерівникомвищогонавчального заставі.

Дляконкретизаціїплануваннянавчальногопроцесу накожнийнавчальнийрікскладаєтьсяробочийнавчальний план.Нормативнінавчальнідисциплінивстановлюютьсядержавним стандартомосвіти.Дотримання їхньогоназв таобсягівєобов'язковим длянавчального заставі.

>Вибірковінавчальнідисциплінивстановлюються тарозробляютьсявищим учбовим закладом.

>Місце йзначеннянавчальноїдисципліни,їїзагальнийзміст тавимоги до знань йвміньвизначаютьсянавчальноюпрограмоюдисципліни.Навчальнапрограманормативноїдисципліниєскладовою державного стандартуосвіти.

Длякожноїнавчальноїдисципліни, Яка входити доосвітньо-професійноїпрограмипідготовки, напідставінавчальноїпрограмидисципліни танавчального планувищим учбовим закладомскладаєтьсяробочанавчальнапрограмадисципліни, Якаєнормативним документомвищогонавчального заставі.

>Робочанавчальнапрограмадисципліниміститьвиклад конкретногозмістунавчальноїдисципліни,послідовність,організаційніформиїївивчення та їхньогообсяг,визначаєформи тазасоби поточного йпідсумкового контролю.

>Структурніскладовіробочоїнавчальноїпрограмидисципліни:

-тематичний план;

-засоби дляпроведення поточного тапідсумкового контролю;

-перелікнавчально-методичноїлітератури.

>Навчання студентаздійснюється заіндивідуальним учбовим планом.Індивідуальнийнавчальний план студентаскладається напідставіробочогонавчального плану йвключає усінормативнінавчальнідисципліни тачастинувибірковихнавчальнихдисциплін,вибраних студентом ізобов'язковимурахуваннямструктурно-логічноїсхемипідготовки.Індивідуальнийнавчальний планскладається накожнийнавчальнийрік й затверджується в порядку,встановленомувищим учбовим закладом.

>Вибірковінавчальнідисципліни,введенівищим учбовим закладом восвітньо-професійнупрограмупідготовки йвключені доіндивідуальногонавчального плану студента,єобов'язковими длявивчення.

Завідповідністьрівняпідготовки студента довимогдержавнихстандартівосвітивідповідаєкерівникнавчального структурногопідрозділу (факультету,відділення,кафедри,предметної чицикловоїкомісії тощо).

Завиконанняіндивідуальногонавчального планувідповідає студент.


>Використаніджерела

1. НаказМіністерстваОсвітиN161 від02.06.93р. „ПрозатвердженняПоложення проорганізаціюнавчальногопроцесу увищихнавчальних заставах”.

2.Постанова КМУ від05.09.96р. N 1074 „ПрозатвердженняПоложення продержавнийвищий закладосвіти”

3. указ президента від14.01.2000р. N 64/2000 „Про СтатутКиївськогонаціональногоуніверситетуімені ТарасаШевченка”.

4. Закон „Проосвіту” від23.05.91р. N1060-XII.


Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація