Реферати українською » Информатика, программирование » Створення презентації в Програмі PowerPoint


Реферат Створення презентації в Програмі PowerPoint

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>ДИПЛОМНАРОБОТА

НА ТЕМУ:

">Створенняпрезентації впрограміPowerPoint"


>Зміст

1.Вступ

1.1 Запуск Power Point

1.2ОсновніелементипрограмиPowerPoint

1.3СтворенняновоїпрезентаціїPowerPoint

1.4Вибір режимуперегляду слайда

1.5Способивиділення фрагмента тексту

2.Редагування фрагмента тексту

2.1Змінапараметрів шрифту

2.2Змінакольору тексту та фону

2.3Вирівнювання текст

2.4Добавлення текстового поля та вставка символу

2.5ЗбереженняпрезентаціїPowerPoint

3.Створенняслайду змаркованим списком

3.1 Вставка дослайдутаблиці

3.2 Вставка дослайдутаблицю Excel

3.3Зв’язуваннятаблиці вслайді зтаблицею MS Excel

3.4 Вставка дослайдуДіаграми

3.5 Вставка дослайдуграфічнихоб'єктів

4. Вставка дослайдувідео та звуку

4.1 Вставка дослайдуФлеш-анімації

4.2Сортуванняслайдів тадоопрацюванняпрезентації

4.3 Налаштуванняанімаціїпереходівміж слайдами

4.4 Налаштуванняанімаціїслайду

4.5Демонстраціяпрезентації

5.Роздруківкапрезентації

5.1Перевіркаправопису

5.2Створеннягіперпосилання упрезентації

5.3.Техніка безпеки

>Висновок

>Література


1.Вступ

ПрограмуPowerPoint -цепрограма задопомогоюякої можнастворитипрезентацію, котра викличе тієївиглядякийкористувачзадасть сам.Можнавставити допрезентації:малюнки,графіку,різненаписання тексту,надатиколір тексту,змінити фонпрезентації,надативашійпрезентаціїрізнихефектниханімацій таінше.

>Заразцяпрограмадуже популярнасередпідприємців,бізнесменів таінше.Можна до вашогослайдутакожвставититаблицю Excel.Крім вставкитаблиць можнатакожвставитидіаграму зрізноюграфічноюосновою.

ЗадопомогоюпрограмиPowerPoint можнарозпечататипрезентацію якої вістворили увигляді доповіді.Розпечатати можнаокреміслайди, увиглядіроздаточногоматеріалу дляслухачів, можнарозпечататислайди зпримітками чи саму структурупрезентації.Такіможливостіпрезентації в основномуобираютьпідприємці,банкіри йінше.

Налаштуванняслайдівмаєвеликезначення упрезентації.Настроїтислайди можна за годиною чи завказівкоюкористувача,тобто заклацанням ведмедика.Якщонеобхіднопомінятислайдимісцями, тоце можназробити задопомогою режиму ">Сортировщик слайдів". У цьомурежимі можна задопомогоюмиші,клацаючи нею понеобхідномуслайдові,Змінитирозміщенняслайду.

1.1 Запуск Power Point

Для запускупрограмиPowerPointнеобхідноклацнути покнопці "Пуск" йвибрати в меню пункт "Програми" - "MSPowerPoint".Якщопрограмавідсутня в меню "Програми", топотрібнопошукати в меню "MS Office".Можливопіктограманеобхідноїпрограмирозташована наробочомустолі. Для запускупрограми ізробочого столупотрібнодвічінатиснутилівоюкнопкоюмиші попіктограмі.


1.2ОсновніелементипрограмиPowerPoint

>Після завантаженняPowerPoint наекранімоніторувідобразитьсявікно "MicrosoftPowerPoint" (>мал.2.1).

Уцентрівікнарозташованийневідформатований шаблон Першого, титульногослайду. З правого боцівідображеновікно завдань "Створення презентації". Злівого боці - "Областьструктури",знизу - "Областьзаміток".Зверху основноговікнарозташований ряд заголовку зназвоюпрезентації татрьома кнопками.Ліва кнопка ">Свернуть" -звертаєвікно безвиходу зPowerPoint,середня - "Розгорнути" ->розгортаєосновневікно чизвертає його до стандартногорозміру, права кнопка - "Закрити" -закриваєпрограмуPowerPoint.Під рядком заголовкурозташована панель меню, наякійвідображено значокPowerPoint тадев'ять кнопок зназвами меню (">Файл", ">Правка", "Вигляд", "Вставка", "Формат", "Сервіс", "Показ слайдів", "Вікно", Довідка).Нижчерозташована панельінструментів: "Стандартна" та ">Форматирование".Знизувікнарозташована панель "Малювання".Кнопки напанеліінструментівслужать для частовикористаних команд.

>ЯкщовікноPowerPointмаєіншіпанеліінструментів, тонеобхідноклацнутиправоюкнопкоюмиші по меню ">Правка" напанеліінструментів та увідкритому менюклацанняммишівстановитипрапорці.

>Якщо навестивказівникмиші наякусь з кнопокпанеліінструментів. Те черездекілька секундз'явитьсяпідказка зназвою кнопки.

1.3СтворенняновоїпрезентаціїPowerPoint

Упідрозділі "Створення"розділвікна завдань "Створення презентації"перерахованіспособистворенняпрезентації (>мал.4.1):

>Рис. 4.1. Новапрезентація (слайд безформатування)

З шаблону оформлення (длястворенняпрезентації устиліобраного шаблоном)

З майстраавтосодержания (дляствореннятиповоїпрезентації).

>Клацнувши попункті "З шаблону оформлення"відкриєтьсявікно "Дизайн слайда" зколекціїстилівоформленняслайду (>мал.4.2).

Звернинеобхідний шаблоноформленняпрезентаціїдвічіклацнувши поньомумишею.Наприклад миобрали шаблон "Розріз".Клацнувши поньомуцей шаблон якщозастосовано.Клацнувшимишею вполімісцезаповнення Заголовок слайда та запровадити зклавіатуринеобхідний текст.Потімклацнути полеммісцезаповнення "Підзаголовок слайда" й запровадити потрібен текст. Длязавершення введення текступотрібномишоюклацнути затекстовим полем. Нашперший слайдстворено (>мал.4.3).

 

1.4Вибір режимуперегляду слайда

Пристворенню слайда наоснові шаблоном заумовчаннямвключається режимперегляду "Звичайний". Ценайбільшкращий режимперегляду. Привключеномурежимі "Звичайний"вікноPowerPointрозділено втричіобласті. Улівійчастинівікнавідображається "Область структури презентації". Уцентрівікна сам слайд, внизу - "Область нотаток". Придемонстраціїпрезентації областьзаміток наслайді невідображається. Злівого боці подобластюструктурирозташовано три кнопкивибору режимувідображення.

Урежимі ">Сортировщик слайдів" (>мал.5.2).

>Всіслайдипрезентаціївідображаються увиглядімініатюр ввікніперегляду.

Над областюструктурирозташованодві кнопки, котріслужать дляпереключенняміж режимами "Структура" та "Слайди".

Режим "Структура"призначений дляперегляду текстовоговмісту слайда, введення таредагування тексту.

Режим "Сторінка"розміток. Дляпереключення вцей режимнеобхідно в меню "Вигляд" зверни пункт "Сторінкиразметок".

 

1.5Способивиділення фрагмента тексту

Дляредагування таформатування текстунеобхідноумітивиділяти йоговиділяти.Найлегшийспосібвиділення фрагмента тексту -клацнутимишею на початку фрагмента.Потімнатиснутиліву кнопкумиші та невідпускаючиїї,перемістити курсор вкінець фрагмента.

А,щобвиділити Слово -клацнути поньомумишею.Речення -натиснутиклавішу ">Ctrl" йутримуючиїїклацнути понеобхідномуреченні. Абзац -тричіклацнути попотрібномуабзацімишею. ДлявиділенняВсього тексту -вибрати в меню ">Правка" пункт "Виділити все" чинатиснутикомбінаціюклавіш ">Ctrl" + "A". При цьомуякщо курсорзнаходиться в текстовомуполіслайду, якщовиділений весь текст, щорозташований в цьомуполі.Якщо курсоррозташований за полем, то якщовиділено усітекстові поляслайду.


2.Редагування фрагмента тексту

Принаборі тексту частовиникаєнеобхідність доповнитинабраний текстзміни:вставити чивидалити слово чиречення, перенести фрагмент тексту нановемісце йінше.

>Щобвставити текст віснуючий фрагмент топотрібноклацнутимишею до тогомісці документа, вякомунеобхідновставитиновий текст та запровадити потрібен текст зклавіатури.Набраний вами текст якщозміщуватиіснуючий в праву бік.

Длявидаленнявиділеного фрагмента текстунатиснути наклавіатуріклавішу ">Del" чиклавішу ">Backspace".Абовибрати пункт "Очистити" меню ">Правка".

>Можнатакожвидалитивиділений текст ззбереженням вбуферіобміну. Для цого навиділеномуфрагментіклацнутиправоюкнопкоюмиші й ввідкритому контекстному меню зверни команду ">Вирезать" чинатиснутикомбінаціюклавіш ">Ctrl" + "X".

>Вирізаний фрагмент тексту можнавставити віншучастину документа. Для цогоклацнутиправоюкнопкоюмиші й зверни в контекстному меню команду "Вставити".Крім того, ві можетевставити текст,клацнувши покнопці "Вставити"стандартноїпанелі чи зверни пункт "Вставити" в меню ">Правка", чинатиснутикомбінаціюклавіш ">Ctrl" + "V".

Ащобскопіювати фрагмент тексту в буферобміну,задати команду ">Копировать".Цю команду можна зверни в контекстному меню чиклацнувши покнопці ">Копировать" настандартнійпанелі чи зверни пункт ">Копировать" в меню ">Правка", чинатиснутикомбінаціюклавіш ">Ctrl" + "З".


2.1Змінапараметрів шрифту

Ащобзмінити шрифт у нашійпрезентаціїнеобхідновиділитинаприклад заголовокслайду, а рядку "Шрифт" напанелі ">Форматирование"клацнути покнопці (>чорнийтрикутничок) та зверни з спискуновий шрифт,наприклад ">ComicSans MS". Урезультаті шрифт заголовкузміниться наобраний.Можназмінитирозмір шрифтувиділивши заголовокслайду йклацнувши покнопці (>чорнийтрикутничок) в рядку "Розмір". У списку зверни потрібенрозмір шрифту.Також можназмінитинаписання шрифту задопомогою кнопок ">Полужирний", ">Курсив", ">Подчеркнутий".Такожзмінити усіціпараметриодразу можназадавши команду "Формат" - "Шрифт".Виділити втекстіпотрібне слово чиречення тазадативказану команду.Відкриєтьсявікно "Шрифт" (>мал.8.1).

 

2.2Змінакольору тексту та фону

Длязміникольорунабраного текстувиділити втекстіпідзаголовкаякесь слово таклацнути покнопці (>чорнийтрикутничок). Кольори тексту напанелі "Малювання".

>Відкриєтьсяпалітракольорів (>мал.9.1), вякійклацнути наклітинцінеобхідногокольору.Також можназмінитиколір фону,виділившинеобхідні слова, при цьомунатиснути по (>чорномутрикутничку) "Колір заливання".

>Відкриєтьсяпалітракольорів (>мал.9.2), вякійклацнути попотрібномукольору.Підпалітроюкольоріврозташована кнопка "Способи заливання".Клацнувши понійвідкриєтьсявікно "Способи заливання" (>мал.9.3).

>Переключаючисьміж вкладкамивікон можна зверни один зчотирьохтипів заливання: ">градиентную", "текстуру", "візерунок", "малюнок".Наприклад миобрали тип ">Градиентная".Встановивши вобласті "Кольори"фляжок "Два Кольори". При цьомувибираємо двакольоринаприклад одинрозовий аіншийтемно-червоний. "Тип штрихування"встановлюємо "Від центру", после чоговибираємо один з двохваріантів йнатискуємо "ОК".

 

2.3Вирівнювання текст

>Можназмінитивирівнювання тексту вслайді.Необхідновиділити текст заголовку йклацнути покнопці "Центром" напанелі ">Форматирование". Заголовоквирівняється у центрі. Ащобвстановитивирівнювання тексту заголовка повертикалі,потрібнодвічіклацнутимишею поньому.З’явитьсявікно "Форматавтофигури", вякомупотрібно перейти на закладку "Напис" (>мал.10.1).

У рядку "Розміщення тексту" зверниваріант "По середині у центрі" йклацнути покнопці "ОК".Тепер наш заголовокмаєтакийвигляд як на (>мал.10.2).

 

2.4Добавлення текстового поля та вставка символу

Ащобдобавити на слайд текстклацнути покнопці "Напис" напанеліінструментів "Малювання", а томумісціслайду де віхочетерозміститидодатковий текст. На нашомуслайдіз'явитьсяпрямокутник змигаючим курсоромвсередині.Можна зверни в цьомупрямокутнику текст (>прямокутник якщорозсуватися поширині в міру введення тексту й повисоті в міру введенняабзаців) чивставитидодатковий символ. ">Додатковісимволи" -це тихсимволи які немає наклавіатурі. Для вставки символуклацнути напункті "Символ" в меню "Вставка".Відкриєтьсявікно "Символ" (>мал.11.1).

>Мал.11.1

У цьомувікні можнавибрати шрифт ">Wingdings 3", аньому символ (>стрілочка).Потімклацнути покнопці "Вставити" та "Закрити".Колір йрозмірвстановленого символузміниться настільки ж чином, як йколір йрозмір шрифту.Змінитиколір символу нажовтогарячий тавстановитирозмірнаприклад "36".Тепер наш слайдмаєвигляд, як на (>мал.11.2).

>Мал.11.2


2.5ЗбереженняпрезентаціїPowerPoint

Длязбереженняствореноїпрезентаціїпотрібноклацнути покнопці "Зберегти" напанеліінструментів "Стандартна" чи зверни в меню ">Файл" пункт "Зберегти", чинатиснутикомбінаціюклавіш ">Ctrl" + "P.S".З’явитьсявікно "Збереження документа" (>мал.12.1).

>Мал.12.1.

ЗаумовчаннямPowerPointпропонуєзберегтипрезентацію впапці "Мої документи". Ащобзмінити папку вякій якщозбереженапрезентація,клацнути покнопці вполі "Папка" й зверниіншу папку длязбереженняпрезентації.

>Також можнастворитинову папку длязбереженняпрезентації,якщоіснуюча вам непідходить. Для цогонеобхідно увікні "Зберегти"клацнути покнопці "Створити папку".З’явитьсявікно "Створення папки" (>мал.12.2), в рядку "Ім'я" вякійнеобхідновказатиім’янової папки.

>Мал.12.2.

>Обравши папку длязбереженняпрезентації, вполі "Ім'я файла"вказатиназвупрезентації таклацнути покнопці "Зберегти".

>Якщо внестизміни дослайду йзновуспробуватизберегтипрезентацію, вонавтоматично якщозбережена под тім жімам й втій жпапці, що й впопередній раз.Якщо зверни в меню ">Файл" пункт "Зберегти як…",зновуз'явитьсявікно ">Cохранение документа". У цьомувікні можназмінитиназвупрезентації й папку, вякій вон якщозбережена.


3.Створенняслайду змаркованим списком

>Створюємодругий слайдпрезентації. У нашомувипадкувін якщо змаркованим списком.Наприклад ззмістомпрезентації.

Длястворення новогослайдупотрібноклацнути покнопці "Створити слайд", чи зверни в меню "Вставка" пункт "Створити слайд", чинатиснутикомбінаціюклавіш ">Ctrl" + "M". УвікніPowerPointз'явитьсядругий слайд. З правого боці увікні завданьз'явитьсярозділ ">Разметка слайда". Урозділі ">Макети слайда" зверни авторозмітку "Заголовок і текст". Наш слайдприймевигляд, як показано на (>мал.13.1).

>Мал.13.1.

>Перше щонеобхіднозробити зновим слайдом, -скопіювати донього заголовок з Першогослайду. Для цогонеобхідноклацнути намініатюріпопередньогослайду вобластіструктури.Після цогоклацнути порамці заголовка слайда.З’явитьсяконтекстне меню, вякомунеобхідно зверни йклацнути попункті ">Копировать".Скопіювавши заголовок,повернутися до новогослайду таклацнутиправоюкнопкоюмиші намісцезаповненні заголовку.З’явитьсяконтекстне меню, вякомуклацнути попункті "Вставити". Заголовок якщовставлений зчастиноюзбереженняпараметрівформатування.

Ащоб,зберегтипараметриформатування заголовкуповністю,потрібноклацнути попіктограмі ">Параметри вставки", Якавідобразиться под заголовком.З’явиться меню (>мал.13.2), вякомувстановити прапор "Зберегти вихідне форматування". Заголовок якщовставлений ззбереженням всіхнастройокформатування.

Ащобвідділити заголовок від фону,навколо заголовку можнавідобразити рамку. Для цогоклацнути по заголовку, а, поінструменті "Колір лінії" напанелі "Малювання".З’явитьсяпалітракольорів, вякій зверниякийськолір,наприкладбілий.

>Теперпотрібновставитимаркований список. Для цогопотрібноклацнути вмісцезаповненні "Текст слайда",набратиперший рядзмісту танатиснутиEnter,потімдругий ряд танатиснутизновуEnter й т.д.КожненатисненняклавішіEnterстворюєновий маркер.Наприклад ми запровадилитакі рядки:

Вставкамаркованого списку;

Вставкатаблиці;

Вставкадіаграми;

Вставкаграфіки,

>Тодіотримаємо слайд, щозображений на (>мал.13.3).

>Мал.13.3.

 

3.1 Вставка дослайдутаблиці

>Можнавставити донашогослайдутаблицю,використавши авторозмітку.Цей шляхзручний привставці невеликихпростихтаблиць. Ащобвставититаблицю,потрібнодобавитиновий слайд, зверни увікні ">Разметка слайда" авторозмітку "Заголовок і таблиця". Будістворений слайд, що показань на (>мал.14.1).

>Мал.14.1.

>Спочаткупотрібнозмінити заголовокслайду.Скопіювати заголовок зпопередньогослайду йвставити його вновий слайд.

>Потімпотрібновставититаблицю,двічіклацнувши попіктограмітаблиці.Відкриєтьсявікно "Вставка таблиці" (>мал.14.2).

>Мал.14.2.

У цьомувікніпотрібновстановитикількістьрядків тастовпцівмайбутньоїтаблиці.Наприкладрядків якщоп’ять, астовпців -чотири.Встановившипотрібнукількістьрядків тастовпців,натиснути "ОК".

>Відкриєтьсятаблиця, Яка показано на (>мал.14.3).

>Мал.14.3.

>Виділитиперший рядтаблиці йклацнутиправоюкнопкоюмиші. У контекстному меню зверни пункт ">Обьединить осередки" (>мал.14.4).Комірки Першого рядкаперетворяться до однієїкомірку.Потімнабрати текст,наприклад,Неправильніанглійськіглаголи. Унаступному рядкунабрати заголовокрядків:invinitive,past,pastparticiple,translation.Нижченабратинаприклад:become,became,become, стати. На новому рядку можнанабратинаприклад:begin,began,begun, розпочати. І востанньому рядку:blow,blew,blown, дмухати.


>Мал.14.4.

>Виділититаблицю напанелі "Таблиці та невидимі кордони" зверниінструмент ">Центировать за вертикаллю", але впанелі ">Форматирование" -інструмент "Центром".Вмісткоміроквирівняється у центрі.

Ащоб тексткоміроквідповідавобраному стилю,змінимоколір шрифту йграницьнаприклад нажовто-гарячийколір. Длязміникольору шрифту, незнімаючивиділеннятаблиці,клацнути поінструментові "Колір тексту" напанелі ">Форматирование" та зверни впалітріінструментівжовто-гарячийколір. Длязміникольоруграницітаблиціпотрібновиділитиїїдвічіклацнувши наякійсь зграниць.Відкриєтьсявікно "Формат таблиці" (>мал.14.5), вякому у рядку "Колір"встановитижовто-гарячийколір.Після цогонеобхідноклацнути покнопці "Усі кордону" напанелі "Таблиці та невидимі кордони", у томущобвстановитивідображенняграницікомірок, чивиділитиграниці вобластіпопередньогопереглядувікна "Формат таблиці".

>Мал.14.5.

Так як шрифттаблиці заумовчаннямдуже великий топотрібнозменшитирозмір шрифту. Ащобзменшитирозмір шрифтупотрібновиділититаблицю йвстановитизначення 24,обравши його задопомогоюінструмента "Розмір шрифту" напанеліінструментів ">Форматирование".

>Якщо намнеобхіднонаприкладпідрегулювати ширинустовпцівтаблицітобтозмінити ширинустовпця, топотрібноклацнутимишею влюбійкомірціпотрібного намстовпця йвстановити курсор налініюрозділеннястовпців.Якщо ми правильновстановили курсор, товін якщо матірвиглядспрямованої у двабокистрілки здвійноювертикальноюлінією у центрі.Натиснутиліву кнопкумиші й невідпускаючиїї, передвинутиграницю впотрібномунаправленні.Аналогічно можназмінитивисотурядківтаблиці.

Ащобдобавитистовпець (ряд) дотаблиці,виділити внійстовпець (ряд) йклацнутиправоюкнопкоюмиші. У контекстному меню зверни команду "Додати стовпчики (рядки)".Стовпець якщо додавань ізлівого боці відвиділеного, а ряд подвиділеним рядком.

Задля чистотикомірки, рядка чистовпцятаблицінеобхідно їхнівиділити йнатиснутиклавішуDelete.

Длявидаленнякомірки, рядка чистовпцятаблиціпотрібновиділити їхні йклацаннямпершоюкнопкоюмишівизвати доконтекстне меню. Уньому зверни пункт "Видалити осередок" чи "Видалити стовпець".

Для вставки до тексту читаблиці з файлупотрібностворитиновий слайд.

 

3.2 Вставка дослайдутаблицю Excel

Ащобвставититаблицю Excel дослайдупотрібнодобавитиновий слайд,обравши увікні "Створити слайд" авторозмітку "Тільки заголовок" (>мал.15.1).

>Відкрийтеготовутаблицю "Excel",виділітьпотрібну областьграниці йклацнути нанійправоюклавішеюмиші.З’явитьсяконтекстне меню, вякому зверни пункт ">Копировать".Після цогопотрібноповернутися дослайду йвставити доньоготаблицю,клацнувши напанеліінструментів "Стандартна" покнопці "Вставити".

3.3Зв’язуваннятаблиці вслайді зтаблицею MS Excel

>Можнавставити в слайдтаблицю Excel,зберігши при цьомузв'язок звисхідноютаблицею. Це означати, що увипадкузмінитаблиці в Excelвідбудетьсявідновленнятаблиці,вставленої дослайду.

Ащобзробитизв'язок зтаблицеюExcl,скопіювавшиготовутаблицю в буферобміну,потімповернутися дослайду й зверни в меню ">Правка" пункт "Спеціальна вставка".Відкриєтьсявікно "Спеціальна вставка"мал.16.1, вякому зверни пункт "Об'єкт Ліст Microsoft Office Excel" йвстановітьпрапорець "Зв'язок".

>Якщопрапорець "Зв'язок"встановлений,змінивисхідного файлу будутьвідслідковуватися прикожномувідкриттіпрезентації. Наекранімонітора якщоз’являтисявікноPowerPoint зповідомленням: "Ця презентація містить посилання інші файли".Клацнувши покнопці "Обновити святи", вівідновитетаблицю впрезентації.


3.4 Вставка дослайдуДіаграми

Для вставкипростоїдіаграми чиграфікапотрібностворитиновий слайд та зверни увікні "Створити слайд"авторозмітку "Заголовок і діаграма".Відкриється слайд виду, що показань на (>мал.17.1).

>Мал.17.1.

>Скопіюйте до новогослайду заголовок зпопередньогослайду тавиправте його текст на: "Вставкадіаграми".

Для вставкидіаграмипотрібнодвічіклацнути попіктограмідіаграми.Відкриєтьсявікно з прикладомдіаграми тавікновихідноїтаблиціданих.

>Мал.17.2.

>Відредагуйтевихіднутаблицю так, як вамнеобхідно.Наприклад: заголовкистовпців можназмінити на: 2003, 2004, 2005.Стовбець Dвидалити. Для цогонеобхідноклацнути по заголовкустовпця D, апотімклацнути повиділеномустовбціправоюкнопкоюмиші. У контекстному меню зверни пункт "Видалити" (>мал.17.2).

>Замінітьназвирядківтаблиці на: "Продукт 1" та "Продукт 2".Третій рядвидаліть так само, як буввидаленостовбець.Внесіть довідповіднихкомірокдані для ">Продукта 1" - 30, 40, 50 та для ">Продукту 2" - 27, 70, 15.Після цогоклацнути в кожномумісці слайда заобластюрозташуваннядіаграми.Виходить слайд, що показань на (>мал.17.3).

>Мал.17.3.

Малий. 17.4.

>PowerPointмаєзручнийінструментарій дляредагування видудіаграми.Двічіклацнувши подіаграмі. Напанеліінструментів "Стандартна"з’являтьсяновіінструменти (>мал.17.4).

>Клацнувши поінструменті "Режим таблиці", можназаховати областьредагуваннявихідноїтаблиці й наекраніостанеться лише областьдіаграми.

>Інструменти "По рядкам" та "Постолбцам" (їхні можнавідобразити,клацнувши покнопці (>чорнийтрикутничок) напанелі та зверни пункт ">Отображать кнопки двома рядках")дозволяютьшвидкозмінитиспосібствореннядіаграми. Колі миклацнемо поінструментові "Постолбцам" й нашадіаграмиприймевигляд, як показано на (>мал.17.5).Тодістовбцідіаграмизгрупуються зарокам, а, по продуктам.

>Мал.17.5.

>Клацання поінструментові "Таблиця даних"приєднає додіаграмитаблицювихіднихданихоформлену устилідіаграми (>мал.17.6).

>Мал.17.6.

>Клацнувши покнопці (>чорнийтрикутничок)інструменту "Тип діаграми",відкриєтьсявікновиборутипівдіаграм (>мал.17.7).Клацнувши понеобхідномутипідіаграми, можнашвидкозмінитизовнішній виддіаграми.

>Мал.17.7.

>Наприклад, натакий, як на (>мал.17.8).

>Мал.17.8.

>Інструменти "Лінії сітки осікатегорій" та "Лінії сітки осі значень"

>включають тавиключаютьвідображеннялінійсітки повідповідним осях.Інструмент "Легенда"включає тавиключаєвідображеннялегенди вобластіствореннядіаграми.

Великакількістьінструментів доступна в контекстному меню, щовикликаєтьсяправоюкнопкоюмиші на тому чиіншомуелементідіаграми.Наприклад намнеобхіднозмінитиколірдіаграми чиграфіка.

Длязміникольорудіаграмипотрібнодвічіклацнути поніймишею, апотім одноразово по рядкуколірякогонеобхіднозмінити. У нашомуприкладіклацаємо по рядку "2005",якийвідображається надіаграміпісочнимкольором.Післяклацання ряд якщопомічений маркерами.Клацнувшиправоюкнопкоюмиші повиділеномурядкові й у контекстному меню зверни пункт "Формат рядів даних" (>мал.17.9).

>Мал.17.9.

>Відкриєтьсяоднойменневікно, вякому назакладці "Вигляд" (>мал.17.10)необхідно вобласті ">Заливка" зверниновийколірдіаграми.Потімклацнутинаприклад по яскраво-зеленомукольорі, й область "Зразок"змінитьсвійколір.Потімклацнути покнопці "ОК".

>Мал.17.10.

 

3.5 Вставка дослайдуграфічнихоб'єктів

Для вставки дослайдуграфічногооб'єкта (>малюнок,фотографії)потрібностворитиновий слайд й зверни увікні ">Разметка слайда"авторозмітку "Заголовок, і графіка".Відкриється слайд виду, що показань на (>мал.18.1).

>Мал.18.1.

>Скопіюйте до новогослайду заголовок зпопередньогослайду тавиправте його текст на: "Вставка графіки".Текстове полі можнавидалити чинабрати до тексту доілюстрації.Наприклад:Прикладілюстрації.Потімдвічіклацнути попіктограміілюстрації.Відкриєтьсявікно "Виберіть малюнок" (>мал.18.2) зколекцієюграфічнихзображень.

>Мал.18.2.

>Потімобираємоякусь картинку йдвічіклацнути поніймишею. Нашаобрана картинкавставиться дослайду, авікногалереїзакриється. Наш слайд якщо матірвигляд, як на (>мал.18.3).

>Мал.18.3.

>Також можнавставитизображення до будь-якогослайду незалежності відобраного типуавторозмітки. Для цогонеобхідно зверни в меню "Вставка" пункт "Малюнок" - "Картинки". З правого боці вобласті завданьвідкриєтьсявікно "Вставка картинки" (>мал.18.4), вякомупотрібно звернинеобхіднезображення.

>Мал.18.4.

>Також можнавставити донашогослайдуякийсь файл ззображенням. Для цогонеобхідностворитиновий слайд завторозміткою "Тільки заголовок" й зверни в меню "Вставка" пункт "Малюнок" - "З файла".Відкриєтьсявікно ">Добавления малюнка" (>мал.18.5). У рядку "Папка" цоговікна зверни папку, вякійзберігаютьсяфотографії чималюнки.Нижчевідобразяться усіграфічніфайли, щомістяться вданійпапці.

>Мал.18.5.

>Якщовставлена вамиілюстраціямаєдуже великийрозмір, топотрібно навести курсормиші налюбий маркер, щорозташований покуткам картинки (курсорзмінить форму наспрямовану у двабокистрілку);потімнатиснутиліву кнопкумиші йтягнути курсор до центру картинки.


4. Вставка дослайдувідео та звуку

Для вставки дослайдувідеозображення в меню "Вставка" зверни пункт "Вставка", аньомупідпункт "Фільм з файла".Відкриєтьсявікно "Вставка фільму" (малий. 19.1).

Малий. 19.1.

У цьомувікніпотрібновказати шлях довідеофайлу таклацнути "ОК".Потім якщо поставленозапитання проавтоматичний запускфільма припоказіслайду (малий. 19.2).

Малий. 19.2.

Наслайдівідобразитьсяперший кадрзапису (малий. 19.3).

Малий. 19.3.

Для вставки звуку впункті "Кіно і звук", щоповністюповторюєвікно "Вставити кіно".Потрібновказати шлях до звукового файлу йнатиснути по "ОК". На нашомуслайдівідобразитьсяпіктограма увиглядідинаміка (малий. 19.4).

Малий. 19.4.

Ащоб припереглядіпрезентаціїпіктограмудинаміка немає, топотрібноперетягнутиїї заграницю слайда.


4.1 Вставка дослайдуФлеш-анімації

Малий. 20.1.

Ащоб,вставитиФлеш-анімаціюпотрібноклацнутиправоюкнопкоюмиші напанеліінструментіввікнаPowerPoint й увідкритому контекстному менювстановити прапорець "Елементи управління".Потім навідкритійпанелі "Елементи управління"клацнути покнопці "Інші елементи".Відкриється список, вякомунеобхідно зверни команду ">ShockWaveFlashObject" (малий. 20.1).

>Після цого, наш курсорприймевиглядхрестика. Принатисненнілівої кнопкимишівиділіть наслайді областьвідображенняФлеш-анімації.Виділена областьмає видбілогопрямокутника здіагональнимхрестиком (малий. 20.2).

Малий. 20.2.

Малий. 20.3.

>Клацнувши попрямокутникуправоюкнопкоюмиші йоберіть у контекстному меню пункт "Властивості".Відкриєтьсявікно "Властивості" (малий. 20.3), вякому намнеобхіднознайти рядMovie. Укомірцінапротиукажіть шлях дофлеш-файлу, йогоім'я йнатискуємо наклавіатурі "F5", после чогозакриваємовікно "Властивості".Вказаний вами файлвідобразиться припереглядіпрезентації.

 

4.2Сортуванняслайдів тадоопрацюванняпрезентації

Ащобвиконатидоробкупрезентації вцілому,необхідно перейти до режиму ">Сортировщик слайдів". УвікніPowerPointвідобразитьсямініатюри всіхпідготовлених вамислайдів (>мал.21.1).Переглядаючи в одномувікні усіслайдипрезентації можна легковиявитипомилки їхньогооформлення, можнавиконатинеобхіднізміни.

>Мал.21.1.

Урежимі ">Сортировщик" можназмінити порядокпослідовностіслайдів упрезентації. Для цогопотрібно навести курсормиші нанеобхідний слайдпотімнатиснутиліву кнопкумиші йутримуючиїї,перетягнути слайд нановемісце упрезентації.

>Аналогічно можнаперетягнутидекількаслайдів. Ащобвиділитигрупуслайдів, щорозташовані усе своєю чергою,клацнути напершомуслайдігрупи,натиснути наклавіатуріклавішуShift йутримуючиїї,натиснути напослідньомуслайдігрупи.Якщослайдирозташовані деінде, топотрібнонатиснути наклавіатуріклавішу ">Ctrl" йутримуючиїї,клацнутимишею покожному з необходимихслайдів.

>Виділеніслайди можна не лишеперетягувати, атакожкопіювати тавидаляти. Ащобскопіювативиділений слайд уновемісцепрезентації, приперетягуванніслайдівпотрібноутримуватиклавішу наклавіатурі ">Ctrl".Крім цого, можнатакожскопіювативиділеніслайди,клацнувши по нихправоюкнопкоюмиші йобравши у контекстному меню пункт ">Копировать", апотімвставитислайди вновемісце,потімзновувикликатиконтекстне меню й зверни там пункт "Вставити". Длявидаленняслайдів,виділіть їхнього, апотімнатиснути наклавіатуріклавішу ">Del".


4.3 Налаштуванняанімаціїпереходівміж слайдами

>Клацнувши покнопці "Показ слайдів" ві переходите до режимудемонстраціїслайдів.Кожненовеклацаннямишею якщовикликатиперехід донаступногослайду. Ащобзробитиперехід від слайда донаступногослайдувидовищним,необхіднозробити настроюванняпереходів. Для цогопотрібно перейти до

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація