Реферати українською » Государство и право » Адміністративні покарання


Реферат Адміністративні покарання

Страница 1 из 7 | Следующая страница

>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ

Державне освітнє установа

вищого професійної освіти

«>ПЕНЗЕНСКИЙ ДО СУ ДАР СПВЕННЫЙУНИВЕР СІ ТЕТ»

Юридичний факультет

Кафедра державно-правових дисциплін

>КУРСОВАЯ РОБОТА

по адміністративному праву

АДМІНІСТРАТИВНІНАКАЗАНИЯ:ПОНЯТИЕ, МЕТИ, СИСТЕМА, ПЛАНИ І ПОРЯДОКНАЛОЖЕНИЯ

Ви підлогу ніла:

>студент ка группи05Ю1

Му райваД.Ю.

Прове хитнутися:

>к.ю.н., доцентСуменковС.Ю.

Пен за 2007


>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

ГЛАВА 1. Поняття і цілі адміністративного покарання

§1.1. Поняття адміністративного покарання

§1.2. Цілі адміністративного покарання

ГЛАВА 2. Система і різноманітні види адміністративних покарань

§2.1. Система адміністративних покарань

§2.2. Види адміністративних покарань

ГЛАВА 3. Порядок накладення адміністративних покарань

§1. Принципи призначення адміністративних покарань

§2. Обставини пом'якшувальні і обтяжуючі адміністративної відповідальності

§3.Давностние терміни призначення адміністративного покарання й термін їхньої погашення

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

>БИБЛИОГРАФИЯ


>Вве дение

>Управ ление проще ством,обеспе чогоние проще ст вен іншоїдис ці п чини іпра у по ряд ка осуще ст в ляет ся з по міцьактивних шпп зібовце ле на прав льон але го віздей ствия насоз нание і зве дениелюдей, в ка чого стве цих шпп зібов висту па ют і пекло ми ні стративние на ка зания. З вест але, що пекло ми ні стративние на ка зания оказива ютзна чительноевлияние на зі стоячиниепра у по ряд ка встра не, шппсоб ст ву ютпредупре ж дениюпресту п лений.Вместе про те дляболее вуспеш іншоїборь б ізпра у на рушения ми не прохо дімо знати, на як до резуль тативни ці на ка зания, ка де віздей ствие вони оказива ют насоз нание і зве дениелюдей, оскільки бездос то вірних даноних про еффектив алести пекло ми ні стративних на ка заний не візмож алеопти мизироватьпрактику їх приме нения, зі віршен ст увать за до але тактель ст у про пекло ми ні стратив іншої відвет ст вен алести.

За по слідние годи в Кодекс про пекло ми ні стративнихпра у на руше ніях РіссийскойФе дерации (Ко АП РФ) бло поза се але з малоло зме нений. Вони кіс ну лисій також і пекло ми ні стративних на ка заний. Уча ст алести, буввведен алевий вид пекло ми ні стратив але го на ка зания – пекло ми ні стративное при ос та новий лениедеятель алести.Сле дователь але, не як до зме ні лася нерархиясис ті ми пекло ми ні стративних на ка заний.

Усвязи з данони ми поло жния ми,це ллюмо їйрабо тияв ляет ся рас див отрение пекло ми ні стративних на ка заний по ріссийско му пекло ми ні стратив але му за до але тактель ст ву. Приизу чогонии дано але го у проса запи та лася подойти до не му з различних то чекзрения:

- дати понятие пекло ми ні стративних на ка заний іоха рак тіризовать ос новийние їх віди;

-изучить поря док нало жния пекло ми ні стративних на ка заний,смяг чающие іотяг чающие про стоячитель ства;

- рассмотреть але шиї віди пекло ми ні стративних на ка заний, їхосо бен алести тощо.

>Опираясь на ав торитетние меніния таких ав то рів, як БахрахД.Н., Конин М.М., Ріс сін ськийБ.В., ідругихме неї з вестнихиссле дова ті лей, вис полязо ван іншої чи тіра ту ре, мною був охваченширо київ коло у про сов, від але сящих ся до тіме дано іншоїрабо ти.

Уито ге, за стара ласясис ті малотизировать мающие сясве дения, даноние іучно-пра у шиї поло жния ісделать зі відвет ствующие ви уди.


>Глава 1. Понятие іце чи пекло ми ні стратив але го на ка зания

 

§1.1. Понятие пекло ми ні стратив але го на ка зания

Ко АП вніс суще ст венние але вівли в за до але тактельнуюрегла мін тацию пекло ми ні стратив але го на ка зания:во-первих, тер хв «пекло ми ні стративноевзискание» заме ніл тер мином «пекло ми ні стративное на ка зание», підчер ківает проще ст веннуюопасность пекло ми ні стратив але гопра у на рушения і карательнуюсущность пекло ми ні стративно-пра у виттясанкции якмери го су дар ст вен але го при ну ж дения;во-вторих,ука зал наме сто пекло ми ні стратив але го на ка зания всис тіме карательнихсанкций, зі держащих ся в нір махдругих від рас лейправа, на при заходів,уго вилов але го,предусматривающе го вус виловние на ка зания за зі віршениепресту п лений;в-треть їх, кінкретизиро валвос пі тательние свій ства каратель іншоїсанкции,скон цін трировав її затен ці альние візмож алести на решении за дачпредупре ж дения пекло ми ні стративнихпра у на рушений.

Пекло ми ні стративное на ка заниеяв ляет ся од них із ос а й у пола гающих інсти ту тов пекло ми ні стратив але гоправа як іоп ре де льонная раз але видность заходів юрі ді чогоской (пекло ми ні стратив іншої) відвет ст вен алести применяет ся за зі віршение проти у прав але го, ві новий але годей ствия (бездей ствия) фізи чогоско го чи юрі ді чогоско го чица, за до то рої в зі відвет ствии зі ст. 2.1 Ко АП чи до на мисубъ ек тов РіссийскойФе дерации вус та новий ле на пекло ми ні стративная відвет ст венность.

Ко АП РФ формаль але некре п ляет понятие «пекло ми ні стративное на ка зание», але,исходя з зі держания ст. 3.1,мож але де лити йогоха рак терние призна кі, якмери:

- юрі ді чогоской відвет ст вен алести, вира дружин іншої всанкции нір ми пекло ми ні стратив але го за до але тактель ства;

- го су дар ст вен але го при ну ж дения;

-предупре ж денияпра у на рушений іпресту п лений;

- псіхолого-пе так го гі чогоско го віздей ствия насоз наниепра у на руши тілей.[1]

Та кім проразом, під пекло ми ні стративним на ка за ні їм по ні малоет сямера відвет ст вен алести, применяе травня у вус та новий льонном по рядкесудь їй, підлогу алемочним репетування ганом (>долж але стним чицом) до ві новий але му чицу, зі вір шившише му пекло ми ні стративноепра у на рушение.

Дужеважнимяв ляет ся тоймо мент, що пекло ми ні стративни ми на ка зания мимо гутсчи тать ся толь до ті при ну дітельниемери, до торие названи в ст. 3.2 Ко АП РФ. Та киємери пекло ми ні стратив але го при ну ж дения, яквре мінное чишениеправа полязованиябиблиотечним фон будинок, відзив чи цінзии і інших немо гут бути признани пекло ми ні стративни ми на ка зания ми і заменять ся в по рядке про з вод ства по делу про пекло ми ні стративномпра у на рушении.

Пекло ми ні стративние на ка зания применя ют ся за на рушение норм не толь до пекло ми ні стратив але го, а й кінсти ту ці він але го, тру до у го, еколо гі чогоско го,гра ж даноско го, се мей але го,гра ж даноско-процес су аль але го,уго виловно-процес су аль але го ідругих від рас лейправа.

Пекло ми ні стративние на ка зания посмислу ч.1 ст. 3.2 Ко АП РФ вус танав чива ют ся нір малотивни миак так і применя ют сяпу із такнияспе ці альних ін ді віду альнихак тов. Юрі ді чогоскаянау ка раз чичает два ві такпра увихак тов з пекло ми ні стративни мисанкция ми. Пер шиї – нір малотивниепра у шиїак ти: за дони, вус танав чивающиесанкции заоп ре де льонние пекло ми ні стративниепра у на рушения, ру до удствуясь їхисчерпивающимпереч ньому, даноним в ст. 3.2. Інші феє деральние за дони, заисклю чого ні їм Ко АП РФ, за донисубъ ек тов РФ про пекло ми ні стративнихпра у на руше ніях немо гут вус танав чивать каких-либо інших пекло ми ні стративних на ка заний.Од на до феє деральний за до але тактельвправе расширить цейпе речень, але толь допу тим поза сения зі відвет ствующих зме нений вдей ствующий Ко АП РФ.Вто раю груп паак тов з пекло ми ні стративни мисанкция ми –пра у приме нітельниеак ти. Це по ста новий ления по де лам про пекло ми ні стративнихпра у на руше ніях про назна чогонии пекло ми ні стративних на ка заний ві новийним в зі віршениипра у на рушений,предусмотреннихОсо бен іншоїчастью Ко АП РФ.

На кликанийние відиак тов раз чича ют ся не толь до зі держа ні їм, а йсубъ ек та ми, до тори ми при ні мало ют ся, а як ідру гі ми призна ка ми. Нор малотивниеак ти, вус танав чивающие пекло ми ні стративние на ка зания, при ні мало ют ся толь до за до але тактельни ми репетування га на ми і толь до в форме за до новий.Ак ти приме нениясанкций при ні мало ют сяспе ці аль алеупол алемоченни мисубъ ек та ми,пе речень й підве будинок ст венность до торих закре п лени нір мало ми гол. 23 Ко АП РФ. Та києак ти при ні мало ют ся в форме по ста новий лений. Услучаях, догда акт з такет судья, це актпра у судия,ес чи ж акт при ні малоет сяис підлогу нітельним репетування ганом го су дар ст вен іншоївласти чибо йогодолж але стним чицом, то та дідька лисого актяв ляет сяак тому го су дар ст вен іншої пекло ми ні страции.[2]

Пекло ми ні стративное на ка заниеможет вира жати ся вморальном чи мало тіри альном віздей ствии напра у на руши ті ля, чибо увре мінном чишении йогоспе ці аль але гоправа. Від дельние пекло ми ні стративние на ка заниямо гут зі чого тать в себе усі кликанийние елі мін ти.


§1.2. Це чи пекло ми ні стратив але го на ка зания

Ко АП РФ (ч.1 ст. 3.1) зі держит нір ми, раскривающиеце чи пекло ми ні стратив але го на ка зания:

а)предупре ж дение зі віршенияпра у на руши тілем алевихпра у на рушений вце ляхча ст іншоїпре венции;

б)предупре ж дение зі віршенияпра у на рушенийдру гі ми чица ми, ніждости га ют сяце общейпре венции.

Уоп ре де льон іншоїстепе ні пекло ми ні стративное на ка зание,дости гаюце чича ст іншої прощейпре венции пекло ми ні стративнихпра у на рушений, в ка яке-теме ререа чизуетаналогичниефункции і про фі лакти кіпресту п лений.

У год. 2 ст. 3.1 за до але тактель закре пивме жду на рідно-пра у виттяпринципгу мало низ мало (ст. 5 Усі прощей грудларации прав чоголове ка 1948 р.), зі глас але торо му пекло ми ні стративное на ка заниеисключаетуни жние чоголове чогоско годос то ін ства і не сениевре так дело виття репу тации юрі ді чогоско го чица.[3]

Пекло ми ні стративние на ка зания суще ст вен але від чича ют ся від інших заходів пекло ми ні стратив але го при ну ж денияпре ж де все госво їйфункционально-це ле виття на прав льон алестью.

>Толь до пекло ми ні стративное на ка заниеяв ляет ся вус та новий льон іншої го су дар ствомме рій відвет ст вен алести за пекло ми ні стративноепра у на рушение, толь до воно зі держитито говую юрі ді чого скуюоценку проти у прав але годеяния на руши ті ля.

З держание пекло ми ні стративних на ка занийоп ре де ляет сяха рак ті ром управ льон чогоских від алешений, регу чируемих і охраняемих нір мало ми пекло ми ні стратив але гоправа,спе ці фі дідька лисого по ся гательств (>пра у на рушений) для цієї від алешения. У той самийвре мяосо бенностьпра у на рушений всфе ре го су дар ст вен але го управ ления зі стоит у цьому, що вони при чиняет ся, якпра віло, не мало тіри альний шкода (збитки),вос підлогу нитку чигладить до торийобич але з візмож але. Ось по чого му зі держание пекло ми ні стративно-пра увихсанкций, охраняющих проще ст венние від алешения всфе ререа черезцииис підлогу нітель іншоївласти, але сит на ка зательнийха рак тер, тобто. вони з дер жатийобязанность ві новий але го по ністи на ка зание,пре тер співатиоп ре де льонние чишения, суще ст вен

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація