Реферати українською » Информатика, программирование » Довідкова система по крімінальному праву


Реферат Довідкова система по крімінальному праву

>Міністерствовнутрішніхсправ УкраїниХарківськийнаціональнийуніверситетвнутрішніхсправНавчально-науковийінститут менеджменту,соціальних таінформаційнихтехнологій Кафедраінформаційних систем йтехнологій вдіяльності ОВС

>Курсова робота

іздисципліни «Основипрограмування таалгоритмічнімови»

на задану тему: «>Довідкова система покримінальному праву»

>Харків


>Зміст

>Вступ

1.Основначастина

1.1Неформальна постановказадачі

1.2Формальна постановказадачі

1.3 Структуразберігаючихданих:

2.Алгоритми

2.1 Алгоритмосновноїпрограми

3.Вихідний кодпрограми

>Висновок

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

>Дуже великакількість годинивитрачається напошуктієїчііншоїінформації.Довідкова системаспрямована позменшеннявитрат години,фізичнихвтрат напошук, таіншихвитрат наздобуттятієї чиіншоїінформації. Насьогодніця темадуже актуальна й тому явибравсамеїї.Первинноюзадачеюєстворенняпрограми «>Довідник»

Явибравмовупрограмування TurboPascal, ізметоюзакріпленнясвоїхнавиків ізпрограмування та вон янайбільшоптимальною дляшвидкоговирішеннязадачі.


1.Основначастина

1.1Неформальна постановказадачі

>Розробитипрограму-«довідник» длязбереження тапереглядувсієїінформації щостосуєтьсятермінології.

>Введення йзбереженняінформації пронормативнідокументистосовнокримінального права втипизованомуфайлі:

>oтермін

>o йоговизначення

>o датазаносу до бази

>Можливістьредагуванняданоїбази

>Організаціяпошуку закритеріями:

>Можливістьперегляду всіхіснуючихдокументів

>Можливістьвидаленнявсієїбази.

>Зручнийінтерфейс длякористувача

>Швидкість та простота роботи вданійпрограмі

1.2Формальна постановказадачі

>Вихіднідані:

>Позначимосукупність всіхданих, котрі будутьзаноситись добазиданих черезмножину До, таким чиномК={К1 ,До2 ,…,Дой}, деі=1..n, Дой –терміни ізкримінального права.

>Кожен документскладається ізвідомостей, щостосуються цого документа,отже маємо Дой={До>і1 ,До>і2 ,…,Дойj},j=1..4.

Таким чином ми маємоматрицю всіхвідомостей котрізберігаються вбазіданих, тазаносятьсякористувачем.

Результат:

>Множина Р>ij, Якаформуються ізвхіднихданих асамемножини А>ijШляхомпошукувідповідності Про-критерійпошукутерміну.

 

1.3 Структуразберігаючихданих

R –запис длявведення тазберіганняінформації відкористувача

· Z – полі длявведеннятерміну

· P.S – йоговизначення

·Datе – полі длявведеннядативнесення

>f:file ofr –перемінна длязанесеннязапису до файлу

>pol – процедура длязанесення дофолувідомостей

>ramo4ka – длявиведення наекран рамки

>menu_1 – процедура Якавиводить наекранпершу половину меню

>menu_2 - процедура Якавиводить наекран другу половину меню

>del – длявидаленнябази

>dov – дляперегляду всіхіснуючихтермінів


2.Алгоритми

2.1 Алгоритмосновноїпрограми3.Вихідний кодпрограми

>usesCRT,dos;

>typer=record

 >z:string[15];

 >s:string;

end;

>vars1,s2,s3,s4:string;

 >l,i:byte;

 >h:char;

 >f:file ofr;d:r;

{------------}

 >procedureramo4ka (>x1,y1,x2,y2,a,b:byte);

>vari:integer;

>begin

>textbackground(a);

>textcolor(b);

 >window (>x1,y1,x2,y2);

 >write('Ъ');

 >fori:=1 to (>x2-x1)-1do

 >begin

 >write('Д');

 end;

 >write('ї');

 >fori:=2 to (>y2-y1)-1do

 >begin

 >gotoxy(1,i);

 >write('і');

 >gotoxy(x2-x1+1,i);

 >write('і');

 end;

 >write('А');

 >fori:=1 to (>x2-x1)-1do

 >begin

 >write('Д');

 end;

 >write('Щ');

 end;

{------------------------}

>procedurenewreadkey (>vara:char;varb:byte);

>begin

>b:=0;

>a:=readkey;

>ifa=#0then

>b:=ord(readkey);

end;

{------------------}

>proceduremenu_1(s1,s2,s3,s4:string;c1,c2,c3,c4:byte);

>begin

>window(1,1,40,25);

>textbackground(0);

 >textcolor(c1);

>ramo4ka(4,8,18,11,0,c1);

 >gotoxy(4,2);

 >write(s1);

 >textcolor(c2);

>ramo4ka(4,12,18,15,0,c2);

 >gotoxy(4,2);

 >write(s2);

 >textcolor(c3);

>ramo4ka(4,16,18,19,0,c3);

 >gotoxy(4,2);

 >write(s3);

 >textcolor(c4);

>ramo4ka(4,20,18,23,0,c4);

 >gotoxy(4,2);

 >write(s4);

end;

>proceduremenu_2(i,h1,h2,h3,h4,c:byte;s:string);

>vara,b:byte;

>begin

>case і of

 1:begin

 >ramo4ka(4+h1,8,18+h1,11,0,c);

 >gotoxy(4,2);

 >write(s)

 end;

 2:begin

 >ramo4ka(4+h2,12,18+h2,15,0,c);

 >gotoxy(4,2);

 >write(s);

 end;

 3:begin

 >ramo4ka(4+h3,16,18+h3,19,0,c);

 >gotoxy(4,2);

 >write(s);

 end;

 4:begin

 >ramo4ka(4+h4,20,18+h4,23,0,c);

 >gotoxy(4,2);

 >write(s);

 end;

 end;

end;

{------------------}

 >procedurepol;

 >vari,n:integer;

 >begin

 >assign(f,'d:kil.kil');

 >window(1,1,40,25);

 >rewrite(f);

 >textbackground(14);

 >clrscr;

 >window(4,3,37,22);

 >textbackground(9);

 >clrscr;

 >write('vvedirasmerbasi- ');readln(n);

 >fori:=1 to ndo

 >begin

 >clrscr;

 >write('vvedipravovoytermin- ');readln(d.z);

 >writeln('vvedi egoznahenie:');readln(d.s);

 >seek(f,filesize(f));write(f,d);

 end;

 >close(f);

 end;

 {.................................}

 >proceduredel;

 >varc:char;

 >begin

 >window(1,1,40,25);

 >textbackground(14);

 >clrscr;

 >window(4,3,37,22);

 >textbackground(9);

 >clrscr;

 >iffsearch('kil.kil','d:')=''then

 >begin

 >textcolor(4);

 >writeln('faila net');

 end

 >else

 >begin

 >write('Udalitfail-Y/N ');>readln(c);

 >ifc='y'then

 >begin

 >assign(f,'d:kil.kil');erase(f);

 >writeln('Udalen');

 end;

 end;

 >readln;

 end;

 {............................}

 >proceduredov;

 >vari:integer;b:string;

 >begin

 >window(1,1,40,25);

 >textbackground(14);

 >clrscr;

 >window(4,3,37,22);

 >textbackground(9);

 >clrscr;

 >iffsearch('kil.kil','d:')=''then

 >begin

 >textcolor(4);

 >writeln('faila net');

 end

 >else

 >begin

 >clrscr;

 >assign(f,'d:kil.kil');

 >reset(f);

 >fori:=0 tofilesize(f)-1do

 >begin

 >seek(f,i);read(f,d);

 >writeln(i+1,'.',d.z);

 end;

 >write('vveditermin- ');>read(b);

 >clrscr;

 >fori:=0 tofilesize(f)-1do

 >begin

 >seek(f,i);read(f,d);

 >ifb=d.zthen

 >begin

 >writeln(d.z,':');writeln;

 >writeln(d.s);

 end;

 end;

 >close(f);

 end;

 >readln;

 end;

{==================}

>begin

>textmode(co40);

>window(1,1,40,25);

>clrscr;

>s1:='Termini';

>s2:='Prosmotr';

>s3:='Udalenie';

>s4:='Vihod';

>menu_1(s1,s2,s3,s4,0,15,15,15);

>i:=1;

>menu_2(i,5,0,0,0,15,s1);

>repeat

 >newreadkey(h,l);

 >case l of

 >80:i:=i+1;

 >72:i:=i-1;

 end;

 >case і of

 >0:i:=4;

 >5:i:=1;

 end;

 >case і of

 >1:begin

 >ifh=#13then

 >pol;

 >window(1,1,40,25);

 >textbackground(0);

 >clrscr;

 >menu_1(s1,s2,s3,s4,0,15,15,15);

 >menu_2(i,5,0,0,0,15,s1);

 end;

 >2:begin

 >ifh=#13then

 >dov;

 >window(1,1,40,25);

 >textbackground(0);

 >clrscr;

 >menu_1(s1,s2,s3,s4,15,0,15,15);

 >menu_2(i,0,5,0,0,15,s2);

 end;

 >3:begin

 >ifh=#13then

 >del;

 >window(1,1,40,25);

 >textbackground(0);

 >clrscr;

 >menu_1(s1,s2,s3,s4,15,15,0,15);

 >menu_2(i,0,0,5,0,15,s3);

 end;

 >4:begin

 >ifh=#13then

 >halt;

 >window(1,1,40,25);

 >textbackground(0);

 >clrscr;

 >menu_1(s1,s2,s3,s4,15,15,15,0);

 >menu_2(i,0,0,0,5,15,s4);

 end;

 end;

>untilh=#27;

end.


>Висновок

Уційроботі ястворивпрограму «>Довідник», Якаполегшуєобробіткуінформації котра вводитисякористувачем. Уданійроботі буливикористанівласніпроцедури тазапозичені.Булупідключено двамодуліСRT,якійвідповідає заграфіку та DOS,який працює із файлами. Усяінформація Яка водитисякористувачемзберігається вфайлі, та принеобхідностіможе бутипереглянута.

>Мовоюпрограмування яобрав TurboPascal,оскількивінєнайбільшоптимальним длявиконанняпоставленоїзадачі.


Списоквикористаноїлітератури

1. Струков В.М. Основи алгоритмізації та програмування. Частина 2. Навчальний посібник. – Харків: Вид.Нац. ун-тувнутр.дел,2003. – 188 з.

2.СердюченкоВ.Я.Розробкаалгоритмів тапрограмування намові TurboPascal. –X.,1995.

3.Немнюгин С.А. TurboPascal. – СПб.: Пітер, 2002. – 496 з.: мул.


Схожі реферати:

Навігація