Реферати українською » Химия » Розрахунок реактора


Реферат Розрахунок реактора

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>ЗМІСТ

 

>Вступ

1.Теоретичначастина

1.1Класифікаціяустаткування

1.2Вимоги доустаткування

1.3 Порядокрозрахункуапаратури

1.3.1Технологічнийрозрахунок

1.3.2Тепловийрозрахунок

1.3.3Гідравлічнийрозрахунок

1.3.4Енергетичнийрозрахунок

1.3.5Механічнийрозрахунок

2.Практичначастина

2.1Матеріальний баланс

2.2Розрахунок теплового балансу

2.3Розрахунокапарата

2.3.1Розраховуємокількістьсировини наоднезавантаження

2.3.2Розраховуємообсягреакційноїмаси

2.3.3Об’ємапарата

2.4Розрахунокобичайки

2.5Розрахунок днища

Списоклітератури


 

>Вступ

>Контрольна робота іздисципліни ">Устаткуваннягалузі йосновипроектування ".

>Донедавна врозвиткухімічноїпромисловостіпереважаючу рольграларозробкапринципово новихтехнологічнихпроцесів.Виникалинові іудосконалювалисястарівиробництва, при цьому смердотіґрунтувалися напринципово новиххімічнихреакціях. У годину урозвиткухімічноїпромисловості усєбільшогозначеннянабуваєудосконалюванняапаратури.Новіхімічніапаратимаютьвеликупродуктивність,легшеобслуговуютьсязавдякизастосуванню автоматики йдозволяютьодержувати болееякіснупродукцію.

>Виникненнясучасниххімічнихапаратів багато вчомузобов'язанопояві новихматеріалів (>металевих йнеметалевих):титанових,цирконієвих,теплостійких йкорозийностійкихкерамічнихматеріалів,пластичних мас.

Алірозвитокхімічноїтехніки не можнарозглядати увідриві відрозвиткухімічноїтехнології,точніше –хімічнихпроцесів.Законидіалектики й тутвиявляються ізнайбільшою силою:новіапаратипороджуютьновіпроцеси. Такнародиласяплазмохімія,процеси іззастосуванням лазерноговипромінювання,радіаційнахімія йін., щохарактеризуютьсяпринциповоновимихімічнимивзаємодіями.

Мета роботи – наосновіодержанихтеоретичних знаньвирішитипрактичне заподіяння порозрахунку реактора.


1.  >Теоретичначастина

 

1.1 >Класифікаціяустаткування

 

Попризначенню йпринципові діїустаткуванняпідрозділяють на:

1)машини –механізми чиїхнєсполучення, щоздійснюютьвизначенідоцільнірухи дляперетворенняенергії чиздійснення роботи (>компресори,насоси,дробарки,транспортери й т.д.);

2)апарати – прилаштую,призначені дляпроведенняхімічних,фізико-хімічних,теплових йгідромеханічнихпроцесів ( у котрімеханічніпроцесивідіграютьдругорядну роль).

По областяхзастосування й масштабамвиробництваустаткуванняподіляють на:

1)універсальне –типовеустаткування,використовуване вбагатьохвиробництваххімічноїпромисловості (>компресори,насоси,теплообмінники,фільтри, центрифуги й т.д.) –масовевиробництво;

2)спеціалізоване –призначено на одне чидекількохблизьких на кшталтвиробництв (абсорбери,випарніапарати,кристалізатори,ректифікаційніколони й т.д.) –випускається не великимисеріями;

>3)спеціальне –застосовують на одневизначеноготехнологічногопроцесу чиоперації (>колони синтезуаміаку,печівипалуколчедана,карбонізаційониколони й т.д.).

Поролі ввиконанніпроцесутехнологичнеобладнанняподіляють:

1)основне –машини іапарати,необхідні дляпроведенняхімічних йфізико-хімічнихпроцесів, урезультаті якіутворюютьсяцільовіпродукти.Розміри, форма йконструкція такогоустаткуванняцілкомзалежать відвластивостейматеріалу, щопереробляється, умів й годинипроведенняпроцесу йпродуктивності;

2)допоміжне – доньоговідносятьсямерники,напірніємності,сховища й т.д. –тобтоустаткування не лагодитиістотноговпливу натехнологічний процес йпродуктивність.Їхнірозміри можнаваріювати увизначенихмежах.

Заумовами роботиустаткуванняподіляють на:

1)періодичної дії –устаткування, уякомупорціясировинизавантажується вапарат, проходити рядстадійобробки йпотім ізапаратавивантажуються усіречовини, щоутворилися, уперіодзавантаження-вивантаженняапаратпростоює.Механізація йавтоматизація такогопроцесуутруднена.Тривалість циклуперіодичногопроцесузавжди більше, ніжбезперервної йенергетичнивитративище;

2)безперервної дії –устаткування, уякомунадходженнясировини йвихідпродукціївідбуваєтьсябезупинно чисистематичнимипорціями (>напівбезперервної дії)протягомтривалого години. При цьому немаєпростоївустаткування,продуктивністьапаратіввище, аенергетичнівитратинижче. Уусьомуоб'емуапаратазберігаютьсяпостійніпараметри, щодозволяє легкоавтоматизувати ймеханізувати процес.

>Машини,використовувані вхімічнійпромисловості,підрозділяють нагрупи:

1)підйомно-транспортніпристрої –призначені длятранспортуваннясипучихтвердихматеріалів чиштучнихматеріалів умежах цеху чи підприємства (>транспортери,елеватори й т.д.);

2)Дробильно-розмельнімашини –призначені длязменшеннярозмірівтвердихматеріалів (>дробарки,млина,бігуни,дезінтегратори);

3)змішувачі –пристрої длямеханічногоперемішуваннянеодноріднихтвердих йрідкихматеріалів ізметоюодержаннясумішей,суспензій,емульсій;

4)гранулятори йпреси –машини для збільшеннярозмірівчастоктвердихсипучихматеріалів;

5)класифікатори –машини дляподілутвердихречовин зарозмиром,щільностію йформою (узалежності відконструкціїподіляються на сита й гуркоту);

6)живильники йдозатори –машини дляперіодичної чибезперервноїподачіматеріалів узаданійкількості (узалежності відконструкції й принципу діїподіляються навагові іоб'ємні);

7)машини длярастарювання йзатарюванняматеріалів;

8)машини длятранспортуваннягазів (>компресори,газодувки) йрідин (>насоси). За принципом дії йконструкціїподіляються напоршневі,відцентрові,вихрові,ротаційні,струминні й т.д.

>Апарати взалежності відвеличини, щовизначає їхньогопродуктивність,поділяють на:

1)об'ємні –продуктивністьвизначаєтьсяоб'єом, аповерхня тепло- ймасообмінаістотноїролі неграє;

2)поверхневі -продуктивністьвизначаєтьсяповерхнею тепло- чимасообміна, атакожфільтрації чивідстоювання.

Потехнологічномупризначеннюапаратипідрозділяються на:

1)гідромеханічні, які у своючергупідрозділяються нагрупи:

- дляподілугазових,неоднорідних систем (>циклони,пилоосаджувальнікамери,бризковловлювачи,тканеві йелектрофільтри);

- дляподілурідкихнеоднорідних систем (>відстійники,фільтри, центрифуги,гідроциклони,сепаратори);

- дляутвореннянеоднорідних систем (>змішувачі,апарати ізкиплячимзавислим кулею);

2)теплообмінні – вапаратахтеплообмінвідбуваєтьсяміжрізними фазами чирізнимитехнологічними потоками;

3)масообмінні –апарати, у якіосновнимпроцесомє перенесеннямасиміжрізними фазами чирізнимитехнологічними потоками (>абсорбери,адсорбери,десорбери,розчинювачи,кристалізатори,сушарки йреактори длягетерогеннихпроцесів).

>Реактори –апарати,призначені дляпроведенняхімічнихпроцесів (>зміни молекулярного складуречовин).Їхподіляють на два виду:

1)реакториідеальногозмішування (>РІЗ) –забезпечуютьвисокуінтенсивністьперемішування, зміну всіхтехнологічнихпараметрівпроцесу (температура,тиск,концентрація,ступіньперетворення) вусьомуоб'єму реактораоднакова. як правилоцеапаратиоб'ємного типу;

2)реакториідеальноговитіснення (>РІВ) –перемішуванняречовинвідсутнє, зміну всіхтехнологічнихпараметрівпроцесу вусьомуоб’єму реакторанеоднакова. Цеапарати ізфільтруючим кулею,трубчасті йшахтніпечі.

Потехнологічномупризначеннюреакториподіляють на:

1)контактніапарати (>конвертори) – дляпроведенняпроцесів усистемі Р – Р зучастютвердихкаталізаторів;

2)печі –реактори дляпроведеннявисокотемпературнихпроцесів;

3)реактори дляпроведенняхімічнихпроцесівміжрідинами йтвердимиречовинами;

4)апаративисокоготиску, їхнівиділяють вособливугрупу, бо смердотіповиннівитримуватитиск до 200МПа.

1.2 >Вимоги доустаткування

 

>Будь-якеустаткуванняповиннезадовольняти деякимтехнологічним йконструктивнимвимогам.

>Технологічні:

1) максимальнапродуктивність примінімальнихвитратах (>матеріалів,енергії, роботи наобслуговування).Досягаєтьсяпідборомоптимальноїконструкції й режиму роботи, щозабезпечуємаксимальнуінтенсивність роботи;

2)стійкістьзаданоготехнологічного режиму йосновнихпараметрівпроцесу (Т, Р, З),точність йзручністьрегулювання,можливістьзастосуванняавтоматизації.Забезпечується шляхомправільноговиборуконструкції,установкоюприладів контролю йрегулюванняпроцесу;

3)механізація таавтоматизаціязавантаження йвивантаження;

4)конструкціяапаратів винназадовольнятивимогамтехніки безпеки йпромисловоїсанітарії.Досягається зарахунокїхньоїгерметичності таізоляції.

>Конструктивні:

1)підборконструкційнихматеріалів йпідвищення запасуміцності;

2)довговічність йнадійність.Розрахунковийтермінслужбиапаратів 10 - 12 років,вінможе бутизбільшений шляхомвикористаннякорозійностійкихматеріалів,застосуванняантикорозійних,антіфрікацийних йтермостійкихпокрить йсвоєчасним ремонтом;

3) конструктивнадосконалість.Характеризуєтьсямалими габаритами йвагоюапарата чимашини,малоїматериало- йенергоємністю, атакожпростотоюзбірки;

4)транспортабельність;

5)уніфікація.

1.3 Порядокрозрахункуапаратури

 

1.3.1 >Технологічнийрозрахунок

>Метоюрозрахункуєвизначеннярозмірівапарата чи числаапаратів привідомихрозмірах. Наосновізаданоїпродуктивності йматеріального балансупроцесурозраховуютьматеріальні потокивихідних,проміжних йкінцевихречовин.

>Основнірозміриапарата –об'ємYр (м3) чиповерхнямасо- читеплопередачі F (м2)обчислюютьвідповідно до нормтехнологічного режиму (Т, Р, З) за законамикінетикихімічнихреакцій, тепло- ймасообміну.

>Основнерівняння длярозрахункуобсягуапарата (чиїхнього числа):

>Yр = w * / n,


де: w -об'ємнапродуктивність пореакційніймасі, м3/с;

> – годинуперебування (>тривалістьвзаємодії)вихіднихречовин вапараті длядосягненнязаданогоступеняперетворення, з;

n – числоапаратів.

Прирозрахункуоб'ємаапаратівнеобхідновраховуватиступіньзаповнення їхніреакційнимсередовищем. як правило,апарати дляпроведенняжидкофазнихпроцесівзаповнюються нецілком ізметоюзапобіганняпереливів йгідравлічнихударів.Коефіцієнтзаповнення реакторарозраховується поформулі:

> =Yр /Yа,

де:Yа –повнийоб'ємапарата.

Узалежності відконструкціїапарата й типупроцесукоефіцієнтскладає:

1)мірники,збірники,сховища: 0,85 – 0,9;

2)реактори,розчинники,кристалізатори: 0,75 – 0,8;

3) дляпроцесів, щопротікаютьзізначнимпіноутворенням: 0,4 – 0,6.

Дляпідвищеннянадійності роботиапаратіввикористовуєтьсякоефіцієнт запасупродуктивності , що узалежності відконструкціїапарату й типупроцесумаєнаступнівеличини:

1) дляпростихапаратів безчастин, щорухаються: 1,0 – 1,05;

2) дляапаратів ізвнутрішнімипристроями безчастин, щорухаються,працюючих принизьких (>середніх) температурах й безтиску: 1,1 – 1,15;

3) дляапаратів ізшвидкообертовимичастинами, щопрацюють при високих температурах й лещатах: 1,15 – 1,20.

Зурахуванням всіхкоефіцієнтів формула длярозрахунку викличевигляд:


>Yа = w * * / (n *)

1.3.2 >Тепловийрозрахунок

>Необхідний длявизначенняповерхнітеплопередачі,витратиенергії,теплоносія, втрат тепла внавколишнєсередовище йрозрахункутеплоізоляції призаданихтеплових утратах.

Напідставіматеріального балансуапарата й законузбереженняенергіїскладаютьтепловий балансапарата ізурахуванням всіхджерелпідведення йвідводуенергії.Крім тогообов'язковийрозрахуноктеплоізоляції,оскільки длябільшостіапаратів температураїхньоїзовнішньоїстінки не виннаперевищувати 50оС.

1.3.3Гідравлічнийрозрахунок

>Необхідний длявизначення опоруапаратупротіканню газу чирідини призаданійпотужності йрозрахованихгабаритнихрозмірах, авизначеннярозмірів йкількостітехнологічнихштуцерів йпатрубків.

1.3.4 >Енергетичнийрозрахунок

>Необхідний длявизначенняпотужності приводупристроїв, котрізабезпечуютьперемішування йпереміщення.

1.3.5Механічнийрозрахунок

>Механічномурозрахунковіпідлягаютьнайбільшвідповідальнівузли йдеталіапарата, щопрацюють самихжорсткихумовах подмаксимальниминавантаженнями. . як правило,цезваренішвиобичайок,кришок йднищапаратів, щопрацюють подзовнішнім чивнутрішнімтиском,трубнихґрат й трубтеплообмінників, лопат йвалівмішалок й т.п.


 

2.  >Практичначастина

Уреакторіпроводять процесхімічногорозчиненнятвердоїречовини "А" урозчиннику "У",узятому внадлишку ( %) відстехіометричнонеобхідноїкількості. Рівеньрозчиненняречовини "А"складає Х (%). Часхімічногоперетвореннях.р.(година), годинузавантаження йвивантаженнядоп. (година).Потужність поречовині "А" П (>т/рік).

>Скласти:

-рівнянняреакції,

-матеріальний йтепловий баланс длярозчинення 1 тречовини "А";

-розрахуватигеометричнірозміри реактора йвибратиматеріал;

-підібратитиповий реактор;

-розрахуватитовщинуобичайки, днища.

2.1Матеріальний баланс

>Вихіднідані:

Складтвердоїречовини, % (мас):

>Fe2O3 88

>Cr2O3 9

H2O 3

>Концентраціясірчаноїкислоти, % 30

>Надлишоккислоти , % 25

Рівеньрозчинення, %

>Fe2O3 70

>Cr2O3 59

Прирозчиненнітвердоїречовинипротікаютьнаступніреакції:

>Fe2O3 +3H2SO4 =Fe2 (>SO4)3 +3H2O (1)

>Cr2O3 +3H2SO4 =Cr2 (>SO4)3 +3H2O (2)


>М.в.:Fe2O3 = 160кг/кмоль;H2SO4 = 98кг/кмоль;

>Cr2O3 = 152кг/кмоль;Cr2 (>SO4)3 = 392кг/кмоль;

>Fe2 (>SO4)3 = 400кг/кмоль; H2O = 18кг/кмоль.

>Розрахунокведемо на 1 ттвердоїречовини.

>Змісткомпонентів:

>mFe2O3 = 1000 * 0,88 = 880 кг

>mCr2O3 = 1000 * 0,09 = 90 кг

>m H2O = 1000 * 0,03 = 30 кг.

>Розраховуємокількістьпрореагувавшихречовин ізурахуваннямступенярозчинення:

>mFe2O3 = 880 * 0,7 = 616 кг

>mCr2O3 = 90 * 0,59 = 53,1 кг

>Розраховуємокількістьсірчаноїкислоти ,необхідної длярозчинення:

попершійреакції:

>m1H2SO4 = 616 * 3* 98 / 160 = 1131,9 кг

подругійреакції:

>m2H2SO4 = 53,1 * 3 * 98 / 152 = 102,7 кг

>Сумарнакількістьпрореагувавшоїкислоти:

>mH2SO4 = 1131,9 + 102,7 = 1234,6 кг

Зобліком25%-гонадлишкунеобхідно податікислоти:

>mH2SO4 = 1234,6 * 1,25 = 1543,25 кг

Так яквикористовується30%-ва кислота,витратарозчинукислоти складі:

>m районуH2SO4 = 1543,25 / 0,3 = 5144,2 кг

Зкислотою приходити води:

>m H2O = 5144,2 - 1543,25 = 3600,95 кг

>Розраховуємокількістьпродуктів, щоутворяться врезультатіреакції:

попершійреакції:

>mFe2 (>SO4)3 = 616 * 400 / 160 = 1540 кг

>m1 H2O = 616 * 3 * 18 / 160 = 207,9 кг

подругійреакції:

>mCr2 (>SO4)3 = 53,1 * 392 / 152 = 136,9 кг

>m2 H2O = 53,1 * 3 * 18 / 152 = 18,87 кг

>Усьогореакційної води:

>m H2O =m1 H2O +m2 H2O = 207,9 + 18,87 = 226,77 кг

>Кількістьнепрореагувавшихкомпонентів:

>mFe2O3непр = 880 – 616 = 264 кг

>mCr2O3непр = 90 - 53,1 = 36,9 кг

>mH2SO4непр = 1543,25 - 1234,6 = 308,65 кг

>Кількість води увитраті:

>m H2O =m H2Oсировини +m H2O ізроз-на +m H2Oреакц. =

30 + 3600,95 + 226,77 = 3857,72 кг

>Данірозрахункузводимо втаблицю.

>Таблиця 2.1

>Матеріальний балансстадіїрозчинення.

 >Прихід

 >Витрати

>Потік

 кг  %

>Потік

 кг  %
>1.Сировина, 1000 >Fe2 (>SO4) 3 1540 25,07
зокрема. >Cr2 (>SO4) 3 136,9 2,23
>Fe2O3 880 14,32 H2O 3857,72 62,78
>Cr2O3 90 1,47
H2O 30 0,49
>2.Розчин 5144,2 Fe2O3непр 264 4,3
>кислоти >Cr2O3непр 36,9 0,6
зокрема. >H2SO4непр 308,65 5,02
>H2SO4 1543,25 25,12
H2O 3600,95 58,6
 Разом 6144,2 100  Разом 6144,17 100

2.2Розрахунок теплового балансу

Подовідникахтермодинамічних величинзнаходимотеплоємнисть йентальпиюречовин [6, 7, 8, 9].

>Таблиця 2.2

>Термодинамічнівластивостіречовин.

 >Речовина >Теплоємність,с,Дж/моль*С >Ентальпия,Н,кДж/моль
>Fe2O3 103,76 -822,16
>Cr2O3 104,52 -1140,56
>H2SO4 138,91 -813,99
H2O 75,3 -285,83
>Fe2 (>SO4) 3 394,5 -2584
>Cr2 (>SO4) 3 281 -3308

>Розраховуємотепловийефектреакції:

>Нр1 = (НFe2 (>SO4)3 + 3 *Н H2O) - (>HFe2O3 + 3 *HH2SO4) =

= (-2584 – 3 * 285,83 ) - (-882,16 – 3 * 813,99) = -117,36кДж/моль

>Нр2 = (>НCr2 (>SO4)3 + 3 *H H2O) - (>HCr2O3 + 3 *HH2SO4) =

= -3308 – 3 * 285,83 + 1140,56 + 3 * 813,99 = -582,96кДж/моль

Так якобидвіреакціїекзотермічні, то теплотухімічнихреакційзаписуємо вприхід.

>Прихід тепла:

>1.ТеплотахімічнихреакційQ р.

>Qр1 = 117,36 * 616 / 160 * 1000 = 451836кДж

>Qр2 = 582,96 * 53,1 / 152 * 1000 = 203652кДж

>Q р =Qр1 +Qр2 = 451836 + 203652 = 655488кДж

>2.Тепло, що приходити ізматеріаломQ ф:

>Q ф =QFe2O3+QCr2O3 +Q H2O +QH2SO4

>Qф = (880 / 160 * 103,76 +90 / 152 * 104,52 + 3630,95 / 18 * 75,3 + 1543,25 / 98* 138,91) * 20 = (570,68 + 61,89 + 15189,48 + 2187,48) * 20 = 360191кДж

>Qприх =Q ф +Q р = 360191 + 655488 = 1075679кДж

>Витрати тепла.

1.Розраховуємо тепло, що йти ізматеріаломQ'ф:

>Q'ф=Q'Fe2 (>SO4)3 +Q'Cr2 (>SO4)3 +>Q' H2O +>Q'Fe2O3 +>Q'Cr2O3+Q'H2SO4

>Q'ф = (1540 / 400 * 394,5 + 136,9 / 392 * 281 + 3857,18 * 75,3 + 264 / 160 * 103,76 + 36,9 / 152 * 104,52 + 308,65 / 98 * 138,91) * 100 = (1518,8+98,1+16138,1+171,2 + 25,4 + 437,5) * 100 = 1838910кДж

2. Втрати теплаQ п:

>Q п =Qприх * 0,05 = 1075679 * 0,05 = 53784кДж

>Qвитр =Q' ф +Q п = 1838910 + 53784 = 1892694кДж

>ПоскількиQвитр >Qприх, тому теплонеобхіднопідводити.

>Qпідв.=Qвитр –Qприх

>Qпідв = 1892694 – 1075679 = 817015кДж

>Данірозрахункузводимо втаблицю.

реакторхімічнийустаткуваннятепловий баланс


>Таблиця 2.3

>Тепловий балансстадіїрозчинення .

 >Прихід

 >Витрати
>Потік  >КДж  % >Потік  >КДж  %
 >Qф 360191 19,1  >Qф 1839910 97,2
>Qр 655480 34,7 >Qп 53784 2,8
 >Qпідв 817015 43,2
 Разом 1892694 100  Разом 1892694 100

Потаблиці 2.1 [11]вибираємо стальвисоколегованукорозийностійку,жаростійку йжароміцну маркиОХ17Т.

2.3Розрахунокапарата

>Вихіднідані:

>Потужність П 200т/рік

Часрозчиненнях.р. 19 рік.

>Додатковий годинудод. 3 рік.

>Коефіцієнтзаповненняапарата 0,7

>Коефіцієнт запасупродуктивності 1,15

2.3.1 >Розраховуємокількістьсировини наоднезавантаження

Часпереробкиоднієїпорціїсировини складі:

> =х.р +дод = 19 + 3 = 22 рік.

Прироботіапарата 330днів урік (ізоблікомППР),масатвердоїсировини, щозавантажується, складі:

>m = 200000 * 22 / 330 * 24 = 555,6 кг

Зрозрахункуматеріального балансу на1ттвердоїсировининеобхідно податі 5144,2 кгрозчинакислоти.

>Кількістьвихідноїсировини наоднезавантаження:

>m вих.= 555,6 + (555,6 * 5144,2 / 1000) = 3413,7 кг

2.3.2Розраховуємообсягреакційноїмаси

>Щільністьсировини (>),г/см3:

>Fe2O3 = 5,25;Cr2O3 = 5,21; [9]

>H2SO4 (30 %p-н) = 1,22. [10]

>тв.сиров. = 5,25 * 0,88 + 5,21 * 0,09 = 5,09 ,>г/см 3;

Vреакц.=mреаг. / = 0,5556 / 5,09 + 2,8581 / 1,22 = 0,1 + 2,34 = 2,44 м3

2.3.3Об’ємапарата

V аз =Vреакц. * / = 2,44 * 1,15 / 0,7 = 4 м3.

>Вибираємо потаблиці 30.3 [11]зваренийвертикальнийциліндричнийапарат ізеліптичнимвідбортованим днищем йкришкою.

>НомінальнаємністьапаратаVап.= 4 м3

>Внутрішнійдіаметр Д в = 1600 мм.

>Повнависотаапарата М в = 2225 мм.

>Висотациліндричноїчастини h = 1800 мм.

>Висотарівнясередовища, щоперемішується, вапараті:

М ж = 1,27 (>Vс –Vд) /Дв2; [м]

>Vд -обсяг днища, м; потаблиці 16.1 [11]

приh1 = 40 мм.Vд = 0,617 м3

>Нж = 1,27 (2,44 - 0,617) / 1,62 = 0,9 м.

Потаблиці 28.1 [11]вибираєморамнийпристрій,якийзабезпечуєінтенсивнеперемішування повисотіапарату.


>Рис.2.1. Схемарамногоперемішуючого прилаштую.

>Діаметрмішалки:

>d м = Д в – 2 * М м

М мприймається від 25 140 мм.

>d м = 1600 – 2 * 140 = 1320 мм.

>Висотамішалки:

>hмприймається 0,36 відповноївисотиапарату:

>hм = 0,36 * М в, мм.

>hм = 0,36 * 2225 = 801 мм.

вприймається 0,07 віддіаметрумішалки:

в = 0,07 *dм = 0,07 * 1320 = 92,4 мм.

 


 

2.4Розрахунокобичайки

>Розрахунковатовщинациліндричноїстінки,підданоївнутрішньомутискові,визначається поформулі:

P.S' = Д в * р / (2 [>]*-p) + з, м

р -розрахунковийтиск,Па

>робочесередовище –рідина, тоді:

р =рс +рж

>рс = 0,101МПа

>рж = 10 *ж*Нж

>ж = 1,22 * 0,8372 + 5,25 * 0,1432 + 5,21 * 0,0147 + 1 * 0,0049 =1,854г/см3 = 1854 кг/ м3

>ж = 10 * 1854 * 0,9 = 16690н/м = 16,69кПа

р = 0,101 + 0,01669 = 0,118МПа

Потаблиці 13.3 [12]приймаємокоефіцієнтміцностіциліндричноїстінки

>=1,0

Потаблиці 13.1 [12]допустименапруження

[>] = 500МПа (длясталіОХ17Т)

з =с1+с2 +с3

>с1 - збільшення накорозію, м

>с1 = 1 мм [11]

>с2 - збільшення наерозію, м

>с2 =0 [11]

>с2 - збільшення намінусовий допуск потовщині аркуша, м

>с2 = 2 мм [11]

P.S' = 1,6 * 0,118 / (2 * 500 * 1,0 - 0,118) + 3 * 10-3 = 3,19 *10-3 м

>Приймаємо P.S = 4 мм.

>Перевіркарозрахунку.

P.S – З / Д в 0,1

(4 - 3) * 10-3 / 1,6 = 0,00063 <0,1

>Умовавиконується.

 

2.5 >Розрахунок днища

Потаблиці 16.1 [11]

узалежності від Д в:

>h1 = 40 мм;hв = 400 мм.

>Рис. 2.2. Схемаеліптичноговідбортованого днища.

>Розрахунковатовщинастінки днища P.S',підданоговнутрішньомутискові,визначається поформулі:

P.S P * R / (2 *м * [>] - 0,5 * р) + З, м

де: R -радіускривизни увершині днища, м

Дляеліптичного днища:

R = Д в = 1,6 м.

Потаблиці 15.3 [11]коефіцієнтміцностізварнихшвів:

>м = 0,8

P.S = 0,118 * 1,6 / (2 * 0,8 * 500 - 0,5 * 0,118) + 3 * 10-3 = 0,0033 м = =3,3*10-3 м

>Товщина днища винна бути неменштовщиниобичайки,розрахованої при = 1.

>Приймаємо P.S = 4 мм.

 


 

Списоклітератури

>1.Тетереков А.І.,Печковский В.В. Устаткуваннязааводов неорганічних речовин й організаційні основи проектування. – Мінськ,Вишейшая школа, 1981. – 335 з.

>2.Расчет і конструювання машин і апаратів хімічних виробництв. Приклади і завдання / Під ред. Михалєва М. Ф.- Л., Машинобудування, 1984. – 301 з.

3.ГенкинА.Э. Устаткування хімічних заводів. Видання друге. – М., вища школа, 1970. – 352 з.

4. Родіонов А.І., КузнєцовЮ.П.,Зенков В.В., Соловйов Г.С. Устаткування, споруди, основи проектування хіміко-технологічних процесів захисту біосфери від промислових викидів. Навчальний посібник для вузів. – М., Хімія, 1985. –352 з.

5.Семидуберский М.С. Насоси, компресори, вентилятори. Вид. 2-ге, перекл. ідоп. – М., Вищу школу, 1961.- 289 з.

6. Короткий довідник фізико-хімічних величин. /Під ред. МіщенкаК.П. – Л., Хімія, 1967. – 184 з.

7. НаумовГ.Б.,Рищенко В.М.,ХодаковскийИ.Л. Довідник термодинамічних величин./ М.:Атомиздат, 1971. - 405 з.

8.Рябин В.А., Остроумов

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація