Реферати українською » Государство и право » Державне управління в сфері охорони здоров'я


Реферат Державне управління в сфері охорони здоров'я

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Курсова робота

ізадміністративного права України

потемі:

">ДЕРЖАВНЕУПРАВЛІННЯ УСФЕРІОХОРОНИЗДОРОВ’Я"


>Зміст

 

>Вступ

1.Основніпринципидіяльностідержавних танедержавнихорганізацій йустанов,щодоохорониздоров’я

2.Вищіоргани на котріпокладеновирішенняпитань державної політикиохорониздоров’я        

2.1Міністерствоохорониздоров'я України та йогоосновні заподіяння

2.2Комітет із контролю за наркотиками, як органвиконавчої влади й його діяльність

3.Установи тазакладиохорониздоров’я й їхньогоекспертніфункції

3.1Експертизатимчасовоїнепрацездатностігромадян

3.2Військово-лікарськаекспертиза

3.3Судово-медична йсудово-психіатричнаекспертиза

3.4Патологоанатомічнірозтини

>Висновки

Списоклітератури


>Вступ

>Охороназдоров'я —це системазаходів,спрямованих на забезпеченнязбереження йрозвиткуфізіологічних йпсихологічнихфункцій,оптимальноїпрацездатності тасоціальноїактивностілюдини примаксимальнійбіологічноможливійіндивідуальнійтривалості життя.

Кожна людинамаєприродненевід'ємне йнепорушне декларація проохоронуздоров'я.

>Суспільство й держававідповідальні переднинішнім ймайбутнімипоколіннями зарівеньздоров'я йзбереженнягенофонду народу України,забезпечуютьпріоритетністьохорониздоров'я вдіяльності держави,поліпшення умів роботи,навчання,побуту йвідпочинку населення,розв'язанняекологічних проблем,вдосконаленнямедичноїдопомоги йзапровадження здорового способу життя.

>Стаття 3Конституції Українинаголошує, щоздоров'ялюдиниєоднією ізнайвищихсоціальнихцінностей, забезпеченняякої — один ізголовних обовязків держави.

>Подальшіїїнорми (з статтею 24, 27, 34, 49, 50 тощо)визначають, щокоженмає декларація проохоронуздоров'я,медичнудопомогу тамедичнестрахування.Вонавстановлює, щоохороназдоров'язабезпечуєтьсядержавнимфінансуваннямвідповіднихсоціально-економічних,медико-санітарних йоздоровчо-профілактичнихпрограм. Державастворюєумови дляефективного й доступного для всіхгромадянмедичногообслуговування, а й удержавних йкомунальних заставахохорониздоров'ямедичнадопомоганадається безоплатно.

>Конституційними нормамитакожзакріплено, щоіснуючамережалікувальнихзакладів неможе бутискорочена й державасприяє їхнірозвиткунезалежно відформивласності.

>Виходячи ізКонституції України, державагарантує усімгромадянамреалізацію їхні прав угалузіохорониздоров'я шляхом:

а)створеннярозгалуженоїмережізакладівохорониздоров'я;

б)організації йпроведеннясистемидержавних йгромадськихзаходівщодоохорони тазміцненняздоров'я;

в)подання усімгромадянамгарантованогорівнямедико-санітарноїдопомоги уобсязі, щовстановлюєтьсяКабінетом міністрів України;

р)здійснення державного йможливостігромадського контролю танагляду вгалузіохорониздоров'я;

буд)організації державноїсистемизбирання,обробки йаналізусоціальної,екологічної таспеціальноїмедичноїстатистичноїінформації;

е)встановленнявідповідальності запорушення прав йзаконнихінтересівгромадян угалузіохорониздоров'я.


1. >Основніпринципидіяльностідержавних танедержавнихорганізацій йустанов,щодоохорони здоровийя

>Основними принципами, на якібазується діяльністьдержавних танедержавнихорганізацій йустановщодоохорониздоров'я в Україніє:

•визнанняохорониздоров'япріоритетнимнапрямомдіяльностісуспільства й держави, одним ізголовнихчинниківвиживання тарозвитку народу України;

•дотримання прав й свободлюдини й громадянина вгалузіохорониздоров'я та забезпеченняпов'язаних із нимидержавнихгарантій;

•гуманістичнаспрямованість, забезпеченняпріоритетузагальнолюдськихцінностей надкласовими,національними,груповими чиіндивідуальнимиінтересами,підвищениймедико-соціальний захистнайбільшвразливихверств населення;

•рівноправністьгромадян, демократизм йзагальнодоступністьмедичноїдопомоги таіншихпослуг вгалузіохорониздоров'я;

•відповідністьзавданням йрівнюсоціально-економічного та культурногорозвиткусуспільства,науковаобґрунтованість,матеріально-технічна йфінансовазабезпеченість;

•орієнтація насучасністандартиздоров'я тамедичноїдопомоги,поєднаннявітчизнянихтрадицій йдосягнень зсвітовимдосвідом вгалузіохорониздоров'я;

•попереджувально-профілактичний характер,комплекснийсоціальний,екологічний тамедичнийпідхід доохорониздоров'я;

•багатоукладністьекономікиохорониздоров'я йбагатоканальністьїїфінансування,поєднаннядержавнихгарантій іздемонополізацією тазаохоченнямпідприємництва йконкуренції;

•децентралізація державногоуправління,розвиток самоврядуваннязакладів тасамостійностіпрацівниківохорониздоров'я направовій йдоговірнійоснові.

Основизаконодавства України проохоронуздоров'я (ст. 6),конкретизуючинормиКонституції України,встановлюють, що правогромадян наохоронуздоров'япередбачає:

а)життєвийрівень,включаючиїжу,одяг,житло,медичнийдогляд тасоціальнеобслуговування й забезпечення,якийєнеобхідним дляпідтриманняздоров'ялюдини;

б)безпечне для життя, іздоров'янавколишнєприроднесередовище;

в)санітарно-епідемічнеблагополуччя територї йнаселеного пункту, де громадянинпроживає;

р)безпечні йздоровіумови роботи,навчання,побуту тавідпочинку;

буд)кваліфікованумедико-санітарнудопомогу,включаючивільнийвибірлікаря й заставіохорониздоров'я;

е)достовірну тасвоєчаснуінформацію про стан свогоздоров'я йздоров'я населення,включаючиіснуючі йможливіфакториризику та їхньогоступінь;

>є) доля вобговоренніпроектівзаконодавчихактів йвнесенняпропозиційщодоформування державної політики вгалузіохорониздоров'я;

ж) доля вуправлінніохороноюздоров'я тапроведеннігромадськоїекспертизи ізцихпитань у порядку,передбаченомузаконодавством;

із)можливістьоб'єднання вгромадськіорганізації ізметоюсприянняохороніздоров'я;

і)правовий захист відбудь-якихнезаконних формдискримінації,пов'язаних з станомздоров'я;

й)відшкодуваннязаподіяноїздоров'юшкоди;

>ї)оскарженнянеправомірнихрішень йдійпрацівників,закладів таорганівохорониздоров'я;

і)можливістьпроведеннянезалежноїмедичноїекспертизи уразінезгоди громадянина ізвисновками державноїмедичноїекспертизи,застосування доньогозаходівпримусовоголікування та віншихвипадках, колидіямипрацівниківохорониздоров'яможуть бутиущемленізагальновизнані правалюдини й громадянина.


2. >Вищіоргани на котріпокладеновирішенняпитань державної політикиохорони здоровийя

Основу державної політикиохорониздоров'яформуєВерховна Рада України шляхомзакріпленняконституційних йзаконодавчих засідокохорониздоров'я,визначенняїї мети,головнихзавдань,напрямів,принципів йпріоритетів,встановленнянормативів йобсягів бюджетногофінансування,створеннясистемивідповіднихкредитно-фінансових,податкових,митних таіншихрегуляторів,затвердженняперелікукомплексних йцільовихзагальнодержавнихпрограмохорониздоров'я.

Длявирішенняпитаньформування державної політикиохорониздоров'я приВерховній раді Україниможутьстворюватисядорадчі таекспертніоргани ізпровіднихфахівців угалузіохорониздоров'я тапредставниківгромадськості. Порядокстворення тадіяльностіцихорганіввизначаєтьсяВерховноюРадою України.

>Складовою державної політикиохорониздоров'я в Україніємісцеві йрегіональнікомплексні тацільовіпрограми, щоформуютьсяВерховноюРадоюАвтономноїРеспубліки Крім, органами місцевого йрегіонального самоврядування тавідображаютьспецифічніпотребиохорониздоров'я населення, якупроживає навідповіднихтериторіях.

>Реалізація державної політикиохорониздоров'япокладається наоргани державноївиконавчої влади.

>Особливу роль у цьомупроцесівідіграє Президент України;ЙогощорічнадоповідьВерховній раді,передбачаєзвіт про станреалізації державної політики вгалузіохорониздоров'я.

Президент Українивиступає гарантом правагромадян наохоронуздоров'я,забезпечуєвиконаннязаконодавства проохоронуздоров'я системоюорганів державноївиконавчої влади проводити у життядержавнуполітикуохорониздоров'я таздійснюєіншіповноваження,передбаченіКонституцією України.

>Кабінет міністрів Україниорганізуєрозробку таздійсненнякомплексних йцільовихзагальнодержавнихпрограм,створюєекономічні,правові таорганізаційнімеханізми, щостимулюютьефективну діяльність вгалузіохорониздоров'я,забезпечуєрозвитокмережізакладівохорониздоров'я,укладаєміжурядові догоди йкоординуєміжнароднеспівробітництво ізпитаньохорониздоров'я, амежахсвоєїкомпетенціїздійснюєіншіповноваження,покладені наоргани державноївиконавчої влади вгалузіохорониздоров'я.

>Міністерства,відомства таіншіцентральніоргани державноївиконавчої влади вмежахсвоєїкомпетенціїрозробляютьпрограми йпрогнози вгалузіохорониздоров'я,визначаютьєдинінауковообґрунтованідержавністандарти,критерії тавимоги, щомаютьсприятиохороніздоров'я населення,формують йрозміщуютьдержавнізамовлення ізметоюматеріально-технічного забезпеченнягалузі,здійснюютьдержавний контроль йнагляд таіншувиконавчо-розпорядчу діяльність вгалузіохорониздоров'я.

Рада міністрівАвтономноїРеспубліки Крім,місцевідержавніадміністрації,органи місцевого самоврядуванняреалізуютьдержавнуполітикуохорониздоров'я вмежахсвоїхповноважень,передбаченихзаконодавством.

>Спеціальноуповноваженимцентральним органомдержавноївиконавчої влади вгалузіохорониздоров'яєМіністерствоохорониздоров'я.

 

2.1Міністерствоохорониздоров'я України та йогоосновні заподіяння

>ОсновнимизавданнямиМіністерствоохорониздоров'я Україниє:

>розробкапріоритетнихнапрямівдіяльності національноїслужбиохорониздоров'я, забезпеченнягарантованогорівнякваліфікованоїмедичноїдопомогинаселеннюзакладамиохорониздоров'я всіх формвласності;

>здійсненнязаходів,спрямованих нарозвитокпрофілактичногонапряму вохороніздоров'я населення,формування здорового способу життя;

забезпеченнянаданнядержавнимизакладамиохорониздоров'язагальнодоступної,переважнобезплатної,висококваліфікованоїмедичноїдопомогинаселенню;

>сертифікаціярівнямедичнихпослуг, щонадаютьсянаселеннюзакладамиохорониздоров'янезалежно від формвласності та особами, котрізаймаютьсяіндивідуальноюмедичноюдіяльністю;

>розробкапрогнозів йпоказниківрозвитку національноїслужбиохорониздоров'я,пов'язаних ззмінами формвласності;

>охорона материнства йдитинства;

>розробка йкоординаціязаходівщодо забезпеченнясанітарно-епідемічногоблагополуччя населення;

>здійсненнямедичного контролю йвидачадозволів назастосуванняліків й методик,організаціюпромисловоговипуску чизакупівлюлікарськихзасобів,бактерійних йвіруснихпрепаратів,іншихвиробівмедичногопризначення,нагляд за їхніпостачаннямнаселенню тазакладамохорониздоров'я;

>розвитокпріоритетнихнапрямівнауковихдосліджень угалузімедицини й забезпечення їхніефективності,впровадження в практикудосягнень науки,техніки й передовогодосвіду;

організаціяпідготовкимедичних йфармацевтичнихпрацівників,удосконалення їхнього знань йпрактичнихнавичок;

>координаціярозвиткумережізакладівохорониздоров'я.

>Міністерствоохорониздоров'я Українивідповідно допокладених наньогозавдань:

•забезпечуєреалізацію державної політикищодоохорониздоров'я,розробляєпроективідповіднихдержавнихпрограм з перспективи, вносити доКабінету міністрів Українипропозиції про їхньогофінансове забезпечення;

•здійснюєкоординаціюдіяльностізакладівохорониздоров'я,науково-дослідних,іншихпідприємств йустанов, щоперебувають в йогофункціональномууправлінні, ізпитаньдіагностики,лікування йпрофілактикизахворювань,формування здорового способу життя,охорони територї України відзанесення йпоширеннякарантинних таіншихінфекційнихзахворювань й забезпеченнясанітарно-епідемічногоблагополуччя населення;

•організуєвивченнявпливунавколишнього природногосередовища наздоров'ялюдини,розробляє заходь,спрямовані нанедопущенняшкідливоговпливуфакторівнавколишньогосередовища наздоров'ялюдини,бере доля ввизначеннінапрямів тапроведенні разом ізіншимицентральними органами державноївиконавчої влади України,Радою міністрівАвтономноїРеспубліки Крім,обласними,Київською таСевастопольськоюміськимидержавнимиадміністраціями роботи ізметоюзапобіганняхворобам,зниженнязахворюваності,інвалідності тасмертності;

•готує таподає до урядупропозиції пропідписанняміжурядовихугод ізпитаньохорониздоров'я;

•розробляє разом ізАкадемією наук,іншимизаінтересованими органаминауково-технічніпрограми ізохорониздоров'я табіологіїлюдини;

•розробляє йвпроваджує у діяльність національноїслужбиохорониздоров'яновіумовигосподарюваннявиходячи з законівринковоїекономіки;затверджуєтиповіпрограмиобов'язкового тапланидобровільногомедичногострахування населення,технологічністандартимедичнихпослуг йрекомендаціїщодовстановлення тазмінитарифів намедичніпослуги (>відповідно дозміниіндексуцін);

• здійснювати органах й заставахохорониздоров'яорганізаційно-методичну роботу пореалізації державної політики вгалузі роботи тазаробітної плати;

•забезпечуєдержавнийсанітарнийнагляд завиконаннямпідприємствами,установами іорганізаціяминезалежно від формвласності тагромадянамизаконодавства ізпитаньсанітарно-епідемічногоблагополуччя населення;

•установлює граничнодопустиміпоказники й характеристикишкідливихфакторів дляздоров'ялюдини, проводитисанітарно-гігієнічнідослідження напромисловихпідприємствах,організуєохорону територї України відзанесення йпоширеннякарантинних таіншихінфекційнихзахворювань,здійснюєсанітарно-гігієнічнуекспертизу,бере доля вдержавнійекологічнійекспертизі йдаєоцінкуповноти іобґрунтованостіпроведеннязаходівщодоохорониздоров'я населення танавколишнього природногосередовища (до тогочислі в заставах, щоперебувають у йогофункціональномууправлінні),розробляє,затверджує й вводити удіювідповідно дозаконодавстванормативиекологічної безпеки,санітарно-гігієнічні тапротиепідемічнінорми і правила,нормирадіаційної безпеки,гігієнічнінормативи,встановлюєстандартиякостілікарськихзасобів,імунологічнихпрепаратів,питної води,медичнихприладів;

•здійснює разом ізвідповідними органами державноївиконавчої владивибірковий контролю надрівнемрадіаційногозабрудненняхарчовихпродуктів,водоймищ йґрунтів,бере доля вскладанніекспертних з висновкамищодовизначеннякатегорії зонрадіоактивногозабрудненнятериторій, а й уразіперевищеннянормативів вноситивідповідніпропозиції доКабінету міністрів України;

•погоджуєстандарти,технічніумови,іншунормативно-технічнудокументацію нахарчовіпродукти,питну воду,новіхімічніречовини,промисловівироби,полімерні йсинтетичніматеріали, атакожвведення новихтехнологічнихпроцесів,устаткування,приладів, котріможутьшкідливовпливати наздоров'я;даєдозвіл назастосування новиххімічнихречовин,засобів йметодів длявиробництва йобробкипродуктівхарчування, атакожвикористаннястимуляторів зростаннюрослин йтварин,хімічнихзасобівзахистурослин;

• вноситипропозиціїщодозаборони читимчасовогоприпиненняексплуатаціїдіючихоб'єктів, котріможутьзавдатишкодиздоров'ю людейвикидами,відходами чипокидьками, атакожбудівництваоб'єктів уразівідхилення відзатвердженихпроектів,порушеннясанітарно-гігієнічних йпротиепідемічних норм й правил;погоджуєвідведення земельніділянок подбудівництво йпроектирозміщення,будівництва,реконструкції,технічногопереобладнанняпідприємств,будівель,споруд;

•установлює порядок:наданнянаселеннюшвидкоїмедичноїдопомогиспеціальноюслужбою;

•здійсненнязаходівщодопідготовкиорганів,закладівохорониздоров'я йпідприємств, щоперебувають уфункціональномууправлінніМіністерства, длянаданнямедичноїдопомоги векстремальних йнадзвичайнихумовах,проведеннянауковихдосліджень ізцієїпроблеми;

•матеріально-технічного забезпеченнямедичнихформувань таустанов,призначених дляМіноборони,Цивільної оборони таслужбиекстремальноїмедицини (увійськовий годину);

•визначеннявиробництв,професій таробіт зважкими йшкідливимиумовами роботи, на якізабороняєтьсязастосування роботижінок йосіб,молодших 18 років;наданнядодатковоївідпустки,встановленняскороченогоробочого дня;

•медичноговідбору йнаправленняхворих для санаторно-курортноголікування;

•організації тавідкриттясанаторно-курортнихзакладів на територї України;

•організує разом ізіншими органами державноївиконавчої влади й органами місцевого самоврядуваннясистематичнемедичнеобстеження (>диспансеризацію) йвизначеннярівня дозопроміненняосіб, котрі брали доля вліквідаціїаварії наЧорнобильській АЕС таїїнаслідків,евакуйованих йвідселених з зонвідчуження,безумовного (>обов'язкового) тагарантованогодобровільноговідселення населення, якупроживає нарадіаційнезабрудненихтериторіях;

•розробляєрекомендаціїщодовстановлення длягромадян, котріпостраждаливнаслідокаварії наЧорнобильській АЕС,додаткових нормраціональногохарчування успеціалізованихлікувальних,лікувально-санаторних йкурортних заставах,затверджуємедичні йфізіологічнінормихарчування длязазначеноїкатегоріїосіб (у томучислівагітнихжінок йдітей);

•вживаєзаходів допідготовкиорганів йзакладівохорониздоров'я для роботи векстремальних йнадзвичайнихумовах,наданнямедичноїдопомоги восередкахуражень,проведеннянауковихдосліджень із проблеммедичногозахисту населення;організує тазабезпечує діяльністьдержавнихміжвідомчихнадзвичайнихкомісій ізохорониздоров'я населення;

•здійснюєекспертнеобстеження длявстановленняінвалідностігромадян;

•забезпечуєметодичнекерівництвосудово-медичною йсудово-психіатричноюекспертизою;

•розробляє й проводити заходь,спрямовані наохорону материнства йдитинства,організуєправовудопомогу вційсправі, проводити разом ззаінтересованими органами державноївиконавчої влади роботу поохороні роботижінок йпідлітків,оздоровленню,фізичному йгігієнічномувихованнюдітей,контролює станздоров'я таякістьхарчуваннядітей удитячихдошкільних йнавчально-виховних заставахнезалежно відвідомчоїналежності,встановлюєобов'язковівимоги довиробництва,реалізації таспоживанняпродуктівдитячогохарчування;погоджуєобсягинавчально-трудовогонавантаження, атакожзразковий режим зайняти іздітьми взазначених заставах;

•визначає потребузакладівохорониздоров'я й населення увиробахмедичногопризначення (влікарськихзасобах,бактерійних йвірусних препаратах,вітамінах,окулярнійоптиці таіншихаптечних товарах, а й увиробахмедичноїтехніки,запаснихчастинах перед тим) й всанітарномуавтотранспорті,забезпечує їхніпостачаннявиробамимедичногопризначення таорганізуєексплуатацію й ремонтмедичноїтехніки;

•даєдозвіл навикористання йвпровадження увиробництволікарськихзасобів,препаратівкрові такровозамінників,бактерійних йвіруснихпрепаратів,виробівмедичноїтехніки іоснащення,розроблених йвипробуваних у заставахохорониздоров'я України,установлюєвимоги дотехнологічних умів їхнівиготовлення тавикористання;

•визначаєстратегіюнауковихдосліджень унаціональнійслужбіохорониздоров'я,розробляєосновнінапрямирозвиткупріоритетнихнауковихдосліджень угалузімедицини,здійснюєформування йрозміщеннязамовлень напроведенняприкладних йфундаментальнихнауковихробітнауковимизакладами МОЗ,Академії наук,інших центральнихорганів державноївиконавчої влади України тавідповіднихорганівіншихкраїн,забезпечуєвпровадження в практикудосягнень науки,техніки й передовогодосвіду,ефективну діяльністьсистеминауковоїмедичноїінформації,патентно-ліцензійноїслужби;

•подаєорганізаційно-методичнудопомогуредколегіямпрофільнихнауковихжурналів;

•розробляє йвдосконалює системумедичної тафармацевтичноїосвіти,визначає потребу йвимоги допрофесійноїпідготовки таперепідготовкимедичних йфармацевтичнихпрацівників, у томучислівисококваліфікованихнаукових йнауково-педагогічнихкадрів черезаспірантуру та докторантуру;

•затверджуєпереліквищихнавчальнихзакладів,підготовка в якідає правофахівцям назайманнямедичною тафармацевтичноюдіяльністю, атакожтиповінавчальніплани (запогодженням ізМіносвіти),бере доля впроведенні державноїатестації таакредитаціїмедичних йфармацевтичнихвищихнавчальнихзакладів;

•розробляєнормативи таорганізуєнострофікаціюіноземнихдипломівмедичних йфармацевтичнихпрацівників,видаєїмдозвіл намедичну практику в Україні;

•сприяєствореннюмалих таіншихпідприємств,асоціацій,об'єднань;видаєсуб'єктампідприємницькоїдіяльностіспеціальнідозволи (>ліцензії) намедичну практику,виготовлення йреалізаціюмедикаментів;

•затверджуєперелікизакладів національноїслужбиохорониздоров'я,медичних йфармацевтичнихпрацівників, разом ізЦентральнимкомітетомпрофспілкипрацівниківохорониздоров'я Українирозробляє йздійснює заходьщодозахистусоціальних таекономічнихінтересівмедичних йфармацевтичнихпрацівників вумовахринковоїекономіки,впровадження у діяльність національноїслужбиохорониздоров'ягосподарськогомеханізму;

•розробляє тазатверджуєнормативніакти, щорегламентуютьвнутрішнійрозпорядок іумовиутримання йлікуванняхворих у заставахохорониздоров'я;

•фінансує вустановленому порядкузакладиохорониздоров'я, щоперебувають уфункціональномууправлінніМіністерства, проводитиконкурсинауково-досліднихробіт ізпитаньохорониздоров'я тафінансуєреалізаціюкращихпроектівнезалежно відвідомчоїналежностіорганізацій-виконавців;

•одержує вустановленому порядкустатистичну йбухгалтерськузвітність,забезпечуєцентралізаціюобліку,організує в заставахохорониздоров'я, щоперебувають у йогофункціональномууправлінні,контрольно-ревізійну роботу,перевіркузбереженнякоштів йматеріальнихцінностей тадодержання режимуекономії,здійснює контролю надправильнимведенням йдостовірністюобліку тазвітності, атакожвживаєзаходів длявідшкодуванняматеріальнихзбитків згідно ізчиннимзаконодавством.

>РішенняМіністерства ізпитаньохорониздоров'я,видані умежах йогокомпетенції,єобов'язковими для центральних ймісцевихорганів державноївиконавчої влади,органів місцевого самоврядування, атакожпідприємств,установ йорганізацій.

МОЗочолюєМіністр,якийпризначаєтьсявідповідно в Україну йнесеперсональну відповідальність завиконанняпокладених наМіністерствозавдань йздійснення нимсвоїхфункцій,встановлюєступіньвідповідальностізаступниківМіністра,керівниківпідрозділівМіністерства.

Для згодивирішенняпитань, що належати доповноважень МОЗ,обговореннянайважливішихнапрямівдіяльності йрозвиткугалузі уМіністерствіутворюєтьсяколегія вскладіМіністра (головаколегії),заступниківМіністра запосадою,іншихкерівнихпрацівниківМіністерства,представниківреспубліканськихгромадськихорганізаційінвалідів. До складуколегіїможутьвходитикерівникиінших центральнихорганів державноївиконавчої влади.

Зметоюпроведеннянауково-методичної роботищодорозвиткумедичної науки,визначенняїїпріоритетнихнапрямів,організаціїфундаментальнихдослідженьмедико-біологічногопрофілю,експертизинауковихпрограм,співробітництва ізАкадемією наук,науковимиустановамиіншихкраїн у МОЗстворюєтьсявченамедична рада.

Длявстановленнягігієнічнихрегламентів йреєстраціїхімічнихречовин,впровадження в практику новихвиробівмедичноїтехніки йлікувальнихзасобів, атакожімунобіологічнихпрепаратів при МОЗстворюються нагромадських засідкахкомітети ізновоїмедичноїтехніки,гігієнічноїрегламентації тареєстраціїхімічнихречовин,стандартизації й контролюмедичних таімунобіологічнихпрепаратів.


2.2Комітет із контролю за наркотиками, як органвиконавчої влади й його діяльність

ПриМіністерствіохорониздоров'яможутьутворюватись йдіятиорганивиконавчої влади. Таким органом,наприклад,єКомітет із контролю за наркотиками.

>ОсновнимизавданнямиКомітетує:

доля вформуванні державної політики у сферіобігу в Українінаркотичнихзасобів,психотропнихречовин, їхньогоаналогів йпрекурсорів;

>здійснення контролю за порядкомобігунаркотичнихзасобів,психотропнихречовин йпрекурсорів;

>взаємодія ізМіжнароднимкомітетом контролю над наркотиками,Радою йКомісією ізнаркотичнихзасобів ООН, котрізаймаються проблемамиобігунаркотичнихзасобів,психотропнихречовин йпрекурсорів.

>Комітетвідповідно допокладених наньогозавдань:

1)узагальнює практикузастосуваннязаконодавства ізпитань, котрі належати до йогокомпетенції,розробляєпропозиціїщодовдосконаленнязаконодавства таподає їхні ворганизаконодавчої тавиконавчої влади України увстановленому порядку;

2)бере доля врозробленнізаконодавчих таіншихнормативнихактів ізпитаньобігунаркотичнихзасобів,психотропнихречовин, їхніаналогів йпрекурсорів;

3)розробляє тащорічнозатверджуєперелікнаркотичнихзасобів,психотропнихречовин, їхніаналогів йпрекурсорів, щопідлягаютьспеціальному контролювідповідно в Україну (далі —перелік), вноситизміни йдоповнення дотаблицьпереліку;

4)даєофіційнетлумачення тароз'ясненняположеньпереліку;

5)установлює,періодичнопереглядає таопубліковуєперелікмедикаментів, щомістятьнаркотичні чипсихотропніречовини, атакождозволених длявикористання на територї України;

6)визначає особливонебезпечнінаркотичнізасоби йпсихотропніречовини,невеликі,великі й особливовеликірозміринаркотичнихзасобів,психотропнихречовин,великі й особливовеликірозмірипрекурсорів длявикористаннясудово-слідчими органами прикваліфікаціїзлочинів, судами та органамивнутрішніхсправ под годинукваліфікуванняадміністративнихправопорушень,пов'язаних ізнезаконнимобігомнаркотичнихзасобів,психотропнихречовин йпрекурсорів;

7)розробляє системуобчислень длявизначенняпотреби держави унаркотичнихзасобах,психотропнихречовинах йпрекурсорах,занесених до списку № 1таблиці IVпереліку;

8)переглядаєщорічніпотреби держави внаркотичнихзасобах,психотропнихречовинах йпрекурсорах,призначених длявиробництванаркотичних йпсихотропнихзасобів ізметоюмедичногозастосування чи длянауково-дослідної роботи йподає своївисновки до МОЗ йДержкоммедбіопрому;

9)визначає наосновіщорічних потреб держави квотунаркотичнихзасобів,психотропнихречовин йпрекурсорів,занесених до списку № 1таблиці IVпереліку, якої послезатвердженняКабінетом міністрів України,надсилає доМіжнародногокомітету контролю за наркотиками;

10)видаєсертифікати наекспортно-імпортніоперації ізнаркотичнимизасобами,психотропнимиречовинами й прекурсорами;

11)бере доля ввизначеннікількостінаркотичнихзасобів йпсихотропнихречовин, щовиготовляються ізметоюмедичногозастосування чи длянауково-дослідної роботи;

12)визначаєкількістьнаркотичнихзасобів йпсихотропнихречовин, щовикористовуються дляпроведення їхньогоекспертизи векспертнихустановахКомітету;

13)визначаєкількістьпрекурсорів,занесених до списку № 2таблиці IVпереліку, щовиготовляютьсядержавнимипідприємствами;

14)бере доля ввизначеннімаксимальноїкількостінаркотичнихзасобів йпсихотропнихречовин,занесених дотаблиць II й IIIпереліку, котріможутьвиготовлятися тазберігатисядержавнимипідприємствами;

15)видаєліцензії наокремівидидіяльності, що належати докомпетенціїКомітету, увипадках,передбаченихзаконодавством України;

16)погоджує запитання провидачуліцензійіншимидержавними органами на діяльність у сферіобігупрекурсорів;

17)аналізуєситуації, щовиникають угалузіобігунаркотичнихзасобів,психотропнихречовин, їхніаналогів йпрекурсорів,розробляєпропозиції прополіпшеннядіяльностідержавнихпідприємств,установ йорганізацій уцій сфері;

18)здійснює контролю наддотриманнямдержавнимипідприємствами,установами,організаціями йпідприємцями (>юридичними особами)законодавства України ізпитаньобігунаркотичнихзасобів,психотропнихречовин, їхньогоаналогів йпрекурсорів;

19)здійснює контролю наддіяльністюдержавнихпідприємств,установ,організацій йпідприємців (>юридичнихосіб) у сферіобігунаркотичнихзасобів,психотропнихречовин, їхньогоаналогів йпрекурсорів;

20)вживає умежахсвоєїкомпетенціївідповідні заходьщодоусуненняпорушень,виявлених под годинуздійснення контролю заобігомнаркотичнихзасобів,психотропнихречовин йпрекурсорів;

21)установлює ізметою забезпечення контролю зафактичнимобігомнаркотичнихзасобів,психотропнихречовин йпрекурсорів формузвітностідержавнихпідприємств, котріздійснюють діяльність уцій сфері;

22)розробляє,видає тавстановлює порядокведенняспеціальнихжурналівреєстраціїоперацій,здійснених упроцесіобігунаркотичнихзасобів,психотропнихречовин йпрекурсорів умежах України, тапроведенняекспортно-імпортнихоперацій;

23)визначаєлікарськіпрепарати, щоможуть бутивиключені зсфери діїзаходів контролю заобігомнаркотичнихзасобів чипсихотропнихречовин;

24)взаємодіє ізміжнародними йнаціональними органами, щоздійснюютьконтрольніфункції у сферіобігунаркотичнихзасобів,психотропнихречовин, їхніаналогів йпрекурсорів,вивчаєдосвідіншихкраїн увирішенні цого запитання.

Уходівиконанняпокладених наньогозавданьКомітет:

•взаємодіє із МВС, СБУ,Генеральноюпрокуратурою,Міністерствомюстиції,іншимицентральними органами державноївиконавчої влади, органамиАвтономноїРеспубліки Крім,місцевими органами державноївиконавчої влади та органами місцевого самоврядування, атакож ізвідповідними органамиінших держав;

•готуєматеріали до проектущорічноїдоповіді уряду України прододержанняміжнароднихугод таКонвенцій ООН ізпитаньобігунаркотичнихзасобів,психотропнихречовин йпрекурсорів;

•інформуєвідповідніміністерства йвідомства про заявиурядівіншихкраїн, котрівідповідно доміжнароднихКонвенцій ООНзабороняютьввезення зважується на власнутериторіюнаркотичнихзасобів йпсихотропнихречовин;

•консультуєвідповідніміністерства тавідомства, назапитисудово-слідчихорганівробитьвисновки ізпитаньсудово-фармацевтичноїекспертизинаркотичнихзасобів,психотропнихречовин йпрекурсорів;

•готує таподаєМіжнародномукомітетові із контролю за наркотикамистатистичнізвіти прообіг в Українінаркотичних,психотропнихречовин йпрекурсорів;

•даєоцінкуновим методамекспертизинаркотичнихзасобів йпсихотропнихречовин,погоджуєофіційніінструкції таметодичнівказівки ізцихпитань;

•розглядає номенклатуру новихлікарськихзасобів йзабезпечує контролю надтими, котріможуть бутинебезпечними із точкизорупатологічногозвикання таможливостівиникненнянаркоманії;

• наосновіданихнаркологічноїслужби МОЗ,правоохороннихорганіввиявляє,здійснюєекспертизу,реєструє, заносити увідповіднікласифікаційнітаблиціперелікупсихотропнілікарськізасоби, їхнього аналоги чи кустарновиготовленіпрепарати, що сталиоб'єктомзловживанняокремимигромадянами;

•створює тазабезпечує ефективногофункціонуваннякомп'ютерноїсистеминагляду запереміщеннямнаркотичнихзасобів,психотропнихречовин,прекурсорів умежах України;

•бере доля впроведеннізагальнодержавнихнауково-практичнихпроектів такоординуєнауково-дослідну діяльність угалузі контролю заобігомнаркотичнихзасобів,психотропнихречовин, їхніаналогів йпрекурсорів;

•вивчаєдосвідзарубіжнихкраїн уздійсненні контролю занаркотичнимизасобами,психотропнимиречовинами й прекурсорами,бере доля ворганізації тапроведенніміжнароднихсимпозіумів,конференцій,семінарів тощо;

•забезпечуєпрофесійнупідготовкупрацівників йспеціалістівкомітету;

•здійснюєобстеженнявиробничих,складських,торговельних таіншихприміщеньпідприємств,установ таорганізацій, котрівикористовуються длявиготовлення,зберігання,реалізації,використаннянаркотичнихзасобів,психотропнихречовин йпрекурсорів, щоперебувають под контролем;

•зобов'язуєкерівників таіншихпосадовихосібпідприємств,установ йорганізаційусувативиявленіпорушеннязаконодавства про порядокобігунаркотичнихзасобів,психотропнихречовин, їхніаналогів йпрекурсорів,здійснювати контролю над їхньоговиконанням.

>Комітетмає право:

•перевіряти не менше ніж одного разу нарік підприємства,установи йорганізації, котріздійснюють діяльність у сферіобігунаркотичнихзасобів,психотропнихречовин йпрекурсорів;

•зупинятидію чиприйматирішення проанулюванняліцензії чисертифіката,виданихКомітетом, чипорушувати запитання передіншимидержавними органами, що бачилиліцензію прозупинення дії чианулюванняліцензії наздійсненнядіяльності у сферіобігунаркотичнихзасобів,психотропнихречовин йпрекурсорів уразі повторного чи грубогопорушення порядкуїїздійснення;

•безперешкодновикористовувати услужбовихціляхзасоби зв'язку, що належатипідприємствам,установам йорганізаціям,зайнятим у сферіобігунаркотичнихзасобів,психотропнихречовин, їхньогоаналогів йпрекурсорів;

•вимагати відкерівниківпідприємств,установ йорганізацій, щоздійснюють діяльність у сферіобігунаркотичнихзасобів,психотропнихречовин йпрекурсорів,проведеннящоквартальноїінвентаризаціїнаркотичнихзасобів,психотропнихречовин йпрекурсорів, котріє у їхнірозпорядженні, йподанняКомітетовівідповіднихзвітів;

•залучатифахівцівпідприємств,установ йорганізацій (запогодженням із їхнікерівниками) дорозглядупитань,пов'язаних ізобігомнаркотичнихзасобів,психотропнихречовин йпрекурсорів;

•скликати вустановленому порядкунаради,проводитиконференції тасемінари ізпитань, що належати докомпетенціїКомітету;

•представлятиінтереси України уМіжнародномукомітеті із контролю за наркотиками таіншихспеціалізованихміжнароднихорганізаціях умежахповноважень,наданихйому МОЗ;

•самостійновстановлюватипрямізв'язки ізіноземнимиорганізаціями,відряджати за кордонсвоїхпрацівників,залучати доспівробітництваіноземнихгромадян.

>Якщо под годину контролю заобігомнаркотичнихзасобів,психотропнихречовин йпрекурсорів удіяхосібвиявленоознакиадміністративногоправопорушення чизлочину,Комітетнадсилаєінформацію чиподаєматеріали довідповіднихправоохороннихорганів, котріпроводятьборотьбу ізнезаконнимобігомнаркотичнихзасобів,психотропнихречовин йпрекурсорів.

>Комітет умежахсвоїхповноважень наоснові та навиконаннязаконодавства Українивидаєнакази,організує йконтролює їхньоговиконання.

Увипадках,передбаченихзаконодавством України,рішенняКомітетуєобов'язковими длявиконанняміністерствами,УрядомАвтономноїРеспубліки Крім,місцевими органами державноївиконавчої влади й органами місцевого самоврядування,підприємствами,організаціями тагромадянами.

>Комітеточолює голова,якийпризначаєтьсяМіністромохорониздоров'я.Віндіє умежахсвоїхповноважень йпредставляєінтересиКомітету удержавних органах,установах йорганізаціях, а й увідносинах ізукраїнськими таіноземнимифізичними йюридичними особами. Головарозпоряджається майном йкоштамиКомітету вмежахповноважень,наданихйому МОЗ.

Дляздійсненняпокладених наКомітетзавдань вАвтономнійРеспубліці Крім, областях,містахКиєві таСевастополідіютьуповноваженіКомітету.

Дляпогодженоговирішенняпитань, що належати докомпетенціїКомітету,обговореннянайважливішихнапрямів йогодіяльності уКомітетіутворюється рада, ускладі головиКомітету (голова заради),заступників голови запосадою,вченихсекретарів,голівспеціалізованихекспертнихкомісій,керівниківвідділів,головнихспеціалістів,представників МВС, СБУ,Генеральноїпрокуратури,Держкомкордону,Держмитслужби йМіністерстваюстиції.Персональний склад заради затверджуєтьсяМіністромохорониздоров'я. Порядок роботи зарадивстановлюється наказом головиКомітету.


3.Установи тазакладиохорони здоровийя й їхньогоекспертніфункції

>Безпосереднюохоронуздоров'я населеннязабезпечуютьсанітарно-профілактичні,лікувально-профілактичні,фізкультурно-оздоровчі,санаторно-курортні,аптечні,науково-медичні таіншізакладиохорониздоров'я.

>Закладиохорониздоров'ястворюютьсяпідприємствами,установами таорганізаціями ізрізними формамивласності, атакожприватними особами принаявностінеобхідноїматеріально-технічноїбази йкваліфікованихфахівців. Порядок йумовиствореннязакладівохорониздоров'я, державноїреєстрації таакредитаціїцихзакладів, атакож порядокліцензуваннямедичної тафармацевтичної практикивизначаються актамизаконодавства України.

>Закладохорониздоров'яздійснює свою діяльність напідставі статуту, що затверджуєтьсявласником чиуповноваженим ним органом.

>Незалежно відюридичного статусу заставіохорониздоров'якерівництво нимможездійснювати лише особа, Якавідповідаєвстановленим Державоюєдинимкваліфікаційнимвимогам.Керівнику заставіохорониздоров'ямає бутизабезпеченанезалежність увирішенні всіхпитань,пов'язаних ізохороноюздоров'я.

>Кабінет міністрів України тауповноважені ниморгани, амежахсвоїхповноваженьоргани місцевого самоврядуваннямають правовирішувати запитаннящодоприпиненнядіяльностібудь-якого заставіохорониздоров'я уразіпорушення нимзаконодавства проохоронуздоров'я,невиконаннядержавнихвимогщодоякостімедичноїдопомоги таіншоїдіяльності вгалузіохорониздоров'я чи скоєннядій, щосуперечать його статуту.

Державасприяєрозвиткунауковихдосліджень угалузіохорониздоров'я йвпровадженню їхньогорезультатів у діяльністьзакладів йпрацівниківохорониздоров'я.Дослідження, щопроводятьсяакадемічними йвідомчиминауковимиустановами,навчальнимизакладами таіншиминауковимиустановами йпідрозділами чиокремиминауковцями,фінансуються наконкурснійоснові із державного бюджету, а й зарахунокбудь-якихіншихджерелфінансування, що несуперечатьзаконодавству.

>Всідержавніпрограми угалузіохорониздоров'я танайважливіші заходьщодо їхніздійсненняпідлягаютьобов'язковійпопереднійнауковійекспертизі упровіднихнаціональних йміжнароднихустановах,визначенихКабінетом міністрів України.

>Вищоюнауковоюмедичноюустановою України з статусом самоврядноїорганізації йнезалежною упроведеннідосліджень йрозробцінапрямівнауковогопошукуєАкадеміямедичних наук України.

>Органи тазакладиохорониздоров'язобов'язанісприятиреалізації правагромадян на доля вуправлінніохороноюздоров'я йпроведеннігромадськоїекспертизи ізцихпитань.

При органах та заставахохорониздоров'яможутьстворюватисягромадськіконсультативні чинаглядові заради, котрісприятимуть їхнідіяльності тазабезпечуватимутьінформованість населення й громадський контроль вгалузіохорониздоров'я.

Увизначеннізмісту ташляхіввиконаннязагальнодержавних тамісцевихпрограмохорониздоров'я,здійсненнівідповіднихконкретнихзаходів,вирішеннікадрових,наукових таінших проблеморганізації державноїдіяльності вційгалузіможутьбрати доляфаховігромадськіорганізаціїпрацівниківохорониздоров'я таіншіоб'єднаннягромадян, до тогочисліміжнародні.

Державазабезпечуєжиттєвийрівень населення,включаючиїжу,одяг,житло,медичнийдогляд,соціальнеобслуговування й забезпечення,якийєнеобхідним дляпідтримання йогоздоров'я.

Зцієюметою наосновінауковообґрунтованихмедичних,фізіологічних тасанітарно-гігієнічнихвимогвстановлюютьсяєдинімінімальнінормизаробітної плати,пенсій,стипендій,соціальноїдопомоги таіншихдоходів населення,організуєтьсянатуральне, до тогочислібезплатне, забезпеченнянайбільшвразливихверств населення продуктамихарчування,одягом,ліками таіншими предметамипершоїнеобхідності,здійснюється комплексзаходівщодозадоволенняжиттєвих потреббіженців,безпритульних таіншихосіб, котрі немаютьпевногомісцяпроживання, на основінадаютьсямедичнадопомога йсоціальнеобслуговування особам, котріперебувають уважкомуматеріальномустановищі,загрозливому для їхнього життя, іздоров'я.

>Медичні,фізіологічні тасанітарно-гігієнічнівимогищодожиттєвогорівня населеннязатверджуютьсяВерховноюРадою України.

>Санітарно-епідемічнеблагополуччятериторій йнаселенихпунктівзабезпечуєтьсясистемоюдержавнихстимулів тарегуляторів,спрямованих насуворедотриманнясанітарно-гігієнічних йсанітарно-протиепідемічних правил та норм, комплексомспеціальнихсанітарно-гігієнічних йсанітарно-протиепідемічнихзаходів таорганізацією державногосанітарногонагляду.

У Українівстановлюютьсяєдинісанітарно-гігієнічнівимоги допланування йзабудовинаселенихпунктів;будівництва йексплуатаціїпромислових таіншихоб'єктів; очищення йзнешкодженняпромислових такомунально-побутовихвикидів,відходів йпокидьків;утримання тавикористанняжилих,виробничих йслужбовихприміщень татериторій, на які смердотірозташовані;організаціїхарчування йводопостачання населення;виробництва,застосування,зберігання,транспортування тазахороненнярадіоактивних,отруйних йсильнодіючихречовин;утримання й вибоюсвійських та дикихтварин, атакож доіншоїдіяльності, щоможезагрожуватисанітарно-епідемічномублагополуччютериторій йнаселенихпунктів.

Зметою забезпеченнясприятливих дляздоров'я умів роботи,навчання,побуту тавідпочинку,високогорівняпрацездатності,профілактики травматизму йпрофесійнихзахворювань,отруєнь тавідверненняіншоїможливоїшкоди дляздоров'явстановлюютьсяєдинісанітарно-гігієнічнівимоги доорганізаціївиробничих таіншихпроцесів,пов'язаних іздіяльністю людей, атакож доякості машин,обладнання,будівель,споживчихтоварів таіншихоб'єктів, котріможуть матіршкідливийвплив наздоров'я.Всідержавністандарти,технічніумови йпромисловізразкиобов'язковопогоджуються із органамиохорониздоров'я в порядку,встановленомузаконодавством.

>Власники йкерівникипідприємств,установ йорганізаційзобов'язані забезпечити в їхньогодіяльностівиконання правилтехніки безпеки,виробничоїсанітарії таіншихвимогщодоохорони роботи,передбаченихзаконодавством пропрацю, недопускатишкідливоговпливу наздоров'я людей танавколишнєсередовище.

Державазабезпечуєнагляд й контролю надствореннямсприятливих дляздоров'я умів роботи,навчання,побуту йвідпочинку,сприяєгромадському контролю ізцихпитань.

>Медичніпрацівникизобов'язаніподаватипершуневідкладнудопомогу принещаснихвипадках йгострихзахворюваннях.Медичнадопомогазабезпечуєтьсяслужбоюшвидкоїмедичноїдопомоги чинайближчимилікувально-профілактичнимизакладаминезалежно відвідомчоїпідпорядкованості та формвласності ізподальшимвідшкодуваннямвитрат.

Уневідкладнихвипадках, колиподаннямедичноїдопомоги черезвідсутністьмедичнихпрацівників намісцінеможливе, підприємства,установи,організації тагромадянизобов'язанінадавати транспорт дляперевезенняхворого долікувально-профілактичного заставі. Уцихвипадкахпершуневідкладнудопомогутакожповинніподавати працівникиміліції,пожежноїохорони,аварійних служб,водіїтранспортнихзасобів тапредставникиіншихпрофесій, на якіцейобов'язокпокладенозаконодавством йслужбовимиінструкціями.

Уразізагрозижиттюхворогомедичніпрацівники таіншігромадянимають правовикористатибудь-якийнаявнийтранспортнийзасіб дляпроїзду домісцяперебуванняхворого ізметоюподанняневідкладноїдопомоги читранспортування його внайближчийлікувально-профілактичний заклад.

>Поданнябезплатноїдопомогигромадянам векстремальнихситуаціях (>стихійне хвацько,катастрофи,аварії,масовіотруєння,епідемії,епізоотії,радіаційне,бактеріологічне йхімічнезабруднення тощо)покладаєтьсянасамперед наспеціалізованібригадипостійноїготовностіслужбиекстреноїмедичноїдопомоги ізвідшкодуванням необходимихвитратмісцевихзакладівохорониздоров'я вповномуобсязі зарахунокцентралізованихфондів.

>Громадянам, котрі под годинуневідкладної чиекстремальноїситуації брали доля врятуванні людей йсприялиподаннюмедичноїдопомоги,гарантується уразіпотреби в порядку,встановленомузаконодавством,безплатнелікування таматеріальнакомпенсаціяшкоди,заподіяної їхніздоров'ю тамайну.

>Відповідальність занесвоєчасне йнеякісне забезпеченняподаннямедичноїдопомоги, щопризвело до тяжкихнаслідків, несутьоргани влади йспеціальнізаклади, котріобслуговуютьлікувальнізаклади.

Назакладиохорониздоров'япокладеновиконанняекспертнихфункційщодо:а)експертизитимчасовоїнепрацездатностігромадян; б)військово-лікарськоїекспертизи; в)судово-медичної йсудово-психіатричноїекспертизи; р)патологоанатомічнихрозтинівтрупів.

 

3.1Експертизатимчасовоїнепрацездатностігромадян

>Експертизатимчасовоїнепрацездатностігромадянздійснюється у заставахохорониздоров'ялікарем чикомісієюлікарів, котрівстановлюють фактнеобхідностінаданнявідпустки у зв'язку ізхворобою,каліцтвом,вагітністю тапологами, для догляду захворим членом сім'ї, уперіод карантину, дляпротезування, санаторно-курортноголікування,визначаютьнеобхідність й рядкитимчасовогопереведенняпрацівника у зв'язку ізхворобою наіншу роботу увстановленому порядку, атакожприймаютьрішення пронаправлення намедико-соціальнуекспертнукомісію длявизначеннянаявності таступенятривалої чистійкоївтратипрацездатності.

>Експертизатривалої чистійкоївтратипрацездатностіздійснюєтьсямедико-соціальнимиекспертнимикомісіями, котрівстановлюютьступінь та причинуінвалідності,визначають дляінвалідів роботи йпрофесії,доступніїм за станомздоров'я,перевіряютьправильністьвикористання роботиінвалідів згідно ізвисновкомекспертноїкомісії тасприяютьвідновленнюпрацездатностіінвалідів.

>Висновкиорганівмедико-соціальноїекспертизи проумови й характер роботиінвалідівєобов'язковими длявласників таадміністраціїпідприємств,установ йорганізацій. Порядокорганізації тапроведеннямедико-соціальноїекспертизивстановлюєтьсяКабінетом міністрів України.

 

3.2Військово-лікарськаекспертиза

>Військово-лікарськаекспертизавизначаєпридатність довійськовоїслужбипризовників,військовослужбовців тавійськовозобов'язаних,встановлюєпричиннийзв'язокзахворювань,поранень й травм ізвійськовоюслужбою тавизначаєнеобхідність йумовизастосуваннямедико-соціальноїреабілітації тадопомогивійськовослужбовцям.

>Військово-лікарськаекспертизаздійснюєтьсявійськово-лікарськимикомісіями, котрістворюються при військовихкомісаріатах й заставахохорониздоров'яМіністерства оборони України,Служби безпеки України таінших військовихформувань.

Порядокорганізації тапроведеннявійськово-лікарськоїекспертизивстановлюєтьсяКабінетом міністрів України.

 

3.3Судово-медична йсудово-психіатричнаекспертиза

>Проведеннясудово-медичної йсудово-психіатричноїекспертизипризначаєтьсяособою, Яка проводитидізнання,слідчим, прокурором чи судом у порядку,встановленомузаконодавством, длявирішенняпитань, щопотребуютьспеціальних знань угалузісудовоїмедицини чисудовоїпсихіатрії.

>Організаційнекерівництвосудово-медичною йсудово-психіатричною службамиздійснюєМіністерствоохорониздоров'я України.

 

3.4Патологоанатомічнірозтини

Домедико-експертнихдійвідносяться йпатологоанатомічнірозтини.

>Патологоанатомічнірозтинитрупівпроводяться ізметоювстановлення причин ймеханізмів смертихворого.

Уобов'язковому порядкупатологоанатомічнірозтиниздійснюються занаявностіпідозри нанасильницьку смерть, атакож коли смертьхворого настала взакладіохорониздоров'я.

Занаявностіписьмової заявиблизькихродичів чизадокументованоговолевиявленняпокійного йвідсутностіпідозри нанасильницьку смерть,виходячи ізрелігійних таіншихповажнихмотивів,патологоанатомічнийрозтинможе непроводитися.

ПорядокпроведенняпатологоанатомічногорозтинувизначаєтьсяМіністерствомохорониздоров'я України.

Уразінезгоди громадянина

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація