Реферати українською » Информатика, программирование » Сучасне інтерактівне Спілкування


Реферат Сучасне інтерактівне Спілкування

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Курсова робота

Тема

«>Сучаснеінтерактивнеспілкування»


>Зміст

>Сучаснеінтерактивнеспілкування

>Оглядпопулярнихпрограм дляспілкування

>Спілкування в чатах як один звидівелектронногоспілкування (>вікова група «>підлітки»)

ПРАВИЛАПОВЕДІНКИ УМЕРЕЖІ

Списоквикористаноїлітератури


>Сучаснеінтерактивнеспілкування

>Сучасніінформаційнітехнологіїшвидкоопановуютьшироке колодіяльності вгалузііндустріїдозвілля.Серед спектруефектів, щоспостерігаютьсявнаслідок цогопоширенняєпозитивні танегативні, як й вбільшостівидівлюдськоїдіяльності.Кожен ізцихнаслідківзаслуговує надослідження. Наша роботаприсвячена одному ізнегативнихефектів,якийсупроводжуєактивнепоширення доступу доІнтернету.Дискусії прокомп'ютернупсихологічну залежністьвиниклиодночасно ізвиникненнямкомп'ютерів й особливоактивізувалися послепоширенняперсональнихкомп'ютерів. Аліякщо десять років томубільшістьдосліджень бувприсвяченазалежності від роботи ізпрограмнимзабезпеченням йзахопленнюкомп'ютернимиіграми, то тепер наперший планвиходятьдослідження,присвяченіпроблеміІнтернет -залежності.

Феномензалежності відІнтернет уже здобувши умедичнійлітературі статусявища, щодіагностується. Уміжнароднійкласифікації —це InternetAddictionDisorder, чискорочено —IAD.

>Більшістьдослідниківвизнає, щорозвитокзалежностібуває не лише відречовин, щовводяться ворганізм, але й і відвиробленихсуб'єктомемоційнозабарвленихдій.ІснуютьпаралеліміжзакономірностямивиникненняІнтернет-залежності йзакономірностямиформуваннязалежностейкурців,наркоманів,алкоголіків тапатологічнихгравців.

>Айвен Голдберг (>IvanGoldberg) одним зпершихзапропонувавнабірдіагностичнихкритеріївІнтернет-залежності.Розроблені нимосновнікритеріїІнтернет-залежності,поняття іописосновних характеристикІнтернет-залежності.

>Вжефункціонує ряддослідницьких йконсультативно-психотерапевтичнихWeb-служб із проблематикиIAD. На шкода, длякористувачівІнтернет, щопроживають в Україні,жодна ізцих служб не представлена російською чиросійською мовою.

>Вирізняютьтаківаріантипсихологічнихрозладів, щоможутьвиникнути укористувачівкомп'ютерів таІнтернет:

·Обсесивнапристрасть до роботи ізкомп'ютером: доігор,програмування,іншихвидівдіяльності ізкомп'ютером.

·Компульсивнанавігація за WWW.

·Патологічнапристрасть доопосередкованихІнтернетазартнихігор,онлайновихаукціонів.

·Залежність від «>кіберсексу», відпорнографічнихсайтів вІнтернет, відобговореннясексуальної тематики у чатах.

·Залежність відсоціальнихзастосуваньІнтернет: від «>кібервідношень», відспілкування в чатах й відтелеконференцій.Замінареальної родини,друзів, йвзагалі людейвіртуальнимифігурами.

Натеперішньомуетапірозвиткукомп'ютеризації йрозширення доступу доІнтернет в Украине еще малопоширеноюєпатологічнапристрасть доопосередкованихІнтернетазартнихігор,онлайновихаукціонів.Порівняно нечастозустрічаєтьсязаміна людейвіртуальнимифігурами.Частішезустрічаєтьсякомпульсивнанавігація за WWW,пошук урізних базахданих.Усііншіваріантизустрічаютьсядосить частосеред всіхвікових груп українськихкористувачівІнтернет.

Одним знайпоширенішихваріантівІнтернет -залежностіє залежність відеротичнихстимулів.Закономірністьподібногоявищапов'язана ізособливостямисексуальноїповедінкилюдини.Судячи ізрізноманітнихописів,кількістьвідвідуваньсайтіверотичногозміступостійнозалишаєтьсявисокою,причому в всіхкраїнах та позазалежністю відособливостей культури.Цікаво, щоіснуючі вдеякихкраїнахжорсткізаконистосовнодемонстраціїеротики йпорнографії нателебаченні ікіно нестосуютьсядемонстраціїматеріалів цого жзмісту вІнтернет,оскільки уданомувипадкуабсолютний контроль практичнонеможливий.Замістьзаборонидемонстраціївводятьзаборонуперегляду. Тачимжорсткішітакізакони, тімбільшийінтерес до тими, й вищийактивність упошукузабороненихматеріалів. Уданійроботі ми неторкаємося запитання продиференціаціюеротики йпорнографії.Кількістьіснуючихваріантів такогоподілузростає, й неостанню роль у цьомувідіграєпоширенняматеріалів черезІнтернет.

>Сайтиеротичногозмісту вІнтернетпредставляютькористувачуеротичну йпорнографічнуграфіку,еротичні іпорнографічнівідеофільми, атакожеротичні йпорнографічнітексти.Сьогодні у зв'язку іззагальноютенденцієюодержанняполегшеного длясприйманняматеріалудомінує уданомусекторіІнтернетграфіка йвідеопродукція.

>Сприйманняматеріаліверотичногозмістузначноюміроюзалежить відособливостейсоціально-культурногооточення і умівформуванняособистості.Негативнеставленнядекларується вмежах стандартноговаріантаподвійноїсоціальноїморалі —вголосвимовляютьсяфрази, щоце ізрізних причин зле, для собі ж (особливо принаявності влади чи грошей),зберігаєтьсядоситьвисокийрівеньінтересу йдозволу. Страх передпроявамисексуальності врізнихкраїнахнабуваєрізних форм, повідношенню доІнтернетцеможевиражатися увиглядізаборонпереглядудеякихсайтів.Заборониможутьіснувати назагальнонаціональномурівні, нарівніорганізації, нарівні родини чи вмежахрелігійноїконфесії. Приіснуючихтехнічнихможливостяхреалізація такихзаборонможлива увиглядіблокування доступу доданого видуресурсів.Існуютьспеціальніпрограми, щодозволяютьблокуватиподібний доступ.Необхідність такихзаходіввиправдовується,найчастіше,турботою просуспільнездоров'я. Аліякщо говорити просвітову практику, тоостанні роктаформуєтьсятенденція дозменшеннякількостізаборон дляосіб, старших 18-ти років.

>Незважаючи надецентралізаціюсвітовоїмережі,існує прикладуспішногоспільногорішеннязагального заподіяння. У зв'язку ізприйнятоюміжнародноюнормою йнаявністю законів прокримінальну відповідальність запоширенняматеріалів, у якінаявна сексуальнаексплуатаціянеповнолітніх,вдалося практичноповністювидалититакіматеріали ззагальнодоступнихресурсівІнтернет. Припроведеній умежахдослідження увересні-грудні 2003 рокузвичайноїнавігації поІнтернет (>спеціалізованийпошук непроводився)сайтів ізподібнимзмістом не було бвиявлено. Напершихсторінкахбільшостісайтів ізеротичнимзмістомміститьсявказівка тих, що вматеріалах,представлених насайті немаєнеповнолітніх моделей.Цікаво, щотакінаписинайчастішевипереджаютьвхід насайти, уназві які прямо чи непрямозгадуютьсяпідлітки.

Нами було б проведено вжовтні-грудні 2003 рокудослідженнястатистичнихпоказниківвідвідуваності йкопіюванняінформації надекількох сайтах ізеротичноюінформацією йпорівнянняданих ізаналогічнимиданимивідвідування йкопіюванняінформації на сайтах зпрограмнимзабезпеченням.Вибіріншогоелементапорівняння — «>комп'ютерніпрограми іінформація» —обумовлена тім, що, заданими R.Slander (2001 р.),самеціджерелаінформаціїнайчастішезапитуються ізмережі.Статистичнаобробкарезультатіввиявиласянеможливою у зв'язку ізрізнимпредставленням статистики, щопропонується авторамисайтів. Алінавітьпростепорівняннядинамікизміникількостівідвідувачів зацейперіод наочно показало, щоінтенсивністьпереглядуеротичнихсайтівзначно вищий, ніжсайтів зпрограмнимзабезпеченням.

>Дещоменшарізниця вкількостіінформації, щокопіюється. На шкода,вірогідність цого параметравиявиласященижчою — приекспериментальномукопіюванні із Першого й іншого типусайтів, часто вже неспостерігалосязмінпоказаньлічильникакопіюванняданогоматеріалу. Частозмінивідбувались за годину, коли уже немаєсенсувідноситицізміни до конкретноговипадку. У цьомупілотажномудослідженніпорівнянняпроводилося лише заданими, щовказуютьсябіля ресурсу, щокопіюється.Вірогідністьпоказаньлічильниківєдоситьумовною —власникиресурсівмаютьцілу низкуприйомів для «>розкручування» сайту, до тогочислі —накручуванняпопулярності упошукових системах зарахуноквеликоїкількості «>псевдовідвідувань». Тому болееповну йвірогіднуінформацію, у томучислі і проможливінаціональнітенденції, могли бнадати лишевласникиресурсів,оскількисаме на їхнірівніможливедослідженняджерелзапитів.Доситьвідомий факт продомінування вмережі двох тим —комп'ютерної іеротичної,підтверджується й тепер, Незважаючи наінтенсивнийрозвитоксвітовоїмережіІнтернет й збільшеннярозмаїтостіпропонованих унійсервісів.

>Відеоеротика йвідеопорнографія вІнтернет практично недосліджені ізпоглядувиникненнязалежності. Великакількістьвідеоматеріаліврізногорівня заякістю тапрофесіоналізмомзйомки,привертаєувагукористувачів. Убільшостівипадківціматеріаливикористовуються лише дляперегляду. У зв'язку із великимобсягомінформації (>зазвичайце десятки тасотні мегабайтів)копіюванняданоїпродукції вукраїнськомусегментіІнтернет немаємасового характеру.Судячи ізданихопитування,проведеного 2003-го року,респонденти всіхвікових груп (18–25 років, 25–35 років, 35–45 років, 45–55 років)воліютькупувати (>якщовзагалікупують)подібнувідеопродукцію навідеокасетах,CD-дисках та на DVD-дисках.

>Особливостіпрезентаціїеротики вІнтернет йвпливособливостейподачіматеріалу назалучення в залежність практично недосліджувалося. При цьому,закономірностіподачіінформаціївідомібільшостікористувачівмережіІнтернет йнавіть сталиосновою длялітературної творчости.Наприклад, сюжетрозповіді «>Акіко»Пелевіна В.О.побудований наописіоднієї ізтиповихпослідовностейподачіматеріалу длязалучення вспоживання.

Заданимипілотажногодослідження,сайтиеротичногозміступривертаютьувагукористувачів практично всіхвікових груп.Статистичнодостовірнихрозходжень зацим параметром невиявлено.Відзначаєтьсятенденція допідвищеннявідвідуваності такихсайтівпідлітками тазниженнявідвідуваності людьми после 50-ти років, але йціданімають потребу вподальшійперевірці.Підлітки часто вже немаютьвільного доступу доІнтернет, а багато людейстаршоговіку невміютькористуватисякомп'ютером й,досить частомають страхи, щосформувалися зарадянськихчасівщодопроявівсексуальності.

>Чітковиявляєтьсярозходження уставленні досексуальної тематикикористувачіврізноїстаті.Практично в всіхвіковихгрупахсередучасниківопитування, що позитивновідповіли назапитання прочастевідвідуванняеротичнихсайтів,переважаютьчоловіки. Призіставленнісамооцінкитривалості години,проведеного внавігації по сайтахданоїгрупи,виявилося що, усередньомучоловікипроводять вІнтернет у три рази більше, ніжжінки.Цікавоювиявиласятенденція (хочстатистично незначущою) дозменшення години,проведеного веротичномусегментіІнтернет у чоловіківвіком 45–55 років, йзбільшенням цогопоказникасереджінок 45–55 років.Судячи ізданихопитування,самегендернірозходження всприйманніеротикивпливають наформуваннязалежності. Ужінок йдівчатістотнонижчоює залежність відподібноїстимуляції, томуймовірністьрозвиткуІнтернет-залежностіданого типунабагатоменша, ніж уюнаків й чоловіків.

>Найчастіше залежність відІнтернетвиникає по людях, щомаютьпроблеми успілкування,віковіпроблеми,проблеми уродині тазаниженусамооцінку.Звичайно,саме для таких людей із такими проблемамихарактернепереживаннясуб'єктивнихтруднощів увстановленнівзаємин ізіншими людьми, особливо увстановленнівідносин зпредставникамипротилежноїстаті.Інтернетстворюєможливість длязамінинезадоволенихреальних потребзадоволенням задопомогоюзаміниоб'єкта.

>Необхідновідзначити, щоІнтернетможе бутиджереломглибокихособистіснихпереживань.Можливеформуваннядружби вІнтернет, особливосередпідлітків, щонадалі при оптимальномурозвиткуподій переходити уреальну.

>Значнорідше можнаспостерігативдалийрозвитоквідносин кохання вІнтернет.Розміщені на сайтахзнайомствдані часто вже невідповідаютьдійсності, багато із тихий,хтонадав своюінформацію, незбираютьсяукладатишлюб чивступати утривалістосунки.Частинасайтівзнайомствє на самом делеелектроннимипублічнимибудинками.Причому багато котрі із них,наприклад,московські,відкритопублікуютьумови,варіанти сексу йціни для шкірноговаріанта.

Насьогоднірозробленокількапсихологічнихтестів, щодопомагаютьвизначитинаявністьпатологічноїзалежностікористувача відІнтернет. Тест До. Янг, щовизначаєзагальну залежність відІнтернет, можназнайти насайтіnetaddiction.com/caught_in_the_net.htm.Пропонується длясамостійноїдіагностики комплекстестів:психологічний тест (InternetAddictionTest) длявизначенняпатологічноїзалежності відІнтернет, тест (>CybersexualAddictionQuiz) длявизначенняпатологічноїзалежності від сексу вІнтернет,психологічний тест (>QuizforCompulsive OnlineGamblers) длявизначенняпатологічноїзалежності відучасті віграхІнтернет,психологічний тест (TheParent-ChildAddictionTest) длявизначенняпатологічноїзалежностідитини відІнтернет,психологічний тест (ThePartner'sAddictionTest) длявизначенняпатологічноїзалежності одного ізпартнерів відІнтернет.

>Залученню в залежністьсприяєтакож й низьканеспецифічнихфакторів,імовірністьзалучення в залежністьсуттєвозростає приепізодичному чисистематичномувживанні алкоголю йнаркотичнихпрепаратів под годинунавігації вІнтернет.Подібнеявищепов'язане із тім, щорізніемоції, як йіншіфункціональністани, щоєосновоюактівповедінки,виникають урезультатівстановленнявизначенихвзаємозв'язківміжкорою великихпівкуль йпідкірковихцентрів.Центральнимутворенням, щоздійснюєкеруванняемоціями,єгіпоталамус.Провідниминервовимишляхамигіпоталамуспов'язаний ізпередневентральним ядром таламуса й черезнього ізпоясноюзвивиною, щоєспецифічноюпроекційноюзоною кору великихпівкуль,відповідальною засприймання іусвідомленняемоцій.

Уп'ятдесятихрокахминулогостоліттяпроводилосявивченнянейрофізіологічнихмеханізмівемоцій утварин.Дослідження проводилося задопомогоюсамоподразненнятваринами структурмозкуелектричнимструмом.Експериментипроводилися напацюках,кішках ймавпах. Узалежності відлокалізаціїелектродівтварина самастимулюваластарт-зонимозку ізчастотою до 5 000стимулів за годину й до 200 000стимулів за 20 часівбезупинногоексперименту, после чого наставалаповназнемога.

Унауковійлітературі неописаніподібніексперименти заучастюлюдини. Таповедінкалюдини вІнтернет багато вчомунагадуєповедінкупіддосліднихтварин присамостійнійстимуляції.Постійнанаявність стимулудозволяє йоговикористовуватибагаторазово, але й, навідміну відекспериментів ізподразненням зонмозкуелектричнимструмом,інтенсивністьстимулівнедостатньо велика,щобвикликативиснаження.Додатковастимуляція задопомогою алкоголю,наркотиків (у томучислі йзвичайногопаління)значноприскорюєформуванняпсихофізіологічного комплексузалежності.Емоційніпереживання,обумовленівпливом стимулу,формують рефлекс мети, заІ.П.Павловим, щообумовлюєпошукчерговогоемоційно-позитивногопідкріпленняповедінкиіндивіда. Зкожнимновимпідкріпленнямфункціональна система, щостворюється вмозку, все понадзакріплюється, щоможепризвести дорозвиткустійкогопатологічного станузалежності.

>Інтернет активнотрансформуєсучаснудійсність.Немаєсенсудискутувати пропозитивні танегативністорони цогоявища. На нашпогляд, у тому,щобзапобігтибільшості ізнегативнихефектів,необхіднопроводитипланомірну тапослідовнупідготовкупідлітків тадорослих дооволодінняновимсвітом таінформаційноюкультуроюІнтернет.

>Оглядпопулярнихпрограм дляспілкування

Microsoft Office Outlook 2007 - Українськаверсіяможевикористовуватися ізкількома службамиобмінумиттєвимиповідомленнями.Ціслужбидозволяютьпереглядатипоточнудоступністьіншихосіб йрозпочинатиспілкування із нимирежимі он-лайн, у реальномучасі.

ПрослужбиобмінумиттєвимиповідомленнямиСлужбиобмінумиттєвимиповідомленнямивийшли замежіпростихтекстовихчатів у реальномучасі.Теперчатироблятьможливимвідео- іаудіоспілкування,спільневикористаннязастосунків,передаванняфайлів таіншіможливості.

>Візуалізаціядоступностіінших людей, котраназиваєтьсяприсутність вонлайні чи станпідключення,дозволяємиттєводізнатися, чиперебуває особа вонлайновомурежимі і чи доступна вона дляспілкування в реальномучасі.Функціональністьконкретнихклієнтівобмінумиттєвимиповідомленнямирізниться, вонможевключатитекстовий чат,аудіо- тавідеоконференції,спільневикористанняфайлів йвіддаленуспільну роботу, дляякої можна Дозволитиіншимтимчасовокеруватикомп’ютером.

Вікеруєтевідображенням свого станупідключення дляінших.Наприклад,якщо візайняті і немаєтезмогирозмовляти, можназмінити станпідключення наЗайнятий. Microsoft OfficeCommunicator можнатакожпідключити дотелефонноїсистемиорганізації, що дозволитиотримуватиекранніоповіщення продзвінки вмірунадходження тапереспрямовувати їхні наінший телефон. Колі вірозмовляєте телефоном, ваш станпідключенняможеавтоматичнозмінюватися,сповіщаючиінших про ті, що вінедоступні.

>ПриміткаВаріантивибору станупідключеннярізняться длякожноїслужби. Дляотриманнявідомостей продоступніваріантивиборузверніться додовідкищодовідповідноїслужби.

>Якщовідкритиповідомлення в Outlook, чи коли воно тавідображаєтьсявобластічитання, станпідключеннявідправникавідображаєтьсяпоруч з йогоіменем.Крім того, для шкірногоімені в полях Кому таКопія можнапереглянути станпідключення,якщозатримати курсор надіменем.

>Служби,сумісні із Outlook

Office Outlook 2007 можнавикористовувати ізкількома службамиобмінумиттєвимиповідомленнями, котрівключають Microsoft WindowsLiveMessenger й Microsoft OfficeCommunicator. Задопомогоюцих служб можнаспілкуватися із контактами в реальномучасі то врозмовівіч-на-віч.Такожкожна службавключаєдодатковіфункціїспільної роботи.

· Microsoft WindowsLiveMessengerЦейнаступникMSNMessenger 7.5даєзмогуспілкуватися врежимі он-лайн задопомогою тексту, голосу чипроводитивідеоконференцію — в реальномучасі — іздрузями,сім’єю чиколегами.Віддаленийпомічникдозволяєзв’язуватися із іншому чи підгримуватизв’язок зпрацівникомслужбипідтримки,якийможебачитиробочийстіл вашогокомп’ютера черезІнтернет йпоказати, яквирішити проблему. Удеякихситуаціях можнатакожспілкуватися із людьми задопомогоюінших службобмінумиттєвимиповідомленнями. WindowsLiveMessengerдоступний навеб-сайті Microsoft OfficeCommunicator Microsoft OfficeCommunicator —цеінтегрованийклієнт дляспілкування,якийдозволяєІТ-працівникамспілкуватися в реальномучасі. якрекомендованийклієнт для Microsoft OfficeLiveCommunicationsServer 2005,Communicatorінтегрується ззастосунками Microsoft Office System йтелефонноюінфраструктурою підприємства. Удеякихситуаціях можнатакожспілкуватися із людьми задопомогоюінших службобмінумиттєвимиповідомленнями,включно ізMSNMessenger, атакож відкомпаній назразок Yahoo! чи AOL.

· MicrosoftMSNMessenger ЗадопомогоюMSNMessenger можнарозмовляти врежимі он-лайн задопомогою тексту, голосу чипроводитивідеоконференцію — в реальномучасі — іздрузями,сім’єю чиколегами.Віддаленийпомічникдозволяєзв’язуватися із іншому чи підгримуватизв’язок зпрацівникомслужбипідтримки,якийможебачитиробочийстіл вашогокомп’ютера черезІнтернет йпоказати, яквирішити проблему.

· Microsoft WindowsMessenger WindowsMessenger входити у склад Microsoft Windows XP. WindowsMessengerдаєзмогумиттєвоспілкуватися іздрузями тасім’єю повсьому світу ізкомп’ютера задопомогою текстовогочату чинавіть голосу чивідео.Віддаленийпомічникдозволяєзв’язуватися із іншому чи підгримуватизв’язок зпрацівникомслужбипідтримки,якийможебачитиробочийстіл вашогокомп’ютера черезІнтернет йпоказати, яквирішити проблему. WindowsMessengerнадаєможливістькерувати, із кім й колирозмовляти,блокуючипевнихкористувачів, атакожпереглядати стан введенняконтактів, котріперебувають урежимі он-лайн, йконтролювати ті,хтододає вас до свого спискуконтактів.

Для контакту Outlook станпідключеннявідображається, коликористувачзатримує курсор нададресоюелектронноїпоштивідповідної особини. У новомузапрошенні нанараду станпідключеннявідображається, коликористувачзатримує курсор надіменемзапрошуваного.

Станпідключеннявідображається длябудь-якогокористувача,чия адресиелектронноїпошти дляобмінумиттєвимиповідомленнями занесена до спискуконтактів.Крім того,відображається станпідключеннякористувачів, котрівикористовують службу Microsoft OfficeCommunicator,незалежно від того, чизанесені смердоті до спискуконтактівобмінумиттєвимиповідомленнями.

>Увімкнення тавимкнення станупідключення в Outlook

У Outlook можнадодаватиадреси дляобмінумиттєвимиповідомленнями шкірного ізконтактів Outlook до поляМит.повідомлення. Колі контактнадсилає вамповідомленняелектронноїпошти ізадреси,збереженої в спискуКонтакти, адреси дляобмінумиттєвимиповідомленнямивикористовується длявизначення станупідключення.

1. У менюЗнаряддявиберіть командуПараметри, апотімвідкрийте вкладкуДодатково.

2. УрозділіІменавстановітьпрапорецьВідображати станприсутностіпоруч зіменем.

3. Забажанням можнавстановитипрапорецьВідображати станприсутності в полях "Кому" та ">Копія" лише тоді, коливказівникмишірозташованопоруч зіменем.

>ПриміткаЦяфункціядозволяєбачитиінформацію про станпідключення, але й лишеякщозатримативказівник надіменем.

>Надсиланнямиттєвогоповідомлення

>Можнанадіслатимиттєвеповідомленнябудь-якому контакту,чий статуспідключення — неАвтономний режим.

1.Клацнітьіндикатор станупідключенняпоруч зіменемкористувача.

2.Виберіть командуНадіслатимиттєвеповідомлення.

3.Складітьповідомлення,відтакнатисніть кнопкуНадіслати.

>Якщо вивідкритеповідомленняелектронноїпошти, можнанадіслатимиттєвеповідомленнявідправнику чивідправнику та усімодержувачам цогоповідомлення. НавкладціПовідомлення вгрупіВідповістивиберіть пунктМит.повідомлення,відтаквиберіть один зваріантівВідповідьмиттєвимповідомленнямабоНадіслатимиттєвеповідомлення усім.

>Примітки

Станпідключеннядоступний длябудь-якогокористувача,чию адресоюелектронноїпошти дляобмінумиттєвимиповідомленнями ві додали до спискуконтактів.Крім того, станпідключеннявідображається длякористувачів OfficeCommunicator,незалежно від того, чиє смердоті у спискуконтактів.

>Під годинувідкриттяповідомлення в Microsoft Outlook чивідображення його вобластічитання станпідключеннявідповідної особинивідображаєтьсяпоруч зіменемвідправника.Крім того,якщо віувімкнуливідповідний параметр,кожне ізімен у полях Кому таКопіявідображатиме станпідключення,якщозатримативказівник надіменем.

>ICQ-мережа -безплатний пейджер вIнтернеті

>Основніфункції ICQ.

>Електроннапошта,Web-сайти,телеконференції йдошкиоголошень,чат-розмови черезмережу -здавалось бі, цогоцілкомдостатньо длявсебічногоспілкування ізіншимикористувачамиIнтернета. Тавиявилось, щопослуги, котрінадаєпейдженговийзв'язок,настількизручні, що укористувачівIнтернетавиниклощеоднебажання -користуватися вглобальніймережіIнтернет-пейджером. Цебажаннязадовольнилакомпанія ICQ,створившиоднойменнийпрограмний продукт,якийщеназиваютьIнтернет-пейджером.ВіннадаєIнтернет-розмовам понаддинаміки порівняно ізпоштою йконкретності порівняно із чатами.

>Взагалікажучи,ICQ-пейджер -цезначно більше, ніжзвичайний пейджер.Цяпрограмаможевідправляти йодержувати не лишекороткіповідомлення, а іокреміфайли,перетворюючиIнтернет-сервіс наповноціннупоштову систему.

Занеобхідності можназнайтипотрібного абонента в глобальномукаталозі ICQ за номером, за короткиміменем, подякимреєструюються усікористувачі, чи забудь-якиміншим параметром, щозадаєтьсякористувачами под годинуреєстрації. Тому і таканазвапрограми "Айсікю" - "яшукаю тобі".

>Перерахуємо коротко тихосновніфункції, котріможевиконувати ICQ:

·веденняадресної книжки;

· робота врежимі реального години;

·обмін короткимиповідомленнями;

·операції ізелектронноюпоштою;

· ">текстові переговори" увиглядічату;

· пряма передачафайлів;

·інформаційний менеджер -органайзер:нотатки наекрані,"будильники" йнагадування,ведення спискусправToDoList,номерителефонівFollowMe,листівки,поздоровлення;

·ігри телефоном чи черезінтенрнет;

·розміщеннясвоїхWeb-сторінок насервері ICQ;інтерфейс ізHTML-текстом.

>Налаштуванняпрограми ICQ.

>Післяінсталяціїпрограми ICQ, котравідбувається то йінсталяціїбудь-якоїіншоїWindows95/98-програми, таїї запуску,наприклад, ізробочого столу,необхіднозареєструватися. При цьому можна невказувати про собі тихвідомості, котрі небажанооприлюднювати.Наприклад,достатньо запровадити короткій нозіім'я,прізвисько (>nickname) - вашесимволічнеім'я, яку якщовказуватися взаписникахіншихкористувачів ICQ.Пройшовши процедуруреєстрації,користувачодержуєсвійунікальний номер.Цей номерстає номером вашогоICQ-пейджера. як йзвичайний номер пейджера чи телефону його можнаповідомити своїмзнайомим чивказати навізитці.

>Після запуску ICQ напанелі завдань,поряд ізгодинником,з'явитьсямаленькаквіточка.Подвійнеклацаннямишею нанійвикличеголовневікнопрограми. Це пульткерування ICQ.

>Натиснувши кнопку ізнаписом ICQ влівомунижньомукутку головноговікнапрограми,вибравши пункт менюPreferences(налаштування), одержимо наекранідіалоговевікно дляналаштування роботипрограми.

>Під годинуналаштуванняслідзвернутиувагу нарозділ Security & Privacy (безпека,таємницялистування).ЯкщовстановитипрапорецьDonotpublishIP-address назакладці Security, тоце дозволити непоказувати вашуIP-адресуіншимкористувачам ICQ.Такожбажановстановити режимавторизаціїзанесення вашого ICQ до спискуконтактівіншихкористувачів ICQ -Myauthorizationisrequried. Цеозначає, що колихто-небудьзахочедодативашікоординати до свого спискуICQ-адресатів, то ICQавтоматичновідправить вамзапит надозвілвиконаннятакоїоперації. Ві можете Дозволити чизаборонитиїївиконання. Таким чином можнаконтролювати,хто, коли йнавіщовикористовує вашуICQ-адресу. Пункт WebAwareдозволяєіншимкористувачам ">бачити" вашуприсутність вмережі. Цеозначає, що коли ві запустіть ICQ насвоємукомп'ютері, усікористувачі ICQ, котрі занесли вашу адресою досвоїхсписків ICQ, будутьповідомлені про ті, що віувійшли вмережу.Якщо вівзагалі нехочетеспілкуватися ізпевним адресатом -занесіть його до спискуIgnoreList.Меншжорсткеобмеження -адресатиInvisibleList. Для такихкористувачівспілкування із вами незаборонене, але й смердоті небачатьвашоїприсутності вмережі.

>Головне менюпрограми ICQ.

>Роботу з ICQрозпочинайте зпоповненнясвоєїзаписної книжки. Для цоговибираємо пункт менюFind/AddUsers |AddToList. Наекраніз'явитьсядіалоговевікно, вякомузадаємо режим дляпошуку.Увівшивідповідніпараметри,натискаємо кнопку Next.Якщо адресатазнайдено, то його адреси якщододана до списку вашихконтактів.Якщо жзнайдений адресатвстановив у собіспеціальний режимMyauthorizationisrequired -з'явитьсядіалоговевікно, вякомупотрібнонаписати короткій нозіповідомлення ізпроханням Дозволитидодатизнайдену адресою до списку. йякщо адресат дозволити у(ньогоз'явиться вашеповідомлення іздвомаваріантамивідповіді: ">Дозволити" чи ж ">Заборонити"),- ваш списокпоповнитьсяновоюадресою.

>Клацнітьмишею набудь-якійадресі. ">Випливе" меню, якудаєможливістьпрацювати ізвибранимконкретним адресатом,якому можнанадіслати короткій нозіповідомлення,звичайний листелектронноюпоштою,окремий файл,організувати "живу"розмову врежимічату.МожливостіIнтернет-пейджерацим необмежуються.Крімпереліченихвищепослуг, ICQнадаєзручнесередовище персональногоінформаційного менеджера -органайзера.Можна облишити наекраніелектронну записку, ">приклеївши"її вбудь-якомумісціекрану,причому так,щоб вонзавждизалишалася поверх всіхвікон. Записки можнагрупувати за темами чиіншимиознаками.Крім того,єможливістьперетворити записку внагадування - в завдань день й годину вонавтоматичноз'явиться поверх всіхвікон,нагадуючи прозаплановану вамисправу.Нагадуваннязадається йбезпосередньо із пункту менюServices. Програму ICQдозволяє вести списокзапланованих чинезакінченихсправ -ToDoList. До цого спискузаносятьсякороткізамітки-нагадування.Звернітьтакожувагу нафункцію забезпечення оперативного зв'язку -Phone -Followme.Можнавказати вналаштуванні ICQмісця, де ві частобуваєте й котрі частозмінюєте.Вашогоколегупроінформують, заяким телефоном вас можназнайтисаме тепер.

Назавершення короткогоописупрограми ICQзауважимо, що вглобальніймережііснуєдекілька системIнтернет-пейдженгу, але й одну годинунайбільшупопулярність укористувачівмає "Асько", - так любовно назвали ICQїїшанувальники. Таким чином,встановивши у собі накомп'ютері ICQ- пейджер, ві можетеприєднатись до світуінтерактивногоспілкування.

>Спілкування в чатах як один звидівелектронногоспілкування (>вікова група «>підлітки»)

>Спілкування в чатахє одним звидів так званогоелектронногоспілкування.Останнє, яквідомо,набуло окремихспецифічних рис –лексичних,граматичних тасинтаксичних, - щодає намзмогу «>виокремити стильелектронногоспілкування вокремиймовний стиль»

>Науково-технічнийпрогрес,беззаперечно,маєзначнийвплив уливши налюдину. Одним зпроявів такоговпливуєзростаннякількості людей, «котріживуть у нереальному світіпевний годину.Збільшуєтьсякількістьгромадян, котріпроживаютьсвоєсвідоме йнесвідоме життясуцільно увимислі. Свою роль тутвідіграють радіо,кіно,телебачення таІнтернет».Останній, на форумі нашу думку,відіграєголовну роль ужитті Сучасноїлюдини.Аджевсесвітнямережапоглинуламайже усісферилюдського життя,наприклад,бізнес,освіту й,головне, -спілкування.

ДогрупикористувачіввсесвітньоїмережіІнтернетвходятьносіїмови, що належати дорізнихпрошарківсуспільства – як тих, щомаютьрізнийвіковий,професійний тасоціальний статус, то й тих, щовідрізняютьсярівнемосвіти,виховання тощо.

>Важливозазначити, щодеякіособливостіелектронногоспілкування уже сталиузуальними.Вониприйняті довжиткубільшоючастиноюкористувачів (>наприклад,використанняскорочень,смайликів тощо).Звичайнопоряд зузуальнимиз’являються йоказіональні, котрібеззаперечноможуть перейти дорозрядуузуальних. При цьомуспостерігається такатенденція вспілкуваннікористувачіввіковоїгрупи «>підлітки» -масовевикористанняграматичнонекоректних формслів таграфічноневірногооформленняслів. І, на форумі нашу думку,вживання такі форми вже сталаузусом дляцієївіковоїгрупи. Іцей факт неможе нетурбувати.Аджетакеспрощеннямови за принципом «як чую то й пишу»можепризвести донеоборотнихнаслідків – до повальногоотупінняносіївмови та досимпліфікаціїмови, що,вважаємо, незавждиєдоречним. Хоча мова йзмінюється ізплином години, але й ж ненастільки глобально,щобзовсімнехтуватиїї правилами.

>Вважається, що вмережіповодяться не така як у реальномужитті – смердотіреалізують ті, що неможутьреалізувати в реальномужитті. Алі,необхіднододати, що при цьомуобов’язкововідображаються їхнізнання,набуті в реальномужитті.Зазвичайговорять, що привіртуальномуспілкуваннізникаютьбагаточисленнісоціальнібар’єри увиглядівіку,зовнішності,соціального статусу, манер тощо.Погодитися ізцимтвердженням можначастково.Бар’єри дійснозникають длякористувачівпідлітків, але й задля тихий,хто із нимиспілкується.Адже стиль,граматика,орфографія, лексикаодразу жвидаютьвіковукатегоріюопонента (>користувачів-підлітків недоладновиявити,наприклад, за великоюкількістюпомилок). Арозуміннявікуопонента,підсвідомозмінюєставленняінших людей донього.

>Манери, на форумі нашу думку, частопереносяться із реального життя велектроннеспілкування.Аджепозбавитисязвичок негаразд то уже і легко. Хоча, можнапогодитись з тім, щокористувачнамагається вбагатьохвипадкахзмінити щось усвоїйповедінцінавмисно у тому,щоб,наприклад,здаватися старше, болеерозкутим, чинавітьприховати свою стати.Остання, у своючергу,теждуже легковиявляєтьсяопонентами, котрі ужепевний годинузалучені доелектронногоспілкування.Адже манераспілкування чоловіківвідрізняється відманериспілкуванняжінок, йнайбільшяскравоцівідмінностіпроявляютьсясаме увіковійкатегорії «>підлітки».Дівчата, навідміну від хлопців,мають болеекоректнемовлення, смердотіпринаймнінамагаютьсядотримуватисьграматичних правилмови, правилвживання танаписаннялексичниходиниць, йнавіть стилю.

Дляпідтвердження зазначеноговищенадамоприкладиповідомлень,залишениххлопцями тадівчатами умережномучаті.

ПРАВИЛАПОВЕДІНКИ УМЕРЕЖІ

>МережаІнтернетявляє собоюглобальнеоб'єднаннякомп'ютернихмереж йінформаційнихресурсів, що належатибезлічірізних людей йорганізацій. Цеоб'єднанняєдецентралізованим, йєдиногозагальнообов'язковогозведення правил (законів)користуваннямережеюІнтернет невстановлено.Існують,однак,загальноприйнятінорми роботи вмережіІнтернет,направлені тих,щоб діяльність шкірногокористувачамережі незаважалароботііншихкористувачів.Фундаментальнеположенняцих нормтаке: правилавикористаннябудь-якихресурсівмережіІнтернет (відпоштового ящика до каналу зв'язку)визначаютьвласникицихресурсів й лише смердоті.

>Цей документописуєзагальноприйнятінорми роботи вмережіІнтернет,дотримання якієобов'язковим для всіхкористувачів. діяцих нормрозповсюджується значновикористанняресурсівМережі. Тут й далі словомМережапозначенімережаІнтернет йдоступні ізнеїіншімережі.

1.Обмеження наінформаційний шум (спам)

>РозвитокМережіпривів доти, щооднією ізосновних проблемкористувачів ставшинадлишокінформації. Томумережевеспівтовариствовиробилоспеціальні правила,спрямовані наобгороджуваннякористувача віднепотрібноїінформації (>спаму). В частности,недопустимі:

1.1.Масоварозсилка неузгодженихзаздалегідьелектроннихлистів (massmailing).Підмасовоюрозсилкоюмається наувазі якрозсилка добагатьоходержувачів, то йчисленнарозсилка одномуодержувачу. Тут й далі поделектронними листамирозуміютьсяповідомленняелектронноїпошти, ICQ таіншихподібнихзасобівособистогообмінуінформацією.

1.2.Неузгодженавідправкаелектроннихлистівоб'ємом понад

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація