Реферати українською » Информатика, программирование » Теорія множини. Операції над множини та їх Властивості


Реферат Теорія множини. Операції над множини та їх Властивості

>Міністерствоосвіти й науки України

>Житомирськийдержавнийтехнологічнийуніверситет

>ФІКТ

КафедраПЗОТ

групаПІ-39

>Лабораторна робота №1

іздисципліни «>Дискретна математика»

на задану тему: «>Теоріямножин.Операції надмножинами та їхнівластивості»

м. Житомир

>2010р.


>Завдання:

 

1.Програмнореалізувативиконаннянаступнихоперацій надмножинами А, У:перетинмножин,об’єднаннямножин,доповнення.

>Універсальнамножина U = {1, 2, 3, 4, 5}.Користувач вводитирозмір таелементимножин А й У.

2.Програмнообчислитирезультуючумножину:

а й завихіднимвиразом;

б) заспрощенимвиразом.

Порядоквиконання роботи:

1.Складемопрограму дляреалізаціїзаданихоперацій наддвомамножинами:перетин,об’єднання,доповнення. Текстпрограми ізвідповіднимикоментарями наведенонижче.

Кодпрограми:

#>include <>stdio.h>

#>include <>conio.h>

#>include <>iostream.h>

>voidmain ()

{

>clrscr ();

>intU[5],A[6],B[6],sz_a,sz_b;

>intAbin[5],Bbin[5];

>for (>int і = 0; і < 5; і++)

{

>U[i] = і + 1;

}

>cout << " U = {";

>for (і = 0; і < 5; і++)

>cout <<U[i];

>cout << "}" <<endl <<endl;

>for (і = 0; і < 5; і++)

{

>Abin[i] = 0;

>Bbin[i] = 0;

}

>cout << "Введітьрозмірмножини "А: " ";

>cin >>sz_a;

>cout << "Введітьелементимножини "А: " " <<endl <<endl;

>for (і = 0; і <sz_a; і++)

{

>cin >>A[i];

}

>cout <<endl << "Введітьрозмірмножини "У: " ";

>cin >>sz_b;

>cout << "Введітьелементимножини "У: " " <<endl;

>for (і = 0; і<sz_b; і++)

{

>cin >>B[i];

}

>for (і = 0; і < 5; і++)

{

>for (>int j = 0; j < 5; j++)

{

>if (>U[j] ==A[i]) /*якщовідповіднийелементуніверсальноїмножинидорівнюєелементу

>Abin[j] = 1;відповідноїмножини, те ввідповіднийелементбінарногомасиву

>if (>U[j]==B[i])заносимо «1», таким чиноморганізовуємобінарнімножини длямножин

>Bbin[j]=1; «А» та «У» дляподальшоїобробки */

}

}

>cout <<endl << "Перетинмножин: " <<endl << "{";

>for (і = 0; і < 5; і++)

{

>if (>Abin[i] &&Bbin[i])

>cout << " " <<U[i];

}

>cout << " }" <<endl;

>cout <<endl << "Об’єднаннямножин: " <<endl << "{";

>for (і = 0; і < 5; і++)

{

>if (>Abin[i] ||Bbin[i])

>cout << " " <<U[i];

}

>cout << " }" <<endl;

>cout <<endl << "Доповнення длямножини "A": " <<endl << "{";

>for (і = 0; і < 5; і++)

{

>if (!>Abin[i])

>cout << " " <<U[i];

}

>cout << " }" <<endl;

>cout <<endl << "Доповнення длямножини "B": " <<endl << "{";

>for (і = 0; і < 5; і++)

{

>if (!>Bbin[i])

>cout << " " <<U[i];

}

>cout << " }" <<endl;

>while (!>kbhit());

}

 

2.Складемопрограму дляобчисленнярезультуючоїмножин завихідним та заспрощенимвиразом. Текстпрограми ізвідповіднимикоментарями наведенонижче.

Кодпрограми:

#>include <>stdio.h>

#>include <>conio.h>

#>include <>iostream.h>

>voidmain()

{

>clrscr();

>int A[] = {5,11,3,7,9,8,10};

>int B[] = {1,2,4,3,5,11};

>int З[] = {4,3,7,9,6};

>intU[14] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14};

>inta[14],b[14],c[14],u[14];

>for (>int і = 0; і < 14; і++)

{

>a[i] = 0;

>b[i] = 0;

>c[i] = 0;

>u[i] = 0;

}

>for (і = 0; і < 14; і++)

>for (>int j = 0; j < 7; j++)

>if (>U[i] ==A[j])

{

>a[i] = 1;

>break;

}

>for (і = 0; і < 14; і++)

>for (>int j = 0; j < 6; j++)

>if (>U[i] ==B[j])

{

>b[i] = 1;

>break;

}

>for (і = 0; і < 14; і++)

>for (>int j = 0; j < 5; j++)

>if (>U[i] ==C[j])

{

>c[i] = 1;

>break;

}програмамножинаспрощеннявираз

>for (і = 0; і < 14; і++)

>u[i] = !>a[i] || !>c[i] ||b[i] || з [і];

>cout << "U = ";

>for (і = 0; і < 14; і++)

>if (u[i] == 1 )

>cout <<U[i] << " ";

>while (!>kbhit());


>Висновок:

 

>Виконуючиданулабораторну роботу яздобулатеоретичнінавички ізтеоріїмножин,вивчилаосновніоперації надмножинами, їхнівластивості.Крім того,навчиласьреалізовуватипрограмнонаступне:виконанняоперацій надмножинами,застосування їхньоговластивостей,спрощеннявиразів.

 


Схожі реферати:

Навігація