Реферати українською » Химия » Властивості й отримання ксантогенатов целюлози


Реферат Властивості й отримання ксантогенатов целюлози

Страница 1 из 5 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО СПІЛЬНОГО І ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

СИБИРСКИЙ

ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра ЦБП і ХВ


Курсовое проектування


Тема: “Властивості й отримання

ксантогенатов целюлози”


Розробив: студент ЗХТФ

спец. 250604 Биндарович О.В.

зач. книжка № 826006

Керівник: _____________

____________________________


р. Красноярськ 1998 р.


Вве де ние 2

Строе ние мак ро мо ле ку лы цілий лю ло зы 5

1. По лу чого ние ксан то ге на тов цілий лю ло зы 10

1.1 Ус ло вия по лу чого ния ксан то ге на тов цілий лю ло зы. 10

1.2 Про ра зо ва ние хи ми чого ско го зі еди не ния. 20

1.3 Сте пень эте ри фі ка ции. 21

2. Властивості ксантогенатов целюлози. 25

Список використаних джерел: 32
Вве де ние

Цел лю ло за яв ля ет ся ве ще ст вом, ши ро до рас про стра нен ным в рас ти тель ном ми ре. Вона вхо дит в зі ставши як од але років них рас ті ний, і мно го років них, в ча ст але сти – в зі ставши дре вагу ных по рід.

У прос про вус ло ві ях і ме ха низ ме біо хи ми чого ско го сін ті за цілий лю ло зы – одне із наи бо лее слож ных і ін ті рес ных в хи мии цілий лю ло зы.

Роль цілий лю ло зы, ос новий але го кому по нен та кле точ іншої стін кі выс ших рас ті ний, иг раю ще го роль ме ха ні чого ско го кар ка са, за середовищ ст вен але свя за на з осо бен але стя ми хи ми чого ско го ладі ния мак ро мо ле ку лы і ха рак ті ром над мо ле ку ляр іншої струк ту ры. Як про ра зо ва ние мак ро мо ле кул цілий лю ло зы, і фор ми ро ва ние над мо ле ку ляр іншої струк ту ры про ис хо дит в про цес се біо хи ми чого ско го сін ті за, по це му про бле мало ис сле до ва ния про ра зо ва ния цілий лю ло зы в при ро де име ет два ас пік та – соб ст вен але біо хи ми чого ський, вклю чаю щий у прос про ха рак ті ре ис хід ных реа гі рую щих зі еди не ний, кі не ти ке і ме ха низ ме сін ті за мак ро мо ле кул, і струк тур но-хи ми чого ський ме ха низм про ра зо ва ния елі мін тов над мо ле ку ляр іншої струк ту ры і фор ми ро ва ния слож іншої струк ту ры по чи са ха ри і як по чи ме ра.

Віз мож ность ра цио наль але го ис поля зо ва ния цілий лю ло зы раз лич ных від рас лях на рід але го хо зяй ст ва для по лу чого ния мало ті риа вилов про ла даю щих тре буе ми ми свій ст ва ми, за середовищ ст вен але за ві сит від ви яс не ния ос новий ных у про сов ладі ния цілий лю ло зы і зажадав від під роб але го изу чого ния властивостей цілий лю лоз ных мало ті риа вилов. Це від але сит ся у перекл вую оче редь до тих від рас лям про мыш льон але сти, до то рые ос але ва ны на хи ми чого ской пе ре ра ботів ке цілий лю ло зы (при го тов ле ние ла ков, пле нок, пла сти чого ских мас, ис шмат ст вен але го у лок на, без дим але го по ро ха тощо. буд.), а також щодо протікав стиль іншої і бу маж іншої про мыш льон але сти. Якщо ные перед ставши ле ния про ладі нии цілий лю ло зы при у дят до раз ным ви у дам про оп ти маль ных вус ло ві ях про ве де ния про цес сов її хи ми чого ской пе ре ра ботів кі і ме то дах, до то рые нуж але за ме нять для з ме не ния в ж гавкіт мом на прав ле нии фі зи ко-хи ми чого ских і ме ха ні чого ских властивостей по лу чаї мых про дук тов. По це му, ес ті ст вен але, у про сам ладі ния цілий лю ло зы по свя зара лисій і з свя зара ют ся мно го чис льон ные ис сле до ва ния.

З вре мін ная тео рия ладі ния цілий лю ло зы долж на від ве тить на сле дую щие ос новий ные у про сы:

1. Строе ние мак ро мо ле кул цілий лю ло зы: хи ми чого ское ладі ние елі мін тар але го зве на і мак ро мо ле ку лы на брухт; кін фор мало ция мак ро мо ле ку лы і його звень ївши.

  1. Мо ле ку ляр ная мас са цілий лю ло зы і його по чи дис перс ность.

  2. Струк ту ра цілий лю ло зы: рав але вагу ное фа зо витті зі стоячи ние цілий лю ло зы (аморф ное чи крі чи став чого ское); ти пы свя зей ме ж ду мак ро мо ле ку ла ми; над мо ле ку ляр ная струк ту ра; струк тур ная не од але рід ность цілий лю ло зы; струк тур ные мо ді фі ка ции цілий лю ло зы.

Толь до по сле ви яс не ния ука зан ных у про сов мо гут бути сфор му чи ро ва ны дос та точ але обос але ван ные перед ставши ле ния про ладі нии цілий лю ло зы.

Строе ние мак ро мо ле ку лы цілий лю ло зы

Мно гие дано ные про хи ми чого ском ладі нии мак ро мо ле кул цілий лю ло зы і осо бен та про ладі нии елі мін тар ных звень ївши, з до то рых зі сто ит мак ро мо ле ку ла, яв ля ют ся в на стоячи щее вре мя біс суперечка ны ми. Їх мож але фор му чи ро вать сле дму щим про ра зом.

  1. Елі мін тар ным зве ном мак ро мо ле ку лы цілий лю ло зы яв ля ет ся а гід ро-D-глю до за. Це до ка зы ва ет ся мно го чис льон ны ми ра бо та ми [1,4] по ис сле до ва нию про дук тов підлогу але го гід ро через цілий лю ло зы. При підлогу ном гід ро чи зе цілий лю ло зы ви де ле на D-глю до за з ви хо будинок до 96 – 98% від тео ре ти чого ско го.

  2. Елі мін тар ное зве але у мак ро мо ле ку ле цілий лю ло зы зі дер жит три сво бод ные гід ро ксиль ные груп пы. Це до ка зы ва ет ся тим, що при лю бых ре ак ці ях эте ри фі ка ции цілий лю ло зы уда ет ся по лу чить в ка чого ст ве про дук тов підлогу іншої эте ри фі ка ции толь до трьох за ме щен ные эфи ры цілий лю ло зы. Із трьох гід ро ксиль ных груп пы елі мін тар але го зве на од на груп па яв ля ет ся перекл вич іншої і ще дві вто рич ны ми. Ці груп пы зна чи тель але якщо чи ча ют ся по ре ак ці він іншої шпп соб але сти.

  3. Гід ро ксиль ные груп пы в елі мін тар ном зве не мак ро мо ле ку лы на хо дят ся у 2-го, 3-го і 6-го ато мов уг ле ро так. Це до ка за але іден ти фі ка ці їй ос новий але го про дук та, по лу чен але го при гід ро чи зе три ме тил цілий лю ло зы, як 2,3,6-три-О-ме тил-D-глю до зы, а як і ря будинок дру гих ме то дов. З це го сле ду ет, що глю кіз ные ос тат кі долж ны бути свя за ны чи бо 1®4-гли до зид ны ми (у тому слу чаї елі мін тар ное зве але хо дит ся в пі ра ноз іншої фор ме), чи бо 1®5-гли до зид ны ми свя зя ми (при виженіть ра ноз іншої фор ме елі мін тар але го зве на).

На ря ду з 2,3,6-три-О-ме тил-D-глю до зой, при гід ро чи зе три ме тил цілий лю ло зы про ра зу ет ся не біль шое до чи чого ст у (0,05–0,2%) 2,3,4,6-тeтpa-О-ме тил-D-глю до зы з допомогою кін це вых елі мін тар ных звень ївши мак ро мо ле кул. Це, а як і дано ные дру гих ме то дов (на при заходів, пе рио дат але го окис ле ния) ука зы ва ют на від сут ст вие раз ветв ле ний в мак ро мо ле ку ляр іншої це пі цілий лю ло зы.

4. Ос тат кі D-глю до зы в мо ле ку ле цілий лю ло зы име ют пі ра ноз ную фор му. Срав ні тель ная вус тієї чи вость цілий лю ло зы до кі слот але му гід ро чи зу ис клю ча ет віз мож ность су ще ст у ва ния звень ївши в виженіть ра ноз іншої фор ме, по як ку виженіть ра але зи ды через ви чай але з вус тієї чи ви до дей ст вию кі слот.

5. Елі мін тар ные зве нья мак ро мо ле ку лы цілий лю ло зы – а гід ро-D-глю до пі ра але за – зі еди не ны ме ж ду зі бій b- гли до зид іншої свя зью. Це до ка зы ва ет ся тим, що про дук тому годину тич але го гід ро через цілий лю ло зы яв ля ет ся цілий ло біо за [4-О(b-D-глю до пі ра але зил)-D-глю до за], зі дер жа щая два ос тат ка глю до зы, зі еди нен ные b-гли до зид іншої свя зью.

Та кім про ра зом, ладі ние цілий лю ло зы мо жет бути перед ставши ле але фор му лой:

Формула целюлози:

Рис. 1

Спра вед чи вость цієї фор му лы під твер жда ет ся дано ны ми годину тич але го кі слот але го і фер мін та тив але го гід ро через, аце чи то через, пе рио дат але го окис ле ния, ІК - спек тро ско пии і з ля ри позначок вдз. Точ ность ме то дов, дос тиг ну несучи в на стоячи щее вре мя, по зво ля ет счи тать, що дру гие ти пы свя зей в мо ле ку ле цілий лю ло зы встре ча ют ся не ча ще, ніж од на на 1000 мо але са ха рид ных ос тат ков.

Ре гу ляр ность ладі ния по чи заходів іншої це пі і стро го оп ре де льон ная кін фі гу ра ция асим позначок

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація