Реферат Сервісні послуги MS Word

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Зміст

>ВСТУП

1.1Автоматичнаперевіркаорфографії йграматики привведенні

1.2Перевіркаорфографії йправописувідразу увсьомутексті

1.3Автоматичневизначеннямови

1.4Механізмвизначеннямови

1.5 Налаштування Microsoft Word дляавтоматичноговизначеннямови

2.1Підрахунокслів йрядків вдокументі

3.1Запис макросу

3.2Написання макросу намовіVisualBasic

3.3Зберіганнямакросів

4.1.Використовуванняавтозаміни длявиправленнязроблених

5.1Параметри меню

5.2Відновітьпочатковийнабір кнопок й меню навбудованійпанеліінструментів

5.3Встановленняпочатковихпараметрів длявбудованої кнопки

6ОХОРОНАПРАЦІ ТАГІГІЄНАКОРИСТУВАЧАЕОМ

>Текстовий редактор Wordє одним ізнайросповсюдженіших ізредакторів. Цеобумовлюється впершучергу йогочисленнимиперевагами, до які належатиширокіможливості.Важкознайтитаку завдання прироботі із текстом, якої бнеможливо було б брозв’язатизасобами Word.


         ВСТУП

>Текстовий редактор –складнасервіснапрограма, Яка укладати складпрограмного забезпеченняПЕОМ йнадає “>користувачу”великіможливості пообробцітекстів.

З йогодопомогоювиводиться наекран дисплея йредагується текст,якийнабирається наклавіатурі,дані наекраніорганізуються увиглядірізного родутаблиць,вихідних йвхідних формдокументів:створенітексти (>таблиці)заносяться намагнітний диск (>магнітнустрічку) йвикликаються ізпам’яті наекран, принтер й т.д.

Широкорозповсюджені одне-,дво- й багатовіконнітекстовіредактори.

Унайбільшпростійрізновидності текстового редактора –>одновіконному –вікномє весьекран дисплея, наякомупослідовно, посторінкахвідображаютьсяфрагменти (>сторінки) тексту,таблиці чидокументи. Привикористаннібагатовіконнихредакторівз’являєтьсяможливістьодночасноговиводу врізнімісцяекранурізнихфрагментів тексту чи документа, котріцікавлять “>користувача” чивимагаючиредагування (>виправлення). До числасервіснихпрограмкрім текстового редакторавідносятьщеекранний редактор,графічний таінші.


1Перевіркаорфографії йграматики

Заумовчанням Microsoft Wordперевіряєорфографію йграматикуавтоматично привведенні тексту,виділяючиможливіорфографічніпомилкичервоноюхвилястоюлінією, аможливіграматичніпомилки -зеленоюхвилястоюлінією.

>Також можнаперевіритиорфографію йграматикувідразу увсьомутексті.

 

1.1Автоматичнаперевіркаорфографії йграматики привведенні

>Переконайтеся, щозасібавтоматичноїперевіркиорфографії йграматики включень.

У менюСервісвиберіть командуПараметри, апотімвідкрийте вкладкуПравопис.

>ВстановітьпрапорціАвтоматичноперевірятиорфографію йАвтоматичноперевірятиграматику.Створіть документ.

>Клацнітьправоюкнопкоюмиші слово,підкресленехвилястоюзеленою чичервоноюлінією, апотімвиберітьзапропонованийваріант чивідповідну команду.

Дляавтоматичноговиправленняорфографії безпідтвердження шкірноговиправлення можнавикористовуватиавтозаміну.Якщо приперевірцізнайдено слово, щопочинається ізрядковоїбукви,наприклад «>київ», якує в основному словнику, але йнаписане вньому ізпрописноїбукви («>Київ»),це слово якщопомічено чивиправленоавтоматично (>залежно віднастройок).Можнавказати,щоб приперевірціправопису Microsoft Wordпропускавтакі слова,додавши восновнийсловникваріанти, щопочинаються ізрядковоїбукви.


1.2Перевіркаорфографії йправописувідразу увсьомутексті

>Цейспосібкорисний в тихийвипадках, колиперевірка текстувідкладається дозавершення правки документа.Післяперевіркиорфографічних йграматичнихпомилоккожневиправлення можнапідтвердити.

Заумовчаннямвідбуваєтьсяодночаснаперевіркаорфографії йграматики.Якщовимагаєтьсяперевірити лишеорфографію,виберіть в менюСервіс командуПараметри,відкрийте вкладкуПравопис,знімітьпрапорецьтакожперевірятиорфографію, апотімнатискуйте кнопкуOK.

НапанеліінструментівСтандартнанатискуйте кнопкуПравопис.

Признаходженніпомилкиправописувнесітьвідповіднізміни вдіалоговомувікніПравопис.

Дляотриманнявідомостей пробудь-який параметрнатискуйте кнопку з знаком запитання, апотімклацнітьнеобхідний параметр.

>Орфографічні йграматичніпомилки можнавиправлятибезпосереднє вдокументі, незакриваючидіалоговевікноПравопис.Внесіть до документапотрібневиправлення, апотімнатискуйте кнопкуВідновити вдіалоговомувікніПравопис.

>Щоботриматидокладнийописграматичноїпомилки,натискуйте кнопкуПояснити вдіалоговомувікніПравопис.

>Якщо врезультатідрукарськоїпомилкивиходить слово,існуюче в словнику (>наприклад,замість слова «>кіт» написано слово «>кіл » чизамість слова «парі» написано слово «парт»),програмаперевіркиорфографії непомітитьце слово. Длявиявленняпомилок такого родувикористовуйтепрограмуперевіркиграматики.

 

1.3Автоматичневизначеннямови

 Привідкритті документа чивведенні тексту Microsoft Wordможеавтоматичновизначатимову тексту йвикористовувативідповіднійомуорфографічні йграматичнісловники, правилапунктуації йсортування. Цедозволяєвиконувати багато завдань (>такі якперевіркаорфографії й робота із текстом надекількохмовах)автоматично привведенні тексту.

 

1.4Механізмвизначеннямови

 Зметоюдосягненнящонайвищоїточності прианалізіпоєднань літер накожнійпропозиціївикористовуютьсяспеціальнімовніалгоритми йстатистичнідані. Для окремихслів й коротких фраз мова невизначається. Привизначеннімови коломожливихрішеньпоступовозвужується до наборумов,заданого принастройці Microsoft Word.

Мова, щовикористовується заумовчанням вданомудокументі (>визначаєтьсявідповідним параметромформатуваннязвичайного стилю (>Звичайний стиль. Стиль, щовикористовується заумовчанням в документах,створених наоснові шаблонуNormal.dot.) в активномушаблоні (Шаблону,Файл чифайли, щомістять структуру йінструменти длястворення такихелементівзакінченихфайлів як стиль й макетсторінки.

>Визначеннямови проводитисяодночасно ізроботою над текстом й незаважаєкористувачу. У нових документахперевірказдійснюється з самого початку умірувведеннякожноїпропозиції, атакож прикопіюванні чивставці у файлфрагментів тексту.Якщовідкривається документ,якийжодного разу я неперевірявся,перевірціпіддаєтьсякожнапропозиція.Крім того, нановоперевіряєтьсябудь-якапропозиція,якщо вньоговносятьсязміни.

Привідкритті документа неперевіряється текст,який уже був одного разуперевірений.Якщомовнеформатуваннязастосовується доцілихпропозицій задопомогоюдіалоговоговікна Мова (менюСервіс,підмінюМову, командаВибратимову),цеформатуваннятакожзапам'ятовується йзберігається до тихийпір,поки вданупропозицію не будутьвнесенізміни.

>Навіть привикористовуванніавтоматичноговизначеннямовиможе бутипотрібнозастосуваннямовногоформатуваннябезпосередньо до тексту.Наприклад, Microsoft Wordіноді нерозрізняєблизькі понаписаннюмови,такі якдатський йнорвезький. У цихвипадкахможе бутиавтоматичнозастосованийнеправильнийязиковий формат чи як мова, щовикористовується заумовчанням,прийнята абсолютноінша мова,наприкладанглійський.

 

1.5 Налаштування Microsoft Word дляавтоматичноговизначеннямови

 Дляавтоматичноговизначеннямовинеобхіднозаздалегідьнабудуватизасобибагатомовноїпідтримки йзробитидоступнимимови, котрівикористовуватимуться приредагуванні.

>Крім того, Microsoft Wordможевикористовуватирізніфайлиперевіркиорфографії йграматики длякожноїмови, щовикористовується привведенні тексту до документа.Якщопотрібніфайлинеприступні накомп'ютері, Microsoft Wordнамагаєтьсявстановити їхніавтоматично.

>Якщовстановитипотрібні дляданоїмовифайли невдається,може бутипотрібнопридбаннязасобівперевіркиправопису Microsoft Office XPProofingTools,доступних навеб-вузліShop.microsoft.com.

Дляавтоматичноговизначеннямови в Microsoft Wordнеобхіднотакожвключити режимавтоматичноговизначеннямови.Якщо мова, Яказастосовуєтьсячастіше на, неє мовоюредагування заумовчанням,змінітьмову заумовчанням вшаблоніNormal.dot (ШаблонуNormal.dot.Універсальний шаблон длябудь-якихтипівдокументів, длязміни стандартногоформатування чивмісту документа вцей шаблон можна внестинеобхіднізміни).Ця змінувідобразиться лише на нових документах.

2 Статистика в Word

Принеобхідності Microsoft Wordдозволяєзробити підрахунокслів вдокументі.Крім того, можнапідрахуватикількістьсторінок,абзаців,рядків вдокументі йкількістьзнаків (із пропущеннями чи без).

>Використанняпанеліінструментів «Статистика»

Дляперерахункукількостіслів придодаванні чивидаленнівмісту необов'язково шкірного разувибирати в менюСервіс команду Статистика.Натомістьвідобразіть панельінструментів Статистика й дляоновлення статистикинатискуйте кнопкуПерерахунок.

>Можнавраховувати якзвичайні, то йкінцевівиноски.Якщонеобхідноотримати статистику почастині документа, а чи не повсьому документа, можнаврахувати лише тихвиноски, котрівідносяться довиділеноїчастини документа.Крім того, дляотримання статистики можнавибратидекількарозділів документа, необов'язковорозташованихпоряд одне одним.

 

2.1Підрахунокслів йрядків вдокументі

>Деяківідомості в цьомурозділіможуть бутинезастосовний до окремихмов.

У менюСервісвиберіть команду Статистика.

>Результати всіхпідрахунківвідображаються вдіалоговомувікні Статистика.

>Якщо умірувнесеннязмін до документавимагаєтьсяобновляти статистику безвідкриттядіалоговоговікна,натискуйте кнопкуПанель.

Наекраніз'явиться панельінструментів Статистика.

>Якщонеобхідновраховуватизвичайні йкінцевівиноски,встановітьпрапорецьВраховувати усівиноски.

Приотриманні статистики почастині документавраховуються лише тихвиноски, котрівідносяться довиділеного фрагмента.

Приустановці йзняттіпрапорцяздійснюєтьсяперерахунок.

Привідображенніпанеліінструментів Статистика дляперегляду статистики можнанатискувати кнопкуПерерахунок чинатискуватипоєднанняклавішALT+C.

Кількістьрядків йслів вдокументівідображаєтьсятакож навкладці Статистика (менюФайл, командаВластивості).


3Макроси Word

>Якщояка-небудь завдання частовиконується в Microsoft Word,їївиконання можнаавтоматизувати задопомогою макросу.Макрос —ценабір команд йінструкцій,виконуваних як одна команда.

>Макроси частовикористовуються длянаступної мети:

Дляприскорення частовиконуванихопераційредагування чиформатування

Дляоб'єднаннядекількох команд,наприклад, для вставкитаблиці ізвказанимирозмірами й межами йпевним числомрядків йстовпців

Дляавтоматизаціїобробкискладнихпослідовнихдій в завданнях

Длястворення макросу в Microsoft Wordіснує дваметоди:використовуваннязасобу длязаписумакросів йпрямепрограмування вредакторіVisualBasic (РедакторVisualBasic.Середовище розробки нових йредагуванняіснуючихпрограм й процедурVisualBasic длядодатків. РедакторVisualBasicвключаєповнийнабірзасобіввідладки, щозабезпечуютьвиявленняпомилок синтаксису,помилоквиконання йлогічнихпомилок впрограмах.).

Дляшвидкого запуску макросу можнапризначитийому кнопкупанеліінструментів (>Панельінструментів.Панель із кнопками й параметрами, котрівикористовуються длявиконання команд. Длявідображення панелейінструментіввикористовуєтьсядіалоговевікно Налаштування (>виберіть в менюВигляд командуПанеліінструментів, апотім — команду Налаштування). Дляпогляданнядодаткових кнопокнатискуйте кнопкуІнші кнопки вкінціпанеліінструментів.), команду меню (Меню. Список команд, щовідображається поклацаннюімені меню в рядку меню чи наіншійпанеліінструментів.) чипоєднанняклавіш (>Клавішішвидкоговиклику.Функціональніклавіші чипоєднанняклавіш,такі як F5 чиCTRL+A, котріслужать длявиконання команд меню. Навідміну від них,клавішами доступуназиваютьпоєднанняклавіш,такі якALT+Ф, котріпереводять фокус в меню, на команду чи наелементуправління.).

>Якщо новому макросузадатиім'явбудованоїкоманди Microsoft Word, тостарий макрос якщозаміненийновим.Наприклад,якщозаписатиновий макрос йзадати дляньогоім'яFileClose,цей макрос якщопов'язаний ізкомандоюЗакрити.Після цого привиборікомандиЗакрити Microsoft Wordвиконуватиме дії,задані в новомумакросі.

 

3.1Запис макросу

>Засібзаписумакросівдужекорисно, особливо дляпочатківців. У цьомувипадку макрос якщозаписаний увиглядісерії команд Word намовіVisualBasic длядодатків (>VBA.Макро-версіямовипрограмування MicrosoftVisualBasic, щовикористовується дляпрограмуваннядодатків Microsoft Windows й щопоставляється іздеякимидодатками (Microsoft). ).Запис макросу можнатимчасовоприпинити, апотімпродовжити.

Длявибору команд йпараметрівдопускаєтьсязастосуваннямиші.Проте дії,виконані увікні документа задопомогоюмиші, незаписуються. Длязапису такихдій, якпереміщення курсору, атакожвиділення,копіювання йпереміщення тексту,необхідновикористовуватиклавіатуру.

Передзаписом макросузаплануйте напередкроки йкоманди, котрівін виненвиконати.

>Якщо призаписі якщо допущенапомилка, томакросітакожзапишуться усівиправлення.Непотрібніінструкції можна якщоприбратипізніше шляхомредагування макросу.

>Постарайтесяпередбачити усіповідомлення Microsoft Word, котріможутьприпинитидію макросу чинаправити його попомилковому шляху.

>Якщо макросвикликає командуЗнайти чиЗамінити (менюПравка),натискуйте кнопкуБільше навкладціЗнайти чиЗамінити, апотімвиберіть параметрСкрізь в спискуНапрям.Якщо макросвиконуєпошук лише вперед чи тому, тодосягненнікінця чи початку документа Wordприпинитьвиконання макросу йзапропонуєпродовжитипошук вчастині документа, щозалишилася.

Передвикористовуванням макросу, записаного віншомудокументі,переконайтеся, щовін незалежить відвмісту цого документа.

>Якщодеякий макросвикористовується особливо часто,призначтейому кнопкупанеліінструментів, команду меню чипоєднанняклавіш. Це дозволитишвидковикликати макрос безвідкриттядіалоговоговікнаМакроси.

 

3.2Написання макросу намовіVisualBasic

УредакторіVisualBasic можнатакожнаписатидужемогутні йскладнімакроси, котрі неможуть бутизаписанийпершим способом.

>Крім того, редакторVisualBasicдозволяєотриматидопоміжнівідомості, щодопомагають пристворенні макросу, —зокрема,довідковуінформацію прооб'єкти (>Об'єкт.Таблиця,діаграма,малюнок, формула чиданііншого типу.Об'єкти,створені в одномудодатку (>наприклад,електроннітаблиці), апотімзв'язані чиупроваджені віншомудодатку,єоб'єктамиOLE.) й їхнівластивості (>Властивість.Іменований атрибутелементауправління, поля чиоб'єкту,значенняякоговизначаєконкретну характеристикуоб'єкту (>наприклад,розмір,колір чиположення наекрані, атакож чиєоб'єктвидимим чиприхованим).).

 

3.3Зберіганнямакросів

>Макросизберігаються в шаблонах (Шаблону.Файл чифайли, щомістять структуру йінструменти длястворення такихелементівзакінченихфайлів як стиль й макетсторінки.Наприклад,шаблони Microsoft Wordдозволяютьстворюватиокремідокументи, ашаблони MicrosoftFrontPage —цілівеб-вузли.) й документах. Заумовчанням,макросизберігаються вшаблоніNormal (ШаблонуNormal.dot.Універсальний шаблон длябудь-якихтипівдокументів. Длязміни стандартногоформатування чивмісту документа вцей шаблон можна внестинеобхіднізміни.),щоб смердоті булидоступні усім документам Word.Якщо макросвикористовуватиметься лише в одномудокументі,збережіть його вдокументі.Окремімакроси вдокументізберігаються в проектахмакросів (Проект макросу.Сукупністькомпонентів, у томучислі форм, текступрограми ймодулівкласів, котріскладають макрос.Проектимакросів,створені вредакторіVisualBasic длядодатків (Microsoft), можнавключати внадбудови йбільшістьдодатків Microsoft Office.), котрі можнакопіювати із одного документа віншій.

4Автозаміна в Word

Дляавтоматичноговиявлення йвиправленнядрукарськихпомилок,орфографічнихпомилок й неправильноговикористовуванняпрописних йрядкових літер можнавикористовуватизасіб «>Автозаміна».

>Крім того,автозаміну можнавикористовувати дляшвидкої вставкизнаків, котрівключені увбудований списокавтозамін.Наприклад, для вставки знака ©введіть (з).

>Якщовбудований списоквиправлень неміститьнеобхідногозапису, тоїї можнадодатиуручну.

>Примітка. Текст, включень вгіперпосилання (>Гіперпосилання.Кольоровийпідкреслений текст чиграфічнийоб'єкт, поклацаннюякоговиконуєтьсяперехід до файлу, фрагмента файлу чисторінки HTML вінтермережі чиІнтернеті.Гіперпосиланняможутьтакожуказувати нагрупиновин йвузлиGopher,Telnet йFTP), незамінюєтьсяавтоматично.


4.1.Використовуванняавтозаміни длявиправленнязробленихпомилок

>Наступніпараметриавтозаміни можнавключати йвідключати.

КнопкоПараметриавтозаміни КнопкоПараметриавтозаміниз'являється якмаленькесинє полі признаходженніпокажчикамишіпоряд із текстом,який бувавтоматичновиправлений. Це полізамінюється на кнопку принаведенні наньогопокажчика.Якщоз'ясується, щовиправляти текст невимагалося, можнавідмінитивиправлення чивключити чивідключитипараметриавтозаміни,натискуючи кнопкупараметрівавтозаміни йвибравшивідповідну команду.

>Параметриперетворення літер напрописні.Автозаміназабезпечуєперетворення впрописну буквупершоїбукви Першого слова впропозиції,назви дня тижня, Першого слова велементітаблиці й т.д.

>Елементи спискуавтозамін. Длявиявлення йвиправленнядрукарськихпомилок,орфографічнихпомилок йсимволів, що частовикористовуються,засібавтозаміниможевикористовувати списоквбудованихвиправлень, звань спискомавтозаміни.Непотрібніелементи цого списку можна легковидалити.Крім цього у даний список можнадодативласніелементи.

>Використовуваннявиправленьспільно ізпрограмоюперевіркиорфографії. Для болееповноїперевіркиорфографії приавтозамініможутьвикористовуватисявиправлення,створені задопомогою основногословникапрограмиперевіркиорфографії (надодаток довбудованого спискуорфографічнихвиправлень).

>Використовуванняавтозаміни длявиправленняпомилок,зроблених втексті наіншіймові

Длявиконанняавтозаміни наіншіймовіслідпереконатися, щопотрібна мова проста доредагування.Крім того,необхіднопридбати списоквбудованихелементівавтозаміни дляцієїмови.Щоб приавтозамініздійснювалисятакожвиправлення,передбаченіпрограмоюперевіркиорфографії,переконайтеся до того, щовстановленізасобиперевіркиорфографії длявибраноїмови.Після цого Microsoft Wordавтоматичновизначатимемову, щовикористовується в документах, йпрацювати ізвідповідним спискомелементівавтозаміни йзасобамиперевіркиорфографії.


5НастРОЙка панелейінструментів Word

>Відновленняпочатковихпараметрів кнопок, команд й панелейінструментів

>Виконайтеодне чидекільканаступнихдій.

 

5.1Параметри меню

У менюВиглядвиберіть командуПанеліінструментів, апотім — команду Налаштування.

Привідкритомудіалоговомувікні Налаштуванняклацніть меню, якупотрібневідновити,правоюкнопкоюмиші, апотімвиберіть в контекстному меню командуСкидання.

>Натискуйте кнопкуЗакрити вдіалоговомувікні Налаштування.

КомандаСкиданнявідновлюєпочаткові значки,команди йпідміню (>Підміню. Меню, якувідкривається привиборікоманди меню болеевисокогорівня.)вбудованих меню.

 

5.2Відновітьпочатковийнабір кнопок й меню навбудованійпанеліінструментів

У менюВиглядвиберіть командуПанеліінструментів, апотім — команду Налаштування.

>Відкрийте вкладкуПанеліінструментів.

УполіПанеліінструментіввиберітьназвупанеліінструментів (>Панельінструментів.Панель із кнопками й параметрами, котрівикористовуються длявиконання команд. Длявідображення панелейінструментіввикористовуєтьсядіалоговевікно Налаштування (>виберіть в менюВигляд командуПанеліінструментів, апотім — команду Налаштування). Дляпереглядудодаткових кнопокнатискайте кнопкуІнші кнопки вкінціпанеліінструментів), якоївимагаєтьсявідновити.

>Натискуйте кнопкуСкидання.

Дана команданезастосовна допризначених длякористувача панелейінструментів.

>ЯкщопрапорецьЗавждипоказуютьсяповні меню навкладціПараметридіалоговоговікна Налаштуваннязнятий, то меню й на панеляхінструментіввідображаютьсякоманди, котрівикористовуютьсячастіше на. Прибажанні можнаповернутипанеліінструментів й меню впочатковий стан.

 

5.3Встановленняпочатковихпараметрів длявбудованої кнопки

>Переконайтеся, що панельінструментів (>Панельінструментів.Панель із кнопками й параметрами, котрівикористовуються длявиконання команд. Длявідображення панелейінструментіввикористовуєтьсядіалоговевікно Налаштування (>виберіть в менюВигляд командуПанеліінструментів, апотім — команду Налаштування). Дляпереглядудодаткових кнопокнатискуйте кнопкуІнші кнопки вкінціпанеліінструментів.), якоївимагаєтьсязмінити,відображається.

У менюВиглядвиберіть командуПанеліінструментів.

>Виконайте одну ізнаступнихдій:

>клацнітьназвупанеліінструментів, якоївимагаєтьсявідобразити;

дляпереглядубільшого числа панелейінструментіввиберіть команду Налаштування. Удіалоговомувікні Налаштуваннявідкрийте вкладкуПанеліінструментів, апотімвстановітьпрапорець дляпанеліінструментів, якоївимагаєтьсявідобразити.Натискуйте кнопкуЗакрити.

У менюВиглядвиберіть командуПанеліінструментів, апотім — команду Налаштування.

Привідкритомудіалоговомувікні Налаштуваннявиконаєте одну ізнаступнихдій:

-щобвідновити кнопкупанеліінструментів,клацнітьцю кнопкуправоюкнопкоюмиші, апотімвиберіть в контекстному меню командуСкидання;

-щобвідновити команду меню,відкрийте меню, щоміститьпотрібну команду,клацнітьцю командуправоюкнопкоюмиші, апотімвиберіть в контекстному меню командуСкидання.


6ОХОРОНАПРАЦІ ТАГІГІЄНАКОРИСТУВАЧАЕОМ

 

>Вимоги доорганізаціїробочих місць

У Українідіютьдержавнісанітарні правила танорми роботи ізвізуальнимидисплейнимитерміналамиелектронно-обчислювальних машин від 10грудня 1998 №7 (Д СанПіНЗ.3,2007-98). Уцих правилах,зокрема,регламентується, щоприміщення, депрацюють люди ізПЕОМ, виннерозміщуватися впівнічній чипівнічно-східнійчастині приміщення.Площа одногоробочогомісця виннастановити не менше 6 кв. м,об'єм - не менше 20 м3,відстаньміжробочими столами - не менше 2,5 м у ряду й 1,2 мміж рядами.Стіниприміщеньповинні матіркоефіцієнтвідбиття 0,5-0,6.

>Робочемісцемаєвідповідатиосновнимантропометричнимданимлюдини.Крісло чистілець наробочомумісціповинні матірвисотусидіння 40-50 див відрівняпідлоги, атакожвідповідний кутнахилу спинки.Стегнапрацюючихмаютьрозміщуватися паралельнопідлозі, астопиніг - напідлозі чипідставці,передпліччя - вертикально;лікті - подкутом 70-90° довертикальноїплощини;зап'ястязігнуті подкутом не понад 20°відносногоризонтальноїплощини,нахил голови - 15-20°відносновертикальноїплощини.

>Висотаробочоїповерхні столумає бути вмежах 680-800 мм.Рекомендована ширина столу - 600-1400 мм,глибина - 800-1000 мм.Робочийстіл винен матірпростір длянігвисотою не менше 600 мм,шириною - не менше 500 мм,глибиною - нарівніколін - не менше 450 мм, нарівнівитягнутої ноги - не менше 650 мм.

>Робочийстілмає бутиобладнанийпідставкою длянігшириною не менше 300 мм таглибиноюнe менше 400 мм, із >можливістюрегулювання повисоті вмежах 150 мм такутанахилуопорноїповерхні в $ 20°.Підставка винна матіррифленуповерхню та бортик напередньомукраїзаввишки 10 мм.

>Робочесидіннякористувача винне бутипідйомно-поворотним, таким, щорегулюється зависотою,кутомнахилусидіння та спинки, завідстанню спинки допереднього краюсидіння.Регулювання шкірного параметрамає бутинезалежним,плавним чиступінчатим, матірнадійнуфіксацію.

>Хідступінчастогорегулюванняелементівсидіннямаєстановити длялінійнихрозмірів 15-20 мм, длякутових - 2-5°.Ширина таглибинасидінняповинні бути не було за 400 мм.Висотаповерхнісидіннямаєрегулюватися вмежах 400-500 мм, а кутнахилуповерхні - від 150 вперед до 50 тому.

>Поверхнясидіннямає бутиплоскою,передній край -закругленим.

>Висота спинкисидіннямаєстановити300x20 мм, ширина - не менше 380 мм,радіускривизни вгоризонтальнійплощині - 400 мм. Кутнахилу спинки виненрегулюватися вмежах 0-30°відносно вертикальногоположення.Відстань від спинки допереднього краюсидіння виннарегулюватися вмежах 260-400 мм.

>Поверхнясидіння, спинкимає бутинапівм'якою, ізнеслизьким,ненаелектризовуючим,повітронепроникнимпокриттям.

>Екранвідеотермінала таклавіатураповинні бутирозташовані неближче 600 мм від очейкористувача ізурахуваннямрозміруалфавітно-цифровихзнаків тасимволів (табл. 1)

>Таблиця 1.

>Відстань відекрану до окапрацівника виннаскладати

 (прирозміріекрану подіагоналі)

35/38см(14"/15") 600-700 мм
43 див (17") 700-800 мм
>48см (19") 800-900 мм
>53см (21") 900-1000 мм

>Площаробочогомісця ізобслуговування винна бути не менше 10 кв. м.Робочемісце виннеперебувати навідстані не менше 1 м відприладівопалення.Поверхняробочого столу винна бутивиконана зструмонепровідногоматеріалу. Занедостатньогозагальногоосвітленняробочемісце винне бутиобладнанемісцевимосвітленням (>стаціонарним чипереносним).

>Вимоги дообладнання

>Відеотермінали,ЕОМ,ПЕОМповиннівідповідати:

-вимогамчинних в Україністандартів,нормативнихактів ізохорони роботи;

-вимогамнаціональнихстандартів державвиробників й матірвідповіднупозначку накорпусі чи впаспорті (>ВДТ,ЕОМ,ПЕОМ закордонноговиробництва).

>Забороняєтьсявикористання длявиробничих потреб новихВДТ,ЕОМ,ПЕОМ, котріпідлягаютьобов'язковоїсертифікації в Україні, безнаявностівиданою вустановленому порядку чивизнаного в Україні згідно іздержавноюсистемоюсертифікації УкрСЕПРОсертифіката, щозасвідчуєїхнювідповідністьобов'язковимвимогам.

>ВДТ,ЕОМ,ПЕОМ (>вітчизняні таімпортні), щоперебувають вексплуатації,повинні пройтиекспертизу їхньогобезпечності танешкідливості дляздоров'ялюдини ворганізаціях (>лабораторіях), щомаютьдозвілорганів державногонагляду заохороною роботи напроведеннятакої роботи.

За способомзахистулюдини відураженняелектричнимструмомВДТ,ЕОМповиннівідповідати 1 класузахисту згідно ГОСТ 12.2.007.0 ">ССБТ. Виробизлектротехнические. Загальні вимоги безпеки",ДНАОП 0.00-1.21-98.

>Вимоги доклавіатури

-виконанняклавіатури увиглядіокремого прилаштую ізможливістювільногопереміщення;

-наявність опорного прилаштую,якийдаєможливістьзмінювати кутнахилуклавіатури умежах від 5° до 15° йвиготовлений ізматеріалу із великимкоефіцієнтомтертя, щоперешкоджає йогопереміщенню;

-виділеннякольором тамісцемрозташування окремих групклавіш;

- >наявністьзаглибленьпосерединіклавіш;

-однаковийхід всіхклавіш ізмінімальнимопоромнатискання 0,25 М тамаксимальним 1,5 М;

-виділеннякольором наклавішахсимволіврізнихалфавітів (>англійського,українського чиросійського).

>Передній рядклавішЕОМмає бутирозташований так,щоб можна було б беззусильнатискатиклавішітрохизігнутимипальцями привільноопущених плечах й горизонтальномуположенню рук. При цьому кутміжплечем йпередпліччям виненстановити 90°.Щобдосягти цого,відстань відпідлоги донижнього рядуклавіатури - 60-75 див, кутнахилуклавіатури - 5-15°.

Убільшостіклавіатуррегулюється кутнахилуклавіш, аклавіатурифірми MicrosoftNaturalKeyboardмаютьрозщепленнясередньої (>літерноїчастини) йособливу форму дляприроднішогоположенняпальців надклавішами. Передклавіатуроювстановлюютьспеціальні подушечки чипідпірки на котріоператориможутьспиратися, щозапобігаєперенапруженнюм'язів йсухожиль.

>Вимоги домоніторів

>Моніторипотрібнорозміщувати нависотірівня очей (>висота відпідлоги донижнього краюекранумаєстановити 95-100 див) навідстані від оператора 60-70 див (>відстань від краю столу - 50-70 див). Кутзорупрацюючогощодоекранумаєдорівнювати 10-20° але й не понад 40°; кутміжверхнімкраєммонітора йрівнем очейкористувачамаєстановитименш ніж 10°;найдоцільнішерозміщуватиекран перпендикулярно долініїпоглядукористувача. Кутнахилуекрану повертикалімаєстановити 0-30°. Зцієюметоюсучаснімоніторикомплектуютьпідставкою ізповоротним кронштейном, щодаєзмогурегулювати кутнахилумонітора й горизонтальнообертати йогонавколовертикальноїосі.Висотуекрану відповерхніпідлогирегулюють,змінюючивисотуробочоїповерхні столу.Інодімоніторивстановлюють наспеціальніпідставки, щодаєможливістьпереміщати його упросторі у вертикальному та горизонтальномуположеннях.

Зметоюзменшеннянапруження очейпотрібно,щобвідстаньміж краямисусідніхточокзображення намоніторі неперевищувала 1,складнихзнаків 35-40.Оптимальніспіввідношенняпараметрівлітер й цифртакі: ширина знака 0,75 їхнівисоти,товщиналіній призворотномуконтрасті 1/6-1/8,відстаньміж знаками 0,25-0,5висоти знака,між словами 0,75-1,між рядками 0,5-1.

>Вимогищодорівнянеіонізуючихелектромагнітнихвипромінювань,електростатичних тамагнітнихполів

>Рівні звуковоготиску воктавнихсмугах частот,рівні звуку таеквівалентнірівні звуку наробочихмісцяхмаютьвідповідати ГОСТ 12.1.003-86.Рівні галасу наробочихмісцяхосіб, щопрацюють ізЕОМ,визначені Д СанПІН 3.32.-007-98.Потужністьекспозиційноїдози -рентгенівськевипромінювання навідстані 0,05 м відекрану прибудь-якихположенняхрегулювальнихпристроїв не виннеперевищуватизначення,7,74х10-12 А/кг, щовідповідаєеквівалентнійдозі 0,1мбер/год (100мкР/год).

>Напругаелектростатичного поля наробочихмісцях (як взоніекрану дисплея, та й наповерхняхобладнання,клавіатури,друкувального прилаштую), таелектромагнітнихполів не виннаперевищуватиграничнедопустимихзначень за стандартами. (ГОСТ 12.1.045;СНМ 1757-77,ДСаНПІН 3.3.2.-007-98).

>Рівніелектромагнітноговипромінювання тамагнітнихполівповиннівідповідативимогам ГОСТ 12.1.006 ">ССБТ. Електромагнітні поля радіочастот.Допустимие рівні на робочих місць й підвищити вимоги до проведення контролю", СП №3206-85 ">Гранично-допустимірівнімагнітнихполівчастотою 50 гц" таДСаНПІН 3.3.2-007-98.

>Рівніінфрачервоноговипромінювання неповинніперевищуватиграничнихвідповідно до ГОСТ 12.1.005 таСНН 4088-86 ізурахуваннямплощітіла, Якаопромінюється, таДСаНПІН 3.3.2-007-98.

>Рівніультрафіолетовоговипромінювання неповинніперевищуватидопустимихвідповідно доСНМ 4557-88 ">Санітарнінормиультрафіолетовоговипромінювання увиробничихприміщеннях",затвердженихМіністерствомохорониздоров'я СРСР, таДСаНПІН 3.3.2-007-98.

>Відповідно до ГОСТ 12.1.005-88вміст озону вповітріробочоїзони не виненперевищувати 0,1мг/куб.м;вмістоксидів азоту -5мг/куб.м;вміст пилку - 4мг/куб.м

>Вимогиелектробезпеки

>Під годинувикористаннялінійелектромережінеобхідноповністюунеможливитивиникненняджерелазагораннявнаслідок короткогозамикання таперевантаженняпроводів,обмежуватизастосуванняпроводів ізлегкозаймистоюізоляцією й, заможливості, перейти нанегорючуізоляцію.

>Лініяелектромережі дляживленняЕОМвиконується якокремагруповатрипровіднамережа, шляхомпрокладання фазового,нульовогоробочого танульовогозахисногопровідників.Нульовийзахиснийпровідниквикористовується длязаземлення (>занулення)електроприймачів.

>Використаннянульовогоробочогопровідника якнульовогозахисногопровідниказаборонено.

>Нульовийзахиснийпровідпрокладається відстійкигруповогорозподільчого щита,розподільного пункту до розетокживлення.

Недопускаєтьсяпідключення нащиті до одного контактногозатискачанульовогоробочого танульовогозахисногопроводів.

Уприміщенні, деодночасноексплуатуються понадп'ятиПЕОМ, напомітному та доступномумісцівстановлюєтьсяаварійнийрезервнийвимикач,якийможеповністювимкнутиелектричнеживленняприміщення,крімосвітлення.

>Штепсельніз'єднання таелектророзетки,крімконтактів фазового танульовогоробочогопровідників,повинні матірспеціальніконтакти дляпідключеннянульовогозахисногопровідника.Конструкція їхнімає бути такою,щобприєднаннянульовогозахисногопровідникавідбувалосяраніше ніжприєднання фазового танульовогоробочогопровідників.

>НеприпустимимєпідключенняЕОМ дозвичайноїдвопровідноїелектромережі, до тогочислі, ізвикористаннямперехіднихпристроїв.

>Штепсельніз'єднання таелектророзетки длянапруги 12 У й 36 У засвоєюконструкцієюповиннівідрізнятися відштепсельнихз'єднань длянапруги 127 й 220 У.Вонитакожповиннізначновідрізнятися закольорами.

>Електромережуштепсельних розеток дляживленняПЕОМ прирозташуванні їхніуздовжприміщеньпрокладають попідлозіпорядзістінамиприміщень, вметалевих трубах тагнучкихметалевих рукавах ізвідводамивідповідно дозатвердженого планурозміщенняобладнання.

Прирозташуванні вприміщенні за його периметромблизько 5ПЕОМ,використаннятрипровідниковогозахищеного дроту чи кабелю воболонці ізнегорючого

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація