Реферати українською » Информатика, программирование » Офісна техніка в роботі оператора комп'ютерного набору


Реферат Офісна техніка в роботі оператора комп'ютерного набору

>Курсова робота

>Офіснатехніка вроботі операторакомп'ютерного набору


План

>Вступ

>Розділ 1. Характеристикаофісноїтехніки вроботі операторакомп'ютерного набору

1.1Комунікаційнатехніка

1.2Копіювально-множильнатехніка

1.3Багатофункціональніпристрої

1.4Шредери,ламінатори

1.5 Новинкиофісноїтехніки

>Розділ 2.Робота ізофісноютехнікою

2.1Програмне забезпечення дляобробкисканованоїінформації. ABBYYFineReader

2.2Програмне забезпечення длястворенняфаксимільногоповідомлення

2.3Остаточнаобробкадокументів впрограмі Microsoft Word 2007

>Розділ 3.Охорона роботи йтехніка безпеки прироботі на персональногокомп'ютері

>Висновки

Списоклітератури

>Додатки


>Вступ

сучасний світло –це світлоінформаційнихтехнологій.

>Розвиненіінформаційнісуспільстваформувалися надпровіднихкраїнах, але й і впостсоціалістичнихкраїнах, у томучислі в Україні.

>Пріоритетнимнапрямкомстратегії розбудовіукраїнськогоінформаційногосуспільства,їїнаціональноюособливістюслідвважатиосвіту,підготовкуфахівців широкого колаекономічних,юридичних йсоціальнихнапрямківпідготовки,здатнихзастосувати усвоїйпрофесійнійдіяльностімережнітехнології.

>Країнамаєунікальнийкадровий ресурс длярозвиткуінформаційної такомунікаційноїтехнології.Щорічно в Українівищінавчальнізакладивипускають 50тисячфахівцівцієїсфери. Українапосідаєчетвертупозицію у світі после США (194 тис.),Індії (145 тис) таРосії (68 тис.) закількістюсертифікованихпрограмістів (заданимитематичнихоглядівДержавногокомітету статистики України).

>Інформатизаціяосвіти України ужесьогоднідаєпевнийекономічнийефект, йїївплив начинникирозвитку країнизростатиме. Алі заумови, щосучасніінформаційнітехнології будутьінтегруватися вційсистемі,матимутьвідповіднепрограмно-методичне забезпеченнянавчаннястудентів основамінформатики,програмування, базданих,комп’ютерноїграфіки,мережнихтехнологій тощо.

Усвоїйдипломнійроботі ярозповім про характерофісноїтехніки вроботі операторакомп’ютерного набору та секретарякерівника,деякепрограмне забезпечення длядопомоги роботи ізінформацією татехніку безпеки прироботі із ПК (>персональнимкомп’ютером).

>Професія, операторакомп’ютерного набору, якої миздобули внавчальномузакладіпотребує багато годинипроводити ізрізноманітноютехнікою. Для цого минавчилисьбезпосередньо знаті Якатехніка, як працює й де вонпотрібна длявикористання.

Оператор ПК винен знаті:

1. Правилаексплуатаціїкомп’ютерноїтехніки й системзв’язку.

2.Технологіюопрацюванняданих.

3.Програмне забезпечення, щовикористовується.

4.Послідовністьвиконанняоперацій укомп’ютерних системах (>межах).

5.Стандартиуніфікованоїсистемиорганізаційно-розпорядчоїдокументації,діловодство.

6. Правилаорфографії тапунктуації.

7. правилазахистуінформації.

У нашійпрофесії –це ті, що операторкомп’ютерного набору виненпостійновдосконалюватиуміння танавички роботи ізкомп’ютерноютехнікою.


>Розділ 1. Характеристикиофісноїтехніки вроботі операторакомп'ютерного набору

1.1Комунікаційнатехніка

>Факсимільнийапарат (>дод. 1)даєможливість вестизвичайнітелефонні переговори.Підключатипаралельний телефон,прийматифаксимільніповідомлення (>факси),передавативласніфаксимільніповідомлення,працювати врежиміавтовідповідач-факс,автоматичноприйматиголосовіповідомлення,автоматичноприйматифаксимільніповідомлення (>дод. 2),набирати номер телефону непіднімаючи трубки, багаторазівповторювативиклик (>додзвон).Запрограмувати йзберігати впам'ятідекількадесятківтелефоннихномерів,викликати їхнінатисненнямоднієї кнопки (>швидкийнабір).Засекретитиокреміномери,копіюватидокументи,оброблятизаписаніповідомлення,подзвонити ізіншого телефонного номери на номерфаксимільногоапарату йпрослуховуватиодержаніголосовіповідомлення,записативласневітанняавтовідповідача.Дзвонити ізіншого телефону на номерфаксимільногоапарату йпрослуховувати все, щовідбувається вофісі.

>Факсимільнийапаратскладається ізтрьохосновнихблоків: блок телефонногоапарату,скануючачастину йдрукарськачастина.

Утеперішній годину багатофірмперейшли намобільні інтернет-телефонії (>дод. 3) йрадіотелефони (>дод. 4).

>Радіотелефон -цетелефоннийапарат,суміщений ізрадіостанцією,якийз'єднується ізтелефонноюстанцією задротах, а, порадіоканалу.Дальність діїрадіотелефонувизначається в основномупотужністювбудованого вньогопередавача,звичайноцядальністьскладає 60-100 км,тобтопокриваєвелике місто ізпередмістями.

>Основнавідмінністьмобільного телефону відрадіотелефонуполягає до того, щотериторія,мобільнимзв'язком,розбивається набезліч невеликих зонрадіусом віддекількохсотеньметрів додекількохкілометрів йкожна із нихобслуговується своїмпередавачем.

>Стільниковамережазабезпечує надійназв'язок,вихід наміськутелефоннумережу, наміжміські йміжнароднілінії зв'язку,охоплюючивелику зонуобслуговування надмісті, але й й за його межами,куди прокладка кабелюекономічно недоцільна.

1.2Копіювально-множильнатехніка

>Операціїкопіювання йрозмноженнядокументів (статей,оголошень,рекламнихпроспектів йін.) вельмипоширені вділовомубізнесі йінших областяхтрудової йсуспільноїдіяльності. Дляцілейкопіювання йрозмноженнядокументіввикористовуютьсяспеціальнітехнічнізасоби,наприклад,сканери,принтери йкопіювальніапарати (>дод. 5).

Сканер –пристрійвведення вПЕОМінформаціїбезпосередньо ізпаперового документа (>дод. 6).Можнавводититексти,схеми,малюнки,графіки,фотографії таіншуграфічнуінформацію.

>Сканеридужерізноманітні, й їхнього можнакласифікувати зацілоюнизкоюознак.

>Насампередсканерибуваютьчорно-білі йкольорові.Чорно-білісканериможутьзчитуватиштриховінапівтоновізображення.Кольоровісканерипрацюють як ізчорно-білими, то й ізкольоровимиоригіналами.Роздільназдатністьсканерівсягає 1600dpi (>dotsperinch -кількістьточок на дюйм),середнізначення 200-720dpi.

Конструктивносканерибуваютьручні йнастільні.Настільні, у своючергу,поділяються напланшетні,роликові йпроекційні.

>Ручні (>дод. 7)сканери законструкцієюнайпростіші: смердотівручнупересуваютьсякористувачем надзображенням. Уручнихсканерівєіндикатор, щопопереджає оператора проперевищенняприпустимоїшвидкостісканування.Планшетні(дод. 8)сканеринайпоширеніші; вонискануючаголівкапереміщуєтьсящодооригіналуавтоматично; смердотідозволяютьскануватидокументи варкушах йзброшурованідокументи – книжки.Роликові (>дод. 9)сканеринайбільшавтоматизовані: уоригіналавтоматичнопереміщуєтьсявідносноскануючоїголівки, частовиконуєтьсяавтоматичнеподаваннядокументів, але й можнасканувати лишедокументи в окремихаркушах.Проекційні (>дод. 10)сканеризовнінагадуютьфотозбільшувач,однак внизурозташовується документ, щосканується, авгорі -скануючаголівка. Сканероптичним способомскануєінформаційний документ й вводитиотримануінформацію увигляді файлу допам’ятікомп’ютера.

>Принтер –пристрійвиведенняданих ізПЕОМ,перетворюєінформаційнікоди увідповідніїмграфічнісимволи – Літери,цифри, знаки тощо – тафіксує їхнього напапері (>дод. 11).Принтеривідрізняютьсяміж собою за такимиознаками:

-кольоровістю –чорно-білі такольорові;

- принципом дії –матричні,струменеві,лазерні тощо;

-швидкістюдрукування;

-роздільноюздатністю (>кількістьточок на дюйм).

>Матричніпринтери (>дод. 12).Найдешевший метод завдати на папір текст чималюнок –матричнийдрук. Уматричних принтерахзображенняформується ізточокударним способом, тому їхньогоправильнішеназиватиударно-матричніпринтери.

>Лазерніпринтери (>дод. 13). Залазерноютехнологієювикористовуєтьсяелектрографічнийспосібформуваннязображень. Лазер дляствореннянадтонкогосвітловогопроменя, щовикреслює наповерхніпопередньозарядженогосвітлочутливого барабанаконтуриточковогоелектронногозображення.Післяпроявуелектронногозображення порошкомбарвника –тонера, щоналипає нарозряджені ділянки,виконуєтьсядрукування –перенесеннятонера із барабана на папір йзакріпленнязображення напаперірозігрівомтонера до йогорозплавлення.

>Струменевіпринтери (>дод. 14).Безударнідрукуючіпристрої.Технологіяструминногодрукуванняполягає до того, що длянанесення картинки чи тексту не папірчорнилашвидконагріваються, й смердоті,розширюючись,вилітаютьназовні,роздруковуючи напаперікрапки.

>Копіювально-множельніапарати (>дод. 15) можнарозділити надвігрупи:

ізрухомим;

ізнерухомимскломекспонування.

>Апарати ізрухомимсклом (>портативніксерокси) -цеділовімалогабаритніапарати у якихосвітлювальна лампанерухома,переміщаєтьсялишескло наякомузнаходитьсяоригінал документа.Портативніксероксипрацюють із форматом А4.

>Апарат ізнерухомимскломзручний так, якдозволяєксерокопіювати формат А3 й книжки натвердійпалітурці.

ДлякопіюваннядокументівнайчастішезастосовуютьапаратифірмиXEROX, що доброзарекомендували собі, томубільшістькопіювальнихапаратівзвичайноназивають ксероксами.

1.3Багатофункціональніпристрої

>Багатофункціональнатехніка -техніка, щопоєднує всобіможливості принтера, сканера,копіра, факсуодночасно чирізнікомбінаціїперерахованихфункцій (>дод. 16).

>ЗаслуговуєувагубагатофункціональнийпристрійMEDLEY, щоскладається ізкольорового принтера, сканера йфаксимільногоапарату.Такий факс (сканер, принтер)сконструйований дляпідключення до персональногокомп'ютера, із тим, щоб весьнабірофісних процедур (>сканування,друк,копіювання,зберігання впам'яті ПК й передачудокументів)здійснювати задопомогою одного прилаштую.


1.4Ламінатори йшредери

>Ламінування - (>з'єднання,склеювання)облагороджуванняполіграфічного листовоговиданнянанесенням на йогоповерхню методомрозплавуполімеру-термоклею.

>Ламінатори -машини длязахистудокументів відвологи, пилку, олії й віднедбалогозберігання шляхомнанесення наповерхню документазахисногопокриття (>дод. 17). Документвставляється в чужу машину, девінпіддаєтьсятермообробці, врезультатіякої на документ наноситися із двохсторінзахиснаплівка, чи наповерхню документа простоприклеюєтьсялипкапрозораплівка.Ламінуватидоцільноцінніпапери,оголошення,обкладинки книжок йзвітів, меню й багатоіншихдокументів.

>Знищувачідокументів чишредери (>дод. 18)призначені дляелектромеханічногознищеннярізнихдокументів:паперу,скріпок, дискет,CD/DVDдисків,кредитних йпластикових карт,паспортів й т.д.

Своюназвушредери здобули віданглійського слова ">shred" -рвати на клаптики,шматувати.Шредерипризначені дляелектромеханічногознищеннядокументів. Лістпаперу,проходячи черезшвидкоообертаючіножірозташованіусередині шредера,розрізає надрібнісмужки.

>Відодержуванихширини тадовжинирозрізаємихсмугзалежитьрівеньсекретності шредера -чимтонша йкоротшасмужка, тімвищийрівеньсекретності,тобтонеможливістьвідновленнязнищенихдокументів.

1.5 Новинкиофісноїтехніки

Устоліттітехнологій багатоувагиприділяється новинок,тієїсамоїтехніки.Кожного дня миможемопочути, що та чиіншафірмивипустилиновий телефон чимонітор для персональногокомп’ютера.

Дляінтересукористувачів хочуописатидекілька новинок Сучасноїтехніки.

1.РадіотелефонMOTOROLAD212

>Має всобітакіфункції:конференц-зв'язок,Функція без звуку,переадресаціявиклику,наявністьдзвінка убази, сигнал,застерігає пророзрядбатареї, годину зарядубатареї - 16 часів, 12мов меню,функціюавтовідповідача,звуковіпідказки,вказівкучасу/датиповідомлення, щонагадуютьповідомлення, стандарт зв'язкуDECT,комплектаціябаза/трубка/дод. трубка,радіус дії намісцевості 300 м, в приміщення 50 м,пам'ятьтелефоннихномерів 50,гучнийзв'язок (>спікерфон),пошук трубки,підсвічування дисплея,поліфонічнімелодії, годину роботи: урежимірозмови 10 год, врежиміочікування 170 год (>дод. 19).

2.Особливостізнищувачапаперів (шредера)Gladwork VS11CDMicrolux

>Універсальна йгармонійна модель максимальнонаближена посвоєму класу дошредерівЄвропейськоговиробництва.Поєднаннявисокогоступенясекретності,істотноїкількостізнищуванихлистів,можливостізнищенняCD/DVD вокремомуслоті,низькогорівня галасу,зручноївисувноїкорзини й Сучасноїсистемиуправлінняробитьдану модель одним з самимцікавихваріантів длякористувача увідповідномукласішредерів (>дод. 20).


>Розділ 2.Робота ізофісноютехнікою йїїобслуговування

2.1Програмне забезпечення дляобробкисканованоїінформації ABBYYFineReader

Системаоптичногорозпізнавання ABBYYFineReader –цевисокийрівеньточностірозпізнавання йзбереженняоформленнятекстів. ABBYYFineReaderшвидко й точноперекладаєпаперовідокументи,PDF-файли йцифровіфотографіїдокументів вредагованіформати.Отриманірезультати можнаредагувати вдодатках Microsoft Office,відправляти поелектроннійпошті чипублікувати вІнтернеті.

>Можливості ABBYYFineReader:

1.Отримання йобробказображення

2.Аналіз йрозпізнавання

3.Збереженнярезультатів

4.Легкість йзручністьвикористання

5.Мережевіможливості

Прирозпізнаванні ABBYYFineReaderповністюзберігаєоформлення документа:ілюстрації, картинки, списки й т.д.

ABBYYFineReader працюєзі всімапопулярними моделямисканерів йбагатофункціональнихпристроїв.

Дляскануваннявеликоїкількостісторінок впрограміпередбаченийспеціальний режим, щодозволяєпрацювати як ізавтоподатчиком сканера, то й безнього.

Широкийвибірграфічнихформатів.

ABBYYFineReaderдозволяєзаздалегідьобробитизображення,щоб підвищитиякістьрозпізнавання йспроститиподальшу роботу із документом. Програмуміститьтакіопції як:очиститизображення відсміття,усунутиперекоси,усунутиспотвореннярядків,інвертуватизображення,повернути чидзеркальновідобразитизображення.

>ЗапустітьFineReader (>Пуск/Програми/ABBYYFineReader 7.0) (>дод.21).Перед ВамивідкриєтьсяГоловневікнопрограмиFineReader (>дод. 22)

>Натисніть настрілкуправоруч від кнопки «>Scan&Read», у локального меню, щовідкрилося,виберіть пункт «>МайстерScan&Read» (>дод. 23)

«>МайстерScan&Read»викликаєспеціальний режим, приякомукористувач можетевідсканувати йрозпізнатисторінку чивідкрити йрозпізнатиграфічнезображення.

>Даліслідуютьвказівкам «>МайстраScan&Read».

>Процесвведеннядокументів вкомп'ютерскладається ізчотирьохетапів:сканування,розпізнавання,перевірка йзбереженнярезультатіврозпізнавання (>дод. 24).

Результатрозпізнавання можнапобачити увікні «Текст». У цьому жвікні можнаперевірити йвідредагуватирозпізнаний текст.Слідуючи далівказівкам «>МайстраScan&Read»,користувачможе чипередатирозпізнаний текст увибранийдодаток чизберегти його на диск.

>Сканування

>FineReader працює із сканерами черезTWAIN-інтерфейс. Це Єдинийміжнародний стандарт, уведень 1992-гороці дляуніфікаціївзаємодіїпристроїв, длявведеннязображень вкомп'ютер (>наприклад, сканера) ззовнішнімидодатками. При цьомуможливо дваваріантивзаємодіїпрограми із сканерами черезTWAIN-драйвер:

- черезінтерфейсFineReader: в цьомувипадку для настройкиопційскануваннявикористовуєтьсядіалоговевікнопрограмиFineReader «>Настройки сканера»;

- черезінтерфейсTWAIN-драйвера сканера: для настройкиопційскануваннявикористовуєтьсядіалоговевікноTWAIN-драйвера сканера.

>Переваги одного режиму передіншим

УрежиміВикористовуватиінтерфейсTWAIN-драйвера сканера, як правило, доступнафункціяпопередньогопереглядузображення (>preview), щодозволяє точнозадатирозмірисканованоїобласті,підібратияскравість, відразуконтролюючирезультатицихзмін. На шкода,діалогTWAIN-драйвера сканера у шкірного сканеравиглядаєпо-своєму, вбільшостівипадків усінаписианглійською мовою. Вигляд цоговікна йсенсопцій описів вдокументації, щододається до сканера.

Урежимі «>Використовуватиінтерфейс»FineReaderдоступнітакіопції, якможливістьсканування вциклі насканерах безавтоподатчика,збереженняопційсканування вокремий файл Шаблону пакету (*.>fbt) йможливістьвикористанняцихопцій вінших пакетах.

>Користувачможе легкоперемикатисяміжцими режимами: назакладці «>Сканування/Відкриття»діалогу «>Опції» (менюСервіс>Опції)встановитиперемикач водне ізположень: «>ВикористовуватиінтерфейсTWAIN-драйвера сканера» чи «>ВикористовуватиінтерфейсFineReader» (>дод. 25).

>Розпізнавання

>Розпізнованезображенняможе бути сильно ">засмічено",тобтомістити багатозайвихкрапок, щовиникли врезультатіскануваннядокументівсередньої чипоганоїякості.Крапки,близькорозташовані доконтурів літер,можуть негативнопозначитися наякостірозпізнаного тексту.Щобзменшитикількістьзайвихкрапок, можнаскористатисяопцією «>Очистити відсміття». Для цого: у меню «>Зображення»,виберіть пункт «>Очиститизображення відсміття» (>дод. 26).Якщо Віхочетеочистити від ">сміття"окремий блок, то: у меню «>Зображення»виберітьопцію «>Очистити блок відсміття» (>дод. 26).

>Якщопочатковий текст бувдужесвітлим чи впочатковомутекстівикористовувавсядуже тонкий шрифт, тозастосуванняфункції «>Очиститизображення»може привести дозникненнякрапок, кому чи тонкихелементів літер, щопогіршуєякістьрозпізнавання.Якщо Віскануєте чивідкриваєте ">засмічені"зображення, та наддодаванням в окремий пакет такихзображень вгрупі «>Обробказображень» назакладці «>Сканування/Відкриття» (менюСервіс>Опції)відзначте пункт «>Очиститизображення відсміття» (>дод. 25).

>Інвертуватизображення

>Деякісканериінвертуютьзображення прискануванні (>чорнийколірпереводять вбілий, абілий вчорний).Щободержатистандартнепредставлення документа (>чорний шрифт набіломуфоні): у меню «>Зображення»виберіть пункт «>Інвертувати» (>дод. 26).

>Повернути чидзеркальновідобразитизображення

Прирозпізнаваннізображенняповинне матірстандартнуорієнтацію: текст виненчитатисязверху вниз, й рядкиповинні бутигоризонтальними. Заумовчаннямпрограма прирозпізнаваннівизначає йкоректуєорієнтаціюзображенняавтоматично.Якщоорієнтаціязображення буввизначенапомилково, то, назакладці «>Сканування/Відкриття»знімітьвідмітку із пункту «>Визначатиорієнтаціюсторінки (впроцесірозпізнавання)» (>дод. 25) йповернітьзображенняуручну.

>Щобповернутизображення (>дод. 26):

на 90градусівуправо -натисніть кнопку чивиберіть в меню «>Зображення» пункт «>Повернути загодинниковоюстрілкою».

на 90градусіввліво -натисніть кнопку чивиберіть в меню «>Зображення» пункт «>Повернутипротигодинниковоїстрілки».

на 180градусів -виберіть в меню «>Зображення» пункт «>Повернути на 180градусів».

>Щобдзеркальновідобразитизображеннявідносно, (>дод. 26):

>горизонтальноїпрямої -виберіть в меню «>Зображення» пункт «>Дзеркальневіддзеркаленнящодогоризонталі»;

>вертикальноїпрямої -виберіть в меню «>Зображення» пункт «>Дзеркальневіддзеркаленнящодовертикалі».

Перед запускомрозпізнаванняперевіртевстановленіопції: моварозпізнавання, типдрукурозпізнаваного тексту й типсторінки (>дод. 27).

>Щобзапуститирозпізнавання:

1.Натисніть кнопку «>2»-розпізнати напанелі «>Scan&Read» (>дод. 28).

2. У меню «>Процес»виберіть потрібен Вам пункт (>дод. 29):

>розпізнати –щоброзпізнативідкритусторінку;

>розпізнати все -щоброзпізнати усінерозпізнаністорінки пакету;

>розпізнати блок -щоброзпізнати блок чидекількаблоків,виділених назображенні;

>запуститифоноверозпізнавання.

Прирозпізнаванні ужерозпізнаноїсторінкиперераспознаются лишевідредаговані йдодані блоки.

>Перевірка йредагування тексту

>Післязавершеннярозпізнавання результатз'являється увікні «Текст».Вікно «Текст» -цевбудований редакторпрограмиFineReader. Уньому Ві можетеперевіритирезультатирозпізнавання йвідредагуватирозпізнаний текст (кнопка «3» -перевірити).

Одна ізможливостей текстового редактораFineReader -цевбудованаперевіркаорфографії (списокмов, для якіпідтримуєтьсяперевіркаорфографії, приведень в «>Підтримуванихмовахрозпізнавання»).

Системавбудованоїперевіркиорфографіїдозволяє (>дод. 30):

>знаходитиневпевненорозпізнані слова (слова, в якієневпевненорозпізнанісимволи).

>знаходитиорфографічніпомилки (неправильнонаписані слова).

>додаватиневідомісистеміFineReader слова всловник у тому,щоб смердотірозпізнавалисяупевнено.

>Збереження взовнішніх редакторах й форматах

>Результатирозпізнавання можназберегти у файл,передати взовнішнійдодаток, незберігаючи на диск,скопіювати в буферобміну чивідправити поелектроннійпошті (>дод. 31).Зберегти можна усісторінки чи лишевибрані.

Кнопка «>4»-зберегтидозволяєпередатирезультатирозпізнавання увибранийдодаток чизберегти їхні у файл.Зовнішнійвиглядікониміняєтьсязалежно відвибраного режимузбереження.Підпис «>Зберегти»міняється наназвувибраногододатку.

>Щобзберегтирозпізнаний текст:натиснітьстрілкуправоруч від кнопки «>4»-зберегти й в локального менювиберітьнеобхідний пункт (>дод. 32).

2.2Програмне забезпечення длястворенняфаксимільногоповідомлення

Редактор Word –цеуніверсальнийзасібпідготовкидокументів,діапазон йогозастосуваннядуже широкий: відпідготовкинескладнихтекстів до версткиоб’ємних книжок.Вікно редактора Wordміститьбагатийнабірінструментів.

Припершійустановці редактора Word накомп'ютерпрограма установкиробитьдоступними багатомайстрів (Майстер. Програму, щозадає запитання, апотімвикористовуєотриманівідповіді длястворенняоб'єктів) ташаблони (Шаблону.Файл чифайли, щомістять структуру іінструменти длястворення такихелементівзакінченихфайлів, як стиль й макетсторінки).

>Запустіть редактор Word: Пуск /Усіпрограми / Microsoft Office / Microsoft Office Word 2003 (>дод. 33).

1.Створенняфаксимільногоповідомлення задопомогою шаблоном. Перед ВамивідкрієтьсяГоловнеВікнопрограми Microsoft Office Word 2003 (>дод. 34). Управійчастиніекраназ'явиться областьзавдань «>Створення документа» (>дод. 34),потімнатиснутипосилання «Намоємукомп'ютері» (>дод 35). Увікні, перейти у вкладку «>Листи йфакси» (>дод. 36), вякійкористувачможевибративідповідний стильофрмлення шаблоном:

1.Діловий факс

2.Вишуканий факс

3.Особистий факс

4.Звичайний факс

5. сучасний факс

>Після цогокористувачпідтверджуєдію йзаповнює текствідповідно дозразка (>дод. 37).

2.Створенняфаксимільногоповідомлення задопомогоюМайстерфаксів (>дод. 39). Натій жвкладці «>Листи йфакси» (>дод. 36) миможемопобачитиіконку запускуМайстерфаксів.Робота із нимподіляється на цілий рядетапівперехідміжякимиздійснюється задопомогою кнопкиДалі:

1. Наетапі «Документ» (>дод. 40)необхідноуказати документ длявідправлення факсу йпоставитиселективну кнопкунапроти пункту «в титульноголисті», у тому,щобнадалівибрати видфаксимільногоповідомлення.

2. Наетапі «>Додатки» (>дод. 41)необхідновибрати якоїпрограмуслідвикористовувати длявідправлення факсу.

3. Наетапі «>Одержувачі» (>дод. 42)необхідно запровадитиіменаодержувачів йномери їхньогофаксів внеобхідному порядку.Можна для цогоскористатисяадресною книгою.

4. Наетапі «>Титульнийаркуш» (>дод. 43)необхідновибрати один ізтрьохстилівоформлення факсу:стандартний,сучаснийвишуканий.

5. Наетапі «>Відправник» (>дод. 44)необхіднозаповнити усіклітинки:ім'я, організація,поштова адреси, телефон, факс.

>Завершити роботу ізМайстромнатиснувши кнопку Готове (>дод. 45). Уствореномудокументі (>дод. 37)заповнити текст йзберегти результат.

2.3Остаточнаобробкадокументів впрограмі Microsoft Word 2007

>Під годинуостаточноїобробки документавиникаєнеобхідністьзмінити йогозовнішнійвигляд.Виконання командобробки документавідбувається ізвикористанням у головномувікні Word вкладки «Головна» (>дод.46).

Длязміни формату фрагмента тексту йогоспочаткунеобхідновиділити, апотімвиконативідкриттяділовоговікна «Шрифт» (>дод.47) йзробитизміни завиборомкористувача:

- уполі «Шрифт» – тип шрифту;

- уполі «Накреслення» –накреслення шрифту;

- уполі «Розмір» –розмір шрифту;

- Уполі «Підкреслення» – типлініїпідкреслення;

- уполі «Колір тексту» –колірсимволів;

- уполі «>Видоизменение» можнавибратиспеціальніефективідображеннясимволів,накинувшивідповідніпрапорці;

- уполі «Зразок» можнапереглянути фрагмент тексту ізобраними параметрами.

Длязміниінтервалуміж символами та їхнірозташуваннявикористовуєтьсяопції вкладки «Інтервал» (>дод. 48)діалоговоговікна «Шрифт»:

- уполі списку «Масштаб», щорозкривається,обирається режимрозтягуваннясимволів;

- уполі «Інтервал»визначаєтьсяінтервалміж символами;

- уполі «Зміщення»визначаєтьсявертикальнерозташуваннясимволів.

Длявизначенняпараметрів абзацупотрібновідкритидіалоговевікно «Абзац» (>дод. 49).

Длявизначенняабзацнихвідступів таінтервалівнеобхідновибрати вкладку «>Отступи і інтервали»

(>дод 49), удіалоговомувікні щоз’явиться:

- уполі «Вирівнювання»визначаєтьсяспосібвирівнювання абзацу;

- у полях «Зліва» й «Праворуч»визначаєтьсявідстань відлівого і правого поля до між абзацу. Уполі «Перша рядок» –виглядвідступу Першого рядка абзацу;

- у полях «Перед» й «Після» – передпершим рядком абзацу і послеостаннього рядку абзацувідповідно;

- уполі «>Междустрочний» –інтервалміж рядками всередині абзацу.

Длязмінипараметріврозташуванняабзаців насторінці текстового документавикористовуютьопції вкладки «Становище сторінка» (>дод.50)діалоговоговікна «Абзац». За їхньогодопомогою можназаборонитирозрив абзацу под годинуперенесення наіншусторінку,починатиновусторінку ізнаступного абзацу, непереводитинумераціюрядків та нерозставляти знакиперенесення увиділеномуабзаці тощо.

Дляполегшення роботи із документомкористувачпрограми Word 2007можевикористовуватистиліформатування.

Стиль –набірпараметрівформатування,якийзастосовується до тексту,щобшвидкозмінити йогозовнішнійвигляд.Стилідозволяютьоднієюдієюзастосуватицілу низкуатрибутівформатування.

Для роботизі стилямивикористовуєтьсявідповідна область завдань «Стилі» (>дод.51):

- можнаобирати ізстандартнихприведенихстилів;

-створюватинові;

-редагувати ужеіснуючі.

>офіснийпрограмнийінформація документ


>Розділ 3.Охорона роботи йтехніка безпеки прироботі закомп'ютером

>Охорона роботи -це системазаконодавчихактів,соціально-економічних,організаційних,технічних,гігієнічних йлікувально-профілактичнихзаходів йзасобів, щозабезпечують безпечу,збереженняздоров'я йпрацездатностілюдини впроцесі роботи.Повністюбезпечних йнешкідливихвиробничихпроцесів неіснує.Завданняохорони роботи -звести домінімальноївірогідністьпоразки чизахворюванняпрацюючого ізодночаснимзабезпеченням комфорту примаксимальнійпродуктивності роботи.

У годинуперсональнікомп'ютери широковикористовуються у всіхорганізаціях.Впровадженнякомп'ютернихтехнологійпринципово змінилося характер роботи йвимоги доорганізації йохорони роботи.

>Недотриманнявимог безпекипризводить доти, що за годину роботи закомп'ютеромспівробітникпочинаєвідчуватипевний дискомфорт: уньоговиникаютьголовніболі йрізь в очах,з'являютьсявтома йдратівливість. Людипорушується сон,погіршуєтьсязір,починаютьхворіти руки,шия,поясниця й т.д.

Донайбільшпоширенихпомилок,пов'язаних ззабезпеченням умів роботи тихий, щопрацюють накомп'ютерахвідносяться:

-недостатніплоща йоб'ємвиробничогоприміщення (за нормами 6 м3 >площа одногоробочогомісця);

-недотриманнявимог, щопред'являються дотемператури йвологостіробочихприміщень;

-низькийрівеньосвітленості вприміщеннях й наробочихповерхняхапаратури;

-підвищенийрівеньнизькочастотнихмагнітнихполів відмоніторів;

-довільнарозстановкатехніки йпорушеннявимогорганізаціїробочих місць;

-недотриманнявимог дорежимів роботи йвідпочинку;

-надмірневиробниченавантаженняпрацівників;

-відсутністьнавиків позниженнювпливупсихоемоційноїнапруги.

Напрацедавцяпокладаєтьсяобов'язок забезпечити:

- безпечупрацівників приексплуатаціїустаткування;

-застосуваннязасобівіндивідуальногозахиступрацівників;

-відповіднівимогиохорони роботи,умови роботи накожномуробочомумісці;

-дотримання режиму роботи йвідпочинкупрацівників;

-навчаннябезпечним методам йприйомамвиконанняробіт;

-інструктаж поохороні роботи;

-організацію контролю за станом умів роботи наробочихмісцях;

-проведенняатестаціїробочих місць заумовами роботи;

-інформуванняпрацівників проумови йохорону роботи наробочихмісцях,існуючомуризикупошкодженняздоров'я йкомпенсаціях, щовважаютьсяїм, йзасобахіндивідуальногозахисту.

Таким чином, відповідальність задотриманнявимогзаконодавства до умів роботинесепрацедавець, щопокладаєціфункції на службуохорони роботиорганізації чи напривернутого надоговірних качанахфахівця ізохорони роботи.

>Приміщення, дерозміщуютьсяробочімісця ізПЕВМ,повинні бутиобладнанізахиснимзаземленням (>зануленням)відповідно дотехнічнихвимог поексплуатації. Неслідрозміщуватиробочімісця ізПЕВМпоблизусиловихкабелів йвведень,високовольтнихтрансформаторів,технологічногоустаткування, щостворюєперешкоди вроботіПЕВМ.

Дляосвітленняприміщень ізПЕВМслідзастосовуватисвітильники іздзеркальнимипараболічнимигратами,укомплектованимиелектроннимипускорегулюючимиапаратами.Допускаєтьсявикористаннябагатоламповихсвітильників ізелектромагнітнимипускорегулюючимиапаратами, щоскладаються ізрівного числавипереджаючих йвідстаючихгілок.

Прирозміщенніробочих місць ізПЕВМвідстаньміжробочими столами ізвідеомоніторами (у напрямкутилуповерхні одноговідеомонітора йекрануіншоговідеомонітора) винна бути не менше 2,0 м, авідстаньміжбічнимиповерхнямивідеомоніторів - не менше 1,2 м.

>Робочийстіл винен матірпростір длянігзаввишки не менше 600 мм,вширшки - не менше 500 мм,завглибшки нарівніколін - не менше 450 мм й нарівнівитягнутихніг - не менше 650 мм.

>Конструкціяробочогостільця винназабезпечувати:

- ширину йглибинуповерхнісидіння не менше 400 мм;

-поверхнясидіння ззакругленимпереднімкраєм;

-регулюваннявисотиповерхнісидіння вмежах

400 - 550 мм й кутахнахилу вперед до 15 град. й тому до 5 град.;

-висотуопорноїповерхні спинки 300 +/- 20 мм, ширину - не менше 380 мм йрадіускривизнигоризонтальноїплощини - 400 мм;

- кутнахилу спинки увертикальнійплощині вмежах +/- 30градусів;

-регулюваннявідстані спинки відпереднього краюсидіння вмежах 260 - 400 мм;

-стаціонарні чизнімніпідлокітникизавдовжки не менше 250 мм йвширшки - 50 - 70 мм;

-регулюванняпідлокітників повисоті надсидінням вмежах 230 +/- 30 мм йвнутрішньоївідстаніміжпідлокітниками вмежах 350 - 500 мм.

>Конструкціяробочогостільця (>крісла) винназабезпечуватипідтримкураціональноїробочоїпози прироботі наПЕВМ,дозволятизмінювати позу ізметоюзниженнястатичноїнапругим'язівшийно-плечовоїобласті йспини дляпопередженнярозвиткустомлення. Типробочогостільця (>крісла)слідвибирати ізурахуваннямзростаннякористувача, характеру йтривалості роботи ізПЕВМ.

>Екранвідеомонітора винензнаходитися від очейкористувача навідстані 600 - 700 мм, але й неближче 500 мм ізурахуваннямрозмірівалфавітно-цифровихзнаків йсимволів.

>Осіб, щопрацюють ізПЕВМ понад 50%робочого години (>професійнопов'язані ізексплуатацієюПЕВМ),повинніпроходитиобов'язковіпопередні под годинувступу на роботу йперіодичнімедичні оглянь вустановленому порядку.

Привиникненні у тихий, щопрацюють ізПЕВМзорового дискомфорту йіншихнесприятливихсуб'єктивнихвідчуттів, недивлячись надотриманнясанітарно-гігієнічних йергономічнихвимог,рекомендуєтьсязастосовуватиіндивідуальнийпідхід ізобмеженням години роботи ізПЕВМ.

>Під годинурегламентованихперерв ізметоюзниженнянервово-емоційноїнапруги,стомленнязоровогоаналізатора,усуненнявпливугіподинамії йгіпокінезії,запобіганнястомленнюдоцільновиконуватикомплексивправ.


>Висновки

>Навчаючись на операторакомп'ютерного набору миотримализнання прокомп'ютер,офіснутехніку,програмне забезпечення. Аліцізнанняважливі задля операторакомп'ютерного набору, але й длябудь-якої Сучасноїлюдини, бокомп'ютери таорганізаційнатехнікаувійшли до нашого життя, і мистикаємося ізцимповсякденно.

Аоволодінняпрофесією, якої миотримали,навчаючись вучилищі,дужекорисно длябудь-якоїлюдини, недивлячись наїївік.Отриманізнанняпотрібні й вповсякденномужитті й вбудь-якійіншійпрофесії.

>Можнавпевненосказати, що вступившивчитися далі добудь-якогонавчального заставі, ми будемозастосовуватиотриманінавички,цізнанняполегшатьнавчання вньому.

Запівтора роктанавчання миотримализагальніпоняття про роботутехніки табезпосередньопознайомилися ізїїроботою.

Колі яотримала темусвоєїкурсової роботи, Мені було бдужеприємнодізнатися, щозавдякинеї я болееглибокозможудізнатися проустрійофісноїтехніки. Нанагляднихприкладахпродемонструю роботупрограм таких як: ABBYYFineReader, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Word 2007.

Цедуже потрібендосвід якої бі зпрофесій я - необрала бі умайбутньому.


>Література

1.Запара С.В.,КарнауховаГ.В., Макарова М. В.Інформатика такомп’ютернатехніка:Навчальнийпосібник. –Суми:ВДТ «>Університетська книга», 2008.

2. Кузнєцов І.Н.Секретарское справа. – М.: АСТ,Мн.:Харвест, 2005. – 480 з.

3.Фигурнов В.Е. IBM PC для користувача. Вид. 6-те, перераб. ідоп. – М.:ИНФРА – М, 1996. – 432 з.

4. Харрісон Дж. Організація роботи секретаря установи:Сокр. перекл. з анг. – 2-ге вид. – М.: Економіка, 1985. – 120 з.

5. Леонтьєв В.П. Новітня енциклопедія Інтернету 2009. – М.:ОЛМА Медіа Груп, 2008. –718с.

6.Інтернет –сайти:office.microsoft/uk-ua;pracya.ua;rambler/top100.


Схожі реферати:

Навігація