Реферат Адвокатура України

Адвокатура України


План

1.Поняття,основні засади тагарантіїадвокатськоїдіяльності

2. Статус адвоката

3.Процесуально-правовеположення та права адвоката укримінальномупроцесі

4. Доля адвоката уцивільномупроцесі

>Висновки

>Література


1.Поняття,основні засади тагарантіїадвокатськоїдіяльності

>Згідно закону, адвокатура Україниєдобровільнимпрофесійнимгромадськимоб'єднанням,покликанимсприятизахисту прав, свобод тапредставлятизаконніінтересигромадян України,іноземців,ociб безгромадянства,юридичнихociб,надаватиїмрізноманітнуюридичнудопомогу.

>Такевизначенняпоняттяадвокатури як правовогоінститутуєзначнимкроком у напрямівизнанняадвокатури якгромадськоїорганізації,адже до цого годині назаконодавстві неробилосяакцентування нацюважливуознакуюридичноїприродиадвокатури. Засвоєюприродою вонаєвільноюпрофесією, азвідси імає громадський характер. Адвокатура Україниздійснює свою діяльність за принципами верховенства закону,незалежності, демократизму,гуманізму іконфіденційності. Закон про адвокатуруокремозакріплює норму, Якастосуєтьсягарантійадвокатськоїдіяльності. Неювстановлено, щопрофесійні права, честь ігідність адвокатаохороняються законом;забороняєтьсябудь-якевтручання вадвокатську діяльність,вимагання від адвоката, йогопомічника,посадовихoci6 ітехнічнихпрацівниківадвокатськихоб'єднаньвідомостей, щостановлятьадвокатськутаємницю.3цихпитань смердотітакож неможутьдопитуватись яксвідки.Документи,пов'язані ізвиконанням адвокатомдоручення непідлягаютьогляду,розголошенню чивилученню без йогозгоди.Забороняєтьсяпрослуховуваннятелефоннихрозмовадвокатів безсанкціїорганівпрокуратури. Недопускаєтьсяофіційненегативнереагування із боціправоохороннихорганів (>дізнання,слідства, суду) направовупозицію адвоката усправі. Адвокатугарантуєтьсярівність прав ізіншимиучасникамипроцесу.Кримінальна справапроти адвокатаможе бутипорушена лишеГенеральним прокурором України, йогозаступниками, прокурорамиАвтономноїРеспубліки Крім, областей,міста Києва. Адвоката не можнапритягнути докримінальної,матеріальної таіншоївідповідальності чипогрожуватиїїзастосуванням у зв'язку ізнаданнямюридичноїдопомогигромадянам таорганізаціям.Адвокатом, за Законом України “Про адвокатуру”,може бути громадянин України,якиймаєвищуюридичнуосвіту, стаж роботи заспеціальністю юриста не менше двох років,котрийсклавкваліфікаційнііспити, здобувшисвідоцтво про декларація прозайняттяадвокатськоюдіяльністю.Biн неможепрацювати всуді,прокуратурі,нотаріаті, органахвнутрішніхсправ, національної безпеки, органах державногоуправління. Длявизначеннярівняпрофесійних знаньociб, щомаютьнамірзайматисяадвокатськоюдіяльністю,створюються (уАвтономнійРеспубліці Крім, областях,містахКиєві таСевастополі)кваліфікаційно -дисциплінарнікомiciїадвокатури,Положення про котрізатверджені Указом Президента України від 5травня 1993 р.Цікомiciїдіють ускладі двох палат -атестаційної тадисциплінарної.

>Організаційніформидіяльностіадвокатури.Особа, що здобуласвідоцтво про декларація прозайняттяадвокатськоюдіяльністю,має правопрактикуватиіндивідуально чивідкритисвоєадвокатське бюро, чиоб'єднуватись ізіншими адвокатами вколегії,фірми,контори таіншіадвокатськіоб'єднання, котрідіютьвідповідно до Закону “Про адвокатуру” ісвоїхстатутів.

>Діяльністьадвокатськихо6'єднаньґрунтується на засідкахдобровільності, самоврядування,колегіальності тагласності.Вониреєструються вMiніcтepcтвiюстиції України, после чогоповідомляютьмісцевим органам влади про своюреєстрацію, аадвокати - проодержаннясвідоцтва на правозайматисяадвокатськоюдіяльністю.Адвокатські бюро,колегії,фірми,контори тощоєюридичними особами, смердоті, як іадвокати, що приватнопрактикують,маютьрахунки у банках на територї України (а й увстановленомучиннимзаконодавством порядку - і у трилітрові банки), печатку і штампiз своїмнайменуванням.3аконвизначаєвідносиниадвокатури іздержавними структурами,гарантуючи при цьомуїїсамостійність танезалежність. В частности,Міністерствоюстиціїзабезпечуєфінансування оплатипpaціадвокатів зарахунок держави уразіучасті адвоката вкримінальнійсправі запризначенням та призвільненігромадян від оплатиюридичноїдопомоги,узагальнюєстатистичнузвітність проадвокатську діяльність,сприяєздійсненнюзаходівщодопідвищенняпрофесійногорівняадвокатів.Адвокати Українивиконують за закономтакіфункції:даютьконсультації тароз'яснення ізюридичнихпитань,усні іписьмовідовідкищодозаконодавства;складають заяви,скарги таіншідокументи правового характеру;посвідчуютькопіїдокументів усправах, котрі смердотіведуть;здійснюютьпредставництво всуді,іншихдержавних органах;

>надаютьюридичнудопомогупідприємствам,установам,організаціям;

>здійснюютьправове забезпеченняпідприємницької тазовнішньоекономічноїдіяльностігромадян іюридичнихociб;виконують своїобов'язки,передбаченікримінально-процесуальнимзаконодавством упроцесідізнання та надосудовомуслідстві. разом із тім адвокатунадаєтьсяможливістьздійснювати згідно із законом ііншівидиюридичноїдопомоги.

2. Статус адвоката

Допрофесійних прав адвоката Законвідносить:представництво, захист прав тазаконнихінтересівгромадян іюридичнихociб заїxдорученнями вycix органах,установах,організаціях;збираннявідомостей профакти, котріможуть бутивикористані якдокази вцивільних,господарських,кримінальнихсправах ісправах проадміністративніправопорушення. Отже, адвокатунадано правозбиратидокази дляподання їхні уорганидізнання,слідства, прокуратуру,загальні таарбітражні суди.Перелік прав адвоката призбираннідоказів неєвичерпним. В частности,вінможе:запитувати іотримуватидокументи чиїxкопії відпідприємств,установ,організацій,о6'єднань, а відгромадян - заїxзгодою;ознайомлюватися напідприємствах, вустановах,організаціях ізнеобхідними длявиконаннядоручення документами,отримуватиписьмовівисновкифахівців ізпитань, щопотребуютьспеціальних знань.

Приздійсненнісвоїхпрофесійних обовязків адвокатзобов'язанийдіятивідповідно довимог закону,використовуватилишепередбачені нимзасобизахисту прав ізаконнихінтересівгромадян таюридичнихociб, таінші, що несуперечать закону. Адвокат невправівикористовувати своїповноваження на шкодуocoбi,інтересиякоївінпредставляє, атакожвідмовитись відприйнятого у собізахисту.Використовуватиданні,одержані адвокатом у зв'язку із йогопрофесійноюдіяльністю, можналише длязахистуклієнта.

>Якщопідозрюваний,обвинувачений,підсуднийвизнає своєї вини увчиненнізлочину, адвокат, занаявностіпідстав для цого,маєодстоювати перед судом,слідчим, прокурором йогоневинність. При цьомувінзобов'язанийпогодити своюпозицію ізпідзахисним,оскількиколізіяміжпозиціями адвоката іпідзахисногоєнеприйнятною. Адвокат неможевизнаватидоведеною провину свогопідзахисного,якщоостаннійїїзаперечує.

Адвокат невправіприйнятидоручення пронаданняюридичноїдопомоги,якщовіннадавав чинадаєтакудопомогу уцій чиіншій,пов'язаній із неюсправі, особам ізпротилежнимиінтересами, щоможезашкодитиособі, Яказвернулася поюридичнудопомогу.Слідзазначити, що адвокат неможевиступати якзахисник чипредставлятиінтересидекількохoci6,якщоціінтереси незбігаються чиістотновідрізняються. Адвокатзобов'язанийзберігатиадвокатськутаємницю, предметом ізмістомякоїєобставини, яківимусили громадянина чиюридичну особузвернутися до адвоката, атакож сутьконсультацій,порад,роз'яснень таіншихвідомостей,одержаних адвокатом под годинуздійсненняпрофесійнихобов'язк1в.

Оплатапpaцi адвокатаздійснюється напідставі догодиміжгромадянином (>юридичноюособою) іадвокатськимо6'єднанням чи адвокатом. Уразіучастiостаннього укримінальнійсправі запризначенням та призвільненні громадянина від оплатиюридичноїдопомоги через йогомалозабезпеченicть оплатапpaцi адвокатаздійснюється зарахунок держави. Колідоговіррозриваєтьсядостроково, оплатапpaцiпровадиться зафактичновиконану роботу. Приненалежномувиконаннідорученнягромадянину чиюридичнійocoбi внесено платаповертаєтьсяповністю чичастково, а привиникненні спору - зарішенням суду.Дисциплінарнепровадженняпротиадвокатівздійснюєтьсядисциплінарноюпалатою, Яка, як ужезазначалося,створюється прикваліфікаційно-дисциплінарнихкомісіях ускладі 9членів:п'ятиадвокатів, двохсуддів, за однимпредставнику відуправлінняюстиції, Заради МіністрівАвтономноїРеспубліки Крім,обласної,Київської іСевастопольськоїміськихдержавнихадміністрацій,відділення спілкиадвокатів України. До адвокатаможуть бутизастосованітакідисциплінарністягнення:попередження;зупинення на рядків до одного року діїсвідоцтва про декларація прозайняттяадвокатськоюдіяльністю, йогоанулювання. Закон про адвокатуруобмежуєвипадки, колиадвокатська діяльністьможе бутиприпиненарішеннямкваліфікаційно-дисциплінарноїкомісії, авиданесвідоцтвоанульоване, асаме: увипадкузасудження адвоката за скоєннязлочину (посленабраннявирокомчинності),обмеження судомдієздатності чивизнання адвокатанедієздатним,втратигромадянства України, грубогопорушення Закону про адвокатуру,іншихактівзаконодавства, щоpeгулюють діяльністьадвокатури, атакожПрисяги адвоката. Адвокатможе бутипідданийдисциплінарномустягненню непізніше днявиявлення проступку, й воно та неможе бутинакладенепізніше шестимісяців від дня його скоєння.Дисциплінарна справамає бутирозглянута умісячний рядків.Під годинуїїрозгляду доля адвоката,єобов'язковою.

>Рішення пронакладаннядисциплінарногостягненняможе бутиоскарженопротягомтрьохмісяців доВищоїкваліфікаційноїкомісії чи в судновому порядку.

>Якщо адвокатапротягом року від днянакладення наньогодисциплінарногостягнення не якщопіддано новому,вінвважається таким, що непіддавався заходженнювпливу. Черезшістьмісяців від днянакладаннястягненнядисциплінарна палатаможезняти йогодостроково прибездоганнійповедінці адвоката ісумлінномуставленні довиконання обовязків.

3.Процесуально-правовеположення та права адвоката укримінальномупроцесі

>Згідно із ст.2 КПК України,завданнямикримінальногосудочинстваєохорона прав тазаконнихiнтepeciвфізичних іюридичнихoci6, котріберуть доля вньому, атакожшвидке іповнерозкриттязлочинів,викриттявинних та забезпечення правильногозастосування закону із тим, щобкожний,хтовчинивзлочин, бувпритягнутий довідповідальності іжоденневинний не бувпокараний.

Сфера цогосудочинствапоширюється нарізнісуб'єктикримінально-процесуальноїдіяльності, щомаютьособистийінтepec усправі, -підозрюваного,обвинуваченого,підсудного,пoтepпiлoгo,цивільногопозивача йцивільноговідповідача, котрімають декларація про захистсвоїхзаконнихінтересів. Уюридичнихпитаннях смердоті, як правило, немають знань ідосвіду, томувідстоюванняїx прав тазаконнихiнтepeciвпокладається напрофесійнихюристів -адвокатів.Стаття 156Конституції Українизабезпечуєкожномуобвинуваченому декларація про захист. Укримінальномупpoцeci Україниобвинувачениймаєтакі права: знаті, вчому йогообвинувачують ідаватипояснення попред'явленомуобвинуваченню;подаватидокази;заявлятиклопотання;ознайомлюватися послезакінченняпопередньогослідства чидізнання ізусімаматеріалами справ;брати доля вїїрозгляді вcyдiпершоїінстанції таінші. Усвоїйсукупності смердотіутворюють правообвинуваченого на захист,гарантувати яку винна держава.Існує і рядспеціальнихкримінально-процесуальнихгарантій, основою якіпокладенопрезумпціюневинності,котра навідміну відпрезумпціїістинностівирокуєневід'ємною інеобхідноюумовоюздійсненняобвинуваченим свого права на захист.Воназнайшласвоєвідображення вЗагальнійдекларації правлюдини (ст.11), і вМіжнародномупакті прогромадянські таполітичні права (ст.14).

Навідміну відзагальногромадянських прав (>трудових,житлових таін)обмеженнякримінально-процесуальних правєнеприпустимим. У такомуразі дії ірішенняорганівкримінальногосудочинстванеминучеобмежуватимуть декларація про захист і,отже,перешкоджатимуть судувсебічно,повно іоб'єктивнорозглянутисправу івинестизаконний іобґрунтованийвирок.Цiпорушеннякримінально-процесуального законуєістотними іскладаютьпідстави дляскасуваннявироку, як ірозгляд справ увідсутностізахисника, коли за законом його доляєобов'язковою (>ст.370 КПК).

Доля усправізахисника,насамперед адвоката,єоднією ізнайважливішихгарантій права на захист.Згідно із ст.48 КПКзахисникзобов'язанийвикористовуватиyciзаконнізасоби іспособи дляз'ясуванняобставин, щовиправдовуютьобвинуваченого (>підозрюваного) чипом'якшують його відповідальність, інадаватиобвинуваченому (>підозрюваному)необхіднуюридичнудопомогу.Захисниківзапрошують сампідозрювані,обвинувачені чипідсудні, aїxзаконніпредставники,родичі чиінші особини - лише заїxдорученням чи наїxпрохання.Замінюється один адвокатіншимлише наклопотання чи зазгодоюпідозрюваного,обвинуваченого,підсудного. У тихийвипадках, коли долязахисника,якогообравобвинувачений (>підозрюваний),єнеможливою, органдізнання,слідчий,суддяможутьзапропонуватийомузапроситиіншогозахисника чипризначитиостаннього черезколегіюадвокатів.

Законпередбачає рядвипадківобов'язковоїучастізахисника усправі:

усправах прозлочининеповнолітніх,німих, глухих,сліпих таіншихoci6, котрівнаслідоксвоїхфізичних чипсихічнихвад неможутьсамостійнозахищатисвоє декларація про захист, атакожосіб, котрі неволодіють мовою,якоюведетьсясудочинство таін. Адвокатвправізбиративідомості профакти, котріможутъ бутивикористані якдокази укримінальнійсправі,насамперед шляхомзапитуваннядокументів відпідприємств,установ,організацій,об'єднань і окремихгромадян,ознайомлюватися ізцими документами,отримуватиписьмовівисновкифахівців ізпитань, котріпотребуютьспеціальних знань (ст.6 Закону про адвокатуру).Позиціязахисника вкримінальнійсправі -це йогопозиціящодообвинувачення.Вонапочинаєформуватися послеознайомлення ізматеріалами справ ібесіди ізпідзахисним івикладається уповномуобсязі взахиснійпромові под годинусудовихдебатів, девисновокзахисникамає бутицілкомвизначеним,однозначним,сприятливим дляпідзахисного.

>Якщообвинуваченийвизнає собівинним ідоказипідтверджуютьце, тозахисник, просити судпом'якшитипокарання, чиодстоюєнаявністьобставин, щовиключаютьпровадження всправі,наполягаючи наневинностіобвинуваченого,якщо жвін у цьомупереконанийвін доводити суду, що йогопідзахисний собісамообмовлює. Колі жобвинувачений невизнає собівинним, то цьомуразізахисникзв'язанийпозицієюклієнта.Він неможедоводитисудові, що йогопідзахиснийєвинним,оскільки вційситуації адвокатопиняється наневластивійзахисникуобвинувальнійпозиції.

Доляадвоката-захисника встадіїпопередньогорозслідуваннядисциплінуєслідчого і особу, щопровадитьдізнання,примушуючиїx болееуважноставитися дозбираннядоказів, более критичнопідходити до їхньогооцінки іприйняття наїxосновірішень вкримінальнійсправі. Доля адвокатаробитьекономічним іслідчепровадження,оскількирозв'язанняобґрунтованихклопотаньзахисника вційстадіїпопереджуєїxперенесення до суду, щонерідкозатягуєсудовийрозгляд,викликаючинеобхідність Повернення справ надодатковерозслідування.Дужеважливою узахисті прав тазаконнихiнтepeciвобвинуваченогоє долязахисника назаключномуетапіпопередньогослідства (з статтею 218-222 КПК). Приознайомленні ізyciмa йогоматеріаламизахисникмає право:робитивиписки, матірпобачення ізобвинуваченимнаодинці,роз'яснюватийомузмістобвинувачення,обговорювати запитання прозаявленняклопотань,подаватидокази,заявлятивідводи,оскаржувати дії йрішення особини, щопровадитьдізнання,слідчого, прокурора.Активність,наполегливість іпринциповість виненвиявляти адвокатпротягомвсього судновогорозгляду справ, девінкористується разом ізіншимиучасникамипроцесурівними повноваженнями зпред'явленнюдоказів,участі в їхнідослідженні тазаявленнюклопотань Адвокат -представникпотерпілого укримінальнійсправі.Згідно із ч.1 ст.49 КПКпотерпілимвизнається особа,якійзлочиномзаподіяноморальну,фізичну чиматеріальну шкоду. Провизнання громадянинапотерпілим особа, що проводитидізнання,слідчий ісуддявиносятьпостанову, а суд -ухвалу.Після цоговіннабуває статусупотерпілогоiззначнимобсягомпроцесуальних прав,використовуючи котрівінздатнийвідстоювати своїзаконніінтереси яксамостійно, так і іздопомогоюпредставника,насамперед, адвоката (ч.3 ст.49, ст.52 КПК) Зачиннимзаконодавством адвокатбере доля вкримінальномупpoцeci лише заугодою,тобто назапрошенняпотерпілого, аякщоостаннійєнеповнолітнім,недієздатним чиобмеженодієздатнім, то - його законногопредставника. Приприйняттідоручення наведення справпотерпілого адвокатмаєпереконатися до того, щорішення провизнання особинипотерпілим ужеприйняте. Дляздійсненнязахистузаконнихінтересівпотерпілого закон (ч.3 ст.49 КПК)надає йогопредставникутакіпроцесуальні права:подаватидокази;заявлятиклопотання;знайомитися ізусімаматеріалами справ із моментузакінченняпопередньогослідства, асправах, у які воно та непровадилося, - послевідданняобвинуваченого до суду;брати доля в судновомурозгляді;заявлятивідводи;оскаржувати дії особини, щопровадиладізнання,слідчого, прокурора, судье й суду, атакожвироку суду чи судье,ухвалу суду чипостанову судье. як йпотерпілий,вінєсуб'єктомфункціїобвинувачення.

4. Доля адвоката уцивільномупроцесі

>Законодавство Українипокладає на адвокатавиконання вцивільномупpoцeciподвійнихфункцій.Відповідно до ст.6 Закону України “Про адвокатуру",адвокати вцивільномупpoцeciвиконуютьодночаснофункціїправозаступництва іпредставництва. Доля адвоката вцивільномупpoцeci Україниполягає уздійсненні нимпредставництва ізахистісуб'єктивнихмайнових іособистихнемайнових прав таохоронюваних закономінтересівіншихoci6 (>громадян іюридичнихoci6) та в сприянні суду ввсебічному,повному іоб'єктивномуз'ясуванніобставин справ, прав і обовязківсторін. Упроцесуальномупредставництві адвокатапоєднуються двавидиправовідносин -між адвокатом іособою,інтересиякоївінпредставляє,між адвокатом і судом вцивільномупpoцeci.Правовідносиниміж адвокатом ідовірителем (>стороною,третьоюособою таін)маютьматеріально-правовий іпроцесуально-правовий характер.Матеріально-правовіґрунтуються надоговорідоручення.Процесуально-правовізв'язкивиникають із приводуоформлення івизначенняобсягуповноваженьпредставника вцивільномупроцесіПроцесуальнепредставництвоєнайбільшпоширеним всудочинстві України. Приздійсненніпрофесійноїдіяльності адвокатунадано правопредставляти ізахищати права таінтересигромадян іюридичнихoci6 заїxдорученням вycixсудових органах та настадіяхцивільногосудочинства.

Дляведення справ всуді адвокат винен матірпевніповноваження.Повноваженнядають адвокату декларація про скоєння відімені особини, якоївінпредставляє,ycixпроцесуальнихдій,кpiмпередачі справ дотовариського читретейського суду,повну чичастковувідмову відпозовнихвимог, на згоди ізпозовом,зміну предмета покличу,укладеннямирової догоди, передачуповноваженьіншійособі (>передоручення),оскарженнярішення суду, подачувиконавчого аркуша достягнення, наодержанняприсудженогомайна чи грошей.Повноваження адвоката на скоєннякожної ззазначенихдіймають бутиспеціальнообумовлені увиданомуйомудорученні. Адвокат, щозаймаєтьсяадвокатськоюдіяльністюіндивідуально,набуваєповноважень послеподачісудовідоручения,виданогодовірителем, атакожсвідоцтваатестаційноїкомiciї про декларація прозайняттяадвокатськоюдіяльністю.

>Процесуально-правове становище адвоката приведенніцивільнихсправ усудіпершоїінстанції

Напідставінаданихповноваженьадвокатидопомагаютьзаінтересованим особамзвернутися до суду зазахистомїxцивільних прав. Для цоговикористовуютьсяцивільніпроцесуальнізасоби -позовназаява. Доподачі покличу адвокатвиконуєзначну іскладнудопроцесуальну роботу повивченнюматеріалів справ інаписання заяви.Матеріали справскладаються ізуснихпоясненьзаінтересованихociб іподаних нимидокументів -договорів,посвідчень,постанов,довідок,квитанцій,актів,ордерів,листівслужбового іособистого характеру, щомістятьвідомості, котрімаютьзначення для справ.Згідно із ст.6 Закону адвокатмає правозбиративідомості профакти, котріможуть бутивикористані якдокази вцивільнихсправах.Позовназаяваскладається адвокатом уписьмовійформі.Суддя, доякогонадійшлазаява іздодатками,вирішує запитання проїїприйняття.Відмова уприйняттіоформлюєтьсямотивованоюухвалою, Якаможе бутиоскаржена адвокатом занаявності уньоговідповідальногоповноваження. Зприйняттямпозовної заявивиникаютьцивільніпроцесуальніправовідносини, у якібере доля адвокат,котрийнабуваєправосуб’єктністьпроцесуальногопредставника.Процесуальна діяльність адвоката встадії судновогорозглядуцивільнихсправ.

>Процесуальнимзабезпеченнямучастіадвокатів у судновомузасіданніє декларація просвоєчаснеодержання від судувикликів йповідомлень про день,місце й годинурозгляду судомспірної справ, атакож провідкладення судомрозгляду справ привідсутностівідомостей, щоїм врученоповістки.

Упідготовчійчастині судновогозасіданняпроцесуальніпредставники,кріміншого,з'ясовуютьможливістьрозглянутисправу вданому судновомузасіданні, приданому судье (>суддях - приколегіальномурозгляді: справ) іучасникахпроцесу.Представникимаютьможливість бутиобізнаним з складом суду, атакожпрізвищами прокурора,експерта,перекладача, секретаря судновогозасідання ізаявлятиїмвідвід занаявності для цогопідстав.Представникпозивачаможеподавати заяви прозміну предмета чипідстав покличу, збільшення чизменшеннярозмірупозовнихвимог, провідмову від покличу;представниквідповідача - провизнання покличуповністю чичастково.Представникисторінможутьукластимирову угоду.

У Україні згідно з Законом "Про адвокатуру" (1992 р) адвокатураєдобровільнимпрофесійнимгромадськимоб’єднанням,покликаним згідно зКонституцією Українисприятизахисту прав, свобод тапредставлятизаконніінтересигромадян України,іноземнихгромадян,осіб безгромадянства,юридичнихосіб,подаватиїміншуюридичнудопомогу.

>Особа,котраотрималасвідоцтво про декларація прозаняттяадвокатськоюдіяльністю,має правозайматисьіндивідуально чиоб’єднатись ізіншими адвокатами вколегії,фірми,контори таіншіадвокатськіоб’єднання, котрідіютьвідповідно дозгаданого Закону тасвоїхстатутів.

>Діяльністьадвокатськихоб’єднаньгрунтується на засідкахдобровільності,самоврядуванні,колегіальності тагласності.

>Особливістюадвокатськихоб’єднаньє ті, що смердотістворюються адвокатами не ізметоюреалізаціївласних прав, свобод таінтересів чиодержанняприбутку, авиконанняобов’язків,покладених ними Державою.

>Відповідно до ст.4 Закону України "Про адвокатуру"реєстраціяадвокатськихоб'єднаньпровадиться уМіністерствіюстиції України.

>Реєстраціяадвокатськихоб’єднаньздійснюєтьсявідповідно з Положенням про порядокреєстраціїадвокатськихоб’єднань,затвердженогопостановоюКабінету міністрів України від 27 апреля 1993 р. № 302.

Дляреєстраціїадвокатськогооб'єднання доМін’юступодаються:

>заява,підписанауповноваженимпредставникомоб'єднання;

статутадвокатськогооб'єднання;

>установчийдоговір чи протоколзборівадвокатів простворенняадвокатськогооб'єднання;

>дані прокількісний склададвокатськогооб'єднання,наявність у йогочленівсвідоцтв про декларація прозаняттяадвокатськоюдіяльністю;

документ,якийсвідчить промісцезнаходженняадвокатськогооб’єднання;

документ провнесення плати зареєстрацію.

>Заява прореєстраціюадвокатськогооб'єднаннярозглядається умісячнийтермін від днянадходження всіх необходимихдокументів.

За результатамирозгляду заявиможуть бутиприйнятітакірішення про:реєстраціюадвокатськогооб'єднання;відмову вреєстраціїадвокатськогооб'єднання;залишення заяви безрозгляду.

Уразіреєстраціїадвокатськогооб'єднанняйомувидаєтьсясвідоцтво прореєстрацію.Зареєстрованомуадвокатськомуоб'єднаннюприсвоюєтьсявідповідний номер, що вноситися доРеєструадвокатськихоб'єднань.

>Якщостатутні чиіншідокументи,подані дореєстраціїадвокатськогооб'єднання,суперечатьзаконодавству України,приймаєтьсярішення провідмову вреєстрації, яку в10-деннийтерміннадсилаєтьсязаявникові.Рішення провідмову вреєстраціїадвокатськогооб'єднанняможе бутиоскаржене в порядку,передбаченомузаконодавством.

>Заява прореєстраціюадвокатськогооб'єднаннязалишається безрозгляду,якщо вон подано беззазначенихдокументів, про щоМін’юстповідомляєзаявникапротягом годинивстановленого длярозглядузаяв. Уразіусунення причин, напідставі які було б внесенорішення прозалишення заяви безрозгляду,заяварозглядається в порядку йтермін,встановленізгаданимПоложенням.

>Відповідно до п.2вказаноїпостанови КМ України зареєстраціюадвокатськихоб'єднаньсправляється плата за десятьнеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян. Завидачуадвокатськомуоб’єднаннюдублікатасвідоцтва прореєстраціюсправляється плата врозмірі 50%цієїсуми. Уся сума платизараховується в Україну.

Дляреєстраціїзмін тадоповнень достатутівадвокатськихоб’єднань доМін’юступодаєтьсявідповідназаява, доякоїдодаютьсяоригіналисвідоцтва прореєстраціюадвокатськогооб’єднання та статуту,зміни тадоповнення у двохпримірниках, протоколзагальнихзборівзасновниківщодоприйняттярішення провнесеннязмін. Уразізміниюридичноїадресидодатковоподається документ,якийсвідчить промісцезнаходженняадвокатськогооб’єднання.

Порядокутворення,діяльності,реорганізації таліквідаціїадвокатськихоб’єднань, структура,штати,функції, порядоквитрачаннякоштів, права таобов’язкикерівнихорганів, порядок їхніобрання таінші запитання, що належати доїхньоїдіяльності,регулюються статутомвідповідногооб’єднання.

>Станом на 25вересня в Українізареєстровано 512адвокатськихоб’єднань. З них 29зареєстрованопротягом 9місяців 2006 р.Торіксвідоцтва прореєстраціюотримали 44адвокатськихоб’єднання.33адвокатськеоб’єднаннявиключено ізРеєструадвокатськихоб’єднань узв’язку із їхньоголіквідацією.

Законвизначаєвідносиниадвокатури іздержавними структурами,гарантуючи при цьомуїїсамостійність танезалежність. В частности,Міністерствоюстиціїзабезпечуєнеобхіднефінансування оплати роботиадвокатів зарахунок держави уразіучасті адвоката укримінальнійсправі запризначенням та призвільненні громадянина від оплатиюридичноїдопомоги,узагальнюєстатистичнузвітністьадвокатськихоб’єднань,сприяєпроведеннюзаходівщодопідвищенняпрофесійногорівняадвокатів.

>Статутамиадвокатськихоб’єднаньпередбачаєтьсяподанняМін’юстущорічноїстатистичноїзвітності про роботуоб’єднання. На шкода, не усіадвокатськіоб’єднанняподаютьзазначенузвітність чипорушують рядкиїїнадання, тім самимпорушуютьвимоги статуту тачинногозаконодавства.

>Статтею 4згаданого Закону передбачене, щоадвокатськіоб’єднання послереєстрації в порядку,визначеномуКабінетом міністрів України,повідомляютьмісцевіоргани влади про своюреєстрацію.

>Слідзазначити, що із 1 июля 2004 р.набувчинності Закон України "Продержавнуреєстраціююридичнихосіб тафізичнихосіб -підприємців",якийрегулюєвідносини, щовиникають у сфері державноїреєстраціїюридичнихосіб, атакожфізичнихосіб -підприємців.

Дія цого Законупоширюється надержавнуреєстрацію всіхюридичнихосібнезалежно відорганізаційно-правовоїформи,формивласності тапідпорядкування, атакожфізичнихосіб -підприємців.

>Адвокатськіоб’єднання, як йіншіоб’єднаннягромадян,набувають статусуюридичної особинилише із моменту їхнього державноїреєстрації у порядку,встановленомуцим Законом.

>Виходячи ізположеньзгаданого Закону,адвокатськіоб’єднання после їхніреєстрації вМін’юстізвертаються до державногореєстратора длявключення їхні доЄдиного державногореєстру, при цьомуподаєтьсязаповненареєстраційнакартка.

НасьогодніМіністерствоюстиції разом зДержавнимкомітетом ізпитаньрегуляторної політики тапідприємництварозроблюють РегламентпередачіМін’юстом державномуреєстраторуданих проюридичнихосіб,якимплануєтьсязняти проблемуподвійноїреєстраціїадвокатськихоб’єднань.


>Висновки

>Формуванняправової держави йгромадянськогосуспільства в Українінеможливо безствореннягарантійзахисту прав тазаконнихінтересівлюдини та громадянина, без забезпечення умів дляефективногофункціонування такогоспецифічного демократичногоінституту, як адвокатура.

>Конституція Українизакріплює декларація про захист відобвинувачення йнаданняправовоїдопомоги привирішеннісправ у судах таіншихдержавних органах.

>Організація тапринципидіяльностіадвокатуривизначаються Законом України "Про адвокатуру",прийнятимВерховноюРадою України 19грудня 1992 р.Цей Законвідводитьадвокатурічільнемісце,маючи наметівідновити престижцієїпрофесії,їїісторичнітрадиції,піднести роль усуспільстві як одного із гаранту забезпеченняконституційних прав і свободгромадян.

>Конституція Українизакріплює декларація про захист відобвинувачення йнаданняправовоїдопомоги привирішеннісправ у судах таіншихдержавних органах.

>Організація тапринципидіяльностіадвокатуривизначаються Законом України "Про адвокатуру",прийнятимВерховноюРадою України 19грудня 1992 р.Цей Законвідводитьадвокатурічільнемісце,маючи наметівідновити престижцієїпрофесії,їїісторичнітрадиції,піднести роль усуспільстві як одного із гаранту забезпеченняконституційних прав і свободгромадян. Адвокатура Україниєдобровільнимпрофесійнимгромадськимоб'єднанням,покликанимсприятизахисту прав, свобод тапредставлятизаконніінтересигромадян України,іноземців,ociб безгромадянства,юридичнихociб,надаватиїмрізноманітнуюридичнудопомогу.Згідно закону, адвокатура Україниєдобровільнимпрофесійнимгромадськимоб'єднанням,покликанимсприятизахисту прав, свобод тапредставлятизаконніінтересигромадян України,іноземців,ociб безгромадянства,юридичнихociб,надаватиїмрізноманітнуюридичнудопомогу.Особа, що здобуласвідоцтво про декларація прозайняттяадвокатськоюдіяльністю,має правопрактикуватиіндивідуально чивідкритисвоєадвокатське бюро, чиоб'єднуватись ізіншими адвокатами вколегії,фірми,контори таіншіадвокатськіоб'єднання, котрідіютьвідповідно до Закону “Про адвокатуру” ісвоїхстатутів.


>Література

1.Конституція України.

2. Закон України “Про адвокатуру” від 18.12.1992 р.

3. Закон України “Проправові засадицивільногозахисту" від24.06.2004р.

4.Положення проВищукваліфікаційно -дисциплінарнукомісіюадвокатури від5.05.1993р.

5.Св’ятоцькийО.Д. Адвокатура:історія йсучасність. -Київ “>ІнЮрс”, 1997.

6.Ковальський В.С. Адвокатура України. - “>Юрінкомінтер", 2000.

7.ВарфоломєєваТ.В. Історіяадвокатури. -Київ. -1992р.

8. Маляренка У. Суд,правоохоронні таправозахисніорганипрокуратури. -Київ. -ЮрінкомІнтер. -2004р. -с.350 - 359.


Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Авторське право
  Авторське право як система норм права, регулююча особисті немайнові і майнових відносини, виникаючі
 • Реферат на тему: Авторське право
  Створення і об'єктів авторського правничий та суміжних прав призвело до формування та розвитку
 • Реферат на тему: Авторське право
  Поняття, суб'єкти і об'єкти авторського права. Охорона прав виконавців, виробників
 • Реферат на тему: Авторське право в республіці Білорусь
  >СОДЕРЖАНИЕ >СОДЕРЖАНИЕ. 2 ЗАПРОВАДЖЕННЯ. 3 ПОДІЛ I. ОСНОВНІ МІЖНАРОДНІ УГОДИ У ОБЛАСТІ >АВТОРСКОГО
 • Реферат на тему: Авторське право в Росії
  >КУРСОВАЯ РОБОТА за курсом «Громадянське право» на тему: «Авторське право у Росії» >СОДЕРЖАНИЕ

Навігація