Реферати українською » Информатика, программирование » Системи Управління базами даніх


Реферат Системи Управління базами даніх

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>ЗМІСТ

>Вступ

1.Поняттябазиданих тасистемиуправління базамиданих

2. Системауправління базамиданих MicrosoftAcess

3. Системауправління базамиданихVisualFoxPro (>VFP)

4. Системауправління базамиданих MicrosoftSQLServer 2000

>Висновки

Списоквикористанихджерел


>ВСТУП

Дляманіпулюванняінформацією (>введенням,пошуком й т.п.)використовуютьсяспеціальніпакетипрограм, щомаютьназвусистемиуправління базамиданих (>СУБД).Цей видпрограмного забезпечення востанні роктадужешвидковдосконалюється. ЗоднієїсторониСУБД усєширшевикористовуються дляманіпулюванняновими типамиінформації (>мультимедіа,геоінформаційнісистеми). Зіншого боці –створеніновітехнології (>архітектура “>клієнт-сервер”,розподіленібазиданих,гіпертекст й т.п.), котрідозволяють забезпечити доступ доінформації широкому палікористувачів у рамкахмережі Internet,відкриваючи тім самимпринциповоновіможливості длявивченнянавколишньогосередовища.

Уостанні рокта,завдякирозвиткутехнологіймультимедіа, задопомогоюкомп’ютерів сталоможливимобробляти практичнобудь-якітипиінформації пронавколишнєсередовище –замальовки, звуки,відео, йтермін “>інформація” ставши частовикористовуватися яксинонімтерміна “>дані”.

Базаданих –цесистематизованасукупністьінформації, щозберігається разом.

Укомп’ютернійбазіданихінформаціязберігається утаблицях,дуже схожих наелектроннітаблиці.Стовпціцихтаблицьмаютьназвуполів, а рядкиданих –записів.

>Комп’ютернаСУБД –цепрограма,призначена длязапису,пошуку,сортування,обробки (>аналізу) тадрукуванняінформації, щоміститься вбазіданих.

>Фірма MicrosoftвипускаєСУБДрізного класу – відперсональних, котрі можнавикористовувати й для невеликихпідприємств, допотужнихкорпоративних ізпідтримкоютрансакцій.

>ПродуктиСУБДтакі:

- MicrosoftVisualFoxPro 7.0 ProfessionalEdition;

- MicrosoftAccess 2000;

- MicrosoftSQLServer 2000;

>Продукти MicrosoftVisualFoxPro 7.0 та MicrosoftAccess 2000 –цеперсональніСУБД, а MicrosoftSQLServer 2000 –реляційнаСУБД ізпідтримкоюXML дляпобудовикорпоративнихзастосувань.Працюючи под Windows 2000DataCenterServer, вонапідтримує до 32процесорів накомп’ютер та 64Гбайтпам’яті та добромасштабується нановішіверсії Windows 2000.


1.   >ПОНЯТТЯБАЗИДАНИХ ТАСИСТЕМИУПРАВЛІННЯБАЗИДАНИХ

Базаданих (>БД) –цесукупністьвзаємозв’язанихданих, щозберігаються разом.Основними таневід’ємнимивластивостямиБДєтакі:

–данілогічнопов’язаніміж собою й несутьвідповіднуінформацію;

– структура базданихзвичайновідповідає томуспецифічному наборуданих, котрі вонамістить;

– дляданихдопускається такамінімальнанадлишковість, котрасприяє їхні оптимальномувикористанню в одному чикількохзастосуваннях;

–незалежністьданих відпрограм;

– дляпошуку тамодифікаціїданихвикористовуютьсяспільнімеханізми;

– як правило, ускладіБДіснуютьзасоби дляпідтримкиїїцілісності тазахисту віднеавторизованого доступу

>Системиуправління базамиданих –цепрограмнізасоби, задопомогою яких, можнастворюватибазиданих,заповнювати їхнього тапрацювати із ними. У світііснує багаторізноманітних системуправління базамиданих.Багато із них на самом делеє незакінченими продуктами, аспеціалізованимимовамипрограмування, задопомогою якікожний,хтовивчитьданумову,може самстворюватитакіструктури, котрійомупотрібні, йвводити у якихнеобхідніелементиуправління. До такихмоввідносятьсяClipper,Paradox,FoxPro таінші.

>Системиуправління базамиданих (>СУБД)є наборомпрограмнихзасобів, необходимих длястворення,використання йпідтримки базданих.

Системауправління базамиданих (>СУБД)поєднуєвідомості ізрізнихджерел воднійреляційнійбазіданих.Створюваніформи,запити йзвітидозволяютьшвидко іефективнообновлятидані,отримувативідповіді на запитання,здійснюватипошукпотрібнихданих,аналізуватидані,друкуватизвіти,діаграми йпоштові наліпки.

>Організація єдиноїбазиданих сталаможливоюлишезавдяки бо булиствореніспеціальніпрограмніпродукти –системиуправління базамиданих (>СУБД).

>ОсновнепризначенняСУБД –створення тапідтримка вактуальномустанібазиданих, атакожзв’язокїї ізпрограмамирозв’язуванняекономічнихзавдань (>прикладніпрограмикористувачів).

Базаданих –цекомп’ютернийтермін,якийвикористовується дляпозначеннясукупностіінформації ізокремої тими чивідомостей,пов’язаних іздеякоюприкладноюзадачею.Зберіганняінформації увиглядібазиданихполегшує доступ донеї,пошук тавилученняпотрібнихфрагментів.

Намагнітному диску базаданихможезберігатись в однієї файла (>базиданих MSAccess,Informix таін.) чи увигляді папки із файлами (>базиданихInterbase,Paradox таін.).

>Системиуправління базамиданих (>СУБД)з’явилисяраніше, ніжперсональнікомп’ютери.Специфіка великихЕОМ, на яківідбувалосяїхнєстановлення всімдесяті рокта, багато вчомувизначилоособливості тихийСУБД – смердоті дозволяликваліфікованомупрограмістовіробитидуже багато,починаючи відобробкитранзакцій йзакінчуючиперенесеннямданих йпрограм віншіопераційнісистеми і наіншіЕОМ (>платформи). АліціСУБД (Oracle,INGRES й т.п.) відмовлялися стандартом дляперсональнихкомп’ютерів, бопред’являлизанадтовисоківимоги до характеристиквикористовуваноїобчислювальноїтехніки і докваліфікаціїкористувачів.

Увісімдесяті рокта було брозробленовелике числоСУБДспеціально дляперсональнихкомп’ютерів. У нашій страненайбільшепоширення здобулитакіСУБД, якFoxBASE,dBASE IIIplus,R:Base,Paradox, анаприкінцівісімдесятих роківпридбавпопулярність пакетClipper.Слідзазначити, щоFoxBASE,dBASE IIIplus йClipperвикористовували тих сампринципиорганізаціїінформації і булисумісні нарівніфайлів базданих, томуіноді усіцісистемирозглядали якмодифікаціїdBASE IIIplus.

СистемапрограмуванняdBASE IIIplus буврозробленафірмоюAshton-Tate наосновісвоїх болееранніхСУБД –dBASE II йdBASE III. УdBASE IIIplusосновнаувага бувприділенавдосконалюваннюкористувальницькогоінтерфейсу (режимASSIST), щоістотноспростило процедурустворення імодифікації базданих,сортування ііндексаціюзаписів.Створення івикористаннядоситьскладних структур базданих було бможливобезпосередньо із режимуASSIST безскладанняприкладнихпрограм мовоюdBASE, щоробилоцюСУБДдоступною для широкого колакористувачів. ЦезабезпечиловеличезнупопулярністьdBASE IIIplus, йнаприкінцівісімдесятих роківцяСУБД бувфактичним стандартом дляреляційних базданих, Незважаючи надеякінедоліки,властивійційсистемі.

Однак до початку 90-х роківситуаціязмінилася.НайбільшпопулярнимиСУБД для ПКсталіFoxBASE (>FoxPro) йParadox.СУБДFoxPro буврозробленафірмою Fox Software Inc. упершучергу дляствореннядодатків длякористувачів.ЦяСУБД маладужепотужніпрограмнізасоби і дозволяла легкописатиприкладніпрограми,хоча, бутиможе, й іншогодружньогоінтерфейсу, якdBASE IIIplus.СУБДParadox буврозробленафірмоюBorland International йтакож був понадорієнтована наствореннядодатків наосновіубудованоїповнофункціональноїмовипрограмуванняPAL. УцієїСУБДвикористовувавсяновий методорганізаціїінформації,заснований наметафорітаблиці, що дозволяло ізоднієїсторони легкореалізувати системузапитів зазразком (>QuerybyExample), а ізіншого боці – забезпечитидужевисокушвидкодію припошукуінформації.

Одним ізнедоліківСУБДFoxPro,dBASE IIIplus,Paradox бувнеможливістьстворення ізїхньоюдопомогоюфайлів .>EXE, що автономнопрацюють под Управлінням DOS.Саме томуширокепоширення (у кожномуразі в нашій стране)придбав пакетClipperфірмиNantucket, що з самого початкупризначався длякомпіляціїприкладнихпрограм.Clipperпрацював із файлами .>DBF,забезпечуючидоситьвисокушвидкодію. Утеж годинуце буввідкрита система, що дозволяларозширюватиможливостімови зарахунокдодатків,написаних наіншихмовахпрограмування –Assembler’е.

У 1991 р. колифірмаAshton-Tate бувпридбанафірмоюBorland International,фірма Fox Software Inc. –MicroSoft, афірмаNantucket - Computer Associates, формальнопочавсяновийетап урозвиткуСУБД для ПК,хочаосновні ідеї цогоетапупророблялисязначнораніше.Можнавиділити триосновніособливості новогоетапу:розподіленібазиданих,графічнийкористувальницькийінтерфейс йархітектура “>клієнт-сервер”. У 1993 р. ПершіСУБД цого новогопокоління – MicrosoftAccess,dBase IV й т.п.з’явилися наринку і здобулиширокепоширеннясередкористувачівперсональнихкомп’ютерів.

Уцей годинуфактичним стандартом системуправління базамиданих дляперсональнихкомп’ютерівєСУБД MicrosoftAccess. Пакет MicrosoftAccessfor Windows 95єпотужнимзасобомуправління базамиданих, щопідтримуєреляційну модельданих йдозволяєстворюватискладнідодатки на особливомудіалектіVisualBASIC (>VBA). MicrosoftAccess можназастосовувати дляпошуку іобробкивсілякихданих, апідготовкизвітнихдокументів.Користувальницькийінтерфейсдоситьпростий йнадаєкористувачевізручніможливості дляманіпулювання базамиданих, так щоосвоєння пакетазвичайно невикликаєскладностей.

Узв’язку ізбурхливимрозвиткоммережі Internet, котраєгігантськоюрозподільною базоюданих,зрісінтерес до такимСУБД як Oracle. Уцей годинуця системауправління базамиданих встановлено набагатьох серверахмережі.

Системауправління базамиданих Oracleфірми Oracleє одним ізлідерівринкубагатоплатформеннихСУБД.Вонаможепрацювати на более ніждвохстах типахЕОМ,включаючи ПК типу IBM PC й AppleMacintosh. Упрограмне забезпеченняцієїСУБД входити одна ізнайбільшповнихреалізаціймовиструктурованихзапитівSQL, атакожгенератори меню,звітів йіншихекранних форм.Крім того,програмне забезпеченнядозволяє напідставіінформації, щозберігається вСУБД, будувати понад 50типівграфіків йдіаграм. Oracleміститьдуженадійну системузахистуданих,їхньоїцілісності інесуперечності.

2.   СИСТЕМАУПРАВЛІННЯБАЗАМИДАНИХ MICROSOFTACCESS

>Access –це,насамперед, системауправління базамиданих (>СУБД). як йіншіпродуктицієїкатегорії, вонапризначена длязберігання іпошукуданих,поданняінформації взручномувиді іавтоматизації частоповторюванихоперацій (>облік,планування і т.п.). ЗадопомогоюAccess можнарозроблятипрості ізручніформиуведенняданих, атакожздійснюватиобробкуданих йвидачускладнихзвітів.

>Access –потужнийдодаток Windows;упершепродуктивністьСУБДорганічносполучається ізтимизручностями, котріє врозпорядженнікористувачів Microsoft Windows. Ос-кількиобоєціпродуктикомпанії Microsoft, смердоті чудововзаємодіютьміж собою. СистемаAccess працює под Управлінням Windows 2000 чи WindowsNT, так що прироботі із неюкористувачевідоступні усіпереваги Windows.Можнавирізати,копіювати івставлятидані ізбудь-якогододатка Windows вAccess йнавпаки; можнастворити проектформи вAccess йвставити його в конструктор форм.

Задопомогоюоб’єктівOLE (>ObjectLinking andEmbedding –зв’язування івпровадженняоб’єктів) в Windows 2000 й компонентах Microsoft Office 2000 (Excel, Word,PowerPoint й Outlook) можнаперетворитиAccess усправжнєопераційнесередовище базданих. Задопомогою новихрозширень для Internet можнастворюватиформи, котрі будуть прямовзаємодіяти ізданими із WorldWide Web, йтранслювати їхнього уподання мовою HTML, щозабезпечує роботу із такими продуктами, як Internet Explorer й NetscapeNavigator.

Привсьому цьомуAccess – непростоСУБД. якреляційнаСУБДAccessзабезпечує доступ до всіхтипівданих йдозволяєвикористовуватиодночаснокількатаблицьбазиданих. При цьому можнаістотноспростити структуруданих,полегшуючи тім самимвиконанняпоставленихзавдань.ТаблицюAccess можназв’язати ізданими, щозберігаються на великийЕОМ чи насервері. Зіншого боці, можнавикористовуватитаблиці,створені всередовищіParadox чиdBASE.Отриманірезультати можнашвидко і легкозв’язати іоб’єднати ізданими ізелектроннихтаблиць Excel.Працюючи всередовищі Microsoft Office 2000,користувачодержує усвоєрозпорядженняповністюсумісніміж собоюAccess й Word, Excel йPowerPoint.

СистемаAccess –ценабірінструментівкінцевогокористувача дляуправління базамиданих. Уїї складвходятьконструкторитаблиць, форм,запитів йзвітів.Цю систему можнарозглядати й яксередовище розробкидодатків.Використовуючимакроси чимодулі дляавтоматизаціїрішеннязавдань, можнастворюватиорієнтовані накористувачадодаткитакі жпотужні, як йдодатки,написанібезпосередньо намовахпрограмування. При цьому смердоті будутьвключати кнопки, меню ідіалоговівікна.Програмуючи мовоюVBA, можнастворюватитакіпотужніпрограми, як саму системуAccess.

>Потужність йдоступністьAccessроблятьцю системукращоюСУБД зпредставленихсьогодні наринку.

>Accessце:

>Справжняреляційна модель базданих

УAccessповноюміроюреалізованеуправлінняреляційними базамиданих. Системапідтримуєпервинні ізовнішніключі ізабезпечуєцілісністьданих нарівні ядра (щозапобігаєнесуміснимопераціямвідновлення чивидаленняданих).Крім того,таблиці вAccessпостаченізасобамиперевіркидопустимостіданих, щозапобігаютьнекоректномувведенню позазалежністю від того, яквінздійснюється, акожне політаблицімаєсвій формат йстандартні опису, щоістотнополегшуєвведенняданих.Accessпідтримує усінеобхіднітипиполів, у томучислітекстовий,числовий,лічильник,грошовий,дата/час,MEMO,логічний,гіперпосилання і поляоб’єктівOLE.Якщо впроцесіспеціальноїобробки в полях невиявляєтьсяніякихзначень, системазабезпечуєповнупідтримкупорожніхзначень.

>Реляційнаобробкаданих вAccess зарахунокгнучкої архітектурисистемиздатназадовольнитибудь-якіпотреби.

При цьомуAccessможевикористовуватися як автономнаСУБД урежиміфайл-сервера чиклієнтського компонента такихпродуктів, якSQLServer.Крім того,Accessпідтримує протоколODBC (OpenDatabaseConnectivity), щодозволяєпідключатися до базданібезлічірізнихформатів, таких якSQLServer, Oracle,Sybase йнавітьDB/2 длябільшихЕОМфірми IBM.

СистемаAccessпідтримуєобробкутранзакцій ізгарантієюїхньоїцілісності.Крім того,передбачений захист нарівнікористувача, щодозволяєконтролювати доступ доданих окремихкористувачів йцілих груп.

УскладіAccessбіля стамайстрів, щодопомагаютьконструюватибазиданих,додатки,таблиці,форми,звіти,діаграми,поштові наліпки,елементиуправління івластивості.Допускаєтьсянавітьнастроюваннямайстрів длярішеннярізнихзавдань.

>Імпортування,експортування ізв’язуваннязовнішніхфайлів

>Accessдозволяєімпортувати іекспортуватифайлибагатьохвідомихформатів,включаючиdBASE,FoxPro, Excel,SQLServer, Oracle,Btrieve, багатотекстовихформатівASCII (у томучислі ізфіксованоюдовжиною рядка чизаданимобмежником), атакождані уформаті HTML. УрезультатіімпортуваннястворюєтьсятаблицяAccess; урезультатіекспортуваннятаблиціAccessстворюється файл узаданомуформаті.

>Зв’язування (>ранішейменувалосяприєднанням)означає, що можнавикористовуватизовнішнідані безствореннятаблиціAccess.

>Можнавстановлюватиподібнийзв’язок ізданимиdBASE,FoxPro, Excel,ASCII йSQL.Дужепотужнаможливість –зв’язуваннятаблицьAccess ізїхнімизовнішнімитаблицями ізнаступнимспільнимвикористанням;це переносити дотаблицьAccess,dBASE,FoxPro йSQLServer.

>Форми ізвітиWYSIWYG

>Вікнаконструкторів форм йзвітівмаютьоднаковийінтерфейс йнадаютькористувачеві багатоможливостей. Форма чизвітконструюється за принципомWYSIWYG (>What YouSeeIsWhat YouGet – щобачиш, то іодержиш).Додаючичерговийелементуправління,користувачбачить, як при цьомузмінюєтьсястворювана форма.

Уформи ізвіти можнавключатинаписи, полятекстовихданих,перемикачі,прапорці,лінії іпрямокутники, атакожоформляти їхні,виділяючиелементикольором йтінню.Більше того, можнавключатицілімалюнки,діаграми,подформи іпідзвіти. При цьому усіпараметриподанняданихзалишаютьсяповністюпідконтрольнимикористувачеві.Формиможутьзаймати багатосторінок, а й узвітахможе бутипередбачене багаторівнівугрупованняданих йпідведенняпідсумків.

>Форми ізвіти можнапереглядати врежиміпопередньогоперегляду. Урежиміконструюваннязвіт можнапереглядати ізфіктивнимиданими,щоб нечекатиобробки великого реального файлу.

Конструкторзвітів –дужепотужнийзасіб, щодопускаєвикористання до десятирівнівугруповання ісортування.Завдякийомуіснуєможливістьствореннязвітів, щодемонструютьпроцентні іпідсумковіпоказники,одержати котрі можналише протягом двох коли б.Допускаєтьсяствореннябагатьохтипівзвітів, котрівключаютьпоштові наліпки і спискирозсиланняпошти.

>Багатотабличнізапити івідносини

Одна з самихпотужнихможливостейAccessодночасноє інайбільшважливою.Відносинидозволяютьзв’язатитаблиціграфічно.Можнанавітьзв’язуватитаблиці, щопредставляютьфайлирізнихтипів (>наприклад,таблицюAccess йтаблицюdBASE).Післяподібногозв’язуваннятаблицівиступають уже якоднеціле, йтепер можна будуватизапитистосовно добудь-якихданих вони.Можнавибиратиконкретні поля,визначати порядоксортування,вводитикритеріївідборупотрібнихзаписів.Можнавідображатирезультативиконаннязапиту увиглядітаблиці,форми чизвіту.Відкористувача непотрібнопопередньої установкизв’язків:замість цогодоситьувійти в конструкторзапитів (>наприклад, колипотрібнопобудуватипевнийзвіт).

>Запитизастосовують й віншихвипадках.Можнастворюватизапити, котрізабезпечуютьобчисленняпідсумків,відображеннязгрупованих йпобудова новихтаблиць.Запит можнавикористовуватинавіть длявідновленняданих утаблицях,видаленнязаписів йдодаванняоднієїтаблиці доіншої.

>Графіки ідіаграми

УAccessвикористовується тієї жсамийграфічнийдодаток, що і в Microsoft Word, Excel,PowerPoint й Project.Вонодозволяєстворюватисотнітипівграфіків йдіаграм,набудовуючи їхні,виходячи ізконкретних потреб.Можнастворюватигістограми,лінійчаті,кругові,поверхневі ііншідіаграми,причому як двох-, то йтривимірні.Їх можнадовільносупроводжувати текстом,оформлятирізнимиквітами івізерунками.Значенняможутьвідображатися встовпцях чи секторахкруговихдіаграм.Можнарозвертатизображеннядіаграм так,щоб смердотівідтворювалися подбудь-якимзручнимкутомзору. УсіцезабезпечуєпрограмаAccessGraph.

>МожливостіDDE йOLE

ЗадопомогоюDDE (>DynamicDataExchange –динамічнийобмінданими) йOLE (>ObjectLinking andEmbedding –зв’язування івпровадженняоб’єктів) уформи ізвітиAccess можнадодавативсілякіновіоб’єкти.

Такимиоб’єктамиможуть бути звук,малюнки,діаграми інавітьвідеокліпи.

>Можнавпроваджуватиоб’єктиOLE (>наприклад,растровізображення) чидокументитекстовихпроцесорів (Word чиWordPerfect) чивстановлюватизв’язку ізелектроннимитаблицями Excel.Зв’язуючиціоб’єктизісвоєю базоюданих,користувачможестворюватидинамічніформи ізвіти, атакожвикористовувати ту самуінформацію врізнихдодатках Windows.

Доступ до Internet

УAccessтеперпередбачені усіможливості, щозабезпечуютьзв’язокдодатку із Internet. Однимклацаннямкнопкоюмиші можназберегтитаблиці,запити,форми ізвіти уформаті HTML.Відповідниймайстердозволяєнавітьновачкові перенестикоди HTML ізоб’єкта наWeb-Сторінку,роблячи їхньогодоступними длявикористання усім,хтоподорожує по Internet.Гіперпосиланнядозволяютьодержувати доступ доданих, котрірозміщені наWeb-Сторінці, прямо із формAccess.

>Багатохтовважають, щорозміщенняданих наWeb-СторінкахповиннездійснюватисяWeb-Адміністраторами.Access 97 ізповноювизначеністю доводити, щоцяопераціяможе бути ізуспіхомвиконанабудь-якимкористувачем. Адопоможейому в цьомумайстеррозміщення наWeb-Сторінці, щозабезпечуєперетворенняобранихоб’єктівбазиданих у формат HTML й перенесення їхні вже у такомувиді наWeb-Сторінку. Задопомогою цогомайстра можнастворитистатичні чидинамічністорінки, перенести їхні наWeb-Сервер,створити своюпочатковусторінку інавітьвикористовуватишаблони дляодержання стандартногозовнішньоговигляду всіхHTML-сторінок.

>Вбудованіфункції

>Accessмістить понад стофункцій (невеликихвбудованихпрограм, котрі врезультатівиконанняповертаютьзначення), щовиконуютьбезлічрізноманітнихзавдань.Єфункції дляманіпулювання базамиданих, рядками, числами уформатідати і години,математичні,ділові іфінансові.Їх можнавикористовувати дляствореннявиражень, щообчислюються, у формах,звітах йзапитах.

>Макроси:програмування безпрограмування

Длянепрограмістів (чидосвідченихкористувачів, котрі просто більше небажаютьпрограмувати) вAccessпередбаченімакроси.Вонидозволяютьавтоматизувативиконаннядеякихзавдань.Біляп’ятдесятьохмакросівдаютьможливістьманіпулюватиданими,створювати меню ідіалоговівікна,відкриватиформи ізвіти, словом,автоматизувативиконання практичнобудь-якого заподіяння. Задопомогоюмакросів можнавирішити понад 90% всіхзавданьобробкиданих.

>Модулі:VisualBasicforApplicationsпрограмування базданих

>Access –цесерйознесередовище розробкидодатків ізповнофункціональною мовоюпрограмування. МоваVBA (>ранішевідомий якAccessBasic)реалізуєоб’єктно-орієнтованийпідхід допрограмування ідозволяєпрограмістовіробити практично все, що лише можнасобіпредставити. Цепотужна мова структурногопрограмування.Вінєповністюрозширюваним йпідтримуєпроцедури АПІ убудь-якихдинамічнихбібліотеках (>DLL)операційних систем Windows 95 й WindowsNT.

>Повнофункціональнесередовище розробкипідтримуєбезлічпотужнихсучаснихможливостей:багатовіковий режим дляредагування іналагодження,автоматичнуперевірку синтаксису,контрольнікрапки,покроковевиконання інавітьсинтаксичнадовідка, щовідображає наекраніваріанти команд, щовводяться.

3.   СИСТЕМАУПРАВЛІННЯБАЗАМИДАНИХ >VISUALFOXPRO (>VFP)

>СУБДVFP –цереляційна базаданих. Кожнатаблицязберігається вокремомуфайлі ізрозширеннямdbf.Усііншіоб’єкти –форми (>form),запити (>query),звіти (>report),програми (>program), меню (>menu),уявлення (>view)тежзберігаються в окремих файлах ізвідповідними типами.

>Даніподіляються назміннібазиданих (поля),змінніпам’яті (>використовуються дляпроміжногозберіганняданих) тамасивизміннихпам’яті.Ім’язмінноїможе матірдовжину до 10символів,містити Літери від До Z, усіцифри та знакпідкреслювання (–). Утаблиці 1переліченітипиданих, котріможутьприйматизмінні.


>Таблиця 1

Типданих Характеристика
>Character >Можемістити усісимволиклавіатури, максимальнадовжина – 254
>Currency >Грошовий тип,можеприйматизначення від ->900Е8 до +>900Е8,містить 4дробовірозряди
>Float >Можеміститицифри,десятковукрапку.Максимальнадовжина поля – 20символів
>Numeric >Можеміститицифри,десятковукрапку.Максимальнадовжина поля – 20символів (>цілачастина +дробовачастина + 1,якщоєдесятковакрапка)
>Date >Містить дату в такомувигляді:місяць/число/рік,наприклад, 10/31/01
>Date Time >Містить дату та годину,наприклад, 10/31/01 11:59 РМ
>Double >Можеміститичисловідані, але йобчисленнявиконуються ізбільшоюточністю, ніж ізданими типуNumeric
>Logical >Логічний типданих.Можеприймати двазначення Т (>True) та F (>False)
>Memo >Дозволяєзберігати текстнеобмеженогорозміру.Дані у цьомувипадкузберігаються віншомуфайлі
General >МожеміститиOLE-об’єкти,компоненти Windows,об’єкти, щостворені віншихдодатках
>Character (>binary) >Можеміститибудь-які8-бітнізначення та символnull (0)
>Memo (>binary) >Дозволяєзберігативідсканованізображення,оцифрованумузику тощо.

>СУБД >FoxPro –цереляційнаСУБД. Прироботі вСУБДFoxProкористувачможепрацювати вінтерактивному йпрограмному режимах.

Упам’ятізберігаютьсябазиданих йзмінні котріможуть бутизаписані у файлах.

>Операції надданими

>Арифметичніоперації:додавання – “+”;віднімання – “-”;множення – “*”;ділення – “/”;піднесенняступеня – “Л”.

>Операції ставлення: “=”–дорівнює; “>” – понад; “>=”– понад чидорівнює; “<”– менше; “<=” – менше чидорівнює; “#”– недорівнює; $ –вкладеністьпідрядка у ряд (>наприклад,виразT$“Yy”євірним,якщо Тдорівнює “Y” чи “у”).

>Логічніоперації: й – “and”; чи – “or”;заперечення – “>not”.


>Основніматематичніфункції

>Математичнафункція >ФункціяVFP >Математичнафункція >ФункціяVFP
м >ABS(<BHpa3>) >Tgx >TAN(<BHpa3>)
Є* >ЕХР(<вираз>) >Sinx >SIN(<BHpa3>)
>Цілачастина x >ЮТ(<вираз>) >Cosx >COS(<BHpa3>)
>Lnx >L0G(<Bnpa3>) >Мінімальне >MIN(xl,x2)
>Lgx >LOG10(<BHpa3>) >Максимальне >MAX(xl,x2)
>Vx >SQRT(<BHpa3>) >Визначення номери поточногозапису >RECNOQ

>Основнілогічніфункції

>УмовнафункціяIIFаналогічнафункціїEXCEL ЯКЩО ймаєтакий формат:

>ІІЕ(<умова>,<вираз1>,<вираз2>).

>ФункціяIIF працює таким чином:якщоумовавірна,обчислюєтьсявираз 1,якщо ані –вираз 2.Допускаєтьсявикористання вложеннихфункцій “>IIF”.

>ФункціяFOUND()приймаєзначенняTRUE,якщо командапошукуданихзавершиласяуспішно, йFALSE – у огидногоразі.

>ФункціяEOF()приймаєзначенняTRUE,якщодосягнутокінця файла, йFALSE – у огидногоразі.

>Основніфункції дляобробкисимвольнихданих

>ФункціяLTRIM (<>вираз>)вилучає усіпочаткові пропуски ззаданого символьноговиразу.

>ФункціяRTRIM (<>вираз>)вилучає усікінцеві пропуски ззаданого символьноговиразу.

>ФункціяALLTRIM (<>вираз>)вилучає усіпочаткові такінцеві пропуски ззаданого символьноговиразу.

>ФункціяSUBSTRпризначена длявибіркичастинисимволів іззаданого рядка ймаєтакий формат:

>ФункціяSTRперетворює число у рядсимволів.

>ФункціяVALперетворюєдані символьного типу вчисловий.

>ФункціяCTODперетворюєдані символьного типу в тип “>DATE”.

>VFPмістить триметоди роботи ізсистемою:інтерактивний урежимі меню;інтерактивний урежимівведення команд;програмний режим.

МенюFileвикористовується, як й віншихдодатках Windows, длястворення (New),відкриття (Open),зберігання (Save) тадрукуванняфайлів (>Print).

МенюFileтакожміститькомандиImport таExport, котрідозволяють,відповідно,відкриватифайли, щостворенііншимипрограмнимизасобами (Excel,Access) тазберігатифайлиVFP дляподальшої роботи із ними усередовищі Excel,Access, тощо. МенюEdit (>Правка)використовується длявиконанняопераційредагування:вирізати (>Cut),скопіювати (>Copy),вставити (>Paste),виділити все (>SelectAll),знайти (>Find),замінити (>Replace).

МенюView (Вигляд)міститьToolbars (панельінструментів).Якщовідкрититаблицю,з’являютьсякоманди для роботи ізцієютаблицею тадодаткове менюTable.

МенюFormat (Формат)дозволяєзадатипараметришрифтів (>Font),встановитиміжрядковийінтервал (>Single Space,Double Space). МенюToolsкомандизавантаженнямайстрів (>Wizard),макрозасоби (>Macros),засоби дляналагодженняпрограм (>Trace,Debug). МенюProgramдозволяєвиконуватипрограми тазапити (>Do) йкомпілювати їхні (>Compile). МенюWindowдозволяєпереміщатисяміжвідкритими документами тавідкривати (>закривати)командневікно (>CommandWindow) йвікноDatasession,котрепризначене для роботи ізкількоматаблицямиодночасно.

Меню Help (>Довідка)дозволяєотримуватидопомогу под годину роботи зсистемою то й віншихдодатках Windows.

>Інтерактивний режимуведення команддозволяєвводитикоманди у командномувікні.

Структуракоманди

>Будь-яка команда, щопов’язана ізобробкоюданих,маєтакий формат: <команда > [<>діапазон>][<об’єкти діїкоманди>] [>For <>yмовa>][While <>умова>], де:

–Діапазон –це область діїкоманди.Параметрдіапазонуможеприйматитакізначення:ALL –діякомандирозповсюджується на усі записи файлу;RECORD <N> – командавиконується повідношенню дозапису із номером N (>наприклад,Record 5); NEXT <M> –діякомандирозповсюджується на Мзаписів,починаючи від поточного;REST –діякомандирозповсюджується на усі записи,починаючи від поточного й докінця файла;

–об’єкти діїкоманди –іменаполів чивирази,розділенікомою;

–For <>умова> –задаєумовувиконаннякоманди;

–While <>умова> –накладаєобмеження навиконаннякоманди. Діякомандивідбуваєтьсядоти, докиумовавірна.Програмний режимдозволяєзаписуватикоманди увиглядіпрограмнихфайлів, котрінадалі можнавиконати задопомогою менюProgram (командаDo).

>Створеннятаблиць таредагування їхньогоструктури

>Таблицістворюються у дваетапи.Спочаткустворюється структуратаблиці, апотімуводятьсядані.Таблицязберігається на диску увигляді файлу ізрозширеннямdbf.

>Створититаблицю можна:

– задопомогоюкоманди:

>Create <>ім’ятаблиці>

>Createplan

– задопомогою меню:

У менюFileвибрати командуNEW,вибрати типTable,натиснути на кнопку Newfile й запровадитиім’ятаблиці.

Наекраніз’явитьсявікно конструктораTableDesigner, щопризначений дляуведення таредагуванняструктуритаблиці.Вікномістить тривкладники.Вкладника “>Fields”призначена длявведенняструктуритаблиці, вкладка “>Indexes” – длястворення таредагуванняіндексів, авкладника “>Table”міститьінформацію протаблицю тадозволяєзадатидеякіпараметри файла.

>Вкладника “>Fields”міститьтакіскладові:

– “>Name” –використовується длявведенняіменполів;

– “Туре” –дозволяєзадати тип поля;

– “>Width” –задаєзагальнийрозмір поля (>розмір числового полярозраховується як сумакількості цифрцілоїчастини,кількості цифрдробовоїчастини та плюс 1 на кому,наприклад,мінімальнийрозмір числа 0.52 якщодорівнювати 4);

– “>Decimal” –задаєкількість цифр после комі (>крапки);

– “>Index” –відмічаєіндексовані поля.

>Кнопки “>Insert” та “>Delete”дозволяютьвідповіднододавати тавилучати полятаблиці.

>Потім в меню “>View”вибрати команду “>Tabledesigner”. Уструктурітаблиці можназмінитиіменаполів, їхнього тип тарозмір.Натиснувши на кнопки “>Insert” та “>Delete”, можнавідповіднододати чивилучити полі.

>Виведенняданих

ЗадопомогоюкомандиLISTSTRUCTURE [>TOPRINT] можнавивести структурутаблиці наекран чи принтер.

>Якщо структуратаблицідуже велика, можназастосовувати командуDisplayStructure, котрапризупиняєвиведенняструктури призаповненніекрану. Дляпродовженнявиведеннянеобхіднонатиснутибудь-якуклавішу.

КомандавиведенняLISTдозволяєвиводитидані ізтаблиць наекран, принтер татекстовий файл ймаєтакий формат:

>LIST [<>діапазон>] [<списоквиразів>] [>FOR<yмовa>]

[>WHILE<yмовa>] [>TOPRINT] [>TOFILE <>ім’я файла>],

де списоквиразівможеміститиіменаполів таарифметичнівирази ізвикористаннямстандартнихфункційVFP, а параметр “>діапазон” зазамовчаннямприймаєзначенняALL. КомандаLIST безпараматріввиведе усі записи поточного файла наекран.

КомандавиведенняDISPLAYмаєтакийсамий формат, як й командаLIST.Різницяполягає унаступному: параметр “>діапазон” зазамовчаннямприймаєзначення поточногозапису; призаповненніекранувідбуваєтьсяпризупиненнявиведенняданих, доки не якщонатиснуто набудь-якуклавішу.

>Редагуванняданих

>Зміненнязначеньполів віснуючихзаписах вінтерактивномурежимі та задопомогою команд.

КомандаBROWSEвиводить записи увікні “>BROWSE”. Длязбереженнявнесенихзмін узаписахдостатньозакритивікно чинатиснути наклавішіCTRL+END. КомандуBROWSE можнанабрати у командномувікні чивиорати в меню “>VIEW”.

>Додаваннязаписів

Длядодаваннязаписіввикористовується команда, щомаєтакий формат:APPEND [>FROM <>ім’я файла>]

>Якщо запровадити командуAPPEND,VFPзапропонує запровадитидані ізклавіатури,якщозадати параметрFROM ізіменем (у раз ізадресою), можнадодати записи ізіншого файлу (>файлиповинні матіроднакову структуру).

Длядодаванняпорожньогозаписувикористовується командаAPPENDBLANK.

Записитакож можнадодавати под годинуредагуваннятаблиці урежиміBROWSE чиEDIT. Для цого у менюTABLEтребавибрати командуAPPENDNEWRECORD чинатиснути наклавішіCTRL+Y.

>Вилученнязаписів

>Вилученнязаписіввідбувається удвічіетапи. Напершомуетапі записипозначаються дляподальшоговилучення. На цьомуетапі можнащевідмовитися відвилучення. На іншомуетапі записивилучаються.

першийетап.Позначеннязаписів дляподальшоговилученнявиконується задопомогоюкомандиDELETE, Якамаєтакий формат:DELETE [<>діапазон>] [>FOR <>вираз>] [>WHILE <>вираз>].

>Параметр “>діапазон» зазамовчаннямприймаєзначення номери поточногозапису.

Інший метод:DELETERECORD З

>Відмітити записи дляподальшоговилучення можна урежиміредагуванняBROWSE чиEDIT: а)відмітившипотрібні записи задопомогоюмиші усмузівиділення; б)вибравши в менюTABLE командуDELETERECORDS тазаповнившивікно. Так самевідбувається йвідмінавилучення: а й задопомогоюмиші; б) задопомогоюкомандиRECALL менюTABLE.

Іншийетап.Вилученнязаписів,позначених длявилучення,виконується задопомогоюкомандиPACK чи врежиміредагуванняBROWSE (>EDIT) – задопомогоюкомандиREMOVEDELETEDRECORDS менюTABLE.

>Робота із базамиданих

УранніхверсіяхVFPтермін “базаданих”застосовувався до окремихфайлівданих ізрозширеннямDBF.Починаючи ізверсіїVFP 3.0, базоюданихназивається файл зрозширеннямDBF.якийвикористовується длявстановленняпостійнихзв’язківміжтаблицями тастворенняуявлень. Останнідозволяютьстворюватизапити,звіти таформи. Таким чином,будь-якийDBF-файлможе бутивільноютаблицею (>Free-table) чи компонентомбазиданих.

>Створеннябазиданихвідбувається задопомогоюкомандиCREATEDATABASE <>ім’яОВС-файла> чи через менюFILE>NEW,вибратиDATABASE йнатиснути на кнопкуNEWFILE. Урезультатівиконаннякоманди наекраніз’явитьсявікно конструктора базданихDATABASEDESIGNER.

>Додаванняіснуючихтаблиць добазиданих можнавиконати,вибравши командуADDTABLE в менюDATABASE,натиснувши на праву кнопкумиші

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація