Реферати українською » Химия » Вітаміноподібні сполуки


Реферат Вітаміноподібні сполуки

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>МіністерствоОсвіти й Науки України

>НаціональнийУніверситетХарчовихТехнологій

Кафедрабіотехнологіїмікробного синтезу

>Реферат

натему:«Вітаміноподібнісполуки»

>Виконали:

студенткиБТЕК-4-4

>Шитлюк О.В.

>Штиволока М.М.

>Перевірила:

Антонюк М.М.

 

>КиївНУХТ 2008


>Зміст

>Вступ

1.Інозит

2.Карнітин

3.Ліпоєва кислота

4.Параамінобензойна кислота

5.Біофлавоноїди

>6.Холін

7.Пангамова кислота

8.Оротова кислота

9.КоензимQ

10.S-метилметионін

>Висновок

Списоклітератури


>Вступ

>Основнівітаміни буливідкритіще впершійполовині ХХстоліття. І омуісторичносаме зацимиречовинамизакріпиласяназва ">вітаміни".Проте ізтієї поривченірізнихкраїнвідкрилищедекількадесятківречовин ізвітаміноподібноюдією, котрі засвоїмивластивостямиблизькі довітамінів, але й такими неє.Багато котрі ізцихречовинвиявилися так самонезамінними дляорганізмулюдини, як й самвітаміни. Тому смердоті й булиназванівітаміноподібнимиречовинами.

>Вітаміноподібніречовини -з'єднання,активність якіпроявляється вмалих дозах, впорівнянні із дозамивітамінів, але й все-такизначноперевищуютьдозиостанніх.Більшість із нихздатнісинтезуватися в тканинахлюдини йможутьвходити у складцихтканин якструктурнікомпоненти. Навідміну відвітамінів, смердоті неє суворонезамінними чинникамихарчування, аїхнійдефіцит, як правило, несупроводжується спеціфічними симптомами. Здеякими ізцихсполук ми ужезустрічалисяраніше. Це тих, що чиберуть доля в реалізаціїбіологічної діїпевнихвітамінів (якліпоєва кисло лота,холін такоензимQ), чи (якпараамінобензойна кислота длявітаміну У5)єструктурними компонентамивітаміну.Деяківітаміноподібнісполукивиявляютьсядобрими донорамиметильних груп,дефіцит які частостає причиноюпатологічнихзмін ворганізмілюдини, апідвищенняїхньоїдоступностіпокращує стан. До останніх належати (>крім ужезгаданогохоліну)такісполу кі, яккарнітин,пангамова кислота,вітамін U.

>Всі смердотіволодіютьневеликоюанаболітичноюдією.Вониволодіютьвідносноюнешкідливістю танизькоютоксичністю, тому їхнього можнаприйматитривалийпроміжок години якдодатковізасоби добазисноїтерапії "великими" анаболіками. Ос-кільки длябільшостівітаміноподібнихсполук характернадужескладна структура, смердотіможутьвикористовуватисявиключно вприроднійформі,тобто увиглядірослиннихекстрактів. Цестримує їхньогоширокезастосування ускладізвичайнихвітаміно-мінеральнихпрепаратів. Акрім того,вітаміноподібнісполукизначнопідсилюютьпрофілактичнуактивністьвітамінів ймікроелементів. У годину до вживаннявітаміноподібнихречовинвідносятьблизько 10сполук:пангамову кислоту (>вітамін У15),параамінобензойну кислоту (>вітамін У10),холін (>вітамін У4),інозитол (>вітамін У8),S-метилметионін (>вітамін U),ортову кислоту (>вітамін У13),карнітин (>вітамін Т),коензимQ (>убіхінон) (>іноді перед тимвідносятьполіненасичені омега - 3 й омега - 6жирнікислоти).

>Вітаміноподібнісполуки можнарозділитизалежно від рейтингу потреб:

>Речовина >Синонім >Од >Адекватнийрівень >Верхнійдопустимийрівень
>Інозит

>Вітамін B8

мг 500 1500
>Холін

>Вітамін У4

мг 500 1000
>L-Карнітин >Вітамін Вт мг 300 900
>Оротова кислота

>Вітамін У13

мг 300 900
>Метилметионінсульфат >Вітамін U мг 200 500
>Параамінобензойна кислота

>Вітамін H1

мг 100 300
>Біофлавоноїди >Вітамін Р мг 85 120
>Убіхінон >КоензимQ10 мг 30* 90
>Ліпоева кислота >Вітамін N мг 30 70
>Пангамова кислота

>Вітамін B15

мг 2,0

* -добова потреба ДоQ10 від 40 до 140MГ, ізїжеюпоступає від 5 до 15міліграма


1.Інозит

>Інозитол (>інозит,вітамін У8) —необхідний для нірмальногорозвитку йжиттєдіяльностіссавців. Уорганізміінозитвикористовується для синтезуфосфогліцеридів, асаме —фосфатидилінозитолу.

Цешестиатомнийциклічний спирт,похіднециклогексану,дужерозповсюджений утваринному йрослинному світі.Він входити у складрослинпереважно увиглядіфосфорнихефірів,зокрема,фітину, щоутворюєтьсявнаслідокциклізаціїмолекулиглюкози.Фітинє сумішшюкальцієвих ймагнієвих солейгексозофосфорногоефіруінозитолу. Здев'ятиможливихстереоізомерівінозитолубіологічнуактивністьмаєлишемезо-інозітол (>міо-інозитол) — препарат, щовперше буввиділений ізм'язів.Властивостямивітамінуволодієфітин -сільінозитфосфорноїкислоти.

>Інозит ворганізміприймє доля вобмініфосфатів.Виділенаціла групаінозитфосфатів.Фізіологічнадіяцихречовинобумовленанаявністю вмолекулі двохбіологічноактивнихкомпонентів – фосфору таінозита.Інозитфосфатможеутворюватись ворганізмі заучастю АТФ,цитидінтрифосфату тацитидінмонофосфату. Показано, щофосфорильованіформиінозитуможуть бутипосередниками увнутрішньоклітинній,міжклітиннійпередачіінформації, вреалізації діїдеякихгормонів.

Температураплавленняінозита225,кристалирозчинні уводі (10-14 р у 100 р).Вітамінстійкий до дії кислот талугів, принагріваннічастковоруйнується (до 60%).

>Інозит та йогопохідніберуть доля вобмінівуглеводів, вметаболізміпуринів, вбіосинтезіфосфоліпідів,впливають нахолестериновийобмін,призводячи дозниженнюрівня холестерину всиворотцікрові.Вінприсутній в всіхтканинахорганізмулюдини тамаєздатністьнакопичуватися органів великікількостях. У спинному й головномумозку, аоколомозковійрідиніцебіоактивнаречовиназберігається вдужевеликійконцентрації – вчетверобільшою, ніж вкрові. Таким чином природастворюєрезервнізапаси навипадок,якщо врезультатістресу намзнадобиться великакількістьцієїцінноїречовини.

>Цейвітаміннеобхіднийтакож длявідтвореннясперматозоїдів. У 100грамах сперміїміститься 53міліграмиінозитолу.Дефіцитцієїречовиниможе привести добезпліддя.

Улюдининедолікінозитолу, практично, неспостерігається.Дефіцитінозитудосліджувався напіддосліднихтваринах.Вінпроявлявсяпослабленнямпроцесівфосфорилювання,зменшеннямвикористанняглюкози ваеробнихумовах,заторможеннямінтенсивностідихання. Упіддосліднихтварин, вдієті які буввідсутнійінозит,затримуєтьсяріст,порушуєтьсяруховафункціяШКТ,зменшуєтьсялактація.Експерементальніданітакожвказують назначенняінозиту вфункціїстатевихзалоз.

Умедицинівінвикористовується яклінотропний чинник длялікуванням'язовоїдистрофії.Також входити у складлікувальнихпрепаратів дляпідтрим кі зростаннюволосся.Бере доля врегуляціїруховоїфункціїшлунку й кишок,підтримуєнормальнийфункціональний станнервовоїсистеми,стимулюєрістдеякихбактерій в кишках,бере доля впрофілактиціожиріння тацукровогодіабету.

>Додатковимджереломінозитує його синтез в кишечнику.Сульфаніламіди тадеякііншілікарськіречовиниможутьпригнічувати йогоутворення.

>Виведенняінозиту ізсечеюневелике (12 мг надобу).Вонорізкозростає при цукровогодіабеті тахронічномунефриті.Злежністьвиведенняінозиту ізсечею від йоговмісту враціоні неспостерігається.

>Джереломінозитолуєм'ясніпродукти,нирки,мозок,печінка,дріжджі.Вінміститься вмолоці,хлібі,картоплі,яйцях,овочах, фруктах (>цитрусові,фініки,інжир), ягодах (>агрус,ожина, малина), грибах, злаках; у продуктахрослинногопоходженняінозитзустрічається увиглядіфітину.Потребалюдини вінозитоліскладає 1-1,5 р чи 20 мг на 1 кгмаситіла надобу.

>Вмістінозиту продукти (в мг/%):

>пшеничнізародки – 700-900 мг/%;

>пшениця – 170-250 мг/%;

апельсин – 140-250 мг/%;

>зеленийгорошок – 150-240 мг/%;

>диня – 140 мг/%;

>морква – 95 мг/%;

персики – 95 мг/%;

>цвітна капуста – 95 мг/%;

>полуниця – 60 мг/%;

>помідори – 45-60 мг/%;

>м'ясо (>куряче, свинина, телятина) – 39-50 мг/%;

>яйця – 33-50 мг/%;

сир – 24 мг/%;

молоко – 18 мг/%;

>риба – 17 мг/%.


2.Карнітин

>Карнітин (>L-карнітин) —ранішерозглядався яквітамін й дорозшифровкихімічноїструктурипозначався як ">вітамін Ут".Цейтермінінодівикористовується й всучаснійлітературі.L-карнітинпотрібен длязабезпечення нормальногообмінужирних кислот.Жирні кислолоти, то й глюкоза,єнайважливішимджере брухтенергії втканинахлюдини.Вониокислюються ізвивільненнямвеликоїкількостіметаболічноїенергії успеціалізованихклітинних ">силовихстанціях" —мітохондріях. Однакжирнікислоти неможутьсамостійнопроникнути зцитоплазми вмітохондрії, йL-карнітинвиступає уякостіпереносникакомплексівжирних кисло лот ізкоферментом А (>ацил-КоА) через мембранумітохондрій.Крім того,карнітин, вмолекуліякого приатомі азотуміститься триметильнігрупи,можебрати доля вреакціяхтрансметилювання.Йоготерапевтичнийефект ворганізмі людей татваринпов'язаний,частко у, із йогоздібністювиступати доноромметильних груп.

>Карнітинвперше буввилученийросійськимвченим В.С.Рулевичем зм'ясногоекстракту, що йвизначило йогоназву (від латів. >са>r>пі>s —м'ясо). Забудовоюмолеку чицяречовинамає багатоспільного ізхоліном.Карні тинє-окси--триметиламіномасляноюкислотою:

(>CH3)3N+ —>СН2—СН(ОН)—СН2—СОО)


Уорганізмі людей йтваринкарнітинсинтезується вдоситьвеликійкількості зглютаміновоїкислоти, томуцясполука неможе бутивіднесена довітамінів.

>Структурніізомерикарнітину

>Активноюформоюкарнітинує йогоL-ізомер. Тому його частоназиваютьL-карнітином.Вінутворюється впечінці йнирках ізнезаміннихамінокислотлізину йметіоніну.Особливовисокий йоговміст в тихийживихтканинах, денайбільшінтенсивніенерговитрати,наприклад, вм’язах. Цепов'язано із тім, щокарнітинєпереносникомактивованихжирних кислот черезвнутрішню мембранумітохондрій. Умітохондріяхжирнікислотиокиснюються. Урезультатіреакційокисненнявивільняєтьсяенергія,необхідна дляздійсненнябудь-якихпроцесів ворганізмі.

>Карнітинованедостатністьхарактеризуєтьсярізноманітнимипроявами йподіляється напервинну йвторинну.Первиннакарнітинованедостатністьпов'язаназгенетичнообумовленимпорушенням транспортукарнітина вклітини.Вториннанедостатністьспричиняється великоюгрупоюспадкових йпридбанихзахворювань. Длякорекціїпервинної йвторинноїкарнітиносоїнедостатностіефективновикористовуєтьсяL-карпітин й йогопохідне —ацетил-L-карнітин,синтезованіхіміч ним шляхом.

НасьогодніL-карнітинєнайбільшдослідженоюбіологічноактивноюдобавкою доїжі (БАД), котраофіційно дозволена довживання США,Японії,країнахЄвропи.Протягомбагатьох роківL-карнітин добрознаютьспортсменивищоїкваліфікаціїбагатьохкраїн.Вінсприяєвисокійпрацездатності спортсмена таїї відновленню послеекстремальнихнавантажень.Ацетил-L-карнітинполіпшуєфункціїмозку,значноюміроюсповільнюєпроцесистаріння, щообумовленімітохондріальнимипорушеннями, йполіпшуєякість життя упохиломувіці.Добова потреба вкарнітиніскладаєприблизно0,51,0 р.

>Більшість із насспоживаютьблизько 30–50міліграмакарнитина щодня, що навряд чи можнаназватиоптимальноюкількістю. Хочанайбагатше йкращеджерелокарнитина –цеяловичина (курятина,риба,яйця й молокомістять його вменшихкількостях), ми неможемопокладатися просто тих,щобє понад червоногом'яса.Їжа ізвисокимвмістомбілка й жирустимулюєвиведеннякарнитина ізорганізму.

Упрофілактичнихцілях,щобкомпенсуватицейнедоліккарнитина,слідщодняприйматимінімум 500–1000міліграм добавки.

>Щобпідтримативласний синтезкарнитина ворганізмі,обов'язковоприймайтедодатковікількостівітаміну З,лізину,метіоніну,заліза,вітаміну B3 йвітаміну B6 .

>Карнітінміститься вбільшостіхарчовихпродуктів, яктваринного, то йрослинногопоходження.Нормальнийрівеньконцентраціїкарнітину ворганізмізабезпечуєтьсявзаємопов’язанимипроцесами: йогонормальнимендогенним синтезом ізнезаміннихамінокислотлізину йметіоніну, йоговсмоктуванням ізтонкої кишки,виведеннямнадлишкукарнитіну ізсечею й йогореабсорбцією внирках.

>Післясерцевого нападу (інфарктуміокарду ) вельмивірогіднідекількаускладнень,зокремаболі в груд (стенокардія ),порушеннясерцевого ритму (аритміїсерця ) йсерцеванедостатність. як показаликлінічнідослідження,щоденнийприйом 2 ркарнитинапротягомчотирьохтижнівудвічіскорочуєкількістьвипадків такихускладнень. Цекращірезультати, ніж тих, щодосягаються привикористанністандартноїлікарськоїтерапії.Проте показано, щоприйом 900міліграмкарнитина щодняпокращувавздоров'ягрупипацієнтів ззастійноюсерцевоюнедостатністю,значнопідвищуючи їхньогорівеньенергії йздатністьзайматисявправами.

>Кожен,хтоприймаєкарнитин,отримає відцієїамінокислоти заряденергії,оскільки вонатакождопомагаєперетвореннюжировихтканинтіла на легкодоступнепаливо йпідвищуєрівнідеякихферментів, необходимих дляпереробки цукрів,крохмалів йіншихвуглеводів .Неважливо, читренуєтеся ві годину від години чипостійно,компенсаціябільшоївтратикарнитина врезультатіфізичноїдіяльностіпідвищує вашувитривалість йзнижуєнакопиченнямолочноїкислоти –побічного продуктуфізичнихзусиль,відповідального завідчуття «>паління» вм'язах. якпідтвердилооднедослідження,цеможе Дозволити таким, щовправляється «>безболіснодосягатиуспіхів».Крім того,карнитиночищаєкровотік відаміаку йдопомагаєвиробленнюглікогену –речовини, увиглядіякоїорганізмзапасає глюкозу .Навітьмарафонціможуть підвищити своювитривалість задопомогоюкарнитина.Щоденнийприйом 2 ркарнитинапідвищував їхньогопоказники натренажерімайже на 6% –достатньо,щобперетворити «простоучасника» вчемпіона.

>Карнітінтакожможе бутидужеважливоюживильноюречовиною длязахистудітей від синдрому Райса.

Люди ззниженоюфункцієющитовидноїзалози (гіпотиреозом)потребуютькарнитине,оскількивінможедопомогтиїмсправлятися ззанепадом сил йтенденцією до набору ваги.

>Добавкикарнитина будутькориснібудь-якому,хтостраждає наважкедегенеративнезахворювання, назразок раку чиСНІДУ. Цеживильнаречовинаграєключову рользапобіганніатрофіїм'язів.

>Іншіопублікованідослідженняприпускають, щокарнитинможе матірпевнуцінність прилікуваннідіабету,гіпертонії,хворобпечінки йрозладівімунноїсистеми.Вінтакожможезахищатипечінку від алкоголю йіншихнебезпек.

>Частковолікарі Центру Аткінса нерідкопрописуютькарнитин бовін –судячи по нашомудосвіду –єживильноюречовиною, Яка,ймовірно,здатнадолати ті, щоотруює життябагатьомпослідовникамдієт, –метаболічнуопірністьсхудненню.Карнітіннеобхідний длявикористання жиру якпаливо.


3.Ліпоєва кислота

 

>Ліпоєва кислота - вонявляє собоюциклічнийдисульфід, щомаєнаступнубудову.

   CH2                                               >O    

H2ЗCH –CH2 –CH2 –CH2 –CH2 – З

                                                          >OH

  P.S P.S

>Ліпоєва кислота (>вітамін N)раніше як один зкоферментівмультиензимнихкомплексів, щоздійснюютьокислювальнедекарбоксилування-кетокислот.

Цеєдина (>відомасьогодні)специфічнабіохімічнафункціяліпоєвоїкислоти вобмініречовин.

>Ліпоєва кислотаєвосьмивуглецевоюорганічною кислолотою, Якаміститьдисульфідниймістокміж 6-му й 8-му,відповідно,їїхімічнаназва —6,8-димеркаптооктанова чи6,8-тіоктова кислота.Синтетично відримана-ліпоєва кислотаявляє собоюсуміш право- талівообертаючихізомерів, з які лишепершиймаєбіологічнуактивність.


>Ізольований зприроднихджерелізомеркристалізується (згексану) увиглядіжовтихпластівців, температураплавлення 47,5 °З.Ліпоєва кислотапомірнорозчинна уводі й добро — вбільшостіорганіч нихрозчинників,маєхарактернийпікпоглинання при 335 нм.Вона легковідновлюється ізутвореннямдигідроліпоєвоїкислоти згіднонижчеприведеноїсхеми:

>Крімспецифічноїкоферментної діїліпоєва кислотаспричиняєбезлічнеспецифічнихметаболічнихефектівзавдякивисокоїреакційноїактивностіобохатомівсір кі, щовходять доїїмолекули.Окислювально-відновлювальніреакції, в якібере доляліпоєва кислота якнеспецифічний агент,зокрема, якантиоксидант,стосуютьсяпереважнотіолдисульфіднихперетвореньактивних групнайрізноманітнішихбілків, до тогочислі іферментних.Самецим можнапояснитичисленніїї тірапевтичніефекти.Єсильнимвідновником,запобігаєшвидкомуокисленнювітамін Є,тобтопідтримує йоговисокийрівень.

>Ліпоєва кислотавиділена іздріжджів йтканинпечінки.Бере доля вокислювальномудекарбоксилированиипіровиноградноїкислоти йкетокислот,регуляціївуглеводного й жировогообміну,впливає наобмін холестерину,володієліпотропноюдією,сприяєзнешкодженню ворганізмі солейважкихметалів йіншихотрут.

Длялюдинисимптомівдефіцитуліпоєвоїкислоти невстановлено.Вона широкорозповсюджена вприроді тасинтезуєтьсямікрофлорою кишечника. У продуктаххарчуванняліпоєва кислотаміститьсяпереважно узв'язаному ізбілкамистані.Найбільшбагатими наліпоєву кислотуєдріжджі,м'ясніпродукти та молоко.Орієнтов надобова потребаскладає 1,0—2,5 мг.

Длязастосування вмедичнійпрактиціїїотримуютьсинтетичним шляхом,найбільшрозповсюдженоюлікарськоюформоюєліпоамід.Ліпоєва кислотамалотоксич на. Черезвиявленуантиоксидантнуактивність вона широковикористовується вмедицині ізметоюпрофілак тики йлікування вкомплекснійтерапії коронарного атеросклерозу,захворюваньпечінки (зерняткоБоткіна,хронічний гепатит,цирозпечінки),діабетичнихполі невритах, припроменевійхворобі,інтоксикаціїрізноманітногопоходження.


4.Параамінобензойна кислота

Історіявідкриття йвивченняпараамінобензойноїкислоти якнеобхідногочинникарозмноженнямікроорганізмівтіснопов'язана ізрозвиткомхіміотерапії,зокрема ізпочатком практичногозастосуваннясульфаніламіднихпрепаратів.Рістстимулюючийчинник буввиділений ізекстрактівдріжджів в чистомувигляді йідентифікований ізпарааміно-бензойноїкислоти, Якамаємолекулярнумасу 137,06 танаступнубудову:


          >NH2                               >COOH

                             

Дваструктурних аналогипапаамінобензойноїкислоти ізрозміщеннямрадикалів ворто- та позначкаположенняхбіологічнонеактивні.

>Параамінбензойна кислотаявляєтьсяскладовоюфолієвоїкислоти (Уз), разом ізякоюутворюєкоферментинеобхідні для синтезунуклеїнових кислот,метіоніна,іншихбіологічноактивнихречовин. Тому ворганізмілюдинипараамінобензойна кислота (як компонентфолієвоїкислоти)бере доля в всіх тихийреакціяхметаболізму, в якінеобхіднафолієва кислота.Антимікробнадіясульфаніламіднихпрепаратівзаснована наїхній власетивостівключатисязамістьПАБК (черезподібність) у структуруфолієвоїкислоти. Це приводити доблокади синтезу ДНК й,відповідно, доблокуванняможливостіклітинмікроорганізмівділитися.Крім цого,оскількиПАБКмаєздатністьактивуватитирозиназу —ключовий ферментбіосинтезумеланинівшкіри, то вон необхідна длянормальноїпігментаціїволосся йшкіри.Параамінобензойная кислотаальмуєактивністьадреналіну, тироксину,володієантигістаміннимефектом,грає рольсинтезіфолацину,пуринів,амінокислот.

>ІнодіїїназиваютьвітамінBx, чи «>вітамін У10», чи «>вітамін М1»

Урослинах йтвариннихтканинахпара-амінбензойна кислотаголовним чиномзв’язана ізбілками,поліпептидами таамінокислотами, атакожміститься ввиглядіацетильногопохідного.

>Параамінобензойна кислотаєкристалічноюречовиною, злерозчиняється уводі, добро – вспирті таефірі.Хімічностійка, вон неруйнується приавтоклавуванні,витримуєкип'ятіння в кислого йлужномусередовищах.Має точкуплавлення 186-187°. Упараамінобензойнійкислотімають потребу,окріммікроорганізмів (>хочадеякі із них,наприкладмікобактеріїтуберкульозу,здатні самсинтезуватиїї)такожтварини.Доведено, щопарааінобензойна кислотанеобхідна для нормальногопроцесупігментаціїволосся,шерсті,пір'я йшкіри. Уорганізмілюдиницюречовинупідтримує баланскишковоїмікрофлори йбере доля ввиробництвічервонихкров'янихтілець.ВиявленийантигістаміннийефектПАБК,стимулюючадія на ЦНС. Показаньтакожактивуючийвплив цоговітамину надіютирозинази –ключового ферменту прибіосинтезімеланінушкіри, щовизначаютьїїнормальнезабарвлення.

>Ознакидефіциту йнадлишкупараамінобензойноїкислоти ворганізмілюдинисхожі ізознакамидефіциту йнадлишкуфолієвоїкислоти.

>Післянадходження ворганізм ізїжеюпарамінобензойна кислотапасивновсмоктуєтьсяголовним чином втонкійкишці йпотрапляє в притулок й далівідповідно впечінку. Тут вонабере доля вметаболізмі.Надлишокпараамінобензойноїкислоти йкінцевіпродуктиїїметаболізмувиводятьсяголовним чином ізсечею.Невеликіїїкількостівиводяться ізіншимиекскретами:жовчю, калом, потім, молоком.

>Точнівідомості пропотребиорганізму впараамінобензойнійкислотівідсутні.КонцентраціяПАБК укровілюдинискладає від 2 до70 мкг.

>Параамінобензойная кислотаміститься практично у всіх продуктаххарчування.Найбільшбагаті нею:печінка,нирки,м'ясо, молоко,яйця,дріжджі,гриби, шпинатом.

>Вмістпараамінобензойноїкислоти продуктихарчування (в мкг на 100 р продукту):

>дріжджіпивні – 0,9-5,9 мкг;

>яйця – 0,04 мкг;

>картопля – 0,04 мкг;

>овочі – 0,02 мкг;

молоко – 0,01 мкг.

>Фармакологічним препаратом, щоміститьпараамінобензойну кислоту,єїїкалієвасіль. УмедициніПАБКзастосовують увигляді 15%мазі присонячнихопіках,використовується вфармацевтичнійпромисловості присинтезімісцевоанестезуючихзасобів.

>ПАБКтакожбере доля в процесівпігментаціїволосся йшкіри.НедостатністьПАБКвикликаєраннєпосивінняволосся.ПідвпливомультрафіолетовихпроменівПАБКпіддаєтьсяфотохімічнимперетворенням, котріприводять до синтезуречовин,стимулюючихутворенняпігменту (>меланіну), щозабарвлюєшкіру втемнийколір «засмазі».Володіючиздатністюпоглинатиультрафіолетовіпромені, якактивний вухо входити у складбагатьохзасобів, щооберігаютьшкіру відсонячнихопіків,причомуцейзахиснийефектпосилюється вкомпозиції із такимисонцезахиснимизасобами, як червона Віра, оліюжожоба,екстракт корубілоїверби . ЗурахуваннямвираженихУФ-протекторнихвластивостейПАБК активновикористовується в шампунях йкондиціонерах дляволосся.Існує думка, щопохідніПАБКвідновлюютьпігментаціюволосся,втрачену впроцесістресу .Успішновикористовується прилікуваннівітиліго.


5.Біофлавоноїди

>ВІТАМІН Р (>біофлавоноїди, чинникпроникності капілярів)займаєособливемісцесередгрупивітаміноподібнихсполук.Групасполук, щооб'єднуються подцієюназвою, несинтезуються ані втканинахтварин, анікишковоюмікрофлорою, смердотісинтезуютьсявиключно вклітинахрослин. Донедавнього годинивітамін Рзараховували докласичнихвітамінів, але й, згідно Сучасноїкласифікації, йоговіднесено довітаміноподібнихсполук. Історіявідкриття цого ">вітаміну", то йвітамі ну З,пов'язана ізім'ямугорсько-американськогобіохімікаСент-Дьордьї. Колівченийвиділивкристалічнийвітамін З зплодівперцю йздійснивретельнефізіологічнедослідження,вінзустрівся ізцікавим фактом. Віявилося, щочистийвітамін З,звільнений відсупутніхречовин,мавчудовуантицинготнупрофілактичнудію, але й при йоговикористанні влікуванні цингиспостерігаласядеякаоднобічність.Аскорбінова кислотаусувала багатонеприємнихсимптомівзахворювання,повертаючивтраченубадьорістьхворомуорганізму, але йчервонівисипки натілі, щовиникаливнаслідокчислен нихкрововиливів, незникали.Ніякідозивітаміну З було неможливовплинути напроникністьдрібнихкровоноснихкапілярів,порушенихцингою. У тієї ж годинунастої тавідвари ізрослинноїсировини, щоміститьвітамін З,усувализгаданий симптом.Сент-Дьордьїпереконався в цьому,застосувавши длялікуванняпіддосліднихтваринводянівитяги ізплодівперцю й лимона. Ценезвичайнеявище навчаньзумів правильнорозтлумачити.Вінвирішив, що в плодахперцю й лимона, аможливо, й віншихрослинних продуктах,міститьсящеякийсьвітамін,відмінний відвітаміну З, але йнеобхідний разом із ним дляповноголікування цинги.Щобзнайтигіпотетичнийвітамін,Сент-Дьордьїпіддавконцентрати ізплодів лимонафракційнійекстракції:підібравшивідповід анірозчинники таумовиекстракції,розділивречовини, щомістяться влимоні, надекількафракцій. Кожна ізотриманихфракційвипробовувалася наздатністьразом ізвітаміном Зповністювиліковуватицингу у поддосліднихтварин. Колічергадійшла дофракції, щомістилапігментніречовини плоду лимона, загадка новоговітаміну був виправлена.Фракціяфлавоноїдів (такназивалихімікипігменти лимона)сприялаповному віліковуванню цинги. Заспільноюзгодою всіхспівробітників, що брали доля вцихдослідженнях,Сент-Дьордьї назвавшивітамін,якийдоповнювавдіюаскорбінової кислолоти,вітаміном Р (латів. ре>r>теа>biliti, щоозначає ">проникати"). Минуло багато години,поки зплодів лимона було ботриманоблідо-жовтийкристалічний порошок,якиймістивречовину, щоотрималаназву ">цитрулін".Доведено, щовітамін Рмає своюкапілярозміцнюючудію лише принаявностівітаміну З.

>Кінець-кінцем було бвизначено, щоосновоюекстрактів злимонів таіншихрослинєсполукифлавоноїдноїприроди.Надалі було бз'ясовано, щоаналогічнікапілярозміцнюючівластивостімаютькумарини,катехіни йдеякіфенолкарбоновікислоти. Це сталопідставою длявведеннятерміну ">біофлавоноїди". Уоснові молекулфлавоноїдівлежитьдифенілпропіоновий скелет, щоскладається з 15атоміввуглецю зазразком З6—З3—З6, деароматич анігрупиз'єднанітрьохвуглецевималіфатичнимфраг ментом.

>Розмаїтістьприроднихфенольнихсполукпов'язана із тім, щоатомиводню вмолекуліфлавоноїдівзаміщують сяоксигрупами, а своючергупоєднуються із метилом чизалишкомсахарів,частішевсьогоце глюкоза, рамноза,рамноглюкоза таінші. У наше годину числовідомихбіофлавінівсягає 2000.

>Більшістьфлавоноїдів —малотоксичніречовини, котрі легкозасвоюютьсязішлункакишкового тракту йшвидкоокислюються. Разом ізвітаміном З смердотіберуть доля вокислювально-відноплювальних процесів,гальмуютьдіюгіалуронідази,виявляютьантиоксидант анівластивості тазахищають відокисленняаскорбінову кислоту (>вітамін З) йадреналін.Недостатнєнадходженнявітаміну Р ворганізм людей йтварин приводити допідвищенняламкостістіноккровоноснихсудин, проникностікапілярів йкрововиливів.

>Сполуки ізР-вітаміннимивластивостями,розповсюджені вприроді,містяться лише у продуктах, що йвітамін З. Уфармаціївиробляютьіндивідуальніпрепаратикверцетину, рутину,катехіну такомбінованіпрепаративітаміну Р й Ззамістьіндивідуальних.Виробляють цитрин звідходівпереробки чимонів;кверцетин та його глюкозид (рутин)одержують ззеленоїмаси гречки;катехіни — ізчайнихлистків. УколишньомуРадянськомуСоюзідослідженнякатехінів з чаю проводилися подкерівництвомакадеміка А.А.Курсанова.Вченірозробили йвтілили увиробницт утехнологіюодержаннякатехінів звідходів чайноговиробництва.

>Біофлавоноїдиширокорозповсюджені урослинному світі, часто у віглядіжовтихпігментів у аркушах, плодах й ягодах.Вонивходятьтакож у складбарвниківбагатьохквітів, доренів йстебелрослин.Частіше смердотірозчинені вклітинномусоці,рідшезнаходяться вклітиннихоболонках.Вміствітаміна Р урядіпродуктів:

вишня – 1300-2500 мг;

>чорна смородина – 1000-1500 мг;

>шипшина (>сухий) – 680 мг;

апельсин – 500 мг;

лимон – 500 мг;

>перецьчервонийсолодкий – 500 мг;

щавель – 500 мг;

виноград (>чорний) – 250-430 мг;

журавлина – 240-330 мг;

>гранати – 200-700 мг;

>кріп – 170 мг;

петрушка – 157 мг;

персики – 80-350 мг;

>картопля – 15-35 мг;

>яблука - 10-70 мг.

>Препарати наосновібіофлавоноїдів,успішнозастосовуються прилікуванніхворих, щостраждаютьпідшкірнимикрововиливами,кровотечамизіслизовоїоболонки,тобто в тихийвипадках, колиспостерігаєтьсяпорушенняпроникності чикрихкістькапілярів. Уцихвипадкахефективновживати разомпрепаративітаміну Р тавітамін З. яклікуваль анізасобипрактичнезастосуваннямаютькомбінованіпрепаративітамінів З й Р.ВітамінPсприяєпідтримці нормальноготискукрові,проявляєпротизапальну йантиалергічнудію,сприяєрозширеннюсудин,надаєпротинабряклу йм'якуспазмолітичнудію.Висловлюється думка, щовітамінPможем'якостимулюватифункцію корунадниркових й тім самимзбільшувати синтезглюкокортикоїдів, щонадаютьлікувально-профілактичнудію прибагатьох станах.Вважають, щовітамін Р при дозах до 60міліграма вдобу (приприйоміпринаймніпротягомчотирьохтижнів)здатнийзнижуватирівеньвнутрішньоочноготиску, щозастосовується ізпрофілактичноюметою й длядопоміжноїтерапіїглаукоми. УклінічнійпрактицівітамінPзастосовують пригеморагічномудіатезі,виразковійхворобішлунку йдванадцятипалої кишки,гіпертонічнійхворобі,атеросклерозі,ревматизмі йіншихпатологічних станах.

>Лікувальнадіябагатьохлікарськихрослин тарізноманітнихпрепаратів з них, атакожкористьвживання чаю,саме йобумовлені вели кімвмістом у якихбіофлавоноїдів.

>Добова потреба увітаміні Р невизначена. Длялікування тапрофілактикилюдині рекомендовано,наприк лад уШвейцарії,вживатищоденновітаміну Р від 10 до 20 мг, вРосії — від 50 до 100 мг.


6.ХОЛІН

>Попередніназви —нейрін,нейдрін,фагін,аматін) — широкорозповсюдженасполука втканинахживихістот. як один зкомпонентіввін входити доскладумолекулифосфоліпідів (>лецитинів тасфінгомієлінів), котрі, на свійчергу,єструктурнимискладовимиклітин них мембран.Крімучасті усинтезіфосфоліпідів,холінє, як ужезгадувалось,багатим доноромметальних груп, атакожпопередником усинтезінейромедіаторуацетилхоліну.

>Холінєгідроокисом ((>-оксиетил)-триметиламонію,якиймістить триметильнігрупи приатомі азоту:

>Гідроксильна група приазотізнаходиться віонізованомустані,внаслідок чогохолінєсильноюосновою.Емпірична формулахоліну — З5М15Про2N. Цебезбарвнасполука, Яка злекристалізується черезвисокугігроскопічність, томузазвичайзустрічається увиглядісиропоподібноїрідини.Холінмаєздатністьутворюватисолі ізбагатьмаорганічними йнеорганічними кислотами.Частішевикористовується йогохлористоводневасіль. як йхолін,холінхлоридгігроскопічний, легкорозчиняється уводі таспирті, йогорозчининейтральні.Воднірозчи ніхолінустійкі принагріванні дотемператури 70 °З.

>Холін —важливий чинник ухарчуванні людей йтварин.Вінсинтезується ворганізмі таміститься у кістковій тканинінах великіконцентраціях (35—100 мг на 1 кг ваги).Теоретично у здоровомуорганізмі призбалансованому (заосновними компонентами)харчуванні йнаявностідостатньоїкількостіфолієвоїкислоти йвітаміну У12, котрієкофакторамиреакційтрансметилювання,організм непотребуєобов'язковогонадходженняхоліну ізїжею. Алі, у зв'язку ізобмеженоюздатністю нашогоорганізму до синтезуметильних груп, вбагатьохвипадках така потребавиникає.Активації синтезухоліну ворганізмісприяєвведення ізїжеюіншихдонорівметильних груп,наприклад,метіоніну,якого багато вбілкахм'ясних тамолочнихпродуктів.

Призвичайномухарчуванні немаєпідставприпус катай, що улюдиниможевиникнутипервиннахолінованедостатність. Алі вонможевиникнути принестачі вїжібілків. Цепопереження длявегетаріанців!Білкованедостатністьможе бути не лишеекзогенної приро ді,пов'язаною ізобмеженимнадходженнямбілка ізїжею, але й йендогенногопоходження, коли черезбудь-якіпатологічніпроцеси ворганізміпорушуєтьсявсмоктування тазасвоєннябілка.Експериментально доведено, що принедостачіхоліну ворганізмівиникаєпорушенняструк тур йфункціїнирок тажироваінфільтраціяпечінки (>жировепереродженняпечінки),патоморфологічнакар тваньякоїподібна до жировогогепатозу влюдини.

>Потребадорослоїлюдини ухолініскладає 0,5 — 1,5 р надобу.Звичайнийхарчовийраціонзабезпечуєнадходженнящоденно від 1,5 до запланованих 4 рхоліну.Основначастинахолінунадходить ворганізмлюдини ізїжею, але йчастина йогощесинтезується ворганізмі зетаноламіну йметіоніну.Холін широко трояндповсюджений втваринних йрослинних продуктах, осібливо його багато вяєчномужовтку,мозку,печінці,м'ясівеликоїрогатоїхудоби,нирках тасерцевомум'язі,сирі тапомідорах,зародкахзлаків,капусті,шпинаті.

Ухарчових продуктахрослинного йтваринногопоходженняхолінзнаходиться (в мг/%):

>яєчнийжовток – 800 -1700 мг/%,

>печінка – 350 – 650 мг/%,

>зародкипшениці - 400 мг/%,

>нирки – 300 мг/%,

>соєва борошно – 250 – 300 мг/%,

> горох – 260 мг/%,

>м'ясоптиці – 299 мг/%,

>риба – 85 мг/%,

>м'ясо – 70 – 85 мг/%,

>зернові культури (овес,пшениця,ячмінь) – 140 мг/%,

> рис – 75 - 78 мг/%,

>кукурудза – 70 мг/%,

> молоко – 15 мг/%.

>Холін частийковосинтезуєтьсямікрофлорою кишечникалюдини (>знаходиться як увільномустані, то й увиглядіефірів).Більшевсьоговільногохолінузнаходиться ужовчі – до 550 мг у 100 мл. Уплазмікровідорослоїлюдиниконцентраціявільногохолінускладає всередньому 0,44 мг у 100 мл.

Уфармакологіїхолінє одним зосновних поставшиників такзванихліпотропнихречовин, котрі попереджають чизменшуютьжировуінфільтраціюпечінки.Препаратихолінувикористовуються прилікуваннізахворюваньпечінки таінтоксикаціях:хворобіБоткіна, гепатитах,цирозіпечінки (>головним чином, наранніхстадіях),гіпотиреозі,цистинурії,атеросклерозі,хронічномуалкоголізмі. Умедицинівикористовуєтьсяхолін хлорид,якийодержуютьсинтетичним шляхом.

При не статкухоліну утваринуражаютьсянирки,порушуєтьсялактація, удеякихвипадкахрозвиваєтьсяпараліч (схоже, щоцепов’язано ізучастюацетилхоліну упередачінервовихімпульсів).Хронічнанедостатністьхоліну Веде доанемії тагіпопротенемії.

 Узвичайнихумовах життя практично невідміченівипадки анігіпо- анігіпервітамінозувітаміну У4.


7.ПАНГАМОВА КИСЛОТА

>Вітамін У15 широкорозповсюджена утваринному йрослинному світі, за щоїй далиназву ">пангамова" (пан—>всюди, гамір—>насіння).Ніякоїспецифічноїбіохімічноїфункції длянеї незнайдено. Завдякинаявності двохрухливихметильних группангамова кислотаєактивнимїхнім донором утканинах.

>Пангамова кислота буввпершевиділена із ядерабрикосовихкісточок.Пізнішеїївиділили зіншихрослинних татвариннихоб’єктів. У 1953 р.речовині, Яка буввиділена зпечінки, далиназвувітамін У 15. яквиявилось, захімічним складом, вонподібна допангамовоїкислоти.Кребс йспівавтори у 1955 р.розшифрували складпангамовоїкислоти йздійснилиїї синтез.Булиотриманітакожаналогічні забудовоюсполуки, але й ізбільшою, ніж

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація