Реферати українською » Государство и право » Підприємницький договір і ліцензування


Реферат Підприємницький договір і ліцензування

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
роботи допускається;

б) договір приєднання. Їм визнається договір, умови якого визначені однієї зі сторін в формулярах чи інших стандартних форми і були прийнято іншим боком не інакше як шляхом приєднання до запропонованого договору загалом.Присоединившаяся договору сторона має право вимагати розірвання чи зміни договору, якщо договір приєднання хоча й суперечить Закону й іншим правових актів, але позбавляє цей бік прав, зазвичай наданих за договорами такого виду, виключає чи обмежує відповідальність з іншого боку порушення зобов'язань або містить інші явно обтяжливі для про приєднання якої боку умови, що вона, виходячи із власних розумно витлумачених інтересів, прийняла б із наявності в неї змоги брати участь у визначенні умов договору. Викладені становища не поширюються на суб'єктів підприємницької діяльності. Вимога про розірвання чи про зміну договору, пред'явлене стороною, про приєднання якої договору у зв'язку з здійсненням своєї підприємницької діяльності, заборонена задоволенню, якщо приєдналася сторона знала чи мала знати, яких умов укладає договір;

в) попередній договір. За цим договором боку зобов'язуються ув'язнити у майбутньому договору про передачу майна, виконанні робіт чи наданні послуг (основний договір) за умов, передбачених попереднім договором. Попередній договір залежить від формі, встановленої для основного договору, і якщо форма основного договору не встановлено, то письмовій формах. Недотримання правил форму попереднього договору тягне його нікчемність. Попередній договір мусить мати умови, дозволяють встановити предмет, і навіть інші важливі умови основного договору. У попередньому договорі вказується термін, куди боку зобов'язуються укласти основний договір. Якщо такий термін в один попередньому договорі невизначений, основний договір підлягає висновку протягом року з укладення попереднього договору. Зобов'язання, передбачені попереднім договором, припиняються, якщо закінчення терміна, куди сторони мали б укласти основний договір, він не укладено або жодна зі сторін не направить боці пропозицію укласти цей договір;

р) договір на користь третя особа. Їм визнається договір, у якому боку встановили, що боржник зобов'язаний зробити виконання не кредитору, а зазначеному або зазначеному у договорі третій особі, має право вимагати від боржника виконання зобов'язання собі на користь. Якщо інше не в законі передбачено, іншими нормативними актами чи договором, з висловлювання третьою особою боржникові наміри скористатися своїм правом за договором боку що неспроможні розривати чи змінювати укладений ними договір без згоди третя особа.

2. Ліцензування у підприємницькій діяльності

Ліцензування є складне багатоаспектне соціально-правове явище, що має загалом двояку спрямованість. З одного боку, ліцензування — це заходи, пов'язані з наданням суб'єкту економічної діяльності врегулювання цієї діяльності, з другого — здійснення із боку уповноважених органів наглядової (контрольної) діяльності у дотриманням економічним суб'єктом певних вимог, і умов, які забезпечують безпеку особистості, й держави.

Федеральний закон від 8 серпня 2001 р. №128-ФЗ «Про ліцензування окремих видів діяльності» в ст. 2 так визначає ліцензію: «Ліцензія — цього спеціального дозволу здійснення конкретної діяльності за обов'язкового дотриманні ліцензійних вимог, і умов, виданелицензирующим органом юридичній особі чи індивідуальному підприємцю». Ліцензія видається здебільшого над тими видами діяльності, які мають господарський характер.

Закон ліцензування (ст.4) визначає ліцензування як засіб, з допомогою якого держава здійснює дозвільну політику області економічної діяльності.

Ліцензування як правової інститут є систему правових норм, що регулюють відносини у сфері надання, відкликання, анулювання, призупинення дії ліцензій, і навіть нагляду над економічними суб'єктами щодо виконання правил ліцензування окремих видів підприємницької діяльності, притягнення до відповідальності цих правил.

У розділі ст. 7 вказує, діяльність, за проведення якої ліцензія надано федеральним органом виконавчої влади чи органом виконавчої суб'єкта Російської Федерації, може здійснюватися по всій території Російської Федерації. Діяльність, за проведення якої ліцензія наданолицензирующим органом суб'єкта Російської Федерації, може здійснюватися територій інших суб'єктів Російської Федерації за умови повідомлення ліцензіатом які ліцензують органів відповідними суб'єктами Російської.

Стаття 10 закону про ліцензуванні визначає, що у документі, що підтверджує наявність ліцензії, соціальній та рішенні про надання ліцензії вказуються:

найменуваннялицензирующего органу;

найменування і організаційно-правова форма юридичної особи, місце його перебування — юридичне особи;

прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання; дані документа, який засвідчує особистість, — для індивідуального підприємця;

ліцензований вид діяльності; термін дії ліцензії;

ідентифікаційний номер платника податків;

номер ліцензії;

дату прийняття рішення про надання ліцензії.

Видачі ліцензії передує звернення заявника влицензирующий орган. Ця ініціатива здобувача ліцензії породжує та її обов'язки стати на облік у податковій органі, внести плату за розгляд своєї заявилицензирующим органом, уявити документи у відповідність до переліком, певним законом і положеннями ліцензування конкретної діяльності.

Для отримання ліцензії здобувач ліцензії відповідності зі ст. 9 закону про ліцензуванні представляє в відповіднийлицензирующий орган принаймні наступний пакет документів:

заяву про надання ліцензії із зазначенням найменування і організаційно-правовою форми юридичної особи, місця його перебування — юридичне особи; прізвища, імені, по батькові, місце проживання, даних документа, який засвідчує особистість, — для індивідуального підприємця; ліцензованого виду, який юридична особа чи індивідуальний підприємець мають намір здійснювати;

копії установчих документів і майже копію документа про державної реєстрації речових здобувача ліцензії ролі юридичної особи (з пред'явленням оригіналів у разі, якщо копії не завірено нотаріусом) — юридичне особи;

копію свідчення про державної реєстрації речових громадянина як індивідуального підприємця (з пред'явленням оригіналу у разі, якщо копія завірена нотаріусом) — для індивідуального підприємця;

копію свідчення про постановці здобувача ліцензії на облік у податковій органі (з пред'явленням оригіналу у разі, якщо копія завірена нотаріусом);

документ, підтверджує сплату ліцензійного збору розглядлицензирующим органом всі заяви про наданні ліцензії;

інформацію про кваліфікації працівників здобувача ліцензії.

Крім зазначених документів, у заключних положеннях ліцензування конкретних видів діяльності може бути передбачене уявлення інших документів, наявність яких за здійсненні конкретної діяльності встановлено відповідними федеральними законами, і навіть іншими нормативними правовими актами, прийняття яких передбачено відповідними федеральними законами. Так, однією з обов'язкових вимог, і умов, що висуваються до ліцензіатам, є дотримання природоохоронного законодавства Російської Федерації, зокрема екологічних, санітарно-епідеміологічних, гігієнічних, протипожежних і правил, і навіть положень ліцензування конкретних видів діяльності.

Що стосується видів діяльності, потребують їхнього здійснення знань чи спеціальних умов, в ліцензійних вимог й умови можуть додатково включатися:

відповідність кваліфікаційним вимогам до здобувачу ліцензії і ліцензіату, зокрема відповідність кваліфікаційним вимогам до працівникам юридичної особи чи громадянинові, що є індивідуальним підприємцем;

вимоги відповідності зазначеним спеціальним умовам об'єкта, у якому чи з допомогою якого здійснюється такий її різновид діяльності.

Перелік додаткових вимог, і умов визначається становищем ліцензування конкретної діяльності.

Не допускається вимагати від здобувача ліцензії уявлення документів, не передбачених федеральними законами.

Усі, представлені у відповіднийлицензирующий орган надання ліцензії, приймаються за описом, копія виконання якої спрямовується (вручається) здобувачу ліцензії з позначкою дату прийому документів зазначеним органом.

За надання недостовірних чи перекручених відомостей здобувач ліцензії несе юридичну відповідальність відповідно до законодавством Російської Федерації.

>Лицензирующий орган приймають рішення про надання чи про відмову у наданні ліцензії термін, не перевищує 60 днів із дня надходження всі заяви про наданні ліцензії з усіма потрібними документами (раніше цей термін становив 30 днів). Відповідне рішення оформляється наказомлицензирующего органу.

>Лицензирующий орган зобов'язаний визначений термін повідомити здобувача ліцензії ухвалення рішення про надання чи про відмову у наданні ліцензії. Підставою відмови від наданні ліцензії є:

його присутність серед документах, представлених здобувачем ліцензії, недостовірною чи перекрученою інформації;

невідповідність здобувача ліцензії, належних йому чи використовуваних їм об'єктів ліцензійним вимогам, і умовам.

Не допускається відмову у видачі ліцензії виходячи з величини обсягу продукції (робіт, послуг), виробленої чи планованої для здобувачем ліцензії.

Здобувач ліцензії проти неї оскаржити відмовалицензирующего органу на наданні ліцензії, або його бездіяльність гаразд, встановленому адміністративним законодавством Російської Федерації. Отже, здобувач ліцензії вправі обрати адміністративний спосіб оскарження рішення про відмову у видачі ліцензії, вимагаючи проведення незалежної експертизи. Проте експертний висновок немає обов'язкової сили длялицензирующего органу — останній зобов'язаний знову розглянути вказане клопотання і на його результатам вправі вдруге відмовити здобувачу ліцензії видачі ліцензії. Отже,лицензирующий орган тоді як здобувачем ліцензії володіє більш як значимим потенціалом і під час оскарження останнім зазначеного рішення. І тут залишається і можливість судового оскарження дії (бездіяльності)лицензирующего органу.

Повідомлення про надання ліцензії іде (вручається) здобувачу ліцензії письмовій формах із зазначенням реквізитів банківського рахунки і продовження терміну сплати ліцензійного збору надання ліцензії.

Повідомлення про відмову у наданні ліцензії іде (вручається) здобувачу ліцензії письмовій формах із причини відмови.

Протягом трьох днів відрекомендувавши здобувачем ліцензії документа, що підтверджує сплату ліцензійного збору надання ліцензії,лицензирующий орган безплатно видає ліцензіату документ, підтверджує наявність ліцензії.

>Лицензирующие органи мають такими контрольними правомочностями:

проводити діяльності ліцензіата щодо її відповідності ліцензійним вимогам, і умовам;

вимагати у ліцензіата необхідні пояснення й документи під час проведення перевірок;

складати виходячи з результатів перевірок акти (протоколи) із зазначенням конкретних порушень;

виносити рішення, які зобов'язують ліцензіата усунути виявлені порушення, встановлювати терміни усунення таких порушень;

виносити попередження ліцензіату.

При переоформленні документа, що підтверджує наявність ліцензії,лицензирующий орган вносить відповідні зміни до реєстр ліцензій.Переоформление документа, що підтверджує наявність ліцензії, провадиться протягом днів із отриманнялицензирующим органом відповідної заяви.

Серед цього виділяються заходи попереджувальні (наприклад, відмову у видачі ліцензії з таких підстав, передбачених законом), заходи відповідальності (адміністративної, кримінальної), і навіть запобіжні заходи.

Як запобіжних заходів протиправної поведінки суб'єктів ліцензійних правовідносин законодавство ліцензування передбачає призупинення дії ліцензії, і навіть анулювання ліцензії.

Стаття 13 закону встановила, що ліцензуючі органи вправі припиняти дію ліцензії лише такому разі:

у разі виявленнялицензирующими органами кількаразових порушень ліцензійних вимог, і умов;

у разі виявленнялицензирующими органами грубого порушення ліцензіатом ліцензійних вимог, і умов.

>Лицензирующий орган зобов'язаний встановити термін усунення ліцензіатом порушень, які спричинили у себе призупинення дії ліцензії. Зазначений термін неспроможна перевищувати шість місяців. У цьому термін дії ліцензії тимчасово призупинення його дії не продовжується.

Ліцензіат зобов'язаний повідомити в письмовій формахлицензирующий орган про усунення їм порушень, які спричинили у себе призупинення дії ліцензії.Лицензирующий орган, призупинивши дію ліцензії, приймають рішення про відновлення його дії і каже це у письмовій формах ліцензіату протягом трьох днів після відповідної повідомлення та усунення ліцензіатом порушень, які спричинили у себе призупинення дії ліцензії.

Федеральний Закон ліцензування встановлює три випадку анулювання ліцензії:

>лицензирующим органом (у позасудовому порядку);

через суд знову, по добровільної ініціативилицензирующего органу;

через суд знову, по обов'язкової ініціативилицензирующего органу.

>Лицензирующие органи можуть анулювати ліцензію без звернення до суду у разі несплати ліцензіатом протягом трьох місяців і ліцензійного збору надання ліцензії.

Підставою для анулювання ліцензії рішенням Господарського суду виходячи з заявилицензирующего органу є порушення ліцензіатом ліцензійних вимог, і умов, що спричинило у себе завдання збитків правам, законним інтересам, здоров'ю громадян, оборони та безпекою держави, культурної спадщини народів Російської Федерації.

>Лицензирующий орган зобов'язаний звернутися до суду із заявою про скасування ліцензії тому випадку, тоді як встановлений їм термін ліцензіат не усунув порушення, послужили підставою для призупинення ліцензії.

Поруч із подачею заяви до судулицензирующий орган вправі зупинити дію зазначеної ліцензії на період до набрання чинності рішення суду.

Рішення про призупинення дії ліцензії, про скасування ліцензії, або про повернення заяви про скасування ліцензії суд доводитьсялицензирующим органом до ліцензіата в письмовій формах з вмотивованим обгрунтуванням цього рішення пізніше як за дні після ухвалення.

Крім анулювання ліцензії, ліцензійне законодавство передбачає ще одна підстава припинення ліцензійних правовідносин: ліцензія втрачає юридичної чинності у разі ліквідації юридичної особи або припинення своєї діяльності внаслідок реорганізації, крім його перетворення, або припинення дії свідчення про державної реєстрації речових громадянина як індивідуального підприємця.


Список використаних джерел

1 Конституція Російської Федерації: [прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993 р.] з ізм.ФКЗ від 25.03.2004 р. №1-ФКЗ//Российская газета № 237

2 Цивільний Кодекс Російський Федерації частина перша: [прийнято Державної Думою 21 жовтня 1994 р.] в ред. ФЗ від 18.07.2009 N181-ФЗ//СЗ РФ 05.12.1994, N 32, ст. 3301

3 Цивільний Кодекс Російський Федерації частина друга: [Прийнято Державної Думою 22 грудня 1995 р. ] в ред. ФЗ від 25.12.2008 N280-ФЗ, з ізм., внесених Постановою Конституційного Судна РФ від 23.12.1997 N21-П//"Российская газета", N 23, 06.02.1996, N 24, 07.02.1996, N 25, 08.02.1996, N 27, 10.02.1996

4 Цивільний Кодекс Російський Федерації частина третя: [прийнято Державної Думою 1 листопада 2001 р.] в ред. ФЗ від 30.06.2008 N105-ФЗ//СЗ РФ 03.12.2001, N 49, ст. 4552

5 Кодекс Російської Федерації проАдминистративнихПравонарушениях: [прийнято Державної Думою 20 грудня 2001 р.] в ред. ФЗ від 21.12.2009 N330-ФЗ//СЗ РФ 07.01.2002, N 1 (год. 1), ст. 1

6 Федеральний закон «Про ліцензування окремих видів діяльності»: [прийнято Державної Думою 13 липня 2001 р.] в ред. ФЗ від 18.07.2009 N177-ФЗ//СЗ РФ 13.08.2001, N 33 (частина I), ст. 3430

7Зенин І. А. Підприємницький право: підручник/ І. А.Зенин – М.: Вища ж освіта, 2008. - 629 з.

8 Гущин В.В. Російське підприємницьке право: підручник/ В.В. Гущин, Ю.О. Дмитрієв— М.: Вид-воЭксмо, 2005. — 736 з.

9 Жилінський З. Еге. Підприємницький право (правова основа підприємницької діяльності): підручник для вузів/ З. Еге. Жилінський — 3-тє вид., ізм. ідоп. — М.: Видавництво НОРМА (Видавнича групаНОРМА—ИНФРА - М), 2001. — 672 з.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Підприємницький право
  Особливості банківського аудиту й поняття некомерційних організацій, промислових груп, і холдингів.
 • Реферат на тему: Підприємницький право
  Дозвіл спірною ситуації. Повідомлення покупця вади поставлених товарів. Зменшення покупної ціни.
 • Реферат на тему: Підприємницький право
  Предмет, методи лікування й принципи підприємницького права. Норми і правове регулювання
 • Реферат на тему: Підприємницький право
  Види юридичну відповідальність порушення антимонопольного законодавства і законодавство про
 • Реферат на тему: Підприємницький право
  Постачання товарів для державних потреб. Відповідальність порушення зобов'язання під час

Навігація