Реферати українською » Информатика, программирование » Формування інформаційної компетентності школярів в процесі практики роботи на комп'ютері


Реферат Формування інформаційної компетентності школярів в процесі практики роботи на комп'ютері

>Царева Олена Юріївна, вчитель інформатики, і ІКТ, перша кваліфікаційна категорія, МОУСОШ № 31 р. Волгоград

Сучасний період у суспільному розвиткові характеризується новими вимогами до загальноосвітньої школі, які передбачають орієнтацію освіти як у засвоєння які навчаються певної суми знань, і в розвитку її особистість, його пізнавальних і творчих здібностей. Відповідно до Концепції модернізації російської шкільної освіти на період до 2010 року «загальноосвітньою школою повинна формувати цілісну систему універсальних знань, умінь, навичок, і навіть досвід самостійної роботи і особисту відповідальність учнів».

Однією з основних механізмів, які забезпечують модернізацію російської шкільної освіти, є інформатизація освіти, що можна розглядати, як цілеспрямовано організований процес забезпечення сфери освіти методологією, технологією та практикою створення і оптимального використання науково-педагогічних, навчально-методичних розробок, орієнтованих реалізацію можливостей інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ), що застосовуються у комфортних іздоровьесберегающих умовах.

У цьому необхідно формування в учнів основ грамотної роботи з туристичною інформацією, навичок з використання коштів ІКТ у процесі рішення пізнавальних завдань і виконання творчих завдань в пізнавальної та відповідної навчальної діяльності, орієнтованих збір, пошук, оцінку, відбір, організацію, зберігання, передачу і тиражування інформації, уявлення отриманого результату, інакше кажучи формування інформаційно-технологічної культури.

Разом про те, у численних курсах інформатики слабо відпрацьовані науково-методичні підходи до організації практичних занять із освоєння умінь обробки числової, текстовій, графічної і аудіоінформації, їхньому розвитку й удосконаленню у виконання навчальних завдань; не приділено належну увагу придбанняобучаемими навичок самостійного рішення пізнавальних завдань і виконання творчих завдань, орієнтованих здійсненняинформационно-учебной діяльності.

У своїй діяльності я використовую методичні підходи до організаціїинформационно-учебной діяльності школярів, що базуються на реалізації принципів поетапність і з практичної спрямованості у виконання навчальних завданні.

Це забезпечить:

сформованість умінь і навиків з використання коштів ІКТ у процесі опрацювання числової, текстовій, графічної і аудіоінформації;

розвиток умінні самостійного рішення пізнавальних завдань і виконання творчих завданні, що потребує коштів ІКТ.

Тому, основний організаційної формою процесу, забезпечує становлення інформаційно-технологічної культури учнів, є комбінований урок інформатики, до складу якого такі етапи:

організаційний момент;

активізацію мислення та актуалізацію раніше вивченого;

пояснення нового матеріалу чи фронтальна робота з рішенню нових завдань, складання алгоритмів тощо., супроводжувана комп'ютерної презентацією;

робота за комп'ютером;

підбиття підсумків уроку.

Формування інформаційно-технологічної культури вимагає застосування в процесі спільне коріння й специфічних методів, що з застосуванням коштів ІКТ:

словесних методів навчання (розповідь, пояснення, лекція, розмова, роботу з підручником та публіцистичною книгою);

наочних методів (спостереження, ілюстрація, демонстрація наочних посібників, презентацій);

практичних методів (усні і письмові вправи, практичні комп'ютерні роботи);

проблемного навчання; методу проектів; рольового методу та інших.

У цьому використовуються колективна, фронтальна, групова, парна й індивідуальна (зокрема диференційована по труднощі й за видами коштів ІКТ) форми роботи учнів.

При організації фронтальній роботи з освоєння нових технологічних прийомів я використовую мультимедійні комп'ютерні презентації, які мають наочністю і виразністю, які посилюють навчальний ефект з допомогою одночасного використання кількох каналів сприйняття інформаціі.

Основний упор у формуванні школярі умінь і навиківинформационно-учебной діяльності роблю на практичні методи: фронтальні лабораторні праці та індивідуальні практичні роботи.

Важлива роль формуванні навичок індивідуальної приватизації та колективної роботи з засобів ІКТ належить методу проектів.

При організації проектної діяльності особливу увагу приділяю практичної значимості одержуваного школярем результату. Оцінюючи знань, умінь і навиків школяра у сфері використання коштів ІКТ усунення акценту сіло, що учень не знає і вміє, те що, що він знає й уміє на цю тему і даному предмета; перенесення акценту з оцінки тієї на самооцінку.

Формування інформаційно-технологічної культури школярів ввозяться рамках комп'ютерного практикуму, це особливу форму організації навчальної діяльності, метою котрої є:

освоєння умінь у сфері використання коштів ІКТ, їх розвиток і вдосконалення у виконання навчальних завдань;

придбання навичок самостійного рішення пізнавальних завдань, які передбачають активне використання наявних користувальних і інструментальних умінь і навиків;

виконання творчих завдань, що потребує коштів ІКТ для реєстрації, збору, пошуку, оцінки, відбору, організації, зберігання, передачі й тиражування інформації, і навіть уявлення отриманого результату.

Комп'ютерний практикум будується на навчальних завданнях навчити і пізнавальних завданнях, відібраних відповідно до принципамимежпредметности, багатофункціональності іразноуровневости.

Відбір змістумежпредметного характеру сприяє узагальнення, синтезу знань, комплексному розкриття навчальних проблем, забезпечує перенесення знань і умінь учнів із різних предметів та його узагальнення.

Принципмежпредметности означає, що з практичних робіт за комп'ютером відбувається добір пізнавальних завдань і творчих завданні із різних предметних областей, виконання яких припускає використання знань, умінь і навиків, придбаних щодо інформатики, і ІКТ.

Суть принципу багатофункціональності у тому, що переважна більшість завдань має трохи функцій, вкладених у формування інформаційно-технологічної культури: предметну (технологічну),общеучебную і розвиваючу. Учні ж повинні знати, як виконується та чи інша операція і із метою, навіщо можна нею скористатися під час вирішення конкретної пізнавальної завдання. Розвиваюча функція комп'ютерного практикуму також у тому, що з виконанні спеціальним чином підібраних завдань учні як освоюють конкретні інструментальні навички, а й отримують уявлення про засоби освоєння нових інструментальних коштів.

Принципразноуровневости передбачає добір завдань репродуктивного, продуктивного і творчої характеру, дозволяють якнайточніше врахувати наявний рівень підготовки школярів у сфері використання коштів ІКТ.

При організації комп'ютерного практикуму і відборі навчальних завдань для практичних робіт з засобів ІКТ я зважаю вимоги доступності, самостійності, індивідуальної спрямованості іконцентричности.

Вимога доступності передбачає, що студійовані технологічні прийоми і що їх завдання, формулювання розпоряджень і рівень їх деталізації відповідають віковим особливостям учнів.

Вимога самостійності сприймається як вміння розширювати знання, вміння і навички у сфері використання коштів ІКТ з власної ініціативи й передбачає формування в школярів навичок виконання практичних робіт з опису самостійно, без сторонньої допомоги вчителя, або товаришів. Використання довідкового матеріалу значно збільшує частку самостійності у роботі учнів, привчає звертатися як до молодого вчителя, до інших джерел знань. Виділено такі різновиду довідкового матеріалу, як докладна й стисла інструкція.

Індивідуальна спрямованість передбачає роботу у індивідуальному темпі лише на рівні складності, відповідному наявними в школяра до знань та умінь у сфері використання коштів ІКТ.

Вимогаконцентричности у тому, що державні кошти ІКТ до роботи з числової, текстовій, графічної іаудиоинформацией учні вивчають протягом роки навчання. У цьому з кожним роком, вони освоюють дедалі більше можливостей відповідних коштів ІКТ, вирішують за їх допомогою дедалі більше змістовні пізнавальні завдання, формують досить цілісне уявлення про можливості інформаційних технологій.

Процес формування інформаційно-технологічної культури школярів здійснюється поетапно:

першому етапі формуються основні вміння і навички, необхідних роботи з електронними освітніми ресурсами;

другого етапу здійснюється формування основних умінь і навиків з використання коштів ІКТ у процесі опрацювання числової, текстовій, графічної і аудіоінформації;

третьому етапі відбувається розвиток і удосконалювання умінь і навиків у сфері використання коштів ІКТ у виконання практичних завдань, орієнтованих збір, пошук, оцінку, відбір інформації, і навіть уявлення отриманого результату; формуються вміння і навички самостійного рішення пізнавальних завдань і виконання творчих завдань із використанням коштів ІКТ, які у умовах інформатизації освіти стають затребуваними як під час уроків інформатики, а й уинформационно-учебной діяльності, здійснюваної інших предметах.

При організації комп'ютерного практикуму я враховую психолого-педагогічні особливості учнів. Застосовуючи кошти ІКТ використовую можливість:

багаторазового повторення навчальних фрагментів, повторне повернення до попередніх завданням;

використання інструментальних програмних засобів для автоматизованого контролю та самоконтролю учнів;

забезпечення засобами комп'ютерної візуалізації емоційної привабливості навчального матеріалу, спрямованої створення умов додаткової мотивації і стимулювання учнів до придбання знань;

дотриманняфизиолого-гигиенических вимог з використання коштів ІКТ, створені задля запобігання стомлюваності учнів під час занять.

Список літератури

>Собкин В.С., АдамчукД.Н., Руднєв М.Г. «Аналіз чинників, які впливають компетентність школярів у сфері ІКТ»docs.google.com/Doc?id=dd3tt2x6_14hsd3zfd8

>Сучкова Т. М. «ОцінкаИКТ-компетентностиучителя»pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,6072/Itemid, 118

Публікації у сфері формування інформаційної культури особистості. НДІ ІТ соціальної сфериКемГУ культуриnii.kemguki/files/publications_IC.php

>ХесусЛау. «Посібник із інформаційної грамотності для освіти протягом усьогожизни»ifap/library/book101.pdf

>Семенов О.Л. Якість інформатизації шкільної освіти. Структура, рівні, способи оцінкиИКТ-компетентностиvo.hse/arhiv.aspx?catid=252&t_no=809&z=808&ob_no=846

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із російського сайтуmetod-kopilka/page-article.html


Схожі реферати:

Навігація