Реферат Програмування на Pascal і в MS Excel

>Зміст

>Завдання 1

>Завдання 2

>Завдання 3

>Завдання 4

>Завдання 5

Списоквикористаноїлітератури

 


>Завдання 1

>Скласти блок-схему йпрограму, згідноваріантуК=8.

>Дано А = 9; У = 26.

>Обчислитизначенняфункції

 

>Рішення:

>Складемо блок-схемузадачі (мал.1)Мал.1.

Програма.

>programROZGAL1;

{$>APPTYPECONSOLE}

>uses

>SysUtils;

>VAR A, B, З, D:INTEGER;

W: REAL;

>BEGIN

>WRITELN ('>Введіть A, B');

>READLN (A, B);

З: = Amod 3;

D: = Bmod 5;

>IFC=0THEN W: =SQR (A) *>SQR (B) *B

>ELSEIFD=0THEN W: = 1 -SQRT (B)

>ELSE W: =0;

>WriteLn ('W=',W: 7: 3);

>ReadLn;

>ReadLn

end.

>Контрольний приклад (мал.1): A= 9, B= 26, W= 1423656.000.

Мал.1.

 

>Завдання 2

>Дано:Масив. Типелементівмасиву -INTEGER;кількістьелементівмасиву - 10.

>Знайти:знайтидобутокостанніх 5елементівмасиву.

>Рішення:

>програмуванняpascalпрограмалістинг

>Задано вектор А,якиймістить nелементів.Математичноописатиумовузадачі,розробити схему алгоритму,скластитаблицюсимволічнихімен тапрограму намові TurboPascal згідноваріанту №23.Обчисленнядобуткуостанніхчотирьохелементів тасумипершихтрьохелементівмасиву.

Алгоритм наведень нарис.2.1.

>Рис.2.1.

>Лістингпрограми:

>programDodut_2;

{$>APPTYPECONSOLE}

>uses

>SysUtils;

>VAR N,I,P:INTEGER; X:ARRAY [1.10]OFINTEGER;

>BEGIN

>WRITELN ('>Введітькількістьелементівмасиву');

>READLN (N);

>FOR I: =1TO NDO

>BEGIN

>WRITELN ('>Введіть',I,'елементмасиву');

>READLN (X [I]);

>END;

>P: =1;

>FOR I: =>N-4TO NDO

>BEGIN

>P: =>P*X [I];

end;

>WRITELN ('>Dobut = ',P);

>READLN;

>READLN

end.

>Контрольний приклад (>рис.2.2)

>Рис.2.2


>Завдання 3

>ПобудуватиінтерполяційнийбагаточленЛагранжавідносно N = 10 і K = 8.

>Дано:

xі = x0 + 0,4і, (й = 0, 1, 2,3);

yй = N/ (K + xі); x0 = 0,05N

>Рішення.

>Таблиця 3.1

й 0 1 2 3

xй

0,5 0,9 1,3 1,7

уй

1,18 1,12 1,08 1,03

>ОбчислимокоефіцієнтиЛагранжа для n = 4 та і = 0, 1, 2, 3.

;

;

;

.

;

L3 (x) =

() +

() + () +

()

>Одержалибагаточлентретьогоступеня.Якщопотрібнознайтизначенняфункції,якого немає утаблиці (>наприклад x = 0,2), тіпідставивши убагаточлензамість xзначення 0,2,отримаємофункцію y =f (0,2).Якщо лишеодноразовепотрібнознайтизначення y =f (x), тібагаточленЛагранжа будувати непотрібно. УформуликоефіцієнтівЛагранжазамість xтребапідставити число 0,2 чиякесьінакше, й усікоефіцієнтиперетворяться у число, тоді за формуламиЛагранжазнайдемовідповіднезначенняфункції.

 

>Завдання 4

>Апроксимувати залежністьбагаточленом іншогоступеня йобчислитикоефіцієнтваріації.

>Дано:

 

xі = x0 +0,4i, де

і = 0, 1, 2, 3, …

yі = N/ (>K+xі) = 10/ (>8+xі);N=10,K=8

x0 = 0,05N = 0,05*10 = 0,5

 

>Рішення.

>Маємоекспериментальну залежністьтеплоємностіпропану (газ) відтемператури:

Xі K

0,5 0,9 1,3 1,7 2,1 2,5 2,9

YіДж/кг*град

1,18 1,12 1,08 1,03 0,99 0,95 0,92

>Апроксимуватиексперіментальніданібагаточленом іншогоступеня,знайтикоефіцієнтваріації.

>Проміжніобчисленнязручнопроводити послеукладаннятаблиці 4.1

і >Xi >Yi >Xi^2 >Xi^3 >Xi^4 >XiYi >Xi^2*Yi
1 0,5 1,18 0,25 0,13 0,06 0,59 0,29
2 0,9 1,12 0,81 0,73 0,66 1,01 0,91
3 1,3 1,08 1,69 2, 20 2,86 1,40 1,82
4 1,7 1,03 2,89 4,91 8,35 1,75 2,98
5 2,1 0,99 4,41 9,26 19,45 2,08 4,37
6 2,5 0,95 6,25 15,63 39,06 2,38 5,95
7 2,9 0,92 8,41 24,39 70,73 2,66 7,72
11,9 7,2662 24,71 57,239 141,17 11,871 24,03513

>Згідно ізтаблицею 4.1 системарівняньмаєвигляд:

>7а0

+11,9а1

+24,71а2

= 7,2662

>11,9а0

+24,71а1

+57,239а2

= 11,871

>24,71а0

+57,239а1

+141,17а2

= 24,035

>Розв’язоксистемирівняньдаєзначеннякоефіцієнтів:

а0 = 1,244304

а1 = - 0,14307

а2 = 0,010466;

Таемпіричну залежність:

>f (x) = a0+a1>x+a2x2 = 1,2443 -0,143x +0,01x2

>Підставляючи уодержанийбагаточленекспериментальнізначення Хй одержимо Уй>емп йцірезультатизанесемо дотаблиці:

1 2 3 4 5 6 7

Уй>емп

1,1754 1,124 1,076 1,0313 0,99 0,952 0,917417

>Обчислимосередньоквадратичнівідхилення:

,

.

>Обчислимокоефіцієнтваріації V:

%

Так як V менше ніж 5%, тіякістьапроксимаціїзадовільна.

 

>Завдання 5

>Обчислити за методомРунге-Кутирівняння y’ = 1 -sin (>3,8x + y) +8,2y/ (2 +x) навідрізку [0, 1] ізкроком h = 0,2.Проводимообчислення згідно ізмоделлю (у MS Excel) -таблицею 5.1,результатизанасемо дотаблиці 5.2.


>Таблиця 5.1

і >Xi >Yi >f (>Xi,Yi) >k=h*f (>Xi,Yi) >yi
0 0 0 = (>1-SIN (>4,2*B2+C2) + (>9*C2) / (>2+B2)) =$>H*D2 =>E2
=>B2+$H/2 =$>C+E2/2 = (>1-SIN (>4,2*B3+C3) + (>9*C3) / (>2+B3)) =$>H*D3 =>2*E3
0,1 =$>C+E3/2 = (>1-SIN (>4,2*B4+C4) + (>9*C4) / (>2+B4)) =$>H*D4 =>2*E4
0,2 =$>C+E4 = (>1-SIN (>4,2*B5+C5) + (>9*C5) / (>2+B5)) =$>H*D5 =>E5
         (>yi) /6 = =>СУММ (>F2: F5) /6
1 0,2 =>C2+F6 = (>1-SIN (>4,2*B7+C7) + (>9*C7) / (>2+B7)) =$>H*D7 =>E7
0,3 =$>C+E7/2 = (>1-SIN (>4,2*B8+C8) + (>9*C8) / (>2+B8)) =$>H*D8 =>2*E8
0,3 =$>C+E8/2 = (>1-SIN (>4,2*B9+C9) + (>9*C9) / (>2+B9)) =$>H*D9 =>2*E9
0,4 =$>C+E9 = (>1-SIN (>4,2*B10+C10) + (>9*C10) / (>2+B10)) =$>H*D10 =>E10
         (>yi) /6 = =>СУММ (>F7:F10) /6
2 0,4 =>C7+F11 = (>1-SIN (>4,2*B12+C12) + (>9*C12) / (>2+B12)) =$>H*D12 =>E12
0,5 =>C12+E12/2 = (>1-SIN (>4,2*B13+C13) + (>9*C13) / (>2+B13)) =$>H*D13 =>2*E13
0,5 =>C12+E13/2 = (>1-SIN (>4,2*B14+C14) + (>9*C14) / (>2+B14)) =$>H*D14 =>2*E14
0,6 =>C12+E14 = (>1-SIN (>4,2*B15+C15) + (>9*C15) / (>2+B15)) =$>H*D15 =>E15
         (>yi) /6 = =>СУММ (>F12:F15) /6
3 0,6 =>C12+F16 = (>1-SIN (>4,2*B17+C17) + (>9*C17) / (>2+B17)) =$>H*D17 =>E17
0,7 =>C17+E17/2 = (>1-SIN (>4,2*B18+C18) + (>9*C18) / (>2+B18)) =$>H*D18 =>2*E18
0,7 =>C17+E18/2 = (>1-SIN (>4,2*B19+C19) + (>9*C19) / (>2+B19)) =$>H*D19 =>2*E19
0,8 =>C17+E19 = (>1-SIN (>4,2*B20+C20) + (>9*C20) / (>2+B20)) =$>H*D20 =>E20
         (>yi) /6 = =>СУММ (>F17:F20) /6
4 0,8 =>C17+F21 = (>1-SIN (>4,2*B22+C22) + (>9*C22) / (>2+B22)) =$>H*D22 =>E22
0,9 =>C22+E22/2 = (>1-SIN (>4,2*B23+C23) + (>9*C23) / (>2+B23)) =$>H*D23 =>2*E23
0,9 =>C22+E23/2 = (>1-SIN (>4,2*B24+C24) + (>9*C24) / (>2+B24)) =$>H*D24 =>2*E24
1 =>C22+E24 = (>1-SIN (>4,2*B25+C25) + (>9*C25) / (>2+B25)) =$>H*D25 =>E25
         (>yi) /6 = =>СУММ (>F22:F25) /6

 

>Таблиця 5.2

і >Xi >Yi >f (>Xi,Yi) >k=h*f (>Xi,Yi) >yi
0 0 0 1 0,2 0,2
0,1 0,1 0,931691291 0,18633826 0,37267652
0,1 0,0932 0,908355637 0,18167113 0,36334225
0,2 0,1817 0,890218624 0,17804372 0,17804372
         (>yi) /6 = 0,18567708
1 0,2 0,1857 0,904522599 0,18090452 0,18090452
0,3 0,2761 1,081106963 0,21622139 0,43244279
0,3 0,2938 1,149748994 0,2299498 0,4598996
0,4 0,4156 1,693191948 0,33863839 0,33863839
         (>yi) /6 = 0,23531422
2 0,4 0,421 1,716008878 0,34320178 0,34320178
0,5 0,5926 2,699266577 0,53985332 1,07970663
0,5 0,6909 3,143773118 0,62875462 1,25750925
0,6 1,0497 5,048927359 1,00978547 1,00978547
         (>yi) /6 = 0,61503385
3 0,6 1,036 4,988911447 0,99778229 0,99778229
0,7 1,5349 7,088323278 1,41766466 2,83532931
0,7 1,7449 7,815812632 1,56316253 3,12632505
0,8 2,5992 9,672890552 1,93457811 1,93457811
         (>yi) /6 = 1,48233579
4 0,8 2,5184 9,488588937 1,89771779 1,89771779
0,9 3,4672 10,93883865 2,18776773 4,37553546
0,9 3,6122 11,31513484 2,26302697 4,52605394
1 4,7814 14,91515958 2,98303192 2,98303192
         (>yi) /6 = 2,29705652

Списоквикористаноїлітератури

1.Цибрій Л. В.Методичнівказівки довивченнямовипрограмування Турбо Паскаль длястудентів всіхспеціальностей.Дніпропетровськ:ПДАБА, 2001, - 40 з.

2. Єршова М.М., Скрипник В.П.,Цибрий Л. В., Шибко О.Н. Лабораторний практикум з програмування наалгоритмическом мові Турбо Паскаль. - Дніпропетровськ,ПГАСА, 2001. - 23 з.

3.Фаронов В.В. TurboPascal 7.0. Початковий курс. Навчальний посібник, - М.:Номидж, 1997, - 616 з.

4.Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. Практика програмування. Навчальний посібник. - М.: ">Ноллидж", 1997. - 432 з.

5. Руденко В.Д.,Макарчук О.М.,ПатланжоглуМ.О.Практичний курсінформатики /Заред.В.М.Мадзігона. - До:Фенікс, 1997.

6.Інформатика такомп'ютернатехніка:Навч. - метод.посібник / Зазаг.ред.О.Д. Шарапова. - До.:КНЕУ, 2002. - 534 з.

>7.Я.М.Глинський.Інформатика:Навч.посібник длязагальноосвітніхнавчальнихзакладів. - Львів: ">Деол", 2002. - 256 з.

8.Фигурнов У.Є. IBM PC для користувача. - М.: Фінанси і статистика, 1996.

9.Гурин Н.І. Робота на персональному комп'ютері: Довідкове посібник. Мінськ: Білорусь, 1995 - 224 з.

10. Мюллер Дж., Нортон П. Повне посібник з Windows 95 ПітераНортона. / Пер. з анг. - М.: "ВидавництвоБИНОМ", 1998. - 784 з.

11. Стінсон До. Ефективна робота у Windows 95: Пер. з анг. - СПб: Пітер, 1996.

12.Єршова М.М.Інформатика:Конспектлекцій. -Дніпропетровськ,ПДАБА, 2003.

13.Єршова М.М., Скрипник В.П., Шибко О.М.Методичнівказівки довиконаннялабораторнихробіт іздисципліни ">Інформатика йкомп'ютернатехніка" длястудентів всіхспеціальностей". -Дніпропетровськ,ПДАБА, 2003. - 64 з.

14.Методичнівказівки до курсулекцій іздисципліни ">Інформатика йкомп'ютернатехніка". Дляекономічнихфахів 6.050100част.3/С.М.Семенець,І.М.Ільєв -Дніпропетровськ:ПДАБА, 2005. - 25 з.

15. Вишня В.Б.,КосиченкоО.О.Практикум із основінформатики: Длястудентів,курсантів таслухачів всіх формнавчання. -Дніпропетровськ,Юрид.академіяМ-вавнутр.справ, 2005. - 140 з.


Схожі реферати:

Навігація