Реферати українською » Информатика, программирование » База даних "ПАМ'ЯТЬ" в середовищі Borland Delphi 7 і MS Access


Реферат База даних "ПАМ'ЯТЬ" в середовищі Borland Delphi 7 і MS Access

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Запровадження

Сучасне життя немислима без управління. Важливою категорією є системи обробки інформації, яких великою мірою залежить ефективності роботи будь-якого підприємства чи установи. Така система повинна:

забезпечувати отримання загальних і/або деталізованих звітів за підсумками роботи;

дозволяти легко визначати тенденції зміни найважливіших показників;

забезпечувати отримання інформації, критичної за часом, без істотних затримок;

I виконувати точний й має повний аналіз даних.

СучасніСУБД переважно є додатками Windows, оскільки дана середовище дозволяє повніше скористатися наявними можливостями персональної ЕОМ, ніж середовище DOS. Зниження вартості високопродуктивних ПК зумовив як широкий перехід до середовища Windows, де розробник програмного забезпечення може у менше ступеня турбуватися про розподілі ресурсів, але й зробив програмне забезпечення ПК загалом іСУБД зокрема менш критичними до апаратним ресурсів ЕОМ.

Серед найяскравіших представників системам управління базами даних можна назвати: LotusApproach, MicrosoftAccess,BorlanddBase,BorlandParadox, MicrosoftVisualFoxPro, MicrosoftVisualBasic, і навіть баз даних MicrosoftSQLServer і Oracle, використовувані в додатках, побудованих за технологією «клієнт-сервер». Фактично, в кожної сучасноїСУБД існує аналог, що випускає інший компанією, має аналогічну сферу застосування й можливості, будь-яке додаток здатне працювати з багатьма форматами уявлення даних, здійснювати експорт нафти й імпорт даних наявністю значної частини конвертерів. Узвичаєними, також, є технології, дозволяють скористатися наявними можливостями інших додатків, наприклад, текстових процесорів, пакетів побудови графіків тощо., і вбудовані версії мов високого рівня (частіше - діалектиSQL і/абоVBA) і кошти візуального програмування інтерфейсів розроблюваних додатків. Тому немає істотного значення, якою мовою на основі якого пакета написано конкретне додаток, і який формат даних у ньому використовується. Понад те, стандартом «де-факто» стала «швидка розробка додатків» чиRAD (від англійськогоRapidApplicationDevelopment), джерело якої в широко декларованому у літературі «відкритому підході», тобто необхідність, і зокрема можливість використання різних прикладних програм, тож технології розробки більш гнучких і потужних систем обробки даних. Тож у одному ряду з «класичними»СУБД дедалі частіше згадують мови програмуванняVisualBasic 4.0 іVisual З++, що дозволяють швидко створювати необхідні компоненти додатків, критичні за швидкістю роботи, які важко, інколи ж неможливо розробити засобами «класичних»СУБД. Сучасний підхід до управління базами даних передбачає і широке використання технології «клієнт-сервер».

Збільшення обсягу й структурної складності збережених даних, розширення кола користувачів інформаційних систем сприяли значному поширенню найбільш зручних та порівняно простих розумінняреляционних (>табличних)СУБД. Задля більшої одночасного доступу до даних безлічі користувачів, нерідко розташованих досить далеко друг від одного й від місця зберігання баз даних, створено мережнімультипользовательские версіїБД заснованих на виключно реляційної структурі. Вони тим чи іншим шляхом вирішуються специфічні проблеми паралельних процесів, цілісності (правильності) та безпеки даних, і навіть санкціонування доступу.

Отже, нині розробник не пов'язаний рамками будь-якого конкретного пакета, а залежність від поставленого завдання може використовувати найрізноманітніші докладання. Тому, важливішим є загальне напрям розвиткуСУБД та інших засобів розробки додатків у час.

Актуальність створення єдиної електронної бази даних, і його до публікації в інтернеті підтверджується як потребою громадян дізнатися інформацію них родичів, а й завданням, поставленої президентом РФ міністерства оборони створити комп'ютерний банк даних них і зниклих безвісти під час бойових дій в.

Тема дипломного проекту: База даних "ПАМ'ЯТЬ" середBorland Delphi 7 і MSAccess.

Об'єкт дослідження автоматизація цілісного процесу.

Предмет дослідженийіє є базі даних книжки «ПАМ'ЯТЬ».

Мета дослідження створення бази даних, потреба громадян дізнатися інформацію них родичів.

Теоретична значимість дипломної роботи у тому, хто був розглянуті такі засадничі поняття якСУБД, MSAccess іBorland Delphi 7.

Практичну значимість дослідження ми бачимо створенні максимально автоматизованої, доступною універсальної бази даних «ПАМ'ЯТЬ», що є максимально сповнений спокус і удосконалений інструмент.

База дослідження: Книжка «ПАМ'ЯТЬ»


Глава 1. Теоретичні основи бази даних «ПАМ'ЯТЬ»

 

1.1 Поняття бази даних

База даних - це організована структура, призначена для зберігання інформації. У середовищі сучасних базах даних зберігаються як дані, а й інформація.

Це твердження легко пояснити, якщо, наприклад, розглянути базі даних великого банку. Вона має всі дані про клієнтів, про їхнє адреси, кредитної історії, стан розрахункових рахунків, фінансові операції тощо. Доступ до базі даних є в досить великої числа працівників банку, але у тому числі навряд чи знайдеться така особа, що має доступ до всієї базі цілком і у своїй здатне одноосібно вносити у ній довільні зміни. Крім даних, база містить методи і засоби, що дозволять кожній із працівників оперувати тільки з даними, що входять у його компетенцію. Через війну взаємодії даних, які у базі, з методами, доступними конкретним співробітникам, утворюється інформація, що вони споживає і виходячи з якої у межах власної компетенції виробляють введення і редагування даних.

З поняттям бази даних тісно пов'язані поняття системи управління базою даних. Це комплекс програмних засобів, виділені на створення структури нової бази, наповнення її вмістом, редагування вмісту і візуалізації інформації. Під візуалізацією інформації бази розуміється відбір відображуваних даних відповідно до заданим критерієм, їх впорядкування, оформлення та наступна видача на устрою виведення передача каналами телефонного зв'язку.

Мета будь-якої інформаційної системи — обробка даних про об'єкти реального світу. У широкому значенні слова база даних — це сукупність даних про конкретних об'єктах реального світу у будь-якої предметної області. Під предметної областю прийнято розуміти частина реального світу, що підлягає вивченню в організацію управління й у кінцевому підсумку, автоматизації, наприклад підприємство, вуз тощо.

Створюючи базі даних, користувач прагне впорядкувати інформацію з різним ознаками і швидко видобувати вибірку з довільним поєднанням ознак. Зробити може бути, лише коли дані структуровані.

>Структурирование — це запровадження угод про засоби уявлення даних.

>Неструктурированними називають дані, записані, наприклад, в текстовому файлі.

>Пользователями бази даних можуть бути різні прикладні програми, програмні комплекси, і навіть фахівці предметної області, виступають на ролі споживачів, або джерел даних, звані кінцевими користувачами.

У сучасному технології баз даних передбачається, створення бази даних, її підтримка й забезпечення доступу користувачів до неї здійснюються централізовано з допомогою спеціального програмного інструментарію — системи управління базами даних.

База даних (>БД) — це пойменована сукупність структурованих даних, які стосуються певної предметної області.

Систему керування базами даних (>СУБД) — це комплекс програмних і мовних коштів, необхідні створення баз даних, підтримання їхньої в актуальному стані людини і організації пошуку них необхідної інформації.

Інформаційний об'єкт — це опис деякою сутності (реального об'єкта, явища, процесу, події) як сукупності логічно пов'язаних реквізитів (інформаційних елементів). Такими сутностями для інформаційних об'єктів можуть бути: цех, склад, матеріал, вуз, студент, складання екзаменів і т.д.

Інформаційний об'єкт певногореквизитного складу і структури утворює клас (тип), якому присвоюється унікальне ім'я (символьне позначення), наприклад Студент, Сесія. Стипендія.

Інформаційний об'єкт має безліч реалізації — примірником, кожен із яких представлений сукупністю конкретних значень реквізитів і ідентифікується значенням ключа (простого — один реквізит чисоставною — кілька реквізитів). Інші реквізити інформаційного об'єкта є описовими. У цьому одні й самі реквізити тільки в інформаційних об'єктах може бути ключовими, а інших - описовими. Інформаційний об'єкт може мати кілька ключів.

Централізований характер управління даними базі даних передбачає необхідності існування деякого особи (групи осіб), яким покладаються функції адміністрування даними, збереженими у базі.

У світі безліч системам управління базами даних. Попри те що, що можуть по-різному працювати з різними об'єктами надають користувачеві різні функції і кошти, більшістьСУБД спираються на єдиний усталений комплекс основних понять. Це дає можливість розглянути одну систему і узагальнити її поняття, прийоми й фізичні методи все класСУБД. Як такого навчального об'єкта ми виберемоСУБД MicrosoftAccess, входить у пакет Microsoft Office.

У деяких системах засоби управління базами даних застосовуються у тому, щоб користувачі використовувати дані у такий спосіб, який був розробниками системи.Администратори чи співробітники можуть звертатися до обчислювальної системі питанням, які заздалегідь, у ній передбачалися. Наявність такої можливості означає організацію даних у системі, коли він доступу до них можна проводити різноманітні шляхах, причому одні й самі дані можна використовувати для відповіді різні запитання щодо. Уся істотна інформація про об'єкти запам'ятовується це й повністю, Не тільки та значна її частина, що необхідно на одне докладання.

Нині існують системи управління базами даних (>СУБД), реалізують ці можливості так на рівні локальних баз даних, розташованих однією диску (>Paradox,Dbase), і промислових баз даних (>Acsess, Oracle,FoxPro). Розроблювана нами база даних «Навчальний план», призначена для зберігання інформації, що з веденням навчального плану конкретних груп, повинен бутинеизбиточной, у ній необхідно встановити численні проміжні взаємозв'язку між елементами, причому повинна підтримуватися і даних.

Ми визначили, що розроблювана програма повинна мати такі можливості баз даних:

1. База даних повинна розвиватися без великих витрат за ведення.

2. Кошти, передбачені для адміністратора даних, повинні дозволяти йому виконувати функції контролера забезпечуватиме схоронність даних.

3. Повинні забезпечуватися ефективні процедури управління захистом таємності, цілісності та безпеки даних.

4.Инвертированние файли повинні дозволяти здійснювати швидкий пошук даних базі даних.

5. База даних повинна конструюватися для видачі відповіді не плановані заздалегідь інформаційні запити.

6. Повинні забезпечуватися кошти переміщення даних.


1.2 Структура таблиці баз даних

Нормалізація таблиць бази даних - перший крок було по дорозі проектування структури реляційної бази даних. У принципі, звісно, не найперший * спочатку необхідно вирішити, що ж взагалі будемо зберігати в боті, тобто визначитися зі структурою полів, їх типами іразмерностью, змістом береженої у яких інформації. Але це, так би мовити, мається на увазі за умовчанням.

Теорія нормалізаціїреляционних баз даних була розроблена кінці 1970-х років 20 століття. Відповідно до неї, виділяються шість нормальних форм, п'ять із так, і називаються: перша, друга, третя, четверта, п'ята нормальна форма, і навіть нормальна формаБойса-Кодда, що між третього й четвертого.

База даних вважаєтьсянормализованной, коли його таблиці (по крайнього заходу, більшість таблиць) представлені як мінімум третьої нормальної формі. Часто багато таблиці нормалізуються до четвертої нормальної форми, іноді, навпаки, виробляєтьсяденормализация.Использования таблиць в п'ятої нормальної формі (точніше, свідомого приведення їх до п'ятої нормальної формі) у реальних базах даних я особисто не зустрічав.

Головна мета нормалізації бази даних - усунення надмірності і дублювання інформації. У ідеалі при нормалізації треба домогтися, щоб будь-яке значення зберігалася базі у одному примірнику, причому значення не має бути отримано розрахунковим шляхом з деяких інших даних, які у базі.

Напевно, немає сенсу докладно розглядати приклади нормалізації таблиць. Такий інформації та з Інтернету, в книжках дуже багато. Нагадаю лише, яким основним вимогам має відповідати кожна гілка нормальних форм.

Перша нормальна форма.

Перша нормальна форма:

- забороняє повторювані стовпчики (містять однакову за змістом інформацію) забороняє множинні стовпчики (містять значення типу списку та т.п.)

- вимагає визначити первинний ключ для таблиці, тобто стовпець чи комбінацію шпальт, які однозначно визначають кожен рядок

Друга нормальна форма:

Друга нормальна форма вимагає, щобнеключевие стовпчики таблиць від первинного ключа загалом, але не його частину. Маленькаремарочка: якщо таблиця перебуває у першої нормальної форми і первинний ключ в неї складається з одного шпальти, вона автоматично і на другий нормальної формі.

Третя нормальна форма:

Щоб таблиця лежить у третьої нормальної формі, необхідно, щобнеключевие стовпчики у ній не від інших неключових шпальт, а залежачи тільки від первинного ключа. Найпоширеніша ситуація у цьому контексті - це розрахункові стовпчики, значення яких можна було одержати шляхом будь-яких маніпуляцій із іншими стовпчиками таблиці. Щоб належно таблиці у третій нормальної форми такі стовпчики з таблиць треба видалити.

Нормальна формаБойса-Кодда:

Нормальна формаБойса-Кодца вимагає, щоб у таблиці був лише одне потенційний первинний ключ. Найчастіше в таблиць, що у третьої нормальної формі, і буває, але завжди. Якщо виявився другий стовпець (комбінація шпальт), дозволяє однозначно ідентифікувати рядок, то тут для приведення до нормального форміБойса-Кодда такі дані треба винести на окрему таблицю.

Четверта нормальна форма:

Щоб належно таблиці, що у нормальної форміБойса-Кодда, до четвертої нормальної формі потрібно ліквідувати що у ній багатозначні залежності. Тобто забезпечити, щоб вставка / видалення будь-який рядки таблиці не вимагала б вставки / видалення / модифікації інших рядків тієї ж таблиці.

П'ята нормальна форма: база даніdelphiaccess

Таблицю, розташовану за четвертої нормальної форми і, начебто, вженормализованную вкрай, деяких випадках ще можна буває розбити втричі чи більше (але не дві!) таблиць, з'єднавши які, ми матимемо вихідну таблицю. Утворені у результаті такої, зазвичай, дуже штучної, декомпозиції таблиці і називають які у п'ятої нормальної формі. Формальне визначення п'ятої нормальної форми таке: це форма, у якій усунуті залежності сполуки. Найчастіше практичної користь від нормалізації таблиць до п'ятої нормальної форми немає.

Розроблено формальні спеціальні математичні методи нормалізації таблицьреляционних баз даних. Насправді ж тлумачний проектувальник баз даних, детально ознайомившись із предметної областю, зазвичай, досить швидко накидає структуру, у якій більшість таблиць перебувають у четвертої нормальної формі.

Таблиця — особлива форма передачі змісту, яку відрізняє від тексту організація слів і чисел в колонки (графи) і горизонтальні рядки в такий спосіб, кожен елемент є одночасно складовою і рядки, і колонки.

Таблиці — фундаментальні об'єкти реляційної бази даних, у яких зберігається переважна більшість даних докладання. Окрема таблиця найчастіше зберігає інформацію з конкретної темі (наприклад, відомостей про навчальних предметах: назва, у годин, індекс). Інформація в таблиці організується

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація