Реферати українською » Государство и право » Державні службовці и Корупція


Реферат Державні службовці и Корупція

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Львівськийдержавнийуніверситет

>внутрішніхсправ

 

Кафедраадміністративного права та

>адміністративногопроцесу


>КУРСОВАРОБОТА

ізадміністративного права

на задану тему :


„Державніслужбовці такорупція ”

 

>Виконала :

>КерницькаІ.І.

>Науковийкерівник :

>Ковалів М. В.


Львів 2007

 


>Зміст

 

>Вступ........................................................................................................3

>Розділ 1.Державна служба в Україні ..................................................5

         1.1.Поняття йвиди державноїслужби

         1.2.Принципи державноїслужби

>Розділ 2.Державніслужбовці :..............................................................8

         2.1.Категорії тавидидержавнихсдужбовців

         2.2.Вимоги додержавнихслужбовців :

                   2.2.1. Права йобов’язки

                   2.2.2. Порядокпроходження державноїслужби

                   2.2.3. >Обмеженняпов’язані ізпоходженням державноїслужби

         2.3.Юридична відповідальність

         2.4.Підставиприпинення державноїслужби

>Розділ 3.Корупція яксоціальнеявище :...............................................18

         3.1.  Природа й заподійвиникненнякорупції

         3.2.Основніфакториіснуваннякорупції

         3.3.Перспективирозвиткукорупції

         3.4.Методиборотьби ізкорупцією

         3.5.Антикорупційна діяльність уряду

>Закінчення..............................................................................................33

Списоквикористаноїлітератури.......................................................36


>Вступ

Проблемакорупціїєоднією ізнайбільшактуальних проблемфункціонування української держави йрозвиткунашогосуспільства. Засучасних умівкорупція сталачинником,який реальнозагрожуєнаціональнійбезпеці йконституційному ладу України. Цеявище негативновпливає нарізнісферисуспільного життянашої країни :економіку,політику,управління,соціальні таправовівідносини,суспільнусвідомість,міжнароднізв’язки.[11,с.67]

Колійдеться пропоняття “>державна служба”,важливо матір наувазі івиборнихдержавнихслужбовців, йдержавнихчиновників, якіпризначають на посади,оскільки як Перші, то йдругієоднаковопідзвітними.Проте,політикам легкостверджувати, щозазначенимслужбовцямтребазвітувати самихумовах, що ігромадськимслужбовцям, лише бо смердотіпов’язані ізперіодичнимивиборами, котріпередбачаютьбільшубезпосереднюпідзвітністьсуспільству. Зіншого боці,цяпідзвітністьможе бутисерйознопідірваною,якщо сус-пільство неусвідомлюєзловживаннявладою чипротизаконні дії йзалишаєтьсянеобізнанимстосовнозасобіввиконаннядержавнихобов’язківвиборними чиновниками. Томугласність длявиборнихдержавнихчиновників неменшважлива, ніж длядержавнихслужбовців, якіпризначають на посади. [10, з. 5-19]

>Державний чиновникчастіше заіншихгромадян взмозіопинитися вситуації, деконфліктінтересівєреальним йзначимим, врезультаті чогоможепостраждатинеупередженість думок йз’являєтьсяспокуса чи мотив забезпечитивласні, а чи недержавніінтереси.

>Відповідальність запідтримкустандартів йзниженнярівнякорупції надержавнійслужбіпокладається надержавнуадміністрацію.Кримінальне право >занадто “>грубийінструмент” дляборотьби ізкорупцією надержавнійслужбі, бо:

а)спирається намінімумстандартів;

б)керуєтьсяпереважно примусом, ніжзапобіганням;

в)тягардоказівлежить “обов'язок” уряду.

За правильногорозуміння правиланапряму, щорегулюютьконфліктінтересів у сфері державноїслужби,існуєможливістьствореннясистемизахиступроцесуухваленнядержавнихрішень.Подібна системаспрямована, впершучергу, не так нарозслідуваннядій:покаранняправопорушника после того, як фактвідбувся, але взменшенняризикувиникненнякорупції вмайбутньому. А,щоб система бувефективною, відповідальністьщодозапобіганнякорупції не винна бутивнутрішнімцентралізованимзавданням уряду, азагальноюуправлінськоюфункцією, Якаохоплює усірівнікерівників надержавнійслужбі.

Системакорупціїнаявналише там, де вонастаєчастиноюсистемиуправління – убагатьохвипадкахнастількиневід’ємною, що система має нефункціонує безнеї. Системакорупції >найбільшслабкемісцереформаторів,оскількиновий уряд, щозобов’язується боротися ізкорупцією,виявляєтьсянездатнимреформувати систему,якоювін правити.


>Розділ 1.Державна служба в Україні

 

1.1.Поняття йвиди державноїслужби

>Державна служба, якюридичнийінститут,розглядається втакійгалузі права, якадміністративне право.Розвиткузаконодавства продержавну службу в даний годинунадаєтьсяособливезначення. Це обумовлене,насамперед,тимизмінами, щовідбулися йвідбуваються в нашомусуспільстві йдержаві. Угрудні 1993 року бувприйнята новаКонституція -основний закон країни. Кардинальнозмінилася структура,функціїорганів державної влади, як в центральних органах, то й врегіонах.Проведеніреформи привели дозміниролі й самого державногоапарата, йдержавнихслужбовців.Посталанеобхідністьпідвищенняефективностіфункцій державногоапарата, забезпеченняпрофесіоналізмудержавнихслужбовців,вивчення новихаспектів й проблем державноїслужби вцілому. Завданнязаконодавців,учених,фахівцівускладнена тім, що врадянськийперіодспеціальногозаконодавства продержавну службу не було б, аправовеположенняпрацівників державногоапарата невідрізнялося від правовогоположенняслужбовцівіншихдержавних йсуспільнихустанов,підприємств йорганізацій. Статус всіхслужбовціввизначавсяодноманітно й в трудовомузаконодавстві. Однак, змінуситуаціїпризвела довиділенняслужби органів державної влади йуправління - якособливого роду державноїдіяльності.

>Державна служба в Україні - “>цепрофесійна діяльністьосіб, котрізаймають посади органів та їхніапаратіщодо практичноговиконаннязавдань йфункцій держави таодержуютьзаробітну плату зарахунокдержавнихкоштів.Ці особиниєдержавнимислужбовцями ймаютьвідповідніслужбовіповноваження”.[1,Ст.1]

>Актуальністьданої тимиобумовлена тім, щосамедержавниймеханізмєосновноюланкою уструктурі влади.Цеймеханізм наводитися вдію людьми, а йогофункціїзалежать від кадрового складу. Отже запитаннякомплектуванняорганізованоїдіяльності державногомеханізмуздобуваютьодне ізпершоряднихзначень.

Служба органів,державних йгромадськихорганізаціяхє одним звидівсоціальноїдіяльності людей. Службадержавінерозривнозв'язана із самою Державою,їїроллю вжиттісуспільства. Це одна ізсторіндіяльності державищодоорганізації й правовомурегулюванніособового складудержавнихорганів,іншихдержавнихорганізацій.Державна служба -ценасампередслужіннядержаві,тобтовиконання заїїдорученнямвизначеноїдіяльностіщодореалізації завдань йфункцій держави органів йустановах, якугрунтується за принципамигуманізму йсоціальноїсправедливості, демократизму йзаконності вінтересах народу України.Такевизначення державноїслужбидозволяєвідмежуватидержавно-управлінську діяльність віддіяльностіфахівців у народномугосподарстві, усоціально-культурній сфері, атакожвідмежуватидержавну службу ііншівидислужби. [>4,с.317]

1.2.Принципидежавної службі

>Державна службабудуєтьсявідповідно довизначенихпринципів,тобто заосновними началами, щовизначаютьїї характер.Принципи:

- верховенствоКонституції й законів надіншиминормативнимиправовими актами,посадовимиінструкціями (принципзаконності);

-пріоритет прав йволілюдини й громадянина іобов'язок державногослужбовцядотримувати йзахищати їхні (>служіння народу України);

-єдністьсистеми державної влади, принципподілу влади навиконавчу,законодавчу йсудову,обовязковістьдержавнихрішень дляорганів йкерівників (демократизм йсоціальнасправедливість),

-рівний доступ дослужби (>тобтонезалежно віднаціональності,соціальноїприналежності,переконань й так далі);

- принципєдностіосновнихвимог до державноїслужби:професіоналізм,компетентність,чесність,відданістьсправі,гласність уїїздійсненні;персональна відповідальність завиконанняслужбовихобовязків йдисципліни,дотримання прав тазаконнихінтересіворганів місцевого йрегіонального самоврядування;дотримання правпідприємств,установ йорганізацій,обєднаньгромадян. [>1,Ст.3]

>Державна службазобов'язана своїмвиникненнямдержаві. Зїївиникненням йрозвитком сталарозвиватися й служба,маючи своїмпризначеннямреалізацію завдань йфункцій держави в західних областяхжиттєдіяльностісуспільства, будучинеобхіднимелементомуправління.Організуюча діяльність державиохоплюєрізноманітнісферидіяльностісуспільства, томудержавна службарегулюється нормами не лишеадміністративного права, але й й нормамиіншихгалузей права.

>Особливості роботи державногослужбовця, інші ж, щовін неробитьматеріальнихцінностейбезпосередньо, але йдопомагаєдержавіреалізовувативласніфункції йзадачі ставити заобов'язокдержавізабезпечуватислужбовцяматеріально. Томупокладені наньогообов'язкидержавнийслужбовецьвиконує наоплатнійоснові. Утакийспосібрисами державноїслужби, котрівідрізняютьїї від роботи вбудь-якихінших сферахматеріальноговиробництва чигромадськихорганізаціяхє:здійсненняїї напрофесійнійоснові завинагороду від держави,спеціальнопідготовленими для цогопрацівниками,урегульованість нормамицілого комплексугалузей права.Державна службаєоднієюзісторінорганізаційноїдіяльності держави йзмістїїскладає практичнареалізаціяфункцій й завдань держави. [14, з. 80-85]


>Розділ 2.Державніслужбовці

 

2.1. >Категорії та вйдидержавнихслужбовців

>Вагомезначення дляз’ясування статусу державногослужбовцямає запитаннякласифікаціїдержавнихслужбовців, їхнього можнарозподілити нарізнівиди взалежності від:

—розподілу державної влади —державнихслужбовціворганівзаконодавчої,виконавчої,судової влади;

— характеру державноїслужби —цивільні таспеціалізованідержавніслужбовці;

—обсягупосадових обовязків —посадові особини й особини, що неєпосадовими;

— характеруповноважень, щовизначають роль йступіньучасті уздійсненнідержавно-владнихфункцій —керівники,спеціалісти,технічнівиконавці. [>5,с.90-93]

>Основнимикритеріямикласифікації посаддержавнихслужбовців, згідно ст. 25 Закону “Продержавну службу”,єорганізаційно-правовийрівень органу,якийприймає їхнього на роботу,обсяг й характеркомпетенції наконкретнійпосаді, роль ймісце посади вструктурі державного органу.Встановлюютьсятакікатегорії посадслужбовців:

>першакатегорія – посадиголівдержавнихкомітетів, що неє членами уряду України,голівінших центральнихорганів державноївиконавчої влади приКабінеті міністрів України,ПостійногоПредставника Президента, вРеспубліці Крім,представників Президента, в областях,містахКиєві таСевастополі,першихзаступників Міністрів,першихзаступниківголівдержавнихкомітетів, щовходять у склад уряду,керівниківАдміністрації Президента України,СекретаріатуВерховної Заради України таіншіприрівняні перед тим посади;

другакатегорія – посадизаступниківкерівникаАдміністрації Президента України,заступниківкерівникаСекретаріатуВерховної Заради України,заступниківкерівникаапаратуКабінету міністрів України,керівниківструктурнихпідрозділівСекретаріатуВерховної Заради України,секретаріатівпостійнихкомісійВерховної Заради України,Адміністрації Президента України,апаратуКабінету міністрів України,радників тапомічників Президента України,ГоловиВерховної Заради України,Прем'єр-міністра України,заступників Міністрів,заступниківголівдержавнихкомітетів, котрівходять у склад уряду,першихзаступників,заступниківголівкомітетів таінших центральнихорганів державноївиконавчої влади приКабінеті міністрів України, Першого покровителяПостійногоПредставника Президента, вРеспубліці Крім,першихзаступників главобласних,Київської таСевастопольськоїміськихдержавнихадміністрацій таіншіприрівняні перед тим посади;

>третякатегорія – посадизаступниківкерівниківструктурнихпідрозділів,завідуючих секторами,головнихспеціалістів,експертів,консультантівАдміністрації Президента України,СекретаріатуВерховної Заради України йапаратуКабінету міністрів України,заступниківПостійногоПредставника Президента, вРеспубліці Крім,заступників главобласних,Київської таСевастопольськоїміськихдержавнихадміністрацій,представників Президента, в районах, міст Києва та Севастополя,начальниківуправлінь,самостійнихвідділів ускладіміністерств таінших центральнихорганів державноївиконавчої влади таіншіприрівняні перед тим посади;

>четвертакатегорія – посадиспеціалістівАдміністрації Президента України,СекретаріатуВерховної Заради України йапаратуКабінету міністрів України,заступниківначальниківуправлінь,самостійнихвідділів (>підвідділів)міністерств таінших центральнихорганів державноївиконавчої влади,керівниківуправлінь,відділів, службобласних,Київської таСевастопольськоїміськихдержавнихадміністрацій таіншіприрівняні перед тим посади;

>п'ятакатегорія – посадиспеціалістівміністерств,інших центральнихорганів державноївиконавчої влади,заступниківпредставників Президента, в районах, районах міст Києва та Севастополя,заступниківкерівниківуправлінь,відділів, службобласних,Київської таСевастопольськоїміськихдержавнихадміністрацій,спеціалістівапаратуцихадміністрацій таіншіприрівняні перед тим посади;

>шостакатегорія – посадикерівниківуправлінь,відділів, службрайонних,районних умістахКиєві таСевастополідержавнихадміністрацій,спеціалістиуправлінь,відділів, службобласних,Київської таСевастопольськоїміськихдержавнихадміністрацій таіншіприрівняні перед тим посади;

>сьомакатегорія – посадиспеціалістіврайонних, умістахКиєві таСевастополідержавнихадміністрацій, їхніуправлінь йвідділів таіншіприрівняні перед тим посади.

>Віднесенняіснуючих посаддержавнихслужбовців, неперелічених у цьомурозділі, атакожвіднесення довідповідноїкатегорії нових посаддержавнихслужбовців проводитисяКабінетом міністрів України запогодженням ізвідповіднимдержавним органом. [13, з. 91-100]

>Вивчаючи запитання провиди державноїслужби,слід матір наувазі, що назаконодавчомурівніце запитання неврегульоване.Немає єдиної думи із цого приводу й внауці.Найчастішедержавну службукласифікують натаківиди, як:

а) службу органівзаконодавчої,виконавчої тасудової влади;

б)цивільну тамілітаризовану (>воєнізовану) службу;

в)цивільну (органівзаконодавчої,виконавчої влади) таспеціалізовану (>військову,дипломатичну,митну, вправоохоронних органах таін.).

2.2. >Вимогі будпро буд>ержавних з>лужбовців

 

2.2.1.Обов'язки й правадержавнихслужбовців.

Право надержавну службумаютьгромадяни Українинезалежно відпоходження,соціального ймайнового стану,расової й національноїприналежності,статі,політичнихпоглядів,релігійнихпереконань,місцяпроживання, котрі здобуливідповіднуосвіту йпрофесійнупідготовку тапройшли увстановленому порядкуконкурснийвідбір, чи заіншоюпроцедурою,передбаченоюКабінетом міністрів України.

>Громадяни України, котрівпершезараховуються надержавну службу,приймають Присягу такогозмісту: ">Повністюусвідомлюючи своювисоку відповідальність,урочисто присягаю, що будувірнослужитинародові України,сувородотримуватиКонституції та законів України,сприятивтіленню їхнього у життя,зміцнювати їхнього авторитет,охороняти права,свободи йзаконніінтересигромадян, ізгідністю нестивисокезвання державногослужбовця,сумлінновиконувати своїобов'язки".

>Державнийслужбовецьпідписує текстПрисяги,якийзберігається замісцем роботи. ПроприйняттяПрисягиробитьсязапис утрудовійкнижці.”

Неможуть бутиобраними чипризначеними на посаду в державномуоргані та йогоапараті особини, котрівизнані увстановленому порядкунедієздатними;маютьсудимість; увипадкуприйняття на службу будутьбезпосередньопідпорядковані чипідлеглі особам, котріє їхньогоблизькими родичами чи свояками; віншихвипадках,встановлених законами України.

>Державнийслужбовець винен:сумлінновиконувати своїслужбовіобовязки;шанобливоставитися догромадян,керівників йспівробітників,дотримуватисявисокої культуриспілкування; недопускатидій йвчинків, котріможутьзашкодитиінтересам державноїслужби чи негативновплинути нарепутацію державногослужбовця.Згідно ст. 10 Закону “Продержавну службу”основнимиобов'язкамидержавнихслужбовцівє:додержанняКонституції України таіншихактівзаконодавства України; забезпеченняефективної роботи тавиконаннязавданьдержавнихорганіввідповідно до їхньогокомпетенції;недопущенняпорушень прав й свободлюдини та громадянина;безпосереднєвиконанняпокладених нимислужбовихобовязків,своєчасне йточневиконаннярішеньдержавнихорганів чипосадовихосіб,розпоряджень йвказівоксвоїхкерівників;збереження державноїтаємниці,інформації прогромадян, що сталаїмвідома под годинувиконанняобовязків державноїслужби, атакожіншоїінформації, котра згідно іззаконодавством непідлягаєрозголошенню;постійневдосконаленняорганізаціїсвоєї роботи йпідвищенняпрофесійноїкваліфікації;сумлінневиконаннясвоїхслужбових обовязків,ініціатива йтворчість вроботі.

>Державнийслужбовець винен умежахсвоїхповноважень. Уразіодержаннядоручення, якусуперечитьчинномузаконодавству,державнийслужбовецьзобов'язанийневідкладно вписьмовійформідоповісти процепосадовійособі, Яка даладоручення, а й уразінаполягання на йоговиконанні -повідомитивищу запосадою особу.

>Державніслужбовцімають право:користуватися правами й свободами, котрігарантуютьсягромадянам УкраїниКонституцією й законами України;брати доля врозглядіпитань йприйнятті вмежахсвоїхповноваженьрішень;одержувати віддержавнихорганів,підприємств,установ йорганізацій,органів місцевого тарегіонального самоврядуваннянеобхіднуінформацію ізпитань, що належати до їхнікомпетенції; наповагуособистоїгідності,справедливе йшанобливеставлення до собі із боцікерівників,співробітників йгромадян;вимагатизатвердженнякерівникомчітковизначеногообсягуслужбовихповноважень запосадоюслужбовця; на оплату роботизалежно від посади, якоївінзаймає, рангу,якиййомуприсвоюється,якості,досвіду та стажу роботи;безперешкодноознайомлюватись ізматеріалами, щостосуютьсяпроходження ним державноїслужби, в необходимихвипадкахдаватиособистіпояснення; напросування послужбі ізурахуваннямкваліфікації таздібностей,сумлінноговиконаннясвоїхслужбових обовязків, доля в конкурсах назаміщення посад болеевисокоїкатегорії;вимагатислужбовогорозслідування ізметоюзняттябезпідставних, на думкуслужбовця,звинувачень чипідозри; наздорові,безпечні таналежні длявисокопродуктивної роботиумови роботи; насоціальний йправовий захиствідповідно до його статусу;захищати своїзаконні права таінтереси увищестоящихдержавних органах та у судновому порядку.Конкретніобов'язки та правадержавнихслужбовціввизначаються наосновітиповихкваліфікаційних характеристик йвідображаються упосадовихположеннях таінструкціях, щозатверджуютьсякерівникамивідповіднихдержавнихорганів умежах закону та їхнікомпетенції. [>6,с.76-78]

 

2.2.2. Порядок >проходження буд>ержавної з>лужби

Законпередбачає йтакийпроцесуальний аспект державноїслужби, якїїпроходження, щовключає порядок надходження,перебування йзвільненнязіслужби.Також залишаєтьсястаття пропросування подержавнійслужбі.Вонагарантуєпросування, заумовиуспішноговиконанняпосадових обовязків, ізурахуваннямрезультатівстажування,проходження,підвищеннякваліфікації чиперекваліфікації,рекомендаціїатестаційноїкомісії.Слідтакожзазначитинаявність з статтею, щовстановлюєпідстави та порядоквідставки державногослужбовця. Законвстановлює порядоквідставкиосіб, щозаміщаютьконституційні іадміністративні посади,називаючитимчасовувідставку, зазаявою особини, Яказаймаєвищу чиголовнудержавну посаду, у зв'язкузіскасуванням державної посади. Утакийспосібзаконодавствонадаєдержавнимслужбовцямдодатковігарантії віднеправомірногозвільнення.Прийняття надержавну службу на посадитретьої -сьомоїкатегорій,передбаченихстаттею 25 цого Закону,здійснюється наконкурснійоснові,крімвипадків, колиіншевстановлено законами України. Порядокпроведення конкурсу длявступу надержавну службурегулюєтьсяПоложенням, що затверджуєтьсяКабінетом міністрів України.дані провакансії посаддержавнихслужбовцівпідлягаютьпублікації тапоширенню череззасобимасовоїінформації непізніш як замісяць допроведення конкурсу.

Президент України, ГоловаВерховної Заради України, члени уряду України,главимісцевихдержавнихадміністраціймають правосамостійнодобирати таприйматиосіб на посадисвоїхпомічників,керівниківпрес-служб,радників йсекретарів згідно ізштатнимрозписом йкатегорією, щовідповідаєпосаді. Порядокперебування надержавнійслужбі такихосібустановлюєтьсявідповідними органами.

 

2.2.3.Обмеження,пов'язані ізпроходженням державноїслужби

>Державнийслужбовець чиінша особа,уповноважена навиконанняфункцій держави, згідно ст. 5 Закону України “Проборотьбу ізкорупцією” помиляюся:

 а)сприяти,використовуючисвоєслужбове становище,фізичним йюридичним особам уздійсненні нимипідприємницькоїдіяльності, а це уотриманнісубсидій,субвенцій,дотацій,кредитів чипільг ізметою незаконногоодержання зацематеріальних благ,послуг,пільг чиіншихпереваг;

б)займатисяпідприємницькоюдіяльністюбезпосередньо чи черезпосередників чипідставнихосіб, бутиповіренимтретіхосіб усправах державного органу, вякому вон працює, атакожвиконувати роботу наумовахсумісництва (>крімнаукової,викладацької,творчоїдіяльності, атакожмедичної практики);

в)входитисамостійно (>крімвипадків, колидержавнийслужбовецьздійснюєфункції ізуправлінняакціями (>частками, паями), що належатидержаві, тапредставляєінтереси держави враді товариства (>спостережнійраді) чиревізійнійкомісіїгосподарського товариства), черезпредставника чипідставнихосіб у складправління чиіншихвиконавчихорганівпідприємств,кредитно-фінансовихустанов,господарських товариств,організацій,спілок,обєднань,кооперативів, щоздійснюютьпідприємницьку діяльність;

р)відмовлятифізичним таюридичним особам вінформації,наданняякої передбаченеправовими актами,умиснозатримуватиїї,надаватинедостовірну чинеповнуінформацію.

>Державніслужбовці неможутьбрати доля встрайках тавчинятиінші дії, щоперешкоджають нормальномуфункціонуванню державного органу. [13, з. 91-100]

>Іншіобмеження,пов'язані ізпроходженням державноїслужбиокремимикатегоріямидержавнихслужбовців,встановлюютьсявиключнозаконодавчими актами України [>2,ст. 16 ]

 

2.3.Підставиприпиненняправовідносин

>Крімзагальнихпідстав,передбачених Кодексом законів пропрацю України (>звільнення завласнимбажанням, із переведення, узвязку ізпереїздом нановемісцепроживання),стаття 30 Закону “Продержавну службу”передбачаєнаступніпідстави дляприпинення державноїслужби:

1)порушення умівреалізації права надержавну службу (>відсутністьвідповідноїосвіти чипрофесійноїпідготовки,непроходження конкурсноговідбору й т.п.);

2)недотриманняпов'язаних зпроходженням державноїслужбивимог (скоєннякорупційнихдій чиіншихдій, щоперешкоджають нормальномуфункціонуванню державного органу);

3)досягненнядержавнимслужбовцем межовоговікупроходження державноїслужби;

4)відставкидержавнихслужбовців, котрізаймають посадипершої чидругоїкатегорії, за станомздоровя, увипадкахпринциповоїнезгоди ізрішеннямдержоргану чипосадової особини,примушування довиконаннярішення, якусуперечитьчинномузаконодавству, чиможезавдатишкодигромадянам чипідприємствам;етичнихперешкод дляперебування наслужбі;

5)виявлення чивиникненняобставин, щоперешкоджаютьперебуванню державногослужбовця надержавнійслужбі (>наявністьблизькихродиннихзвязків;притягнення докримінальноївідповідальності;судимість;визнання врезультатізахворюваннянедієздатним);

6)відмови державногослужбовця відприйняття чипорушенняПрисяги;

7)неподання чиподаннядержавнимслужбовцемнеправдивихвідомостейщодо йогодоходів.

Задержавнимислужбовцями, котрізаймали посадипершоїкатегорії не меншетрьох років йзвільнені у зв'язку ззміною складу органу, де смердотіпрацювали, чизакінченнямтермінуповноважень цого органу,зберігаєтьсясередньомісячнийзаробіток наперіодпрацевлаштування, але й одного року.

Уразівідставки державногослужбовця,який недосягпенсійноговіку, але ймаєдостатній дляпризначенняпенсії стаж (для чоловіків - 25, дляжінок - 20 років) йвідпрацював на посадахпершої чидругоїкатегорії неменш якп'ять років,йомувиплачуєтьсящомісячно 85відсотків йогопосадового окладу ізурахуванням надбавок за ранг та завислугу років додосягненняпенсійноговіку.

 

2.4. >Юридична відповідальністьдержавнихслужбовців

>Особи,винні упорушеннізаконодавства продержавну службу, несутьцивільну,адміністративну чикримінальну відповідальність згідно зчиннимзаконодавством.Вчиненняособою,уповноваженою навиконанняфункцій держави,будь-якого ззазначених узаконікорупційнихдіянь,якщо воно та немістить складузлочину,тягне за собоюадміністративну відповідальність увигляді штрафу віддвадцятип’яти допятдесятинеоподаткованихмінімумівдоходівгромадян йзвільнення із посади чиіншеусунення відвиконанняфункцій держави. Таким особамзабороняєтьсязаймати посади органів та їхніапаратіпротягомтрьох років із дня їхнізвільнення.

>Такожпередбачена відповідальність запорушенняспеціальнихобмежень,встановлених дляосіб,уповноважених навиконанняфункцій держави. Так,порушенняособоюобмежень,якщо воно та немістить складузлочину,тягне за собоюадміністративнестягнення увигляді штрафу відпятнадцяти додвадцяти п'ятинеоподаткованихмінімумівдоходівгромадян.Повторнепротягом рокупорушеннябудь-якого ззазначенихобмеженьтягне за собоюадміністративну відповідальність увигляді штрафу віддвадцяти п'яти допятдесятинеоподаткованихмінімумівдоходівгромадян йзвільнення із посади чиіншеусунення відвиконанняфункцій держави. [>2,ст.5]

>Порушенняособоювимогщододекларуваннядоходівтягне за собоюадміністративну відповідальність увигляді штрафу відпятнадцяти додвадцяти п'ятинеоподаткованихмінімумівдоходівгромадян йзвільнення із посади чиіншеусунення відвиконанняфункцій держави, атакожєпідставою длявідмови упризначенні на посаду та дляпозбавлення правабалотуватись удепутати чи навиборні посади вдержавніоргани.

>Неподання чиневчаснеподаннядержавнимслужбовцемвідомостей провідкриття валютногорахунку віноземному банкутягне за собоюадміністративну відповідальність увигляді штрафу відпятнадцяти додвадцяти п'ятинеоподаткованихмінімумівгромадян йзвільнення із посади чиіншеусунення відвиконанняфункцій держави.


>Розділ3.Корупція яксоціальнеявище

 

3.1.Природа й заподійвиникнення українськоїкорупції

>Поняттякорупції узагальноприйнятомурозумінні цогоявищавперше було бсформульовано34-юСесієюГенеральноїАсамблеї ООН у 1979 р.Фахівцямицієїорганізаціїкорупціювизначено як «>виконанняпосадовими особамибудь-якихдій чи жбездіяльність у сферівиконання їхньогопосадовихповноважень завинагороду увсякійформі вінтересах того,хтонадаєцювинагороду, як ізпорушеннямпосадовихінструкцій, то й без їхніпорушення».

Закон України «Проборотьбу ізкорупцією»трактуєкорупцію як «діяльністьосіб,уповноважених навиконанняфункції держави,спрямована напротиправневикористаннянаданихїмповноважень дляодержанняматеріальних благ,послуг,пільг чиіншихпереваг, котрі непередбачаютьсячиннимзаконодавством». [>2,Ст.3]

як укожномуукраїнськомузаконі,якийпишеться, так бімовити, для собі,законодавцізалишилидекілька хорошихдірок.По-перше,якщоуповноважена особапротиправневикористала своїповноваження не «ізметоюотриманняматеріальних благ» тощо, а бо,наприклад, його попросила дружина, то,виходить,це уже ажніяк некорупція. І Єдиний шанс довести судуобґрунтованість такогозвинувачення –переконати його у боотримананагорода непередбаченазаконодавством. У нашомуприкладі цогозробити невдасться. [ 7, з. 30-31.]

>Інша сторона цоговизначеннящецікавіша. Закономвстановлюютьсятакісуб’єктикорупційнихдіянь:державніслужбовці,народнідепутати України, АРК таІншихорганівзаконодавчої влади. Длявідновленнясоціальноїсправедливості у 1997році допочесного списку внесли йпосадовихосіб місцевогосаморядування.

Рядфахівцівнамагаютьсякваліфікуватикорупцію,піддавшицеявищепевнійструктуризації.Наприклад, М. Джонстон усвоїй роботи «>Політичнінаслідкикорупції»визначаєчотириголовніїїтипи:

 –хабарництво уторгівлі,пов'язане ізфункціонуваннямчорногоринку,протизаконнимифінансовими тамайновимиопераціями,ухиленням відсплатиподатків,фальсифікацієюфінансовихдокументів.

 –патронажна система, щовиникає, як правило, тоді, колиреалізаціянезаконнихугодконцентрується до рукобмеженоїкількостиосіб чиорганізацій.Діячі, котріконтролюютьпатронажнісистеми,намагаютьсямонополізувати уладові аж довстановленняповного контролю задіяльністюлеґітимного уряду .

 – непотизм (дружба чикумівство)призводить довиникненнянесправедливих великих вчинок приукладанніугод,призначенняродичів навузлові посади всистеміуправління,пільговоїкупівлівласности, доступу дотвердих валют тощо

 –кризовакорупція – роботавеликоїкількостібізнесменів вумовахризику, коли предметомкупівлі-продажустаютьрішенняофіційнихорганів, котріможутьпризвести до великихполітичнихзрушень чизмін у стране

>Наявність тапроцвітання всіхчотирьохтипівкорупції в Українієсвідченням того, щоукраїнськакорупціяєсистемною. Навідміну відрозвиненихкраїн, декорупція частовражаєяку-небудь однускладовучастину політики –впливовуспілку чиполітичнупартію,наприклад. Україна жєменшзахищеноюсистемоюінститутів й «>охороннимиорганізаціями», щодозволяєбільшості тихий,хтомає «доступ докорумпованоготіла»,використовувати його у тому,щоб простовижити, апривілейованійменшості –продовжуватисвоєзбагачення.

>Щодопершоїкатегорії (>більшості), тоосновноюдетермінантоюкорупціїзалишаєтьсянизьказаробітнаплатня, в основномусереддержавнихслужбовців. Цепризводить допояви «>мертвих душ» удержавних списках,незрозумілих таневиправданихвідряджень,залучення «собі якекспертасобі» длянаданняконсультацій (таотримання нихвідповідноїплатні).Розвитокт.зв. «>медичного таосвітнього шантажу»тежналежить доцієїсфери.

>Щододругоїкатегорії (>меншості), то яутримаюсь відбудь-якихтеоретичнихдоповнень. За тім ж законом «Проборотьбу ізкорупцією», смердотіповинніоприлюднювати своїподатковідекларації таповідомляти провідкриттязакордоннихрахунків.

 

>3.2.Основніфакториіснуваннякорупції

Тут ужепобіжно булизгаданідекілька причинкорупції.Далі якщо проведено їхньогосистематизацію. В частности, уКонцепціїборотьби ізкорупцієювиділенопередумови,властивіпевноюмірою всімкраїнамперехідного типу, атакож тих, щопов’язані ізпрорахунками таіншиминедоліками упроведеннісуспільнихперетвореньбезпосередньо в Україні.Публічневизнаннябагатьохфакторів уже можна було б бвважатипершимкроком на шляхуборотьби ізкорупцією,якбивін не був йостаннім. [ 7, з. 30-31.]

Отже,передумовамикорупції українахперехідного типує:

–відсутністьстратегіїформування новогосуспільного ладу;

–недооцінкаролі державногорегулювання уперетвореннях;

–наявністьполітичних сил, щопрагнуть Повернення старого ладу;

–залишкироздутого старогоапаратунеобґрунтовано широкимиповноваженнями;

– зміну формвласности іутвореннякорпоративнихугрупувань йкланів;

 –прагнення всіх,навітькримінальних структур,вирішити своїпроблеми черездержавнийапарат;

 –масова змінузаконодавчих йправових норм,послаблення контролю за їхнівиконанням;

 –значне збільшеннякількостімайже необізнаних ізнаціональнимзаконодавством йправопорядкоміноземнихпідприємців таінвесторів, котрі сталилегкоюздобиччюкорупціонерів;

>Передумовикорупції в Україні:

 –декларативністьбагатьохреформаторськихнамірів тарішень влади, їхніобмеженість,зволікання танепослідовність упроведенні реформ;

 –переведення державноївласності уприватну вінтересах окремих груп,тіньових структур йкланів;

 –криміналізаціяекономічнихвідносин;

 –пасивністьправоохоронних таіншихдержавнихорганівщодопритягненнявинних укорупційнихвчинках довідповідальності, що стало стимуломбезкарностікорупційнихдіянь;

 –поширеність усуспільстві думи про корумпованість влади, пропріоритетність болеежорстокогопокараннявинних увчиненнікорупційнихдіянь, а чи неусунення причин та умівостанніх;

 –сприянняформуванню такихуявлень череззасобимасовоговпливу на населення завідсутностіспрямованоїантикорупційноїпротидії.

Зазмістомвиділяютьсятакігрупибезпосередніх причин та уміврозвиткукорупції:

 –політичні (>замкнутістьсистемиуправління,їїповільнийрозвиток,відсутністьсистемивихованняпатріотичнихпочуттів,моральнихякостей,поверховість упроведенніантикорупційної політики,відсутність державноїініціативищодоствореннягромадськихформувань,незалежнихнедержавних структур длязростанняактивності населення уборотьбі ізкорупцією);

 –економічні (>несприятливий режимдіяльностіпідприємств,відсутністьпрозоростібагатьохекономічнихпроцесів й т.п.);

 –правові (>відсутністьцілісноїсистемиантикорупційнихзасобів,невизначеністьвідповідальності закорупційнідіяння,формальний характерчинноїсистемидекларуваннядоходів,неповневизначеннясуб'єктів,нецілеспрямованістьправоохороннихорганівщодовиконанняправовихвимог увиявленнікорупційнихдіянь,викриттівинних у їхньоговчиненні);

 –організаційно-управлінські (>відсутністьчіткоїрегламентаціїдіяльностіпосадовихосіб,поширеність укадровійполітицівипадківзаміщення посад череззнайомство,відсутністьмеханізмівунеможливленняприйняття на службулідерів йчленівзлочиннихугрупувань,відсутність окремихпрацівників, щоконтролювали бцю сферу);

 –соціально-психологічні (>нерозвиненістьгромадянськоїсвідомості,корисливаспрямованістьдержавнихслужбовців,професійна та моральнадеформаціячастиникерівників, щовиявляється упоблажливомуставленні докорупції) таін.

>Вартозазначити й тієї факт, що,хоча суд зовсім не входити у десяткунайкорумпованішихінститутів,судовагілка влади миємайжепідконтрольноювиконавчій, щоніяк несприяєоб’єктивностіпроцесів.

 

3.3. >Перспективирозвиткупротидіїкорупції

На початку вжеперерахованоелементизаконодавчоїбазиборотьби ізкорупцією.Вказано й надеякі «>дірки» уЗаконі «Проборотьбу

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація