Реферати українською » Государство и право » Особливості кримінального покарання неповнолітніх (компаративний аспект)


Реферат Особливості кримінального покарання неповнолітніх (компаративний аспект)

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
М.Кідінавважаєособливістювідображення взаконі принципу “>виховуваності” тієї факт, що уФранції в заставахнаглядовогопокараннямолоді людиможутьперебувати аж додосягнення ними 28 років.Особливостямипокараннянеповнолітніхвіком від 16 до 18 років уФранціїє ті, що увипадку скоєння нимикримінальногоправопорушенняможливі триваріанти: 1)неповнолітнійзвільняється відкримінальноївідповідальності зпрезумпціїкримінальноїневідповідальності тайомупризначаєтьсяпевнийзахід “>перевиховання”; 2)неповнолітнійпритягається докримінальноївідповідальності,однакпокарання,передбачене завчиненедіяння,скорочується з діїнеповноліття якпом'якшуючоїобставини; 3)неповнолітнійпритягається докримінальноївідповідальності назагальних засідках тайомупризначаєтьсязвичайнепокарання,передбаченестаттею за скоєння цогозлочину [8,с.300-305].

У ККШвеції 1962 р.щодопокаранняосібвіком від 15 років (>мінімальнийвіккримінальноївідповідальності) до 21 рокувстановленіособливіліберальні правила.Наприклад, доцихосіб незастосовуєтьсядовічнеув'язнення; привизначенніпокаранняособливезначеннямає бутинадано юномувікуцихосіб, атюремнеув'язненняможе бутизастосоване лише увипадку,якщо для цогоіснують “>екстраординарніпідстави”.Окрім того,щодообвинуваченого, діїякого булипов'язані із його явновираженоюзатримкою урозвитку, ізнестачеюдосвіду чиздатності дооцінок,вирокможе бутименшсуворим. Донеповнолітніх до 18 роківзамість тюремногоув'язненняможе бутизастосованийзахід увиглядіпередачі назакритепіклування натермін від 14днів до запланованих 4 років [7,с.9]. УтакійСкандинавськійдержаві, якФінляндія (ст. 2глави 3 КК 1889 р.) передбаченезменшенняпокарання дляосіб, котрівчинилизлочинвіком від 15 до 18 років. В частности,якщовідповіднийзлочинкараєтьсядовічнимув'язненням, тонеповнолітнійзасуджується на рядків від 2 до 12 років, аякщоіншимфіксованимстрокомув'язнення чи штрафом, то максимумпокарання неможеперевищувати 3/4верхньоїмежісанкції.Окрім цього у ККФінляндії передбачене, що судможевідмовитися відпокарання зазлочин,вчиненийособою, котра недосягла 18 років,якщодіяннявчинене черезїїнеобачність,нерозсудливість чинеуважність дозаборон йприписів закону [3,с.433].

УШвейцаріїстосовномолоді,тобтоосібвіком від 18 до 25 років,застосовуютьсязагальніположеннякримінального закону ізурахуваннямдеякихособливостей. В частности, запотребисуддязбираєвідомості проповедінкутакої особини,їївиховання таумови життя,фізичний та духовний стан, інші ж, чипіддаєтьсяця особавихованнюпрацею.Якщо молода особа увказаномвікоммаєзначнідефекти всвоємурозвитку чиїй щосьзагрожує чи вонєбезпритульною,розпусною чиухиляється від роботи йїїзлочиннедіяннязнаходиться у зв'язку зцимиобставинами, тосуддяможезамістьпокаранняпризначитиційособінаправлення довиховно-трудовоїустанови,якщоцейзахідзможезапобігтинебезпеці скоєння новихзлочинів чипроступків (год. 1ст.100bis КК) [6,с.140-155].Окрім того,відповідно до ст. 64 ККШвейцарії,обставиною, щопом'якшуєпокарання,є йвипадок, коли особавіком від 18 до 20 роківще немаєповногоуявленнящодопротиправності своговчинку [3,с.124]. УІталії передбаченеобов'язковепом'якшенняпокараннянеповнолітнімвіком від 14 до 18 років (ст. 98 ККІталії 1930 р.).Конституційний СудІталіїсвоєюпостановою у 1994 р.визнавчастковонеконституційниминорми продовічнеув'язнення,оскількицепокарання могло бутипризначене йнеповнолітнім [8,с.5]. УПольщі (§ 3 ст. 10 КК)призначененеповнолітньому (>віком від 15 до 17 років)покарання запевнізлочини неможеперевищувати 2/3верхньоїмежіпокарання,передбаченого зацейзлочин;окрім того, судможезастосуватинадзвичайнепом'якшенняпокарання. § 4цієї ж з статтеюмістить норму, згідно ізякою,відносно особини, котравчиниламенш тяжкийзлочинвіком 17-18 років, судзамістьпокаранняможезастосовувативиховні заходь,лікування чивиправні заходь,якщообставини справвикликаютьтакунеобхідність [3,с.5].

>Специфічнимєнормативнерегулюванняпитаньпокараннянеповнолітніх втакійдержаві “>загального права”, якАнглія. Так, згідно з Законом прокримінальнуюстицію 1982 р., суд зовсім неможевинестивирок протюремнеув'язненняособівіком до 21 року: вонможе бутипоміщена у центрзатримання чипозбавленняволімолоді. При цьомузастосуваннязаходів,пов'язаних ізобмеженнямсвободинеповнолітнього,обґрунтовуєтьсянеобхідністюзахистусуспільства,серйозністюзлочину, атакож тім, щопризначення винномупокарання, непов'язаного зпозбавленнямволі, було б бневиправданим. Привизначенні видупримусовихзаходівнеповнолітньому суд виненотримати тавивчитиінформацію провчиненедіяння, котрастосується характеру,фізичних тапсихічнихособливостей винного.Важливезначеннямаєположення про ті, що увипадку, колимагістратський судобираєпокарання,пов'язане зпозбавленнямволі,він виненобґрунтувати заподій, заякимиобранийтакийзахід. Закон прокримінальнуюстицію 1988 р.спростив системупокарань,пов'язаних зобмеженнямволінеповнолітніх.Замістьпозбавленняволімолоді тапоміщення уцентрізатримання бувпередбачений одна часткапокарання –поміщення вустанову длямолодихзлочинців. За наказом суду втакуустановуможуть бутинаправлені особинивіком від 15 до 21 року, котріобвинувачуються увчиненнізлочину, заякийдоросліпідлягають тюремномуув'язненню.Окрім того,згаданий Законперераховуєумови, занаявності якінеповнолітнійможе бути напрямів вустанову длямолодихзлочинців: 1)якщовін невиконавпокарання, непов'язане зпозбавленнямволі та нездатний чи небажає йоговиконувати; 2) коли длязахистусуспільства відможливогозаподіяннязначноїшкоди із боцізлочинцянеобхідні заходь,пов'язані зпозбавленнямволі; 3) коли буввчиненийнастількисерйознийзлочин, щоєдиноможливоюєсанкція,пов'язана зпозбавленнямволі. Длянеповнолітніхвіком від 15 до 18 роківмінімальнийтермінобмеженняволі – 2місяці, аосібвіком від 18 до 21 року – 21 день.Максимальнийтермінтримання вустанові длямолодихзлочинців – 12місяців.Відповідно до Закону прокримінальнуюстицію тапублічний порядок 1994 р. судиможутьвидаватинакази пронаправлення дозакритихвиховнихцентрівнеповнолітніхвіком від 12 до 15 років за скоєннязлочинів, за котрідоросліпідлягають тюремномуув'язненню (судивидають вцихвипадках “>постанови просувореперевиховання”). якзазначає П.Лейленд, “>щобдістатитакепокарання,підлітокмаєскоїти тризлочини, за котрікараютьув'язненням”.Термінперебування уцих заставахстановить від 6місяців до 2 років.

>Відповідно доанглійськогокримінальногозаконодавства,окрімзаходів,пов'язаних зпозбавленнямволі, донеповнолітніхможе бутизастосовані іінші заходь,зокрема, наказ пронагляд. До такого наказу судможевключитивимогизасудженогопідкорятисявказівкамнаглядача (жити упевномумістіпротягомвизначеногоперіоду,займатисяпевноюдіяльністю тощо). Нанеповнолітнього,щодоякоговстановленонагляд,можутьпокладатися йдеякііншіобов'язки,наприклад,знаходитисявдома із 6вечора до 6 ранку.Специфічним заходомкримінально-правовоговпливу нанеповнолітніхзлочинців,яким ужевиповнилось 16 років,єнаданнябезоплатнихпослугсуспільству. Цепокаранняможе бутипризначенеособі,винній увчиненнізлочину,якийкараєтьсятюремнимув'язненням. Унаказі судвстановлюєтермінвиконаннянеповнолітнімбезоплатнихробіт (від 40 до 120 часів).Цікаво, щотакепокараннязастосовується донеповнолітньоголише за йогозгодою. Вочевидь, що аналогом цогопокарання в Українієгромадські роботи, котрі,однак,можутьпризначатисялише особам, старшим 16 років на рядків від 30 до 120 часів (год. 1 ст. 100 КК України). На нашпогляд,такепокарання, якгромадські роботи, ізогляду на йогопереваги передпозбавленнямволі тамінімальнінегативнінаслідки для особининеповнолітнього,доцільнозастосовувати донеповнолітніх уже з 14 років.

>Окрім того,чинний вАнглії Закон прозлочини таіншіпорушення порядку 1998 р.передбачає, що увипадку скоєннядитиною чипідліткомзлочину,покарання за яку точно б невизначене узаконі, судмає правовидати наказ,якийзобов'язує йоговідшкодувати шкоду внатурі,заподіянуконкретнійособі чисуспільству. При цьомуцейзахідможе бутизастосований донеповнолітньоголише зазгодоюпотерпілого.Специфічнимрізновидомвпливу нанеповнолітньогоделінквента вАнгліїє так звань наказ “про пландій”, згідно ізякимвстановлюється контролю над йогоповедінкою.Метою цого наказує забезпечитиреабілітацію молодогоправопорушника та йоговідмову відподальшоїзлочинноїдіяльності.Термін дії наказу “про пландій” – 3місяці,протягом якінеповнолітній поднаглядомуповноваженої особини винендіятивідповідно довстановлених унаказівимог (>зокрема,брати доля впевних заходах,відшкодувати шкоду,відвідуватинавчальнізаклади тощо). як видно, суди вАнгліїмають всвоємурозпорядженнідостатньо широкийперелікпокарань таіншихальтернативнихзаходіввпливу, котріможуть бутизастосовані донеповнолітніхзлочинців.

>Заслуговує наувагупідхід ККВірменії допризначенняпокарання увиглядіпозбавленняволінеповнолітнім взалежності відїхньоговіку: особамвіком від 14 до 16 років максимум цогопокаранняскладає 7 років (до тогочислі й засукупністювироків), а особамвіком від 16 до 18 років – 10 років (засукупністювироків – 12 років).Можливо,подібнінормидоцільновикористати й в КК України,оскільки смердотізабезпечуютьбільшудиференціаціюпокараннянеповнолітніх,враховуючивідповідніпсихологічні таморальніособливостірізнихвікових групнеповнолітніх.Слідтакожзазначити, що вкримінальномузаконодавствідеяких державпередбачаєтьсянавітьспеціальна позначкапокараннянеповнолітніх. Так було вПольщі (§ 1 ст. 54 КК) припризначенніпокараннянеповнолітньому чиособімолодіжноговіку суд виненкеруватися впершучергу тим, щобвиховати винного.Схожа нормазакріплена в ст. 60 ККБолгарії 1968 р.:призначенняпокараннянеповнолітнімпереслідуєнасамперед мітку їхньогоперевиховання тапідготовки досуспільнокорисної роботи.

Убагатьох державахЄвропи кримінальнезаконодавствопередбачаєможливістьзастосування,окрімпокарань, такогоспецифічногоінституту, як заходь безпеки. В частности,М.І.Хавронюкзвертаєувагу того факт, щобільшість державЗахідноїЄвропи тадеякі державиЦентральноїЄвропи,виходячи із метиресоціалізації винного якосновної метикримінального закону, усвоїйкримінально-правовійполітицідотримуєтьсядуалізмупокарань тазаходів безпеки.Такийпідхід, заданими цоговченого,застосовується узаконодавствіІспанії,Австрії,Швейцарії, ФРН,Нідерландів,Данії,Італії, Сан-Маріно,Болгарії.Цейдосвід бувзапозиченийПольщею,Литвою,Естонією й –частково –іншимикраїнами,зокрема,Білоруссю йМолдовою.

>Загальнавідмінністьзаходів безпеки відпокаранняполягає до того, що смердотіможутьпризначатисяособі й безнаявностіїї звинувачуй, неставлять за міткувідплату,помсту тощо, аспрямовані впершучергу наусунення “>небезпечного стану” особини, Якавчиниласуспільнонебезпечнедіяння чилишеможе йоговчинити,маючи, таким чином,превентивнуспрямованість.Появазаходів безпеки вкримінальномузаконодавствієвропейських державзазвичайпов'язується звпливомсоціологічної школи внауцікримінального праваВодночас взаконодавстві практичнокожної зєвропейських держав заходь безпекимають своюспецифіку.Наприклад, якзазначаєГ.В.Серебреникова, уШвейцарії заходь безпекипереслідуютьпревентивну мітку йвключаютьінтернування “>звичнихзлочинців”, заходь, щозастосовуються додушевнохворихзлочинців, атакожосіб, котрістраждають наалкоголізм чинаркоманію .Протесистемнетлумачення норм ККШвейцаріїдаєпідставистверджувати, що донеповнолітніх заходь безпеки незастосовуються. УІталії заходь безпекиможуть бутизастосовані дозасуджених якдоповнення допокарання, атакож донеповнолітніх тадеякихіншихкатегорійосіб,яким непризначаєтьсяпокарання. В частности, донеповнолітніхможе бутизастосованийтакийзахід безпеки, якпоміщення уреформаторій на рядків одного року (ст. 223 ККІталії).Стосовноосіб до 18 років, котріє “>звичнимизлочинцями,професійнимизлочинцями чи особами,схильними до скоєннязлочинів”,застосовуєтьсязахід безпеки увиглядіпоміщення дореформаторіюстроком не меншетрьох років (ст. 226 ККІталії). Подосягненнюнеповнолітнім 21 рокусуддянаправляєцю особу досільськогосподарськогопоселення читрудовоїустанови. Донеповнолітніхвіком до 14 років чи від 14 до 18 років, котрі буливиправдані черезїхнійвік, згідно ст. 222 ККІталії,довічнепозбавленняволізамінюється заходами безпеки натермін не менше 10 років, апокарання увиглядіпозбавленняволі понад 10 років,замінюється заходами безпеки натермін не менше 5 років. У ККФранціїномінально заходь безпеки непередбачені,хоча уфранцузькійкримінально-правовійдоктрині перед тимвідносять “заходьзахисту,допомоги,нагляду тавиховання, котрізастосовуютьсящодонеповнолітніх, котрівчинилиправопорушення”.

>законодавство кримінальне правонеповнолітній


>ВИСНОВКИ

>Головноюметоюцихзаходіввважаєтьсяспеціальнапревенція.З-поміжпострадянських державінститутзаходів безпекидоситьретельновиписаний в ККМолдови, вякому,зокрема,міститься їхнього легальна позначка (год. 1 ст. 98 ККМолдови), а до їхньогорізновидувіднесенітакож йпримусові заходьвиховного характеру, котрізастосовуються донеповнолітніх,звільнених відкримінальноївідповідальності (ст. 104 ККМолдови). УЕстонії заходьвпливу, котрізастосовуються донеповнолітніх (ст. 87Пенітенціарного кодексуЕстонії)віднесені догрупи подзагальноюназвою “>інші заходьвпливу”, котрі де-фактотакожє заходами безпеки.

>Українськомукримінальномузаконодавствуінститутзаходів безпеки (заназвою)невідомий, але йфактично їхні аналогом можнавважати якпримусові заходьвиховного характеру (проце ужейшлосявище), то йпримусові заходьмедичного характеру (ст. 92-95 КК України).


>ЛІТЕРАТУРА

1.МуздубаевМ.Х. Облік мотивів злочину щодо призначення покарання // Вісник МДУ. Серія 11. Право. – 1988. – № 1. –С.50-56.

2. Музика А.А.,ГорохО.П. Системапокарань таїїпідсистеми закримінальним кодексом України // Альманахкримінального права:збірник статей.Вип. 1 /Відповід. ред.П.П.Андрушко,П.С.Берзін. – До.:Правоваєдність, 2009. –С.368-391.

3.Науково-практичнийкоментар доКримінального кодексу України /С.С. Яценко (ред.). — 4-те вид., перероб. тадоп. — До. :А.С.К., 2006. —848с. — (>Нормативнідокументи такоментарі).

4.Науково-практичнийкоментарКримінального кодексу України /М.І. Мельник (ред.),М.І.Хавронюк (ред.). –4.вид., перероб. тадоп. – До. :Юридична думка, 2007. – 1184 з.

5. Наумов А.В. Російське кримінальна право. Загальна частина: Курс лекцій. – 2-ге вид. перераб. ідоп. – М. : Вид-воБЕК, 1999. – 590 з.

6. Непомняща Т. Формалізація призначення покарання // Кримінальну право. – 2006. – № 4. –С.47-51.

7.НовицькийГ.В.Поняття йформиспівучасті узлочині закримінальним правом України:Наук.-практ.посіб. – До.:Вища шк., 2001. – 96 з.

8. Практику застосування судами загальних почав призначення покарання: Постанова Пленуму Верховного Судна СРСР від 11 березня 1979 р. № 3 // Бюлетень Верховного Судна СРСР. – 1979. – № 4. – з. 18-19.

9. ОсиповП.П. Теоретичні основи побудови застосування кримінально-правових санкцій:Аксиол. аспекти />П.П. Осипов. – Л: Вид-во ЛДУ, 1976. – 135 з.

10. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх у Росії: Навчальний посібник – Режим доступу доінформ.:http:allpravo/librarydoc101p0/instrum5561

11. Павленко У.Громадські роботи всистеміпокарань, непов’язаних ізпозбавленнямволі:загальна характеристика ташляхивдосконалення // Право України. – 2003. – № 11. –С.97-101.

12.ПанкратовР.И. Позбавлення свободи як виняткова міра кримінального покарання неповнолітніх злочинців у Росії – Режим доступу доінформ.: //http:tarlo/rtf/2002-2.rtf


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація