Реферат Розробка інтернет-магазину

>Курсова робота іздисципліни:Технологіяпрограмування тастворенняпрограмнихпродуктів

Тема: >Розробкаінтернет-магазину


>Зміст

>Вступ

1.Теоретичнівідомості

2.Розробкапрограми

2.1Загальнийописпрограми

2.2Технічне заподіяння

2.3Діаграма «>сутність-зв'язок»

2.4Діаграмапотоківданих (>DFD)

2.5Реалізація

2.6 Програму та методикатестування

2.7Інструкціякористувача (>інструкціяпідключення компонента)

>Висновок

>Література


>Вступ

>Інтернет-магазин (анг. onlineshop чиe-shop) — веб-сайт, щорекламує товар чипослугу,приймаєзамовлення для придбання,пропонуєкористувачувибірваріантарозрахунку, способуотриманнязамовлення тавиписуєрахунок на оплату.

>Вибравшинеобхіднітовари чипослуги,користувачмаєзмогу насайтівибрати метод оплати та доставки.Сукупністьвідібранихтоварів,спосіб оплати та доставкипредставляє собоюкінцевезамовлення, щооформляється насайті шляхомповідомленнямінімальнонеобхідноїінформації прокористувача (>покупця).Інформація пропокупцяможезберігатися вбазіданих магазину,якщобізнес – модель магазинурозрахована наповторні купівлі чивідправлятися разово.Згідноданихопитування порталу mailнеобхідністьреєстрації призамовленні товару чипослуги частозаважаєкористувачамздійснювати купівліінтернет –магазині.

Уінтернет – магазинах , щорозраховані наповторні купівлі,такожведетьсястеження заповерненнямипокупця йісторія покупок.Стеженняведеться задопомогоюметодіввеб –аналітики.Також частонадаєтьсяможливість приоформленнізамовленнянадаєтьсяможливістьповідомитидеякідодатковіпобажання відпокупцяпродавцю.

>Інтернет –магазинистворюються ззастосуванням схем системуправління контентом сайту, котріоснащенінеобхідними модулями.Відоміінтернет –магазинипрацюють наспеціальнорозроблених чиадаптованих їм системуправління.Середні тамалімагазинивикористовуютьтиповекомерційне чивільнепрограмне забезпечення.

Системауправління контентом сайтуінтернет – магазинуможе бутикоробочним продуктом, щосамостійновстановлюється на хостинг – майданчик,може бутиприватноюрозробкоювеб –студії, що нею йобслуговується чиможе бутипрограмнимсервісом ізабонентськоюплатою.

>Потребиадміністраторівінтернет – магазину вскладському, торговельному,бухгалтерському таподатковомуоблікузабезпечуютьсяневидимою длякористувачівчастиноюінтернет – магазину –бек-офісом.Економічноефективноюпрактикоюстворенняінтернет – магазинуєзастосуванняспеціалізованих системобліку.

>Післявідправкизамовлення ізпокупцемзв’язуєтьсяпродавець тауточнюємісце й годину, колипотрібнодоставитизамовлення. Доставкареалізується чивласноюкур’єрськоюслужбою,компанією, щонадаєпослуги доставки, попочті –посилкою чибандероллю.

>Електроннітовари,такі якпрограмне забезпечення чиключі перед тим,тексти, з статтею,фотографії,коди доступу чипоповненняможутьпередаватисяелектронними каналами –електронноюпоштою, доступом поFTP, доступом взахищенучастину сайту. Алі в цьомувипадкуслід бутиобережним, так як довестинеотримання товаруелектронним шляхомзначноважче, ніж увипадкуфізичної доставки.

>Сучасніінтернет –магазини частозавантажують своїтоварніпропозиції всистемипорівняння тапідборутоварів, щодозволяєзаохотитидодатковийпотікпокупців.

>Враховуючиактуальністьданого напрямі, вякості тими для курсового проекту бувприйнята тема «>Інтернет – магазин» та мовапрограмуванняPHP, вякостібазової дляреалізації.


1.   >Теоретичнівідомості

Мовапрограмування — формальна знаковою є система,призначена длязаписупрограм. Програмузвичайноявляє собоюдеякий алгоритм уформі,зрозумілої длявиконавця (>наприклад,комп'ютера).

Мовапрограмуваннявизначаєнабірлексичних,синтаксичних йсемантичних правил,використовуваних прискладаннікомп'ютерноїпрограми.Віндозволяєпрограмістові точновизначити тобі й маєш котріподії якщореагуватикомп'ютер, як будутьзберігатися іпередаватисядані, атакож котрісаме діїслідвиконувати надцимиданими прирізнихобставинах.

З годинистворенняпершихпрограмувальних машинлюдство придумало уже более восьми із половиноютисячмовпрограмування.

>Щороку їхні числопоповнюєтьсяновими.Деякимимовамивмієкористуватися лишеневелике число їхньоговласнихрозроблювачів,іншістаютьвідомімільйонам людей.Професійніпрограмістиінодізастосовують усвоїйроботі более десяткарізноманітнихмовпрограмування.

>PHP (анг.PHP:HypertextPreprocessor —PHP:гіпертекстовийпрепроцесор),попередньо:Personal HomePageTools —скриптова мовапрограмування, бувстворена длягенераціїHTML-сторінок насторонівеб-серверу.PHPєоднією ізнайпоширенішихмов, щовикористовуються у сферівеб-розробок (разом з Java, .NETy,Perl,Python,Ruby).PHPпідтримуєтьсяпереважноюбільшістюхостинг-провайдерів. Проект заяким бувстворенийPHP — проект ізвідкритимипрограмними кодами.

>PHPінтерпретуєтьсявеб-сервером вHTML-код,якийпередається набікклієнта. Навідміну від такихскриптовихмовпрограмування, якJavaScript,користувач немає доступу доPHP-коду, щоєперевагою із точкизору безпеки, але йзначнопогіршуєінтерактивністьсторінок. Алініщо незабороняєвикористовуватиРНР длягенерування йJavaScript-кодів, котрівиконаються уже настороніклієнта.

>PHP - мова, котраможе бутивбудованабезпосередньо вhtml-кодсторінок, котрі, на свійчергукоректно будутьобробленіPHP ->інтерпретатором.МеханізмРНР простопочинаєвиконувати код послепершоїекрануючоїпослідовності (<?) йпродовжуєвиконання доти моменту, коливінзустрінепарнуекрануючупослідовність (?>).

ВеликарізноманітністьфункційPHPдаютьможливістьуникнутинаписаннябагаторядковихпризначених длякористувачафункцій на З чиPascal.

ДляPHP характерно:

•>Наявністьінтерфейсів добагатьох базданих

>oвPHPвбудованібібліотеки для роботи ізMySQL,PostgreSQL,mSQL, Oracle,dbm,Hyperware,Informix,InterBase,Sybase.

>oчерез стандартвідкритогоінтерфейсу зв'язку із базамиданих (OpenDatabaseConnectivity Standard —ODBC) можнапідключатися до всіх базданих, до якііснує драйвер.

•>Традиційність

МоваРНРздаватиметьсязнайомоюпрограмістам, щопрацюють в західних областях.Багатоконструкціймовизапозичені із З,Perl. КодРНРдуже схожий того,якийзустрічається втиповихпрограмах на З чиPascal. Цепомітнознижуєпочатковізусилля прививченніРНР.PHP - мова, щопоєднуєперевагиPerl й З йспеціальноспрямована на роботу вІнтернеті, мова ізуніверсальним йзрозумілим синтаксисом. ІхочаPHPєдоситьмолодою мовою, воназдобулатакупопулярністьсередweb-програмістів, що на даний моментє мало ненайпопулярнішою мовою дляствореннявеб-застосунків (>скриптів).

•>Наявністьвихідного коду табезкоштовність

>Стратегія OpenSource, й поширенняпочатковихтекстівпрограм вмасах,безсумнівно справилиблаготворнийвплив на багатопроектів, впершучергу - Linux хоч йуспіх проектуApache сильнопідкріпивпозиціїприхильників OpenSource.Сказаневідноситься й доісторіїстворенняРНР,оскількипідтримкакористувачівзівсього світувиявиласядужеважливимчинником врозвитку проектуРНР.

>Ухваленнястратегії OpenSource йбезкоштовне поширенняпочатковихтекстівРНРнадалонеоцінимупослугукористувачам.Додатково,користувачіРНР повсьому світує свого родуколективноюслужбоюпідтримки, й впопулярнихелектроннихконференціях можназнайтивідповідінавіть нанайскладніші запитання.

•>Ефективність

>Ефективністьєдужеважливимчинником припрограмуванні длясередовищрозрахованих на багатокористувачів, до якіналежить й web.ВажливоюперевагоюPHPє ті, щоця мованалежить доінтерпретованих. Цедозволяєоброблятисценарії іздостатньовисокоюшвидкістю. Задеякимиоцінками,більшістьPHP-сценаріїв (особливо недуже великихрозмірів)обробляютьсяшвидше зааналогічніїмпрограми,написані наPerl.Проте,щоб неробилирозробникиPHP,виконуваніфайли,отримані задопомогоюкомпіляції,працюватимутьзначношвидше - кілька десятків, асотніразів. АліпродуктивністьPHPцілкомдостатня длястворенняцілкомсерйознихвеб-проектів.

>SQL (анг.Structuredquerylanguage — моваструктурованихзапитів) — декларативна мовапрограмування длявзаємодіїкористувача із базамиданих, щозастосовується дляформуваннязапитів,оновлення йкеруванняреляційнимиБД,створеннясхемибазиданих йїїмодифікація, система контролю за доступом добазиданих.. Сам пособіSQL неє анісистемоюкерування базамиданих, аніокремимпрограмним продуктом. Михайловський мовоюпрограмування до тогорозумінні, як З чиPascal,SQLможеформуватиінтерактивнізапити чи, будучивбудованою вприкладніпрограми,виступати вякостіінструкцій длякеруванняданими. СтандартSQL,крім того,вміщуєфункції длявизначеннязміни,перевірки йзахистуданих.

>SQL –цедіалогова мовапрограмування дляздійсненнязапиту йвнесеннязмін добазиданих, атакожуправління базамиданих.Багато базданихпідтримуєSQL ізрозширеннями достандартноїмови. ЯдроSQLформуєкомандна мова, Якадозволяєздійснюватипошук, вставку,обновлення, йвилученняданих,використовуючи системууправління йадміністративніфункції.SQLтакожвключаєCLI (>CallLevelInterface) для доступу йуправління базамиданихдистанційно.

>ПершаверсіяSQL буврозроблена на початку 1970-х років у IBM.Цяверсія носиланазвуSEQUEL й бувпризначена дляобробки йпошукуданих, щомістилися вреляційнійбазіданих IBM, System R . МоваSQLпізніше бувстандартизованаАмериканськимиДержстандартами (>ANSI) в 1986.СпочаткуSQLрозроблялась як мовазапитів йуправлінняданими,пізнішімодифікаціїSQLстворенопродавцямисистемиуправління базамиданих, котрі додалипроцедурніконструкції,control-of-flow команд йрозширеннямов. Звипуском стандартуSQL:1999такірозширення були формальнозапозичені якчастинамовиSQL черезPersistentStoredModules (>SQL/PSM).

КритикиSQLвключаєвідсутністькрос-платформенності ,невідповідноюобробкоювідсутніхданих (>дивітьсяNull (>SQL)), йіноді неоднозначнаграматика й семантикамови.

>Незважаючи нанаявністьдіалектів йвідмінностей всинтаксисі, вбільшостісвоїйтекстиSQL-запитів, щомістять,DDL йDML,можуть бутидосить легкоперенесені ізоднієїСУБД віншу.Існуютьсистеми,розробники якіспочаткузакладалися назастосуваннящонайменшекількохСУБД (>наприклад: системаелектронногодокументообігуDocumentumможепрацювати як із Oracle, то й із MicrosoftSQLServer й IBMDB2).Природно, що призастосуваннідеякихспецифічних дляреалізаціїможливостейтакоїпереносимостідобитися ужедужеважко.Наявністьстандартів й наборутестів длявиявленнясумісності йвідповідностіконкретнійреалізаціїSQLзагальноприйнятому стандарту лишесприяє «>стабілізації»мови. Щоправда, вартозвернутиувагу, що сам пособі стандартмісцямизанадтоформалізований йроздутий врозмірах,наприклад,Core-частину стандартуSQL:2003включає понад 1300сторіноктексту.Незважаючи нанаявністьміжнародного стандартуANSISQL-92, багатокомпаній,СУБД (>наприклад, Oracle,Sybase, Microsoft,MySQL), щозаймаютьсярозробкою,вносятьзміни домовиSQL,вживаної врозроблених нимиСУБД, тім самимвідступаючи від стандарту. Таким чиномз'являютьсяспецифічні длякожноїконкретноїСУБДдіалектимовиSQL.


2.Розробкапрограми (компоненту)

 

2.1 >Загальнийописпрограми (компоненту)

>Програмний продукт винензабезпечуватиосновніфункціїінтернет- магазину. Продуктдозволяєзробити купівлю,використовуючистандартніформи:

•>назва товару

•>вартість

>Також виннаіснуватиможливістьнакопиченнявибранихтоварів вкорзині йможливістьреєстраціїпостійнихклієнтів.Крім тогослід забезпечитиможливістьіснуваннябек-офісу, длявиконанняадміністративнихфункцій. Уадміністратораіснуєможливість убудь-який моментотримувати статистику сайту, щовключає у собізагальнукількістькористувачів,замовлень, числозареєстрованихкористувачів.Такожадміністратормаєможливістьблокування доступу до сайтукористувачів іззаданоюIP-адресою чидіапазоном адресу.Такожіснуєможливістьблокуваннязареєстрованихкористувачів.Крім того,адміністратормаєможливістьвиводупечатівмісту кошикзамовлень.

>Крім тогосайтііснує система рейтингутоварів, щозадаєтьсякількістюдодавань докорзини цого товару.Такожкористувачможе убудь-якиийвідмінитивмісткорзини.

>Також насайті внаявності винна бутигнучка система знижок товару. Знижкадодається до сайту задопомогою бек –офісу.Вонаможезадаватися для окремихтоварів.Також знижка винна бутипрогресивноютобтоїїрозмір прямопорційнийвартості товару.


2.2Технічне заподіяння.Додатковаспецифікація

1.Введення

1.1.Найменування продукту: «>Інтернет-магазин»»

1.2.Призначення продукту та сферазастосування.

Програмупризначена длявиборутоварів порізноманітнимкритеріям, щозанесені до базиданих тамаютьнаступнідані:

1.2.1.Найменування

1.2.2.Вартість

1.2.3.Наявність

>Такожнеобхіднеформуваннябазиданихклієнтів ізнаступнимиданими:

1.2.4.ПІБклієнта.

1.2.5. Адреси.

Програмунадаєкористувачувеб -інтерфейс дляформуваннязамовлення.

2.Вимоги допрограми

2.1.Вимоги дофункціональних характеристик

Програму винназабезпечувативиконаннянаступнихфункцій:

2.1.1.Виконуватипошук понаявним товарам.

2.1.2.Виконуватиреєстраціюклієнтів.

2.1.3.Додавати новихклієнтів добазиданих.

2.1.4.Оформленнязамовлення.

2.1.5.Забезпечуватиможливістьпрогресивнихзнижок.

2.1.5.Різноманітніфункціїадміністрування.

2.2.Вимоги донадійності

2.2.1.Вимоги длянадійного забезпеченняфункціонуванняпрограми.

>Надійнефункціонуванняпрограмиповинне бутизабезпеченевиконаннямЗамовникомсукупностіорганізаційно -технічних норм,перелік які наведенонижче:

а) організаціянеперервногоживленнятехнічнихзасобів;

б)використанняліцензійногопрограмного забезпечення;

в)регулярневиконаннявимог ГОСТ 51188-98.Захистінформації.

2.2.2.Інтервалвідновлення послевідмови

>Інтервалвідновлення послевідмови, щовикликанозбоємживленнятехнічнихзасобів (>іншимизовнішніми чинниками), нефатальнимзбоем (не крахом)операційноїсистеми, не винне бути более ніж 30-тихвилин придотриманняексплуатаціїтехнічних тапрограмнихзасобів.Інтервалвідновлення послевідмови,викликаногонесправністютехнічнихзасобів,фатальнимзбоем ( крахом)операційноїсистеми, не винне бути более ніж годину,необхідний для ремонтунесправностейтехнічнихзасобів й переінсталяціїпрограмнихзасобів.

2.2.3.Відмовиіз-занекоректнихдійкористувача

>Відмовиіз-занекоректнихдійкористувача привзаємодії ізпрограмою черезінтерфейскористувачанедопустимі.

3.Вимогиексплуатації

3.1.Кліматичнівимоги доексплуатації

>Кліматичнівимоги доексплуатації, при якізабезпечується роботапрограмиповиннівідповідатикліматичнимумовамексплуатаціїнаявнихтехнічнихзасобів.

3.2.Вимоги докваліфікації тачисленності персоналу.

>Мінімальнакількість персоналу,необхідного для роботипрограми,можескладати однуштатнуодиницю—кінцевогокористувачапрограми —адміністратора.

3.3.Вимоги дотехнічнихзасобів

Длявиконанняролітехнічногозасобунеобхіднанаявністькомп’ютера , щоздатнийвиконувати рольвеб – серверу.

3.4.Вимоги доінформаційної тапрограмноїсумісності

3.4.1Вимоги до коду тамовипрограмування

>Додатковівимоги невимагаються

3.4.2.Вимоги допрограмнихзасобів

>Системніпрограмнізасоби,щовикористовуютьсяпрограмою,повинні бути наданііліцензійноюверсієюопераційноїсистеми WindowsServer чи чи-якою ізвільнихUnix-систем.

3.4.3.Вимоги дозахистуінформації тапрограм

>Вимоги дозахистуінформації тапрограм невимагаються

4.Вимоги допрограмноїдокументації

4.1.Попередній складпрограмноїдокументації

Складпрограмноїдокументації виненвключати у собі:

4.1.1.технічне заподіяння;

4.1.2.програма та методикатестування;

4.1.3.інструкція оператора;

5.Техніко –економічнівимоги

5.1.Економічніпереваги розробки

>Орієнтовнийекономічнийрозрахунок не проводитися.Аналогіївнаслідокунікальностівимог до розробки непроводяться.

6.Стадії таетапи розробки

6.1.Стадії розробки

>Розробка виннавключати у собі 3стадії:

1.розробкатехнічного заподіяння;

2.робочепроектування;

3.впровадження.

6.2.Етапи розробки

Настадії розробкитехнічного заподіяння винен бутивиконанийетап розробки, згоди йзатвердженнятехнічного заподіяння.

Настадіїробочогопроектуванняповинні бутивиконінаступніетапи робот

1.розробкапрограми;

2.розробкапрограмноїдокументації;

3.тестуванняпрограми.

Настадіївпровадження винна бутивиконанарозробка,підготовка й передачапрограми.

6.3.Зміст робот поетапам

Настадії розробкитехнічного заподіяння винен бутивиконанінаступні роботи:

1. постановказадачі;

2.з’ясуваннявимог дотехнічнихзасобів;

3.з’ясуваннявимог допрограми;

4.з’ясуванняетапів,строків тастадій розробкипрограми тадокументації донеї.

5. згоди тазатвердженнятехнічного заподіяння.

Наетапі розробкипрограми винна бутивиконана робота ізкодування та наладкипрограми. Наетапі розробкидокументації винна бутивиконанарозробкапрограмнихдокументів впогоджені ізвимогами у складдокументації.

Наетапітестуванняпрограмиповинні бутивиконанінаступнівидиробіт:

1.розробка, згоди таутвердження методикитестування;

2.проведенняприймально-сдавальнихтестувань ;

3.коректуванняпрограми йпрограмноїдокументації за результатамитестування.

Наетапіпідготовки доздачіпрограми винна бутивиконана робота попідготовці йпередачіпрограми йпрограмноїддокументації вексплуатацію наоб’єктахЗамовника.

7. Порядок контролю таприймання

7.1.Видитестування

>Приймально –сдавальнетестуванняповиннепроводитися наоб’єктіЗамовника вобумовлені рядки.

>Приймально –сдавальнетестуванняпрограмиповиннепроводитися згідноінструкції,розробленоїВиконавцем йузгоджене ізЗамовникомпрограми йметодикоютестування.

7.2.Загальнівимогиприйомки роботи

Наоснові ПротоколупроведеннятестуванняВиконувач разом ізЗамовникомпідписує Актприйому-здачіпрограми вексплуатацію.

>2.3.Діаграма «>сутність-зв'язок»

 

>Діаграма «>сутність-зв'язок»відношень усистемі представленій удодатку У.

2.4Діаграмапотоківданих (>DFD)

>Діаграмапотоківданих усистемі наведена вдодатку З.

2.5Реалізація

Весь процескодуваннявиконувався всередовищіпрограмуванняNetbeans 6.7.1 намовіпрограмуванняPHP.Концептуальноважливічастини кодунаведені удодатку А.

 

2.6 Програму та методикатестування

>Враховуючиспецифіку розробкивеб –програм болеедоречною длятестування продуктуєфункціональна модельтестування (читестування «>чорного ящика»).

Узв’язку ізцимнеобхідно розбитипрограмний продукт нафункціональнічастини тарозробити набіртестів длякожної з них.

>Розробленийпрограмний продукт можна розбити нанаступнічастини:

•>адміністративначастина

•>частинакористувача

Дляадміністративноїчастини можназапропонуватинаступні тесті

>1.Перевіркакоректності введеннятоварів на сайт.

>2.Перевірка роботиадміністративнихфункцій.

>3.Перевіркакоректноївзаємодіїкористувача таадміністратора.

>4.ПеревіркавідсутностіSQL-іньекцій.

>5.Перевіркакоректної роботисистемизнижок

Длячастиникористувача можназапропонуватинаступні тесті

>1.Перевіркакоректного доступу на сайт.

>2.Перевіркакоректностізамовлення йнакопиченнятоварів вкорзині.

>3.Тестреєстрації насайті.

>Заданий набіртестівдозволяєпротестувати усікомпонентипрограми таперевіритикоректністьобробкивхідних тавихіднихданих за короткийтермін, щоєвкрайважливоюобставиною привеб-розробці.

2.7Інструкціякористувача (>інструкціяпідключення компонента)

Так яккінцевимкористувачемпрограми згіднотехнічного заподіянняєадміністратор магазину, тодоречним якщорозробкаінструкціїсаме длянього.

>Після того, якадміністраторзареєструється насайті йздійснитьвхід,йому станідоступноюадміністративна панель,зображена на рис. 1

Мал.1 - Напанеліпредставленінаступніадміністративніфункції.


>Управліннякатегоріями.Інтерфейсуправліннякатегоріямизображено на мал.2

Рис.2 -Інтерфейсуправліннякатегоріями

Задопомогоюцієїможливостієзмогадодаватиновікатегорії,змінюватиназву ужеіснуючих чивидаляти їхні.

1. Кошик.Цейрозділмаєнаступнийінтерфейс(рис.3) танадаєможливістьпродивитисявмісткорзиникористувачів.

>Рис. 3 –Інтерфейс

2. новини.Цейрозділмаєнаступнийінтерфейс(рис.4) танадаєможливістьдодавання таредагуванняновин насайті.

3. Системазнижок.Адміністратормаєможливістьдодаватизнижки до товару,причомуцязнижкаможе бутибагаторівневою,тобтозалежить відрозміру товару.Інтерфейс доступу до знижки можнарозглянути на рис. 5


>Рис. 4 - новини

>Рис. 5 - Системазнижок

4.Користувачі.Цейрозділмаєнаступнийінтерфейс(рис.6) танадаєможливістьпродивитисязареєстрованихкористувачів, атакожзмінити їхньогореєстраційнідані, атакожзаблокувати їхнього.

>Рис.6 –Користувачі


5.Такожслідвідмітити, щоє сторонакористувача. У цьомувипадкукористуваннязначноспрощуєтьсяоскільки сайтмаєінтуїтивнозрозумілийінтерфейс йможе бутивикористанимбудь-якоюлюдиною, щомаєнавики роботи ізкомп’ютером.Середосновнихмоментів можнавиділитизагальнийвигляд сайту (див. мал.7)

>Рис. 7 -Загальнийвигляд сайту


>Висновок

Уданійкурсовійроботі буввивчений процесстворенняпрограмного продукту відвикладеннявимог до продукту донаписаннякоду,відладки татестування продукту. Уякостібазовоїмови дляпроектування було бобраномовупрограмуванняPHP, що далозмогу в короткийтермінрозробитиповноціннийпрограмний продукт – «>Інтернет – магазин». Таким чином булизакріпленізнаннямовипрограмуванняPHP,принципиоб’єктно –орієнтованогопрограмування.Також булививчені йстороннітехнології,наприкладSQL.Головним чином, булививчені усіаспектипроектування,створення йвпровадженняпрограмнихпродуктів, щодаєзмогупрацювати надсерйозними проектами. Упроцесівиконаннярозробленопрограмний продукт,якиймаєнаступніпереваги:

·скороченнявитрат навпровадження проекту

· великашвидкістьрозверстування

·зручністьвикористання


 

>Література

1.ГрадиБуч.Об'єктно-орієнтованийаналіз йпроектування.Біном, СПБ, 2000. ->560с.

2. Орлов С.А. Технологія розробкипрограмного забезпечення. СПБ. Пітер, 2002. -464 з.

3.Соммервилл Іан.Інженеріяпрограмного забезпечення. М.: Вільямс, 2002. -624с.

4. ДавидовВ.И.б Кунгурцев Г.Б.Об'єктно-орієнтованепрограмування.Одеса :Автограф, 2003. -124с.

5.Вигерс Карл. Розробка вимог до програмного забезпечення ІД «Російська редакція»,2004-576с.


Схожі реферати:

Навігація