Реферати українською » Информатика, программирование » Створення комп'ютерної гри Засоба Macromedia Flash


Реферат Створення комп'ютерної гри Засоба Macromedia Flash

Страница 1 из 2 | Следующая страница

 

>ВИПУСКНАДИПЛОМНАРОБОТАСПЕЦІАЛІСТА

на задану тему:

">Створеннякомп’ютерноїігризасобамиMacromediaFlash"

 


>Вступ

>Мультимедіа (>multimedia) –цекомп'ютернаінформаційнатехнологія, щодозволяєобробляти,зберігати,передавати івідображати текст, звук,відеозображення,графічнезображення іанімацію (>мультиплікацію).

30 років томумультимедіаобмежуваласядрукарськоюмашинкою «Консул», що не лишедрукувала, але й і моглапривернутиувагузаснулого операторамелодійнимтріском.Навалааматорів далоновийпоштовхрозвиткумультимедіі (>комп'ютерний гороскоп 1980 року, що задопомогоюдинаміка іпрограмувального таймерасинтезуваврозпливчастіусніпрогнози накожен день тапереміщав поекранізірки (зачаткианімації)).Приблизно за годинуз'явився і самтермінмультимедіа.Суспільна потреба взасобахпередачі івідображенняінформаціївикликає до життяновутехнологію, через шлюб болеекоректноготерміна,називаючиїїмультимедіа. Уанглійськіймові ужеприживаєтьсяновийтермін «informationappliance –інформаційнепристосування».

>Поява системмультимедіапідготовлена яквимогами практики, то йрозвиткомтеорії.Різкийривок, щовідбувся в цьому напрямку заостаннідекілька років,забезпеченийперш нарозвиткомтехнічних йсистемнихзасобів. Це йпрогрес врозвиткуЕОМ:різкозбільшенийоб'ємпам'яті,швидкодія,графічніможливості, характеристикизовнішньоїпам'яті, йдосягнення вобластівідеотехніки,лазернихдисків –аналогових й CD-ROM, атакож їхнімасовевпровадження.

>Мультимедіа-технологіїє одним ізнайбільшперспективних йпопулярних завикористаннямнапрямківінформатики.Вонимають наметістворення продукту, щоміститьколекціїзображень,текстів йданих, щосупроводжуються звуком,відео,анімацією ііншимивізуальнимиефектами (>Simulation),включаєінтерактивнийінтерфейс йіншімеханізмикерування.Даневизначеннясформульоване вже 1988-гороцінайбільшоюЄвропейськоюКомісією, щозаймається проблемамивпровадження івикористання новихтехнологій.

>Ідейноюпередумовоювиникненнятехнологіїмультимедіавважаютьконцепціюорганізаціїпам'яті «>MEMEX»,запропоновануще в 1945роціамериканськимученимВаннівером Бушем.Вонапередбачалапошукінформаціївідповідно доїїзначеннєвогозмісту, а чи не поформальнихознаках (один за однимномерів,індексів чи заалфавітом й т. п.)Цяідеязнайшласвоєвираження ікомп'ютернуреалізаціюспочатку увиглядісистемигіпертексту (система роботи ізкомбінаціямитекстовихматеріалів), апотім йгіпермедіа (система, що працює ізкомбінацієюграфіки, звуку,відео іанімації), й,нарешті, умультимедіа, щооб'єднала усобіобидвіцісистеми.

Однак сплескінтересунаприкінці 80-х років дозастосуваннямультимедіа-технології вгуманітарних областях (й,зокрема, вісторико-культурній)зв'язаний,безсумнівно, ізім'ямвидатногоамериканськогокомп’ютерщика-бізнесменаБілла Гейтса,якомуналежитьідеястворення іуспішноїреалізації напрактицімультимедійного (>комерційного) продукту наосновіслужбовоїмузейноїінвентарноїбазиданих ізвикористанням уньому всіхможливих «>середовищ»:зображень, звуку,анімації,гіпертекстовоїсистеми («>National ArtGallery. London»)

>Самецей продуктакумулював усобі триосновніпринципимультимедіа:

а)поданняінформації задопомогоюкомбінаціїбезлічісприйманихлюдиноюсередовищ (>властивотермін скидатися від анг.multi – багато, й media –середовище);

б)наявністьдекількохсюжетнихліній узмісті продукту (наоснові «>вільногопошуку» у рамкахзапропонованої взмісті продуктуінформації);

в)художній дизайнінтерфейсу ізасобівнавігації.

>Революція вобластімультимедіапочалася ізпоявою 1989-го р.накопичувача на компакт – диску,якиймігпоміщати всобі болеескладнімультимедіа –додатки.

Одним ізтрадиційнихрішень напрофесійномурівнівиявиласятехнологіяMacromediaFlash.

>Flash можнавикористовувати длястворенняповноцінногомультимедійногоWeb-сайту,насиченогографікою, із формами іінтерактивністю, дляствореннябанера,навігаційноїпанелі, чифоновоїмузики дляWeb-сайту.

>Післядекількохприйнятихугод провикористанняFlash уякості Web – стандарту,він легкоінтегрується із HTML. Длядосягнення болеескладноїінтерактивностіFlashможевзаємодіяти ізJavaScript чиVBScript.

>Введеннявласногоінтерпретаторасценаріїв «>Action Script»розшириломожливостіFlash.Крімграфічноїінформації чиживоїанімації можнастворюватисвійвласнийсценарій, що дозволитикористувачевіуправлятиповодженням проекту чиодержуватидеякідинамічнідані назапитикористувача. Церятуєрозроблювачастворюватизовнішнімодулі длякерування Web – сайту.

>MacromediaFlashмістить всобісукупністьзасобів розробки івідображенняпроектів.Flash – розробки практично немаютьобмежень вобласті дизайну.Графічніелементи можнарозмістити точно вбудь-якомумісцісторінки, можнанакластиелементи одногоінший беззастосуваннянеобхідностінаписаннясценаріїв. УFlash можнастворитидіалоговіформи, котрі будутьодержуватиінформацію відкористувачів йпередаватиїї серверу.Також вFlashє такаможливість, якуправлятипрозорістю, щонадаєглибину ізачарування роботам.

Редактор для розробкиFlash-проектівдозволяєрозширитиможливостірозроблювача, як вобласті дизайну то йпрограмування, боFlashтежмає своювласнумовупрограмування «>ActionScript», щодозволяєнадавативнутрішнюлогіку проекту, атакожможливістьспільновикористовуватиJavaScript йVBScript разом ізFlash проектом.


1.Основніпоняттямультимедіатехнології

1.1Мультимедійнітехнології

>Мультимедіатехнології –можливістьподанняінформаціїкористувачеві увзаємодіїрізних форм (текст,графіка,анімація, звук,відео) вінтерактивномурежимі.

>Технологіюмультимедіастановлятьспеціальніапаратні іпрограмнізасоби.

>Мультимедіа –продукти можнарозділити накількакатегорійзалежно від того котрігруписпоживачів смердотіорієнтовані.

З початку 90-х роківзасобимультимедіарозвивалися іудосконалювалися, ставши до початку XXIстоліттяосновою новихпродуктів йпослуг, таких якелектронні книжки і газети,новітехнологіїнавчання,відеоконференції,засобиграфічного дизайну.Застосуваннязасобівмультимедіа вкомп'ютернихдодатках сталоможливимзавдякипрогресу врозробці івиробництві новихмікропроцесорів й системзберіганняданих.

>Натисканням кнопкикористувачкомп'ютераможезаповнитиекран текстом;нажавшиіншу,вінвикличепов'язану ізтекстовимиданимивідеоінформацію; принатисканнінаступної кнопкипролунаємузичний фрагмент.Наприклад, Bell Canada, щонадаєпослугисуспільного,особистої ікомерційного зв'язку длявсієїКанади,використовуєзасобимультимедіа длявиявлення іусунення несправності утелефонніймережі.Спеціальніпрограмимістятьтисячівідсканованихінструкцій про ремонттехніки, котрі наданіі вкористуванняспівробітникамвідділівтехнічного забезпечення іаналітикам. Кожнамультимедійнаробочастанціяможевідобразитибудь-якуділянкусхемимережі. Привиявленнінесправностіподаєтьсязвуковий сигнал йпоказуєтьсямісце, девідбуласяаварія.Також системаможевідіслати поелектроннійпошті чи факсу всюнеобхіднуінформаціюбригадіремонтників, щовиїжджає наоб'єкт. Система голосовогосупроводудозволяє

>прослуховуватиінформацію ікоментарі,необхідні длядіагностики іаналізу увипадкувиникненняаварійноїситуації.

>Безсумнівнимдостоїнством йособливістютехнологіїєнаступніможливостімультимедіа, котрі активновикористовуються вподанніінформації:

а)можливістьзберігання великогообсягусамоїрізноїінформації на одномуносії (до 20томівавторського тексту,близько 2000 й понадвисокоякіснихзображень, 30–45хвилинвідеозапису, до 7 часів звуку);

б)можливість збільшення (>деталізації) наекранізображення чи йогонайцікавішихфрагментів,іноді удвадцятиразовомузбільшенні (режим «лупа») призбереженніякостізображення. Це особливоважливо дляпрезентаціїтворівмистецтва іунікальнихісторичнихдокументів;

в)можливістьпорівняннязображення іобробки йогорізноманітнимипрограмнимизасобами ізнауково –дослідницькими чипізнавальнимицілями;

р)можливістьвиділення всупровіднезображення текстовому чиіншомувізуальномуматеріалі «>гарячихслів (областей)», по якіздійснюєтьсяодержаннядовідкової чибудь-якоїіншоїпояснювальної (у томучислівізуальної)інформації (>технологіїгіпертексту ігіпермедіа);

буд)можливістьздійсненнябезперервногомузичного чибудь-якогоіншогоаудіосупроводу, щовідповідаєстатичному чидинамічномувізуальному ряду;

е)можливістьвикористаннявідеофрагментів ізфільмів,відеозаписів й т.д.,функції «>стоп-кадру»,покадровогопереглядувідеозапису;

ж)можливістьвключення взміст диска базданих, методикобробкиобразів,анімації (>приміром,супровідрозповіді прокомпозиціюкартиниграфічноюанімаційноюдемонстрацієюгеометричнихпобудовїїкомпозиції) й т.д.;

із)можливістьпідключення доглобальноїмережі Internet;

і)можливість роботи ізрізнимидодатками (>текстовими,графічними ізвуковими редакторами,картографічноюінформацією);

до)можливістьствореннявласних «галерей» (>вибірок) ізінформації, щопредставляється впродукті, (режим «>кишеня» чи «>моїпозначки»);

л)можливість «>запам'ятовуванняпройденого шляху» й «>створення закладок» наекранній «>сторінці»;

м)можливістьавтоматичногопереглядувсьогозмісту продукту («слайд-шоу») чистворенняанімаційного іозвученого «>путівника-гіда» попродукті;включення у склад продуктуігровихкомпонентів ізінформаційнимискладовими;

зв)можливість «>вільної»навігації заінформацією івиходом восновне меню (>укрупненийзміст), наповнийзміст чизовсім зпрограми.

>Поява системмультимедіа,безумовно,робитьреволюційнізміни в областях, якутворення,комп'ютернийтренінг, убагатьох сферахпрофесійноїдіяльності, науки,мистецтва, укомп'ютернихіграх й т.д.

>Можливостітехнологіїмультимедіабезмежні. Убізнес-додаткахмультимедіа в основномузастосовуються длянавчання іпроведенняпрезентацій.Завдякинаявностізворотного зв'язку і живомусередовищуспілкування,системинавчання набазімультимедіамаютьприголомшливуефективність йістотнопідвищуютьмотиваціюнавчання. Давно вжез'явилисяпрограми, щонавчаютькористувачаіноземниммовам, котрі вінтерактивнійформіпропонуютькористувачеві пройтикількауроків, відвивчення фонетики іалфавіту допоповненнясловникового запасу інаписаннядиктанту.Завдякивбудованійсистемірозпізнаваннямовиздійснюється контрольвимови того, когонавчають.Мабуть, самаголовнаособливість такихнавчальнихпрограм –їхняненав'язливість,аджекористувач самвизначаємісце, годину йтривалістьзаняття.


1.2Презентації ііншімультимедіа-продукти

>Післястворення всіхмультимедіа-компонентівнеобхіднооб'єднати їхнього у Єдиниймультимедіа-продукт. При цьомувиникає заподіяннявиборупрограмногозасобу для його розробки.Існуючізасобиоб'єднаннярізнихмультимедіа-компонентів у Єдиний продуктумовно можнарозділити втричігрупи:

а)алгоритмічнімови длябезпосередньої розробкикеруючоїпрограми;

б)спеціалізованіпрограми длястворенняпрезентацій йпублікації їхні вІнтернет (>швидкапідготовкамультимедіа-додатків);

в)авторськіінструментальнізасобимультимедіа.

>Розподілкорисний тім, що багатозасобівмаютьможливістьстворюватипрограмнімодулі мовоюсценаріїв. як правило,вибірзасобуґрунтується навимогах доефективності роботимультимедіа-додатків ішвидкості його розробки.Такожістотноювимогоюєступіньвзаємодії ізкористувачем.Спеціалізованіпрезентаційніпрограмиорієнтовані впершучергу передатиінформації відкомп'ютера докористувача.Авторськіінструментальнізасобидозволяютьздійснитивисокийступіньвзаємодії істворити дійсноінтерактивнийдодаток.

>Розробкамультимедіа-додатків набудь-якійалгоритмічніймовівимагаєзнанняпрограмування,хочасучаснісередовищавізуальногопрограмуваннядоповненірізнимимайстрами длястворення окремихелементівінтерфейсу, щодозволяютьавтоматизованоодержувати кодпрограми.Витрати години нарозробку будуть у цьомувипадкузначні, але йдодаток, щовийшов, –оптимальним повикористаннюресурсівкомп'ютера ішвидкостіфункціонування.

>Авторськіінструментальнізасобидозволяютьістотноскоротити процес розробки, але йдаютьпрограш вефективності роботистворюваногододатка.Крім того, для розробкинеобхідногарнезнанняможливостейданогозасобу іефективнихметодів роботи із ним.

>Найбільш вибачимо йшвидкимєвикористанняпрограмстворенняпрезентацій,можливостей які, удеякихвипадках,виявляєтьсядосить длястворення нескладногомультимедіа-продукту.Авторськісистемипризначені длястворенняпрограмнихпродуктів ізвисокимступенемвзаємодії ізкористувачем. Часто для розробкикористувальницькогоінтерфейсуавторськісистемипропонують спе-ціальну мовасценаріїв.Вонидозволяютьстворитикінцевий продукт, щопоєднує усімультимедіа-компонентиєдиноюкеруючоюпрограмою.Йоговідмінноюрисоюєнаявністьзагальногоінтерфейсу, щодозволяєвибратибудь-який ізмультимедіа-компонентів,запустити його навиконання (>прослухатизвуковий файл чипереглянутивідео),організуватипошукнеобхідногооб'єкта і т. п.

Програмистворенняпрезентаціїспочаткупризначені длястворенняелектроннихслайдів, щодопомагаютьілюструватиповідомленнядоповідача,тепер усє понадорієнтуються назастосуваннямультимедіа.Існує великакількість такихпрограм, щовідрізняються наборомобразотворчих йанімаційнихефектів.

>POWERPOINT.PowerPoint –це п>резентаційнапрограма, що входити у пакет Microsoft Office. Закількістюобразотворчих йанімаційнихефектів неуступаєбагатьомавторськимінструментальнимзасобаммультимедіа.

>PowerPointміститьзасоби дляствореннягнучкогосценаріюпрезентації ізапису звуковогосупроводу шкірного слайда.Наявністьросійськомовноїверсіїдозволяєуспішнопрацювати із текстамиросійською мовою.ВстановленапідтримкаІнтернетудозволяєзберігатипрезентації уформаті HTML,однаканімаційнікомпонентивимагають установкиспеціальногодоповненняPowerPointAnimationPlayer-цедозволяєстворюватискладніпрограмнінадбудови мовоюпрограмуванняVisualBasicforApplication, щоістотнорозширюєможливостіпрограми.СпеціальнанадбудоваCustomSoundtracksAdd-Inдоповнюєпрезентаціюфоновиммузичнимсупроводом з широкимвибороммелодій.

>FREELANCEGRAPHICS. >FreelanceGraphics –програмафірми Lotus длястворення слайд-шоу.Забезпечує широкийнабірможливостейформатування тексту,малюнків,графіків йтаблиць на слайдах.Демонстраціяпрезентаціїможепроводитися накомп'ютерах, де самапрограмаFreelanceGraphicsвідсутня.Підтримуєзображення уформатіGIF, у томучислі зпрозорим тлом.Перетворенняпрезентації у формат HTML задопомогоюспеціальногомайстрадозволяєпублікуватиїї наWeb-Сервері,забезпечуючи при цьомуоптимальнушвидкістьзавантаженнясторінки.Демонстрація слайд-шоу вІнтернетівимагаєдодатковихкомпонентівPlug-In для браузери чиFreelanceGraphicsActiveX.

>FORMULAGRAPHICS. >Авторська системаFormulaGraphicsфірмиFormula Softwareзастосовується для розробкиінтерактивнихдодатківмультимедіа.Вонамаєпростий йзручний увикористанніграфічнийінтерфейс й ненакладаєніякихобмежень назображення, звуки іанімації, котріможуть бутиоб'єднані ізїїдопомогою.FormulaGraphicsмаєпотужнуоб’єктно-орієнтованумову,однакдодатки можнарозробляти і беззастосуванняпрограмування.Керуючіелементи наекранівідображаються увиглядігіпертексту іграфічнихгіперпосилань.FormulaGraphicsмаєпрограмувальнудво – йтривимірнуграфіку івикористовуєтьсятакож для розробкидодатків ізанімацією іігровимипрограмами.Розробленімультимедіа-додаткиможуть бутипрограні згнучкого диска, CD-ROM,безпосередньо черезІнтернет чивпроваджені вWeb-Сторінку.

>HYPERMETHOD. >Російськаавторська системаHyperMethod працює под Windows95/98/NT.Вонадозволяєстворюватинайрізноманітнішімультимедіа-додатки і посвоїхфункціональнихможливостях наближається допрограмиMacromediaDirector.Підтримуєрозповсюдженіформатизвукових йвідеофайлів, атакожможливістьконтрольованоїпокадровоїанімації.HyperMethodзабезпечуєшвидкествореннягіпертекстовихдодатків, асумісність з HTMLдозволяєстворюватидодатки дляІнтернету.Маєвласнумовусценаріїв.Новіможливості,додані востаннійверсії,роблятьїїпривабливою як дляновачків, то й дляпрофесіоналів.

1.3Етапи розробки проекту

План, поякому вартодіяти приствореннімультимедійного продукту задопомогоюпрограмнихзасобів:

1етап –вибір тими іописпроблеми;

2етап –аналізоб'єкту;

3етап –розробкасценарію і синтезмоделі;

4етап – формаподанняінформації івибірпрограмнихпродуктів;

5етап – синтезкомп'ютерноїмоделіоб'єкта.

>Процесствореннямультимедійного продукту

>Процесствореннямультимедіаінформаційних системскладається з двохосновних фаз:

1)фазипроектування;

2)фазиреалізації.

Фазапроектування:

а)проектуванняконцептуальноїмоделісценарію длямультимедіа –інформаційноїсистеми;

б)проектуваннямедіа-залежнихподаньінформації;

в)проектуванняінформаційних структур;

р)проектуваннямедіа-комбінацій йсинхронізації (звук –відео);

буд)проектування структурвузол-зв'язок (>посилання);

е)проектуванняінформаційнихтопологій (>загальнесередовище);

ж)проектуванняінтерфейсукористувача;

із)проектуваннякористувальницькогоінтерфейсу;

і)проектуванняметодівнавігації.

Фазареалізації:

>Реалізація виннасупроводжуватисяінструментами і методамистворення.

1)Первиннаінтеграція:

а)створенняфрагментів;

б)створенняструктури;

2)Повнаінтеграціямультимедіа-продукту, монтаж,тобтоз'єднання всіхелементів у Єдиний продукт,відповідно допевноїструктури ізаданихзасобівнавігації;

3)Виробництвомультимедіа-продукту (>визначаєтьсяносієм);

4)Поширеннямультимедіа-продукту

1.4Мультимедійнийкомп’ютер

«>Мультимедійнийкомп'ютер» –цетакийкомп'ютер, наякомумультимедійнідодаткиможутьповноюміроюреалізувати усі своїможливості.Мультимедійнийкомп'ютер виненмістити багатофункцій:відображати наекранімонітораграфічну івідео-інформацію,анімацію,відтворювати ізвисокоюякістюрізнийзвуковийсупровід,музику, до тогочислі і ізмузичнихкомпакт-дисків, й багатоіншого.

>Апаратний складмультимедійногокомп'ютера

«>Мультимедійнийкомп'ютер»маєнаступніскладові:

а) корпус з блокомживлення;

б) системна (>материнська) плата;

в)центральнийпроцесор;

р) оперативнапам'ять;

буд)відеоадаптер;

е)монітор;

ж)накопичувач нажорстких дисках;

із)клавіатура;

і)миша;

до) дисковод CD-ROM;

л) дисководгнучкихдисків;

м)звукова карта;

зв) дисковод DVD;

про) модем;

п)телевізійний тюнер.

Недуже давнокорпорація Intel й Microsoft приучастііншихграндівкомп'ютерноїіндустріїпідготувалиспецифікаціюкомп'ютера PC 99.Цей стандартвизначаєтипи системперсональнихкомп'ютерів,призначених длявиконанняпевнихфункцій.Розглянемоклас «Entertainment PC» (>розважальний чимультимедійнийкомп'ютер).

Зпоглядуетапіврозвиткуапаратноїчастиникомп'ютеранайбільшийінтересвикликаютьнаступнівимоги:

а)повнавідмова відінтерфейсушини ISA;

б)усікомпонентисистемної (>материнської) платиповиннівідповідатиспецифікаціїPlug-and-Play;

в)портиCOM йLPTрекомендуєтьсявикористовувати лише дляпідключенняпринтерів;

р)інтерфейсиIDE/ATA йATAPI длязовнішніхнакопичувачівпідлягаютьзаміні наIEEE1394;

буд) длямодеміврекомендуєтьсяінтерфейс USB;

е) длясканерів йіншихпристроїв привведеннізображеньрекомендуєтьсявикористовуватиінтерфейсиSCSI чиIEEE1394;

ж) длязвукових картможливіінтерфейси USB чиPCI4;

із)графічніадаптеридопустимі лише ізінтерфейсомAGP чи PCI;

і)підключатимишу іклавіатурурекомендується черезінтерфейс USB чи PS/2.

>Вперше вспецифікаціїрозробленовимоги додозволу ііншихпараметрівмоніторів.

>Вимоги, щовикористовуються в PC 2001,спрямовані наствореннякомп'ютерів подкеруванням WindowsMe, Windows 2000 Professional, Windows XPпризначених для роботи ізтиповимиWindows-додатками.Звичайно, мовайде не пробазовіапаратнівимоги,пропонованіопераційними системами, а прооптимальні.Вперше PC 2002 неміститькласичнихрекомендацій –вказуються лишемінімальнівимоги! Ті, що було б зкращихспонуканьрекомендоване в PC 99, чи сталовимогою в PC 2001, чибезжалісновилучено.

>Основнаідея PC 2001 –офіційнозробити стандартомвимогиініціативи IntelEasy PC,спрямовані наперетвореннякомп'ютера внескладний, надійна йстабільнопрацюючийпобутовийприлад.

>Особливість PC 2001 –відсутність твердогоподілу ПК накласи. В частности, із текстувиключенізгадування про Office PC,Consumer PC й Entertainment PC, котрі буличіткоспецифіковані в PC 99.Тепер усе, що неєWorkstation (>робочоюстанцією) й Mobile (ноутбуком),попадає подкатегорію PC System.

У PC 2001відбуваєтьсяповнавідмова відшини ISA, атакожвизнаютьсязастарілимиїїпохідні – PS/2,COM,LPT,FDD.Останній пунктозначає, ті, що 3,5-дюймовідисководифлоппі –дисків чизникнуть якклас, чиперейдуть нановийінтерфейс,найімовірніше на USB.Причому сам USB винензрости дорівняспецифікації 2.0, дешвидкістьпередачіданихдосягає 480Мбіт/с.

>ПРОГРАМНИЙ СКЛАДМУЛЬТИМЕДІЙНОГОКОМП’ЮТЕРА

>Навітьнайсучаснішийкомп'ютер не якщопрацювати безпрограмного забезпечення.

як вжеговорилося,мультимедійнепрограмне забезпечення можнаумовнорозділити наприкладнучастину (>мультимедіа-енциклопедії,комп'ютерніігри,аудіо івідеоплеєри і т. п.) йспеціалізовану, доякої можнавіднестипрограми,призначені длястворенняприкладнихпрограм (>професійніграфічніредактори,редактори3D-графіки,звуковіредактори й т.д.)

>Розглянемоосновнічастинипрограмного забезпеченнямультимедіа-комп'ютера:

а)операційна система;

б)прикладнімультимедійнідодатки.

>Операційна система.

Заостаннікілька роківмультимедійнідодатки стали одним ізнайбільшшвидкозростаючихсегментівринкупрограмного забезпечення.Більшістьсучаснихкомп'ютерівпродаються зустановленими CD-ROM,звуковими картами іпотужнимиграфічними адаптерами.Щоб матірможливістьскористатися всімацимиапаратнимизасобамипідтримкимультимедіа накомп'ютері винна бутивстановленаопераційна система, щопідтримує усіціпристрої.Найбільшяскравим прикладомє ОС Microsoft Windows 98 чи WindowsMillenium.Архітектурнірішення вмультимедійномурозширенні Windows 98дозволяютьвідтворюватицифровевідео,аудіо,MIDI.

>Прикладнімультимедійнідодатки

Доприкладних можнавіднестимультимедійнідодатки, ізякимибезпосередньо працюєзвичайнийкористувачмультимедійногокомп'ютера. Упершучергуцекомп'ютерніігри.Такожсюди можнавіднестимультимедіа-енциклопедії,відео іаудіоплеєри,програми длястворення іпереглядупрезентацій й багатоіншого. Таким чином,мультимедійнийкомп'ютер –цекомп'ютер, щоповністюзабезпечуєфункціональну роботумультимедійнихпрограм,тобтомаєможливістьвідтворюватирізні звуки,музику івідео,переглядатиграфічнізображення.

1.5Областізастосуваннямультимедіа

>Існуєвідомазагальна думкадослідниківринку, що такоюобластю, котрамаєнайбільшішанси длязастосуваннямультимедіа,єосвіта йпідвищеннякваліфікації послездобуванняосвіти ізвикористаннямкомп'ютернихтехнологій (>CBT – ComputerBasedTraining), атакожвикористаннямультимедіа врекламі йінформаціїPOS (Point ofSale) />POI (Point of Information). У годинуцідвіможливіобластізастосуваннямультимедіапереживаютьнезвичайносильний бум.

>Найбільшпереважаючими областямизастосуваннямультимедіа, назагальну думку,є

а)Навчання ізвикористаннямкомп'ютернихтехнологій (>CBT).

>Застосуваннямультимедіа восвіті йнавчанні (ComputerBasedTraining –CBT)передбачається як дляособистоговикористання, то й длябізнесу. Умайбутньомузначенняцієїобластізастосуваннямультимедіазростатиме,оскількизнання, щозабезпечуютьвисокийрівеньпрофесійноїкваліфікаціїзавждисхильні дошвидкихзмін.Сьогоднішнійрівеньрозвитку, особливо в західних областях,вимагаєпостійногооновлення (up todate), й підприємства,основоюрозвитку якієконкуренціяповинні всвоїйдіяльності бути вельмигнучкими.

Дотеперішнього годининавчання ізвикористаннямкомп'ютерівзастосовувалосяпереважно у сферівиробництва длянавчання персоналу йпідвищеннякваліфікації. Уфірмі Opelпідтримуєтьсяновийспосібколективногонавчанняспівробітників, котрівинні,використовуючизображення йанімацію,підготуватипрограмусвоєїмайбутньоївиробничоїдіяльності.Фірма IBMтакожзастосовуєнавчання ізвикористаннямкомп'ютерів длядемонстрації роботилокальнихмереж.Фірма Bayer уже багато роківуспішнозастосовуєсистемиCBT длянавчанняспівробітниківзовнішніх йвнутрішніх служб.Численнідослідженняпідтверджуютьуспіхсистеминавчання ізвикористаннямкомп'ютерів.Дужеважкозробитиоб'єктивнепорівняння зстаримитрадиційними методаминавчання,проте можнасказати, щоувага под годину роботи ізповчальноюінтерактивноюпрограмою набазімультимедіа, як правило,подвоюється, томузвільняєтьсядодатковий годину.Економія години,необхідного конкретноїматеріалу, всередньомускладає 30%, апридбанізнаннязберігаються впам'ятізначнодовше.

б)Фірмовіпрезентації й рекламапродукції.

>Зростання оборотуспостерігається в тихийрекламних агентствах, котрівикористовують дляпрезентаційфірмдодаткимультимедіа.Застосуванняпрограммультимедіаєлогічнимнаслідком тихийрізноманітнихможливостей, котріпропонуютьвідповідніапаратні йпрограмнізасоби.

Областьвітринноїреклами (>POS =pointоfSale = пункт продаж)єкласичним прикладом длязастосуваннямультимедіа. Задопомогою такихвітринклієнтимаютьможливістьсамостійноотримуватиінформацію, що їхніцікавить (>запитатинеобхіднуінформацію йотриматиїї наекрані).Наприклад,цеможуть бутиопераційні зачибанків, де таким чиномможеповідомлятисяінформація прокредити,різнібанківськіоперації, зачи навиставках й ярмарках, зачиавтосалонів, бюроподорожей,аеропорти,залізничнівокзали й т.д.

в) Областьтелекомунікації.Ситуація вційобластізалежить від політикивідповідної національноїкомпанії, щовідповідає зазв'язок (>наприклад, вГерманіїце Telecom), атакожїїконцепціїмережі,оскількивсюди вєвропейськійекономічнійзоніця концептуальнаясність встратегіїорганізаціїмережвідсутня,бовідповідніпрогнози (>наприклад,можливістьпроведеннявідеоконференцій) взначніймірі чиспекулятивні, чиспірні.

р)Застосування системмультимедіамаєхорошідовгостроковішанси длязапису йобробкивідеозображень як вприватній, так,звичайно, й впрофесійномусередовищі.Проте неслідзабувати, щовирішальнийкрок можназробити до тоговипадку,якщоз'являтьсяякісніцифровівідеосистеми, котріматимутьдоступнуціну й непоступляться заякістюколишнімвідеосистемам.


2. ПрограмуMacromediaFlash

 

2.1Основніпоняття

>MacromediaFlash служити, як длястворенняанімації (чи – котрірухи вдинаміці), то йстворенняпрезентаціїнавчальнихпрограм чиелектроннихвідкриток.

>Основнимипоняттямипрограмиє: сцена –це областьробочоговікна дестворюється кадр таредактується; шкала години –це шкала дезадається порядокслідування тихий чиінших сцен.

>Розрізняють двавидианімацій:

а)покадроваанімація –цеанімація, коли усікадристворюютьсявручну,тобтокожен кадрмалюєтьсяокремо;

б)розрахунковаанімація –цеанімація, колизадаєтьсяпочатковий йкінцевийкадри, а усіпроміжнікадрирозраховуються зазаданим алгоритмом руху окремихоб’єктів.

>Важливоюперевагоюрозрахунковоїанімаціїє ті, щонабагатоменшіоб’ємианімаційнихфільмів,це бозадаються не усіпроміжнікадри, а лишезображенняоб’єкта та закон його руху.Фільмможе бутиозвучений зконкретноюприв’язкою звуку до тихий чиіншиханімаційнихоб’єктів.

>Робочіфайли поствореннюанімаціїзберігаються уфайлі ізрозширенням.fla,причому, вньомукрімграфічнихоб’єктівзберігається йзначнадодатковаінформація, Якамістить всобі:

а)об’єкти, що булистворені, але й невикористані;

б) дії поредактуванню (наетапістворенняпублікації) готовогоанімаційногокліпу,тобтостворюється файл ізрозширенням.swf, де всянепотрібнаінформаціявидаляється, томуробочий файлзаймаєпростір умежах до 10Мбайт, акінцевий файл ізрозширеннямзаймаєдисковийпростір вмежахдекількохдесятків Кбайт.Створенийкліпнайпростішепереглянути задопомогоюсамоїпрограми, чи автономногопрогравача, що укладатиінсталяційний пакет.

>Основоюстворенняанімаційнихефектів уFlashєвекторнаграфіка.

2.2ОглядсередовищаMacromediaFlash

>Верхнячастинавікнаєтрадиційною дляпрограм, щопрацюють всередовищі Windows. Тутє:

а)системний значок (>злівавгорі);

б) заголовоквікна (далі);

в) смуга меню (под ним);

Цеєтрадиційнийнабірвікон.

>Зліва відробочоговікназнаходиться панельінструментів, котраподілена на виборах 4секції:

1)інструментималюванняграфічнихоб’єктів;

2)перегляд –цеінструменти длязміни масштабу тапереміщеннязображення;

3)кольори.Управліннякольором контуруграфічногооб’єкта та його заливання. Длястворенняоб’ємнихоб’єктіввикористовуютьградієнтну заливання;

4)параметри.Дозволяютьмодифікуватидіювибраногоінструменту й для шкірного ізцихінструментів, смердотієіндивідуальними.

По правому краюробочоговікнарозміщений комплекс менювигляд,положення яківизначається самимкористувачем (>цекомпоненти,поведінка,інспектор компонент,усіпункти меню, котрідозволяютьстворюватианімаційніоб’єкти.


2.3Основніетапистворення документаFlash

ПризавантаженніMacromediaFlashавтоматичновідкриваєтьсяновий документ. Прибажанні можназмінити йогоназву, Яка зазамовчуваннямє неназваною (>Untintlent 1).

Передпочатком роботибажано усіпанеліінструментів, котрі на даний момент невикористовуютьсявидалити для збільшенняробочоїплощі.Такожнеобхіднозадативластивостіанімації удіалоговомувікні (змінити документ) де миможемозадатитакіпараметри:

а) частотакадрів, оптимально можнавикористовувати 12кадрів за секунду й частотастоїть зазамовчуванням.Кількістькадріввизначається якшвидкодієюкомп’ютера то йкількістюграфічнихоб’єктів насцені;

б)розмірвікна, зазамовчуваннямстоїтьзначення 550 на 440пікселів –цеєоптимальнезначення;

в)колір фону, зазамовчуваннямвінєбілим;

р)одиницівимірювання, смердотістосуютьсяодиницьвимірювання длялінійок, котрівідображаються по краяхсцени.


3. ПрограмуPowerpoint

 

3.1Загальнівідомості проPowerpoint.Призначення таоглядсередовища

>ОсновнимиможливостямиPowerPointє:

1)створенняслайдів, щоможутьвключити у собі: текст,таблиці,діаграми,відеокліпи,звуковуінформацію,гіперпосилання.

2)основніелементиуправління,аналогічні як у Office.

3) запускпрограмитрадиційний, чи іздопомогою кнопки пуск,елементівофісу,робочого столу:

арежиміпідготовкипрезентації (>звичайномурежимі) структуравікнаРРєнаступною:

– слайд ізякимпрацюють;

– порядок слайда;

–коментарі.

Областьструктуридозволяєпереходити від одногослайду доіншого вибачимонажаттям ведмедика.

б) режимструктури –це режим, щонадаєструктурімайже весьробочийпростір.Використовується длявпорядкування порядкуслідуванняслайдів, їхньогоможливостімодифікації,вставлення чивидалення;

в) режимслайду – слайдзаймає всюробочу область,використовується длядетальної роботизі слайдом;

р) режимсортування – наробочійділянці узменшеномувиглядівідображається всяпрезентація. Уданомурежимізручноміняти тих чиіншіслайди вибачимоперетягуванням ведмедика, можнавидалитикнопкоюDelete;

буд) режим показуслайдів –демонстраціяпрезентації коли слайдзаймає всю областьекрану, при цьомувихід ізданого режимувиконується задопомогоюклавішіEsc, чи контекстного меню, щопоявляється принатисканніправоїклавішімиші.


3.2Види татипипрезентації.Способистворенняпрезентації

За виглядомрозрізняютьпрезентаціїзісценарієм, колипоряд іздемонстрацієюслайдівйде паралельнокоментарведучого,якийзабезпечуєзворотнійзв’язок.

>Інтерактивніпрезентації –цепрезентації коливідбуваєтьсядіалогкористувача ізпрезентацією зможливістюгнучкоговиборусценарію.Прикладомтакоїпрезентаціїможе бутинавчальнапрограма, девибір того чиіншогоматеріалувизначаєтьсярівнемпідготовкикористувача.

>Автоматичнапрезентація –це колийдежорсткозв’язаний у порядкуслідування показслайдів, одне один ізпевнимінтервалом години.

ПризавантаженніРР вдіалоговомувікніпоявляєтьсяможливістьвибору одного з 3можливихваріантівстворенняпрезентацій:

1)майстеравтозмісту;

2) шаблонпрезентації;

3)порожняпрезентація.

>Майстеравтозмісту –дозволяєстворитипрезентацію занаступним сюжетом:

– видпрезентації (>службовіпроекти,діловіпрезентації зможливимвиборомпідвиду);

–спосібподанняпрезентації (>індивідуальнийперегляд,видання книжки);

– формаподанняпрезентації (>презентація наекрані,чорно-білапрезентація,кольоровапрезентація, слайд);

–введенняданих дотитульноїсторінкислайду: заголовок, автор,іншідодатковідані.


4.ТехнологіяMacromediaFlash

>ТехнологіяMacromediaFlash –дужепотужний, при цьомупростий увикористанні,засібстворенняанімаційнихпроектів наосновівекторноїграфіки уформатіShockwaveFlash (>SWF). Хочаце далеко ще непершийвекторний формат,творцямSWFвдалосязнайтинайбільшвдалепоєднанняміжобразотворчимиможливостямиграфіки,інструментальнимизасобами для роботи із нею, ймеханізмомвключення результату вWeb-сторінки.ДодатковоюперевагоюSWFє йогопереносимість,тобтоцей форматможевикористовуватися набудь-якійапаратно-програмнійплатформі. Іще однаособливістьSWF:створені на йогоосновізображення не лишеможуть бутианімаційніні, але йтакождоповненіінтерактивнимиелементами йзвуковимсупроводом.

>Переносимість йможливістьстворенняінтерактивнихмультимедійнихдодатківзумовилишвидкезростанняпопулярності форматуSWFсередWeb-дизайнерів. Томумайжеодночасно ізпоявою самого форматуфірмоюMacromedia булистворенівбудованікомпоненти (>Plug-In) для двохосновнихбраузерівмережі: Internet Explorer й NetscapeCommunicator. У своючергу,сприялощеширшомурозповсюдженнюSWF уВсесвітньоїПавутини. Урезультатірозробникицихбраузерівоголосили пронамірвключитипідтримкуSWFбезпосередньо в ядросвоїхпродуктів.Підтрималиподібнийпідхід йіншіпровіднівиробникипрограмного забезпечення.

І все-таки навряд чи форматSWFзавоював бі так багатопоклонників,якбиMacromedia несупроводжувала йогодостатньопростими йзручнимиінструментами.Необхідновідзначити, що в даний годинуіснуєцілийнабір такихінструментів.

>Одні із нихорієнтовані наствореннямультимедійнихпрезентацій,іншіпризначені дляпідготовкиграфічнихзображень йтретізабезпечуютьстворенняінтерактивнихповчальнихкурсів.ПротесередрозробниківWeb-публікаційнайбільшоюпопулярністюкористуєтьсяMacromediaFlash,оскількисамецей продуктдозволяєстворюватизакінченіWeb-сторінки, котріздатні забезпечитипопулярністьбудь-якому сайту.Мабуть,завдяки цьому форматSWF всечастіше сталиназивати простоFlash. Отже,складовимиFlash-технологіїє:

а)векторнаграфіка;

б)підтримкадекількохвидіванімації;

в)можливістьстворенняінтерактивнихелементівінтерфейсу;

р)підтримкавзаємодії ізграфічними форматами, щоімпортуються,зокремарастровими;

буд)можливістьвключення синхронного звуковогосупроводу;

е) забезпеченняекспортуFlash-фільмів у формат HTML, абудь-який ізграфічнихформатів,використовуваних вІнтернеті;

ж)можливістьпрогляданняFlash-фільмів як в автономномурежимі, то й задопомогою Web – браузери.

4.1ОглядтехнологіїMacromediaFlash

>СпочаткупрограманазиваласяSplashAnimator йпродаваласямаловідомоюфірмоюFutureAnimation длявиготовленнямультфільмів на PCкомп'ютері.Призначалася дляхудожників –аніматорів й малаобмеженийуспіх,поки у зв'язку із бумом наWWW-Додаткитакийгігант, якфірмаMacromedia, незвернула нанеїувагу,купивши іперейменувавши вFlash.РозроблювачіFlashпомінялиінтерфейспрограми дляполегшення іавтоматизації розробки проекту.Причомумультимедійнийгігант не лишеперемінивназву іінтерфейс, але й іпереорієнтував пакет наринокWeb-анімації, при цьому бувзапропонований йсвій,внутрішній форматфайліввекторноїграфіки «*.>swf», йреалізованапідтримка дляіншихпопулярнихграфічнихформатів, у томучислі і дляанімаційногоGIF, йзабезпечив пакетугарну рекламу.

Однакзміниторкнулися не лишезовнішньоговигляду, але й ізмісту. УFlashпоняттяінтерактивностізначнорозширилосязавдякивикористаннюсценаріївAction Script, дії, котрідозволяють авторамрозроблятидоситьскладністиліповодження –behaviors,переміщуваніелементиінтерфейсу,логіку іпочаткову математику, щовпершедаютьможливістьстворюватиелектроннімагазини. Урезультатіпрограма здобулаширокепоширення всередовищіWeb-розроблювачів йпродовжуєслужитигарноюпідмогоюпрофесійниманіматорам.

З моментупояви 1996-го р.технологіяFlash сталафактичним стандартом для розробкинасиченихмультимедійнихWeb-сайтів. Для роботи вFlash необов'язково матірдосвід упрофесійномупрограмуванні –цейдозволяєстворювати Web –вузли ізелементамиінтерактивності безнеобхідностінаписаннявихіднихкодівJavaScript, Java чи HTML.

УпроцесістворенняFlash-проекту, особливо, коли ужеєпорівняльнийдосвід, розробки віншихзасобахмалюванняграфіки чи редакторахWeb-дизайну, то можнавідзначити рядпереваг їх,якими подеякійміріFlash здобувши своюпопулярність:

а)використанняпозначень дляелементів, котріз'являються понад одного разу;

б)об'єднаннякадрів удіяхпереміщення (>motiontweens), котрідозволяєавтоматичнопрорахуватидеякіпроміжнімоментипереміщення, дляприскорення розробкипроектів;

в)об'єднаннякадрів удіяхтрансформації (>shapetweens), котрідозволяєавтоматичнопрорахуватидеякіпроміжнімоментитрансформаціїоб'єктів, дляприскорення розробкипроектів;

р)скорочення числарізнихтипівліній (пунктир,крапки і т. п.).Лінії,намальованіінструментомолівецьвимагають меншепам'яті,чим мазкикистю;

буд)використанняшарів, длярозбивкиоб'єктів, щоперекриваються,кліпу;

е)скорочення числарізнихшрифтів йстилів, шляхомперетворення їхнього воб'єктивекторноїграфіки;

ж)застосування звукового формату mp3, як самоговисокоякісного іощадливогомузичного формату;

із)використанняможливостіанімаціїрастровихзображень, чи длястатичнихелементівзафарбуванняоб'єктів й фону;

і)застосуваннясценаріїв (>Actions Script) аж до вставки їхні вокремікадрифільму;

до)можливістьзгрупуватиоб'єкти нарізних кулях;

л)використанняубудованихінструментів длязміниколірнихефектів саме йогооб'єкта;

м)використання єдиноїпалітриweb-safe,щобуникнутирозбіжностей зкольорамибраузерів;

зв)застосування компонентакерування проектомLibrary, щодозволяєшвидкознайтибудь-якийоб'єкт йпоміняти йоговластивості;

про)можливість вставки впоточний проектранішествореного проекту.

4.2МожливостіFlash

>СтворившиFlash,компаніяMacromediaоб'єдналабезлічпотужнихідей йтехнології воднійпрограмі,дозволившикористувачамодержувати через Webцілімультимедійніпрезентації.

>Використанняанімації

>Анімація вFlashзаснована назмінівластивостейоб'єктів,використовуваних в «мультику».Наприклад,об'єктиможутьзникати чиз'являтися,змінюватисвоєположення, форму,розмір,колір,ступіньпрозорості й т.д.

УFlash передбачене трирізнімеханізмианімаціїоб'єктів:

1)покадрова («>класична»)анімація, коли автор самстворює чиімпортує ізіншихдодатківкожен кадрмайбутнього «мультика» йвстановлюєпослідовність їхніперегляду;

2)автоматичнаанімація (так кликанаtweened-анімація), привикористанніякої авторстворює лишеперший йостаннійкадримультиплікації, аFlashавтоматичногенерує усіпроміжнікадри.Розрізняють двавидиtweened-анімації:

а)анімація,заснована напереміщенніоб'єкту (>motionanimation),

б)анімація,заснована натрансформації (>змініформи)об'єкту (>shapeanimation);

3)анімація наосновісценаріїв.Сценарій –цеописповедінкиоб'єкту навласніймовіFlash, ЯканазиваєтьсяActionScript; синтаксисцієїмовинагадує синтаксисіншихмовсценаріїв,використовуваних вWeb-публікаціях (>наприклад,JavaScript йVBScript).

>Кожний ізцихмеханізмівмає якпереваги, то йнедоліки. В частности,tweened-анімаціяволодієдвомабезперечнимиперевагами:

1)по-перше, авторпозбавлений віднеобхідностістворюватикожен кадрокремо;

2)по-друге, длявідтворення такого «мультика»Flashдоситьзберігати лишеперший йостаннійкадри, щозабезпечуєзначнезменшенняоб'єму такогофільму.

Разом із тім,tweened-анімаціяпридатна дляствореннялишенайбільшпростихсюжетів, в яківластивостіоб'єктівзмінюютьсярівномірно.

>Використаннявідео

Прироботі ізвідео можнаімпортуватибудь-якийстандартнийвідео-файл,підтримуванийQuickTime чи Windows MediaPlayer,включаючиформатиMPEG, Digital Video –цифровевідео,MOV,QuickTime, йAVI. Зімпортованимивідеооб'єктамиможутьвиконуватися тих жоперації, що й ізграфічнимиоб'єктами: зміну масштабу,обертання,нахил,маскування й т.д.Відеооб'єктиможуть бутизробленіінтерактивними задопомогоюсценаріїв наActionScript.

Дляданих у форматахJPEG йМРЗреалізованодинамічнезавантаженняфайлів под годинувідтворенняFlash-фільму.Такиймеханізмдозволяєскоротитирозмір файлуфільму й,отже,понизити годину йогозавантаження помережі.

Ми необмеженівикористанням лишестандартнихшаблонів.Свійвласний документFlashтакож можназберегти увигляді шаблоном йвикористовуватипотім длястворенняподальшихпроектів.Щобзберегти документFlash як шаблон,вибираємо із меню командуFile – SaveAsTemplate.Відкриєтьсядіалоговевікно SaveasTemplate.Вводимо на поліNameназву для шаблоном, аполі з спискомCategoryвибираємоназвустандартноїкатегорії, чивводимоназвувласної, в якої якщо включеньновий шаблон.Додаємо вполіDescription короткийопис шаблоном йклацаємо накнопці Save.Після цогоназва шаблономз'являтиметься вдіалоговомувікні NewfromTemplate привиборівідповідноїкатегорії. Уобластіпопередньогоперегляду навкладціTemplates для шкірного шаблономвідображаєтьсявидимийвмістробочого поля була впершомукадрі документа цого

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація