Реферати українською » Государство и право » Тенденція відчуження місцевої влади від населення


Реферат Тенденція відчуження місцевої влади від населення

Страница 1 из 2 | Следующая страница

ПОВОЛЖСКАЯ АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Кафедра державного будівництва й управління


КУРСОВАЯ РОБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ»

    НА ТЕМУ:

 Тенденція відчуження місцевої влади від населення

 та шляхи її подолання в муніципальному освіті


РОБОТУ ВЫПОЛНИЛА: студентка 301гр.

Лук'янова Ю. С.

РОБОТУ ПРОВЕРИЛ:         Скворцов З. Ф.


САРАТОВ 2000


З Про Д Є Р Ж А М І Є


ЗАПРОВАДЖЕННЯ ____________________________________________________ 3 стор.

1. Місцеве самоврядування у власних очах населення ______________________ 6 стор.

2. Уявлення муніципальних службовців _______________________16 стор.

2.1 Взаємодія муніципальних органів з населенням ____________16 стор.

2.2 Оцінка реформи місцевої влади _______________________________17 стор.

2.3. Успіх реформи місцевого самоврядування ______________________ 18 стор.

3. Муніципальні кадри: проблеми, перспективи __________________20 стор.

4. Владу та ЗМІ: взаємодія ________________________________ 22 стор.

5. Взаимодействия населення і ще органів місцевого

     самоврядування: навіщо? _______________________________________25 стор.

6. Роль незалежних некомерційних організацій __________________27 стор.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ________________________________________________ 30 стор.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ________________________________________31 стор.

Додаток ___________________________________________________ 32 стор.


У У Є Д Є М І Є

Одною з найбільш актуальних проблем сучасності, потребує у всебічне вивчення, — тенденція відчуження влади від населення. Проблема й у всіх рівнів влади, зокрема й у місцевого. Особливістю лише її вияви у Росії став патерналізм, довгий час який панував як світоглядна основа на радянський кшталт влади.

Патернализм (від латів. pater — батько) як основу піклування, опіки у радянському варіанті припускав, що за події у країні загалом, у кожному регіоні, у кожному населеному пункті окремо відповідає держава (включаючи, зрозуміло, партію). Тому радянські громадяни розуміли, держава уособлює все інститути общества.[1]

За такої устрої може бути розмови про питаннях місцевого значення. Оскільки надмірна централізація влади сприяла паралічу, державні органи було неможливо ефективно розв'язувати проблеми на місцевому рівні. Сьогодні з конституційним закріпленням нових демократичних, правових основ державного будівництва необхідно швидше подолати негативні наслідки жорсткої централізації влади, тенденцію відчуження влади від населення.

Президент РФ підкреслив, «що саме місцевому рівні населення відчуває пряму відповідальність за рішення пекучих питань життя, зароджуються правове свідомість, основи розуміння своєї відповідальності упродовж свого долі й долю сім'ї. Безліч злободенних проблем, із якими стикаються російські громадяни і їхні родини, слід вирішувати ще на місцевому рівні. Втручання держави у такі проблеми малоэффективно»[2].

Місцеве самоврядування пов'язує місцева влада з народом. Сучасне законодавство визначає місцеве самоврядування, як «визнану і гарантируемую Конституцією РФ самостійну й під свою відповідальність діяльність населення за рішенню безпосередньо чи через органи місцевого самоврядування питань місцевого значення, виходили з інтересів населення, його історичних та інших місцевих традиций»[3].

Конституція Російської Федерації закріплює три способу здійснення народом своєї місцевої влади: на місцевому рівні населення може здійснювати влада як безпосередньо (місцевий референдум, муніципальні вибори, зборів, сходи), і опосередковано (через органи місцевого самоврядування, через органи територіального громадського самоврядування, через різні об'єднання і асоціації органів).

Поки місцевих органів влади стануть інститутом послуг населенню, а чи не інститутом влади, тенденцію відчуження влади від населення подолати неможливо. Місцевий рівень влади необхідно звільнити від політичних питань, його головна мета повинно бути підвищення добробуту свого населення.

У такому суспільстві, у якому місцева ставить собі завдання і наділяється відповідними їм повноваженнями, ліквідується відчуження народу від імені влади, вона ставати зрозуміліше, доступнішими, приближеннее до громадянинові. Особливу увагу до цього процесу заслуговують такі шляху подолання відриву місцевої влади від населення:

- гласність у роботі органів місцевої влади,

- відкритість місцевої влади;

- доступність місцевої влади з метою всіх категорії населення, територіальна близькість влади з метою населення;

-посилити контроль над діяльністю органів місцевої влади з боку населення його громадських організацій;

- обгрунтованість привілеїв муніципальним службовцям;

- оптимальне поєднання економічних та соціальних інтересів розвитку населення муніципальних утворень;

- співробітництво з ЗМІ.

Серед способів подолання відриву місцевої влади від населення муніципального освіти необхідно окремо виділити засоби інформації.

Хотілося б відзначити, що проблему відчуження населення від місцевої влади зводитися до вирішення якоюсь однією проблеми. Ця симптоматична характеристика сьогоднішнього російського суспільства викликана безліччю чинників, серед яких можна назвати насамперед економічні, соціальні причини. Переконана, що може пояснити кожен. У теми курсової роботи я поставила завданням розглянути проблеми взаємодії місцевої влади й ЗМІ, взаємодії з населенням, розуміння й уявлення останнього про роль місцевого самоврядування Росії.

Безсумнівно, що саме необхідно розглянути питання кадрів органів місцевого самоврядування, рівня половини їхньої підготовки. Адже добробут того суспільства, зрештою, залежить від цього, як органи місцевого освіти управляють життям того суспільства, а управління це від рівня професіоналізму, бажання служити суспільству муніципальних службовців.


1. Місцеве самоврядування у власних очах населення

Муніципальна влада має турбуватися про своєму образі завжди, як і мирні дні, і у ситуації виборів. Та заодно треба враховувати, що часто образ влади формується, як стереотип.


Образ муніципальної влади може персоніфіковуватися, формуватися з урахуванням ставлення населення до лідеру. Постать політичного лідера постає як символічне уособлення влади. Цю ж роль можуть грати заступники глав адміністрації, чиновники апарату. Взаємодія представників влади й населення формує образ влади, визначає електоральне поведінка. Причому, це взаємодія може мати різний характер. Наприклад, у місті Ханты-Мансийского автономного округу провів опитування жителів з двох вопросам[4] (див. мал.1).

Мал.1

З неї видно, що кожен 5 житель звертався до адмі-ністрації, і лише третина які звернулися до адміністрацію змогла б вирішити свої проблеми.

Практика показує, що почнеться впровадження місцевого самоврядування вирішальної сте пені залежить від ставлення до нього населення і побудову владних структур.

У тому - квітні 1998 р. соціологічна лабораторія Академії праці та соці альных відносин провела опитування населення Криму і представників влади Московській області про його ставлення до місцевому самоуправлению[5]. Дані наводяться у відсотках числу опитаних (див. рис. 2).

Рис.2

Отримані дані показують, що:

q на момент прийняття закону місцеве самоврядування приблизно кожен четвертий опитаний я не встиг ще сформувати свою думку необхідність такої реформи;

q не знаходить підтвердження існуюче у суспільстві свідомості думка у тому, що противниками місцевого самоврядування яв ляются лише чиновники, які бояться у випадку введення місцевого самоврядування втратити владу. Навпаки, впадає правді в очі рідкісне злагоду між жителями області й представниками виконавчої: більшість схиляється до того що, що з на ши країни скоріш підходить централізовано ное управління.

Не виключено, що джерелом

настільки узгодженого ставлення до місцевому саме управлінню є також те, що урбанізовані жителі області й працівники органів структурі державної влади переважно є сторонни ками вирішення питань послідовно й поволі без різких змін. А жителі певної області перед вважають, виходячи зі свого досвіду, що подоб ные нововведення нашій країні ведуть саме до різких змін, ломці стереотипів, не разберихе.

  Дані всеросійського опитування проведеного фондом «Громадська думка» 1997 р., дозволяють визначити рівень розуміння росіянами сутності місцевого самоуправления[6]. Відповіді населення в питання "що таке, по Вашому думці, місцеве самоврядування?" проясняють сенс, який росіяни вкладають у цього поняття. Для значної частини населення (близько третини від загальної кількості відповідальних стосовно питань) "місцеве самоврядування" — влада міського і районного (іноді навіть обласного) рівня (мэ рия, адміністрації районів та деякі міські думи). Межа між державною мовою і негосударствен ным Управління тому випадку не усвідомлюється. Виборність владних органів цій частині на селища - найчастіше достатній аргумент, щоб зарахувати міську, районну, обласну пекло министрацию чи думу до органів місцевого саме управління.

Інша ж частина опитаних (приблизно око ло третини опитаних) до місцевого самоврядування зараховує управлінські ланки нижчого рівня (селищних рад, муніципальні орга ны). Ці респонденти до системи місцевого саме управління включають усе органи, які зані томляться питаннями місцевого значення.

Отже, переважна частина ріс сиян вбачає різниці між государствен ным і недержавним управлінням. Тре бования незалежності "місцевих" структур від го сударственных відсутні. Не згадується про участі у вирішенні місцевих у просов, у контролі за роботою даних органів.

Більше адекватне розуміння "місцевого самоврядування" властиво приблизно 1/5 частини росіян, які за характеристиці місцевого са моуправления наголошують саме у независи мый "самоуправленческий" характер влади, навчаючи стие самих жителів у здійсненні управленче ских та безліч контролюючих функцій.

У результаті, результати проведеного опитування гово рят у тому, що у суспільстві немає спільного мовою та адекватне розуміння сутності місцевого самоврядування. У масовій свідомості переважає тенденція "змішання державної влади і негосу дарчої місцевої влади, характеристика місць ного самоврядування як незалежного від государ ственной влади народного управління не являє ся переважної.

Не виключено, що нерозуміння сущно сти і можливостей місцевого самоврядування "сковує" ініціативу і ак тивность населення, необхідних розвитку самоврядних структур.

Хоча громадську думку на час недостатньо готова до сприйняттю ідеї місцевого самоврядування, його запровадження яв ляется питанням законодавчо вирішеним. Тому важливо рас дивитися ставлення населення до переданих функцій місцевого самоврядування.

Переважна більшість має цілком певну думку по пово ду термінів запровадження місцевого самоврядування. Працівники апарату вважають, що найкраще передавати місцевого самоврядування різні функції у різний час.

Учасників дослідження запитали, які функції слід передати місцевому самоуправ лению. Безумовними "лідерами" передачі у провадження місцевого самоврядування виявляють ся три функції:

q встановлення місцевим податкам;

q будівництво та підтримка доріг місцевого значення;

q постачання продуктів, громадське харчування, побутове обслуговування.

Вони набрали понад 50 відсотків% прибічників, як серед його жителів області, і серед чинів ников. Не виключено, що це є початковий фундамент, у якому можуть спорудити згоду: влади гото ви передати цих функцій, населення призна ет, що місцеве самоврядування буде справ ляться із нею краще, ніж обласні чи федеральна влада.

Думка про конкретні строки і черговості запровадження місцевого самоврядування (%) Таблиця 1

ФУНКЦІЇ

ПЕРЕДАТЬ МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

Населення
Исп. влада
1. Встановлення місцевим податкам 58,0 74,4
2. Будівництво й утримання житла 50,0 43,5
3. Дошкільна й шкільне освіту 34,0 35,1
4. Медичні установи 29,0 27,4
5. Охорона суспільного ладу 66,0 36,3
6. Енерго- і газопостачання 18,0 9,5
7. Водоснабжение і каналізацію 44,0 38,1
8. Постачання паливом 39,0 23,8
9. Дороги місцевого значення 57,0 50,0
10. Транспорт і зв'язок 41,0 12,5
11. Постачання продуктами, побутове обслуговування 53,0 63,1
12. Місцеві засоби інформації 36,0 33,9
13. Соціальне забезпечення 21,0 15,5
14. Контроль довкілля 48,0 7,1

Більше 50% жителів Львівської області хо тели б передати місцевого самоврядування та інших функції, але останні немає особливої підтримки в чиновників. Передусім що це стосується охорони суспільного ладу: 66% прибічників серед населення і побудову лише 36,3% — якщо представники влади. Чиновники в жодному разі хотів би "віддавати": енерго- і газопостачання, транспорт і зв'язок, соціального забезпечення, контроль довкілля.

Достатню підтримку ця ідея має сенс тільки щодо двох вопро сов: соціального забезпечення і енерго- і га зоснабжение, тобто. тих проблем, які наи ближчий стосуються кожного й у отноше нии яких тому є відомі опасе ния, що місцеве самоврядування буде справ ляться із нею гірше, ніж існуюча систему управління.

Передусім чиновники готові передати місцевого самоврядування встановлення місцевим податкам, охорону загальне твердження ственного порядку, постачання продовольстви їм, хотів би якомога довше залишити у себе "транспорт і зв'язок", "кошти массо виття інформації" і "контроль довкілля".

Деякі протиріччя позиції чи новников з двох аналізованим вопро сам є удаваними і повинні ви зывать подиву. Очевидно, у низці слу чаїв внутрішню позицію чиновників можна сформулювати так: "У принципі так цю функ цию передавати місцевого самоврядування недоцільно, але доведеться, краще зробити це швидше". Очевидним прикладом такого протиріччя є "охорона суспільного ладу": дві третини чиновників вважають, що завдання мають виконувати обласні чи федеральна влада.

Думка про територіальних межах місцевого самоврядування

сільській місцевості (%)

Таблиця 2

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ

КАТЕГОРИИ ОПРОШЕННЫХ

Населення Исп. влада Село Селище

Місто,

райцентр

Село
5,0 4,8 2,3 1,8 7,3
Селище 10,0 8,9 2,3 12,3 14,6
Група поселень 7,0 3,0 2,3 5,3
Волость 12,0 26,8 32,6 36,8 17,1
Район 59,0 53,6 60,5 42,1 56,1
Не відповіли 7,0 3,0 1,8 4,9

Проте розуміючи, що у Закону цю санкцію неминуче доведеться передати місцевому саме управлінню, воліють зробити це быс трее (друге місце серед перелічених фун кций). Не виключено, що це за дача настільки складна, вимагає довгострокових зусиль і обіцяє швидкого успіху, що якщо теперішні влади хотів би особливо у неї "занурюватися", раз ця функ ция усе одно буде передано місцевого самоврядування. Починаючи, з яким території целесообраз але вводити місцеве самоврядування?

Які чинники доцільно у своїй брати до уваги? Питання не викликав труднощів у участни ков исследования[7] (див. табл. 2,3).

Думка про територіальних межах місцевого самоврядування

міської місцевості (%)

Таблиця 3

ТЕРРИТОРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ

КАТЕГОРИИ ОПРОШЕННЫХ

Населення Исп. влада Село Селище

Місто,

 райцентр

Микрорайон 3,0 3,0 1.8 4,9
Район 13,0 22,6 27,9 24,6
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Теорія Держави і право
  Міністерство спільного освітнього і професійної освіти Російської Федерації Саратовська державна
 • Реферат на тему: Теорія Права
  Waz made by SanDerS_AG http://rockmus.boom.ru ТЕОРІЯ ПРАВА ПРОИСХОЖДЕНИЕ І ПОНЯТИЕ ПРАВА Право як
 • Реферат на тему: Теорія держави й права
  ПЛАН: Введение……………………………………………………………………………….2 Теорія держави й права як юридична
 • Реферат на тему: Теорія держави й права (шпаргалка)
  Поняття й визначення правового д-ви. Гос-во (respublica) Цицерон опр-ет як усе, надбання народу
 • Реферат на тему: Теорія походження держави
  МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ І СОЦИАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РФ МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФИЛИАЛ У

Навігація