Реферати українською » Информатика, программирование » Вивчення елементів середовища СУБД MS Access


Реферат Вивчення елементів середовища СУБД MS Access

>Міністерствоосвіти й науки України

>Національнийуніверситет Львівскаполітехніка

КафедраІСМ

>Звіт

долабораторної роботи №1

>ВивченняелементівсередовищаСУБД >MSAccess

 

Львів 2011


1.  Постановказадачі

>Вивчення складу тапризначенняелементів меню,об’єктівбазиданих таелементівсередовищакерування базамиданих,засобівкеруванняпроцесами, порядкуналаштуваннясередовищаСУБД.

2.  >Теоретичначастина

>Термін «базаданих»загаломєдостатньооб’ємним,складним тарізнобічним для однозначноготрактування.Попередньовизначимо, що базаданих –цемножинавзаємопов’язанихданих,об’єднанихспільнимсередовищемзберігання,спільнимзастосуванням,єдиноюформоюподання,єдиними методами йзасобамикерування.

>Особливостямисучасних базданихє:

·Структурування йкласифікаціяданих запевноюмножиноюформальних тазмістовнихознак;

·Наявністьспеціальногопрограмного забезпечення –системиуправління базамиданих;

·Незалежністьметодів тазасобівзберіганняданих(технологійфізичногорівня ) відметодів тазасобівопрацювання тасприйняттяданих (технологійлогічногорівня );

·Незалежністьспособівподання йобробленняданих відїхньогозмісту тагалузізастосування;

·Незалежністьметодів та процедуропрацювання відобсягівданих;

·Можливістьзастосуванняоднієїбазиданих дляопрацюваннярізноманітних завдань.

Длярозв’язанняскладних завдань одного файлу ізданимиіноді недостатньо. Томузастосовуютьреляційнімоделі.Сьогодніреляційна модельбазиданихдомінує урізноманітнихзастосуваннях.Запропонований в 1971 рЕ.Коддономпідхід дозберіганняданих увиглядідвовимірнихфайлів-таблиць закількадесятиліть ставшивизнанимтеоретичним базисом длявеликоїкількостітехнологій, атакожзасобів розробкаприкладних систем,управління тазберіганняданих.Реляційна модельґрунтується напонятті ставлення. Зпевнимнаближенимвідношенням можнавважатитаблицю , Якаволодієспецифічнимивластивостями,хочазагаломпоняття ставлення йтаблиці не можнаототожнювати.

>Основнівластивості ставлення:

1)Стовпчикамприсвоюютьсяоднозначніімена, й укожному із нихрозміщуютьсяоднотипнізначення окремихелементівданих (дати,прізвища,цілі числа чигрошовісуми тощо). Увідношенні неможе бути двоходнаковихстовпчиків.

2)Відношенняскладається ізоднотипнихрядків ймаєунікальнеі’мя.

3)Рядкимаютьфіксованукількістьполів (стовпчиків ) йзначень (множинні поля,повторюванігрупи таіншіагрегатнізначеннянеприпустимі).

4)Рядкиобов’язкововідрізняються один від одногохоча бєдинимзначенням, щодаєзмогу однозначноідентифікуватибудь-який рядтакоїтаблиці.

5) Укожнійпозиції наперетині рядка йстовпчикарозміщенеатомарнезначення чинічого.Поняттяатомарностіозначаєнеможливість бутиподіленим надрібнішіскладові безвтратвластивостей.

6)Послідовністьрядків йстовпчиків увідношенніможе бутидовільною

Утермінології базданихстовпчикитаблицьназивають атрибутами, а рядки – кортежами.

>Реляційна базаданих –цемножинивзаємопов’язанихвідношень, котрізберігаютьзначенняінформаційнихпоказниківдеякоїсукупностіоб’єктів реального світу.Частина реального світу, щовідображається убазіданихназиваєтьсяпредметноюобластю. Схемабазиданих –цемножина схемвідношень, котрівходять у склад, а станбазиданих –цемножина всіхїївідношень,визначених однією момент години.

Длявиконанняданоїлабораторної роботивикористовуєтьсяСУБДMSAccess.ГоловневікноданоїСУБДмаєвигляданалогічний довиглядувіконMicrosoftOffice. Уверхнійчастинівікнарозміщено його заголовок ,системне меню та панельінструментів(Мал.1).

До складу системного менюСУБДMSAccessвходить:стрічка заголовку,стрічкапанеліінструментів,стрічка стану (>елементисередовищаСУБД).

>Стрічка заголовку -міститьім'яприкладноїпрограми йдеколи -ім'явідкритоїБД, кнопкикеруаннявікна, кнопки длязакриття чивідкриття системного меню.

>Стрічка меню -міститьімена меню, в котріоб'єднані зафункціональнимпризначеннямкоманди йопції (короткоописати).

>Стрічка стану -призначена длярозміщенняповідомлень прооперації, щовиконуються, й пропоточний станпрограми.

>ВікноСУБДAccess -систематизованіоб'єктиБД -таблиці,запити,форми,звіти,макроси тамодулі (>об'єктиБД).Даневікномає усівластивостівікна Windows.

Зкожнимоб'єктомбази можнапрацювати у двох режимах. перший режим, режимВиконання,відрізняється для шкірного типуоб'єкта:

· длятаблиць,запитів, форм йсторінок доступу доданихцей режимозначаєвідкриттявідповідногооб'єкта йназивається,відповідно, режимтаблиці (длятаблиць йзапитів), режимформи, режимсторінки.

· длязвіту -це режимпопередньогоперегляду.

· для макросу-це режимвиконання.

· для модуляцей режимвідключено.

Інший режим - режим Конструктора.Цей режимзастосовується до всіхтипівоб'єктів йпризначений длястворення йзміниоб'єктів.

>Панельінструментів -складається із кнопок, котрімістятьпіктограми.Ці кнопкимають аналогисеред команд меню йвикористовуються дляшвидшого запускуоперацій.

Напанеліінструментіввікна>Database(Базаданих)єосновні три кнопки:

·перша кнопказізмінноюназвою, взалежності від того,якийоб'єктвибрано.Якщообрана>Tables(>Таблиця),>Queries(>Запит),Forms (Форма),>Pages (>Сторінка) чи>Favorites(>Вибране), кнопкаотримує вид Ореn (>Відкрити).Якщообрано>Reports(>Звіт)- >Preview(>Перегляд).Якщо>Macros(>Макрос) - >Run(Запуск).

· друга кнопкаDesign(Конструктор)постійна для всіхоб'єктів йпризначена дляредагуванняранішестворенихоб'єктів.

·третя кнопкаNew(>Створити)маєпостійнуназву, але й при цьомузмінюються значки, щоїйвідповідають, взалежності від типувибраногооб'єкта, щостворюється принатисканні нанеї.

>Мал.1.ВиглядвікнаСУБДMSAccess

>Рядок менюміститьімена меню, в котріоб’єднані зафункціональнимпризначеннямкоманди таопції.Панельінструментівскладається із кнопок котрімістятьпіктограми.Ці кнопкивикористовуються дляшвидкого запускуоперацій.

3.  >Описаннявиконаної роботи

А) ЗапусксередовищаСУБДMSAccess проходити за таким алгоритмом: Запуск –>Усіпрограми –MicrosoftOffice –MicrosoftAccess.ТакожСУБД можназапустити навиконаннябезпосередньо із каталогужорсткого диску, накотромувстановленоцюпрограму. Уобохвипадках наекранімонітора з'явитисяголовневікнопрограми, укотромукористувачу будутьпропонуватисьваріантистворюванихоб’єктів.(Мал.2).

>Мал.2. ЗапускСУБДMSAccess

>Аби невтратитидані,створеніпротягом роботи ізСУБД,необхіднокоректнозавершити роботу, а й занаступним алгоритмом:Файл –Зберегти як…( врезультатіцієїоперації можна якщозберегти базуданих,завідомовстановившиім’я файлу та його тип удіалоговомувікні,котре з'явитися наекрані), чиФайл –Зберегти (у цьомувипадку базаданих якщозбережена ізтиповим дляСУБДім’ям та типом укаталозі,призначеному длязберіганняданихфайлів). Укінцінеобхіднозакритиголовневікнопрограми.

Б)Створитинову базуданих можна под годину запускуСУБДMSAccessудіалоговомувікні,котре з'явитися при запуску,вибрати пункт «нова базаданих», чи черезсистемне менюсередовища занаступним алгоритмом:Файл –Створити – Нова базаданих.

У)ГоловневікноданоїСУБДмаєвигляданалогічний довиглядувіконMicrosoftOffice. Уверхнійчастинівікнарозміщено його заголовок ,системне меню та панельінструментів(Мал.1).Унижній – ряд стану.Рядок менюміститьімена меню, в котріоб’єднані зафункціональнимпризначеннямкоманди таопції.Панельінструментівскладається із кнопок котрімістятьпіктограми.Ці кнопкивикористовуються дляшвидкого запускуоперацій.Рядок заголовкаміститьім’яприкладноїпідпрограми, кнопкикеруваннявікна, кнопки длязакриття чивідкриття системного меню.Рядок станупризначений длярозміщенняповідомлень прооперації щовиконуються й пропоточний станпрограми.

>Існуютьтакіосновнізасобиопрацюванняоб’єктів: режим конструктора та режиммайстра.MSAccessміститьцілий рядтаблиць, які можнавикористати вякостіпрототипів тихийтаблиць, якіпотрібні дляконкретноїситуації. Привикористанні режимумайстра можна не лишезекономити годину наствореннятаблиці, але й і забезпечитистандартніімена йтипиданихполівтаблиць. Режим конструкторапропонує болееширокіможливостіствореннятаблиць,визначенняпараметрівстворюваноїтаблиці татипівданихполів.

Р)ПараметрисередовищаСУБДMSAccessможназмінитинаступним чином:Файл –Параметри .Після чого з'явитисявікнопараметрів ізрозділеними покатегоріях параметрамиСУБД (>Мал.3):

·Загальні –параметриформалізаціїперегляду тазберіганнябазиданих, атакожвстановленняробочої папки, укотрузберігаютьсяпроекти зазамовчуванням.

·Поточна базаданих –встановлюєпараметрипоточноїбазиданих.

·Таблиця –параметритаблиць базданих (шрифтвхідного тексту,оформленнясіткитаблиці).

· Конструктороб’єктів – змінупараметрів режиму конструктораоб’єктів

·Правопис – зміну способуавтоматичногокоректування йформатуваннявмісту базданих й способупозначенняпомилок.

· Мова –встановленнямовнихпараметрів

·Параметриклієнта –параметризміниреакціїклієнта (змінуподії принажиманні кнопки)

·Панельшвидкого доступу -налаштуванняпанелішвидкого доступу (>розміщена у рядку заголовкаголовноїсторінки)

УвікніпараметрівСУБД увідповіднихкатегоріяхнеобхіднозробитипотрібнізміни танатиснути кнопку ОК внизувікна.


Малий. 3.Вікнопараметрів.

базаданних a>ccess


>Висновки

 

Уційлабораторнійроботі яознайомивсязі складом тапризначеннямелементів меню, ізоб’єктами базданих таелементамисередовищакеруванняСУБДMSAccess.Схожі реферати:

Навігація