Реферати українською » Информатика, программирование » Створення програм для автоматізації процесу Нарахування заробітної плати


Реферат Створення програм для автоматізації процесу Нарахування заробітної плати

Страница 1 из 5 | Следующая страница

>Вступ

>Пріоритетним звнапрямамиреформуванняринку роботи в Українієвдосконаленнясистеми оплати роботи,розширенняможливостейотримання населеннямофіційнихосновних йдодатковихдоходів,соціальнапідтримка окремих груп;підвищенняякості таконкурентоспроможностіробочоїсили;сприянняефективним (>доцільним)переміщеннямпрацездатного населення;запобіганнязростаннюбезробіття черезстворенняробочих місць зарахунокрізнихджерелфінансування,впровадження дійовихмеханізміввивільнення йперерозподілузайнятих,реструктуризаціїекономіки йпіднесеннявітчизняноговиробництва.

>Питання оплати роботизаймаютьособливемісце врегулюванні роботи та утрудовихвідносинах. Оплата роботирозглядаєтьсябагатьмаекономістами якосновнийінструментспонукання йбезупинноїпідтримкиінтересупрацівника довисокопродуктивноївіддачітрудовихзусиль.

Занаявностівільногоринку роботи йробочоїсили проблемавстановленнязаробітної платистає проблемоювизначенняринковоїціниробочоїсили. Уцихумовах нарівень оплатиістотнийвпливпочинаєсправлятиспіввідношенняпопиту йпропозиціїробочоїсили. Уринковійекономіціголовнемісцезаймаєконтрактна,договірна форма оплати роботи.Робоча силапродається в кредит,тобто оплатавартостіробочоїсиливідбувається послезакінченнявизначеноготерміну із моментуїїкупівлі (>наприклад, черезтиждень,місяць тощо).Звичайно,цінаробочоїсилискладається не лише подвпливомпопиту тапропозиції, але й й низькііншихфакторів. Нанеїможутьвиливати:професія,освіта, стати,вік,умови роботи,регіональніфактори,встановлені правила танорми. Уумовахринковоїекономікивисо доцінуютьсяосвіта іпрофесіоналізмпрацівника,складнапрацяоплачуєтьсявищепростої. Уринковійекономіці стимуломслугуєвласне зарплата, а чи неїїпідвищення,бо колирівень оплати роботидосить великий,щобзацікавитипрацівника вактивній роботи,існуєзагрозалишитисяцих грошей. Доти ж вумовахринку людирозуміють, щодохід йприбуток підприємствазалежать, впершучергу, відїхніхтрудовихзусиль, а зарплата - від прибутку.

>Процеснарахуваннязаробітної платиєдоситьскладним. Накожномупідприємствіє бухгалтер іззаробітної плати,якийслідкує занарахуваннямзаробітної плати. Цедоситьтрудомісткапраця, тому набагатьохпідприємствахїїнамагаютьсяавтоматизувати. Дляавтоматизаціїпроцесунарахуваннязаробітної плативикористовуєтьсяпрограма 1С,вартістьякої ввикористаннідосить велика зарахунокнеобхідностіїїоновлення таналаштування,навчанняпрацівників, тощо.

>Актуальністьпроблемизростає ізвикористанням 1С дляаграрнихпідприємств, котрізнаходяться далеко від великих міст, депроводятьнавчаннякористувачівприкладки таєспеціалісти із установки таналаштування 1С.Крім тогоаграрні підприємства немаютьзмогувитрачатикошти напрограмне забезпечення черезсучасний стан аграрного сектору.

Метадипломної роботиполягає встворенніпрограми понарахуваннюзаробітної плати, Яка якщозручна вкористуванні та бутидоступною заціною дляаграрнихпідприємств.

>Об'єктомдослідженняданоїдипломної роботиєСФГ «>Злагода», що упроцесісвоєїдіяльностікерується законами України «Пробухгалтерськийоблік тафінансовузвітність в Україні», «Проаудиторську діяльність»,Господарським Кодексом тощо.

>Виходячи із цого, предметомданогодослідження було бобрано процеснарахуваннязаробітної плати.

>Об'єктомдослідження ставши процеснарахуваннязаробітної плати уСФГ «>Злагода»Сватівського районуЛуганськоїобласті.

Передданоюроботоюставилисянаступнізадачі:

1.Вивчити процеснарахуваннязаробітної плати наприкладі конкретногосільськогосподарського підприємства -СФГ «>Злагода»Сватівського районуЛуганськоїобласті.

2.Створенняпрограми понарахуваннюзаробітної плати.


1.Теоретичні йправовіосновинарахуваннязаробітної плати

>Відповідно в Україну пропрацюгромадяни Українимають декларація про роботу, -тобто наодержання роботи ізоплатою роботи ненижчевстановленого Державоюмінімальногорозміру, -включаючи декларація провільнийвибірпрофесії, роду зайняти й роботи, щозабезпечується Державою. Державастворюєумови дляефективноїзайнятості населення,сприяєпрацевлаштуванню,підготовці йпідвищеннютрудовоїкваліфікації, а принеобхідностізабезпечуєперепідготовкуосіб, щозалишаються без роботи врезультаті переходу доринковоїекономіки.

>Оплати роботирегулюєтьсяосновниминормативними документами: Кодексом законів України пропрацю, Законом України "Про оплату роботи" від 24.03.1995 р. №>108/95-ВРзізмінами йдоповненнями. Порядокнарахуваннязаробітної платизатвердженопостановоюКабінету міністрів України від 08.02.1995 р. №100зізмінами йдоповненнями;Інструкцієюзі статистикизаробітної плати,затвердженої наказомМіністерства статистики від 26.12.1992 р. №13-92зізмінами йдоповненнями; Законом України "Провідпустки" від 15.11.1996 р. Порядокнарахуваннязаробітної плати (прибутку) длярозрахунківвиплат ззагальнообов'язковимдержавнимстрахуванням,затвердженимпостановоюКабінету міністрів України від 26.09.2001 р. №1266.Нарахування,виплата іоблік оплати роботиповинніпроводитисявідповідно додійсногозаконодавстванормативними іінструктивнимиматеріалами, щорегулюютьтрудовівідносини.

>Відповідно в Україну "Про оплату роботи"заробітна плата -цевинагорода, щовиражається, як правило, угрошовомувираженні, що затрудовим договором чивласникуповноваженийїм органвиплачуєпрацівнику завиконануїм роботу.Розмірзаробітної платизалежить відскладності і уміввиконуваної роботи,професійно-діловихякостейпрацівника,результатів його роботи вгосподарськійдіяльності підприємства.Згідно У розділі ст. 2 Закону про ОплатуПрацізаробітна платаскладається ізосновної йдодатковоїчастин,іншихзаохочувальних йкомпенсаційних доплат.Основназаробітна плата -цевинагорода завиконану роботувідповідновстановленим нормам роботи (>норми години,вироблення,обслуговування,посадовіобов'язки).Вонавстановлюється увидітарифних ставок (>окладів) йвідряднихрозцінок дляробочих йпосадовихокладів дляслужбовців.Додатковазаробітна плата -цевинагорода за роботу понадустановленінорми, затрудовіуспіхи йвинахідливість й заособливіумови роботи.Вонавключаєдоплати, надбавки,гарантійні йкомпенсаційнівиплати,передбаченічиннимзаконодавством,премії,зв'язані ізвиконаннямвиробничих завдань йфункцій.Іншізаохочувальні йкомпенсаційнівиплати -цевиплати уформівинагород запідсумками роботи зарік,премії заспеціальними системами йположеннями,компенсаційні таіншігрошові йматеріальнівиплати, що непередбачені актамидіючогозаконодавства, чи котріведуться понадвстановлений актами норм.

>Відповідно до У розділі ст. 30 Закону "Про оплату роботи" прикожнійвиплатізаробітної плати чивласникуповноваженийїм органповиннийповідомитипрацівника протакідані, щовідносяться доперіоду, заякийведеться оплата роботи:

а)загальна сумазаробітної плати ізрозшифровкою по видахвиплат;

б)розміри йпідставивідрахувань ззаробітної плати;

в) сумазаробітної плати, щонарахована довиплати.

>Власник чиуповноваженийїм органзобов'язаний забезпечитидостовірнийобліквиконуваноїпрацівником роботи йбухгалтерськийобліквитрат на оплату роботи увстановленому порядку.

Доприйняття новихзаконодавчихактів пооподатковуваннюдоходівгромадян порядокутриманняприбутковогоподаткувизначається ДекретомКабінету міністрів України від 26.12.1992 р. №13-92 "Проприбутковийподаток згромадян",Інструкцією проприбутковийподаток згромадян,затвердженої наказомДПІ України від 21.04.1993 р. №12 (>зізмінами йдоповненнями).Увідповідності достаттями 8 й 9Декретуоподатковуваннядоходівгромадян (асаменарахування,утримання йперерозподіли до бюджетуприбутковогоподатку),отриманих ними замісцемосновної роботи (>служби,навчання),відбувається вджерелавиплати такихдоходів,тобтопідприємствами,установами,організаціями всіх формвласності,фізичними особами -суб'єктамипідприємницькоїдіяльності, ізякимигромадянизнаходяться втрудовихвідносинах, заумовиобов'язковоговедення в цьомумісцітрудової книжки йдобуткувідрахувань у фондсоціальногострахування.Також іззаробітної платиутримуєтьсявідрахування упенсійний фонд та навипадокбезробіття.

Таким чиномзаробітна платапрацівникадорівнюєсумінарахованоїзаробітної плати замінусомприбутковогоподатку тавідрахувань у фондсоціальногострахування, упенсійний фонд та у фондстрахування навипадокбезробіття.

>Теоретичніосновиконцепціїзаробітна плата якціни роботи булирозроблені А. Смітом й Д. Рікардо. А. Смітвважав, щопрацявступає вякості товару ймаєприроднуціну,тобто ">природнузаробітну плату".Вонавизначаєтьсявитратамивиробництва, у склад яківінуключаввартість необходимихзасобівіснуванняробітника й його родини. А. Сміт не провівширозходженняміжпрацею й ">робочою силою" й тому под ">природноюзаробітноюплатою"розуміввартістьробочоїсили. Значимістьзаробітної плативінвизначавфізичниммінімумомзасобівіснуванняробітника.

Концепціюзаробітна плата якгрошовевираженнявартості товару ">робоча сила"розроблена До. Марксом. У основувінзаклавположення пророзмежуванні зрозуміти ">праця" й ">робоча сила" йобґрунтував, щопраця неможе бути товаром й немаєвартості. Товаромєробоча сила, щоволодієздатністю до роботи, азаробітна платавиступає якпіну цого товару увиді копійчаноговираженнявартості.Робітникодержує оплату не всяпраця, а лише занеобхіднупрацю.Економічна природазаробітної платиполягає до того, що зарахунок цого прибуткузадовольняютьсяматеріальні йдуховніпотреби, щозабезпечують процесвідтворенняробочоїсили. До. Маркс встановивши. Коли величиназаробітної плати незводиться дофізіологічногомінімумузасобівіснування, воназалежить відекономічного,соціального, культурногорівнярозвиткусуспільства, атакож відрівняпродуктивності іінтенсивності роботи, йогоскладності й відринковоїкон'юнктури.

>Вартістьробочоїсилимаєякісну йкількіснусторони.Якісна характеристикавартостіробочоїсилиполягає втім, що вонавиражаєвизначенівиробничівідносини, асаме продажівробітникомсвоєїробочоїсили й купівлюїї ізметою збільшенняприбутку. Зкількісноїсторонивартістьробочоїсиливизначаєтьсявартістюжиттєвихзасобів, необходимих у тому,щобзробити,розвити,зберегти іувічнитиробочу силу

На думкуМочерного З. У.розмірзаробітної плативстановлюється наринкуробочоїсили йринку роботи.Розмірзаробітної плативстановлюється, із одного боці,залежно відвартостіробочоїсили, а із іншого — відефективності роботи.Залежністьзаробітної плати відцихскладових неєрівнозначною.Внаслідоквходженняринку роботи уринокробочоїсили якпевноїпідсистеми,вирішальну роль увстановленнівеличинизаробітної плативідіграєвласність наробочу силу таїївартість.

>Проте векономічнійлітературііснує йпротилежнийпогляд,який, доти ж, упрацяхзахіднихнауковцівєдомінуючим.Йогопідтримуютьокремі укра-їнські таросійськівчені. Так, на думку Я.Певзнера та З.Брагінського (щовідображаєтеоріюзагальноїрівноваги,розроблену,переважно А. Маршаллом та Л.Вальрасом), за уміврівновагипопиту тапропозиціївартістьпослуг всіхчинників (у томучисліробочоїсили)відповідаєїхнійграничнійпродуктивності,тобтовнескові увиробництво продукту (>вартості).Самецювартість йвиплачуютьробітникові —продавцюпослуг роботи.Більш конкретноця величинавизначається не тім, якоцінюєпідприємецьпотребиробітника дляпідтримки йогожиттє- йпрацездатності, а результатами роботи,тобтоплідністю роботи шкірноговласникаробочоїсилизокрема.Позитивним у такомупідходієспробаоцінитивартість товару ізпогляду нелишесуспільнихвитратвиробництва, а ікорисногоефекту.

>Цейконструктивнийпідхід смердотізастосовують неповністю,розглядаючивартістьробочоїсили (чипослугробочоїсили,послуг роботи). Я.ПевзнертаС.Брагінськийпідходять дорозв'язання цого запитаннялише ізпоглядукорисногоефекту роботи,нехтуючи при цьомусуспільнонеобхіднимивитратамивиробництва навідтворенняробочоїсили.Вони,здебільшого,розв'язують проблему ізпоглядукапіталіста,ігноруючи при цьомуінтересинайманогоробітника,якомупотрібнізасоби длявідтвореннявласнихжиттє- йпрацездатності тажиттєздатностічленів його сім'ї.

>Намагаючисьобґрунтуватибільшудоцільністьзастосуваннякатегорії ">вартістьпослуг роботи",цівченіпосилаються тих, що напідтримкувідтворювальногопроцесусучасна державазмушенавитрачатимайжетретинунаціонального прибутку. Алі жцей фактсаме і доводитипріоритетністьвживаннякатегорії ">вартістьробочоїсили".Вінпоказує, щовартість цого товару (>навітьякщопристати напоглядавторівконцепції ">факторіввиробництва") незнаходить адекватноговимірулише ізогляду на йогограничнукорисність, щовирішальну роль тутвідіграєпідхід із боцівартостісуспільно необходимихвитрат длявідтворенняробочоїсилинормальноїякості (>нормальноїщодорівнярозвитупродуктивних сил,суспільного характерувиробництва).Щобпостійновідтворюватитакуробочу силу, сус-пільство, якунеспроможнезробитице Умежахкорпоративноївласності, вособі державивитрачаєзначнучастинунаціонального прибутку насоціальніцілі.Такийпідхідсліддоповнитиоцінкоювартості товару ">робоча сила" ізогляду накориснийефект.

Хочакапіталіст ізпоглядуюридичноївласностікупуєробочу силу (>складовоюякоїєринок роботи), наповерхніекономічнихявищстворюєтьсявидимість продаж роботи. Цезумовлене тім, щоробітникотримуєзаробітну плату послезавершенняпроцесу роботи, що величиназаробітної платизмінюєтьсязалежно відтривалостіробочого дня, аіндивідуальнівідмінності узаробітнійплатізумовленінеоднаковоюінтенсивністю роботиробітників.

>Купівля-продажробочоїсилиоб'єктивнопостає уформікупівлі-продажу роботи, томувартість (атакож йціна)робочоїсилиперетворюється назаробітну плату,тобтонабуваєперетвореноїформи.Перетворена форма,оскількизаробітна платаприховуєкупівлю-продажробочоїсили йстираємежіміжнеобхідною йдодатковоюпрацею,приховуєнаявністьексплуатації.Вартістьробочоїсили,виражена в грошах,набуваєформиціниробочоїсили. Зурахуванням цогозаробітну плату узагальноекономічномуконтексті можнавизначити якгрошовевираженнявартості таціни товару ">робоча сила" тачастковорезультативностіфункціонуванняробочоїсили.

>Протетакевизначеннянедостатньовраховуєполітекономічний аспект,зокреманаявністьоб'єктно-суб'єктнихвідносин. З йогоурахуванням комплекснозаробітну плату можнавизначити якгрошовевираженнятимчасовоговідчуженнявласності наробочу силу, атакожвартості таціниробочоїсили тавідносиниміжкапіталістами й найму нимипрацівниками із приводуформування умів роботи,ефективностіїїфункціонування тапривласненнянеобхідного продукту.Внаслідок цогокатегорія ">заробітна плата"єконкретизацією низькі такихпопередніхкатегорій, як ">трудовівідносини", ">найманапраця", ">робоча сила", ">ринокробочоїсили", ">ринок роботи", ">власність наробочу силу", ">цінаробочоїсили" таін. Це подчеркивает, щоконкретне (>якимстосовно доназванихкатегорійєзаробітна плата)єєдністюрізноманітного, синтезомбагатьохвизначень

Зусього зазначеного можназробитивисновок, щозаробітна плата -цеоб'єктивнонеобхідний длявідтворенняробочоїсили таефективногофункціонуваннявиробництваобсягвираженої вгрошовійформіосновноїчастинижиттєвихзасобів, щовідповідаєдосягнутомурівневірозвиткупродуктивних сил йзростаєпропорційнопідвищеннюефективності роботи трудящих.

>Заробітна платаіснує у двохосновних формах:почасовій йвідрядній.

>Почасовазаробітна плата -це оплатавартості таціниробочоїсили заїїфункціонуванняпротягомпевногоробочого години. Длявизначеннярівня оплатиробочоїсилиз'ясовуютьпогодинну ставкузаробітної плати, якоїназиваютьціною роботи.Відрядна чипоштучназаробітна плата -це оплатавартості іціни товаруробоча силазалежно відрозміріввиробітку заодиницю години.Витратиробочоїсили зацієїформизаробітної плативимірюєтьсякількістю йякістювиробленоїпродукції.

Усучаснійекономічнійсистемізастосовуютьтакісистемизаробітної плати:тарифні,преміальні,колективніформи оплати.Їхвибірзалежить відтрьохосновнихфакторів: а)ступені контролюробітникомкількості йякостівиробленоїпродукції; б)ретельності, ізякоюпродукціяможе бутиврахована; в)рівнявитрат,пов'язаних звпровадженнямтієї чиіншоїсистеми оплати роботи.

>Тарифна системаєосновоюорганізації оплати роботи, котравключаєтарифнісітки,тарифні ставки,схемипосадовихокладів йтарифно-кваліфікаційні характеристики (>довідники).Тарифна система оплати роботивикористовується длярозподілуробітзалежно від їхніскладності, апрацівники -залежно від їхньогокваліфікації зарозрядамитарифноїсітки.Вонаєосновоюформування тадиференціаціїрозмірівзаробітної плати. Затарифноїсистемизаробітна платазалежить відбезперебійної роботиустаткування, відскладності роботи, Якавираженавідповіднимрозрядом йставкою.

>Преміальні системазаробітної платипов'язуютьтарифні ставки із нормамивитрат роботипевноюфункціональноюзалежністю.Вонизастосовуються там, де роботамає характеродноманітнихоперацій,може бутивиміряна йвиконується втемпі,якийпідлягає контролюокремої особини чигрупиробітників.Поточний контролю надробітникомзведено домінімуму.Застосуванняпреміальних форм оплати роботиґрунтується наприйомахвідрядної йпогодинноїзаробітної плати.

>Відрядно-преміальна системапередбачаєсплачуванняробітниковіпевноїсуми закоженвиріб. За нормативберетьсянайменшможливийобсягвиробітку,завдякичомувінпоширюється набільшістьробітників.

>Найпоширенішоюформоюколективної оплати роботиє система ">участі уприбутках".Вонапередбачає, що зарахунокзаздалегідь установленоїчасткиприбуткуформуєтьсяпреміальний фонд, ізякогоробітникиотримуютьвиплати. Умежахсистеми ">участі уприбутках"робітникамнерідковиплачуютьпремії чи їхнічастину уформіпевнихціннихпаперів (>акцій).

>Організація оплати роботи буврозглянутаКалініной А. У. Наїї думку організація оплати роботи -це процес, щоскладається ізчотирьохскладових йвизначеногокількостіелементів (рис. 1.1). як видно із рис. 1.1,основнимискладовимиорганізації оплати роботиє:тарифна система,форми йсистемизаробітної плати,нормування роботи йпреміювання.

>Заробітна плататакожрозділяється наномінальну йреальнузаробітну плату.Номінальназаробітна плата -цегрошова сума, якоїотримуєробітник за продажівкапіталістовісвоєїробочоїсили.Їїрозміри недають реальногоуявлення прожиттєвийрівеньробітника,рівень йогоспоживання.Водночас безпоказниканомінальноїзаробітної плати неможливообчислитиреальноїзаробітної плати. Чи реальназаробітна плата -цекількістьспоживаннявартостей (товарів йпослуг), якоїробітникможепридбати засвійгрошовийзаробіток запевногорівняцін послесплатиподатків. Отже,рівеньреальноїзаробітної платизалежить від: 1)номінальноїзаробітної плати; 2)рівняцін напредметиспоживання тапослуги (>індексвартості життя); 3)податків, котрісплачуютьробітники до бюджету держави йфондівсоціальногострахування.>Рис. 1.1 Схемаорганізації оплати роботи.


>Законодавчовстановлюєтьсямінімальназаробітна плата.Вонастановитьрозмірзаробітної плати запросту,некваліфікованупрацю,нижчеякої неможездійснюватись оплата завиконанупрацівникоммісячну,годинну норму роботи (>обсягробіт).Мінімальназаробітна платарегулюється ізурахуваннямекономічногорозвитку,продуктивності роботи,середньоїзаробітної плати тавартостівеличинимінімальногоспоживчого бюджету. За Законом України "Про оплату роботи" від 24березня1995р.єдержавноюсоціальноюгарантією йвстановлюється урозмірі ненижчому завартісну величинумежімалозабезпеченості врозрахунку напрацездатну особу.

сучасний станзаробітної плати в Україні було брозглянуто за «>Круглим столом»політиками тавченими України 2007-го року.Міністр роботи тасоціальної політики України М.Папієвповідомив, що заостанні 5місяцівміністерствомпідготовлено та передано доВерховної Зарадипроекти законів, котрірегламентуютьєдину системуобліку івпровадженняєдиногосоціальноговнеску.Ухваленняцих законів дозволитизменшитинавантаження на фонд оплати роботипідприємств.


2.Організаційно-економічна характеристика підприємстваСФГ «>Злагода»

>СФГ ">Злагода"знаходиться в з.РудівкаСватівського районуЛуганськоїобласті.Відстань до обласного центру -156км.СФГ ">Злагода"утворилося у 2000-му року набазі КСП "Дружба"зістатутним фондом 46 тис. грн. Уоренду було бузято 5145 газемлі шляхомвисновкудоговорів на 10 років звласникамимайнових й земельнісертифікатів.

>СФГ ">Злагода"єюридичноюособою ймаєсамостійний баланс.Діє наосновіСтатутного договору йСтатусу. Права іобов'язкуюридичної особиниздобуває із дня йогореєстрації.Підприємствотакожмаєрозрахунковірахунки у трилітрові банки, печатказі своїмнайменуванням.Несе відповідальність засвоїмиобов'язками вграницяхмайна, щойомуналежить.

>Розглянемоприродніумови територї, дезнаходитьсяСФГ ">Злагода".Поверхняслабкохвиляста,яружно-болочного типу ізгустотою балок до 1 км до 1 кв. м,яризаймають 1.23-1.76% територї.Кліматконтинентальний,поміркованопосушливий. Зкам'яновугільнихвапняків йкрейдовихмергеліввиходять наповерхнюджерела, щохарчуютьприпливирічок.Ґрунти наданіічорноземамизвичайнимисередньо- ймалогумусними.Потужністьгумусногообрію 30-40 див.Незважаючи нависокуприроднуродючістьґрунтів,цічорноземибіднірухливими формами фосфору.Вониволодіютьоптимальнимводно-повітряним режимом, доброоструктурені.

Таким чином,природніумовиугідьгосподарствасприятливі длясільськогогосподарства, але йнеобхіднопроводити комплексробіт із забезпечення земельорганічними ймінеральнимидобривами,зрошеннюплощ,боротьбі ізерозієюґрунтів.

>МайноСФГскладається ізосновних йоборотнихкоштів, атакожцінностей,власність яківідбита насамостійномубалансіперед-прийняття.Метоюдіяльностісуспільстваєсприяннярозвитку в Україніринковихвідносин,одержанняприбутку, щозабезпечуютьреалізаціюекономічних йсоціальнихінтересіввласників підприємства йпрацівників. Предметомдіяльностіє:виробництво йреалізаціясільськогосподарськоїпродукції,висновок йреалізаціядоговорів ізперед-прийняттями напостачанняматеріально-технічнихресурсів народногокористування, атакожкомерційна діяльність.

Аліголовнимзасобомвиробництва ваналізованомугосподарствіє земля.Землекористувачі, що взяли його ворендуземліпайовиків,зобов'язанідбайливовідноситися до земельніресурсів,раціональновикористовуватиорендованіугіддя. Дляаналізуекономічної характеристикиСФГ ">ЗЛАГОДА"розглянемодинамікуструктурипосівнихплощ.

>Таблиця 2.1

>Динамікаструктурипосівнихплощ

>Найменування >Роки >Відхилення, га
2005 2006
га % га %
>Площа,усього 5093 100,00 5147 100,00 54
У т.ч.сільськогосподарськихугідь 5093 100,00 5147 100,00 54
>Рілля 4089 80,29 4075 79,17 -14
>Сінокоси 302 5,93 370 7,19 68
>Пасовища 632 12,41 632 12,28 0
Сад 70 1,37 70 1,36 0

Зтаблиці 2.1 видно, що 2006-гороцігосподарствозбільшилоплощупосівів на 54 га, урезультатізбільшиласяплощасінокосів на 68 га, при цьомузменшиласяплощарілля на 14 га.Збільшенняплощізв'язане із тім, щогосподарствоузяло подоренду землю в населення.

>Тепервизначимокоефіцієнтспеціалізаціїсільськогофермерськогогосподарства іохарактеризуємо структурутоварноїпродукції за 2006 р.

Длявизначеннятериторіальноїспеціалізації йспеціалізаціїаграрнихпідприємстввикористовуютьпоказникструктуритоварноїпродукції.Щобврахуватиступіньрозвитку всіхтоварнихгалузей напідприємстві,необхідновизначити йпроаналізуватикоефіцієнтзосередження товарноговиробництва.

>Наступнимкроком дляаналізуекономічного станугосподарстваєаналізструктуритоварноїпродукції.

>Таблиця 2.2

СтруктуратоварноїпродукціїСФГ ">Злагода".

>Найменуванняпродукції >Вартість, тис. грн. >Порядковий номер уранж. ряду >Питома ваги, %
1.Зернові йзернобобовіусього: 940 2 24,45
2. Соняшнику 1245 1 32,38
3.Ріпа 57 7 1,48
4.Цукровийбуряк 296 5 7,70
5.Іншапродукціярослинництва 211 6 5,49
>Усього порослинництву 2749 - 71,50
6. ВРХ 462 4 12,02
7.Свині 21 0,55
8. Молоко 567 3 14,75
>Усього потваринництву 1050 - 27,31
9.Реалізація інших робот і рівнем послуг 46 8 1,20
>Усього попідприємству 3845 - 100,00

>Коефіцієнтспеціалізаціїсклав 0,23. Це говорити про ті, щоданепідприємствомаєсереднійрівеньспеціалізації, деконцентраціявиробництваґрунтується навипускувизначенихвидівпродукції дляспоживаннянаселенню.Даний результатпоказує, щоСФГ ">Злагода"маєдоситьзбалансовану йцілеспрямованувиробничу діяльність,вирощуючи йреалізуючиконкретну йнеобхіднупродукціїсільськогогосподарства. Колистосуєтьсяструктуритоварноїпродукції, з дохідними статтями мибачимо, щонайбільшупитому ваги (32,38%)займаєсоняшник,річнийприбуток відреалізаціїякогодорівнює 1245 тис. грн. Другамісце вструктурізаймаєвиробництвозернових,питома ваги якіскладає 24,45%, авартіснийкритерійдорівнює 940 тис. грн.Майжеоднаковийобсягвиробництваскладають ВРХ й молоко - 14,75% й 12,02%відповідно.

>Далірозглянемо структуруосновнихвиробничихфондівСФГ «>Злагода».

>Таблиця 2.3

Структураосновнихвиробничихфондів.

>Найменування >Розмір, тис. грн. Структура, % >Відхилення %
2006р. 2005 р. 2006р. 2005 р.
1.Будинки,спорудження 665 674 13,04 13,11 -0,07
2.Усьогопасивнихзасобів 665 674 13,04 13,11 -0,07
3.Машини іустаткування 965 923 18,92 17,95 0,97
4.Транспортнізасоби 1458 1455 28,59 28,30 0,29
5.Робоча й продуктивна худорба 231 309 4,53 6,01 -1,48
6.Іншіосновнізасоби 1781 1781 34,92 34,64 0,29
7.Усьогоактивнихзасобів 4435 4468 86,96 86,89 0,07
8.Усьогоосновнихзасобів 5100 5142 100,00 100,00
9.Відноситьсяактивнихзасобів на 1 грн.пасивних 6,67 6,63

>Проаналізувавтаблицю 2.3 мибачимо, щорозмірвиробничихфондів основного видудіяльностіСФГ ">ЗЛАГОДА" у 2006роцізменшився на 42 тис. грн. йсклав 5100 тис. грн. упорівнянні із 2005 фатальністю.Питома вагипасивнихзасобів у 2006роцізменшився на 0,07% йсклала 13,04% (665 тис. грн.).Розмірактивнихзасобівзменшився на 33 тис. грн.,питома вагисклала 86,96%, що на 0,07% більше, ніж у 2005 року. Зданоїтаблиці мибачимо, що на 1 гривнюпасивнихзасобів припадати 2006-гороці 6,67 тис. грн., а 2005році-6,63 тис. грн.

Унаступнійтаблицірозглянеморозмір й структуруоборотнихкоштів підприємства,визначимо їхніпитому ваги вперіод 2005-2006 років.


>Таблиця 2.4

>Розмір й структураоборотнихкоштівСФГ «>Злагода».

>Показники >Розмір, тис. грн. Структура, % >Відхилення, %
2005 р. 2006 р. 2005 р. 2006 р.
1.Виробничізапаси 210 687 26,82 55,81 28,99
2.Тварини навирощуванні йвідгодівлі 138 88 17,62 7,15 -10,48
3.Незавершеневиробництво 306 195 39,08 15,84 -23,24
4.Усьогооборотнихвиробничихфондів 654 970 83,52 78,80 -4,73
5. Готовапродукція 41 134 5,24 10,89 5,65
6.Товари
7.Дебіторськазаборгованість 88 120 11,24 9,75 -1,49
>8.Грошовікошти 7 0,57 0,57
9.Іншіоборотніактиви
>10.Усьогофондів обороту 129 261 16,48 21,20
Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація