Реферат Оренда підприємств

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>ЦЕНТРОСОЮЗ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙКООПЕРАЦИИ

>ВОЛГОГРАДСКИЙФИЛИАЛ

Курсова робота

на задану тему: «Оренда підприємств»

Виконала:

студентка групи2БА-11СЗ

>Мордвинцева Н.В.

Волгоград, 2002


Зміст

Запровадження........................................................................................................................................ 3

Глава I.Гражданско-правовое регулювання орендних відносин 6

Глава II. Особливості підписання договору оренди підприємства..... 15

2.1. Сутність оренди підприємства, права сторін................................................................ 15

2.2. Перелік документів, експонованих для реєстрації договору (права) оренди, й підвищити вимоги до них................................................................................................................................................ 20

2.3. Вимоги договору оренди.......................................................................................... 22

2.4. Методика розрахунку орендної плати за передачу оренду підприємств (майнових комплексів), що у муніципальної власності........................................... 23

Глава III. Аналіз ефективності оренди підприємства з прикладу паперової фабрики р.Бариша................................................................................................................. 25

Укладання................................................................................................................................ 28

Список використаної літератури...................................................................... 30

Нормативні акти..................................................................................................................... 30

Підручники, коментарі............................................................................................................ 31

Статті........................................................................................................................................... 31


Запровадження

Радикальна економічна реформа нашій країні - складний і тривалий процес, пов'язані з перетворенням форм власності і господарювання. Основна мета реформи - формування ринкових відносин, ліквідація командно-адміністративної системи, повернення працівникові становища хазяїна. Перехід до ринкової економіки передбачає створення багатоукладної економіки з урахуванням різної форми власності як нової організаційно-правовою основи господарювання, розвиток приватної власності і підприємництва, перетворення великої кількості державних підприємств у акціонерні товариства, передачу у найм, продаж за трудовим колективом чи приватну власність.

Останніми роками на практиці господарювання дедалі більшого поширення доручили оренда трудовими колективами державних підприємств, оренди структурних одиниць, цехів, ділянок, ферм і розбазарювання майна громадянами, і навіть орендний поспіль.

Аналіз норм про оренду показує, що сутність оренди залежить від заснованому на договір провозмездном володінні і користуванні землею, іншими на природні ресурси, підприємствами (організаціями) та інші майновими комплексами, і навіть іншим майном з єдиною метою самостійного здійснення господарської чи іншого діяльності. Тепер у оренду можуть бути підприємства (організації) і майнових комплекси. Встановлено порядок передачі майна у найм. Практично необмежений, крім суворо визначених законодавством випадків, об'єктний склад оренди; допускається оренда майна всіх видів власності; необмежений і коло орендарів - від вітчизняних фізичних юридичних осіб до іноземних; змінився суб'єкт відносин: при оренді підприємств трудовий колектив мав право утворити організацію орендарів з правами юридичної особи. Законодавством закріплено право власності орендаря продукції й доходи, одержані від використання орендованого майна. Право орендаря на майно забезпечується захистом які з правами власника: майно орендаря то, можливо вилучено тільки за рішенням арбітражу чи суду; може зажадати повернення орендованого майна з незаконного володіння, усунення перешкод в користуванні майном, відшкодування збитків, заподіяної будь-яким обличчям. З іншого боку, орендне підприємство розглядалося правонаступником взятого їм у оренду підприємства. За межами виконання зобов'язань за договором оренди орендар вільний свою господарську діяльності. Оренда, зазвичай, повинна мати довгостроковому характері - від 5 років - і орендар після закінчення терміну оренди має право поновлення договору. Усі перелічені вище становища свідчить про передачі орендарюправомочий, близьких прав власника, тобто. «речових прав», хоча, з допомогою юридичної погляду, оренда є різновид договору майнового найму, має ряд особливостей в правовому регулюванні. І, нарешті, метою передачі майна у найм є самостійне ведення господарської чи іншого діяльності. Виділення господарську діяльність дає підстави розглядати нині оренду як форму господарювання, спрямованої подолання відчуження працівника засоби виробництва та результатів праці.

Однією з особливостей оренди як форми господарювання є можливість викупу орендованого майна. Орендар може цілком чи частково викупити орендоване майно за умов, узгоджених договором оренди. У цьому викуп можна здійснити двома шляхами. Перший спосіб - коли договір оренди укладено на повний термін амортизації майна, орендар вносить орендодавцю всю орендної плати зі вартості зданої на повний амортизаційний термін майна. Другий - шляхом внесення орендних платежів з залишкової вартості майна, коли договір припиняється до закінчення амортизаційного терміну орендованого майна. Після викупу орендованого майна підприємство то, можливо перетворено на товариство, товариство чи підприємство, інший організаційно-правовою форми.

Оренда ніж формою господарювання є одне із способів роздержавлення підприємств. Отримавши оренду державне підприємство, трудовий колектив набував володіння і користування його засобами виробництва та право власності продукції і від господарську діяльність. При такі обставини, попри збереження державної власності, посилювалася зацікавленість орендарів на більш ефективному праці, створювалася змога переходу державного підприємства у підприємство з іншою формою власності. Наступний викуп орендованого майна вже є приватизація, оскільки завершується процес злиття колективу і власника ніби одна особа, а державна власність перетворюється на іншу форму. У цьому джерелом коштів на викупу орендованого майна може бути частка прибутку, кредит, економія фонду заробітної плати приватні засоби працівників орендованого підприємства.

Отже обумовлена актуальність досліджуваної теми і мета роботи: вивчення особливостей регулювання оренди підприємств.


Глава I.Гражданско-правовое регулювання орендних відносин

Поруч із зобов'язаннями про передачу майна у власність або в інше речове право, Цивільний кодекс передбачає зобов'язання в передачі майна у користування. Ці зобов'язання становлять самостійну групу правовідносин, особливістю якого є їх терміновий характері і збереження за початковою власником права власності, чи іншого речового права щодо зобов'язання. Саме у цьому полягає їх суттєва відмінність від зобов'язань, що виникають у з висновком договору продажу-купівлі та інших договорів із відчуженню майна

>Специфичен і саме предмет даних зобов'язань. Предметом їх може бутииндивидуально-определенние інепотребляемие речі, підлягають поверненню початкового власнику після закінчення терміну договору. Такі зобов'язання народжуються договорами оренди: прокат, оренда транспортних засобів, оренда будинків та споруд, оренда підприємства, фінансова оренда (лізинг).

Це договір переслідує відносини з переходу майна у тимчасове користування навозмездной основі, і є найпоширенішим договором. За договором оренди один бік (орендодавець) зобов'язується надати боці (орендарю) майно у тимчасове володіння і користування чи у тимчасове користування, а орендар зобов'язаний сплачувати при цьому орендодавцю орендної плати. Плоди, продукція й доходи, отримані орендарем у результаті застосування орендованого майна, є її власністю. Дане положення полягає в загальному принципі, закріпленій статтею 136 Цивільного кодексу, відповідно до яким надходження, отримані у результаті застосування майна, належать особі, котрі використовують це на законних підставах, якщо інше не в законі передбачено, іншими правовими актами чи договором про використання майна.Арендодателем то, можливо власник переданого у найм майна абоуправомоченное законом чи власником обличчя, а орендарем - юридичні особи та громадяни

Об'єктом оренди є майно, що у процесі використання не втрачає своїх натуральних властивостей, зокрема, у найм можуть бути земельні ділянки та інші відособлені природні об'єкти, підприємства й інші майнові комплекси, будинку, споруди, устаткування, транспортні засоби та іншінепотребляемие речі (17, З. 23). У договорі оренди мають бути зазначені дані, дозволяють точно встановити майно, підлягає передачі орендарю як об'єкт оренди. За відсутності цих даних умова об'єкт, підметі передачу оренду, вважається неузгодженим сторонами, а відповідний договір - неукладеною Законом можуть бути види майна, здавання що його оренду заборонена чи обмежується. Вимоги до форми договору оренди є такими. Договір оренди терміном понад рік, і якщо хоча б однієї зі сторін договору є юридична особа - незалежно від терміну, має бути укладений в письмовій формах. При оренді майна, яка передбачає перехід у наступному права власності цього майно до орендарю, договір залежить від формі, передбаченої договору продажу-купівлі такого майна. Договір оренди нерухомого майна, як і кожна угоду з нерухомістю, підлягає державної реєстрації речових, якщо інше встановлено законом.

Новим Цивільним кодексом внесено принципові зміни у регулювання терміну оренди. Раніше термін договору оренди розглядався як істотне умова договору, за відсутності вказівки про терміні договір вважався неукладеною (ст. 12 Основ законодавства про оренду) Зараз діють інші правила. Відповідно до статтею 610 ДК РФ договір оренди укладається термін, певний договором. Якщо термін оренди у договорі невизначений, договір оренди вважається ув'язненим на невизначений термін. І тут кожна зі сторін вправі у час відмовитися від договору, попередивши про це іншу бік за місяць, а при оренді нерухомого майна - три місяці. Законом чи договором може бути встановлений інший термін попередження про яке припинення договору оренди, укладеного на невизначений термін. Законом можуть встановлюватися максимальні (граничні) терміни договору окремих видів оренди, і навіть для оренди окремих видів майна. У таких випадках, якщо відлік терміну оренди у договорі невизначений і зі сторін не відмовилася від договору до закінчення граничного терміну, встановленого законом, договір з закінченні граничного терміну припиняється. Договір оренди, укладений терміном, перевищує встановлений законом граничний термін, вважається ув'язненим терміном, рівний граничного терміну.

Прокат є окремим виглядом оренди. За договором прокату орендодавець, здійснює здачу майна у найм як постійної підприємницької діяльності, зобов'язується надати орендарю рухоме майно за плату у тимчасове володіння і користування.

Договору прокату притаманні деякі характерні ознаки, дозволяють виділити їх у до окремого виду договору оренди.

Як орендодавців за договором прокату можуть виступати не будь-які комерційні організації, лише такі, які проводять здачу майна у найм як постійної підприємницької діяльності, тобто йдеться про комерційних організаціях, які займаються прокатом майна.

Майно, надане за договором прокату, має використовуватися для споживчих цілей, якщо інше не передбачено договором або випливає з істоти зобов'язання. Тому орендарями за договором прокату на основному є громадяни, яким відповідне майно знадобилося для особистого, сімейного, домашнього й іншого подібного використання.Арендаторами можуть бути і юридичні особи та індивідуальні підприємці, але їм виключається зокрема можливість використання отриманого до широкого прокату майна для одержання прибутку.

Договір прокату належить до категорії публічних договорів (п. 3 ст. 626). Це означає, що комерційна організація, виступає у ролі орендодавця, за наявності надати до широкого прокату необхідну майно немає права відмовити яка звернулася до неї особі у висновку договору прокату чи надати перевагу комусь відношенні підписання договору. Умови договору прокату, зокрема про орендну плату, повинні встановлюватися однаковими всім орендарів, крім випадків, коли законів і іншими правовими актами допускається надання пільг окремих категорій споживачів. Потенційні орендарі вправі передати в руки суду суперечки як "про спонуці орендодавця до висновку договору прокату, і про розбіжності щодо окремих умовам договору.

Договір прокату виділяє окремо від загальних положень про договорі оренди майна (ст. 606) та риса, що він і за яких умов неспроможна носити характер безстрокового зобов'язання. Понад те, в імперативному порядку визначено максимальний дії такого договору - рік (п. 1 ст. 627).

Договір оренди (фрахтування тимчасово) транспортний засіб цивільно-правової договір, яким орендарю за плату надається транспортний засіб у тимчасове володіння і користування.

У кодексі містяться норми, регулюючі чи два різновиди договору оренди транспортний засіб: договір оренди транспортний засіб з екіпажем та установчий договір оренди транспортний засіб без надання з управлінню та програмах технічної експлуатації (без екіпажу). Спочатку відзначимо особливості правовим регулюванням оренди транспортних засобів, є загальними для обох різновидів договору оренди транспортний засіб, що дозволяють виділити даний договір в самостійний вид договору оренди.

З огляду на специфіку предмета договору, саме: надання оренду транспортний засіб, законодавець виключив можливості застосування до даних правовідносин загальних положень про оренду,наделяющих орендаря, належно своїх виконував свої обов'язки, після закінчення терміну договору оренди за інших рівних умов переважним над іншими особами правом на підписання договору оренди нового термін (див. ст. 621). Як наслідок, орендар транспортний засіб, на відміну орендаря звичайним договору оренди, ані за яких умовах немає права вимагати перекладу він правий і обов'язків орендаря за договором оренди транспортний засіб, укладеним орендодавцем після закінчення термін дії колишнього договору з іншим орендарем.

Договір оренди транспортний засіб заборонена державної реєстрації речових, його укладають у дуже простій письмовій формах. Це дуже принциповий момент, оскільки, як відомо, певні транспортні засоби - повітряні і морські суду, суду внутрішнього плавання, космічні об'єкти - віднесено Кодексом до нерухомим речам (ст. 130). За загальним правилом операції з нерухомим майном, і зокрема договір оренди нерухомості, укладений терміном понад рік, вимагають державної реєстрації речових (див. ст. 164, 609 ДК).

Якщо предметом договору оренди є будинок чи споруду, ряд загальних положень про оренду не застосовується, оскільки вони заміщуються спеціальними правилами. Слід відразу відзначити, що стосовно оренди нежилих приміщень будь-які спеціальні правила в Кодексі відсутні, тож зазначеним правовідносин загальні правила про договорі оренди застосовують у обсязі. Треба сказати деякого подібності положень про оренду будинків та споруд й які у ДК норм про купівлю-продаж нерухомості (ст. 549-558), але це бачиться цілком виправданим. Тим самим було забезпечується однаковий правової режим об'єктів нерухомості в майновому обороті.

Спеціальні правила, регулюючі договір оренди будівлі споруди, викликані до життя специфічними властивостями будинків та споруд як об'єктів нерухомості: особливої цінністю цих об'єктів, їхнепотребляемостью у процесі використання, нерозривному зв'язком із землею тощо. п.

Вимоги до форми договору оренди будинку (споруди) у тому, що така договір має бути укладений у вигляді єдиного документа, підписаного сторонами. Недотримання цих вимог тягне недійсність договору. Кодекс не вимагає нотаріального посвідчення договору оренди будівлі споруди. Державної реєстрації підлягають ті договори, термін дії яких перевищує рік.

Як зазначалося, будівлі і споруди ставляться до об'єктів нерухомості, нерозривно що з землею (24, З. 86). Володіння і користування такими об'єктами із боку орендаря припускає наявність в нього певних правий

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація