Реферати українською » Химия » Хімічні засоби гігієні и косметика


Реферат Хімічні засоби гігієні и косметика

>Міністерствоосвіти УкраїниЗОШ №36

>Реферат на задану тему:

>Хімічнізасобигігієни й косметика

>Виконав:

Ковальчук ОлександрЮрійович

Житомир 2010рік


1. Косметика: відантичності досучасності

>Давніцивілізаціїзробилизначнийвнесок урозвитокмистецтва косметики йпарфумерії.Скажімо, уСтародавньомуЄгиптівеликуувагуприділяли догляду занігтями рук йніг. На всіхстатуеткахбогиніІзис,знайдених разом ізмуміями, видно, щоїїнігті буливкритідивовижнимифарбами.Єгиптянки булище інеперевершенимимайстрамимакіяжу.Вонифарбуваливії та брови порошком ізвугілля йрізноманітнихсполукметалів. До нашихднівдійшла манераєгипетськихжінокподовжуватиконтури очей задопомогоютемноїлініївздовжповік у напряміскронь.Єгиптянкивикористовувалияскраво-зеленийолівець ізрозмеленогомалахіту,пізніше-чорнуфарбу зпаленоїслоновоїкістки тадеревноговугілля.Губи тодімастиличервоноюфарбою, Якавиготовлялася ізмолюсків,виловлених уСередземномуморі. УСтародавньомуЄгипті було бвідоме й мило, а чи небуло,застосовували соду йпопіл. Жінкамипохилоговіку,щобприховатисивину,фарбуваливолосся жиромбиків таворонячимияйцями, ащобволосся добро зростало,змащували його жиром леви.

НевипадковоЄгипетназиваютьколискоюстародавньої косметики тапарфумерії.Саме там бувзнайденийпапірусЕберса,який бувукладений за 5000 років дон.е. йфактичноєпершимдовідником із косметики.

Косметика (скидатися відгрецького слова, щоозначає «>мистецтвоприкрашати»)бересвій вухо уСтародавнійГреції.Принциповеположеннядавніхгреків про ті, що немаєдосконалоїкраси безгармоніїтіла й духу, йтепер невтратило свогозначення.Античністатуї йдосієідеаломчоловічої йжіночоїкраси.

УСтародавньомуРимі косметикапоєднувалася ззагальноюгігієноютіла. До насдійшли описузнаменитихримськихлазень.Римлянипершимипочалиспоруджуватисолярії.Багаті римлянки,крім пудри,рум’ян,крему,

>Використовували молоко, вершки,кисломолочніпродукти. Удавніх римлянокмодним було ббілявеволосся.Виявляється, смердоті знали секретфарбування:волосся протиралигубкою, апотімзнебарвлювали його насонці,Римлянитакож знали секретдухмяного мила.

>Знаменитийримськийлікар Гален (130-201рр.н.е.)створив рецептуру «>кольдкрему».Вінрозрізняв косметику длямаскуваннякосметичнихвад й косметику длязбереженняприродноїкраси.

До комплектукосметичнихзасобівсхідноїжінки входилисімдекоративнихзасобів: хна, басма,фарба длянігтів,білила,рум’яна, сурма (дляштучнихмушок),ароматичнасуміш «>галія».

>Учень ГаленаДіоклпрописувавгігієнічніванни,масаж,різноманітніолії тамазі дляпом’якшенняшкіри.Вцюепоху гриму надавали великогозначення.Гарноювважаласяблискучашкіра.Назавжди вісторію косметикиувійшла іСадіна, дружинаімператора Нерона, котра,прагнучизберегти красу своготіла,щодняприймала ванну із молокаослиць.

Ті, що вСтародавньомуРимі косметика йпарфумеріякористувалася великоюпопулярністю,підтверджують йвіршівідомихримськихпоетівОвідія й Катулла, у якізмальовується процедурагримуванняобличчя.

>ПісляпадінняРимськоїімперіїінтерес до косметики вЄвропіпоступовозгасав:запанував аскетизм,якийпроповідувавсяцерквою. Розум йсерцелюдиниповинні булизвертатися до Бога, атурбота пророзкіш,красутіла таіншівтіхи життявважалисягріховною.Проте ізАпеннінськогопівострова ставшипоступовопоширюватисяРенесанс(Відродження),якийвідроджувавхудожні тадуховні ціностіантичної культури.Виникгуманістичнийпогляд на світло йлюдину, уякому красалюдини вїї природноговиглядізновпосілапочеснемісце.З’явився

Іновийідеалжіночоїкраси.Жінкаобов’язково винна був бутиблондинкою ізгустимволоссям, матіррожеве особі ізвогненно-червонимивустами. Алі набути такоговигляду можна було бвиключно задопомогою косметики.

Удругійполовині XVI ст.провідну роль угалузімоди, косметики,парфумеріївідігравалаФранція.Законодавцем мод длявсієїЄвропи ставшифранцузькийдвір.Розвиток косметики йпарфумеріїспрямовувався надекоративність.Гігієнітіла йобличчязначення ненадавалося.Косметичнізасоби -рум’яна, пудри,помади,креми й пащі – доФранції завезлиіталійськіактори заКатериниМедичі.Гримувалися, доречі, якжінк, то йчоловіки.

З 1556 р. придворіпотрібно було бз’явитися ізрозфарбованимобличчям йбілявимзакрученимволоссям. Таквиник стиль рококо.Чоловіки йдінки пудриливолосся іобличчябілим порошком,наклеювали мушкирізних форм,наприклад увиглядіквітів, маленькихкружечків,звірів.Однакрококо-це нелише годинурозвитку косметики йпарфумерії,цеодночасно йперіодзневажаннягігієни.Бруд своготілааристократимаскували задопомогоюдекоративної косметики, запахи забивалипарфумами.

>Розвиток косметики тапарфумерії нанаукових засідкахпочавсялише у ХІХ ст..Сьогодні косметика йпарфумеріяґрунтуютьсявинятково набагаторазовоперевіренихданих угалузімедицини,фармакології,ботанікихімії,фізики,фізіології.Узагальнення всіхвідомостей, котрівикористовуються вгалузі косметики,сприяло довиникненняновоїнауковоїдисципліни –косметології.

>Відсучаснихкосметичнихзасобіввимагається не лишезовнішнійефект, а ітривала тасприятливавнутрішнядія,спрямованапротипроцесустаріння. До складусучаснихкосметичнихзасобіввходятьнатуральніпродукти ізбіологічноюактивноюдією,зокрема мед,маточнебджолине молочко,квітковий пилянь,вітаміни,гормони,природнийрослиннийсік,тонізуючі препарат,екстракти трав.Ціречовинистимулюютьпроцесивідновлення, котрівідбуваються вшкірі.

>Розробленозасоби догляду заволоссям :шампуні,рідини длязміцненняволосся й від лупи,барвники,креми тощо.

>Сучаснакосметологія якчастинамедицинизаймаєтьсярозробкоюгігієнічнихзаходівщодо догляду зашкірою,волоссям,порожниною рота.

 >Сучасна косметикарухається вперед,використовуючиновітнітехнології, йдосягла такогорозмаїття, що ми часто вже неможемо якслідрозібратися утакійвеликійкількостіпродукції.

2.Ароматичніречовини

Удавнинуіснував культ косметики йгігієнитіла. Ужеранніхстадіяхрозвиткуцивілізації вЄгипті знали й широковикористовувалиефірніолії тапарфуми,гігієнічні ікосметичнізасоби длянатираннятіла тафарби дляобличчя. УкраїнахСередземномор'я та наСходіпарфумернізасобивиготовлялися ізквітів:лілій,ірисів,нарцисів,майорану,троянд.

>Давніримляни,щобстворити вжитлахприємний запах, натиралистолим'ятою астіни йпідлогуокроплюваливодноюнастоянкою.

>Багатовіків томуараби уже зналирізніспособидухмянихречовин зрослин,виділеньтварин.Торговці впарфумерних крамницяхсхіднихбазарівпропонували великийвибірдухмянихречовин.

>Ароматичніречовинимістяться врослинах увигляді маленькихкраплин вособливихклітинах.Вонизустрічаються уквітах,листі,шкіркахплодів а й удеревині.Їхназиваютьефірнимиоліями.Ціолії немаютьнічогоспільногозізвичайнимирослиннимиоліями :соняшниковою,кукурудзяною,тобторідкими жирами.Вониєсумішшюароматизованихорганічнихречовиннайрізноманітнішихтипів.

>Трояндоваолія-найдухмяніша ізефірнихолій.

>ЇЇпочалидобуватище в Х ст..Подрібненіпелюсткиобробляливодяноюпарою й із нихвичавлювалиолію,добуваючи таким чином понадполовинивмістуолії.Спосібвиявивсянастількивдалим, що нимкористуються йдосі.Щобвиділити 1 лолії,потрібнопереробити до 2 тпелюсток, тому йціна такого продуктунадзвичайновисока.Ефірніоліїзазвичай злерозчиняються уводі, але й легкорозчиняються вспирті, томувінзастосовується впарфумернійпромисловості якрозчинник.Найціннішіароматичніречовини ізквітіводержують,розміщуючи взакритійкамері надротянійсітціпочергово шари твердого жиру йчастинрослини. Черездеякий годину квітизаміняють нанові,щоб жирнасичавсяефірноюолією.Потімцей концентратпоставляють напарфумерні фабрики, деефірніоліївиділяють з жиру спиртом.

>Трояндовуоліювикористовують й длявиготовленнялікарськихзасобів.

Алі проминувши годину, коли длядобуваннякількохкілограмівтрояндовоїоліїпотрібно було бзібрати йпереробититоннипелюсток.Сьогодні задопомогоюхімії можнаодержатичудовіароматичніречовини ізновимивідтінками запаху великікількостях йзначнодешевше.

>Деревина кедра й сандалового дерева,листялаванди,м'яти,герані,фіалковийкорінь йкоріньімбирутакожєсировиною дляпарфумерії.

Широкезастосуваннязнайшов мускус,який іздавніх-давендобували ззалозсамців кабарги.Середіншихароматичнихречовин мускусцінитьсяздатністюзберігати запахпарфумів,навітьякщовіндоданий вони удужемалих дозах. Так було в одному із містІранувідвідувачів йдосідивуєнезвичайним запахом мечеть,побудованакількастоліть тому. Запереказами, врозчин, щоскріплюєкамені, було бдодано мускус.

3. Міло

Міло було бвідомелюдиніще в VI ст. дон.е., колифінікійцінавчилисяварити його ізкозячого жиру йдеревногопопелу.Першіписьмовізгадки про мило вєвропейськихкраїнахзустрічаються уПлініяСтаршого(І ст.н.е.).Процінність мила якочищувальногозасобувисловлювався Гален. Пропрофесіюмиловаравпершезгадувавблизько в 358 р. ТеодорПрисціанус.

>Розвиткумиловаріннясприяланаявністьсировиннихджерел.Наприклад,марсельськамиловарнапромисловість,відома ізепохиранньогосередньовіччя, мала усвоємурозпорядженнімаслиновуолію й соду.Маслиновуолію(їїназиваютьщепрованською)одержують вибачимо

>Пресуваннямплодівмаслиновихдерев,Французькиммиловарамдозволялосяпрацювати лише ізароматичнимиоліями ізПровансу.Олію, якоїодержували послеперших двохпресувань,вживали ізхарчовоюметою, а послетретього-використовували дляпереробки на мило.Марсельське мило було б предметомторгівлівенеціанськомумилулише в XIV ст..КрімФранції,миловаріння вЄвропірозвивалося вІталії,Греції,Іспанії, наКіпрі,тобто околицях, де рослимаслинові дерева. Коли жявляє собою милосьогодні?

Ценатрієві чикалієвісолівищихжирних кислот,ароматизованіпарфумерноюкомпозицією,безбарвні чикольорові. Длявиготовлення милавикористовуютьнатуральніжири йсинтетичніжирнікислоти,луги,корисні добавки,ароматизатори,барвники.

Для покращаннявластивостей мила у складвводятьрізнікорисні добавки,Натрійсилікат,наприклад,покращуємийнівластивості,запобігаюзгіркненню кислот,сприяєзбереженнюкольору призберіганні мила,підвищує йоготвердість.Каніфоль йкислотипідвищуютьстійкість мила дорозмокання,сприяютьвиникненнюстійкоїпіни.

>Дитяче миловиготовляють іздодаваннямланоліну йборноїкислоти.Ланолінпом'якшуєшкіру, аборна кислотавиконуєдезінфікуючу роль.

Це мило безароматизаторів йбарвників, котріможутьвикликатиподразненнячутливоїшкіри.Вміст луці вньомумінімальний.

>Мила ізланоліном,спермацетом йоліямиутворюють багатопіни,надаютьшкіріеластичності,шовковистості. Міло ізхвойноюхлорофілкаротиновоюпастоюдезінфікує,сприяєзагоєнню ран,виразок,усуваєнеприємний запах.Додаванняочищеного березовогодьогтюнадаємилуантимікробних йантисептичнихвластивостей,посилюєкровообіг йпроцесиобміну.

>Розрізняютьтверде(натрієве) йрідке(калієве) мила.

До складу миламожутьвходитикарболова кислота,вазелін таіншіречовини.

косметикаароматичнийефірний мило крем


4.Креми

>Кремивикористовують якзасоби догляду зарізними типамишкіри,протизморщок,проти та длязасмаги.Вониєрізнихвидів. Цесумішіжирів чиемульсії(містятьдеякукількість води.

Длявиробництвакреміввикористовуютьвеличезнукількістьсировини –рослинні ітваринніжири,продукти їхніпереробки,білки,мінеральнісолі,амінокислоти,вітаміни,екстрактилікувальних трав,фруктові таовочевісоки(алое, ромашки,календули,розмарину,свіжихогірківполуниці,кропиви,звіробою,хвої таін.),бджолиний мед тощо. Зрослиннихолійвикористовуютьабрикосову,персикову,мигдалеву,касторову(рицинову),кукурудзяну,маслинову,соняшникову,бавовняну,арахісову,кокосову тощо, а ізтвариннихжирів –кашалотовий,спермацетовий,яловичий.

>Олії легкозасвоюютьсяшкірою,надаютьїйеластичності,захищають відпроникненнябруду й пилку,різкоїзміни температур.

Длявиготовленнякреміввикористовуютьтакожвоски, котріпом'якшуютьшкіру,сприяютьобмінуречовин ушкірі,надаютьїйеластичності.

Знафтопродуктівнайбільшвідомимиєпарафін,вазелін,церезин.

Докремівдодаютьбіологічноактивніречовини :вітаміни A, D, E,F.Вітамін Асприяєзникненнювугрів,Dпосилюєдіювітаміну А йпокращує стансухої тав'янучоїшкіри.Усівітаміниактивізуютьобмінніпроцеси,поліпшуютьвиглядшкіри.

>Бджолинематочне молочко,лецетин,салол(поглинаєультрафіолетовепроміння)використовують кремівпротизасмаги.

5.Шампуні

Длямиттяволоссявикористовуютьнайрізноманітнішішампуні.Вонимають рядпереваг передмилами : немістять луці,який сушитишкіру йзнижуєміцніть таеластичністьволосся, добропромиваютьволосся уводібудь-якоїтвердості,містятькорисні добавки, щооберігаютьшкіру голови таволосся віднадмірноїсухості.

>Існуютьшампуні длядорослих(длярізнихтипівволосся) й длядітей, котрівготовляються наосновімийногозасобу, що неподразнюєслизовуоболонку очей йніжнушкірумалечі,містятьвітаміни,амінокислоти.

До їхні складувходятьнастої ромашки,кропивибджолинийвіск,екстрактяєчногожовтка-для сухоговолосся;настій хмелю,екстрактиогірка, грейпфрута, червона – для жирного;екстрактхни –зміцнюючий.

>Шампунімістятьвітаміни,білки,жировоїречовини,ефірніолії,натуральнийберезовийсік,тваринніжири(норковий),резорцин,хінін,лецетин,(добувають ізяєчногожовтка). До складушампунівпроти лупивходятьвітаміни E, F,гормони,хінін. Червонійперець,настійхінної корузумовлюють припливкрові дошкіри йкоренівволосся.Шампуні для жирноговолоссямістятьречовини, щорегулюютьжировиділенняшкіри, -екстракт ромашки, хмелю,звіробою,шавлії, дляпосиленого зростанню –касторовуолію

6.Дезодоранти

Убагатьохзахіднихкомпаніяхлюдині, якоїприймають на роботу,пропонують тест напотиск руки. При цьомуоцінюється немускульна сила претендента й не температура йогошкіри, авологістьдолонь.Вважається, доречі, абсолютнобезпідставно, щоспітнілі рукихарактеризуютьслабкулюдину. Направдувологі руки –атавізм :тримати,хапатибудь-якіпредметиспітнілими рукамизначнолегше. Не чудово, щодонинізберегласязвичкаплювати надолоні перед тім, якбратися досерйозної роботи. Алі,щоб там не було б,тиснутиспітнілідолоні недужеприємно. як йбачитиплями поту наодязі, особливо впоєднанні ізнеприємним запахом.

>Доситьвідзначити, що сам пособіпіт немає запаху -цепрозорарідина, котра на 99%складається із води. Наповерхнішкірпітрозкладаєтьсябактеріями, урезультаті чогоз'являєтьсянеприємний запах.

З потім ізорганізмувиводяться:сечовина,сечова кислота,амоніак,амінокислоти,білок таін.. Змінеральнихкомпонентів доньоговходять:іониНатрію,Кальцію,Магнію,Купруму,Мангану,Феруму,Хлору,Йоду.

>Потіння,якщо воно та неспровокованегормональнимизмінами,зайвоювагою йцукровимдіабетом, -природний процес,якийзахищаєлюдину відперегрівання :виділення потузапобігаєпідвищеннютемпературитіла.

>Існують дваспособиборотьби ізпотовиділенням. перший -ігнорувати його. Доречі, тієї,хтовибираєцейшлях(деякі просто невідчувають свого запаху),псує життянавколишнім. Інший – боротися.Сьогоднііснуєвеличезнакількістьнайрізноманітнішихдезодорантів. Убільшості із них,крім спирту,якийвбиваємікроби, щорозкладаютьпіт,єще іароматизатори, котріперебивають запах поту. Додезодорантівтакождодаютьіншіантимікробні добавки.

>Деякідезодорантимістятьабсорбенти, котріпоглинаютьнеприємний запах.


Списоклітератури

1.КалантаєвськаК.А.Морфологія тафізіологіяшкірилюдини. — До.:Здоров'я, 1965

2.Косметичнийпілінг:теоритичні іпрактичніаспекти. — М.: Косметика і медицина, 2003

3.Новікова Л. В.Методифізіотерапії вкосметології. — М., 2001.

4. Новакосметологія. — М.: Косметика і медицина, 2002.

5.ОзерскаО.С.Косметологія. 2002.

6.Практичнийпосібник для косметолога. Ч. 1,2/ Л. В. Новикової. — М., 1999

7.Довідник із косметики /М.А.Розентула: — М.: Медицина, 1964.

8.Фіцпатрик Т., ДжонсонP.,Вулар До..Дерматологія..3-євидання. — М.: Практика, 1999..


Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Вітаноліди, їх хімічна природа
  >Витанолиди, їх хімічну природу >витанолид з'єднання медицина хімічний >Витанолиди – це група
 • Реферат на тему: Вода в хімічній промисловості
   Вода у хімічній промисловості     Використання води, властивості води Хімічна
 • Реферат на тему: Органічна хімія
  1. Визначення поняття «Органічна хімія» З усього розмаїття хімічних сполук більшість (понад чотири
 • Реферат на тему: Титан
  Загальна характеристика титану як хімічного елемента IV групи періодичної системи Д.І. Менделєєва.
 • Реферат на тему: Вуглеграфітових матеріалів
  ЗАПРОВАДЖЕННЯ Усі види >углеграфитових матеріалів виробляються з урахуванням вуглецю. Асортимент

Навігація