Реферати українською » Государство и право » Виконавче провадження Як заключний стадія господарського судового процесу


Реферат Виконавче провадження Як заключний стадія господарського судового процесу

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
завиконавчим документом. Зперерахованихстягувачемкоштівоплачуютьсявитрати,пов’язані зпроведеннямвиконавчихдій,стягуєтьсявиконавчийзбір, азалишоккоштівповертаєтьсяборжнику.

>Майнопередаєтьсястягувачу заоцінкою, заякою воно та було б передано нареалізацію. Про передачумайнастягувачу врахунокпогашенняборгудержавнийвиконавецьвиноситьпостанову, Яка затверджується начальникомвідповідного органу державноївиконавчоїслужби,якомувінєбезпосередньопідпорядкованим. За фактомтакоїпередачідержавнимвиконавцемскладається акт.Постанова й актєпідставою дляподальшогооформленнястягувачем прававласності нацемайно.

>Боржникмає правовизначити, уякійпослідовностінеобхіднопродаватимайно. Уразі, коли від продажчастинимайна якщовиручено суму,достатню длязадоволеннявимогстягувача,сплативиконавчогозбору,витрат наздійсненнявиконавчихдій, штрафу,подальший продажіварештованогомайнаприпиняється.Вимогиборжникащодочерговості продажмайна неприймаютьсядержавнимвиконавцем,якщовнаслідок їхньогозадоволеннявиникнутьперешкоди чидодатковітруднощі длявиконання, чиподовжиться його рядків.

Уразі жвідсутності вборжника –фізичної особинидостатніхкоштів чирухомогомайнастягненнязвертається набудинок, квартиру,іншеприміщення,земельнуділянку, щоєнерухомим майном. При цьому, впершучергу,стягненнязвертається наокрему відбудинкуземельнуділянку,іншеприміщення, що належатиборжникові. Уостаннючергузвертаєтьсястягнення нажилийбудинок чи квартиру.

>Спеціальний порядоквідчуженнябудинку,квартири,приміщення чиземельної ділянкипояснюєтьсягуманністю держави,оскількицемайнопередбачаєтьсявідчужуватилише востаннючергу. При цьомузверненнястягнення набудинок, квартиру чиземельнуділянкуздійснюєтьсялише уразіналежностіцихоб’єктівборжнику направіприватноївласності. [7]

Привідсутності уборжника –юридичної особиникоштів,достатніх дляпокриттязаборгованості,стягненнязвертається наіншемайно,належнеборжникові –юридичнійособі направівласності чизакріплене його (завиняткоммайна,виключеного із обороту чиобмежуваного вобороті)незалежно від того,хтофактичновикористовуєцемайно.

Назазначенемайнонакладаєтьсяарешт, й воно тареалізується утакійчерговості:

упершучергу:майно, якубезпосередньо невикористовується увиробництві (>цінніпапери,кошти надепозитних таіншихрахункахборжника,валютні ціності,легковий автотранспорт,предмети дизайнуофісів таіншемайно);

у другучергу: готовапродукція (>товари), атакожіншіматеріальні ціності, котрібезпосередньо невикористовуються увиробництві;

утретючергу:об’єктинерухомогомайна,верстати,обладнання,іншіосновнізасоби, атакожсировина йматеріали,призначені дляздійсненнявиробництва.

>Якщо уборжника-юридичної особиниєвідсутніммайно, на якуможе бутизверненостягнення, йздійсненідержавнимвиконавцемвідповідно до цого Закону заходьщодорозшуку такогомайнавиявилисябезрезультатними,виконавчий документ,прийнятийдержавнимвиконавцем довиконання, заякимстягнення непровадилося чи було б проведеночастково,підлягаєповерненнюстягувачеві.

Однак, Поверненнявиконавчого документастягувачеві звказаноїпідстави непозбавляє його права повторнопред’явитицей документ довиконання умежахстроків,встановлених Законом.

Звищезазначеного можназробитивисновок, щоможливістьотриманнякоштів напідставірішення судузалежить,насамперед, віднаявності уборжникаліквідногомайна, на яку можназвернутистягнення.

яксвідчить практика, убагатьохвипадкахвжитідержавнимивиконавцями заходь звиявленнямайнаборжника недаютьбажаного результату,оскільки на даний моментпред’явленнястягувачемвиконавчого документа довиконаннямайно, яку було б уборжника, уже було б продано чиподаровано.

Установищіобманутихзалишаютьсязаконослухнянігромадяни тасуб’єктигосподарювання, котрі нехочуть, чи неможутьзрозуміти,чому смердоті неотримують своїкошти,аджеєрішення суду.

На шкода,якщо уборжникаєвідсутніммайно, на якуможе бутизверненостягнення, йздійсненідержавнимвиконавцемвідповідно в Україну “Провиконавчепровадження” заходьщодорозшуку такогомайнавиявилисябезрезультатними,державнийвиконавець неможевиконатирішення суду йповертаєвиконавчий документстягувачу безвиконання.

>Кримінальна відповідальність заумисненевиконання судновогорішеннявстановлюється згіднозі ст. 382Кримінального кодексу України лише дляслужбовихосіб.Боржники, котрі неєслужбовими особами, за скоєння цогозлочинукримінальноївідповідальності не несуть, а варто було б б, на форумі нашу думку, й їмпередбачити узаконітаку відповідальність.

>Аналізуючиокремінормичинногозаконодавства,слідупевненосказати, що громадянин (>стягувач увиконавчомупровадження)може самстворитиумови длямайбутнього реальноговиконаннярішення суду.

Колівиникаютьсумнівищодо Повернення грошейпозичальником,необхідно забезпечитивиконаннядоговірногозобов’язання утакийспосіб як застава, Якасьогоднієпопулярноюсередпідприємців, й маловідомоюсередпростихгромадян.

>Згіднозі ст. 1 Закону України “Про заставу”, ззастави кредитор (>заставодержатель)має право уразіневиконанняборжником (>заставодавцем)забезпеченогозаставоюзобов’язанняодержатизадоволення звартостізаставленогомайнапереважно передіншими кредиторами.

Отже,сутністьзаставиполягає у боборжник у забезпечення свогоборгувіддає у заставу кредиторубудь-якуріч,майно,будинок, квартиру, а й увипадкунеповерненняборгу кредитормає правозвернутистягнення назаставленемайно й зарахуноквирученої відреалізаціїмайнасумиповернутиборг. Таким чином, заставанадає кредиторувпевненості ієгарантією того, щовінотримає тому своїкошти.

>Якщоз’ясовується, що в особини, зякоюєнаміриукластидоговірпозики, немаємайна под заставу,це винне бутиголовним аргументомпротиукладання такого договору.

Уразівиникненняпозадоговірнихзобов’язань (>наприклад, було бзавдано шкоду под годинудорожньо-транспортноїпригоди), забезпечитивиконаннязобов’язаннязаставоюфактичнонеможливо.

І тутєще одинспосіб,дієвий як придоговірних, то йпозадоговірнихзобов’язаннях, – забезпечення покличу.

>Забезпечення покличузастосовується тоді, коливідповідачробить чиможевчинитибудь-які дії, якізгодомускладнять чизроблятьнеможливимреальневиконання судновогорішення.

>Відповідно до ст. 67 господарськогопроцесуального кодексу Українипозов,зокрема,забезпечується:накладаннямарешту намайно чигрошовісуми, що належативідповідачеві;забороноювідповідачевівчинятипевні дії;забороноюіншим особамвчиняти дії, щостосуються предмета спору;зупиненнямстягнення напідставівиконавчого документа чиіншого документа, заякимстягненняздійснюється убезспірному порядку;зупиненням продажарештованогомайна,якщо поданопозов прозвільнення цогомайназ-підарешту.

Про забезпечення покличувиноситьсяухвала.Ухвалу про забезпечення покличуможе бутиоскаржено. Недопускається забезпечення покличу шляхомзаборони:проводитизагальнізбориакціонерів чиучасниківгосподарського товариства таприймати нимирішення;надаватиемітентом,реєстратором,зберігачем,депозитаріємреєстрвласниківіменнихціннихпаперів,інформацію проакціонерів чиучасниківгосподарського товариства дляпроведеннязагальнихзборів товариства;участіакціонерів чиучасників узагальних зборах товариства,визначенняправомочностізагальнихзборівакціонерів чиучасниківгосподарського товариства.

>Важливо,щоб того годину, коливідповідачдізнається пропред’явлений доньогопозов,ухвалою суду було б уженакладеноарешт на йогомайно чизастосованоіншийспосіб забезпечення покличу.

>Вимогу про забезпечення покличу можнаставити перед судом не лише приподачіпозовної заяви, але й і убудь-якійстадіїрозгляду справ.

>Забезпечення покличу не лишесприятиме реальномувиконанню судновогорішення, але й інадастьможливістьзакінчитирозгляд справще всуді узв’язку здобровільнимповерненнямкоштів чивідшкодуваннямшкодиборжником.

Зіншого боці,невжиттяцихзаходівможевикликати уборжникапочуттябезвідповідальності, й тоді, якнаслідок,державнівиконавці будутьроз’яснювати усупровідних аркушах, напідставі чоговиконавчий документповертається безвиконання, астягувач, невизнаючисвоїхпомилок, якщозвинувачувати уневиконанні судновогорішення лише державноговиконавця.

5.Відстрочка чирозстрочкавиконання, зміну способу та порядкувиконаннярішення,ухвали,постанови

Упроцесівиконання судновогорішеннясторониможутьукластимирову угоду. Мироваугода,укладена сторонами упроцесівиконання судновогорішення,подається назатвердженнягосподарського суду,якийприйняввідповіднесудоверішення. Прозатвердженнямирової догодигосподарський судвиноситьухвалу (ст. 121 ЦПК), такимвипадкахрозчатевиконавчепровадженнязавершуєтьсявідповідно до пункту 2 з статтею 37 Закону.

Занаявностіобставин, щоускладнюютьвиконаннярішення чироблять йогонеможливим, зазаявоюсторони, державноговиконавця, заподанням прокурора чи його покровителя чи засвоєюініціативоюгосподарський суд,якийвидаввиконавчий документ, удесятиденний рядківрозглядаєце запитання у судновомузасіданні ізвикликомсторін, прокурора чи його покровителя; увинятковихвипадках,залежно відобставин справ,можевідстрочити чирозстрочитивиконаннярішення,ухвали,постанови,змінитиспосіб та порядок їхнівиконання (ст. 121 ЦПК).

>Відстрочка —цевідкладення чиперенесеннявиконаннярішення нановий рядків,якийвизначаєтьсягосподарським судом.

>Розстрочкаозначаєвиконаннярішеннячастинами,встановленимигосподарським судом, ізпевнимінтервалом учасі. Рядкивиконаннякожноїчастинитакожповиннівизначатисьгосподарським судом.

Привідстрочці чирозстрочцівиконаннярішення,ухвали,постановигосподарський суд назагальнихпідставахможевжитизаходів до забезпечення покличу.

>Підзміною способу й порядкувиконаннярішенняслідрозумітиприйняттягосподарським судом новихзаходів дляреалізаціїрішення вразінеможливості йоговиконання у порядку й способом,ранішевстановленими.

Провідстрочку чирозстрочкувиконаннярішення,ухвали,постанови,зміну способу та порядку їхньоговиконаннявиноситьсяухвала, Якаможе бутиоскаржена. У необходимихвипадкахухваланадсилаєтьсяустанові банку замісцезнаходженнямборжника чи державномувиконавцю.

>Статтею 33 Закону України «Провиконавчепровадження» передбачене, що занаявностіобставин, щоускладнюютьвиконаннярішення чироблять йогонеможливим,державнийвиконавець завласноюініціативою чи зазаявоюсторін, атакож самсторонимають правозвернутися до суду,якийвидаввиконавчий документ, ззаявою провідстрочку чирозстрочкувиконання, атакож провстановлення чизміну способу й порядкувиконання.

>Рішення провідстрочку чирозстрочкувиконання,встановлення чизміну способу й порядкувиконання винне бутиприйнято у10-денний рядків йможе бутиоскаржено увстановленому порядку.

Поіншихрішенняхвідстрочка чирозстрочкавиконання,встановлення чи зміну способу й порядкувиконання недопускаються.

>Відстрочкавиконаннярішення суду прозверненнястягнення щодоіпотеки непризводить допризупиненнянарахуванняпроцентів заугодою проіпотечний кредит чизміни прав та обовязківсторінщодо основногозобов'язанняборжника.


6. Поворотвиконаннярішення,ухвали,постановигосподарського суду

 

>Гарантієюзахистумайнових правгосподарюючихсуб’єктівєпередбаченийгосподарськимпроцесуальним кодексом поворотвиконаннярішення,ухвали,постановигосподарського суду (ст. 122 ЦПК України).Якщовиконанірішення чипостановазмінені чискасовані іприйнятоноверішення проповну чичастковувідмову впозові, чипровадження усправіприпинено, чипозовзалишено безрозгляду,боржниковіповертається всі ті, що ізньогостягнуто накористьстягувача зазміненим чискасованим увідповіднійчастинірішенням,постановою. Поворотвиконанняспрямований навідновлення правборжника, щопорушенівиконаннямрішення.[8]

>Видача наказу про Поверненнястягнутихгрошових торб,майна чи йоговартостіпровадитьсягосподарським судом зазаявоюборжника. До заявимає бутидоданадовідка,підписанакерівником чи заступникомкерівника йголовним (старшим) бухгалтером про ті, що суму,стягнуту заранішеприйнятимрішенням, списаноустановою банку чимайновилученодержавнимвиконавцем.

Приповоротівиконання «>першопочатковий»стягувачзобов’язанийповернути «>першопочатковому»боржникугроші чимайно, яку віднього здобувши заскасованимрішенням. Увипадкунеможливості Поверненнямайна внатурі впостанові суду винне бути передбаченевідшкодуваннявартості цогомайна.

>Якщо невиконанірішення чипостановазмінені чискасовані іприйнятоноверішення проповну чичастковувідмову впозові, чипровадження усправіприпинено, чи заявузалишено безрозгляду,господарський судвиноситьухвалу проповне чичастковеприпиненнястягнення зазміненими чискасованими увідповіднійчастинірішенням,постановою.


7.ОскарженнядійорганівДержавноївиконавчоїслужби

 

>Належневиконаннярішеннягосподарського суду,окрімзаконослухняноїповедінкиборжника йстягувача,залежить й віддіяльностіорганівДержавноївиконавчоїслужби, тому ст. 121-2 ЦПК України,стаття 85 Закону України «Провиконавчепровадження»передбачаютьоскарженнядій чибездіяльностіцихорганів.Скарги на дії чибездіяльністьорганівДержавноївиконавчоїслужбищодовиконаннярішень,ухвал,постановгосподарськихсудівможуть бутиподаністягувачем,боржником чи прокуроромпротягом десятиднів із дня скоєнняоскаржуваної дії, чи із дня, колизазначеним особам стало пронеївідомо, чи із дня, колидія мала бутивчинена.Скарги на діїорганівДержавноївиконавчоїслужбирозглядаютьсягосподарським судом, про годину ймісцезасіданняякогоповідомляютьсяухвалоюстягувач,боржник чи прокурор та органвиконаннясудовихрішень. Неявкаборжника,стягувача, прокурора чипредставника органуДержавноївиконавчоїслужби всудовезасідання неєперешкодою длярозглядускарги.[9]

За результатамирозглядускаргивиноситьсяухвала, котранадсилаєтьсястягувачеві,боржникові та органувиконаннясудовихрішень.Ухваламоже бутиоскаржена довищестоящогоапеляційногогосподарського суду.

Увиконавчомупровадженні на дії (>бездіяльність) державноговиконавця таіншихпосадовихосіб державноївиконавчоїслужби повиконаннюрішення чивідмову уздійсненніпередбачених Законом України «Провиконавчепровадження»дійстягувачем чиборжникомможе бути поданоскарга до начальникавідповідного органу державноївиконавчоїслужби,якомубезпосередньопідпорядкованийдержавнийвиконавець, чи довідповідного суду.

Скарга увиконавчомупровадженні повиконаннюсудовихрішень на дії (>бездіяльність) державноговиконавця чи начальника органу державноївиконавчоїслужбиподається до суду,якийвидаввиконавчий документ.

Скарга увиконавчомупровадженніподається уписьмовійформі та виннавключати:

1)назву органу державноївиконавчоїслужби, доякогоподаєтьсяскарга;

2)точнуназвустягувача таборжника, їхнімісцепроживання чиперебування (дляфізичнихосіб) чизнаходження (дляюридичнихосіб), атакожназвупредставникасторонивиконавчогопровадження, колискаргаподаєтьсяпредставником;

3)реквізитивиконавчого документа (>назвавиконавчого документа, орган,який йоговидав, датавидачівиконавчого документа та його номер,резолютивначастинавиконавчого документа);

4)змістоскаржуванихдій (>бездіяльності) та норму Закону, Якапорушена;

5)викладобставин,якимискаржникобґрунтовує своївимоги;

6)підписскаржника чи йогопредставника ззазначеннямдатиподанняскарги.

Скарга, подано увиконавчомупровадженні до начальника органу державноївиконавчоїслужби,якомувінбезпосередньопідпорядкований,розглядається у10-денний рядків. Занаслідкамирозглядускарги начальник органу державноївиконавчоїслужбивиноситьпостанову прозадоволення чивідмову взадоволенніскарги, котра у10-денний рядківможе бутиоскаржена довищестоящого органу державноївиконавчоїслужби чи до суду.Скарги,подані бездодержаннявказанихвимогрозглядаються начальником органу державноївиконавчоїслужби у порядку,встановленому Законом України "Прозверненнягромадян".


>Висновки

>Виконавчепровадження –завершальнастадіягосподарського судновогопроцесу.Вонотакожзавершує всегосподарськепровадження йєметою, зазарадиякоїрозпочинаєтьсясудочинство.Взагалі усінорми господарськогопроцесуального кодексу,зокрема тих, котрістосуються судновоговиконання,єлогічними йврегульовуютьнайважливіші запитанняцієїстадіїпроцесу.Чітковизначеніорганипримусовоговиконання,суб'єкти, їхньогопроцесуальні права йобов'язки,підставивиконання,виконавчідокументи,процесуальні рядкипред'явленнявиконавчихдокументів допримусовоговиконання таінші. Алі Меніхотілося бподивитись нацюспецифічнустадіюцивільного тагосподарськогопровадження через призмузастосуванняположеньзаконодавства України провиконавчепровадження напрактиці.

На шкода,виконаннясудовихрішеньдуже частосупроводжуєтьсязатягуванням,порушеннямстроківвиконання,недостатньоюкомпетентністюдержавнихвиконавців.Трапляютьсявипадки колисудовірішеннязовсім невиконуються.Невиконання чиненалежневиконаннярішень судує причиноюнезадоволеннядіяльністюсудової влади вцілому із боцігромадян таюридичнихосіб, котрізвертаються до суду зазахистомсвоїхзаконних прав таінтересів. Цетакожпризводить допідриву авторитетусудової влади тазводитьнанівець усіспроби державизробитисудовий захист прав, свобод таінтересівгромадянуніверсальним.Такий стан промовнепокоїть йпотребуєреформуваннянинііснуючогомеханізмувиконаннясудовихрішень, що набрализаконноїсили.

>Влітку 2009 року в Україніпочули критику зарадиЄвропи пронезадовільний стансправ звиконаннямрішеньсудів. З цого приводуекс-міністрюстиції МиколаОніщукрозповів пронаміри своговідомствавиправитиситуацію.Міністрініціюєзміни дозаконодавства йзакликаєВерховний Судузагальнити практикупорушеннясправ заневиконаннясудовихрішень. Європейський суд із правлюдинищорокуотримує всередньому 4,5тисячісправ українськихгромадян. З нихблизькосотнірішеньвиноситься накористьпозивачів. «Заперіод із 2001 по 2009 рокта Європейський суд із правлюдинирозглянув й постановивши 550рішень, –повідомивміністр. – Церішення, девідповідачемє Україна».Більшістьзаявстосуються двохпитань, асаме:триваленевиконаннярішень українськихсудів тазатягуванняслідства чи судновогорозгляду.

Отже, черезнедосконалістьзаконодавства підприємствадеякихгалузей,зокремапаливно-енергетичного комплексу,можуть Дозволитисобізволікати звиконаннямвідповіднихсудовихрішень.

До ВРУподанийновий проект закону «Провиконавчевпровадження»,якийпередбачаєдодаткові заходь, котрі можназастосувати докерівниківпідприємств й всіх тихий, вкомпетенції когоєвиплатазаробітної плати, увиглядіадміністративногоарешту.

>Такожнеобхідноузагальнитисудову практикущодопорушеннякримінальнихсправ заневиконаннясудовихрішень, более активнозастосовуватизаборонувиїзду за кордонпосадовим особам йкерівникампідприємств, котрідобровільно невиконуютьрішеннясудів. Анасампередтребарозширити правасудовихвиконавців, бо тепервиконавціфактичнопозбавленіможливостіефективновплинути наборжника йзмуситивиконативчаснорішення суду.

Япереконана, щозапропоновані заходьмають позитивновплинути на стансправ звиконаннямсудовихрішень.Протедокоріннозмінитиситуацію в Україніможелишеповномасштабна реформасудочинства.


>Література

1.Конституція України від 25.06. 1996 р. №254к/96-ВР

2.Господарськийпроцесуальний кодекс Українивiд 06.11.1991 №1798-XII

3. Закон України "Продержавнувиконавчу службу" від 24.03. 1998 р. №202/98-ВР

4. Закон України "Провиконавчепровадження" від 21.04.99 року N606-XIV

5. Закон України “Про заставу” від 2.10 1992 р. №>2654-ХІІ

6. Закон України «Продержавну службу»вiд 16.12.1993 №3723-XII

7. Закон України «Прозверненнягромадян»вiд 02.10.1996 №393/96-ВР

8.Інструкція пропроведеннявиконавчихдій,затверджена наказомМіністерстваюстиції України від 15грудня 1999 р. № 74/5

9. Наказ МВС й МЮ України "ПрозатвердженняІнструкції про порядоквзаємодіїорганіввнутрішніхсправ України таорганів державноївиконавчоїслужби припримусовомувиконаннірішеньсудів таіншихорганів" від 25.06. 2002 N 607/56/5

10. Наказ МЮ України "ПрозатвердженняПоложення проЄдинийдержавнийреєстрвиконавчихпроваджень" від 20.05. 2003 N 43/5

11. Наказ МЮ України "ПрозатвердженняПримірногоположення провідділ державноївиконавчоїслужби ГоловногоуправлінняюстиціїМіністерстваюстиції України вАвтономнійРеспубліці Крім,головнихуправліньюстиції в західних областях, мм.Києві таСевастополі" від 12.06. 2007 № 384/5

12. Наказ МЮ України "ПрозатвердженняТимчасовогоположення про порядокпроведенняприлюднихторгів ізреалізаціїарештованогонерухомогомайна" N 68/5 від 27.10.99

13.Положенням про порядокпроведенняаукціонів (>публічнихторгів) ізреалізаціїзаставленогомайна,затвердженепостановоюКабінету міністрів України від 22грудня 1997 р. № 1448.

14.Фуpса С.Я., Щербак С.В.Виконавчепровадження в Україні.Навч.посіб. - До., 2002. -С.111.

15.Білоусов Ю.В.,Виконавчепровадження.Навчальнийпосібник (річок. МОН України), Видавництво: Прецедент, з. 192, 2004 р.

16. Балюк І. А.Господарськепроцесуальне право:Навч.посіб. - До.:КНЕУ, 2008. - 224 з.

17.Роїна О.М.Господарський процес.Практичнийпосібник, Видавництво:КНТ, з. 180, 2007 р.

18.Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. Основигосподарськогопроцесуального права України:Навчальнийпосібник. -Суми:ВТД ">Університетська книга", 2003. - 220 з.

19.Офіційний веб-сайтВерховної Заради України (>zakon.rada.gov.ua)

20.Офіційний веб-сайтМіністерстваюстиції України (>minjust.gov.ua)

21.Карпеев О.ВХозяйственное виробництво в Україні // "Юрист" №8 2002,64с.

22.Вісникгосподарськогосудочинства, № 6, 2008, З. 145--149.[1] У розділі ст. 115Господарсько-процесуального кодексу України,zakon.rada.gov.ua

[2] У розділі ст. 12 Закону України "Провиконавчепровадження" від 21.04.99 року N606-XIV,minjust.gov.ua

[3] Балюк І. А.Господарськепроцесуальне право:Навч.посіб. - До.:КНЕУ, 2008. - 224 з.

[4]Стаття 10 Закону України «Провиконавчепровадження»,

[5]Білоусов Ю.В.,Виконавчепровадження.Навчальнийпосібник (річок. МОН України), Видавництво: Прецедент, з. 192, 2004 р.

[6]Білоусов Ю.В.,Виконавчепровадження.Навчальнийпосібник (річок. МОН України), Видавництво: Прецедент, з. 192, 2004 р.

[7]Фуpса С.Я., Щербак С.В.Виконавчепровадження в Україні.Навч.посіб. - До., 2002. -С.111.

[8] -Роїна О.М.Господарський процес.Практичнийпосібник, Видавництво:КНТ, з. 180, 2007 р.

[9]Господарськийпроцесуальний кодекс Українивiд 06.11.1991 №1798-XII


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація