Реферати українською » Государство и право » Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу


Реферат Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу

ПЛАН

>ВСТУП

1.Державна політика Українищодоадаптаціїзаконодавства

2.Етапи,елементи таосновнісфериадаптації

3.Порівняльно-правовідослідження у сферіадаптації

>ВИСНОВКИ

Списоквикористаноїлітератури


>ВСТУП

>Інтеграція України доЄвропейського Союзує одним ізїїосновнихзовнішньополітичнихпріоритетів.Стратегічноюметою державипроголошеноповноправне членство вЄС.

18березня 2004 рокуВерховноюРадою України було бприйнято Закон «ПроЗагальнодержавнупрограмуадаптаціїзаконодавства України дозаконодавстваЄвропейського Союзу», згідноякого було бзатвердженоЗагальнодержавнупрограмуадаптаціїзаконодавства України дозаконодавстваЄвропейського Союзу (далі - Програму), щовизначаємеханізмдосягненняУкраїноювідповідностітретьомуКопенгагенському таМадридськомукритеріямнабуття членствомЄвропейськомуСоюзі.Цеймеханізмвключаєадаптаціюзаконодавства,утвореннявідповіднихінституцій таіншідодаткові заходь,необхідні дляефективногоправотворення таправозастосування.

>Метоюадаптаціїзаконодавства України дозаконодавстваЄвропейського Союзуєдосягненнявідповідностіправовоїсистеми України acquis communautaire ізурахуваннямкритеріїв, щовисуваютьсяЄвропейським Союзом (>ЄС) до держав, котрімаютьнамірвступити донього.

>Підаcquis communautaire (acquis)розуміється правова системаЄвропейського Союзу, ЯкавключаєактизаконодавстваЄвропейського Союзу (але й необмежується ними),прийняті у межахЄвропейськогоспівтовариства,Спільноїзовнішньої політики та політики безпеки йСпівпраці у сферіюстиції тавнутрішніхсправ.

>Вказанимвище Закономвизначено, щоадаптаціязаконодавства - процесприведення законів України таіншихнормативно-правовихактів увідповідність із acquis communautaire.

>Адаптаціязаконодавства України дозаконодавстваЄСєпріоритетноюскладовоюпроцесуінтеграції України доЄвропейського Союзу, що на свійчергуєпріоритетнимнапрямом українськоїзовнішньої політики.


1.Державна політика Українищодоадаптаціїзаконодавства

>Державна політика Українищодоадаптаціїзаконодавстваформується якскладовачастинаправовоїреформи в Україні таспрямовується на забезпеченняєдинихпідходів донормопроектування,обов'язковоговрахуваннявимогзаконодавстваЄвропейського Союзу под годинунормопроектування,підготовкикваліфікованихспеціалістів,створенняналежних умів дляінституціонального,науково-освітнього,нормопроектного,технічного,фінансового забезпеченняпроцесуадаптаціїзаконодавства України.

У Україніствореноосновніполітико-правові таорганізаційні засадиадаптаціїзаконодавства. В частности,Угодою про партнерство йспівробітництвоміжУкраїною йЄвропейськимиспівтовариствами та їхнідержавами-членами від 14червня 1994 року (далі - УПС)визначенопріоритетнісфериадаптаціїзаконодавства.

>Стратегієюінтеграції України доЄвропейського Союзу,затвердженою Указом Президента України від 11червня 1998 року N 615,визначеноосновніположеннязовнішньополітичноїстратегіїщодоінтеграції України вєвропейськийправовийпростір, мітку таетапиадаптаціїзаконодавства.

>Програмоюінтеграції України доЄвропейського Союзу,схваленою Указом Президента України від 14вересня 2000 року N 1072,визначеношляхи йтемпиреалізації окремихпріоритетів,обумовлених ходомпроведенняекономічних реформ таспрямованих надосягненнякритеріїв, щовипливають зцілей валютного,економічного таполітичного союзу держав -членівЄвропейського Союзу йсформульованіЄвропейськоюРадою наКопенгагенськомусаміті вчервні 1993 року.

Указом Президента України від 30серпня 2000 року N 1033 ізметоюкоординаціїдіяльностіорганів державної влади ізпитаньадаптаціїзаконодавствастворено приПрезидентові УкраїниНаціональну раду ізпитаньадаптаціїзаконодавства України дозаконодавстваЄвропейського Союзу.

Навиконання Указу Президента України від 9 лютого 1999 року N 145 "Про заходьщодовдосконаленнянормотворчоїдіяльностіорганіввиконавчої влади"Кабінет міністрів Українизапровадивєдину системупланування,координації та контролюнормотворчоїдіяльності й роботиорганіввиконавчої влади ізадаптаціїзаконодавства, затвердившиКонцепціюадаптаціїзаконодавства України дозаконодавстваЄвропейського Союзу.Крім того,Кабінет міністрів Українищорокурозробляє йзатверджує план роботи ізадаптаціїзаконодавства,передбачаючи впроектіДержавного бюджету України навідповіднийріквидатки дляфінансуваннязаходів із йоговиконання.

Указом Президента України від 30серпня 2002 року N 791 ізметоюреалізаціїстратегічнихцілей державної політикищодо забезпеченнявходження України вєвропейський політичний,економічний,безпековий йправовийпростір,створенняпередумов длянабуттяУкраїною членствомЄвропейськомуСоюзі,підвищенняефективностікоординації й контролю задіяльністюорганів влади у сферієвропейськоїінтеграціїствореноДержавну раду ізпитаньєвропейської таєвроатлантичноїінтеграції України.

НаЯлтинськомусамміті Україна - Європейський Союз 7жовтня 2003 рокудосягнутоспільнерозуміння, що одним знайбільшефективнихшляхіввикористанняможливостейнинішньогорозширенняЄС для Україниєінтенсифікація нею роботи у напрямкуадаптаціїнаціональногозаконодавства, норм йстандартів довідповідних нормЄС. Європейський Союзпідтвердив своюготовністьпродовжуватиспівробітництво йпідтримку України упроцесіадаптаціїзаконодавства.

 

2.Етапи,елементи таосновнісфериадаптації

>Адаптаціязаконодавства Україниєпланомірнимпроцесом, щовключаєдекількапослідовнихетапів, накожному із які винендосягатисяпевнийступіньвідповідностізаконодавства України до acquisЄвропейського Союзу.

Зурахуванняметапівадаптаціїзаконодавствавизначаютьсяетапивиконання Програми. першийетапвиконання Програмирозрахований на 2004-2007 рокта.Періодинаступнихетапіввиконання Програмивизначатимутьсязалежно відрезультатів,досягнутих напопередніхетапах,економічної,політичної тасоціальноїситуації, Якаскладеться в Україні, атакожрозвиткувзаємовідносин України йЄвропейського Союзу.

Напершомуетапівиконання Програмипріоритетними сферами, в якіздійснюєтьсяадаптаціязаконодавства України,єсфери,визначеністаттею 51 УПС, асаме:

-митне право;

-законодавство прокомпанії;

-банківське право;

-бухгалтерськийобліккомпаній;

-податки,включаючинепрямі;

-інтелектуальнавласність;

-охорона роботи;

-фінансовіпослуги;

- правилаконкуренції;

-державнізакупівлі;

-охороназдоров'я та життя людей,тварин йрослин;

-довкілля;

- захист правспоживачів;

-технічні правила йстандарти;

-енергетика,включаючиядерну;

- транспорт.

Напершомуетапівиконання Програминеобхідно:

- забезпечитирозробкуглосаріютермінів acquis communautaire дляадекватностіїхньогорозуміння тауніфікованогозастосування упроцесіадаптації, атакожрозробити йзапровадитиєдинівимоги доперекладівактів acquis communautaire наукраїнськумову,створитицентралізовану системуперекладів;

- провестипорівняльно-правоведослідженнявідповідностізаконодавства України acquisЄвропейського Союзу упріоритетних сферах;

-здійснити переклад наукраїнськумовуактів acquis communautaire уцих сферах;

- напідставівивчення таузагальненнявідповідногодосвіду державЦентральної таСхідноїЄвропистворитиефективнийзагальнодержавниймеханізмадаптаціїзаконодавства, до тогочисліщодоперевіркипроектів законів України таіншихнормативно-правовихактів щодо їхнівідповідності acquisЄвропейського Союзу;

-створитизагальнодержавнуінформаційнумережу ізпитаньєвропейського права, забезпечитивільний доступ донеїучасниківадаптаціїзаконодавства;

-створити системунавчання тапідвищеннякваліфікаціїдержавнихслужбовців ізпитаньєвропейського права,включаючи розробка тазатвердженнявідповіднихнавчальнихпрограм;

-вжитизаходівщодоопрацювання тазатвердженняспільного ізЄСмеханізмупідготовкипланів-графіківадаптації тамоніторингу їхнівиконання.

         Упріоритетних сферахадаптаціязаконодавства Україниздійснюється утакійпослідовності:

-визначенняактів acquis communautaire, котрірегулюютьправовідносини увідповідній сфері;

- перекладвизначенихактів наукраїнськумову;

-здійснення комплексногопорівняльногоаналізурегулюванняправовідносин увідповідній сфері в Україні та вЄвропейськомуСоюзі;

- розробкарекомендаційщодоприведеннязаконодавства України увідповідність із acquis communautaire;

-проведенняекономічного,соціального таполітичногоаналізунаслідківреалізаціїрекомендацій;

-визначенняперелікузаконопроектнихробіт;

-підготовкапроектів законів України таіншихнормативно-правовихактів,включених доперелікузаконопроектнихробіт, та їхньогоприйняття;

-моніторингімплементаціїактівзаконодавства України.

>Елементомадаптаціїзаконодавствамає статіперевіркапроектів законів України таіншихнормативно-правовихактів на їхньоговідповідність acquis communautaire ізметоюнедопущенняприйняттяактів, котрісуперечать acquisЄвропейського Союзу.

>Кожен законопроект, внесення в Україну,протягом семиднівнадсилається доКомітетуВерховної Заради України ізпитаньЄвропейськоїінтеграції длявизначенняналежності законопроекту за предметом правовогорегулювання до сфер,правовідносини в якірегулюються правомЄвропейського Союзу.

>Законопроекти, котрі згідно ізвисновкомКомітетуВерховної Заради України ізпитаньЄвропейськоїінтеграції належати за предметом правовогорегулювання до сфер,правовідносини в якірегулюються правомЄвропейського Союзу,крімрозроблених навиконання Програмиадаптації,протягомтрьохднівпередаються доуповноваженого центрального органувиконавчої влади дляпідготовкиекспертноговисновкущодовідповідностіцихзаконопроектів acquis communautaire.Уповноваженийцентральний органвиконавчої влади удвадцятиденнийтермінготуєекспертнийвисновокщодовідповідностізаконопроектів acquis communautaire йпередає його доКомітетуВерховної Заради України ізпитаньЄвропейськоїінтеграції дляпідготовкипропозиційщододоцільностіприйняття законопроектуВерховноюРадою України йтермінівнабрання нимчинності.

>Проекти законів України таіншихнормативно-правовихактів, котрі за предметом правовогорегулювання належати до сфер,правовідносини в якірегулюються правомЄвропейського Союзу, вобов'язковому порядкупроходятьекспертизу навідповідність acquis communautaire.

>Експертизупроектів законів України таіншихнормативно-правовихактів, котрі за предметом правовогорегулювання належати до сфер,правовідносини в якірегулюються правомЄвропейського Союзу,здійснюєуповноваженийцентральний органвиконавчої влади, аекспертизупроектівнормативно-правовихактівміністерств,інших центральнихорганіввиконавчої влади -відповідніпідрозділиорганів, котрівидають акт.

>Нормативно-правовіакти, котрісуперечать acquis communautaire,можутьприйматисялише занаявностідостатньогообґрунтуваннянеобхідностіприйняття такого акта й начітковизначений у самомуакті рядків.

3.Порівняльно-правовідослідження у сферіадаптації

 

>Законодавство у сферібанківськоїдіяльності України вціломувідповідає acquis communautaire.Крім того,законодавство України у сферібанківськоїдіяльностіпостійномодернізується. В частности, Закон України "Провнесеннязмін в Україну "Про банки йбанківську діяльність" від 16 листопаду 2006 р.надавможливістьвідкривати на територї Українифіліїіноземнихбанків.

Насьогодні нарозглядіВерховної Заради Україниперебуває низьказаконопроектів – проект Закону України "Провнесеннязмін в Україну (>щодорегулюваннядіяльностібанків)",якийпередбачаєприведення порядку державноїреєстраціїбанків увідповідність доспеціальногозаконодавства у сфері державноїреєстрації,вдосконаленнябанківськогонагляду шляхомвиявленняреальнихвласниківбанків йвстановлення перед тимспеціальнихвимог, організаціязовнішнього аудитубанків,посиленнязахисту правкредиторів та забезпеченняналежноївідповідальностіпозичальників занепогашеннякредитів,наданих банками.

>Певногоудосконаленняпотребуєзаконодавствощодосистемигарантуваннявкладів. Зцієюметою нарозглядВерховної Заради України Vскликання було б подано низкузаконопроектів, один із які було брозроблено у межахреалізаціїщорічнихпланівзаходів ізвиконання Програми.

У рамкахщорічнихпланівзаходів ізвиконання ПрограмиНаціональний Банк Україниздійснює роботу із розробки проекту Закону України "Провнесеннязмін в Україну "Про банки йбанківську діяльність" (>щодо корпоративногоуправління тарозкриттяінформації табанківськогонагляду наконсолідованійоснові),якийспрямовано на подаліудосконаленнябанківськогонагляду задіяльністю українськихбанків за кордоном таіноземнихбанків на територї України, корпоративногоуправління,управлінняризиками.

У рамкахщорічнихпланів ізвиконання Програми було бзапочатковано роботущодозапровадженнямеханізмубезпосередньогозастосування в Україніміжнароднихстандартівфінансовоїзвітності, щоєосновнимпитаннямадаптаціїзаконодавства України до acquis communautaire у сферібухгалтерськогообліку.

Одним ізнапрямівреалізаціїСтратегіїєадаптація українськихстандартівбухгалтерськогообліку доміжнароднихстандартів.

>Розроблений у межахщорічнихпланівзаходів ізвиконання Програми, Закон України "Проаудиторську діяльність" від 14вересня 2006 р.усунувосновнірозбіжностіміжзаконодавством України та стандартамиЄС.Відтакподальшікроки ізадаптаціїмають бутиспрямовані наналежнуімплементацію цого закону.

>Стосовно >законодавства у сферідержавнихзакупівель,слідвказати,зо Закон України від 22 лютого 2000 року "Прозакупівлютоварів,робіт йпослуг задержавнікошти" засвоєюконцепцієюпевний годинувідповідав принципам,закладеним у актах acquis communautaire тамавпозитивнудинаміку. Зогляду навнесеніпротягом 2005 - 2006 роківзмінипозитивний процеснабувзворотного руху, до Закону було б внесено багатонегативнихзмін.

В частности, донегативнихзмін Закону України "Провнесеннязмін додеякихзаконодавчихактів Українищодододатковихгарантійзахистуфінансовихінтересів держави" від 16.06.2005 можнавіднестизапровадження такого органу, якТендерна палата України –недержавна організація, на якої було бпокладенофункції регуляторного,наглядового тавиконавчого характеру, котрізазвичайповиннівиконуватидержавніоргани,повністюпідзвітнігромадськості.

>Прийнятий 1грудня 2006 року Закон України "Провнесеннязмін додеякихзаконодавчихактів України ізпитаньзакупівлітоварів,робіт йпослуг задержавнікошти",яким внесено системнізміни дозаконодавства, нелише несприяєрозв’язаннюзазначених проблем, але йстворюєнові,зокрема,ускладнюєпроцедуризакупівель,створюєпідґрунтя дляможливихзловживаньпосадовихосіборганів влади,замовників таучасниківторгів.

>Зважаючи накількістьподаних нарозглядВерховної Заради Українизаконопроектів із цого запитання, можнасподіватися, що подаліудосконаленнязаконодавства у сферідержавнихзакупівель викличенаслідкомнаближення його довимог acquis communautaire.

У Україніприйнято низку законів >екологічногоспрямування, котрімаютьзагальний характер чирегулюютьокремісферисуспільногорозвитку, та котрі вціломувідповідаютьположенням acquis communautaire.

Однак,залишаютьсяневрахованимидеякібазовіпринциписистемиекологічногоуправлінняЄС,зокрема, принципперестороги,басейновий принципуправлінняводними ресурсами, принцип корпоративногоекологічногоуправління, принципінтегрованогопідходу та принцип комплексногоміжсередовищногопідходу уформуванні політики в сферіохоронидовкілля.

>Схвалена РозпорядженнямКабінету міністрів України від 17жовтня 2007 року №880-р Концепцію національноїекологічної політики України наперіод до 2020 рокупередбачаєрозвиток державної політики,заснованої назазначенихвище принципах.

>Також,слідзазначити, що вЄвропейськомуСпівтоваристві заходь в сферіохоронидовкілляпоширюються наширше колооб'єктівохорони таджерелзабруднення. Отже,подальшаадаптаціязаконодавства до acquis communautaire виннавідбуватися шляхомпоступовогорозширення колаоб'єктівохорони таджерелзабруднення.

Українаприєдналася до Договору доЄвропейськоїенергетичноїхартії,якийєосновоюрегулюваннявідносин у сферіобігуенергопродуктів танаданняпослуг транзитуенергоносіїв вЄС. Це подчеркиваетспільністьрозуміння засідок тапринципіврегулюванняенергетики.Водночас,реальний станреалізаціїцихпринципів узаконодавстві України над всіх секторахенергетичноїгалузієдостатньоефективним та таким, щовідповідаєвимогам,закріпленим в актах acquis communautaire. То впитанняхядерної безпеки тарадіаційногозахистуЗакони України від 20 апреля2000р. "Проповодження ізрадіоактивнимивідходами", від 14 января 1998 р. "Про захистлюдини відвпливуіонізуючоговипромінювання" й від 8 лютого 1995 р. "Провикористанняядерноїенергії тарадіаційну безпечу"враховуютьбільшістьвідповіднихположень acquis communautaire.

Однакрегулюваннянафтогазового таелектроенергетичногосекторівістотновідрізняється відрегулюваннязазначенихсекторів вЄвропейськомуСоюзі.Головнимкроком на шляху доусуненняневідповідностейєлібералізаціяцихринків.Процеслібералізаціїенергетичнихринківбезпосередньопов'язаний зствореннямефективного регуляторного органу.Самеці запитанняє предметомвідповіднихактів acquis communautaire.

>Цивільний кодекс України від 16 января 2003 р.,Господарський кодекс України від 16 января2003р. та Закон України від 19вересня1991р. "Прогосподарські товариства", котрієголовниминормативними актами у сферірегулюваннядіяльності товариств в Україні, уціломувідповідаютьположенням acquis communautaire.Винятокстановлятьдеякіположення,зокрема,щодочинностіукладених відімені товаристваправочинів, окремихвідомостей, котріповинніміститися вустановчих документах товариства, тощо.Водночас,зазначенівищеактизалишаютьсянеузгодженимиміж собою, через щовиникає потребапереглядузаконодавства.

>Важливим аспектомадаптації у сфері правакомпаній сталоприйняття Закону України від 9 лютого2006р. "Провнесеннязмін в Україну (>щодо державноїреєстраціїпідприємців)",якимвстановленовимогищодорозкриттяінформації прокомпанію,зокремаїїфінансовий стан.

У сферібанкрутстваголовнимипитаннямиадаптаціїлишаютьсятранскордонніаспектибанкрутства.

>Головнимзаконодавчим актом у сферіавторського права йсуміжних правє Закон України "Проавторське право йсуміжні права",прийнятий 23грудня 1993 року, знаступнимизмінами тадоповненнями.

>Законодавство України у сферіавторського права йсуміжних правадаптоване довимогУгоди проторговельніаспекти правінтелектуальноївласності (>ТРІПС),виконання якієобов’язковими привступі України в СОТ.

>Цього року ДепартаментінтелектуальноївласностіМіністерстваосвіти й наукиплануєзавершитикількарічну роботу над законопроектами,спрямованими насистемнийпереглядбазових законів ізпитаньавторського права йсуміжних прав тазахисту правінтелектуальноївласності.Слідпідкреслити, щоцю роботу було брозпочатокілька років тому у рамкахщорічнихпланівзаходів ізвиконання Програмиадаптації.

>Митний кодекс України від 11 июля2002р.,розроблений ізурахуваннямвідповіднихджерел acquis communautaire,містивокреміположення, котрі невідповідають правилам, щозастосовуються вЄС. 22грудня2005р.прийнято Закон України "Провнесеннязмін додеякихзаконодавчихактів України",якийзначноудосконаливположенняМитного кодексу ізпитаньмитноївартості тапоходженнятоварів.

>Триває робота,спрямована наімплементаціюМіжнародноїКонвенції проспрощення тагармонізаціюмитних процедур (>ПереглянутоїКонвенціїКіото), щотакожсприятимеадаптаціїзаконодавства.

У рамкахщорічнихпланівзаходів ізвиконання Програмипротягомкількох роківпланувалася роботащодопродовженняудосконаленняМитного кодексу ізметою йогоприведення увідповідність до acquis communautaire. Однак роботу було бприпинено черезактивнудискусіювсерединіЄСщодопереглядуМитного кодексуЄС.Крім того,беручи доувагипереговорний процесщодоствореннязонивільноїторгівліміжУкраїною таЄС,наявнірозбіжностімитногозаконодавствамають статі предметомпереговорівщодосприянняторгівлі.

>Зрештою,особливої ваги насьогоднінабуває не скількиудосконаленнязаконодавчоїбази, стільки практичнаімплементаціязаконодавства та заходьспрямовані на збільшенняефективності роботимитнихорганів уборотьбі ізнелегальнимімпортом-експортомпродукції.

>Базовим документом у сферіохорониздоров’я в Україні йнадалізалишається Закон України "Основизаконодавства України проохоронуздоров’я" від 19 июля 1992 року,якийвстановлюєзагальніпринципи правовогорегулювання уцій сфері. Законпотребуємодернізації таактуалізації.Положення цого Законуреалізовано вспеціальних законах таіншихнормативно-правових актах, котрієголовнимоб'єктомадаптаційнихзаходів,оскількизаконодавствоЄСрегулюєсамеокремі запитанняохорониздоров'я,зокрема, запитанняборотьби звживаннямтютюну, ізалкогольноюзалежністю, ізінфекційнимихворобами, із на рак, атакож запитанняобігугенетичномодифікованихорганізмів, донорствакрові,боротьби іздопінгом успорті.

Станадаптованостінормативно-правовихактів України, щорегулюютьзазначені запитання,єрізним.

Одним ізпріоритетів роботи уцій сфері у 2008році бувпідготовка проекту нормативно-правового акта прозатвердженняположення проустановипереливаннякрові.

>Основноюпроблемою у сферіохорони роботилишається моральназастарілістьнормативно-правової танормативно-технічноїбазирегулюваннявідносин ізпитаньохорони роботи,оскількибільшістьактівнормативно-технічного характерудіютьще ізчасів СРСР.

>Створений у 2006роціДержавнийкомітет України ізпромислової безпеки,охорони роботи тагірничогонаглядурозпочавкомплекснийпереглядстароїнормативноїбази ізметоюприведенняї увідповідність довимогсучасності.Доситьважливимелементомцієї роботи стало забезпечення доступу донормативноїбази уцій сфері черезДержавнийреєстрнормативно-правовихактів ізпитаньохорони роботи.

У рамкахцієї роботиздійснюютьсятакож заходьспрямованібезпосередньо наадаптаціюзаконодавства України.

Напосиленнязахистуекономічних тасоціальних правпрацівниківспрямовано проект Трудового кодексу України,якийтакожвраховує низкуположень acquis communautaire.

У сфері прямогооподаткування, деосновнимнормативно-правовим актомє Закон України від 28грудня 1994 р. "Прооподаткуванняприбуткупідприємств" (уредакції 1997 року),рівеньадаптаціїєнедостатнім. Цезумовлено тім, що нарівніЄС уцій сферіврегульованінасампередміжнародніаспектиоподаткуванняприбуткупідприємств, а томупередбачати безвзаємнихдомовленостей ізЄСаналогічніположення взаконодавстві Україниєпередчасним.Водночасслідвзяти доуваги, щозазначене запитання якщоврегульоване у межахпереговорівщодоукладенняновоїбазової догоди ізЄС.

>Оподаткуванняприбуткумалих тасередніхпідприємстввідповідаєрекомендаціямЄвропейської Комісії.

У сферіподатку надоданувартість система,встановлена Законом України від 3 апреля 1997 р. "Проподаток надоданувартість",ґрунтується за принципами acquis communautaire.Водночас узаконодавстві невраховані рядположень acquis communautaireщодосправляння ПДВ (>застосуваннязнижених ставок,запровадженняспеціальних схемоподаткуванняподатком надоданувартість длямалихпідприємств,фермерів тощо).

>Аналогічно, у сферіакцизнихзборів саму системуфункціонуванняакцизнихзборівпобудована за принципами, котріпередбачені актами acquis communautaire.Неадаптованимизалишаютьсялишеокремі правила,зокремавимогищодо режимуфункціонуванняакцизнихскладів. У своючергурозбіжності у ставкахакцизнихзборівміжЄС таУкраїноюможуть статі предметомзаходів ізадаптаціїлише последосягненнявідповіднихдомовленостейміжУкраїною таЄС.

>Утімголовнемісцесередзапланованихзаходів ізадаптації у сферіоподаткуваннязаймаєрозробка проектуПодаткового кодексу, Якатриває ужекілька років.

У сфері правилконкуренції Закон України від 11 января2001р. "Про захистекономічноїконкуренції", Закон України від 7червня1996р. "Про захист віднедобросовісноїконкуренції" та Закон України від 26 листопаду1993р. "ПроАнтимонопольнийКомітет України"відповідаютьположенням acquis communautaireщодоздійснення контролю законцентрацією йзлиттям тазапобіганнязловживаннямдомінуючимстановищем.Проте забезпеченняабсолютноївідповідностізаконодавства України acquis communautaire, яку якщонеобхідним настадіїствореннязонивільноїторгівлі,потребуватимевнесенняредакційнихзмін дозазначенихвище законів.

У всіхщорічних планахзаходів ізвиконанняпрограми було б передбаченерозробку проектуКонкуренційногопроцесуального кодексу,тривалість роботи надякимзумовлена реформамиконкуренційногопроцесуальногозаконодавства вЄС таадміністративногосудочинства в Україні.

>Найголовнішоюпрогалиною вукраїнськомузаконодавствієвідсутністьрегулювання державноїдопомоги, у тому годину як вЄСдане запитанняєдомінуючим при забезпеченнюнеобхідногорівня конкурентногосередовища. Це, на свійчергу, недаєможливості говорити провідповідністьнаціональногозаконодавства у сферіконкуренціїположенням acquis communautaire.

11 января2006р. набравшичинності Закон України "Простандарти,технічнірегламенти тапроцедуриоцінкивідповідності",який приводитизаконодавство України у сферітехнічних правил йстандартів увідповідність до acquis communautaire тавимог СОТ.

Протягом 2003-2007 роківухвалено 20технічнихрегламентів ізпідтвердженнявідповідності,розроблених наосновієвропейських директив. При цьому у межахщорічнихпланів ізвиконання Програми таРобочоїпрограми розробкатехнічних правил тастандартів на 2007рік, котразатверджена наказомДержспоживстандарту від 24 листопаду 2006 року № 327,протягом 2007 року було бприйнято 3технічнихрегламенти тарозроблено 23проектитехнічнихрегламентів. Однакстандарти для такихрегламентів, котрі були бгармонізовані ізвідповіднимиєвропейським таміжнароднимивимогами, не булиприйняті,внаслідок чого ужеприйняті укра-їнськітехнічнірегламенти ізпідтвердженнявідповідності не набраличинності.

Дляподоланняпроблеми звпровадженням тазастосуваннямстандартів, котрієдоказовою базоювідповідностіпродукціївимогамтехнічнихрегламентів,Держспоживстандартом Українипідготовлено тазатвердженоПрограмупереглядучинних в Україніміждержавнихстандартів (ГОСТ),розроблених до 1992 року, таприведення їхні увідповідність доУгоди протехнічнібар’єри уторгівліСвітовоїорганізаціїторгівлі. Длязатвердженнястандартів, котрієпідставоюімплементаціївищезазначенихтехнічнихрегламентівпотрібнощедекілька років, щовідкладає вчасінабраннячинностітехнічними регламентами ізпідтвердженнявідповідності.

>Рівеньадаптаціїзаконодавстващодо >діяльностізалізничного транспортуєдоситьвисоким,оскількивимоги донаданняпослугзалізничного транспорту вціломувідповідаютьвимогам acquisЄС.

Кодексторгівельногомореплавства 1995 року,якийрегулює запитанняморського транспорту вціломувідповідає acquisЄС.

У сферізаконодавстващодорічкового транспорту,адаптаціяякогоперебуває напочатковійстадії,триває робота наддоопрацюванням проект Закону України "Провнутрішнійводний транспорт".

У сферіавтомобільного транспортунеадаптованимилишаютьсядеякіаспектирегулюванняробочого годиниводіїв таперевіркитранспортнихзасобів.

>Здійснюєтьсятакож робота надновоюредакцієюПовітряного кодексу України,якиймаєімплементувати увнутрішнєзаконодавствоміжнародні таєвропейські правила йстандарти.Ця роботатіснопов’язана ізпереговорнимпроцесомщодоукладання догодиміжУкраїною таЄС проспільнийавіаційнийпростір.

>Прийняття нового Закону України від 23 лютого2006р. "Процінніпапери тафондовийринок"даєзмогу говорити проудосконаленняпроцедурирегулювання >ринкуціннихпаперів та фондовогоринку й прозначненаближенняцієїпроцедури доєвропейськихстандартів.

>Триває робота, у томучислі й у межахщорічнихпланівзаходів ізвиконання Програми, ізподальшогоудосконаленнязаконодавства уцій сфері.Робляться Першікроки дозапровадженнянагляду зафінансовимиустановами наконсолідованійоснові.Проте,зважаючи нанеобхідністьвирішенняістотнихпитань у сфері,зокремабухгалтерськомуобліку,застосування такого типунаглядуможливелише всередньостроковійперспективі.

законами України від 7березня 1996 р. "Прострахування" та від 12 июля 2001 р. "Профінансовіпослуги тадержавнерегулюванняринківфінансовихпослуг"визначеноправовиймеханізм,який вціломувідповідаєположенням acquis communautaire.Повністювідповідає acquis communautaire Закон України від 1 июля2004р. "Прообов'язковестрахуванняцивільно-правовоївідповідальностівласниківназемнихтранспортнихзасобів". Закон України від 9 июля2003р. "Пронедержавнепенсійне забезпечення"такожвідповідаєположенням acquis communautaire,проте невраховуєвимогщодонаданняінформації,передбаченихвідповіднимиположеннями acquis communautaire.

>Основнуувагу у рамкахщорічнихпланівзаходів ізвиконання Програмизосереджено нарозробціновоїредакцію Закону України "Прострахування".Внесений нарозглядВерховної Зарадиминулогоскликання проектвідповідавістотнимумовамрегулюваннястрахової (>перестрахової) тапосередницькоїдіяльності, щозакріплені в нормахєвропейського права,зокрема,визначенняпоняттястраховика таперестраховика,ліцензуваннястраховоїдіяльності,видівстрахування життя тастрахування,іншого, ніжстрахування життя,істотних умів договорустрахування,перестраховоїдіяльності тощо.Внесений нарозглядВерховної Заради цогоскликання законопроект багато вчомуперекликається ззгаданимраніше проектом.

>Іншим законопроектомрозробленим у межахвиконання Програмиє проект Закону України "Провнесеннязмін додеякихзаконодавчихактівщодочерговостізадоволеннявимогстрахувальників вразіліквідаціїстраховика".

>Протягом 2005 рокуствореноінтернет-порталДержавного департаменту ізпитаньадаптаціїзаконодавства (>sdla.gov.ua), наякомурозміщеноперекладені наукраїнськумовуакти acquis communautaire,порівняльно-правовідослідження,експертнівисновкищодовідповідностіпроектівнормативно-правовихактів acquis communautaire,інформацію проостанніподії вЄвропейськомуСоюзі тощо.

>Започатковановидання вістника „>Євроінформ”,якиймає за міткуознайомитиширокугромадськість як із ходомпроцесуадаптаціїзаконодавства України дозаконодавстваЄвропейського Союзу, то йбезпосередньо із самим правомЄС. перший номер вістникавийшовдрукомнаприкінці 2005 року таприсвяченийтемі „>Державнізакупівлі".Вісникрозповсюдженосеред центральнихорганіввиконавчої влади,обласнихдержавнихадміністрацій,аналітичних тадослідницькихцентрів,бібліотек танавчальнихзакладів.Йогоелектроннаверсіярозміщена наІнтернет-порталіДержавного департаменту ізпитаньадаптаціїзаконодавства.


>ВИСНОВКИ

Одним зключовихелементівуспішноїінтеграції України доЄСєдосягненняпевногорівняузгодженостізаконодавстванашої країни ізправовими нормамиЄвросоюзу.Зближенняукраїнськогозаконодавства зсучасноюєвропейськоюсистемою правазабезпечитьрозвитокполітичної,підприємницької,соціальної,культурноїактивностігромадян України,економічнийрозвиток держави у межахЄС йсприятимепоступовомузростаннюдобробутугромадян,приведенню його дорівня, щосклався удержавах-членахЄС, атакожстворитьнеобхідніпередумови дляотриманняУкраїною статусуасоційованого членаЄвросоюзу, щоєголовнимзовнішньополітичнимпріоритетом України всередньостроковомувимірі.

>Адаптацiязаконодавства Українипередбачаєреформуванняїїправовоїсистеми тапоступовеприведення увiдповiднiстьiзєвропейськими стандартами іохоплюєприватне,митне,трудове,фiнансове,податковезаконодавство,законодавство проiнтелектуальнувласнiсть,охоронупрацi,охорону життя таздоров'я,навколишнєприроднесередовище, захист правспоживачiв,технiчнi правила істандарти, транспорт, атакожiншiгалузi,визначенiУгодою про партнерство таспiвробiтництво.Важливимчинникомреформуванняправовоїсистеми Українислiдвважати доля вконвенцiях ЗарадиЄвропи,якiвстановлюютьспiльнi дляцiєїорганiзацiї таЄСстандарти.

>ЕтапамиправовоїадаптаціїєiмплементацiяУгоди про партнерство таспiвробiтництво,укладаннягалузевихугод,приведеннячинногозаконодавства України увiдповiднiстьiз стандартамиЄС,створеннямеханiзмуприведенняпроектiвактiвзаконодавства України увiдповiднiстьiз нормамиЄС.


Списоквикористаноїлітератури

1.Конституція України

2. Закон України «ПроЗагальнодержавнупрограмуадаптаціїзаконодавства України дозаконодавстваЄвропейського Союзу» від18.03.2004р.

3.Угода про партнерство йспівробітництвоміжУкраїною йЄвропейськимиспівтовариствами та їхнідержавами-членами від 14червня1994р.

4. Концепціюрозвиткузаконодавства України наперіод 1996-2005 років.Орієнтовнапрограмазаконопроектнихробіт в Україні наперіод 1996-2005 років. - До., 1996. -С.60-71.

5. ПравилапідготовкипроектівактівКабінету міністрів України,затвердженіпостановоюКабінету міністрів України від 6вересня 2005 р. № 870.

6. указ президента України від 9 лютого 1999 року N 145 "Про заходьщодовдосконаленнянормотворчоїдіяльностіорганіввиконавчої влади"

7.ПостановаКабінету міністрів України від 16серпня1999р. № 1496 «ПроКонцепціюадаптаціїзаконодавства України дозаконодавстваЄвропейського Союзу»

8.ПостановаКабінету міністрів України від 15жовтня 2004 р. № 1365 „>Деякі запитанняадаптаціїзаконодавства України дозаконодавстваЄвропейського Союзу".


Схожі реферати:

Навігація