Реферати українською » Информатика » Візуальне програмування в Delphi


Реферат Візуальне програмування в Delphi

Вивчення методів візуального програмування в Delphi.

Завдання: Побудувати графіки функцій ; ;

Текст програми:

unit Graph;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,

StdCtrls, TeEngine, Series, ExtCtrls, TeeProcs, Chart;

type

TForm1 = class(TForm)

Edit1: TEdit;

Edit2: TEdit;

Edit3: TEdit;

Edit4: TEdit;

Edit5: TEdit;

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

Label4: TLabel;

Label5: TLabel;

Chart1: TChart;

Series1: TLineSeries;

Series2: TLineSeries;

Series3: TLineSeries;

Button1: TButton;

procedure Button1Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

VAR T0,TK,Q,W,Y1,Y2,Y3 :REAL;

i,H :real;

begin

Q:=StrToFloat(Edit1.Text);

W:=strToFloat(Edit2.Text);

H:=StrToFloat(Edit3.Text);

T0:=StrToFloat(Edit4.Text);

TK:=StrToFloat(Edit5.Text);

i:=T0;

Series1.Clear;

Series2.Clear;

Series3.Clear;

while i<=TK do

begin

Y1:=exp(-Q*i)*sin(W*i);

Y2:=-exp(-Q*i);

Y3:=exp(-Q*i);

Series1.AddXY(i,Y1,'',clTeeColor);

Series2.AddXY(i,Y2,'',clTeeColor);

Series3.AddXY(i,Y3,'',clTeeColor);

i:=i+h;

end;

end;

end.

Зовнішній вид докладання:

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Windows
  NT - OC нової генерації ! На цей час світова комп'ютерна індустрія розвивається дуже стрімко.
 • Реферат на тему: Шина INTEL ISA
  Шина INTEL ISA є паралельну шину, созданую з урахуванням шини пам'яті і ввода/вывода IBM
 • Реферат на тему: інформаційні системи
  Запровадження Концепція побудови мереж є логічним результат еволюції комп'ютерної технології.
 • Реферат на тему: Побудова місцевих мереж зв'язку
  ЗАПРОВАДЖЕННЯ Кошти електричного зв'язку забезпечують тісний контакт отрас- економіки, і
 • Реферат на тему: мультимедіа
  ПЕРЕДМОВА .............................................. Що це може звук ?

Навігація