Реферати українською » Химия » Дільниця функціонального покриття індієм


Реферат Дільниця функціонального покриття індієм

= hе + hб, (2.7)

де: hе -висотарівняелектроліту, мм;

hб -відстань відповерхніелектроліту до бортуванни, мм.

hе = h1 + h2 + h3, (2.8)

де: h1 -відстань від днаванни донижнього краюпідвіски, мм;

h2 -висотапідвіски безпідвісногогака,мм;

h3 -відстань відверхнього краюпідвіски доповерхніелектроліту, мм.

hе = 150 +600 + 100 = 850 мм

H = 850 + 100 = 950 мм

>Приймаємовисотуванни 1000 мм.

Таким чиномприймаєморозміри ванн:

>Електрохімічних ванн: 800 x 710 x 1000 мм

>Хімічних ванн: 800 x 500 x 1000 мм

>Робочийобсяг ваннвизначаємо заформулою:

V = L W hе (2.9)

де: L, W, hевідповіднодовжина, ширинаванної тависотарівняелектроліту, м

>Тоді:

V>ех =8 7.1 8,5 = 483 дм3

Vx = 8 5 8,5 = 340 дм3.

>Щільністьзавантаження ваннелектрохімічноїобробки:

U =483 /16.5 2 = 14.6 дм3/дм2.

>Технічні характеристики ваннгальванічноїлінії:

>Таблиця 3.1 -Технічні характеристики ваннгальванічноїлінії.

>Найменування ванн >Розміри, мм >Кількість

>Робочийоб’єм, дм3

>Примітки
>Знежиренняелектрохімічне >800х710х1000 1 485

>Нагрів,вентиляція, ваннафутерована,теплоізоляциія,

>стінки 4 мм

>Травлення >800х500х1000 1 340 >Вентиляція, ваннафутерована,стінка 4 мм
>Індіювання >800х710х1000 2 485 >Вентиляція,ваннифутеровані,стінка 4 мм
>Уловлювання >800х500х1000 1 340 >Ваннифутеровані,стінка 4 мм
>Промивка холодна >800х500х1000 1 340 Ваннафутерована,стінка 4 мм
>Промивка тепла >800х500х1000 1 340 >Нагрів,теплоізоляція, ваннафутерована,вентиляція,стінка 4 мм

4.РОЗРАХУНОКВИТРАТМАТЕРІАЛІВ

4.1Розрахуноквитратхімікатів таматеріалів на запусклінії

Длявведення в роботугальванічноїлініїнеобхідно провестирозрахункикількостіхімікатів й води дляприготуванняелектролітів,анодів для ваннелектрохімічноїобробки,тканини длявиготовленняаноднихчохлів.Одночасновизначаютьрозмірианодів та їхньогоробочуплощу.

>Розрахункивиконують наЕОМ запрограмою,написаною на «>BASIC». У формулах длярозрахунківусізмінніпоказані символами,записаними впрограмах дляобчислення наЕОМ.

>Основнівихіднідані, щовводяться вЕОМ операторомDATA,необхіднопідготовити увиглядітабл.3.1.

>Таблиця 4.1 –Вихідніданні

>операції

Про'>ємел-ту, дм3

>Густинаел-ту,г/дм3

>Концентраціяхімікатів,г/дм3

>NaOН

>Na3>PO4

>Na2>SiO3

>ЗнежирювачДВ-301 >НCl
>1.Електро-хімічнезнежирення 485 1,08 30 10 20 1,5 0
>2.Травлення 340 1,1 0 0 0 0 220
>3.Індіювання 485 1,32 0 0 0 0 0
>1.Електро-хімічнезнежирення 485 1,08 0 0 0 0 0
>2.Травлення 340 1,1 6 0 0 0 0
>3.Індіювання 485 1,32 0 25 300 35 40

Дляпроведеннярозрахунківвикористовуютьсяданні, що булиодержані впопередніхрозділах, до тогочислі:

>розміри ванн (>довжина L,висотаH1), дм;

>кількістьрізнихопераційелектрохімічноїобробкиN1;

>кількістьоперацій, девикористовуютьсяхімікати М ;

>кількістьнайменуваньхімікатів T, щовикористовуються влінії.

Длякожноїелектрохімічноїопераціїнеобхідновизначитиматеріалдопоміжногоелектроду (анода чи катода),розмірицихелектродів (>товщину H2, ширинуL1відповідно доіснуючихстандартів, дм), атакожгустинуматеріалуцихелектродів F,кг/дм3;

>Якщо натехнологічнійопераціївикористовуєтьсядекілька ванн, тонеобхідно втабл.3.1записатизагальнийоб’ємелектроліту.

>Масухімікатів дляприготуваннярозчину ваннвизначають заформулою:

,

де Зі –концентраціяхімікату,г/дм3;

Адо –об’ємелектроліту вванні, дм4.

>Данні ізтабл.3.1вводяться впрограму операторомDATA із номером

рядка,вказаного вкоментарі донеї.Іншівихідніданівводяться назапитЕОМ операторомINPUT впроцесівиконанняпрограми.

>Кількість анодногоматеріалу накожнуелектрохімічнуопераціюрозраховуємо заформулою, кг:

,

деN2 –кількість штанг наоднійванні;

>N4 –кількість ванн натехнологічнійоперації;

>N5 –кількістьанодів наоднійштанзі.

>Кількістьанодів наоднійштанзівизначають заформулою:


йокругляють доцілого.L1 – ширина одного анода, дм.

>Коефіцієнт 0,6 –часткадовжини анода віддовжиниванни.

>ОдночаснодоцільновизначитиробочуповерхнюанодівAS (дм2) вгальванічнійванні,необхідну длянаступнихрозрахунків, заформулою:

>Коефіцієнт 2,6враховуєчасткупротилежної від катодаробочоїповерхні двоханодів, котріприлягають достінокванни. Уразівикористанняовальниханодівкоефіцієнтберетьсярівним 4.Коефіцієнт 0,9 –частказануреноїчастини анода в ванну.Коефіцієнт 0,8 –часткависоти анода відвисотиванни.

>Загальнакількість води наприготуваннярозчиніврозраховується, м3:

,

де – сумаконцентраційхімікатів воднійванні,г/дм 3;

G>k –густинарозчинів, р.дм –3.

>Деякіелектрохімічніпроцесивимагаютьобов’язковоговикористанняаноднихчохлів,виготовлених ізхлоринової,пропіленової чибавовняноїтканин.Витратитканини длявиготовленнячохлів покожнійопераціїрозраховують заформулою, м2:

>Всірозрахункивиконані наЕОМ йдодаютьсянижче.


4.2Розрахуноквитратхімікатів таматеріалів навиконаннярічноїпрограми

Привиконаннірічноїпрограмигальванічним цехом (>дільницею)хімікати,аноди таіншіматеріаливитрачаються нарізніпотреби.Часткакожної із нихврахована в нормахвитрат наодиницюповерхні деталей, а анодногоматеріалутакож й наодиницютовщинипокриття.Розрахункивиконуються наЕОМ. Для цогоосновнівихіднідані порозробленомупроцесу (>табл.2.1)необхіднозвести увигляді табл. 4.2.

Дляпроведеннярозрахунківнеобхіднінаступніданні:

>річнапрограма Р, м2;

нормавитратрозчинів длякожноїоперації, котразалежить відскладності деталей й способуобробки деталей Адо;

>кількістьоперацій М йхімікатів Т;

нормавиносуелектролітухромуванняпідвіскоюPD;

>кількістьрізнихопераційелектрохімічноїобробки >Н1;

>товщинапокриттяпорівн для шкірногопроцесу D (дляванниелектрохімічногознежиреннянеобхідно запровадити D =1),мкм;

>нормивитратрозчинних танерозчинниханодів МУ;

>кількість ванн накожнійопераціїN3;

>довжина L йвисота ваннH1, м;

числоанодних штанг уванніN4;

числоанодів наштанзіN5;

ширинаанодівL5, м;

>Таблиця 4.2 –Вихідніданні

>операції

Нормавитратирозчинів

дм32

>Концентраціяхімікатів,г/дм3

>NaOН

>Na3>PO4

>Na2>SiO3

>ЗнежирювачДВ-301 >НCl
>1.Електрохімічнезнежирення 0,48 30 10 20 1,5 0
>2.Травлення 0,68 0 0 0 0 220
>3.Індіювання 0,115 0 0 0 0 0
>1.Електрохімічнезнежирення 0,48 0 0 0 0 0
>2.Травлення 0,68 6 0 0 0 0
>3.Індіювання 0,115 0 25 300 35 40

>Дані ізтабл.4.2вводяться впрограму операторомDATA із номером рядка,вказаного вкоментарі допрограми.Іншівихідніданівводяться впрограму операторомINPUT назапитЕОМ впроцесівиконанняобчислення.

>Витратихімікатів P.Sі навиконаннярічноїпрограми >розраховують заформулою, кг:

,

де Адо – нормавитратиелектроліту, дм32;

Зй –концентраціяхімікату велектроліті.

>Річнівитратирозчинних чинерозчинниханодів накожнуоперацію, кг:

Увипадкунерозчинниханодівтовщинапокриття Dумовноприймаєтьсярівною 1.

>Річнівитратитканини навиготовленняаноднихчохлів длякожноїоперації, де смердотівикористовуються, м2

>Всірозрахункивиконані наЕОМ йдодаютьсянижче.


4.3Розрахункивитрат води напромивніоперації

>Економічні таекологічніпроблемивимагаютьраціональноговикористанняводнихресурсів, атакожуваги доякіснихпоказниківпродукції.Використання втехнологіїпромивки ваннуловлювання,протитечійнихкаскадних ванн, ваннструминної таструминно-проточноїпромивки, їхнікомбінаційзначнозменшуєвитрати води натехнологічніпотреби. Припобудові компонуваннягальванічноїлінії всецетребавраховувати.

>Остаточновідповідь на запитання про типваннипромивки (простапроточна чикаскадна)можедатирозрахуноквитрат води.

Покожнійтехнологічнійванні, демістятьсяхімічніреагенти,необхідновирішити, заяким компонентомслідоцінюватиякістьпромивання деталей, атакож передякоюоперацієюцевиконується.

>Розрахуноквитрат води навідмивання ізповерхнідеталіпроводять того компоненту, дляякогокритерійпромивки Доєнайбільшим йдорівнює:

До = З>oдо,

де Зпро й Здо >концентрація компонентавідповідно восновнійванні йкінцева уванніпромивки.

Уразіпотребинеобхіднозробитиперерахунокконцентрації кислот насоляну, алужнихкомпонентів – нагідроксиднатрію.

>Такожнеобхідновраховувати ті, щоконцентраціяхімічнихречовини записана в складахрозчинівпродажноїякості йдеякі із нихвикористовуються не із 100-%вмістом основного компоненту.Наприклад,хлоридна йазотнакислоти, асолімістятькристалічну воду.

>Слідпам’ятати, щокритерійпромивки дляванниуловлюваннятребабратирівним 5 – 7.Державним стандартом 9.305-84 рекомендованокоефіцієнт 0,4,тобтокритерійпромивки винен бути 2,5. Цеозначає, щоконцентраціяхімікату вванніуловлювання в 2,5 рази меншеконцентрації восновнійванні. Алідосягти такогозначення практичнонеможливо й тому вгальванічнихвиробництвахєвропейськихкраїнкористуютьсякритеріємпромивки уванніуловлюваннярівним 5 – 7.Якщовикористовуєтьсякомбінація окремих ваннгарячої іхолодноїпромивок,рекомендуєтьсябрати для ниходнаковікритеріїпромивки, щодорівнюютькореню квадратному іззагальногокритеріюпромивки, акінцеваконцентрація (послематематичнихперетворень) впершійванні йпочаткова вдругійванні будутьдорівнюватикореню квадратному іздобутку Зпро й Здо,тобто

З1 = З2 =.

Длявиконаннярозрахунків наЕОМтребапопередньоскластитабл.3.3, дезазначитинайменування ваннпромивок,робочийоб’єм води у яких,початкову такінцевуконцентрації основного компонент, атакожзначеннякоефіцієнта,якийвраховуєспосібпромивки деталей: 1,0 – призвичайнійпроточнійпромивці; 0,7 – вразівикористанняструминноїпромивки; 0,5 – привикористаннікомбінованоїструминно-проточноїпромивки.

>Необхідність вкаскаднійванні якщовизначено лише врезультатіпроведеннярозрахунку. Томурозрахунокпочинається заумови, що накожнійпромивнійопераціївикористовується однапроточна ванна.

Дляпроведеннярозрахунківнеобхіднотакожвизначити:

>годиннупродуктивністьлінії приобробці деталей напідвісках F чи в барабанахF1, м2/рік;

>нормивиносуелектролітупідвіскою G чи барабаномG1, дм32;

>кількість ваннпромивок,занесених дотаблиці;

>ефективнийрічний фонд роботиустаткування.


>Таблиця 4.3 -Вихідніданні.

>Промивання

>Робочийоб’єм води, дм3

>Концентрація основногохімікату,г/дм3

>Коефіцієнтпромивки

>початкова Зпро

>кінцеваСк
>Гаряча 340 64.4 2,54 1
>Холодна 340 2,54 0,1 1
>Холодна 340 200 0,05 1
>Уловлювання 340 12.97 0.26 1
>Холодна 340 0.26 0,005 1
>Холодна 340 0.05

2,24.10-3

1
>Тепла 340

2.24.10-3

0,001 1

>Дані ізтабл.4.3вводять упрограму операторомDATA із номером рядка, зазначеного впрограмі.Іншіданізадають зазапитом оператораINPUT привиконанніпрограми.

Прирозрахункувитрат водивикористовують формулу дляпростоїпроточноїванни, дм3

,

де До –критерійпромивки, щодорівнює Зпродо.

>Одержану величинупорівнюють ізоб’ємомванни й,якщо вонабільша,приймаютьрішенняпоставитидвоступеневукаскадну ванну.Витрати води в цьомувипадкуперераховують заформулою:

.

>Якщо й в цьомувипадкувитрати води будуть понад заоб’ємванни, тодірозрахунокпроводимо заформулою длятриступеневоїпромивки:

.


>Одержану величинупомножують накоефіцієнт 1,5,якимвраховуєтьсяможливепадіннятиску води уводопровідніймережі. 3урахуваннямвитрат води наприготуваннярозчинів,випаровування,корегування,промивкуустаткуваннязагальнівитрати води напромивніопераціїслідзбільшитище в 1,15 рази.

>Якщопогодиннівитратипромивної води напевнійопераціїпромивкименші 50 дм3/рік привідсутностіавтоматизованогоуправлінняподачею води, тодіцівитратиприймаютьрівними 50 дм3/рік.

>Післяобчисленьвитрат води покожнійпромивцірозраховуємовитрати водигальванічноюлінією протягом року, дм3

>Р1 =

Навиконаннярічноїпрограми:

Р =Р1 . Тгол. 1.5 . 1.15 / 1000,

де Тгол –дійснийрічний фондробочого години.

>Всірозрахункивиконані наЕОМ йдодаютьсянижче.

4.4Розрахункивитрателектроенергії наелектрохімічніпроцеси тавибірджерелструму

 

Силаструму на ваннахелектрохімічноїобробкизалежить відповерхні деталей напідвісціS1,неізольованоїчастиниповерхнісамоїпідвіски й відгустиниструму йвизначається зарівнянням

I = K1 .S1 . >JK,

де K1 -коефіцієнт,якийвраховуєнеізольовануповерхнюпідвіски чиповерхнюконтактів приобробці деталей вбарабані (K1 = 1,02 –1,06).

>Густинаструму наанодахзалежить відробочоїповерхніанодівS2 йскладає:

>JA =I/S2 = K1 . >S1 . >JK/S2.

>Напруга на ваннахелектрохімічноїобробки деталейскладається ізпадіннянапруги припроходженніструму черезелектроліт Е1,різниціпотенціалів анода й катодаЕ2,падіннянапруги в контактахЕ3,шинопроводіЕ4.

Дляпроведеннярозрахунківданінеобхідновзяти ізпопередніхрозрахунків йдовідковихматеріалів:

>густинуструму накатодіJK,А/дм2;

>поверхню деталей уванніS1, дм2;

>поверхнюанодів уванніS2, дм2;

>питомийелектроопірелектролітуRO,Ом.див;

>міжелектроднувідстань (>міжпідвіскою й анодом) L, див;

>коефіцієнтгазонаповнення A;

>потенціал анодаЕА й катода ЄК, У;

>коефіцієнт,якийвраховуєробочу (>неізольовану)поверхнюпідвіски.

>Зазначеніданівводять впрограму впроцесірішення зазапитом оператораINPUТ.

>Падіннянапруги велектролітірозраховують заформулою:

>E1= (>1+А),>Jпорівн, >RO .L,

деJпорівн –середнягустинаструму, котрадорівнює

>J>cp = =

>Падіннянапруги наелектродах якрізницюпотенціалів анода й катодадорівнює:

>Падіннянапруги в контактахскладає:

>Падіннянапруги вшинопроводіскладає:

>Повнанапруга наванні приобробці деталей напідвіскахскладає:

>Витратиелектроенергіїелектролізними ваннимизалежать відкількостізавантажень N зарік,поверхні деталей наоднійпідвісціS1,густиниструмуJK,напруги наванні Є, годиниобробки деталей Т (рік),коефіцієнтукорисної діїджереластруму,який длябільшостіджерелскладає 0,82.

>Розрахунокведуть заформулою:

, кВт . рік

>окремо длякожноїелектрохімічноїоперації.

Доіншихспоживачівелектричноїенергіївідносяться:

>сушильна камера ізелектронагрівачем й вентилятором,електродвигунзагальноївитяжноївентиляції.

>Витратиелектроенергіїсушильноюкамерою:


>QC = N. (Nнс + N>вс/ККД) . Тз .

>Витратиелектроенергіїдвигуномзагальноївентиляції:

>QB = N>зв. Т /ККД,,

де Т -ефективний фонд роботиустаткування,

>Витратиелектроенергії всімаспоживачамискладаємо йвизначаємоїївитрати на 1 м2поверхні деталей.

>Qл =Qй =Qв +QС +QВ кВт. рік;

>Qзв =Qл,/ Fр кВт. >год/м2.

>Ванниелектрохімічноїобробкиповинні бутиоснащенііндивідуальнимиджереламипостійногоструму. Для їхнівиборунеобхіднокористуватисьзначеннямрозрахованоїнапруги ймаксимальноювеличиноюструму І>max наванні, для чоговраховуютьможливівідхиленняповерхніоброблюваних деталей вбільший біккоефіцієнтом До2,якийберутьрівним 1,15 – 1,2. Тому І>max = До2. І

>Всірозрахункивиконані наЕОМ йдодаютьсянижче.

>Післявиборуджерелпостійногострумуодержанірезультатизведені втаблицю 4.4.

>Таблиця 4.4 –Джерелапостійногострумугальванічноїдільниці

>Ванни

(>операція)

>Напруга наванні, У

Силаструму , А

Типвипрямляча >Номінальнанапруга >Номінальнийструм >Кількістьвипрямл.
>Електрохімічнезнежирення 4.327703 100.98

>ТЕ1 -400/12Т

12 400 1
>Індіювання 1.286322 28.611 >ТЕ1 –400/12Т 12 400 1

 


4.5Розрахунокпристроїв длянагріванняелектролітів йвитратенергоносіїв

>Значнакількість ваннгальванічного цеху працює при високих температурах. Длянагрівуелектроліту доробочоїтемпературинайчастішевикористовуютьводяну пару,нагрівальнимпристроєм служитиметалевийзмійовик.

Длявизначеннярозмірівзмійовика йнеобхідноїкількості парітребаврахувати з статтеювитрат та приходу тепла,необхідноскластирівняння теплового балансу длярозігрівуванни таїїробочого стану.

Передпроведеннямрозрахунківслідвизначити напідставіпопередніхрозрахунків йдовідковихматеріалів:

котріваннинеобхіднонагрівати й їхньогокількість наданійоперації;

чимає ваннафутеровку,теплоізоляцію;

>довжину L, ширину B,висоту Hванни;

>робочу температуруванни Т, проЗ;

>теплоємністьелектролітуCR,Дж/кг.град;

>об’ємелектроліту V, дм3, йогогустинуGR,кг/дм3;

>теплоємністьматеріалу корпусуванни СК (>Дж/кг.град) та йогогустинуGV (>кг/дм3 );

>товщинустінокванни D, мм;

>масу деталей одногозавантаженняванни ізпідвіскою М1 та їхньоготеплоємність CD;

>діаметр сурмизмійовикаD1, мм;

силуструму I йнагрівнунапругу наванні E ізрозрахунківнапруги наванні.

>Якщогальванічна ванна працює ізпідвищеноюнагрівноюнапругою та великою силоюструму,можевиникнути потреба вїїохолодженні впроцесі роботи. Для цоготреба знаті, ізякоютемпературою якщоподаватисяохолоджуюча вода взмійовик йвиходити ізнього.Рекомендується температураохолоджувальної води навиході на 10 – 15 проЗнижчетемпературиванни.

>Данні, щовводяться вкомп’ютер операторомDATA,необхіднопідготувати увиглядітаблиці 3.5.

>Всііншінеобхідніпараметривводяться впрограму позапитукомп’ютера операторомINPUT впроцесівиконаннярозрахунків.

>Таблиця 4.5 -Вихідніданні.

>Найменування ванн >Теплоємністьрозчину,Дж/кг.К

>Густинарозчинукг/см3

Температураванни,проЗ

>Ширина

>ванн,дм

>Електрохімічнезнежирення 3885 1,08 60 7,1
>Промивкагаряча 4190 1,0 60 5
>Промивка тепла 4190 1,0 60 5

>Кількість тепла нарозігрівванни

,

деQ1 - тепло нарозігрів корпусуванни ірозчину,кДж

;

>Q2 - тепло накомпенсаціювитрат донавколишньогосередовища черезстінки таповерхнюрозчинуванни,кДж;

,

деKS –коефіцієнттеплопередачі ізурахуваннямнаявностітеплоізоляції та футерівки.

>Кількість тепла дляпідтриманняробочоїтемператури,кДж


>Q3 = CD . M1 . 60 . (T –20)/R,

,кДж,

деQ3 - тепло длярозігрівупідвіски із деталями;

>Q4 –джоулево тепло;

R –прийнятий темп роботилінії, рік.

>Кількість парі длярозігрівуванни, кг

,

де 2122дж/кг -кількість тепла, щовіддаєтьсяпарою припереході доконденсату ізтемпературою 130 проЗ.

>Витрати парі на роботуванни,кг:

.

>Поверхнюзмійовикавизначають за теплом длярозігрівуванни,м2

,

де До -коефіцієнттеплопередачі відзмійовика дорозчину,орієнтовно йогозначення можнаприйняти 950Дж/м2. град.сік;

>TS –середня температура

>Довжина сурмизмійовиказалежить віддіаметраD1:

.


Длявиготовленнянагрівниківгальванічних ваннвикористовуютьстальні сурми ізумовним проходом 32, 38 мм.

При цьомудужеважливимє ті, щопочатковашвидкість паріUP не виннаперевищувати 30 м/с.

,

де 1,618 –густина парі,кг/м4.

>Якщошвидкість парі якщобільшою 30 м/с,необхіднозбільшитидіаметрзмійовика.

>Якщокількістьджоулевого теплаперевищуєвтрати його черезстінкиванни йповерхнюелектроліту, ваннунеобхідноохолоджувати. Для цоговикористовують, як правиловодопровідну чиартезіанську воду. Температураводопровідної водизалежить від пори року йколивається удесятеро – 25 проЗ. Прирозрахункахприймаємоїї температуру 20 проЗ.

Температураартезіанської води 10 – 12 проЗ й длярозрахунківприймаємоверхню між.

>Обчисленнявитрат води протягом року. наохолодженнявиконуємо заформулою

>P2 = 1,1QA/ (4,19 (>T5 –T2)),

де Т5 йT2 – температура води послеохолодження навиході й дляохолодження навходізмійовика.

>Погодиннівитрати парі длянагріву ванн чи води дляохолодженняперераховуються нарічну

>Всірозрахункивиконані наЕОМ йдодаютьсянижче.


5.ОХОРОНАПРАЦІ

5.1Загальна характеристика уміввиконаннятехнологічногопроцесу

>Охорона роботи –це системаправових,соціально-економічних,організаційно-технічних,санітарно-гігієнічних,лікувально-профілактичнихзаходів тазасобів,направлених назбереження життя,здоров’я,працездатностілюдини впроцесітрудовоїдіяльності [10].

>Технологічніпроцесихімічнихвиробництв йдослідження вхімічнихлабораторіяхнайчастішеєвибухово- йпожеженебезпечними,відбуваються за температур йтиску;речовини,якізастосовують,ісупровідніпродукти,щопопадають вробочу зону,можуть бутишкідливими йвисокотоксичними. Томунеобхіднозробитианалізнебезпечних йшкідливихвиробничихфакторів под годинуреалізаціїтехнологічногопроцесу чи под годинупроведенняекспериментальнихдосліджень,визначити йобґрунтувати заходь йулаштуваннязахистуобслуговуючого персоналу,гарантуючибезпечні йнешкідливіумови тависокупродуктивність роботи.

>Аналізнебезпечних ташкідливихвиробничихфакторів, котрієнаявними вумовахтехнологічногопроцесу,наведені втаблиці 5.1.

>Таблиця 5.1 –Перелікшкідливих танебезпечнихфакторів та їхніджерела

>Небезпечний (>шкідливий)виробничий чинник

ГОСТ 12.0.003-74* [11]

>Нормативно-технічний документ, щорегламентуєвимоги безпеки Джереловиникнення Дія чинника наорганізмлюдини >Нормативнийпоказник та йогозначення
>Високаелектричнанапруга,380В. >ПУЕ – 87 [12], ГОСТ 12.1.030-81* [13] >Випрямляч,бортовийвідсмоктувач >Термічна,біологічна,електролітична тамеханічнадія

>Постійний/переміннийструмом

>1.Пороговийощутимий 5-7мА/ 0.6-1.6мА

>2.Пороговийневідпускаючий 50-80мА/ 10-15мА

3.Фібріляційний 300мА/ >50-100мА

4.Верхня межафібріляційногоструму5А

>Запиленість ГОСТ 12.1.005-88 [14], ГОСТ 12.1.007-88 [15] >Приготуванняелектролітів табл. 4.2

ГДК вповітріробочоїзони,мг/м3 (табл. 4.2)

Шум ГОСТ 12.1.003-83* [16], ПДН 3.3.6.037-99 [17] >Бортовийвідсмоктувач,вентиляційна установка,випрямляч >Психологічна тафізіологічнадія,пошкодженняорганів слуху.Шумова зернятко

>Рівень галасу LA,дБА LA=80дБА.Рівень звуковоготиску Lр,дБ

>Вибухова тапожежнанебезпека (М2 таін.)

ГОСТ 12.1.004-91* [18], ГОСТ 12.1.044-89* [19] >Гальванічналінія >Опікиверхніх танижніхдихальнихшляхів таіншихчастинтіла,вибух Див. табл. 4.3
>Вібрація ГОСТ 12.1.012-90 [20], ПДН 3.3.6.039-99 [21] Вентилятор,бортовийвідсмоктувач,випрямляч >Постійнадіязагальної талокальноївібраціївикликаєвібраційнухворобу,діє нацентральнунервову систему

>ВіброшвидкістьV,м/свіброприскорення а, м/с2 чи їхнілогарифмічнірівні LV, La,дБ LV=92дБ

>Шкідливіречовини (HCl,NaOH,Na3>PO4 таін.)

ГОСТ 12.1.005-88 [14], ГОСТ 12.1.007-88 [15] >Гальванічналінія,розчиниелектролітів Див. табл. 4.2

ГДК вповітріробочоїзони,мг/м3 (табл. 4.2)

>Несприятливиймікроклімат (>підвищена температураповерхніобладнання таматеріалів.) ГОСТ 12.1.005-88 [14], ПДН 3.3.6.042-99 [22] >Гальванічналінія >Порушеннятерморегуляціїорганізмулюдини

>Оптимальнаприпустима температураt, проЗ,відноснавологість, %,швидкість рухуповітря V, м/с

>Токсикологічні характеристикаречовин таматеріалів, котріє впроектованомувиробництві, наведена втаблиці 5.2.


>Таблиця 5.2 – Характеристикаречовин таматеріаліввиробництва.

>Назваречовини Класнебезпеки ГОСТ 12.1.007-88 [14]

ГДК вповітріробочоїзони,мг/м3 ГОСТ 12.1.005-88 [14]

Характер діїречовини наорганізмлюдини >Першадопомога таміри безпеки
>Їдкий натр 2 0,5 >Різніхронічніпоразки,небезпекапопадання вочі.Пропікає приконтактізішкірою, послеопіківутворюютьсярубці >Ряснийструмінь водивпродовж 10хв.Примочки 5%розчином HCl.Очізакрапувати 2%розчиномновокаїну.Захисніокуляри, рукавички.
>Три-натрій-фосфат 2 1 >Викликаєзапаленняшкіри, притулокоточення,кришеннязубів.

Припотраплянні нашкірупромитихолодною водою числабкимрозчиномCuSO4.Респіратори,спецодяг.

>Соляна кислота 2 1 >Роздратовує,припікаєслизовуоболонкуверхніхдихальнихшляхів. Прироздратуваннідихальнихшляхів –свіжеповітря.Захисніокуляри, маска.
>Рідкескло 3 2 >Силікати практично невпливаютьобетоксично.Роздратовуєслизовуоболонку,спричиняєопікиочей,нашкірістовщення таз`явлення. >Протигаз маркиБКФ,респіратори типу «>Айстра», «>Пелюсток» таінш.,захисніокуляри, послероботи-теплий душ.
>Пірофосфаткалію 2 1 >Роздратовує таприпікаєшкіру Припотраплянні нашкірупромитихолодною водою.Використовувати рукавички,спецодяг.
>Хлоридамонію 4 20 >Роздратовуєслизовуоболонкудихальнихшляхів та очей.Загальнотоксичнадія.Сльозотеча,задуха. >Використовуватизахисніокуляри,протигаз КБ,КД8, У.
Вінна кислота 2 1 >Роздратовуєслизовуоболонкудихальнихшляхів. >Захисніокуляри, маска.
>Хлоридіндію 3 0.1 >Впливу нашкіру немає.ВикликаєрозладиШКТ танервовоїсистеми,болі всуглобах такістках,руйнуєзуби,серцевіболі,загальнаслабкість припотраплянні улегені. Принаявності пилку –респіратори,маски.

Характеристикапожежновибухової тапожежноїнебезпекиречовини таматеріалів, атакожкатегорія і групавибухонебезпечнихсумішей наведена втаблиці 5.3.

>Таблиця 5.3 – Характеристикапожежно-вибухової тапожежної безпекиречовин таматеріалів.

>Найменуванняречовини Характеристикапожежної тавибуховоїнебезпеки >Показникипожежної тавибуховоїнебезпеки ГОСТ 12.1.044-89* [19] >Категорія та групавибухонебезпечності ГОСТ 12.1.011-78* [23]

>t>всп, проЗ

>t>см.см проЗ

>НКМР, % про. >ВКМР, % про.

>Водень М2

РР - 510 4,09 80,0 ІІ З,Т2

>Соляна кислота приконтакті ізметаламивиділяєпожежовибухонебезпечнийводень.

>Відповідно доНАПББ.03.002-2007 [24]приміщення цеху повибуховопожежній тапожежнійнебезпецівідноситься доприміщень класу Натехнологічномупроцесівиділяється горючий газ –водень.Ступеньвогнестійкостібудовивідповідно доДБНВ.1.1-7-02 [>25]-І,ІІ.

Клас зон вприміщеннівідповідно доНПАОП 40.1-1.32-01 [26] – 2.

По ступенянебезпекиураженняелектричнимструмомприміщення цехувідповідноПУЕ

Схожі реферати:

Навігація