Реферати українською » Информатика, программирование » Особливості роботи в Програмі Microsoft Access


Реферат Особливості роботи в Програмі Microsoft Access

>Зміст

>Вступ

1.Основначастина

1.1Створеннятаблиць

1.2Створеннятаблиці шляхомвведенняданих

1.3Створеннятаблиць задопомогоюМайстратаблиць

1.4Створеннятаблиці задопомогою Конструкторатаблиць

1.5Технічна характеристикакомп’ютера

1.6Інструкційнакартка

2.Техніка безпеки привиконанніробіт

3.Архівування роботи

>Висновки

Списоквикористанихджерел


>Вступ

MicrosoftAccessоб'єднуєвідомості ізрізнихджерел воднійреляційнійбазіданих.Створюваніформи,запити йзвітидозволяютьшвидко йефективнооновлюватидані,отримувативідповіді на запитання,здійснюватипошукпотрібнихданих,аналізуватидані,друкуватизвіти,діаграми йпоштові наліпки.

Убазіданихзведення із шкірногоджерелазберігаються вокремійтаблиці. Прироботі ізданими іздекількохтаблицьвстановлюютьсязв'язкиміжтаблицями. Дляпошуку йвідборуданих, щозадовольняютьпевнимумовам,створюєтьсязапит.Запитидозволяютьтакожвідновити чивидалитиодночаснодекільказаписів,виконативбудовані чиспеціальніобчислення. Дляперегляду,введення чизміниданих просто утаблицізастосовуютьсяформи. Формадозволяєвідібратидані ізоднієї чидекількохтаблиць йвивести їхнього наекран,використовуючистандартний чистворенийкористувачем макет. Дляаналізуданих чидруку їхньогопевним чиномвикористовуєтьсязвіт.Наприклад, можнастворити йнадрукуватизвіт, щогрупуєдані йвичислюєпідсумки, чизвіт длядрукупоштовихнаклейок.


1.Основначастина

У MicrosoftAccessіснуютьчотирирежими роботи ізтаблицями:

режимТаблиці;

режим Конструктора;

режимЗведеноїтаблиці;

режимЗведеноїдіаграми.

УрежиміТаблиціздійснюється робота ізданими, щознаходяться втаблиці:перегляд,редагування,додавання,сортування й т.п.

Урежимі Конструкторастворюється чимодифікується структуратаблиці,тобтозадаютьсяіменаполів,таблиці й їхньоготипи, поляописуються,задаються їхнівластивості.

У режимахЗведеноїтаблиці йЗведеноїдіаграмизручновиконуватианалізданих,динамічнозмінюючиспособи їхніуявлення.

>Існуєтакождодатковий режим - режимПопередньогоперегляду,якийдозволяєпобачитирозташуванняданих налисті передздійсненнямдрукутаблиці.

>Новий режим -Зведеноїтаблиці -дозволяєпредставлятитабличнідані взручнішому йдосяжномувигляді.Зведенатаблицядозволяєгрупувати,підсумовувати чиякимсьіншим чиномоброблятидані ззвичайноїтаблиціAccess.Цей режимє із одного боці аналогомзведенихтаблиць в Excel, а ізіншого боці -розвитком уже давновикористовуваних вAccessперехреснихзапитів.

РежимЗведеноїдіаграмитіснопов'язаний ззведеноютаблицею. Це простографічнепредставленнязведеноїтаблиці. УпопередніхверсіяхAccessдіаграми могливикористовуватися лише взвітах.Тепер смердоті сталидинамічними, йєможливістьстворюватицідіаграми йуправляти нимиінтерактивномурежимі безпосередньо векранімонітора.Протехоча можнастворитизведенутаблицю длязвичайноїтаблиціAccess, на нашпогляд,найбільшефективнийцей режим длязапитів й форм.ТаблиціAccess,якщо смердоті правильноспроектовані, як правило, небуваютьскладними. А вісьзапити йформизазвичайзбираютьінформацію ізрізнихтаблиць. І томусаме дляаналізуцихданихзручностворюватизведенітаблиці йдіаграми.

 

1.1Створеннятаблиць

УAccessвикористовуються триспособиствореннятаблиць: шляхомвведенняданих, задопомогою Конструкторатаблиць й задопомогоюМайстраствореннятаблиць.

Для шкірного зцихспособівіснуєспеціальнийярлик новихоб'єктів у спискутаблиць (>мал.1.1).

>Якщо вістворилиновий файлбазиданих, то,крімцихярликів, у спискутаблиць понаднічого немає.

>Мал.1.1Ярлики новихоб'єктів у спискутаблицьпорожньоїбазиданих

>Якщо ві невідображаєтеярлики новихоб'єктів увікнібазиданих, то тут длястворенняновоїтаблиціпотрібнорозкрити списоктаблиць,клацнувши поярликові >Таблиці напанеліоб'єктіввікнабазиданих, йпотімнатиснути кнопку >Створити.

>Тодіз'явитьсядіалоговевікно Новатаблиця, уякому ві іповиннівибратиспосібствореннятаблиці (>мал.1.2).

>Мал.1.2Діалоговевікно Новатаблиця

Длястворенняновоїтаблиці можнаскористатисякожним ізописанихспособів.Звичайнествореннятаблиць шляхомвведенняданихвикористовують тоді, коли структуратаблицідуже проста,наприкладдовідник.ТодіAccess самадогадується про ті, якустановитивластивостіполів.Потім можнаперемкнутитаблицю в режим Конструктора іподивитися, якцівластивості будутьустановлені.ВикористанняМайстратаблицьвиправдане,якщопотрібностворитиякусьтиповутаблицю,користуючись шаблонами, котрівінзапропонує. Режим Конструкторачастішезастосовуєтьсякористувачами іможе вамтежзнадобитися дляпереглядуструктуритаблиці чи длязміниданоїструктури. Тому знаті йогонедаремно.


1.2Створеннятаблиці шляхомвведенняданих

>Якщо візатрудняєтесьвідразувизначити структурутаблиці, MicrosoftAccessдозволяєстворититаблицю шляхомвведенняданих увікно зтрадиційноютабличноюформою (>мал.1.3).

>Мал.1.3Створеннятаблиці шляхомвведенняданих.

Для цогонеобхідно:

1)Відкритивікнонової чиіснуючоїбазиданих й внімвідкрити списоктаблиць.

2)Виділити в спискутаблицьярлик >Створеннятаблиці шляхомвведенняданих йдвічіклацнути поньомулівоюкнопкоюмиші.З'явитьсяпорожнятаблиця зстандартниминазвамистовпців: >Поле1, >Поле2 й так далі Заумовчанням дляствореннятаблицінадається десятьполів.

3) У поляцієїтаблиціпотрібно запровадитинеобхіднідані. Типданих в одномуполі (>стовпці) у всіхзаписахмає бутиоднаковим.

4)Можна запровадити своївласні заголовкистовпців, для цогонатиснутиправоюкнопкоюмиші по заголовкустовпця йвибрати із контекстного меню команду >Перейменуватистовпець.Після цого стандартнаназвастовпцяпідсвічує, й ві можетевводити своюназву.

5)Післязакінченнявведенняданихнатиснути кнопку >Закрити (уверхньому правомукуткувікнатаблиці).

6) Увідповідь на запитанняЗберегтизміни макету чиструктуритаблиці <>ім'ятаблиці>? >натиснути кнопку Так.

7) УвікніЗбереження вполі >Ім'ятаблиці запровадитиім'яновоїтаблиці йнатиснути кнопку ОК (>мал.1.4).

>Мал.1.4ДіалоговевікноЗбереження.

MicrosoftAccessвидастьповідомлення >Ключові поля незадані й запитання >Створитиключове полі тепер? >Натиснути кнопку Ні,якщоодне чидекількаполів втаблиціможуть однозначноідентифікувати запис утаблиці йслужитипервиннимключем, чи кнопку Так, й тодіAccessстворитьдодаткове полі, якузробитьключовим. Довизначенняключового полятаблиці мищеповернемося врозділ ">Визначенняключовихполів" >даноїглави.

У спискутаблицьз'явиться новатаблиця, Якаміститимевведенідані.Таблиця при цьомустворюєтьсяавтоматично. Поляїїматимуть чистандартніназви, чи тих, котрі ві запровадили, а їхнітипивизначатимуться завведенимиданими. Увипадку,якщо до одногостовпець буливведеніданірізнихтипів,наприклад числа,дати й текст, тип полявизначається як >Текстовий.

>Введенняданих втаблицюAccess малочимвідрізняється відвведення втаблицю Excel. Для переходуміж полями ві можетевикористовуватиклавішу <>Таb>.Дані,введені впоточний ряд,зберігаються припереході донаступного рядка.Детальніше режимвведення йзміниданих врежимітаблиці описів врозділ ">Введення йперевіркаданих" >даноїглави.

 

1.3Створеннятаблиць задопомогоюМайстратаблиць

Дляствореннятаблиць задопомогоюМайстратаблицьнеобхідно:

  1)Двічіклацнутилівоюкнопкоюмиші наярлику >Створеннятаблиці задопомогоюмайстра.

  2) Удіалоговомувікні >Створеннятаблиць (>мал.1.5)вибратипризначеннятаблиці: >Ділові (дляіншихцілей можнавибрати й >Особисті).

  3) Уполі >Зразкитаблицьвибративідповіднутаблицю - Списокрозсилки.

  4)Переміститипотрібні поля із списку >Зразкиполів до списку Поляновоїтаблиці. Для цогослідскористатися кнопками зстрілками: > -переміститиодне полі " -перемістити усі поля.

>Мал.1.5ДіалоговевікноМайстратаблиць

  5)Повторюватиописані впп.3-4 дії до тихийпір,поки не якщостворенийвідповіднийперелікполів дляновоїтаблиці.

  6) Принеобхідностіперейменуватияке-небудь полі,потрібновиділити його в списку Поляновоїтаблиці йнатиснути кнопку >Перейменувати полі,потім вводити надіалоговомувікні >Перейменування поляновеім'я поля йнатиснути кнопку ОК (>мал.1.6).Натиснути кнопку >Далі.

>Мал.1.6.ДіалоговевікноПерейменування поля.

  7) Унаступномудіалоговомувікні вполі Поставтеім'я дляновоїтаблиці запровадитиім'яновоїтаблиці "Списокрозсилкисповіщень" (>мал.1.7).

>Мал.1.7 ДругадіалоговевікноМайстратаблиць.

  8)Вибратиспосібвизначення ключа MicrosoftAccessавтоматичновизначає ключ (>є альтернатива >Користувачвизначає ключсамостійно).Тоді втаблицю якщододано поліавтоматичноїнумерації.Натиснути кнопку >Далі.

  9) Увипадку,якщо було бвибраносамостійневизначення ключа, вполі з списком >Виберіть полі ізунікальними для шкірногозаписуданими >необхідновибратиім'я поля, яку станіключовим.Потімпотрібновизначити типуданих, котріміститимуться включовомуполі.Майстерпропонуєвибрати один ізтрьохваріантів:

>Послідовні числа, щоавтоматичнопривласнюютьсякожному новомузапису;

>Числа, щовводятьсякористувачем придодаванні новихзаписів;

>Поєднання чисел йсимволів, що вводитисякористувачем придодаванні новомузапису.

>Натиснути кнопку >Далі.

  10) УнаступномувікніМайстертаблицьпропонуєвстановитизв'язкиміжіснуючимитаблицями йстворюваноютаблицею (>мал.1.10).Віннамагається самстворитизв'язкиміжтаблицями йнадаєінформацію простворюванізв'язкикористувачеві увигляді списку. Принеобхідностівиправитизв'язкипотрібновибративідповідний ряд списку йнатиснути кнопку >Зв'язки.Наприклад,виберіть у ряд непов'язана із ">Клієнти" йнатисніть кнопку >Зв'язки.

>Мал.1.8ДіалоговевікноЗв'язку.

>Мал.1.9ТретєдіалоговевікноМайстратаблиць.

>Мал.1.10ЧетвертевікноМайстратаблиць.

  11) Увікні >Зв'язкипотрібновибрати типу зв'язку ізданоютаблицею (>мал.1.8).Виберітьперемикач Одногозапису втаблиці ">Клієнти"відповідатиме багатозаписівтаблиці "Списокрозсилкисповіщень". >Натиснути кнопку ОК.

  12) УдіалоговомувікніМайстратаблиць (див.мал.1.9)натиснути кнопку >Далі.

  13)Відкрившиостаннєдіалоговевікно, можнавирішити, що віробитимете ізтаблицею далі (>мал.1.10).Виберітьперемикач >Змінити структурутаблиці,щоб перейти в режим Конструкторатаблиць, йнатисніть на кнопку Готове. >Відкриєтьсявікно Конструкторатаблиць. Структуратаблицівиглядатиме так, як представленемал.1.11.

>Мал.1.11 Структуратаблиці ">Постачальники підприємства" врежимі Конструктора.

 

1.4Створеннятаблиці задопомогою Конструкторатаблиць

>Тепер мипознайомимося із режимом Конструктора. Урежимі Конструкторатаблицістворюються шляхом заподіянняіменполів, їхнітипів йвластивостей.Щобстворититаблицю врежимі Конструктора,необхідно:

1)Двічіклацнутилівоюкнопкоюмиші наярликуСтворення >таблиці задопомогою конструктора чинатиснути на кнопку >Створити уверхнійчастинівікнабазиданих,вибрати з списку увікні Новатаблиця >елемент Конструктор йнатиснути кнопку ОК. У тому й віншомувипадкувідкриєтьсяпорожнєвікно Конструкторатаблиць (>мал.1.12).

>Мал.1.12Вікноновоїтаблиці врежимі Конструктора

2) Увікні Конструкторатаблиць встовпецьІм’я поля запровадитиіменаполівстворюваноїтаблиці.

3) Устовпці Типданих для шкірного полятаблицівибрати з списку, щорозкривається, типуданих, котріміститимуться в цьомуполі.

4) Устовпці >Опис можна запровадитиописданого поля (необов’язково).

5) Унижнійчастинівікна Конструкторатаблиць на вкладках >Загальні й >Підстановка запровадитивластивості шкірного поля чи облишитизначеннявластивостей,встановлені заумовчанням.

6)Післяопису всіхполівмайбутньоїтаблицінатиснути кнопку >Закрити (уверхньому правомукуткувікнатаблиці).

7) На запитання >Зберегтизміни макету чиструктуритаблиці <>ім’ятаблиці>?,натиснути кнопку Так.

8) Увікні >Зберегти як вполі >Ім’ятаблиці запровадитиім’ястворюваноїтаблиці йнатиснути кнопку ОК.

9) Увідповідь наповідомлення >Ключові поля незадані й запитання >Створитиключове полі тепер? >Натисніть кнопку Так,якщоключове полінеобхідне, чи кнопку Ні,якщо такого бути невимагається.

>Післявказанихдій в спискутаблиць увікнібазиданихз’являтьсяім’я й значокновоїтаблиці. Запровадитидані встворенутаблицю можна,відкрившитаблицю врежиміТаблиці.Існуютьтакож йіншіваріанти,створеннятаблиць.Можна,наприклад,створититаблицю задопомогоюзапиту наствореннятаблиці.Можнастворюватитаблиці шляхомімпорту ізінших базданих чистворюючизв’язки із такимизовнішнімитаблицями.

  1.5Технічна характеристикакомп’ютера

Припроходженнівиробничої практики напідприємстві ТОВ "Торговий дімЭлектротех" намоємуробочомумісці бувкомп’ютер із такими характеристиками:

>Версія Windows: Microsoft Windows XP Professional ServicePack 2версія 2002.

Система: Intel® Pentium® 4CPU 3.00GHz,

>Об’ємОЗП: 512 MB.

>Відомості про адаптер:

Тип адаптера: ATIRADEONXPRESS 200Series

Типмікросхем: ATIRadeonXpressSeries (>0x5A61)

Тип конвертераDAC:InternalDAC (400 MHz)

>Об'ємпам'яті: 256МB

>Відомості проBIOS: >BK-ATIVER008.0461.003.000.

 


1.6Інструкційнакартка

>Завдання:Створеннябазиданих.Знайомство ізосновнимиоб'єктамибазиданих.Створення йзаповненнятаблиці.Режимипредставленнятаблиці.Типиданих. Масковведення.Змінаструктуритаблиці врежимі конструктора.

>Створеннябазиданих:

1.Напередстворіть каталог (течу) ізназвоюBAZA.

2.Запустіть MSAccess 2003.

3.Натисніть кнопку >Створити базуданих напанеліінструментів чи в меню >Файл -Створити. БудівідкритовікнодіалогуСтвореннябазиданих, в якуслід запровадитиім'ябази,наприклад >Adress йвибрати каталог>BAZA. Урезультаті віпобачитевікнобазиданих.

>Створеннятаблиці задопомогоюМайстра:

1. Увікні Базаданихнатисніть кнопку >Таблиці, апотім кнопку >Створеннятаблиці задопомогоюмайстра. Увікні >Створеннятаблицівиберітьзразок Списокрозсилки (>найперший в списку).Даліпотрібновизначитиперелікполий, котрі віхочетевключити втаблицю. Для цого почерзівиділяйтемишею поля була в спискуЗразківполий йнатискайте кнопкущобзразок поляпотрапив до спискуполівстворюваноїтаблиці.Виберітьнаступні поля: >КодСпискаРозсилки,Прізвище,Ім'я, Адреси,Домашній телефон,Сотовий телефон.

2.Натисніть кнопку >Створити базуданих напанеліінструментів чи в меню >Файл -Створити. БудівідкритовікнодіалогуСтвореннябазиданих, в якуслід запровадитиім'ябази,наприклад >Adress йвибрати каталог >BAZA. Урезультаті віпобачитевікнобазиданих.

3.Перейменуємоназвидеякихполів,вибраних із шаблоном. Для цоговстановіть курсор увікні Поляновоїтаблиці на рядку >КодСпискаРозсилки йклацніть кнопку >Перейменувати полі йнатисніть кнопку >Далі. До тихийпір,поки кнопкаДалі активна,користуйтеся нею, кнопку Готовенатискайте лише востанньомувипадку!

4. Унаступномувікнідіалогувведітьім'ятаблиці >Адреси йвирішіть MSAccess 2003самостійновизначити ключ йнатисніть кнопку >Далі.

5. Уостанньомувікнідіалогупогодитеся наБезпосереднєвведенняданих втаблицю. Інатисніть кнопку Готове.

>Таблицястворена. У рядкузаголовківтаблиці можназнайтиїїназву.Всііменаполівпредставлені увиглядізаголовківтаблиці.


2.Техніка безпеки привиконанніробіт

>Розпочинаючипрацювати на ПК,необхіднопам`ятати, щоцедужескладнаапаратура, Якапотребуєакуратного іобережногоставлення донеї,високоїсамодисципліни на всіхетапахїїексплуатації.

>Напругаживлення ПК (220 У)єнебезпечною для життялюдини. Тому, Незважаючи тих що вконструкціїкомп`ютерапередбаченадостатняізоляція відструмопровіднихділянок,необхідно знаті тачітковиконувати ряд правилтехніки безпеки.

>ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

-торкатисяекрана йтильного боці дисплея,проводівживлення тазаземлення,з`єднувальнихкабелів;

-порушувати порядокувімкнення івимиканняапаратнихблоків;

-класти наапаратурусторонніпредмети;

-працювати накомп`ютері увологомуодязі тавологими руками;

-палити вприміщенні, дезнаходятьсякомп`ютери.

Передпочатком роботи накомп`ютерінеобхідноотриматидозвіл на роботу вуповноваженихосібпедагогічно-лаборантського складу.Під годину роботи накомп`ютеріНЕОБХІДНО:

-сувородотримуватисяінструкції ізексплуатаціїапаратури;

-працювати наклавіатурічистими сухими руками, ненатискуючи наклавіші безпотреби чинавмання;

-працюючи із дискетами,оберігати їхнього відударів, діїмагнітного поля і тепла, правильновставлятидискети в дисковод;

-коректнозавершувати роботу із тім чиіншимпрограмнимзасобом.

Уразіпояви запахугорілого,самовільноговимиканняапаратури,незвичнихзвуківтребанегайноповідомити процеобслуговуючий персонал тавимкнутикомп`ютер. Не можнапрацювати накомп`ютері принедостатньомуосвітленні,високомурівні галасу тощо.

>Під годину роботикомп`ютераекран дисплеяєджереломелектромагнітноговипромінювання, якуруйнуєзір,викликаєвтому,знижуєпрацездатність. Черезцетреба,щобочікористувачазнаходилися навідстані 60 - 70 див відекрана, абезперервна робота закомп`ютеромтривала не понад 25хв. длядітей та 40 - 45хв. длядорослих.


3.Архівування роботи

>ЗапуститиWinRaR: ПускВсіпрограмиWinRaRWinRaR.

>Послідовністьархівування файлу:

1)ЗапуститипрограмуWinRaR та перейти до папки дезнаходиться потрібен файл,призначений дляархівації. (>мал.1.13)

>Мал.1.13ВікноWinRaR.

2)Натиснути покнопці >Добавити.Після чогоз'явитьсядіалоговевікно >Ім'яархіву тапараметри.Цейдіалогтакож можнавикликати із меню >Команди-Добавитифайли доархіву.

3) Зверни формат новогоархіву (>RaR чи >ZiP).Требавказатитакож методстискання тарозмір тому, а й задопомогоюперемикачів тапрапорцівіншіпараметриархівації. (>мал.1.14)

>Мал.1.14.Архівація файлу.

4)  >Натиснути кнопку ОК.

5)  >Отриманий файлархівузаписуємо на CD-R диск.


>Висновки

 

Отже, структуратаблиці -це структуразапису,тобтосукупністьназвполів,їxніxтипів тавластивостей,визначенихкористувачем под годинуаналізуконкретноїзадачі. Структуравизначаєпослідовністьрозташуванняданих узаписі нафізичномуносії івиглядданих наекрані.

>СУБД MSAccessналежить до такзванихоб`єктно-орієнтованих систем.Підоб`єктами у MSAccessрозуміють все, щомаєім`я.Множинуоб`єктів MSAccessскладаютьтаблиці,запити,форми,звіти,макроси тамодулі.Ціоб`єктивизначатьсякористувачем, а їхньогосукупністьскладає базуданих.Всіоб`єктивзаємопов`язані,причомутаблицізнаходяться воснові всіхзв`язків. Наційоснові, як правило,будуються усііншіоб`єкти. Цепояснюєтьсяперш на тім, щосаме втаблицяхзберігаютьсядані, котрі уженадаліобробляються формами,запитами тощо. Таким чиномтаблиціпризначені длязбереженняданих. Кожнатаблицяміститьінформаціюпевного типу.


Списоквикористанихджерел

1.Дубнов П. Ю.Access 2003:Самовчитель. - М.: Вид-во ДМК Пресс, 2004. -320с.

2.БекаревичЮ.М., Пушкіна Н.В. MicrosoftAccess 2003. - Дюссельдорф, До., М., СПб.:БХВ-Петербург, 2001. -480с.

3. Баркер Скотт Ф.Професійнепрограмування вAccess 2003. - М: Вільямс, 2002. -992с.

4. Вонг У. Office 2003 для ">чайників". Москва,Санкт - Петербург, Київ, Діалектика, 2004. - 259-279

5.ПоследБ.Г.Access 2003.БД. - До: ">ДиаСофт", 2000. -512с.

6.Access 2003 для Windows 95 - До.:Торгівельно-видавниче бюроBHV, 1997 -480с

7. MicrosoftAccess 2003. Крок по кроку. - М.:ЭКОМ, 2002. -352с.

8.Гаевський О.Ю.Самовчитель роботи із Microsoft OfficeAccess 2003.2001 р. - 480 з.

9. Руденко В.Д.Практичний курсінформатики. За ред.Мадгізона В.М. -Фенікс. 1997-2004 р.

10. Леонтьєв В.Ю. Microsoft Office:Access 2003.2008 р. - 455 з.


Схожі реферати:

Навігація