Реферати українською » Информатика, программирование » Використання інформаційніх технологій в навчальному процесі


Реферат Використання інформаційніх технологій в навчальному процесі

План

 

>Вступ

>Розділ 1.Теоретичніосновивикористанняновітніхінформаційнихтехнологій унавчальномупроцесі

1.1Сучасніпідходи довикористанняінформаційнихтехнологій

1.2Новітніінформаційнітехнології внавчанніанглійськоїмови.ВикористанняІнтернет-ресурсів під час уроківанглійськоїмови таформи роботи ізкомп’ютерниминавчальнимипрограмами

>Розділ 2.Підвищеннямотиваціївивченняанглійськоїмови шляхомвикористання новихінформаційнихтехнологій ушколі


>Вступ

Уостанні рокта всечастішепіднімається запитання прозастосування новихінформаційнихтехнологій усереднійшколі. Це не лишеновітехнічнізасоби, але й йновіформи йметодивикладання,новийпідхід допроцесунавчання. Миживемо вчаси колианглійська мованабула глобальногоспілкування ( у зв'язку ззагальноюкомп'ютеризацією ).Людина, що входити нарівеньміжнародного йміжнаціональногоспілкування, виннаповноюміроюволодітиуміннями йнавичкамивиразусвоїх думоканглійською мовою.Комунікація, таким чином,виходить нанайважливішемісце. Алівільнеспілкування, у своючергу,потребуєзацікавленості.Ця темазавжди був,є й якщоактуальною, бомотиваціяєрушійною силою, щоспонукаєучнів до,вивченнянайскладнішихзавдань ізіноземноїмови. [1]

>Модернізаціяосвітньоїгалузіпередбачаєперехід відвикористаннятрадиційнихзасобівпередачі таотриманняінформації, таких як ручка,друкованийпідручник,класнадошка йкрейда до персональногокомп'ютера,комп'ютернихкласів ізінтерактивними методами тазасобаминавчання (>інтерактивнідошки йпрограмне забезпечення ) таінформаційного полядіяльностівсесвітньоїінформаційноїмережі-Інтернет.

>Змістовна основамасовоїкомп'ютеризації восвіті,безумовно,зв'язана із тім, щосучаснийкомп'ютерявляє собоюефективнийзасібоптимізації уміврозумової роботивзагалі, убудь-якому йогопрояві. Р.Вільямс й До.Маклі усвоїй з статтею „>Комп'ютери вшколі "пишуть: ">Є однаособливістькомп'ютера, щорозкривається привикористанні його як прилаштую длянавчанняінших, й якпомічника впридбанні знань,це йогобездушність. Машинаможе "дружелюбно "спілкуватися ізкористувачем й вякісьмоменти "підгримувати " його,однак вонаніколи невиявитьознакдратівливості й недастьвідчути, щоїй стало нудно. У цьомузмістізастосуваннякомп'ютерівє,можливо,найбільшкорисним приіндивідуалізаціївикладання ". [5]

>Поняття ">технологія", скидатися з двохгрецькихслів -мистецтво,майстерність й слово,навчання. Таким чином,технологію можнавизначити якусвідомленепрактичнемистецтво,усвідомленемайстерність.Технологіявказує наконкретніспособи йзасобиздійсненняпрофесійноїдіяльності.

>Сучасніінформаційнітехнологіїце -форми йметодипередачіінформації придопомозіновітніхзасобів тапристроїв зв'язку (>телебачення,комп'ютеризація,Інтернет тамобільнамережа зв'язку ).

>Розробкою йвпровадженням унавчальний процес новихінформаційнихтехнологій активнозаймаютьсятакідослідники як,ПолатЕ.С.,Дмитреєва Є.І., НовиковС.У.,ПоліловуТ.А.,ЦвєтковаЛ.А. І т. буд..

ТакО.И.Руденко-Моргун усвоїй з статтею „>Комп’ютернітехнології як нова форманавчанняпише”, миживемо встоліттіінформаційної,комп’ютерноїреволюції, щопочалася всередині 80-х років йдотеперпродовжуєнарощуватитемпи. Відїїосновнівіхи:поява персональногокомп’ютера,винахідтехнологіїмультимедіа,впровадження до нашого життяглобальноїінформаційноїкомп’ютерноїмережіІнтернет.Усіцінововведення легко йнепомітноввійшли в життя: смердоті широковикористовуютьсямайже у всіхпрофесійних сферах й впобуті.[34]

>Комп’ютернінавчальніпрограми внавчанніанглійськоїмови,вважає О.Л. Носенко [8], сталивикористовуватися із 80-х рр. XX в.Говорилося про ті, щоавтоматизованінавчальнісистеми (>АОС)відносяться до такназванихкомбінованихтехнічнихзасобівнавчання.Вонипризначені дляреалізації задопомогоюкомп’ютера, щопрацюють удіалоговомурежимі,функцій попред’явленнюнавчальноїінформації взручній длясприйняттяформі,індивідуалізованомукеруваннюнавчальноюдіяльністю входіпрограмованого, проблемногонавчання; контролю знань, а забезпечення доступу дообчислювальних,інформаційно-довідкових йіншихресурсівкомп’ютера.

«Про ті, щокомп’ютеристрімковвійшли до нашого життя і у процеснавчанняанглійськіймові,трохипотіснившитрадиційні методики йзмусившивикладачівіноземнихмоввирішуватипроблеми, проіснування якікількадесятків років томужоденлінгвістнавіть непідозрював»пише С.В.Фадєєв [6].Немаєнічого чудового втім, що неусівикладачівиявилисяготовими до широкоговпровадженнякомп’ютерів утакунетрадиційну сферу, якнавчанняіноземниммовам.Необхідно,щобкоженвикладачзрозумівпросту думку:комп’ютер унавчальномупроцесі – немеханічний педагог, чи заступник аналогвикладача, азасіб принавчаннідітей, щопідсилює йрозширюєможливості йогонавчальноїдіяльності. Ті, щовикладачбажаєодержати врезультатівикористаннямашини, унеїнеобхіднозапрограмувати.[5]

Таким чином,комп’ютербере у собілевинучасткурутинної роботивикладача,вивільняючийому годину длятворчоїдіяльності, що насучасномурівнірозвиткутехніки неможе бутивідданакомп’ютеру.[2]

Тому,актуальністьданої тимиможе бутиаргументованаважливістюпроблеми в тієї ж годинуїїнедостатньоюрозробленістю длязастосування вумовахзвичайної школи.

>Об’єктдослідження:Процесоволодінняіноземною мовою задопомогоюінформаційнихтехнологій.

Предметдослідження:Місцеінформаційнихтехнологій унавчанніанглійськоїмови.

Метадослідження:Проаналізувативикористанняінформаційнихтехнологій в старшихкласах.Навестиприкладизастосуванняінформаційнихтехнологій взагальнонавчальних заставах.

>Завданнядослідження:

1.Розглянутисучасніпідходи,сутністьінформаційнихтехнологій.Форми йметодивикористання.

2.Дослідитивпливінформаційнихтехнологій намотиваціюнавчання.

3.Теоретичнообґрунтуватиефективністьвикористанняінформаційнихтехнологій.


>Розділ 1.Теоретичніосновивикористання новихінформаційнихтехнологій унавчальномупроцесі

 

1.1Сучасніпідходи довикористанняінформаційнихтехнологій

 

сучаснийперіодрозвиткуцивілізованогосуспільствахарактеризує процесінформатизації.

>Інформатизаціясуспільства –цеглобальнийсоціальний процес,особливістьякогополягає до того, щодомінуючим виглядомдіяльності в сферісуспільноговиробництваєзбір,нагромадження,продукування,обробка,збереження, передача йвикористанняінформації,здійснювані наосновісучаснихзасобівмікропроцесорної іобчислювальноїтехніки, але вбазірізноманітнихзасобівінформаційногообміну.Інформатизаціясуспільствазабезпечує:

·активневикористанняпостійногоінтелектуальногопотенціалусуспільства, щорозширюється,сконцентрованого вдрукованомуфонді, йнауковому,виробничому ііншому видахдіяльності йогочленів.

·інтеграціюінформаційнихтехнологій ізнаукового,виробничого,ініціюючогорозвитку всіх сферсуспільноговиробництва,інтелектуалізаціютрудовоїдіяльності;

·високийрівеньінформаційногообслуговування,доступністьбудь-якого членасуспільства доджерелдостовірноїінформації,візуалізаціюінформації, щопредставляєтьсяістотністьвикористовуванихданих.

>Застосуваннявідкритихінформаційних систем,розрахованих навикористаннявсьогомасивуінформації,доступної в даний моментсуспільству увизначеній його сфері,дозволяєудосконалитимеханізмикеруваннясуспільнимпристроєм,сприяєгуманізації йдемократизаціїсуспільства,підвищуєрівеньдобробуту йогочленів.Процеси, щовідбуваються взв’язку ізінформатизацієюсуспільства,сприяють не лишеприскореннюнауково-технічногопрогресу,інтелектуалізації всіхвидівлюдськоїдіяльності, але й йствореннюякісно новогоінформаційногосередовищасоціуму, щозабезпечуєрозвитоктворчогопотенціалуіндивіда. [9]

Одним зпріоритетнихнапрямківпроцесуінформатизаціїсучасногосуспільстваєінформатизаціяосвіти –упровадженнязасобів новихінформаційнихтехнологій у системуосвіти. Цеуможливить:

·удосконалюваннямеханізмівкеруваннясистемоюосвіти наосновівикористанняавтоматизованихбанківданихнауково-педагогічноїінформації,інформаційно-методичнихматеріалів, атакожкомунікаційнихмереж;

·удосконалюванняметодології йстратегіїдоборузмісту,методів йорганізаційних формнавчання, щовідповідають завданнямрозвиткуособистості того,якогонавчають, усучаснихумовахінформатизаціїсуспільства;

·створенняметодичних системнавчання,орієнтованих нарозвитокінтелектуальногопотенціалу того,якогонавчають, наформуванняуміньсамостійноздобуватизнання,здійснюватиінформаційно-навчальну,експериментально-дослідницьку діяльність,різноманітнівидисамостійноїдіяльності пообробціінформації;

·створення йвикористаннякомп’ютернихтестуючих,діагностуючих,контролюючих йоціночних систем.

>Інтенсивнийрозвитокпроцесуінформатизаціїосвітиспричиняєрозширеннясферизастосуваннясучаснихінформаційнихтехнологій. У годину можна ужецілкомвиразновиділитиуспішно і активнорозвиваючі напрямивикористаннясучаснихінформаційнихтехнологій восвіті:[11]

·реалізаціяможливостейпрограмнихзасобівнавчальногопризначення (>проблемно-орієнтованих,об’єктно-орієнтованих,предметно-орієнтованих) якзасібнавчання,об’єктавивчення,засобукерування,засобукомунікації,засобуобробкиінформації.

якпоказуєвітчизняний йзакордоннийдосвідзастосуваннясучаснихінформаційнихтехнологій,реалізаціявищевикладенихможливостейдозволяє забезпечити:

·надання тому, когонавчають,інструментдослідження,конструювання,формалізації знань пропредметний світло й разом із тім активного компонента предметного світу,інструментавиміру,відображення йвпливи напредметний світло;

·розширеннясферисамостійноїдіяльності тихий, якінавчають, зарахунокможливостіорганізаціїрізноманітнихвидівнавчальноїдіяльності (>експериментально-дослідницька,учбово-ігрова,інформаційно-навчальна діяльність, атакож діяльність пообробціінформації,зокрема іаудіовізуальної), у томучислііндивідуальної, накожномуробочомумісці,груповий,колективної;

·індивідуалізацію йдиференціаціюпроцесунавчання зарахунокреалізаціїможливостейінтерактивногодіалогу,самостійноговибору режимунавчальноїдіяльності іорганізаційних формнавчання;

·озброєння того, когонавчають,стратегієюзасвоєннянавчальногоматеріалу чирішення завданьвизначеного класу зарахунокреалізаціїможливостей;

·формуванняінформаційної культури,компоненти культуриіндивіда, членаінформаційногосуспільства, зарахунокздійсненняінформаційно-навчальноїдіяльності, роботи ізоб’єктно-орієнтованимипрограмнимизасобами;

·підвищеннямотиваціїнавчання зарахуноккомп’ютерноївізуалізаціїдосліджуванихоб’єктів,явищ,керуваннядосліджуванимиоб’єктами,ситуацією,можливостісамостійноговибору форм йметодівнавчання,вкрапленняігровихситуацій.

>Процесінформатизаціїосвіти йзв’язане ізцимвикористанняможливостейсучаснихінформаційнихтехнологій упроцесінавчання приводити не дуже дозміниорганізаційних форм йметодівнавчання, але й й довиникнення новихметодівнавчання.[10]Придатністьтехнічнихзасобівнавчання й контролю длявикористання назаняттях поіноземніймовівизначається занаступнимикритеріями:

>по-перше, смердотіповиннісприятипідвищеннюпродуктивності роботи іефективностінавчальногопроцесу,

>по-друге,забезпечуватинегайне йпостійнепідкріпленняправильностінавчальнихдій шкірногоучня;

по третє,підвищуватисвідомість йінтерес довивченнямови,

>по-четверте,забезпечуватиоперативнийзворотнийзв’язок йпоопераційнний контрольдій всіх тихий, якінавчають,,

>по-п’яте, матірможливістьшвидкогоуведеннявідповідей безтривалогоїхньогокодування йшифрування.

>Застосуваннякомп’ютерів під час уроківанглійськоїмовизначнопідвищуєінтенсивністьнавчальногопроцесу. Прикомп’ютерномунавчаннізасвоюєтьсянабагатобільшакількістьматеріалу,чимцеробилося за тієїсамий година заумовахтрадиційногонавчання.Крім того,матеріал привикористаннікомп’ютеракращезасвоюється .[12]Комп’ютерзабезпечує й >всебічний (>поточний,рубіжний,підсумковий) контрольнавчальногопроцесу. Контроль, яквідомо,єневід’ємноючастиноюнавчальногопроцесу йвиконуєфункціюзворотногозв’язкуміжучнем йвикладачем. Привикористаннікомп’ютера для контролюякості знаньучнівдосягається й великаоб’єктивністьоцінки.Крім того,комп’ютерний контрольдозволяєзначнозаощадитинавчальний годину, боздійснюєтьсяодночаснаперевірка знань всіхучнів. Цедаєможливістьвикладачуприділити понадувагитворчим аспектам роботи ізучнями.Ще однаперевагакомп’ютера –здатністьнакопичуватистатистичнуінформацію входінавчальногопроцесу.Аналізуючистатистичнідані (>кількістьпомилок,правильних/неправильнихвідповідей,звертань задопомогою, години,витраченого навиконання окремихзавдань й т.п.),викладач судити проступінь йякістьсформованості знань вучнів.

>Сприятливіможливостістворюютькомп’ютери й дляорганізаціїсамостійної роботиучнів під час уроківанглійськоїмови.Учніможутьвикористовуватикомп’ютер як длявивчення окремих тим, то й для самоконтролюотриманих знань.Причомукомп’ютерє самимтерплячим педагогом,здатним стількизавгодноповторюватибудь-які заподіяння,домагаючисьправильноївідповіді й, укінцевомурахунку,автоматизаціїнавички, щовідпрацьовується.

1.2Новітніінформаційнітехнології внавчанніанглійськоїмови

>ВикористанняІнтернет-ресурсів під час уроківанглійськоїмови таформи роботи ізкомп’ютерниминавчальнимипрограмами .

Одним ізнайбільшреволюційнихдосягнень заостаннідесятиліття, щозначновплинуло наосвітній процес вусьому світі, сталоствореннявсесвітньоїкомп’ютерноїмережі, що здобуланазвуІнтернет, що буквальноозначає “>міжнароднамережа” (анг.international net).Використаннякібернетичногопростору (>cyberspace) унавчальнихціляхє абсолютноновимнапрямкомзагальної дидактики йприватної методики, бозміни, щовідбуваються,торкаються усісторонинавчальногопроцесу,починаючи відвиборуприйомів й стилю роботи,кінчаючизміноювимог доакадемічногорівня щонавчаються.Основна позначкавивченняіноземноїмови всереднійшколі -формуваннякомунікативноїкомпетенції, усііншіцілі (>освітня,виховна,розвиваюча)реалізуються впроцесіздійсненняцієїголовної мети.Комунікативнийпідхідмає наувазінавчанняспілкуванню йформуванняздатності доміжкультурноївзаємодії, щоєосновоюфункціонуванняІнтернету. ПозаспілкуваннямІнтернет немаєзмісту -цеміжнароднебагатонаціональне,крос-культурне сус-пільство,чияжиттєдіяльністьзаснована наелектронномуспілкуваннімільйонів людейусьому світі, щоговорятьодночасно -найбільшгігантська порозмірах йкількостіучасниківрозмова, щоколи-небудь,відбувалась.Включаючись внього науроцііноземноїмови мистворюємо модель реальногоспілкування.[10]

>Спілкуючись ущиромумовномусередовищі,забезпеченоїінтернет,учнівиявляються вдійснихжиттєвихситуаціях.Залучення ввирішення широкого колазначимих,реалістичних,цікавлячих йдосяжних завдань,школярінавчаються спонтанно і адекватно нимиреагувати, щостимулюєстворенняоригінальнихвисловлень, а чи нешаблоновуманіпуляціюмовними формулами.

>Першоряднезначеннянадаєтьсярозумінню,передачізмісту йвираженнюзмісту, щомотивуєвивченняструктури йсловникаіноземноїмови, щослужатьцієїметою. Таким чином,увагаучнівконцентрується навикористанні форм, ніж ними самих, йнавчанняграматиціздійснюєтьсянепрямим чином, убезпосередньомуспілкуванні,крімповноговивченняграматичнихправил.[17]

>Комп’ютерлояльний дорозмаїтостіучнівськихвідповідей:він несупроводжує роботуучнівхвалебними чизаохочувальнимикоментарями, щорозвиваєїхнюсамостійність йстворюєсприятливусоціально-психологічну атмосферу науроціанглійськоїмови,додаючиїмвпевненість усобі, щоєнемаловажнимчинником длярозвиткуїхньоїіндивідуальності.

>Розвитокосвіти внашідніорганічнозв’язано ізпідвищеннямрівня йогоінформаційногопотенціалу.Ця характерна рису багато вчомувизначає якнапрямокеволюціїсамоїосвіти, то ймайбутнєвсьогосуспільства. Длянайбільшуспішногоорієнтування усвітовомуінформаційномупросторінеобхіднеоволодінняучнямиінформаційноюкультурою, атакожкомпьютерно-екранної культури,оскількипріоритет упошукуінформації усє понад й понадвіддаєтьсяІнтернет.[24]

якінформаційна система,Інтернетпропонує своїмкористувачамрізноманіттяінформації йресурсів.Базовийнабірпослугможемістити всобі:

-електроннупошту (e-mail);

-телеконференції (>usenet);

-відеоконференції;

-можливістьпублікаціївласноїінформації,створеннявласноїдомашньоїсторінки (>homepage) йрозміщенняїї наWeb-сервері;

- доступ доінформаційнихресурсів:

-довідкові каталоги (Yahoo!,InfoSeek/UltraSmart,LookSmart,Galaxy);

-пошуковісистеми (>AltaVista,HotBob, OpenText,WebCrawler,Excite);

-розмова вмережі (>Chat).

>Ціресурсиможуть бути активновикористані науроціанглійськоїмови.

>Оволодіннякомунікативної йміжкультурноїкомпетенцієюнеможливо без практикиспілкування, йвикористанняресурсівІнтернет науроцііноземноїмови в цьомузмісті простонезамінно:віртуальнесередовищеІнтернетдозволяєвийти затимчасові йпросторові рамки,надаючиїїкористувачамможливістьавтентичногоспілкування ізреальнимиспіврозмовниками наактуальні дляобохсторін тими. Однак не можназабувати про ті, щоІнтернет -лишедопоміжнийтехнічнийзасібнавчання, й длядосягненняоптимальнихрезультатівнеобхідно грамотноінтегрувати йоговикористання в процесуроку.[29]

>Форми роботи ізкомп’ютерниминавчальнимипрограмами під час уроківіноземноїмови

>Існуєбезлічкомп’ютернихпрограм, щодопомагаютьвчителюанглійськоїмови іучням приоволодінніанглійською мовою.

>Комп’ютернінавчальніпрограмимають багатопереваг передтрадиційними методаминавчання.Вонидозволяютьтренуватирізнівидимовноїдіяльності йсполучити їхнього урізнихкомбінаціях,допомагаютьусвідомитимовніявища,сформуватилінгвістичніздібності,створитикомунікативніситуації,автоматизуватимовні дії, атакожзабезпечуютьможливістьоблікуведучоїрепрезентативноїсистеми,реалізаціюіндивідуальногопідходу іінтенсифікаціюсамостійної роботиучня.

>Проаналізуємодеякі із них.

а).Вивчення лексики.

Привведенні йвідпрацьовуваннітематичної лексики,наприклад купівлі,продуктихарчування,одяг й т.д., можнавикористовуватикомп’ютерніпрограми “>Tripleplayplus in English”, “English onholidays”, “English Gold’ йінші.Етапи роботи ізкомп’ютернимипрограмаминаступні:демонстрація,закріплення, контроль.

б).Відпрацьовуваннявимови.

>Багатонавчальнихпрогрампередбачають режим роботи ізмікрофоном.Післяпрослуховування слова чифразиученьповторює за диктором й наекраніз’являєтьсяграфічнезображення звуку диктора іучня, припорівнянні які видно усінеточності.Ученьпрагнедомогтисяграфічногозображеннявимовленого звуку максимальнонаближеного дозразка.

в).Навчаннядіалогічноїмови.

>Приклад роботи іздіалогамикомп’ютерноїпрограми „>Tripleplayplus in English”. Ззапропонованих 12діалогів,вибирається один,наприклад „Біля кав'ярні”. Наекраніз’являютьсякілька картинок - сценданогодіалогу.

р).Навчання аркушу.

>Цей вид роботивирішуєвідразудвізадачі:правильненаписанняанглійськихслів йосвоєнняклавіатури.Комп’ютернанавчальнапрограма „>Bridge to English”допомагаєвирішитицізадачі.Майжекожне заподіянняпередбачаєдрукування наклавіатуріанглійськихслів йречень.

буд).Відпрацьовуванняграматичнихявищ.

>Усінавчальнікомп’ютерніпрограми так чиінакшепередбачаютьвідпрацьовуваннявизначенихграматичних структур. Упрограмі „>Bridge to English” 20уроків, й вкожнімуроцівідпрацьовуються своїграматичніявища:стверджувальні,негативні йпитальніречення,ступеніпорівнянняприкметників,дієприкметник,займенникиsоме,any,структуриthereis /thereare,прийменники й т.д.Усівиди роботи одного урокуспрямовані навідпрацьовуваннявизначеногограматичногоявища.

>Складаннятестів пограматиці,використовуючикомп’ютер,допомагаєучнямкращеосвоїтиграматичнийматеріал.Старшокласникирозробляють своїкомп’ютерніпрограми наперевіркулексичних йграматичних знаньучнів.

Мидослідили що,дужеважливимєвикористаннякомп’ютера внавчальнійдіяльностіучнів, якусприяєрозвиткуздібностей,пам’яті,просторовоїуяви,творчого нестандартногомислення,підвищуєінтерес донавчання.Життяучнястаєцікавішим.Проведенняуроків ізвикористаннямінформаційнихтехнологійробить процеснавчанняцікавішим йінтенсивним. Аліслідзауважити, щокомп’ютер незаміняєвчителя,а лишедоповнює його.Комп’ютер природновписується в життя школи йє одним еще однимфективнимтехнічнимзасобом, задопомогоюякого можназначноурізноманітнити процеснавчання.Кожнезаняттявикликає вдітейемоційнийпійом,навітьневстигаючіучніохочепрацюють ізкомп’ютером.

>Також можнасказати, щоІнтернетєважливимджерелом, ізякоговчительможезнайтиінформацію на чи котрі тимиуроків. ЗІнтернет-ресурсіввчительможезнайти:ігри, заподіяння,конкурси,конспектиуроків. Привикористаннінавчальнихпрогрампотрібновраховуватислабкістькомп’ютерногоопитування - непрослідковуєтьсяхідрозв’язуваннязадачі,відсутняможливістьперевіркиграфічнихнавичок йнавичокпроведеннядоведень.

Отже із цого можнасказати, щовикористаннякомп’ютернихтехнологійробить процеснавчанняінтенсивним,бостворює атмосферузмагання,виховуєвмінняспівпрацювати.Такі урокисприяютьрозвитку творчости,формуваннювласнихпоглядів напроблеми, котріслідвирішити.Під годинуцих зайнятишколярівчатьсязіставляти,узагальнювати,системазувати,розвиваютьмовлення.


>Розділ 2.Підвищеннямотиваціївивченняанглійськоїмови шляхомвикористання новихінформаційнихтехнологій ушколі

 

2.1Зв’язокнавчання ймотиваціївивченняіноземноїмови

 

Узавданнідослідження входилотакож йвивченнявзаємозв’язку ймотивації йзмістунавчанняінформаційнихтехнологій (ІТ). Узв’язку ізцим уданомупараграфі будутьрозкриті усіскладовімотивації йїївплив нанавчальний процес.

Дляоптимальноїорганізаціїнавчальногопроцесуважливо впершучергуглибокезнаннямотивівнавчання школяра, йпо-друге,уміння правильновиявляти їхнього йрозумнокерувати ними. Узв’язку ізцимнеобхіднозвернутися дотеоретичнихдосліджень з проблеммотивації, атакожвизначитиїїзв’язокзізмістомнавчання;Аналізнаявноївітчизняної йзахідноїлітератури показавшинаступне. Зараз немає єдиної думи чи однозначногорішенняданоїпроблеми, асаме, що жтакемотивація вцілому ймотиваціянавчальноїдіяльностізокрема.

Ос-кількимотивація -явищебагатогранне, то виннемістити всобіцілий комплексзасобів дляїїпідтримки.

Узагальнійструктурімотиваціїдомінуючимєосновний мотив, щовизначаєнавчальну діяльність йформуваннявідносини донеї. Цепізнавальний мотив, бо в йогоосновізакладенепостійнепрагнення допізнання; атакожмаємісцезв’язокзізмістовною іорганізаційноюстороноюсамоїнавчальноїдіяльності.[20]

Упроцесінавчальноїдіяльностіпочинаютьдіяти йвиникатиприватнімотиви, щокеруютьпостановкою,прийняттям йрішенням окремих завдань длядосягненняконкретнихцілейнавчанняіншомовномуспілкуванню.

>Мотиваційний аспектмаєвирішальнезначеннятакож й дляактивізації всіхпсихологічнихпроцесів -мислення,сприйняття,розуміння йзасвоєнняіншомовногоматеріалу. Для цогонеобхіднопідвищуватирівнімотивації,сприяючирозвиткупізнання іінтелектуальноїдіяльності вучнів,прагнучи в залишковомупідсумку підвищитиефективністьпроцесунавчання.

«>Внутрішняумова» (А. М. Леонтьєв),психічні йфізичніпереживання (>потреби),усвідомленавнутрішня чизовнішня потреба (>мотиви)додаютьзміст, тім самимстимулюютьмовну діяльність,мислення, йприводять добажання понаддовідатися йнавчитисямислити мовою.Завдякиситуаціїзадовольняютьсяпотребиособистості, йстворюютьсяпозитивні установки навивченняанглійськоїмови. Таким чином,мотиви,інтереси,ситуації, установкивзаємообумовлені,складаютьгармонічнуєдністьособистості,євнутрішніменергізатором.[22]

Ос-кількинавчанняіншомовномуспілкуваннювідбувається задопомогоюспілкування, щоє сутоособистіснимпроцесом, уякомуздійснюєтьсяобмінідеями,інтересами, передача рис характеру, то, прикомунікативномунавчанніоблікособистіснихвластивостейучнівмаєпершоряднузначимість. Безоблікуперерахованихвищефакторівмовні діїучніввідриваються відїхніхреальнихпочуттів, думок,інтересів,тобтогубитьсяджерело, щохарчуємовну діяльність.

>Самеоблікособистіснихвластивостей приводити довиникненняситуаційноїкомунікативноїмотивації,тобтозабезпечуєтьсяініціативна доляучня внавчальному чи реальномуспілкуванні.

>Учені, щодосліджуютьмотиваціюзасвоєнняІМ (>Леоньтьев А. М.,Рубенштейн З. А.,Зимова І.І),виділяютьцілий рядвидівмотивації ізурахуванняміндивідуальногорозвитку потреб щонавчаються.Серед них можнавиділитинаступні:

1)комунікативно-мотиваційна, щовизначається наоснові потреб успілкуванні;

2)лінгво-пізнавальнамотивація,заснована напрагненні того,якогонавчають, допізнаваннямовнихявищ;

3)країнознавчамотивація, щозалежить від тематики іемоційноїзацікавленостіучня;

Ос-кількиспецифікасередньогоетапунавчанняІМвизначаєтьсяцільовиминастановами,особливостямиволодіння мовою, характеромзасвоюваногоматеріалу (>обсяг,складність,інформативність), то, наційстадіїпродовжуєтьсяподальшийрозвитоккомунікативнихумінь ймовнихнавичок.[22]

якпоказуютьопитуванняучнів,новіінформаційнітехнологіїзалучають їхні йє одним ізголовнихїхніхінтересів. Томувикористанняінформаційнихтехнологій унавчальномупроцесі якщосприятиформуваннюпозитивноїмотивації донавчання.


Схожі реферати:

Навігація