Реферати українською » Информатика, программирование » Апаратно забезпечення комп'ютерних систем


Реферат Апаратно забезпечення комп'ютерних систем

>Міністерствоосвіти й науки,молоді та спорту України

>Тернопільськийнаціональнийтехнічнийуніверситет ім.І.Пулюя

Кафедракомп’ютерних систем тамереж

>Звіт

долабораторної роботи №5

на задану тему «>Апаратне забезпечення >комп’ютерних систем»

іздисципліни «>Комп’ютерні з>истемі»

>Виконав:

СтудентгрупиСІ 22

>Перевірив:

>Хомів БогданАрсенович

Тернополі 2011


Мета роботи:вивчитиосновнізовнішні тавнутрішніпристрої ПК, атакожнавчитисьобтискати кабель.

 

>Теоретичнівідомості

 

>Системний блок — корпус,якийміститьосновнікомпоненти персональногокомп’ютера.Стандартнийсистемний блокмає блокживлення, дисководгнучкихдисків,динамік; іззовнішнього боці набудь-якому системномублоціє кнопкивключення/виключення (>зазвичай вонамаркується як Power,інодіOn/Of,іноді —це кнопка безспеціальногомаркування), кнопкаперезавантаження (>Reset).

>Більшістьсучаснихкомп’ютерівмаютьформ-факторАТХ,комп’ютеризастарілихконфігурацій –переважно АТ. Усерединібудь-якого системного блокумістятьсяосновнікомпоненти ПК:

· системна (>материнська плата)

·центральнийпроцесор

·мікросхемиоперативноїпам’яті

·жорсткий диск

·дисководи

·різноманітні платирозширення (>відеокарта,звукова карта таін.)

Віта пара — видмережевого кабелю,єоднією чидекількома парамиізольованихпровідників,скрученихміж собою (ізневеликоюкількістювитків наодиницюдовжини), длязменшеннявзаємнихнаведень припередачі сигналу, йпокритихпластиковоюоболонкою.Використовується якмережевийносій вбагатьохтехнологіях, таких як Ethernet,ARCNet йTokenring. У годину,завдякисвоїйдешевизні йлегкості вустановці,єнайпоширенішим дляпобудовилокальнихмереж. Кабельпідмикається домережевихпристроїв задопомогоюз'єднувача8P8C.Підтримує передачуданих навідстань до 100метрів. Надовшихвідстанях сигнал череззагасання нерозпізнається;якщо передачаданих набільшувідстань усе ж таки такинеобхідна,потрібноскористатисяповторювачем, чи жвикористовуватикоаксіал.

>Залежно віднаявностізахисту —електричнозаземленоїмідноїсітки чиалюмінієвої фольгинавколоскручених пар,визначаютьрізновидиданоїтехнології:

·неекранована віта пара (>UTP —Unshieldedtwistedpair)

·екранована віта пара (>STP —Shieldedtwistedpair)

·фольгована віта пара (>FTP —Foiledtwistedpair)

·фольгованаекранована віта пара (>SFTP —ShieldedFoiledtwistedpair)

Удеяких типахекранованого кабелю, захистможевикористовуватисяще йнавкругикожної парі.Екрануваннязабезпечуєкращий захист віделектромагнітнихнаведень якзовнішніх, то йвнутрішніх.

 

>Хід роботи

 

1.Складовікомп’ютера:

>Зовнішніпристрої:

·Системний блок

·Монітор

·Клавіатура

·Маніпулятор (>миша)

· Колонки (>дод.)

·Принтер (>дод.)

· Сканер (>дод.)

>Під словом (>дод.) в дужкахмається тих, щокомп’ютер й безцихпристроїв якщопрацювати нормально. Усі ж таки навідміну відлюдини укомп’ютераєдодатковіпристрої, котрі можна невикористовувати.

Список,який вібачитевище,ще нехарактеризує його.Адже усімвідомо, щокомп’ютерибуваютьрізні.Найголовнішесередовищекомп’ютеразнаходиться в системномублоці. Посуті,це йєкомп’ютер, амонітор таіншіпристроїпотрібні лише дляспілкування із ним чивведеннявиведенняінформації.

>Внутрішніпристрої:

·Системна (>материнська плата) –це плата, наякіймістятьсяосновнікомпонентикомп'ютера, щозабезпечуютьлогіку роботи.Назва скидатися віданглійськогоmotherboard,інодівикористовуєтьсяскорочення MB чи словоmainboard —головна плата (мал.1):

Малюнок 1

 

·Центральнийпроцесор – „>мозок”комп’ютера.Самевінрозпізнає йвиконуєкоманди йпрограми, котрізадаютьсякомп’ютеру,зчитує йзаписуєінформацію впам’ять,передаєкомандиіншимчастинамкомп’ютера.Від того,наскількипотужнийпроцесорвстановлений накомп’ютерізалежить йогопродуктивність. Ззовнішнімипристроямипроцесорможеобмінюватисьданими задопомогоюшини, в складякої входити шинаадреси,даних йуправління.Процесорможевиконуватичотириосновніматематичніоперації:додавання,віднімання,множення йділення надвійковими числами.Крім того,операціїкомп’ютерноїлогіки:порівняння,умовнийперехід таповторення (мал.2):

Малюнок 2

·Оперативнапам'ять —пам'ятьЕОМ,призначена длязберігання коду таданихпрограм под годину їхнівиконання. Усучаснихкомп'ютерах оперативнапам'ятьпереважно представленадинамічноюпам'яттю іздовільним доступомDRAM. Зоперативноїпам’ятіпроцесорберепрограми йвихіднідані дляобробки. Унеївінзаписуєотриманірезультати. Привиключеннікомп’ютера всяінформації ізоперативноїпам’ятівитирається.Її можнапорівняти ізкласноюдошкою,інформація наякійпостійновитирається йзамінюєтьсяновою (рис.3):

Малюнок 3

·Жорсткий диск — постійназапам'ятовувальнийпристрійЕОМ.Постійний,означає, що навідміну відоперативноїпам'яті,продовжуєзберігатидані послевимиканняструму.Першітверді дискиз'явилися на початку 70-х років.Вони маліємкість не понад десяткакілобайтів. У 1973роціфірма IBMвипустилажорсткий дискмоделі 3340, щовпершеоб'єднав в одномунероз'ємномукорпусіпластини диска іголівки, щозчитують. При йогорозробціінженеривикористаликороткувнутрішнюназву «30-30», що означало двамодулі (у максимальномукомпонуванні) по 30 МБкожний (рис.4):

Малюнок 4

 

·Дисковод — контролерзовнішніхзапам'ятовуючихпристроїв,комп'ютернийпристрійуправліннявведенням-виведеннямінформації (>даних) длязаписування,зчитування назмінні диски,важливийрізновидкомп'ютернихнакопичувачів. як правило дисководмаєелектродвигунзішпинделем дляобертаннядисків. У цьомукласіпристроївсаменаявністьмеханікиєвизначальною,протеіснуютьнакопичувачі безпотреби вмеханіці (>передусім,карти йпристрої нафлеш-пам'яті) (див. мал.5):


Малюнок 5

·Різноманітні платирозширення (>відеокарта,звукова карта таін.):

>Відеокарта —пристрій, щоперетворюєграфічний образ, щозберігається яквмістпам'ятікомп'ютера чи самого адаптера, до форми,призначену дляподальшоговиведення наекранмонітора. У годинуцяфункціявтратилаосновнезначення й впершучергу подграфічним адаптеромрозуміютьпристрій ізграфічнимпроцесором -графічнийприскорювач,який йзаймаєтьсяформуванням самогографічного образу (рис. 6):

Малюнок 6

2.Обтиск кабелю:

>Послідовністьоперацій приобтискуроз'єму ">витої парі" така:

1)Спочаткупроводять зачисткузовнішньоїізоляції кабелю. Призачистці плоского кабелю йоговпирають успеціальнийвиступ напристрої,розташований вобласті зачистки,щоботриматиглибину зачистки подстандартнийроз'єм,затискають кабель йривкомвиробляють зачистку.Трохи болеескладнимвиглядає процес зачисткикруглихкабелівкручених пар.Зовнішнюізоляцію круглого кабелюкраще лишезлегканадрізати,обережноповертаючи його вобласті зачистки, апотімзнятишматочокізоляції покільцевомунадрізувручну. Набагатьохобтискнихпристрояхєспеціальна область длязняттязовнішньоїізоляції із круглого кабелю.

2)Після зачисткирозводять проведи ">витої парі" воднійплощині впевному порядку,вирівнюютьдовжину всіхпроводів йще разрівнопідрізають.

3)Потімпроводять заправкупровідників уроз'єм йопресовування.Рекомендується, поможливості,використовуватитермінал без вставки, бо процес заправкипровідників у корпус такогороз'ємувиконуєтьсяпростіше.

· Кабель із 4-хнеекранованих ">витих пар" (див. мал.7):

>пристрійкомп’ютер кабельобтиск

Малюнок 7

·Роз’ємRJ-45 для «>витої парі» й вставка (див. мал.8):

Малюнок 8

 

Дляоброблення ">витих пар"використовуютьспеціальнийпристрій,якиймає триробочіобласті тавідповідновиконує трифункції:

1)Найближче до рукояток прилаштуюрозташовується область, вякійвстановлено ніж дляобрізанняпровідників ">витої парі". Так було вційобластієспеціальнавиїмка длязняттязовнішньоїізоляції із круглого кабелю.

2) Уцентрізнаходитьсягніздо дляобтискуроз'єму.

3) Уверхнійчастині прилаштую, область для зачисткизовнішньоїізоляції ">витої парі".

·Пристрій для зачистки йобтиску ">витих пар" (див. мал.9):

Малюнок 9

>Висновок: наданійлабораторнійроботі явивчивосновнізовнішні тавнутрішніпристрої ПК, атакожнавчивсяобтискати кабель.


Схожі реферати:

Навігація