Реферати українською » Информатика, программирование » Системи оброблення економічної інформації


Реферат Системи оброблення економічної інформації

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>МЕТОДИЧНІВКАЗІВКИ

ДОЛАБОРАТОРНИХЗАНЯТЬ ЗА КУРСОМ


«>СИСТЕМИОБРОБЛЕННЯЕКОНОМІЧНОЇІНФОРМАЦІЇ»

>Автори:ВалерійАнатолійовичЛахно, Павло ПетровичПалагно

Редактор   В.А.Лахно

>Оригінал-макет >П.П.Палагно

>Підписано додруку

Формат60х84 1/16.Папірофсетна.Гарнітура Times.

Друкофсетний.Усл.печ. л. 2 .  

Наклад 100 прим.Видав. № 215 .Замовлення № 71-16 .Цінадоговірна.

>ВидавництвоЛуганськогонаціонального аграрногоуніверситету

91000, м.Луганськ.

>УДК 519.21.(075.8).

>Системиобробленняекономічноїінформації (>методичнівказівки до курсовогопроектуваннястудентівспеціальності 6.050100 –Економічнакібернетика) /Автор:Лахно В.А.,ПалагноП.П. –Луганськ:ЛНАУ, 2005.- 40 з.

>Методичнівказівкипокликанідопомогти студентів увиконані курсового проекту із курсу “>Системиобробленняекономічноїінформації”.

>Поданонавчально-методичне забезпечення до курсовогопроектування, щорозкриваютьтехнологічні таорганізаційні запитанняпроектуванняавтоматизованихекономічних систем,зміст й правилаоформленнядокументації.Наведеноінструктивнийматеріал для шкірногоетапу курсовогопроектуванняАІС.Програмуваннячастинавтоматизованоїсистемиздійснюється усередовищі Delphi,C++Builder,VB

.

Автор: В.А.Лахно,к.т.н.,доц.

>П.П.Палагно, ас.

>Відповідальний завипуск:І.М. Кукса,к.е.н.,доц.

Рецензент: ЛевіЛ.І. д.т.н., проф.Луганськогонаціонального аграрногоуніверситету


>ЗМІСТ

1.Цілі курсовогопроектування.

4.Зміст курсового проекту та йогообсяг

5.Змістпояснювальної записки.

6.Вказівкищодооформлення тазахисту курсового проекту

>Додаток А

>Додаток Б

>Додаток У

>Прикладивхіднихданих до курсового проекту

>Вхіднідані доіндивідуального заподіяння до курсового проекту

>Вхіднідані доіндивідуального заподіяння до курсового проекту

>Вхіднідані доіндивідуального заподіяння до курсового проекту


1.Цілі курсовогопроектування.

>Курсовепроектування іздисципліни «>Економічноїінформації»передбачаєзнання студентамисучасних системпрограмування та системуправління базамиданих,основнихтехнологічних таорганізаційнихзасобів забезпеченняякостіпрограмного продукту ймаєтакіцілі:

—розвиток устудентівініціативи татворчихздібностей,поглиблення тазакріпленнятеоретичних знань;

—набуттяпрактичнихнавичоквикористаннясучаснихтехнологічнихзасобів таметодів розробкипрограм;

—розвитоквмінняпрацювати вколективірозробниківпрограмнихпродуктів;

—набуттянавичокуправлінняякістюпрограмного продукту;

—закріпленнявміннякористуватисядовідковоюлітературою, правильнооформлюватипрограмнудокументацію.

Зметоюнаближенняпроцесупроектуванняпрограмного продукту дореальнихвиробничих умів його організаціяздійснюється вумовахзастосуванняігровихметодівнавчання.

2. Тематикакурсовихпроектів.

Тематикакурсовихпроектівформується,виходячи із потребгалузей народногогосподарства вінформаційномуобслуговуванні, йтіснопов'язується ізспрямованістюцільовоїпідготовкистудентів.Щорічноперелік тимкурсовихпроектівоновлюється.

>Орієнтованийперелік тимкурсовихпроектів зарівнямискладності подано вдодатку.


3.Графіквиконанняробіт

 

>Курсовий проектвиконується впроцесі курсувідповідно дографіка (табл. 3. 1).

>Таблиця 3.1.

>Графіквиконанняробіт
№п/п >Етапи йзміст роботи >Документація >Термін (>тиждень)

1

1.1

1.2

1.3

>Обґрунтуваннянеобхідності розробкипрограми:

Постановказадачі

>Визначення складувихідних тавхіднихданих

>Попереднійвибірметодіврозв'язаннязадачі

>Розділтехнічн.

заподіяння

2

3

3

2

2.1

2.2

>Розробка тазатвердженнятехнічного заподіяння:

>Визначеннявимог допрограмного комплексу

>Узгодження тазатвердженнятехнічного заподіяння

>Техн.завд.

>Розділитехн.завд.

>Перелікзнайдених

>дефектів

4

5

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

>Розробкатехнічного проекту:

>Уточненняметодіврозв'язаннязадачі

>Уточненняструктури тавизначення способуорганізаціївихідних тавхіднихданих

>Розробка алгоритму:зовнішнєпроектуванняпрограми;проектуваннялогікипрограми

>Визначенняінформаційнихзв'язківпрограмних компонент комплексу

>Узгодження тазатвердженнятехнічного проекту

>Пояснюв. записка

>Перелікзнайдених

>дефектів

6

7

4

4.1

4.2

4.3

>Розробкаробочого проекту:

>Написаннятекстівпрограм

>Тестування таналагодженняпрограм:

–розробкатестів дляперевіркизовнішніхфункцій комплексу;

–розробкатестів дляперевіркилогікипрограми;

–перевіркапрацездатностіпрограмного комплексу

>Оформленняексплуатаційнихдокументів

Текстпрог.

>Набіртестів

>Перелік ДТ.

>дефектів

>Описпрог.

>Описзастос.

8

13

15

16

16

5

5.1

5.2

>Захист проекту:

>Тестуванняпрограмного комплексу членамикомісії

>Оцінкаякостідокументації

Протоколзнайденихдефектів 16

 


4.Зміст курсового проекту та йогообсяг

У структурномупланікурсовий проектскладається ізтекстовоїчастини ізприблизнимобсягом 30—40аркушів тадодатків:формидокументів,набіртестовихданих,результатитестування.

>Пропонується така структуратекстовоїчастини:

-технічне заподіяння;

-пояснювальна записка;

-описзастосування;

-описпрограми;

§література;

-додатки (текстпрограми,інструкція,вихіднівідомості).

4.1.Зміст документа «>технічне заподіяння»

>Технічне заподіянняєспецифікацієювимог допрограмноговиробу, щорозробляється, йміститьтакірозділи:

1.1.Найменування та областьзастосування.

1.2.Призначення розробки.

1.3.Вимоги допрограмного забезпечення.

1.4.Вимоги допрограмноїдокументації.

1.5.Техніко-економічніпоказники.

1.6.Стадії таетапи розробки.

1.7. Порядок контролю та прийому.

Упідрозділі «>Найменування та областьзастосування» >подаєтьсяповненайменування тапозначення (>стисланазва проекту)програмноговиробу;стисла характеристикаобластізастосуванняпрограмноговиробу таоб'єкта, вякомупередбачається йоговикористання.

>Наприклад,повненайменування — «>Нарахуваннядопомоги у зв'язку ізнепрацездатністю»;позначення — «>Непрацездатність».

Упідрозділі «>Призначення розробки» винне бутивикладеноексплуатаційне тафункціональнепризначенняпрограмноговиробу.

>Експлуатаційнепризначення —це позначкавикористаннямайбутньогопрограмноговиробу.Наприклад,експлуатаційнимпризначеннямсистемиавтоматизованогообліку роботи тазаробітної плати (>АОПЗ)єоперативністьрозрахунків (нетребавибиративручнудані для шкірногоробітника заминуліперіоди;швидкістьрозрахунків, що особливовідчутно заумови великихобсягівробіт);зручністьвиконанняоперацій (нетребапотімвручнупереноситирезультати до «книжки»розрахунків позарплаті);достовірністьрезультатів;надійністьвиконанняоперацій (>можливість оперативноговнесеннязмін привиявленніпомилоккористувача под годинувведенняпочатковихданих).

>Функціональнепризначення —цезасобидосягненняпоставленої мети.

Упідрозділі «>Вимоги допрограмного забезпечення»міститьперелікосновнихвимог,реалізація якідастьзмогурозв'язатипоставлену завдання.Вимогимають бутивикладеніповно,чітко, втермінах,зрозумілихпроектувальнику. Недозволяєтьсявикористанняформулювань, щомаютьнеоднозначнийзміст. Уразінеобхідності втекстовучастинуможуть бутивключеніприклади тасхеми.

>Підрозділ «>Вимоги дофункціональних характеристик»міститьтакуінформацію:

1.Описфункцій таобмежень.

>Даєтьсяпоетапнийопис шкірногообчислення,функції чипроцедури, Яка виннавиконуватисьпрограмою, щопроектується.

Упроцесі цогоописунеобхідновикористовуватиматеріал,викладений в пунктах «>Вхіднідані» та «>Вихіднідані»,тобтоописувати, котрівхідніданіобробляються под годинувиконаннякожноїфункції чипроцедури й котрівихідніданіодержуються врезультатіцієїобробки.

>Визначаються усіобмеження, котріобумовлюються характером чиумовамивикористанняфункцій чи процедур.

>Вказуєтьсянеобхіднаточністьобчислень.

>Стислоописуютьсятеоретичніположення,методи тапропозиції,обрані длявикористання.

Зметою забезпеченнянадійногофункціонуванняпрограмиповинні бутипередбачені:

-ієрархічна структура комплексу;

- блоки, котріконтролюютьусуненнязбійнихситуацій вроботісистеми (>наприклад, блок контролюнаявності необходимих базданих чи блокпоновленнязруйнованого заголовка файлабазиданих);

- контроль введенняданих,якийзабезпечуєстійкістьпрограми допомилоккористувача (>наприклад, контроль подіапазонузначеньданих чизастосування методуконтрольних торб й т.ін.).Звернітьувагу, щоповинні бутивказаніконкретніметоди контролющододаних, щообробляються;

-можливості, котрізабезпечуютьзбереження тавикористанняданих под годинуоновлення роботи послеаварійногопереривання (>наприклад,використанняпроміжнихфайлів длязберіганняданих тарозподілуетапіврозв'язаннязадачі,періодичнезапам'ятовуванняданих, котрівводяться).

Упідрозділі “>Умовиексплуатації” >необхідноописатиексплуатаційні характеристики комплексу:

-перелікфункціональнихможливостей комплексу тарізновиди їхніреалізації (>наприклад,можливістьобробки не лишепервинноголікарняного листка, чи йогопродовження;можливістьнастроюваннярозрахунківдопомоги понепрацездатності,використовуючиданіпопередніх двохмісяців чи за окладом);

- под годину одногозвертання до комплексуможливареалізаціябудь-якоїкількостітехнологічновзаємопов'язанихфункцій,передбачених уньому;

- под годинузвертання добудь-якоїфункціїможливавідмова від >неї за >бажаннямкористувача;

- режимвзаємодіїкористувача ізпрограмним комплексом —діалоговий, ізреалізацієюнайбільшзручного длякористувачарівняспілкування (>повідомлення,підказки,можливість повторногозвертання,можливістьнастроювання нарівеньпідказок);

-одноразовевведенняданих под годинуформуванняінформаційноїбази;

-автоматичнеформуванняпохіднихпоказників;

-можливістьпереглядузмістуінформаційноїбази таїїкоригування;

-відсутністьобмежень нарозміризадачі;

-можливістьпоетапногорозв'язаннязадачі ззабезпеченнямзбереженняпроміжнихрезультатів;

-можливістьвидачівихідноїінформації забажаннямкористувача як наекран дисплея, то й надрукуючийпристрій.

Упідрозділі «>Вимоги у склад тапараметрівтехнічнихзасобів»вказуютьсяможливаконфігурація комплексутехнічнихзасобів тавимоги доефективності роботипрограми (годину,обсягоперативної тазовнішньоїпам'яті).

Упідрозділі «>Вимоги доінформаційної тапрограмноїсумісності»містятьсявимоги доінформаційних структур навиході тавході.


5.Змістпояснювальної записки.

>Пояснювальна запискавідображаєзмістробіт, котрівиконуються наетапізовнішнього татехнічногопроектування, йміститьтакіпідрозділи:

1. Постановказадачі нарозробкупрограмного забезпечення.

2.Опис таобґрунтуваннявибору методуорганізаціївхідних тавихіднихданих.

3.Опис алгоритмуфункціонуванняпрограмного забезпечення.

Упідрозділі «Постановказадачі нарозробкупрограмного забезпечення»даєтьсязагальнийописзадачі,визначаєтьсякласзадачі таспецифічніособливостіреалізації цого класу наЕОМ; наводитисяописзастосованихматематичнихметодів й, вразінеобхідності,описприпущень таобмежень,пов'язаних ізобранимматематичнимапаратом.Під годинуописунаводятьматематичну модель чиматематичніформулирозрахунківпоказників, котріформуються впроцесірозв'язаннязадачі. Уматематичних формулахповинні бутивикористаніпозначенняреквізитів,наведених под годинуописуструктурниходиницьвхідної тавихідноїінформації,описаної у «>Технічномузавданні».

Упідрозділі «>Опис таобґрунтуваннявибору методуорганізаціївхідних тавихіднихданих» >уточнюється структура та методорганізаціїданих,описаних у «>Технічномузавданні», атакожописуютьсяраніше нерозглянутівхідні тавихіднідані.Виходячи із характеруфункційпрограми, щопроектується, наводитисяієрархічна структуравхідних тавихіднихданих;приймаєтьсярішення проупорядкуваннявхіднихданих,уточнюютьсяключіупорядкування. Упідрозділі «>Опис алгоритмуфункціонуванняпрограмного забезпечення»розглядаєтьсяієрархічна схемазовнішніхфункційпрограмного комплексу вграфічному чи табличномувигляді танаводятьсяфункціональніспецифікації.Опислогікирозв'язаннязадачідається уформіНІРО-схем, авзаємозв'язокміжфункціямипрограмного комплексузображається увиглядіструктурноїмоделі (>наочнатаблицязмісту).

Алгоритмрозв'язаннязадачі,якийвідображаєлогікупрограми, наводитися уформалізованомувигляді вформіНІРО-схем.

Урозділі «Текстпрограми» >відокремлюєтьсяінформаційначастина іподаютьсятекстипрограмних компонент комплексу (>роздрук).

У >підрозділі «>Загальнівідомості» >зазначаютьсяпозначення (>стисланазва проекту) танайменуванняпрограмного комплексу (увідповідності ізпопередніми документами, асаме:технічнимзавданням тапояснювальноюзапискою); пакетприкладнихпрограм,складовоючастиноюякогоєцей комплекс;програмне забезпечення,необхідне дляфункціонування комплексу (>операційнісистеми, усередовищі які данийпрограмний комплексможепрацювати; системакерування базамиданих таїїверсія;інструментальнізасобипрограмування, що буливикористані под годину розробки (>наприклад, генераторзвітів, генераторекранів тощо));мова(и)програмування,якою(якими)написаніпрограми комплексу;технологічний типпредставленняпрограм (>початковий,об'єктний,завантажувальний).

Упідрозділі «>Функціональнепризначення» встислійформівідображаютьсяцілі іосновнізадачі, длярозв'язання якіпризначенийпрограмний комплекс; сферазастосування;застосованіметоди;клас завдань, щорозв'язуються;функціональніобмеження на йогозастосування.

Упідрозділі «>Опислогічноїструктури» наводитися алгоритмрозв'язаннязадачі,реалізованийпрограмами комплексу;описметодів, щовикористовуються; структурапрограмного комплексу вцілому та характеристикакожноїпрограми, Яка входити донього.

Упідрозділі «>Технічнізасоби, щовикористовувалися» >визначаєтьсямінімальнаконфігурація комплексутехнічнихзасобів, вразінеобхідності —>потрібнідодатковіпристрої,технічні характеристики принтера;вказуютьсяможливіконфігураціїтехнічнихзасобів, котріпотрібні для роботипрограмного комплексу врізнихумовахзастосування.

Упідрозділі «>Виклик тазавантаження»визначаєтьсяспосібзвертання до комплексу (усередовищіСКБД чи нарівніопераційноїсистеми задопомогою файланастроювання). Уразінеобхідностіописуютьсяфайлинастроювання,створені для забезпеченняфункціонування комплексу (>наприклад,файли типу «>mem» чи «>bat»);

>вказуютьсярекомендаціїщодовідображення уфайлінастроюванняСКБД (файлconfig.fx),розміщеннякоманднихфайлів комплексу татаблиць базданих увідповіднихдиректоріяхсистеми дляприскоренняпошуку под годину роботи комплексу. Уразінеобхідностіописуються діїщодонастроюванняпрограмного комплексу заумови конкретногозастосування (>настроювання наможливіконфігураціїтехнічнихзасобів,генераціяробочоговаріанта комплексу йзв'язки ізвибірковимвиконанням окремихфункцій чи їхньогосукупності).

>Допускаєтьсянаведеннявідомостей провикористанняоперативноїпам'яті таобсягівзавантажувальнихмодулів укілобайтах.

Упідрозділі «>Вхідні тавихіднідані»описвиконується покожнійтаблицібазиданих звказівкоюзмістувідомостей, котрі внійзберігаються,джерелаїїформування (>первинний документ,програма, де вонаутворюється),призначення,наявністьіндексного файла ізуточненнямключівупорядкування, уразінеобхідності —спосібкодування окремихреквізитів ізнаведеннямсистемикодування за текстом чи удодатках.Якщо для роботи комплексутребавиконатипопереднюавтономнупідготовкувхіднихданих (>наприклад,створеннядовідників), тоїїнеобхідноописати.

>Допускаєтьсяпосилання наопис форматуданих удодатку проекту.Під годинуописувихіднихдокументівзазначаються:термінвидання такористувачінформації; дії,пов'язані ізперевіркоюправильностіодержанихрезультатів.Зразкидокументівналежитьнаводити удодатку проект).

Упідрозділі «>Призначенняпрограми» наводитисястислийописпризначенняпрограмного комплексу тафункцій, котрівінвиконує;описосновних характеристик йособливостей комплексу (режим й годину роботи, потрібенобсягпам'яті);обмеження нагалузьзастосування.

Упідрозділі «>Умовизастосування» >вказуютьсяумови,необхідні длявиконанняпрограмного комплексу:

-конфігурація комплексутехнічнихзасобів йпотрібнедодатковеустаткування ізописом його характеристик;

-загальнепрограмнеоточення,необхідне для йогофункціонування (>операційна система, системакерування базамиданих ізуточненням їхніверсій);

-загальні характеристикивхіднихданих. Для шкірного видувхіднихданихвказуєтьсянайменування,призначення,джереловиникнення,термін й формаподання;

-загальні характеристикивихідноїінформації. Для шкірного видувихідноїінформаціївказуєтьсякористувач, позначка таперіодичністьформування,термінвидання таможливий годинузатримки, формаподання;

-вимогиорганізаційного йтехнологічного характеру:категорія персоналу; порядокподанняпервиннихдокументів та особини,відповідальні заоформленнядокументів;особливостітехнологіїексплуатаціїпрограмного комплексу;послідовністьдійкористувача под годинузвернення допрограмного комплексу тавиконання окремихфункцій;таблиця стану, котравключаєопистекстівповідомлень, котрівидаються под годину роботи комплексу, йдій, котрівиконуєкористувач;наявністьможливостейзвернення додовідковоїінформації таїїперегляд наекрані под годинувиконання окремихфункцій й т.д.

>Допускаєтьсяпосилання назразки формвхідної тавихідноїінформації удодатку проекту. Удодаток документарекомендуєтьсявключатиобразиекранів,послідовносформованих под годину роботи із комплексом.

>Підрозділ «>Описзадачі»міститьстислийописекономічноїсутізадачі таописреалізованогоматематичногоапарату.

У >підрозділі «>Вхідні тавихіднідані»описвиконується покожнійтаблицібазиданих ізвказівкоюзмістувідомостей, котрі внійзберігаються,джерелаїїформування (>первинний документ тапрограма, де вонаутворюється),призначення,наявностііндексного файла ізуточненнямключівупорядкування, аразінеобхідності — способукодування окремихреквізитів.Якщо для роботи комплексумає бутивиконанапопередня автономнапідготовкавхіднихданих (>наприклад,створеннядовідників), тоїїнеобхідноописати.

>Допускаєтьсяпосилання наопис форматуданих удодатку проекту..

>Під годинуописувихіднихдокументіввказуються:термінподання такористувачінформації, діїщодоперевіркиправильностіодержанихрезультатів.Зразкидокументівсліднаводити удодатку проекту.

>Обов'язковимєподанняструктури тазмістутаблицьбазиданих, щовикористовуються впроцесіексплуатації комплексу;

>результатів,одержаних под годинувиконання наборутестів та машинногоексперименту.


6.Вказівкищодооформлення тазахисту курсового проекту

>Курсовий проектоформляєтьсякожним студентом увиглядіокремогозвіту.

>Оформленнятекстовоїчастини курсового проекту тадодатків до >ньогомаєвідповідати такимвимогам:

1.Текстовачастина курсового проектурозташовується наоднійсторінці чистогоаркуша формату А4 (>210*297).Текст нааркушірозміщується таким чином:ліворуч — полі дляпідшивки неменш як 30 мм,праворуч — 10 мм,знизу — 25 мм тазверху — по 20 мм. Уразінеобхідності (>подання схем великогообсягу) можнавикористовувати вкладки форматуA3 (297*420),якщоскласти їхні до формату А4.

2.Титульнийаркуш проекту (див.додаток А) винен бутипідписаний студентом такерівником курсового проекту.

3.Кожен документ проекту винен матірокремийтитульнийаркуш.

4.Нумераціясторінок у курсовомупроекті виннапочинатися іздругоїсторінки йзакінчуватисядодатками. Номерсторінки переносити уверхньому правомукуті.Нумерація —наскрізна (>титульніаркушідокументіврахуються, але й ненумеруються).

5.Зміст проектурозміщується после титульногоаркуша проекту наокремійсторінці з заголовком «>Зміст». Узміствключаютьдокументи,розділи, їхнінайменування таномеристорінок, із які смердотіпочинаються.Найменуваннядокументів йрозділів курсового проекту винневідповідатизмісту тексту. Принаявності упроектідодатків узмісті для шкірного із них наводитися номер,назва та номерсторінки, ізякоговінпочинається.

6.Графічначастинавиконується нааркушах ватману чи слайдах. Уграфічнучастинурекомендуєтьсявключитиінформаційну модель, схемузовнішніхфункцій таструктурну модельпрограмного комплексу.

>Захист курсового проектуорганізується вкількаетапів:

1.Демонстраціяексплуатаційнихможливостейпрограмного комплексу (>виконуєтьсярозробником уприсутностічленівкомісії).Виявленінедолікифіксуються упротоколі.

2.Доповідь ізосновнихположень курсового проекту (10—15хвилин). Удоповіді винне бутивизначено:об'єкт розробки,галузьзастосуванняпрограмного комплексу;обґрунтованоприйнятіпроектнірішення тапроаналізованоодержанірезультати;зробленопоясненнящодоусуненнядефектів,знайдених на всіхстадіяхпроектування.

>Під годинупідготовкивідповідей назапитання,поставлені членамикомісії, студентовідозволяєтьсякористуватисятезамидоповіді,графічним таілюстративнимматеріалом,текстовоючастиною проекту.

3.Оцінкаякостіоформлення курсового проекту членамикомісії.

4.Аналіз курсовогопроектування тавинесеннярішення прооцінку проекту проводитися назакритомузасіданнікомісії.Основнікритеріїоцінки проектутакі:

-рівеньякостіподаноїпрограмної розробки (>повнотареалізованихфункцій,рівеньінтерфейсу,наявністьможливостейнастроювання,стійкість танадійністьфункціонування,наявністьзасобівдопомоги тощо);

- практичнацінністьпроектнихрішень (>відповідністьреальнимумовамоб'єкта,універсальність таоригінальністьприйнятихрішень);

-відповідністьоформлення курсового проектувстановленимвимогам,дотриманнявстановленихстандартів;

-своєчасністьвиконанняграфікаробіт припроектуванні таподанні курсового проекту.


7.Прикладкурсової роботи.Розробкасистемиобробкиінформації вподатковій сфері

 

>Діаграмипотоківданих (>DFD)єосновнимзасобоммоделюванняфункціональнихвимог допроектованоїсистеми. З їхньогодопомогоюцівимогипредставляються увиглядіієрархіїфункціональнихкомпонентів (>процесів),зв'язаних потокамиданих.Головна позначка такогоуявлення -продемонструвати, яккожний процесперетворить своївхіднідані увихідні, атакожвиявитивідносиниміжцимипроцесами.

Дляпобудови >DFDтрадиційновикористовуютьсядвірізнінотації,відповідні методамЙордану йГейна ->Серсона.Цінотаціїтрохивідрізняються один від одногографічнимзображеннямсимволів.Відповідно доданихметодів модельсистемивизначається якієрархіядіагрампотоківданих, щоописуютьасинхронний процесперетворенняінформації відїївведення до системи довидачікористувачу.Діаграмиверхніхрівнівієрархії (>контекстнідіаграми)визначаютьосновніпроцеси чипідсистеми ззовнішніми входами йвиходами.Вонидеталізують задопомогоюдіаграмнижньогорівня.Такадекомпозиціяпродовжується,створюючибагаторівневуієрархіюдіаграм, до тихийпір,поки не якщодосягнутийрівеньдекомпозиції, наякомупроцесистаютьелементарними йдеталізувати їхні далінеможливо.

>Основними компонентамидіагрампотоківданихє:

·зовнішнієства;системи йпідсистеми;процеси;накопичувачіданих;

· потокиданих.

>Зовнішнєєствоєматеріальнимоб'єктом чифізичноюособою,єджерелом чиприймачемінформації,наприкладзамовники, персонал,постачальники,клієнти, склад.Визначеннядеякогооб'єкту чисистеми якзовнішнєєствоуказує тих, що смердотізнаходяться за межами міжаналізованоїсистеми. Упроцесіаналізудеякізовнішнієстваможуть бутиперенесені усерединудіаграмианалізованоїсистеми,якщоценеобхідне, чи,навпаки,частинапроцесівможе бутивинесена замежідіаграми й представлена якзовнішнєєство.

>Першимкроком припобудовіієрархії >DFDєпобудоваконтекстнихдіаграм.Звичайно припроектуванніщодопростих систембудуєтьсяєдинаконтекстнадіаграма ззіркоподібноютопологією, вцентріякійзнаходиться так званьголовний процес,сполучений ізприймачами йджереламиінформації, задопомогою які ізсистемоювзаємодіютькористувачі йіншізовнішнісистеми. Передпобудовоюконтекстної >DFD >необхіднопроаналізуватизовнішніподії (>зовнішнієства), щороблятьвплив нафункціонуваннясистеми.Кількістьпотоків наконтекстнійдіаграмі винна бути поможливостіневеликою,оскількикожний із нихможе бутинадалірозбитий надекількапотоків, нанаступнихрівняхдіаграми.

Дляперевіркиконтекстноїдіаграми можнаскласти списокподій. Списокподій виненскладатися ізописівдійзовнішніхєств (>подій) йвідповіднихреакційсистеми наподії. Кожнаподія виннавідповідати одному (чи более) потокуданих:вхідні потокиінтерпретуються як дії, авихідні потоки - якреакціїсистеми навхідні потоки.

Дляскладних систембудуєтьсяієрархіяконтекстнихдіаграм. При цьомуконтекстнадіаграмаверхньогорівнямістить не Єдиний (>головний) процес, анабірпідсистем,сполучених потокамиданих.Контекстнідіаграминаступногорівнядеталізують контекст й структурупідсистем.

>Ієрархіяконтекстнихдіаграмвизначаєвзаємодіюосновнихфункціональнихпідсистем, якміж собою, то й ззовнішнімивхідними йвихідними потокамиданих йзовнішнімиоб'єктами (>джерелами йприймачамиінформації), ізякимивзаємодіє система.

•наявність упроцесущодоневеликоїкількостівхідних йвихіднихпотоківданих (2-3 потоки);

•можливостіописуперетворенняданихпроцесом увиглядіпослідовного алгоритму;

•виконанняпроцесом єдиноїлогічноїфункціїперетвореннявхідноїінформації увихідну;

•можливостіописулогікипроцесу задопомогоюспецифікаціїневеликого

•об'єму (не понад 20 - 30рядків).

•Специфікаціїповиннізадовольнятинаступнимвимогам:

• для шкірногопроцесунижньогорівня виннаіснувати одна лише однаспецифікація;

•специфікація виннавизначатиспосібперетвореннявхіднихпотоків увихідні;

• немаєнеобхідності (>принаймні, настадіїформуваннявимог)визначати методреалізації цогоперетворення;

•специфікація виннапрагнутиобмеженнянадмірності;

•набірконструкцій дляпобудовиспецифікації винен бути вибачимо йзрозумілим.

>Фактичноспецифікаціїєописамиалгоритмів завдань,виконуванихпроцесами.Специфікаціїмістять номер чиім'япроцесу, спискивхідних йвихіднихданих йтіло (>опис)процесу, щоєспецифікацією алгоритму чиоперації, щотрансформуєвхідні потокиданих увихідні.Відома великакількістьрізноманітнихметодів, щодозволяютьописатитілопроцесу.Відповідніцим методаммовиможутьваріюватися відструктурованоїприродноїмови чипсевдокоду довізуальнихмовпроектування.

>Структурованаприродна мовазастосовується для читабельного,достатньо суворогоописуспецифікаційпроцесів.Вінєрозумнимпоєднаннямстрогостімовипрограмування йчитабельностіприродноїмови йскладається ізпідмножинислів,організованих впевнілогічніструктури,арифметичнихвиразів йдіаграм.

>Прикладна система, щорозробляється дляданогопідрозділу, винназабезпечуватиінформаційнупідтримкуфункціїобліку йреєстраціїплатників-організаційподатків.Реалізаціяфункціїоблікувключаєнаступні дії:

•первинну постановку наподатковийоблік (>платникподатківперший разстає наоблік);

•повторну постановку наподатковийоблік (>платникподатків ужемаєІНП (>ідентифікаційний номерплатникаподатків));

•зняття ізподатковогообліку (безЛіквідаціїюридичної особини);

•зняття ізподатковогообліку (приліквідаціїюридичної особини);

•веденняДержавногореєструплатниківподатків;

•обліквідомостей провідкриття йзакриттябанківськихрахунківплатникаподатків;

•звіркуданих порозрахунковихрахівницяхплатниківподатків ізкомерційними банками;

•прийомзаявплатниківподатків прозмінуоблікової політики,організаціїобліку йзвітності.Платник-організаціяподатківвідповідно до з статтеюподаткового кодексупідлягаєпостановці наоблік вподатковомуоргані:

• помісцюзнаходженняорганізації;

• помісцюзнаходженняфіліалів йпредставництворганізації;

• помісцюзнаходженнянерухомогомайна йтранспортнихзасобів, щопідлягаютьоподаткуванню, щоналежитьорганізації.Облік йреєстраціявиконуютьсяподатковимінспекторомдпі.

>Платникподатків виненпредставитинаступнідокументи:

•заява про постановку наоблік;

• статуторганізації;

• лист із кодами статистики ізДержкомстату;

•свідоцтво продержавнуреєстраціююридичної особини,одержане вДержавнійреєстраційнійпалаті;

• протоколзборузасновників.

>Початковаконтекстнадіаграма внотаціїГейна -Серсоназображена на малий. 7.1.

Длязавершенняаналізуфункціонального аспектусистемибудуєтьсяповнаконтекстнадіаграма, щовключаєдіаграмунульовогорівня..

>Концептуальна модельданих увигляді >ERDбудуєтьсявиходячи із такихміркувань:

•єстваможуть бутирозпізнані якструктуриданих в >DFD.Щоброзглядатиоб'єкт якєство,він виненволодіти более ніж одним атрибутом;

•зв'язкиповиннівідображатинаявністьвзаємодіїміжєствами,причому всистемі винназберігатисяінформація процювзаємодію.


А,щобстворити базуданихнеобхіднозапуститипрограмуDataBaseDesktop, див. малий 7.1.

Малий. 7.1.Загальний видпрограмиDataBaseDesktop


>З'являєтьсядіалоговевікно, де миуказуємо типбазиТabletypeParadox7, див. малий. 7.2.

Малий.. 7.2.Вибір типуБД

>Потім вполіFieldNameуказуємоіменаполів, котрі будуть втаблицях, див. малий. 7.3, 7.4.

Малий. 7.3. ПолятаблиціFiz.DB (дляфізичнихосіб)

Малий. 7.4. ПолятаблиціUrid.DB. (>Юридичні особини)

>Загальнійвиглядінтерфейсуінформаційноїсистеми дляподатковоїслужбинаведені на малий. 7.5.

Малий. 7.5.Загальнійвиглядінтерфейсуінформаційноїсистеми

дляподатковоїслужби.


>ДОДАТОК А

>Луганськийнаціональнийаграрнийуніверситет

 

(темакурсової роботи)

 


>КУРСОВАРОБОТА

>ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


(>позначення документа)

Студентгрупи

                          назвагрупиособистийпідписрозшифруванняпідпису

 

>Керівниккурсової роботи                                                            

 >особистийпідпис, датарозшифруванняпідпису

>ріквиконання роботи

>ДОДАТОК Б

>Луганськийнаціональнийаграрнийуніверситет

Факультет Кафедра      

>Спеціальність     

              

                                                                        

>ЗАВДАННЯ

накурсову роботу студентові

 

1 Тема роботи

 

  2Термінздачі студентомзакінченого роботи


3Вихіднідані до роботи
4Змістрозрахунково-пояснювальної записки (перелікпитань, що їхньоготребарозробити )

 

 


5Перелікграфічногоматеріалу йдодатків
  6 Датавидачі заподіяння                                                                                                              


>КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

>Назваетапівкурсової роботи >Термінвиконанняетапів роботи >Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Студент

                                                                                                      (>підпис)

                                                     Керівник роботи

                                                                                                      (>підпис)


>ДОДАТОК У

Тематикакурсовихробіт на уроках “>Системиобробленняекономічноїінформації” для студента III курсуспеціальності “>Економічнакібернетика”

 

>Проектуванняпроцесуобстеження дляавтоматизованоїобробкиінформації (>АОІ)промисловихпідприємств

1.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІоблікудоговорів й постачання упромисловомупідприємстві.

2.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пообліку роботи йзаробітної плати напромисловомупідприємстві.

3.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пообліку рухуматеріальнихцінностей напромисловомупідприємстві.

4.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пообліку роботи автотранспорту напромисловомупідприємстві.

5.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пооблікувитрат навиробництво.

6.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пооблікурозрахункутоварноїпродукції.

7.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пооблікускладаннябухгалтерського балансу.

8.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пообліку рухуосновнихзасобів.

9.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пооблікуамортизаційнихвідрахуваньосновнихзасобів напромисловомупідприємстві.

10.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пооблікувідвантаження тареалізаціюготовоїпродукції напромисловомупідприємстві.

11.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ по табельноїобліку напромисловомупідприємстві.

12.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пооблікумалоціннихшвидкозношуючихпредметів напромисловомупідприємстві.

13.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пооблікуаналізувиконання плану поставокготовоїпродукції напромисловомупідприємстві.

14.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пообліку шлюбу навиробництві.

15.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пооблікуфінансово-розрахунковихоперацій.

16.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пооблікуробіт потехнічнійпідготовцівиробництва,нормування наданомупідприємстві.

17.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пооблікуінформації потехніко-економічномуплануванню наданомупідприємстві.

18.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пооблікуінформації по оперативно календарномуплануванню наданомупідприємстві.

19.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пооблікурозрахунків ізпокупцями.

20.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пооблікурозрахунків ізпостачальниками.

21.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пооблікукадрів.

22.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пообліку рухукадрів.

23.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пообліку роботи йпогодинноїзаробітної платипромислового підприємства.

24.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пообліку роботи йвідрядноїзаробітної платипромислового підприємства.

25.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пооблікутехнічногообслуговування авто транспорту АТП.

26.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пообліку плати запроїзд автобусами АТП

27.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ по табельноїобліку.

28.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пооблікуданихзведеноїзвітності про стан підприємства.

29.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пооблікурозрахункусобівартостіпродукції.

30.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пооблікууправлінськоїінформаціїкерівника підприємства.

31.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пооблікуматеріалів придоведеномупланівиробництва.

32.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пооблікурозрахункурозходувитратматеріалів йкалькуляції навиготовлення деталей йвузлівпромислового підприємства.

33.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пооблікулистівтимчасовоїнепрацездатності.

34.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пооблікувитратдорогоціннихметалів впромисловомупідприємстві.

35.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пообліку роботи йзарплати таобробки йогоматеріалів.

>Проектуванняпроцесуобстеження дляавтоматизованоїобробкиінформації (>АОІ)сільськогосподарськихпідприємств

1.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пооблікуматеріальнихцінностейсільськогосподарськоїпродукції йїїреалізації.

2.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пообліку роботи йїї оплати вС/Гпідприємствах.

3.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пооблікуробітвантажного автотранспорту в З / Рпідприємствах.

4.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пооблікуробіт тракторного парку З / Рпідприємствах.

5.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пооблікубухгалтерського балансуС/Гпідприємствах.

6.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пооблікувтрат навиробництво вС/Гпідприємствах.

7.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пооблікуфінансових йрозрахунковихоперацій вС/Гпідприємствах.

8.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пооблікуосновнихзасобів вС/Гпідприємствах.

9.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пообліку прийомухудоби нам’ясокомбінат

>Проектуванняпроцесуобстеження дляавтоматизованоїобробкиінформації (>АОІ)іншихгалузей народногогосподарства

1.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пооблікурозрахунківквартиронаймачамиЖЕКу.

2.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пооблікурозрахунків ізбатьками заутриманнядітей вдитячихдошкільних заставах ЦБ.

3.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пообліку роботи йзаробітної платиробітниківбюджетноїорганізації.

4.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пооблікупродуктівхарчування в бюджетнихорганізаціях.

5.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пообліку роботитерапевтичноїслужбиполіклінічноговідділення ЦРлікарні.

6.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ по диспансерномуоблікухворих.

7.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пооблікулікарнянихлистівполіклінічного відділенняЦРЛ.

8.Проектуванняпроцесуобстеження дляАОІ пообліку рухутоварів йтари.

>Розробка АРМспеціаліста длявирішення завданьпромисловихпідприємств

1.Розробка АРМспеціаліста длявирішеннязадачі пооблікудоговорів й постачання упромисловомупідприємстві.

2.Розробка АРМспеціаліста длявирішеннязадачі пообліку роботи йзаробітної плати напромисловомупідприємстві.

3.Розробка АРМспеціаліста длявирішеннязадачі пообліку рухуматеріальнихцінностей напромисловомупідприємстві.

4.Розробка АРМспеціаліста длявирішеннязадачі пообліку роботи транспорту напромисловомупідприємстві.

5.Розробка АРМспеціаліста длявирішеннязадачі пооблікувитрат навиробництві.

6.Розробка АРМспеціаліста длявирішеннязадачі пооблікурозрахункутоварноїпродукції.

7.Розробка АРМспеціаліста длявирішеннязадачі пооблікускладаннябухгалтерського балансу.

8.Розробка АРМспеціаліста длявирішеннязадачі пообліку рухуосновнихзасобів.

9.Розробка АРМспеціаліста длявирішеннязадачі пооблікуамортизаційнихвідрахунківосновнихзасобів напромисловомупідприємстві.

10.Розробка АРМспеціаліста длявирішеннязадачі пооблікувідвантаження тареалізаціїготовоїпродукції напромисловомупідприємстві.

11.Розробка АРМспеціаліста длявирішеннязадачі по табельноїобліку напромисловомупідприємстві.

12.Розробка АРМспеціаліста длявирішеннязадачі пооблікмалоціннихшвидкозношуючихпредметів напромисловомупідприємстві.

13.Розробка АРМспеціаліста длявирішеннязадачі пооблікувиконання плану поставокготовоїпродукції напромисловомупідприємстві.

14.Розробка АРМспеціаліста длявирішеннязадачі пообліку шлюбу навиробництві.

15.Розробка АРМспеціаліста длявирішеннязадачі пооблікуфінансово-розрахунковихоперацій.

16.Розробка АРМспеціаліста длявирішеннязадачі пооблікуробіт потехнічнійпідготовцівиробництва,нормування наданомупідприємстві.

17.Розробка АРМспеціаліста длявирішеннязадачі пооблікуробіт потехніко-економічномуплануванню наданомупідприємстві.

18.Розробка АРМспеціаліста длявирішеннязадачі пообліку роботиспецавтотранспорту.

19.Розробка АРМспеціаліста длявирішеннязадачі пообліку роботи йзаробітної плати.

20.Розробка АРМспеціаліста длявирішеннязадачі пооблікуінформації пооперативно-календарномуплануванню наданомупідприємстві.

21.Розробка АРМспеціаліста длявирішеннязадачі пооблікурозрахунків ізпокупцем.

22.Розробка АРМспеціаліста длявирішеннязадачі пооблікурозрахунків ізпостачальниками.

23.Розробка АРМспеціаліста длявирішеннязадачі пооблікукадрів.

24.Розробка АРМспеціаліста длявирішеннязадачі пообліку рухукадрів.

25.Розробка АРМспеціаліста длявирішеннязадачі пообліку роботи йпогодинної платипромислового підприємства.

26.Розробка АРМспеціаліста длявирішеннязадачі пообліку роботи йвідрядноїзаробітної платипромислового підприємства.

27.Розробка АРМспеціаліста длявирішеннязадачі пооблікутехнічногообслуговування автотранспорту АТП.

28.Розробка АРМспеціаліста длявирішеннязадачі пообліку оплати запроїзд автобусами АТП.

29.Розробка АРМспеціаліста длявирішеннязадачі по табельноїобліку.

30.Розробка АРМспеціаліста

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація