Реферати українською » Информатика, программирование » Контроль и діагностика програмних систем


Реферат Контроль и діагностика програмних систем

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Міністерствоосвіти й науки

>Відкритийміжнароднийуніверситетрозвиткулюдини ”Україна”

>Лабораторна робота №1

З предмета:

Контроль йдіагностикапрограмних систем

На тему:

>Перевірка коду напарність

>Виконала

студенткагрупиПА-41

Руденко О.М.

>Перевіриввикладач

КапшукО.О.

>Київ – 2010


>Лабораторна робота №1

>Теоретичначастина

>Припустимо, що мипередаємоінформацію,використовуючидеякий каналзв’язку (>наприклад,телефоннулінію). Упроцесіпередачіінформаціяможеспотворюватися, томувиникає завдання розробкаприйомів, котрі дали бзмогу чизробититакіспотвореннянеможливими чизвестиможливіспотворення домінімуму. Суть такихприйомівполягає до того, що передвідсиланнямінформації до каналузв’язкурозкодовують.

>Найпростіший код ізперевіркою напарністьполягає до того, що мидописуємо допослідовності ізнулів таодиниць, якоїзбираємосяпропустити через каналзв’язку,ще один символ (0 чи 1) так,щобзагальнакількістьодиниць сталапарною.Наприклад до слова 00101дописуємо 0, а дослова10101дописуємо 1.одержуємодовші слова 001010 та 101011, котріпередаємо. Навиході із каналузв’язкуспочаткупідраховуютьпарністькількостівходженьодиниць водержаномуслові.Якщоцякількістьпарна, тороблятьвисновок, щопомилки припередачі нез’явилося, а процесдекодуванняполягає просто узакресленніостаннього символу водержаномуслові.Якщо жкількістьодиниць водержаномусловівиявиласьнепарною, то можналишезробитивисновок, що припередачіз’явилисьпомилки, але й не можнавідновитипередане слово.Кажуть, щотакий кодвиявляєпомилки, тоді якрозглянутийвище код ізповтореннями нелише їхнівиявляє, а івиправляє.

>Розглянутий коддужеелементарний, томумаєсерйознінедоліки. Предметтеоріїкодуванняполягає уствореннідосконалішихкодів, котрі боб’єднувалипереваги й не малінедоліківщойнорозглянутихкодів.


>Практичначастина

1Запишемоусіінформаційнірозряди вкоміркиB11 :I11.

2. УкоміркуJ11запишемо формулу дляпідрахункупарності чинепарностіодиниць вінформаційнихрозрядах - =>ОСТАТ(СУММ($B11:$I11)+1;2) .

 

Формулазаписує 1 врозряд контролю,якщокількістьодиниць вінформаційних поляхпарна чи 0 -якщонепарна.

3АналогічнозаповнюємокоміркиB19 :J19

4.Почергововносимооднократну,двократну татрьохкратнупомилки.

5. Знаведенихрезультатів виднопрограма взмозізнаходитинепарнукількістьпомилок, але й нездатназнаходитипарнукількість


>Висновок

>Під годинувиконання роботи язасвоїлаосновніметоди контролюпомилок.


>Міністерствоосвіти й науки

>Відкритийміжнароднийуніверситетрозвиткулюдини ”Україна”

>Лабораторна робота №2

З предмета:

Контроль йдіагностикапрограмних систем

На тему:

Побудовагрупових кодів та їх застосування щоб виявити і виправлення помилок

>Виконав студентгрупиПА-41

Руденко Про.

>Перевіриввикладач

КапшукО.О.

>Київ – 2010


>Лабораторна робота №2

>Теоретичначастина

 

>Лінійнимблоковим (n,>k) кодом –називаєтьсябезліч Nпослідовностейдовжини n надGF(q),званихкодовими словами, котріхарактеризується тім, що сума двохкодовихслівєкодовим словом, атвірбудь-якого кодового слова наелемент полятакожєкодовим словом.

>ЗазвичайN=qk, де до -деякеціле число.Якщоq=2,лінійнікодиназиваютьсягруповими,оскількикодові словаутворюютьматематичну структуру,званугрупою. Приформуванняцієїкодилінійноюоперацієюєпідсумовування поmod2.

>Способи заподіяннялінійнихкодів

1.Перерахуваннямкодовихслів,тобтоскладанні списку всіхкодовихслівкоди.

>Приклад. Утаблиці 1представлені усікодові слова (5,3) -коди (>ai -інформаційні, аbi -перевірочнісимволи).

>Таблиця 1

>a1 >a2 >a3 >b1 >b2
1 0 0 1 1 0
2 0 1 0 1 1
3 0 1 1 0 1
4 1 0 0 0 1
5 1 0 1 1 1
6 1 1 0 1 0
7 1 1 1 0 0
8 0 0 0 0 0

2.Системоюперевірочнихрівнянь, щовизначають правилаформуванняперевірочнихсимволів повідомихінформаційних:

де

j - номерперевірочного символу;

і - номерінформаційного символу;

>hij -коефіцієнти, щоприймаютьзначення 0 чи 1відповідно до правилформуванняконкретнихгрупових код.

>Приклад. Длякоди (5,3)перевірочнірівняннямаютьвигляд:

>b1=a2 +a3;

>b2=a1 +a2.

3.Матричне,засноване напобудовіматриць, щопороджують йперевірочної.

>ВекторнийпростірVn надGF(2)включає 2Nвекторів (>n-последовательностей), апідпростором йогоємножина із2kкодовихслівдовжини n, яку однозначновизначається його базисом, щоскладається із долінійнонезалежнихвекторів. Томулінійний (>n,k) - кодповністювизначається набором із докодовихслів, що належати цьому коду.Набір із докодовихслів,відповідних базису,зазвичайпредставляється увиглядіматриці, Яканазивається такою, щопороджує.

>Приклад. (5,3) - код,який був вистав обтаблиці 1,може бути завданьматрицею


>Рештакодовихсліввиходитьскладаннямрядківматриць врізнихпоєднаннях.

>Загальнакількістьрізнихваріантів щопороджуютьматрицювизначаєтьсявиразом

Длявиключеннянеоднозначності взаписіG(n,k)вводятьпоняття проканонічну чисистематичну формуматриці, Якамаєвигляд

де

>Ik -одиничнаматриця, щоміститьінформаційнісимволи;

>Rk,r -прямокутнаматриця,складена ізперевірочнихсимволів.

>Приклад.Матриця, щопороджує, всистематичномувигляді для (5,3) -коди

>Матриця G(n,>k), щопороджує, всистематичномувиглядіможе бутиотримана ізбудь-якоїіншоїматриці задопомогоюелементарнихоперацій над рядками (>перестановкою двохдовільнихрядків,заміноюдовільного рядка нарівніінших) йподальшоюперестановкоюстовпців.

>Перевірочнаматриця всистематичномувиглядімаєвигляд

деIr -одиничнаматриця; -прямокутнаматриця втранспонованомувидіматриціRk,r ізматриці, щопороджує.

>Приклад.Перевірочнаматриця (5,3) -коди

>Практичначастина

 

1.Запишемогенеруючуматрицю.

кіл рядків = довжиніинфор = 4

1 0 0 0 1 0 1

G 7,4 =

0 1 0 0 1 1 1
0 0 1 0 0 1 1
0 0 0 1 1 1 0

>информационая частина = 10 => 1 0 1 0

 

X =

1 0 1 0 1 1 0

 

2. Наосновінеїстворимоперевірочну.

кіл рядків =
довжині прови
 = 3

1 1 0 1 1 0 0

H =

0 1 1 1 0 1 0
1 1 1 0 0 0 1

3.Запишемонашіінформаційні поля тазгенеруємоперевірочні поля.

Х= 1 0 1 0 1 0 1

>исползуя співвідношення H *X^T = P.S

якщо P.S = 0 тоош в кодкомб немає
в протслуч з має вигляд
>s1 1 результатдекодиров

P.S =

>s2 0

 

>s3 0 >error

4.Внесемопомилку.

X =

1 0 1 0

0

1 0

5. Миотрималискорегованезначення.

 

1 0 1 0 1 1 0

 

 

>s1 0 результатдекодиров

 

P.S =

>s2 0

 

>s3 0 >знач вірно

>Висновок

 

>Під годинувиконання роботи мені доводилося писатипрограму щовиявляє тавиправляєоднократнупомилку вповідомленні, атакожзнаходитьбагатократніпомилки.


>Міністерствоосвіти й науки

>Відкритийміжнароднийуніверситетрозвиткулюдини ”Україна”

>Лабораторна робота №3

З предмета:

Контроль йдіагностикапрограмних систем

На тему:

>КодиХемминга

>Виконала студенткагрупиПА-41

Руденко Про.

>Перевіриввикладач

КапшукО.О.

>Київ – 2010


 

 

>Теоретичначастина>Практичначастина

 

>Проверочная матриця для кодуХемминга

 

кіл рядків =
довжиніинфор. = 4

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

H 15,4 =

0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
0 1  1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

 

перепишемо її, переставивши стовпчики з одного одиницею у кінець

>a1 >a2 >a3 >a4 >a5 >a6 >a7 >a8 >a9 >a10 >a11 >b1 >b2 >b3 >b4
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1

 

її основі створимогенерирующюю матрицю

>информационая частина = 10 => 1 0 1 0

 

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація

кіл рядків = довжиніинфор. = 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

G 15,4

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1